SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum (41)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-10-12 1 (41)"

Transkript

1 (41) Plats och tid Fredagen den 12 oktober 2012 kl , med ajournering Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs väg, Växjö ande Gunnar Nordmark (FP) ordförande Gunnar Storbjörk (S) Ledamöter René Jaramillo (KD), v. ordförande Carin Högstedt (V) ordförande 51 Carl-Olof Bengtsson(S), v. ordförande Elizabeth Peltola Mats Johnsson (M) Ingemar Almqvist (S) Robert Olesen (S) Ingemar Swalander (M) Sven Sunesson (C) Pernilla Sjöberg (M) Monica Widnemark (S) Anna Fransson (S) Margareta Löfström (M) Rose-Marie Jönsson Neckö (S) Ann-Charlotte Wiesel (M) Peter Freij (S) Carina Bengtsson (C) Lena Karlsson (C) Anne Karlsson (S) Börje Tranvik (SD) Jan Lorentzon (SD) Lennart Värmby (V) Bengt Germundsson (KD) Tryggve Svensson (V) Joakim Pohlman (S) Eva Johnsson (KD) Arne Karlsson (M) Rolf Andersson (FP) Mikael Jeansson (S) Kjell Jormfeldt (MP) Åke Carlsson (C) Jessica Lyckwall (M) Peter Skoog Lindman (S) Anna Tenje (M) Roland Gustbée (M) Lena Wibroe (M) Tjänstgörande ersättare Nils Posse (M) ersättare för Bo Frank (M) Ulf Hedin (M) ersättare för Bo Frank (M) Kjell Gustavsson (C) ersättare för Jessica Lyckwall (M) Ann-Kristin Lindqvist (S) ersättare för Åsa K Björkmarker (S) Malin Adell Kind (C) ersättare för Gunnar Elm (C) Maria Carlsson (S) ersättare för Charlotta Svanberg (S) John Hed (M) ersättare för Suzanne Frank (M) Olof Björkmarker (S) ersättare för Monica Haider (S) Ofelia Daun (MP) ersättare för Mats Öhrn (MP) Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Utses att justera Fanny Battistutta (V) och Jerker Nilsson (V) Thomas Nilsson, Ulf Petersson, Peter Hogla och Johanna Andersson Robert Olesen (S) och Lena Karlsson (C) Justering Regionförbundet södra Småland, Växjö Onsdagen den 17 oktober 2012 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika J Gustafsson Ordförande Gunnar Nordmark Justerande Lena Karlsson Robert Olesen

2 (41) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (41) Förteckning över regionfullmäktiges ärenden den 12 oktober Justering av protokoll 38 Godkännande av föredragningslistan 39 Allmänhetens frågestund 40 Ledamöternas frågestund 41 Aktuella frågor för regional utveckling 42 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär 43 Delårsrapport för Regionförbundet södra Småland Bildande av regionkommun ideell förening för bildande av sydsvensk region 45 Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län Revidering av regler för färdtjänst och riksfärdtjänst 47 Revidering av färdtjänsttaxa (egenavgift) 48 Nolltaxa i Älmhults stadstrafik 49 Länstransportplan revidering av plan 50 Almi Företagspartner Kronobergs län AB ägardirektiv Om det regionala ansvaret för Kronobergs Slottsruin och dess status 52 Se över pensionsreglerna för våra förtroendevalda motion 53 Utvärdering av FoU Välfärd motion 54 Om att verka för att Linnéuniversitetet få en medicinsk fakultet motion 55 Ny järnväg till Halmstad motion 56 Inkomna motioner och medborgarförslag 57 Sammanträdesplan Anmälan om fyllnadsval av ersättare i regionfullmäktige efter Elisabeth Sigfridsson (KD) 59 Fyllnadsval av ersättare i trafiknämnden efter Joakim Pohlman (S) 60 Anmälningsärenden

4 (41) 37 Justering av protokoll Fullmäktige beslutar Att utse Lena Karlsson och Robert Olesen att justera fullmäktiges protokoll. Protokollsjustering äger rum på regionförbundets kansli onsdagen den 17 oktober 2012 kl

5 (41) 38 Godkännande av föredragningslistan Fullmäktige beslutar Att godkänna föredragningslista för fullmäktiges sammanträde den 12 oktober 2012, i enlighet med utsänd kallelse.

6 (41) 39 Allmänhetens frågestund Enligt regionfullmäktiges arbetsordning 23 bereds tillfälle för allmänheten att ställa frågor vid sammanträde med regionfullmäktige. Ajournering Ordförande ajournerar fullmäktiges sammanträde för allmänhetens frågestund Inga frågor ställs vid dagens sammanträde. Ordförande återupptar fullmäktiges sammanträde

7 (41) 40 Ledamöternas frågestund Enligt 22 i regionfullmäktiges arbetsordning ska vid varje sammanträde med fullmäktige avsättas tid till ledamöternas allmänna frågestund. Varje ledamot har därvid möjlighet att under en minut ställa en enkel fråga inom förbundets verksamhetsområde. Den som har möjlighet att svara lämnar ett kort svar på högst en minut. Maria Carlsson (S) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Roland Gustbée (M) avseende regionalt stöd i anslutning till Europamästerskap i damfotboll under Carin Högstedt (V) ställer fråga till trafiknämndens ordförande Sven Sunesson (C) avseende resvaneundersökning som trafikverket genomfört i samarbete med regionförbunden i Kalmar och Blekinge län. Övriga som har yttrat sig i ärendet Ingemar Swalander (M)

8 (41) 41 Aktuella frågor för regional utveckling Regionstyrelsens ordförande lämnar en rapport över styrelsens arbete och aktuella regionala utvecklingsfrågor vid fullmäktiges sammanträde den 12 oktober: - Statligt uppdrag avseende utvecklingen av Glasriket - Eventuella samverkansuppdrag inom regionförbundet integrationsfrågor och valideringsfrågor - Projektet Studentmedarbetare Fullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet.

9 (41) 42 Aktuella trafikeringsfrågor av regional karaktär Trafiknämndens ordförande Sven Sunesson lämnar en lägesrapport över trafiknämndens arbete och aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär, enligt följande: - Byggnation av tågstationer i länet (Gemla, Diö och Vislanda) - Ny busslinje i Älmhult från 2/ Kontanthantering på bussar och tåg - Avtal för linjetrafiken Ljungbyförsöket beställningstrafik i kollektivtrafiken, färdtjänstresor och sjukresor - Resandeökning i Växjö stadstrafik. Fullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet. Övriga som har yttrat sig i ärendet Lennart Värmby (V) Carin Högstedt (V) Carl-Olof Bengtsson (S)

10 (41) 43 Delårsrapport för Regionförbundet södra Småland 2012 Dnr: 11/0010 Enligt KL 8 kap 20 ska minst en delårsrapport behandlas av fullmäktige. Arbetsutskottet bereder delårsrapport inför beslut i styrelsen vid extra sammanträde den 12 september. Revisionsberättelse över delårsrapporten upprättas den 14 september Regionstyrelsens ordförande Roland Gustbée redogör för styrelsens delårsrapport per den 30 juni Ordförande för revisionen, Elsa Jönsson, redogör för revisionsutlåtande över delårsrapport per den 30 juni 2012 i enlighet med följande: - Redovisat resultat ger en rättvisande bild av regionförbundets resultat och ställning för perioden - Prognostiserat resultat uppgår till 4,7 Mkr - Redovisad måluppfyllelse ger en rättvisande bild av regionförbundets verksamhet - I delårsrapporten presenteras status vad gäller angivna aktiviteter, varmed arbete pågår eller aktiviteten har genomförts avseende merparten av dessa. Det återstår dock aktiviteter som inte påbörjats. I delårsrapporten presenteras beskrivningar av vad som har skett inom fokusområden samt aktiviteter. Det finns dock inte en bedömning av huruvida målen beräknas uppnås vid årets slut. En bedömning av måluppfyllelsen kan således inte ske. sunderlag - Styrelsens protokoll 144/12 - Delårsrapport Revisionsberättelse med granskningsrapport Yrkande Roland Gustbée (M) yrkar bifall till styrelsens förslag med instämmande av Ingemar Swalander (M). beslutar Att godkänna delårsrapport för Regionförbundet södra Småland för perioden till och med Övriga som har yttrat sig i ärendet Gunnar Storbjörk (S) Anna Fransson (S) Jessica Lyckwall (M) Lennart Värmby (V)

11 (41) 44 Bildande av regionkommun ideell förening för en sydsvensk region Dnr: 07/0215 beslöt 71/11 att godkänna avsiktsförklaring om att bilda en ny gemensam region i södra Sverige. Likalydande beslut fattades i landstingen och regionförbunden i Kalmar län och Blekinge samt Region Skåne. En ideell förening med en parlamentarisk styrelse med tillhörande arbetsutskott är föreslagen att bildas med representanter från landsting, regionförbund, region och Kommunförbundet Skåne i de ingående regionerna för att föra processen framåt. En tidplan finns föreslagen där ansökan om regionbildning planeras att skickas in till Kammarkollegiet senast i januari Under 2013 och 2014 påbörjas ett brett utvecklingsarbete för att nå delaktighet och inflytande över hela regionen. sunderlag - Styrelsens protokoll 172/12-71/11 RF Bildande av regionkommun - avsiktsförklaring - Tjänsteskrivelse Bildande av förening för sydsvensk region Anteckningar från möte i den politiska styrgruppen för ny regionbildning i - södra Sverige, Båstad torsdagen den 9 augusti 2012, samt stadgar för ideell förening för sydsvensk region. Yrkande Roland Gustbée (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Carina Bengtsson (C) yrkar avslag till styrelsens förslag i konsekvens med att Centerpartiet tidigare yrkat avslag på bildandet av en sydsvensk region. Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till Carina Bengtssons yrkande. Lennart Värmby (V) yrkar avslag till styrelsens förslag, med instämmande av Jan Lorentzon (SD). Propositionsordning Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och yrkande om avslag från Carina Bengtsson, Kjell Jormfeldt, Lennart Värmby och Jan Lorentzon och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Votering Votering begärs och ska verkställas. Den som röstar ja röstar på styrelsens förslag och den som röstar nej röstar på Carina Bengtssons förslag.

12 (41) Omröstningsresultat Ledamöter Ja Nej Avstår Mats Johnsson (M) Robert Olesen (S) Sven Sunesson C) Monica Widnemark (S) Margareta Löfström (M) Ann-Charlotte Wiesel (M) Carina Bengtsson (C) Anne Karlsson (S) Jan Lorentzon (SD) Bengt Germundsson (KD) Joakim Pohlman (S) Mikael Jeansson (S) Åke Carlson (C) Peter Skoog Lindman (S) Nils Posse (M) Anna Tenje (M) Roland Gustbée (M) Lena Wibroe (M) Malin Adell Kind (C) Rene Jaramillo (KD) Maria Carlsson (S) Carl-Olof Bengtsson (S) Ann-Kristin Lindqvist (S) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ofelia Daun (MP) Elizabeth Peltola (C) Ingemar Almqvist (S) John Hed (M) Ingemar Swalander (M) Pernilla Sjöberg Jessica Lyckwall (M) Olof Björkmarker (S) Anna Fransson (S) Rose-Marie Jönsson Neckö (S) Peter Freij (S) Lena Karlsson (C) Börje Tranvik (SD) Lennart Värmby (V Tryggve Svensson (V) Eva Johnsson (KD) Rolf Andersson (FP) Kjell Jormfeldt (MP) Gunnar Nordmark (FP)

13 (41) Totalt Med 32 ja-röster mot 13 nej-röster finner ordförande att fullmäktige beslutat i enlighet med styrelsens förslag beslutar Att godkänna förslag till process och tidplan för det fortsatta arbetet med regionbildning i södra Sverige. Att godkänna förslag om att bilda en ideell förening för en sydsvensk region samt förslag till stadgar för densamma. Att godkänna att Regionförbundet södra Smålands representanter i den parlamentariska styrelsen för föreningen utgörs av regionstyrelsens presidium, samt godkänna att regionstyrelsens ordförande representeras i styrelsens arbetsutskott. Att godkänna förslag till budget för den ideella föreningen om sammanlagt 2 Mkr/år, vilket innebär att Reginförbundet södra Småland avsätter kr för vardera år 2013 och Medel anslås ur styrelsens utvecklingsmedel 208. Övriga som har yttrat sig i ärendet Gunnar Storbjörk (S) Reservationer Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet genom Carina Bengtsson (C). Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet att bilda sydsvensk region genom Jan Lorentzon (SD) och Börje Tranvik (SD). Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för miljöpartiets yrkande genom Ofelia Daun (MP). Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet enligt följande: En politisk majoritet har sedan några år drivit på för att skapa en sydsvensk region; Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg ska bli en sydsvensk region. Vänsterpartiet i /Kronoberg ställer inte upp på denna idé. Nu kommer förslag om att anslå kronor per år 2013 och 2014 för att via en förening driva frågan. Vänsterpartiet anser att En region större än -Kronoberg är nödvändig. Världen växer och kommer samtidigt närmare. För att klara de utmaningar som globalisering, miljöoch klimathot, en befolkning med allt större andel äldre, avfolkning av glesbygder och koncentration till storstadsregionerna utgör, krävs en regional samverkan. Det krävs fler invånare som underlag och ett geografiskt område, som ger utrymme för boende, industri- och företagsamhet, fritid, rekreation, kultur och natur. Kommunikationer som ger kontakt och möjligheter till arbetspendling, turism och frihet att byta miljö.

14 (41) Allt detta och mycket mer kräver regioner av någorlunda storlek. Samtidigt kan vi inte låta växandet bli ett självändamål. Närhet och demokratiskt inflytande är viktiga delar, som i sin tur lättare byggs om vi har en gemensam grund en identitet att utgå ifrån. Det har vi i Småland. Det finns en historisk bakgrund med karg jordmån för småbrukande jordbruk. Oändliga stenmurar vittnar om nödvändigheten av idogt arbete för att bärga brödfödan. Nödtider tvingade alltför många att lämna hembygden för att pröva möjligheten att kunna överleva och få ett nytt liv långt borta. Idag tar vi emot flyktingar från förtryck, krig och nöd. Småland öppnar sig och har utrymme för människor som söker frihet, utkomst och framtid. De kan och vill vara med och bygga en hållbar utveckling med balans mellan människa och natur. Den naturliga utgångspunkten är det nära och den närheten heter Småland. Den naturliga grunden är Småland för en eventuell större region. Lennart Värmby för Vänsterpartiets regiongrupp sexpediering Region Skåne Regionförbundet i Kalmar län Region Blekinge Ekonomichef Ulf Petersson

15 (41) 45 Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län Dnr 11/0172 Trafikförsörjningsprogrammet ska visa vilket utbud kollektivtrafikmyndigheten långsiktigt avser att erbjuda medborgarna. Trafikutbudet tillsammans med de långsiktiga målen är de väsentligaste delarna av programmet. Lagen ställer krav på att programmet även innehåller vissa andra avsnitt. Samtliga finns med i denna version men vissa är mer översiktligt behandlade. Styrelsen beslöt 120/12 att sända samrådsversion för Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län på samråd. Ett relativt stort antal aktörer, politik, kommuner, regioner, branschföreträdare, intresseorganisationer m fl., har under sommaren haft möjlighet att lämna synpunkter på programmet och gjort så. Regionförbundets kollektivtrafikdag den 15 augusti lockade omkring 45 deltagare som diskuterade inkomna synpunkter och andra frågor kring programmet. Trafikförsörjningsprogrammet ska vara beslutat senast 1 oktober och fastställs därefter av regionfullmäktige 12 oktober. I det förslag till trafikförsörjningsprogram som nu föreligger har endast mindre justeringar genomförts jämfört med samrådsversionen. Inkomna synpunkter kommer att beaktas och i flera fall utredas och analyseras vidare i det fortsatta utvecklingsarbetet med programmet. Målsättningen är att ett nytt trafikförsörjningsprogram ska vara klart för beslut vid regionfullmäktiges sammanträde i december sunderlag - Styrelsens protokoll 147/12 - Trafikförsörjningsprogram för södra Småland, förslag Yrkande Bengt Germundsson (KD) yrkar på följande ändringar i regionstyrelsens förslag: - n 19. Tågtrafiken planeras på sikt förlängas till Halmstad. - n 19. Hela stycket som påbörjas med Busstrafiken mot Halmstad ska inte utökas, oavsett om tågtrafik kommer igång eller ej ska ersättas med följande: Om tågtrafik inte inrättas i närtid bör expressturer övervägas för att tillgodose studie- och arbetspendling till Halmstad Roland Gustbée (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag, med de ändringsyrkande som Bengt Germundsson föreslår enligt ovan. Olof Björkmarker (S) yrkar att stycket på sidan 8 under rubriken Kommersiell trafik stryks helt, med instämmande av Lennart Värmby (V) och Kjell Jormfeldt (MP). Propositionsordning Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och Bengt Germundssons yrkande, samt Olof Björkmarkers yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Bengt Germundssons yrkande.

16 (41) Votering Votering begärs och ska verkställas. Den som röstar ja röstar på Olof Björkmarkers förslag och den som röstar nej röstar på Bengt Germundssons förslag. Omröstningsresultat Ledamöter Ja Nej Avstår Mats Johnsson (M) Robert Olesen (S) Sven Sunesson C) Monica Widnemark (S) Margareta Löfström (M) Ann-Charlotte Wiesel (M) Carina Bengtsson (C) Anne Karlsson (S) Jan Lorentzon (SD) Bengt Germundsson (KD) Joakim Pohlman (S) Mikael Jeansson (S) Åke Carlson (C) Peter Skoog Lindman (S) Nils Posse (M) Anna Tenje (M) Roland Gustbée (M) Lena Wibroe (M) Malin Adell Kind (C) Rene Jaramillo (KD) Maria Carlsson (S) Carl-Olof Bengtsson (S) Ann-Kristin Lindqvist (S) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ofelia Daun (MP) Elizabeth Peltola (C) Ingemar Almqvist (S) John Hed (M) Ingemar Swalander (M) Pernilla Sjöberg (M) Jessica Lyckwall (M) Olof Björkmarker (S) Anna Fransson (S) Rose-Marie Jönsson Neckö (S) Peter Freij (S) Lena Karlsson (C) Börje Tranvik (SD) Lennart Värmby (V Tryggve Svensson (V)

17 (41) Eva Johnsson (KD) Rolf Andersson (FP) Kjell Jormfeldt (MP) Gunnar Nordmark (FP) Totalt Med 20 ja-röster mot 25 nej-röster finner ordförande att fullmäktige beslutat i enlighet med Bengt Germundssons yrkande. beslutar beslutar Att godkänna förslag till Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län, med ändringar i enlighet med Bengt Germundssons yrkande. sexpediering Kollektivtrafikstrateg Eva Palmér Kommunerna i Kronobergs län Landstinget Kronoberg Trafikverket Sveriges Kommuner & Landsting Myndigheten Trafikanalys

18 (41) 46 Revidering av regler för färdtjänst och riksfärdtjänst Dnr: 12/0136 I och med att det finns en gemensam taxa och regelverk för den allmänna kollektivtrafiken föreslås en enhetlig taxa och regelverk även för färdtjänsten. Färdtjänst regleras genom Lag (1997:736) om färdtjänst och riksfärdtjänst genom Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Utöver vad som anges i respektive lag kan en kommun eller den som kommunen överfört ansvaret till fatta beslut om regler utöver vad som anges i respektive lag. I föreliggande förslag är det en revidering av de kommunala riktlinjerna för respektive lagområde som är aktuellt. om revidering av regelverk behöver på grund av de beslut som tagits av respektive kommun hanteras på två olika sätt. Regionförbundet fattar beslut för kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö, samt föreslår övriga kommuner att besluta i enlighet med förslaget. sunderlag - s protokoll 29/12 - Styrelsens protokoll 153/12 - Tjänsteskrivelse Förslag till regler för färdtjänst Förslag till regler för riksfärdtjänst Yrkande Carin Högstedt (V) yrkar avslag till förslag för revidering av regler för färdtjänst och riksfärdtjänst. Gunnar Storbjörk (S) yrkar på följande tillägg under punkten 14 i dokumentet Förslag till regler för färdtjänst: - Ovanstående gäller för hemadressen, samt följande ändring under punkten 16 i dokumentet Förslag till regler för färdtjänst: - En färdtjänstberättigad har rätt att ha med sig en vuxen resenär/eller egna barn under 18 år. Ajournering Ordförande ajournerar sammanträdet Ordförande återupptar sammanträdet Propositionsordning Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag, Gunnar Storbjörks förslag och Carin Högstedts förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Storbjörks förslag. beslutar Att fastställa förslag till regler för färdtjänst och riksfärdtjänst, med ändringar i enlighet med Gunnar Storbjörks yrkande. Att föreslå kommunerna Ljungby och Uppvidinge att fastställa regler i enlighet med förslaget.

19 (41) Reservationer Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet genom Carin Högstedt (V). Det känns verkligen tråkigt att efter en återremiss på flera månader återigen få ett dokument som inte håller måttet när det gäller innehåll, tydlighet och attityd. Efter att ha jämfört med andra läns motsvarande regler så är vi övertygade om att även Regionförbundet skulle kunna ha regler som är begripliga, adekvata, välkomnande och lättlästa. Vi har därför yrkat avslag på de föreslagna reglerna. Nuvarande gällande regler får och kan användas tills ett omtag har gjorts för en revidering som utgår från att färdtjänst är en tjänst och inget annat. Det är mycket som kan bli bättre, men alldeles speciellt vänder vi oss emot p 14, som handlar om bärhjälp och trappklättrare, där stora inskränkningar för den enskilda görs. Är det verkligen meningen att inte en rullstolsburen ska kunna besöka någon som bor otillgängligt? Vi hävdar att det faktum att bostäder fortfarande är otillgängliga inte ska åtgärdas genom regler för färdtjänst. Det är ett samhällsproblem, som angår fastighetsägare både offentliga och privata, bostadsbolag, socialtjänst, färdtjänstchaufförer, den allmänna kollektivtrafiken, färdtjänstresenärerna m fl. Det vore inte dumt att sätta sig runt ett bord och resonera istället för att säga att färdtjänstberoende i vissa fall ska byta bostad inom sex månader. En hyresgäst kan inte bygga om trapporna. Det är en fråga för fastighetsägaren! Vi reserverar oss mot beslutet att anta de föreslagna nya reglerna till förmån för vårt eget yrkande och resonemang om tillgänglighet och attityder. Det finns exempel på andra län som lyckats bra med det. Tilläggas kan att ett skamset regionfullmäktige lyssnade på några förslag på förbättringar och förtydliganden från Gunnar Storbjörk (S). Det blev således något bättre, men det är oerhört frustrerande att det ska behöva tas upp gång på gång på gång för att nå fram till det borgerliga styret. Carin Högstedt, (V) sexpediering Chef Serviceresor Anders Göranson Ljungby kommun Uppvidinge kommun

20 (41) 47 revidering av färdtjänsttaxa (egenavgift) Dnr 12/0315 Nuvarande taxa för färdtjänst i kommunerna i Kronobergs län har tidigare fastställts av varje kommun. Från 1 januari 2012 har Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö överlämnat detta till regionförbundet. Alla kommuner förutom Markaryd tillämpar samma pris-sättning för taxan vilket innebär att man betalar efter antalet zoner vilka är detsamma som tillämpas för den allmänna kollektivtrafiken. Förslaget är uppdelat i två delar, dels en revidering av åldersgrupper, dels en revidering av taxan. Förslaget utgår från att åldersgrupper och taxa höjs från och med 1 juli De kommuner som inte överlåtit till regionförbundet att besluta i dessa frågor dvs. Ljungby, Markaryd, Uppvidinge och Älmhult behöver fatta egna beslut i dessa frågor. om åldersgrupper och taxa behöver på grund av de beslut som tagits av respektive kommun hanteras på två olika sätt. Regionförbundet fattar beslut för kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö samt föreslår övriga kommuner att besluta i enlighet med förslaget. sunderlag - s protokoll 30/12 - Styrelsens protokoll 154/12 - Tjänsteskrivelse Revidering av färdtjänsttaxa , inklusive Bilaga 1 och 2 - Tjänsteskrivelse Revidering av färdtjänsttaxa och laglighetsaspekt i beslutsprocessen Yrkande Roland Gustbée (M) yrkar bifall till styrelsens förslag. Carin Högstedt (V) yrkar på följande tilläggsbeslut: - Att utreda och komma med förslag till införande av högkostnadsskydd/maxtaxa som komplement till taxan. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. beslutar Att fastställa förslag till ny åldersindelning. Att fastställa förslag till färdtjänsttaxa för zonavgift och periodkort. Att föreslå kommunerna Ljungby och Uppvidinge att fastställa åldersindelning och taxa i enlighet med förslaget.

21 (41) Reservationer Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet genom Carin Högstedt (V). Revidering av färdtjänsttaxan innebär avsevärda höjningar i vissa åldersgrupper beroende på att en tidigare nivå tas bort. Vi har tittat på hur man gör i andra län och vilka nivåer taxor ligger där. Vi har då sett att man i något län har satt en maxtaxa och i något län använder högkostnadsskydd. Vi tycker att det borde övervägas här också för att resenärer med stora behov inte ska hamna i ekonomiska dilemman. Vi ville komplettera den föreslagna taxan med ett utredningsuppdrag kring just maxtaxa/högkostnadsskydd. Tyvärr vi tvingas reservera oss till förmån för eget yrkande. Carin Högstedt, (V) sexpediering Chef Serviceresor Anders Göranson Ljungby kommun Uppvidinge kommun

22 (41) 48 Nolltaxa i Älmhults kommun Dnr: 12/0043 När ett nytt handelsområde byggs i Älmhults kommun kommer Länstrafiken starta en busslinje mellan handelsområdet och stationen i Älmhult. Älmhults kommun vill att resenärer ska åka avgiftsfritt på linjen och kommunen vill istället betala biljettintäkterna till Länstrafiken. Varje medlem i regionförbundet kan enligt stadgarna begära specialtaxa, förutsatt att medlemmen betalar mellanskillnad mot den ordinarie taxan. sunderlag - Styrelsens protokoll 125/12 - Nolltaxa i Älmhults stadstrafik, tjänsteskrivelse, beslutar Att godkänna Älmhults kommun begäran om avgiftsfritt resande i Älmhults stadstrafik. sexpediering Älmhults kommun

23 (41) 49 Länstransportplan Dnr: 11/0030 I samband med upprättandet av Länstransportplan för Kronobergs län fick planupprättarna i direktiv från regeringen att från 2012 ta hänsyn till det statliga driftbidraget till icke statliga flygplatser. Planupprättarna erhöll i april 2012 regeringsbeslut i frågan avseende hur mycket pengar som respektive regional länstransportplan kommer att utökas med i samband med förändrad administration av bidraget. Regeringsbeslutet anmodar även planupprättarna att revidera sina planer efter utökning av anslagstilldelningen. För Kronoberg och Regionförbundet södra Smålands del innebär regeringsbeslutet att planeringsramen för Länstransportplanen utökas med totalt 22 miljoner kr under planperioden från eller 2,2 miljoner kr per år. Förslaget till revidering ligger i linje med tidigare presidieöverenskommelse mellan regionförbundet och flygplatsens ägare och innebär en fördelning av bidraget till flygplatsen med 2,2 miljoner kr per år fram till sunderlag - Styrelsens protokoll 121/12 - Regeringsbeslut om driftbidrag till icke statliga flygplatser - Reviderad version av Länstransportplan för Kronobergs län , beslutar Att fastställa reviderad version av Länstransportplan för Kronobergs län sexpediering Kollektivtrafikstrateg Eva Palmér Trafikverket

24 (41) 50 Almi Företagspartner i Kronobergs län AB Dnr: 12/0079 ALMI, moderbolaget, har under sommaren presenterat förslag till ägardirektiv för 2013 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Förslaget baseras framför allt på de förändringar som skett i regeringens ägardirektiv till ALMI-koncernen men även på situationen i det regionala bolaget med avseende på koncerngemensamma uppföljningsvariabler. Strukturen och dispositionen av 2013 års ägardirektiv har förändrats en del, men några stora förändringar har inte skett. Väsentliga förändringar redovisas i bilagda tjänsteskrivelse och förslag till nytt direktiv med markeringar av föreslagna förändringar. sunderlag - Styrelsens protokoll 166/12 - Tjänsteskrivelse ALMI Företagspartner Kronoberg AB ägardirektiv Förslag till ägardirektiv för 2013 beslutar Att fastställa ägardirektiv 2013 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB enligt förslag och överlämna detta till bolagets styrelse. sexpediering Chef regional utveckling Anders Unger Almi Företagspartner i Kronobergs län AB

25 (41) 51 Om det regionala ansvaret för Kronobergs slottsruin och dess status interpellation Dnr: 12/0221 Carin Högstedt (V) har ställt interpellation Om det regionala ansvaret för Kronobergs Slottsruin och dess status till kulturberedningens ordförande Gunnar Nordmark (FP). Gunnar Nordmark lämnar svar vid fullmäktiges sammanträde den 12 oktober sunderlag - Om det regionala ansvaret för Kronobergs Slottsruin och dess status interpellation - Interpellationssvar - Om det regionala ansvaret för Kronobergs Slottsruin och dess status Nedan följer interpellation ställd från Carin Högstedt (V) och svar på interpellation från Gunnar Nordmark. Fullmäktige beslutar att godkänna att interpellation Om det regionala ansvaret för Kronobergs Slottsruin och dess status framställs till kulturberedningens ordförande Gunnar Nordmark.

26 (41)

27 (41) Svar på interpellationen Om det regionala ansvaret för Kronobergs slottsruin och dess status av Carin Högstedt (V) Carin Högstedt har i framställd interpellation framfört fyra frågor rörande Kronobergs slottsruin och dess status. Fråga 1. Hur ser du på regionförbundets ansvar för Kronobergs slottsruin som besöksmål? Svar: Regionförbundet södra Småland har sedan tidigare tagit ett ansvar att bidra till att utveckla verksamhet vid Kronobergs slottsruin. I april 2008 beviljade regionstyrelsen kronor i stöd till projektet I hasorna på Gustav Vasa en pedagogisk satsning på barn och unga 350 år efter freden i Roskilde. Projektet innebar bland annat att det vid Kronobergs slottsruin bedrevs pedagogisk sommarverksamhet. Projektet drevs av Smålands museum och Växjö kommun medverkade i finansieringen av projektet. Vid två tillfällen har motioner som berör Kronobergs slottsruin behandlats av regionfullmäktige. I svaren på dessa motioner framgår att Regionförbundet södra Smålands uppfattning är att ansvar för drift av verksamheten vid slottsruinen åvilar Kulturparken Småland AB och att ansvar för underhåll åvilar ägaren som för närvarande är Riksantikvarieämbetet. Regional kulturplan för Kronobergs län antogs den 25 november Kulturplanen innehåller dels en beskrivning av kulturen och kulturpolitiken i Kronobergs län, dels en beskrivning av den kulturella infrastrukturen i Kronobergs län och dels ett avsnitt som behandlar Prioriterat utvecklingsarbete Där behandlas Kronobergs slottsruin under rubriken Utveckla förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv. I kulturplanen anges Kronobergs slottsruin som ett mål för prioriterat utvecklingsarbete med följande ord Stimulera utvecklingen av våra unika kulturarvsmiljöer som Komministerbostället Linnés Råshult, Kronobergs slottsruin och Huseby bruk.. I kulturplanen framhålls också vikten av att utveckla samarbete mellan kulturarvsbesöksmål och kulturella och kreativa näringar. Regionförbundet har alltså påtagit sig ett ansvar för att medverka till utvecklingen vid Kronobergs slottsruin som kulturarvsmål. Detta utvecklingsarbete måste ske i nära samverkan med den huvudansvarige för verksamheten Kulturparken Småland AB och med ägaren av Kronobergs slottsruin. Informella samtal pågår om hur en mer formaliserad samverkan mellan Kulturparken Småland AB och andra intressenter skulle kunna vara utformad. Fråga 2. Om du anser att det finns något som helst ansvar hur kan regionförbundet verka för underhåll och utveckling av detta besöksmål? Svar: Som framgår av föregående svar åtar sig Regionförbundet genom kulturplanen att medverka till att utveckla den kulturarvsmiljö som Kronobergs slottsruin utgör i samverkan med Kulturparken Småland AB och slottsruinens ägare. Regionförbundet södra Småland kan verka för utveckling av Kronobergs slottsruin genom att sammanföra olika aktörer kring gemensamma projekt. Regionförbundet kan också bidra genom att vara medfinansiär och deltagare i aktuella utvecklingsprojekt. Detta kan antingen ske inom ramen för regionförbundets personella resurser och utvecklingsmedel eller med stöd av projektmedel som går att söka genom till exempel Statens Kulturråd. Europeiska Unionens nya budgetperiod kommer att ha ett ökat fokus på kultur. Mycket tyder på att på att detta kommer att innebära ökade möjligheter till medfinansiering från EU: sida vad det gäller projekt inom kulturområdet. Dock är ännu inga beslut tagna. Här har regionförbundet en viktig roll som kunskapsförmedlare, rådgivare och med rätt förutsättningar även som deltagare i eventuella projekt.

28 (41) Som framgår av svaret ovan finns det inom Regionförbundet södra Småland idag ingen avsikt att ta ansvar för underhållet av Kronobergs slottsruin. Det är ett ansvar som åvilar ägaren av slottsruinen. Fråga 3. Hur ser kontakterna mellan Riksantikvarieämbetet Fastighetsverket och regionen ut? När kan ett ägarskifte vara klart? Svar: Samtal om ägarförhållandena förs mellan Riksantikvarieämbetet, Statens Fastighetsverk och Kulturparken Småland AB. Som ordförande för Regionförbundet södra Smålands kulturberedning håller jag mig kontinuerligt informerad om hur dessa samtal utvecklas. Då jag saknar förstahandsinformation om hur samtalen utvecklas och inte heller medverkar i dessa samtal vore det fel att uttrycka någon uppfattning om när ett eventuellt ägarbyte kan ske. Fråga 4 Vilken instans ansvarar ytterst för det mest basala underhållet, det som gör att det går att använda slottsalen t.ex., anser du? Svar: Ytterst är det ägaren som ansvarar för underhållet. Hur ägaren och Kulturparken Småland AB sig emellan löser ansvaret för mindre löpande underhåll har i dagsläget varken jag eller Regionförbundet södra Småland några synpunkter på. Det kan i detta sammanhang också vara värt att påpeka att det är Kulturparken Småland AB som ansvarar för verksamheten inom slottsruinen och har att besluta när och om ruinen eller dess lokaler kan upplåtas till andra aktörer. Gunnar Nordmark Ordförande i Regionförbundet södra Smålands kulturberedning beslutar Att notera interpellation Om det regionala ansvaret för Kronobergs Slottsruin och dess status från Carin Högstedt, samt interpellationssvar från Gunnar Nordmark till protokollet.

29 (41) 52 Se över pensionsreglerna för våra förtroendevalda - motion Dnr: 12/0130 Tryggve Svensson (V) har lämnat en motion Se över pensionsreglerna för våra förtroendevalda. Tryggve Svensson föreslår att pensionsreglerna för förtroendevalda ses över. fastställde den 25 maj 2012 regler för pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda inom förbundet. Medlemmarnas reglementen har studerats och ett förslag har upprättats att gälla från och med den innevarande mandatperioden. Pensionsreglerna har sin grund i en central bestämmelse som tas fram av Sveriges kommuner och landsting, vilket samtliga kommuner väljer att följa. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. sunderlag - s protokoll 34/12 - Styrelsens protokoll 131/12 - Motion - Se över pensionsreglerna för våra förtroendevalda Yrkande Tryggve Svensson (V) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och Tryggve Svenssons förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Votering Votering begärs och ska verkställas. Den som röstar ja röstar på styrelsens förslag och den som röstar nej röstar på Tryggve Svenssons förslag. Omröstningsresultat Ledamöter Ja Nej Avstår Mats Johnsson (M) Robert Olesen (S) Sven Sunesson C) Monica Widnemark (S) Margareta Löfström (M) Anne Karlsson (S) Jan Lorentzon (SD) Bengt Germundsson (KD) Joakim Pohlman (S) Mikael Jeansson (S)

30 (41) Åke Carlson (C) Peter Skoog Lindman (S) Ulf Hedin (M) Anna Tenje (M) Roland Gustbée (M) Lena Wibroe (M) Malin Adell Kind (C) Rene Jaramillo (KD) Maria Carlsson (S) Carl-Olof Bengtsson (S) Ann-Kristin Lindqvist (S) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ofelia Daun (MP) Elizabeth Peltola (C) Ingemar Almqvist (S) John Hed (M) Ingemar Swalander (M) Pernilla Sjöberg (M) Kjell Gustavsson (C) Olof Björkmarker (S) Anna Fransson (S) Rose-Marie Jönsson Neckö (S) Peter Freij (S) Lena Karlsson (C) Börje Tranvik (SD) Lennart Värmby (V Tryggve Svensson (V) Eva Johnsson (KD) Rolf Andersson (FP) Kjell Jormfeldt (MP) Gunnar Nordmark (FP) Totalt 40 3 Med 40 ja-röster mot 3 nej-röster finner fullmäktiges ordförande att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Fullmäktige beslutar Att avslå motionen.

31 (41) 53 Utvärdering av FoU Välfärd - motion Dnr: 12/0159 Monica Haider (S) och Anna Fransson (S) har lämnat en motion till region-fullmäktige avseende Utvärdering av FoU Välfärd. Fullmäktige föreslås besluta att en utvärdering av FoU Välfärd genomförs för att följa upp fullmäktiges beslut. Föreslås att fullmäktige bifaller motionen, samt uppdrar åt styrelsen att genomföra en uppföljning av överenskommelsen som reglerar verksamheten mellan Regionförbundet södra Småland och Landstinget i Kronobergs län. sunderlag - Styrelsens protokoll 133/12 - Motion Utvärdering av FoU Välfärd - Tjänsteskrivelse Utvärdering av FoU Välfärd Fullmäktige beslutar Att bifalla motionen, samt uppdra åt styrelsen att genomföra en uppföljning av överenskommelsen som reglerar verksamheten mellan Regionförbundet södra Småland och Landstinget i Kronobergs län. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla Landstinget Kronoberg

32 (41) 54 Om att verka för att Linnéuniversitetet får en medicinsk fakultet - motion Dnr: 12/0127 Vänsterpartiets regiongrupp har genom Carin Högstedt (V) och Lennart Värmby (V) inlämnat motion om att regionförbundet ska verka för att Linnéuniversitetet får en medicinsk fakultet och sjukhusen i Växjö- Kalmar får status som universitets-sjukhus. Motionärerna föreslår att regionförbundet ska ta nödvändiga kontakter och starta ett sådant arbete. Fullmäktige föreslås besluta att anse motionen besvarad med motiveringen att den naturliga parten i Kronobergs län för att diskutera utvecklingen inom vårdområdet är Landstinget Kronoberg. Regionförbundet anser således att diskussionen bör föras i landstinget främst och inte inom regionförbundet. sunderlag - Styrelsens protokoll 165/12 - Motion om att verka för att Linnéuniversitetet får en medicinsk fakultet och sjukhusen i Växjö-Kalmar status som universitetssjukhus - Tjänsteskrivelse - Motion om att verka för att Linnéuniversitetet får en medicinsk fakultet och sjukhusen i Växjö-Kalmar status som universitetssjukhus Yrkande Carin Högstedt (V) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Votering Votering begärs och ska verkställas. Den som röstar ja röstar på styrelsens förslag och den som röstar nej röstar på Carin Högstedts förslag.

33 (41) Omröstningsresultat Ledamöter Ja Nej Avstår Mats Johnsson (M) Robert Olesen (S) Sven Sunesson C) Monica Widnemark (S) Margareta Löfström (M) Anne Karlsson (S) Jan Lorentzon (SD) Bengt Germundsson (KD) Joakim Pohlman (S) Mikael Jeansson (S) Åke Carlson (C) Peter Skoog Lindman (S) Ulf Hedin (M) Anna Tenje (M) Roland Gustbée (M) Lena Wibroe (M) Malin Adell Kind (C) Rene Jaramillo (KD) Maria Carlsson (S) Carl-Olof Bengtsson (S) Ann-Kristin Lindqvist (S) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Ofelia Daun (MP) Elizabeth Peltola (C) Ingemar Almqvist (S) John Hed (M) Ingemar Swalander (M) Pernilla Sjöberg (M) Kjell Gustavsson (C) Olof Björkmarker (S) Anna Fransson (S) Rose-Marie Jönsson Neckö (S) Peter Freij (S) Lena Karlsson (C) Börje Tranvik (SD) Lennart Värmby (V Tryggve Svensson (V) Eva Johnsson (KD) Rolf Andersson (FP) Kjell Jormfeldt (MP) Gunnar Nordmark (FP) Totalt 40 3

34 (41) Med 40 ja-röster mot 3 nej-röster finner fullmäktiges ordförande att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Fullmäktige beslutar Att anse motionen besvarad med motiveringen att den naturliga parten i Kronobergs län för att diskutera utvecklingen inom vårdområdet är Landstinget Kronoberg. Reservationer Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande genom Carin Högstedt (V). RESERVATION ärende 20, motion OM ATT VERKA FÖR ATT LINNÉUNIVERSITETET FÅR EN MEDICINSK FAKULTET, Motionen handlar om att verka för att Småland och får ett universitetssjukhus och att Linnéuniversitetet utvecklas att innehålla forskning och läkarutbildning. Motionen avslås av en stor majoritet med argumentet att det är landstinget som har hand om vårdfrågorna. Man har inte läst, inte förstått att det är en mycket stor och viktig regional utvecklingsfråga! Och den församlingen har hand om just regional utveckling Det handlar om att starta ett arbete, där alla regionala instanser och organisationer inklusive landstinget och motsvarande organisationer i Kalmar län är involverade. Det handlar om att inse att det är ett långsiktigt arbete och att frukterna kan börja skördas på ca 10 års sikt. Det handlar också om att inse att vår region behöver utvecklad forskning för att få en breddad och fördjupad arbetsmarknad, forskningsbaserade företag och arbetsplatser som är attraktiva för högutbildade medborgare. Det handlar om att utbilda läkare, psykiatriker, psykologer och förse omvärlden med experter inom t ex geriatrik, neurologi m fl. bristyrken. Det är bara bakåtsträveri som ser begränsningar och mission impossible. Kampradstiftelsens donation ska inte glömmas i sammanhanget. Där innefattas medicin som ett område som ska satsas på. Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vår motion och vårt bifall till den. Carin Högstedt, (V)

35 (41) 55 Ny järnväg till Halmstad - motion Dnr: 12/0184 Lennart Värmby har för Vänsterpartiets regiongrupp lämnat in en motion Ny järnväg till Halmstad. I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att arbeta in spårbunden förbindelse med Halmstad i regionens trafikplanering. Regionförbundet har berett ärende om trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län, vilket fullmäktige ska fastställa den 12 oktober Föreslås att fullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med konstaterande att detta görs redan idag med anledning av den pågående satsningen Pågatåg Nordost, där förbindelsen Markaryd-Halmstad är prioriterad. sunderlag - Styrelsens protokoll 146/12 - Motion Ny järnväg till Halmstad - Tjänsteskrivelse Ny järnväg till Halmstad Yrkande Roland Gustbée (M) yrkar bifall till styrelsens förslag, med instämmande av Bengt Germundsson (KD). Lennart Värmby (V) yrkar bifall till motionen, men instämmande av Jan Lorentzon (SD). Proposition Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och Lennart Värmbys yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Fullmäktige beslutar Att anse motionen besvarad med konstaterandet att planerande av spårbunden trafik sker redan idag genom samarbete med Region Skåne och Region Halland.

36 (41) 56 Inkomna motioner och medborgarförslag Dnr: 12/0220 och 12/0230 Inkomna motioner och medborgarförslag ska anmälas vid regionfullmäktiges sammanträden. Följande motioner är inkomna per den 1 oktober 2012: Dnr/ Rubrik Datum 12/0220 Om behovet av en regional gång- och cykelvägplan - motion 12/0230 Motion till regionfullmäktige angående bildandet av egen regionkommun från 2015 sunderlag - Inkomna motioner och medborgarförslag per den 1 oktober 2012 Fullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet.

37 (41) 57 Sammanträdesplan 2013 Dnr: 12/0001 Kansliet har arbetat fram ett förslag på sammanträdesplan för 2013 för regionförbundets arbetsutskott, trafiknämnd, styrelse och fullmäktige. I enlighet med tidigare överenskommelse med huvudmännen sammanträder regionförbundets arbetsutskott och styrelse på onsdagar och fullmäktige på fredagar. fastställer datum för sina sammanträden, regionstyrelsen för sina och arbetsutskottets sammanträden och trafiknämnden för sina sammanträden. 22 mars 11 oktober 24 maj 13 december Regionstyrelsen 16 januari 12 juni 13 februari 28 augusti 6 mars 25 september 10 april 23 oktober 8 maj 27 november Arbetsutskottet 30 januari 14 augusti 20 februari 11 september 27 mars 9 oktober 24 april 13 november 29 maj 18 december Trafiknämnden 6 februari 19 juni 13 mars 18 september 3 april 16 oktober 15 maj 20 november 11 december sunderlag - Styrelsens protokoll 170/12 - Sammanträdesplan 2013 Fullmäktige beslutar Att fastställa regionfullmäktiges sammanträdesplan Att notera regionstyrelsens, trafiknämndens och arbetsutskottets sammanträdesplan 2013, till protokollet.

38 (41) sexpediering Landstinget Kronoberg Länets kommuner Länsstyrelsen i Kronobergs län

39 (41) 58 Valärende anmälan fyllnadsval efter Elisabeth Sigfridsson (KD) Dnr: 12/0001 Växjö kommunfullmäktige har förrättat fyllnadsval som ersättare i regionfullmäktige efter Elisabeth Sigfridsson (KD) Ny ledamot är Eduardo Rossel (KD). sunderlag - Växjö KF protokoll Fullmäktige beslutar Att anmäla Växjö kommunfullmäktiges beslut avseende fyllnadsval av ersättare i regionfullmäktige efter Elisabeth Sigfridsson (KD). Ny ledamot är Eduardo Rossel (KD).

40 (41) 59 Valärende fyllnadval efter Joakim Pohlman (S) i trafiknämnden Dnr: 12/0001 Joakim Pohlman har i skrivelse begärt att entledigas från uppdrag som ersättare i trafiknämnden. Valberedningen har lämnat förslag på ny ersättare Olof Björkmarker (S). sunderlag - Avsägelse Joakim Pohlman (S) Fullmäktige beslutar Att entlediga Joakim Pohlman (S) från uppdrag som ersättare i trafiknämnden. Att utse Olof Björkmarker (S) till ny ersättare i trafiknämnden. sexpediering Olof Björkmarker (S)

41 (41) 60 Anmälningsärenden sunderlag - Regionstyrelsens protokoll och Trafiknämndens protokoll och Fullmäktige beslutar Att notera anmälningsärendena till protokollet.

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och

Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl med ajournering och 2014-03-28 1 (24) Tid Fredagen den 28 mars 2014 kl. 10.00 12.25 med ajournering 10.04 10.05 och 11.15-11.20. Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande René Jaramillo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-03-14 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 10.00 15.00 ca Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (19) 2011-03-25 1 (19) Plats och tid Plats Fredagen den 25 mars 2011, kl. 10.00-14.30 med ajournering 10.10 10.12 och 12.10 13.10 Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4 i Växjö ande Ledamöter Gunnar Nordmark

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-12-12 Regionstyrelsen kallas till extra sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Fredagen den 12 december 2014 kl. 08.45 Plats: Utvandrarnas Hus,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24) 2011-10-07 1 (24) Plats och tid Fredagen den 7 oktober 2011, kl. 10.00 13.00 med ajournering kl. 10.15 10.17 och 12.40 12.50 Plats Ljungbergsmuseet, Ljungby ande Ledamöter Gunnar Nordmark (FP) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering

Tid Fredagen den 12 december 2014 kl med ajournering 2014-12-12 1 (18) Tid Fredagen den 12 december 2014 kl. 10.00 11.45 med ajournering 10.40 10.50 Plats ande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Växjö. Gunnar Nordmark (FP) ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) Robert

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (20) 2012-10-17 1 (20) Tid Onsdag 17 oktober 2012, kl 10.00 12.15 Plats Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (M) ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Monica Haider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum Sida1 (12) 2011-10-26 1 (12) 2011-10-26 Tid Onsdagen den 26 oktober kl.16.00 17.00 Plats ande Ledamöter Videum Science Park, sammanträdesrum: Newton, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c),

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum (16) 2012-12-05 1 (16) Plats och tid Onsdagen den 5 december 2012 kl. 08.30-10.30 Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-15 08:45 08:55 Plats Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S),

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (39) 2012-09-12 1 (39) Tid och plats Onsdag 12 september 2012, kl 10.00 14, ajournerat 12.00-12.45 Glasriket, Videum Science Park, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga

Läs mer

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö

Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö 2014-02-19 1 (23) Tid Onsdagen den 19 februari kl.10.00 12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum (27) 2011-12-09 1 (27) Plats och tid Fredagen den 9 december 2011 kl. 09.00 11.55, med ajournering 09.05-09.15, 10.30 10.40 och 11.15 11.30. Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 5 i Växjö ande Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens Trafiknämnd Sammanträdesdatum 2012-09-05 1 (17) 2012-09-05 1 (17) Plats och tid Onsdagen den 5 september 2012 kl. 08.30-11.30 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Bodil Hansen

Läs mer

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Kosta Boda Art Hotel. Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-03-12 09:00 11:45 Plats Kosta Boda Art Hotel ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-09 1 (28) 2012-05-09 1 (28) Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl.10.00 12.00 Plats Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-04-06 10:00-13:20 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Tingsryd Resort Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket

Regionförbundet södra Småland, lokal Glasriket 2011-02-16 1 (21) Plats och tid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 08.30-15.00 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Glasriket Sven Sunesson (c) Eva Johnsson (kd) Monica Widnemark (s) Mats Johnsson

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11)

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Plats och tid Smålands Museum i Växjö fredagen den 13 februari 2015 kl.14.00 14.30. Beslutande och närvarande ersättare Britta Lundén (S), Tingsryd, Ålderspresident

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö FoU-beredningen Tid 2016-02-18 13:00-15:30 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande)

Läs mer

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP)

Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2016-09-01 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (14) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 30 september, kl. 09.00 12.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 103 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 49-59 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C), Jeanette Söderström (S), Per Hansson (FP), Peter Holkko (S) ersätter Berry Lilja (S), Elin Rydberg

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (8) Landstingets kansli Kansliavd/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Tisdagen den 18 mars, kl. 16.15 18.00 Plats: Karl Birger Blomdahl salen, Konserthuset i Växjö 40 Landstingsfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD)

Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Josef Tingbratt (KD) Trafiknämnden Tid 2015-01-29 09:00 12:15 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2016-05-10 09:00-12:05 Plats Beslutande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert Olesen (S) (vice ordförande) Suzanne Frank (M) (2:e

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) 1:e vice ordf. Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. Bengt Petersson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 129 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 127 Utdelning av Folkhälsopriset Regionens folkhälsopris delas 2015 ut till Aneby kommun för deras arbete med ungas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2010-12-08 1 (40) 2010-12-08 1 (40) Tid Onsdagen den 8 december 2010 kl. 10.00 12.30 med ajournering kl. 11.00 11.15 och 11.25 11.40 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-03-18 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00-13:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2014-01-22 1 (16) Tid Onsdag den 22 januari 2014 kl. 08.30-12.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

PROTOKOLL Trafiknämnden. Cecilia Malmberg Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.

PROTOKOLL Trafiknämnden. Cecilia Malmberg Kl Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. 1 Sammanträdesplats Landstingshuset, Linköping Sammanträdets öppnande 11 Ordföranden hälsar alla välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat. Närvarande 12 Ledamöter Göran Gunnarsson (C) ordförande Jan

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-05-15 1 (20) Plats och tid Onsdagen den 15 maj 2013 kl. 08.30-11.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet, lokal Insikten Sven Sunesson (C) ordförande Eva Johnsson (KD) Monica Widnemark (S) Mats Johnsson

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sessionsalen, Regionens kansli

Sessionsalen, Regionens kansli Pensionärsrådet Tid 2015-02-16 10:00 12:00 Plats Sessionsalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Suzanne Frank

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-02-24 1 (20) 2010-02-24 1 (20) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Onsdag den 24 februari

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten

Regionförbundet södra Småland, lokal Insikten 2013-04-03 1 (13) Tid Onsdagen den 3 april 2013 kl. 08.30-10.30 Plats Regionförbundet, lokal Insikten ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sven Sunesson (C) Eva Johnsson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer