Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut"

Transkript

1 Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Denna uppgift gäller en investeringsbedömning inför ett köp av en fastighet i Lund. Arbetet skall presenteras i en rapport enligt inlämningsnivå II (se v- programmets hemsida), lämnas in som pdf med e-post till kursansvarig, bifoga beräkningar som bilagor i form av excel filer. Tänk på att i rapporten tydligt hänvisa till bilagor. Arbetet redovisas även muntligt (se kursschema). Denna övning har till syfte att ge inblick i de tekniska och ekonomiska bedömningar som måste göras i samband med en fastighetsaffär. Underlaget för uppgiften är anpassat så att det på bästa sätt motsvarar det underlag som ges vid en verklig fastighetsaffär. Detta ger antagligen upphov till ett antal frågetecken. Dessa frågetecken rätas i en verklig analys ut genom att man tar reda på fakta från fastighetsägaren, myndigheter, banker och andra intressenter, i detta fall får ni i första hand vända er till kursledningen för att få direktiv om var informationen går att finna. Slutrapporten skall innehålla och bedöms på följande punkter: Affärsplan och mål (0-1p) Objektsbeskrivning med kommentarer (0-4p) Beskrivning och motivering av en ombyggnadslösning (0-3p) Beräkning av ombyggnadens produktionskostnad (0-1p) Bedömning av fastighetens ekonomiska data efter ombyggnad (0-4p) Cash Flow beräkning med motiveringar (0-4p) Avkastningsvärdering (0-3p) Investeringsbedömning med hjälp av lönsamhetsnyckeltal (0-3p) Bestämning och motivering av bud (0-2p) Alla delar måste ingå i rapporten för att den skall vara godkänd. Varje del poängbedöms enligt ovan och utöver detta kan 0-5p uppnås genom en kvalitativ bedömning av rapporten med fokus på den röda tråden mellan de olika delarna. Förutsättningar: Ni har, som ett mindre fastighetsbolag, blivit erbjudna att lägga ett bud en fastighet i Lund (Värpinge Centrum), med beteckningen Statsministern 4, som innehåller både lokaler och bostäder. Tidigare ägare har varit Lucrisia Fastigheter, avknoppat från en större bank i samband med fastighetskraschen (Detta är en övningsteknisk förutsättning och överensstämmer inte med verkligheten). Lucrisia har nu beslutat att koncentrera sitt bestånd till Stockholmsregionen och vill därför sälja sin enda fastighet i Lund.

2 Fastighetsaffären genomförs som en budgivning och som underlag till ert bud har ni begärt att få del av den ekonomiska redovisningen för objektet, samt en förteckning över hyresgästerna med aktuella kontrakterade hyresnivåer. Med detta som grund beslutar ni er för att genomföra en genomgående investerings- och känslighetsanalys av affären. Arbetet läggs upp enligt följande. A. Scenario Grundförutsättningarna är att er grupp är ett mindre fastighetsföretag, som sedan tidigare äger 2 fastigheter. (kalkylunderlag för dessa kommer att delas ut av kursledningen) Ni måste själva spela upp och redovisa ett scenario över hur ert företag ser ut. Börja med att göra en affärsplan (affärsidé, mål, strategi etc). Redovisa sedan hur detta fastighetsköp passar in i er verksamhet och vilka eventuella planer ni har för reinvesteringar och förädling av köpeobjektet. Ett viktigt mål i detta sammanhang är era avkastningskrav vid bedömningen av investeringens lönsamhet. B. Teknisk undersökning Undersökningen skall ge en beskrivning av fastighetens skick och tekniska lösningar (använd Så byggdes husen som kompletterande underlag, låneexemplar finns på avdelningen) med hjälp av objektsbeskrivningen i AFF. Undersökningen skall ligga till grund för en bedömning av byggnadernas status vad avser eventuellt eftersatt underhåll, tekniska brister, behov av reinvesteringar samt om det finns några möjligheter till ytterligare ekonomiskt utbyte att beakta inför köpet. Då affären ännu är i sin inledning kan det endast bli tal om en okulär besiktning från utsidan samt en genomgång av erhållna ritningar, säljaren planerar dock en inledande visning för intresserade spekulanter. Eventuella brister som upptäcks kostnadsuppskattas och tas med i den fortsatta beräkningen. Som komplement skall en miljöinventering göras. Detta avseende på eventuella farliga och miljöstörande avfall som kan uppkomma antingen i samband med rivningsarbeten eller i samband om befintliga tekniska system behöver bytas ut. Det kan även förekomma farliga eller miljöstörande ämnen i mark beroende på tidigare verksamhet. Resultatet av undersökningen skall ligga till grund för ombyggnadsförslag. C. Ombyggnad - Arkitektlösning Ni skall föreslå en reinvestering för objektet i form av en ombyggnad av fastigheten. Ombyggnadslösningen skall vara motiverad utifrån den tekniska undersökningen och miljöbedömningen samt redovisas i form av skisser och en övergripande beskrivning av ombyggnadslösningen i ord. En kostnadsberäkning av ombyggnadsinsatsen skall genomföras, och denna skall utgöra en del av det ekonomiska beslutsunderlaget. Utgå från följande schablonvärden: - Nytt hus med bibehållen grundläggning kr/kvm BTA - Bibehållet skal men med ny planlösning kr/kvm BTA - Renovering med bibehållen planlösning kr/kvm BTA - Rivning, deponering och återvinning kr/kvm BTA - Arbete under mark kr/kvm BTA

3 D. Genomgång av fastighetens ekonomiska data För att bilda er en uppfattning om fastighetens ekonomiska ställning analyserar ni de ekonomiska data som ni har tillgång till. Analysen skall ligga till grund för antaganden om ingångsnivåer i cash-flow-analysen. Redogör speciellt noga för: Hyror Vilka hyresnivåer föreligger efter ombyggnad? Känns de marknadsmässiga? Vilken indexutveckling kan förväntas under kalkylperioden? Drift Vilka kostnadsnivåer gäller för driften? Ingångsnivåer och indexutveckling i cash-flow analysen. Underhåll Hur är den tekniska standarden på fastigheten (objektsbeskrivningen)? Detta ger ingångsnivåer och indexutveckling i cash-flow analysen. Skatt Dela upp fastigheten i lokaler och bostäder och uppskatta fastighetsskatten (utgå från beräkningsverktyg på skatteverkets hemsida Tänk på hur er ombyggnadslösning påverkar värdeåret och därmed eventuell skattebefrielse. Bruksvärdesbedömning Bedöm framtida bruksvärde med avseende på inflation, framtida kostnadsökningar och förbrukning (avskrivning). Bruksvärdet används sedan för att bedöma den totala kapitalbindningen (totalt kapital) för fastigheten. Finansiering Samtliga nu befintliga lån i fastigheten löses i samband med ett eventuellt köp. Egen insats är maximalt kr + eventuellt överskott från ert övriga bestånd. Övrigt erforderligt kapital måste anskaffas på kapitalmarknaden eller genom försäljning av befintliga fastigheter eller genom att ta upp nya lån för befintligt fastighetsbestånd. (eventuell försäljning skall motiveras utifrån er affärsidé, köpeskilling förhandlas fram i samråd med kursledning).

4 Ni skall själva "förhandla" fram en finansiering bestående av en eller flera låneformer. De begränsningar som ni måste följa är de som "marknaden" har i form av: Låneränta Serieränta Låneformer (rakt lån, annuitetslån, serielån) Gör med de i kursen erhållna kunskaperna en så realistisk finansiering som möjligt. Motivera ert val noga. E. Analyser Med den framtagna grunddatan gör ni en cash-flow-analys med tillhörande känslighetsanalyser av investeringen för minst åren 1-10 (tänk på eventuella förändringar av värdeåret när kalkylperioden fastställs). a) Genomför cash-flow för följande alternativ; alt 1 Nollalternativet Gör en grundberäkning med era antagna nivåer, index osv. Denna normalkalkyl kan ni kalla för "nollalternativet". alt 2 Minusalternativet Det alternativ som inom rimlighetens gränser ger det sämsta utfallet alt 3 Plusalternativet Det alternativ som inom rimlighetens gränser ger det bästa utfallet Illustrera med lämpligt antal diagram. (Inga överdrifter tack!) b) Gör en noggrann avkastningsvärdering (diskonteringsmetoden) av fastigheten för att bedöma till vilket pris ni har möjlighet att genomföra köpet. Detta är alltså grunden för ert eventuella bud. Här måste olika buds konsekvenser testas genom att de analyseras i framtagna nyckeltal i cash-flow, och bedöms utifrån företagets mål. c) Gör ett lämpligt antal kompletterande känslighetsanalyser. Motivera era val. d) Gör, med hjälp av utdelat diagnosmaterial för ert övriga fastighetsbestånd, en analys av hela företagets ekonomi genom att; ställa samman företagets totala betalningsnetto Beräkna därefter vilka effekter på företagets ekonomi ett eventuellt köp av fastigheten skulle medföra, samt redogör för hur detta påverkar ert beslut. e) Finner ni att ni vill göra ytterligare analyser för att kunna bedöma om detta är en bra affär, så gör det. F. Beslut Redogör om och i så fall under vilka förutsättningar affären är möjlig att genomföra. Motivera utförligt. Ett bud skall läggas på fastigheten adresserat till Lucrisia vid redovisningen kommer det genomföras en budöppning för att se vilket företag som får köpa fastigheten.

5 Uppgiften skall vara noga genomförd med väl underbyggda kommentarer och slutsatser samt presenterad på ett professionellt sätt. G. Kompletterande information Övningstekniskt så kan ni inte ringa till verkliga fastighetsägaren utan ni får ta reda på nödvändiga kompletterande fakta ifrån kursledningen. Vid eventuellt behov förmedlar vi kontakten vidare. Alla gjorda antaganden skall motiveras och användas med konsekvens, samt tydligt redovisas i rapporten.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Upprustning av miljonprogram

Upprustning av miljonprogram d Lisa Karlsson Micaela Andersson Upprustning av miljonprogram En undersökning om kommunala bostadsbolag Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Tommy Bergquist Förord För att den här

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP

ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till Mats Larsson, Almi Gotland Med detta material hoppas vi kunna

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Bläckhornets Arkitektbyrå AB Bläckhornets Arkitektbyrå AB - En arkitektlösning i Kiruna - Författare Stefan Gewers, Nicklas Larsson, Gustaf Sjödin, Robin Söderlund & Patrik Östrand Innehållsförteckning Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Läs mer

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARS REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter (december 2013) REDU

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling 2005:13 2004:29A Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling Förord Investeringar som syftar till att utveckla myndigheters verksamhet måste grundas på ett

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer