Från nationella grunder till lokala planer. November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från nationella grunder till lokala planer. November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen"

Transkript

1 Från nationella grunder till lokala planer November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen

2 Grunderna för planen för småbarnspedagogik godkändes

3 En del av fortbildningshelheten VÄGKOST som fortsätter våren 2017

4 Mål för dagens utbildning Diskutera centrala teman i processen med planen Ge utrymme för diskussioner och nätverkande Aktualisera vikten av ett lyckat förändringsarbete Inspirera varandra och dela med oss!

5 Vägkartan frågeställningar hösten 2016 På vilket sätt kommer grunderna för planen för småbarnspedagogik att förändra regionens/kommunens/enhetens småbarnspedagogiska verksamhet? Vilka delar känns inspirerande och vilka är utmaningarna? Vilka är våra styrkor och våra utvecklingsbehov? Behöver vi ny kompetens eller utbildning för det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogik? Hur borde processen genomföras?

6 Några frågeställningar Hur kommer planen att se ut, t.ex. regional, kommunal, enhetsvis? Hurudan struktur, ordningsföljd, hur publiceras den, använder man egrunder som verktyg? Hur få alla med i processen? Vem ska man samarbeta med? Hur beaktar man lokala särdrag, hur tänker man kring de olika verksamhetsformerna, hur beaktar man dem?

7 Från barndagvård till småbarnspedagogik

8 Från barndagvård till småbarnspedagogik Beredningen, förvaltningen och styrningen av lagstiftningen om barndagvård flyttades från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet Småbarnspedagogiken är nu ännu tydligare än förr en del av det finländska utbildningssystemet Första skedet av nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft Utbildningsstyrelsen blev sakkunnigt ämbetsverk för småbarnspedagogiken fr.o.m

9 Utbildningsstyrelsens uppdrag fr.o.m Till Utbildningsstyrelsens uppgifter hör o att göra upp och besluta om grunderna för planen för småbarnspedagogik o att svara för utvecklandet av småbarnspedagogiken o att främja uppnåendet av goda resultat i småbarnspedagogiken och följa hur den ordnas (Lag om utbildningsstyrelsen 2 )

10 Den allmänbildande utbildningen och småbarnspedagogiken förnyas Förskola, grundläggande och påbyggnadsutbildningen Gymnasiet Lokal lp Lokal lp Småbarnspedagogiken Lokal plan Gymn. o grundl förberedande Lokal lp Grundläggande och gymnasiet för vuxna Lokal lp Grundläggande konstundervisning Lokal lp

11 Barnets växande och lärande som en helhet Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Smidiga övergångar Smidiga övergångar Smidiga övergångar Smidiga övergångar Grunder och lokala planer gjorda i samarbete

12 Utgångspunkter för revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik

13 Utgångspunkter för revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik Barnet - Lagen om småbarnspedagogik - Barnens verksamhetsmiljö i förändring - Barnens behov nu och i framtiden

14 Kärnan i lagen om småbarnspedagogik Från lagen om barndagvård till lagen om småbarnspedagogik Barnets rätt till småbarnspedagogik Planen för småbarnspedagogik blir bindande - NORM Barnets bästa Förnyade mål Småbarnspedagogisk miljö Barnets plan för småbarnspedagogik Utvärdering Barnens och vårdnadshavarnas delaktighet Mångprofessionellt samarbete

15 Styrdokument för småbarnspedagogiken Lag om småbarnspedagogik Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016 (Utbildningsstyrelsen) Lokala planer för småbarnspedagogik Enligt serviceproducent, enhet, grupp eller verksamhetsform, regionalt Barnets plan för småbarnspedagogik

16 Målet är ett styrdokument som lämpar sig för det finländska systemet och som styr hur småbarnspedagogiken ordnas, genomförs och utvecklas Lagstiftningens riktlinjer ska beaktas, bl.a. de tio målen Tre verksamhetsformer av småbarnspedagogik: daghemsverksamhet, familjedagvård och övrig småbarnspedagogisk verksamhet I grunderna bestäms: det centrala innehållet i småbarnspedagogiken samarbetet mellan anordnarna av verksamheten och barnets vårdnadshavare det mångprofessionella samarbetet samt innehållet i barnets plan för småbarnspedagogik

17 Grunderna för planen för småbarnspedagogik baserar sig på de styrkor som redan finns inom småbarnspedagogiken motsvarar de förändringar som har skett i barnens uppväxtmiljö och i verksamhetsmiljöerna inom småbarnspedagogiken stödjer barnets helhetsmässiga utveckling, lärande och välbefinnande främjar livslångt lärande och utbildningsmässig jämlikhet stödjer det pedagogiska utvecklingsarbetet på lokal nivå

18 Tidtabellen för arbetet med grunderna för planen för småbarnspedagogik Oktober 2016 September Arbetet inleds - Öppningsseminarium November Temaworkshops - Delaktighet över webben April Respons från anordnarna av småbarnspedagogik Augusti Officiell utlåtanderunda - Svenskspråkigt hörande Grunderna fastställs En process som baserar sig på ett mångprofessionellt samarbete

19 Grunderna för planen för småbarnspedagogik - vad förändras? Grunderna är en norm Pedagogiken betonas Barnens och vårdnadshavarnas delaktighet stärks Barnets plan för småbarnspedagogik Mångprofessionellt samarbete Innehållsmässig kontinuitet till förskolan och skolan Stöd för utveckling och lärande har preciserats Skyldighet att utvärdera sin verksamhet

20 Grunderna för planen för småbarnspedagogik - vad förändras? Mera delaktighet Utveckla verksamhetskulturen De 10 målen i lagen om småbarnspedagogik Kvaliteten inom småbarnspedagogiken Stark yrkeskompetens ledarskap samt utvärdering och utveckling Likvärdig småbarnspedagogik som en del av barnets livslånga växande och lärande Pedagogiken! Planen för småbarnspedagogik 2017 som ett pedagogiskt arbetsredskap

21 Grunderna för planen för småbarnspedagogik och deras bindande verkan Anordnarna av småbarnspedagogik ska utarbeta lokala planer för småbarnspedagogik utgående från de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik Skyldigheten att utarbeta en plan för småbarnspedagogik gäller också övrig småbarnspedagogik som kommunen köper och privat daghemsverksamhet eller privat familjedagvård som övervakas av kommunen (Lag om småbarnspedagogik (909/2012)

22 Diskutera parvis eller i grupp: Vad innebär det ur ett anordnarperspektiv att planen för småbarnspedagogik är bindande? Vad innebär det ur personalens synvinkel?

23 Planen för småbarnspedagogik i de olika verksamhetsformerna Småbarnspedagogik ges på daghem, i familjedagvård eller som övrig småbarnspedagogik, exempelvis i form av klubb- och lekverksamhet. Målen i lagen om småbarnspedagogik och i grunderna för planen för småbarnspedagogik styr alla verksamhetsformer av småbarnspedagogik Barnets plan för småbarnspedagogik görs upp på daghem och i familjedagvård Det är viktigt att vårdnadshavarna får tillräcklig information om alla verksamhetsformer med avseende på deras innehåll och särdrag.

24 Lokal plan för småbarnspedagogik KOMMUN / SAMKOMMUN En kommunal plan för småbarnspedagogik Plan för småbarnspedagogik enligt verksamhetsform Daghem Familjedagvård Klubbverksamhet En privat anordnares egen plan för småbarnspedagogik En regional plan för småbarnspedagogik Gäller alla verksamhetsformer Gäller privata daghem och familjedagvårdare Kommunen eller privata tjänster Samarbete med kommunen/ kommunerna Planen kan omfatta hela verksamheten (kedja) Godkänns i kommunerna i enlighet med kommunernas beslutsprocesser Eventuella preciseringar på enhetsnivå

25 Diskutera parvis eller i grupp: En hurudan lokal plan kommer ni att utarbeta i er kommun? T.ex. En gemensam, enligt verksamhetsform, regional?

26 Att leda processen

27 Processens betydelse För att nå bästa möjliga resultat behövs kommunikation och gemensam reflektion Hur revideringen lyckas beror på hur det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogik genomförs Hur personalen, barnen, vårdnadshavarna och andra samarbetspartner är med i processen

28 Att organisera och genomföra den lokala processen Att förstärka det pedagogiska ledarskapet Att skapa strukturer för samarbete Att strukturera arbetet Resursera arbetet Fokusera på målen Betydelsen av arbetet med planen i relation till annat utvecklingsarbete

29 Diskutera parvis eller i grupp: Fundera hur man får personer att förbinda sig och vad är receptet för en lyckad process? Hur kan ni själva påverka processen?

30 Delområden i processen Planering och uppföljning av processen - Hur personalen, samarbetspartner och beslutsfattarna deltar Värdegrund Syn på lärande Verksamhetskultur Verksamhetsformerna och deras uppdrag Mångsidig kompetens Lärmiljöer Mål för samarbete och dess former Arbetssätt Lärområden Uppföljning av lärande och välbefinnande Stöd som erbjuds till barnen Utvärdering av verksamheten? Kompetensutveckling Beakta strategier Utvecklingsplan

31 Var ska man börja? En tydlig gemensam vision konkretisera visionen Grunduppdrag, värderingar, syn på fostran, barnsyn, syn på lärande Vad baserar sig vår pedagogik på? Vad betyder de riktlinjer som skrivits in i grunderna i praktiken i vår kommun? I vilken mån överensstämmer vår verksamhet redan med grunderna? Vad ska vi ännu utveckla? (Heikka 2016) Regelbunden utvärdering av verksamheten

32 Samarbete i samband med processen Kommunernas gemensamma arbete - Ledningen samarbetar - Gemensamma arbetsgrupper Arbete på kommunal nivå - Stadsfullmäktige - Nämnder - Samarbete inom olika förvaltningar - Styrgruppen för arbetet - Privata serviceproducenter Arbete på enhetsnivå - personal, vårdnadshavare, barn - närmiljön

33 Diskutera parvis eller i grupp: Hur ska man strukturera processen så att samarbete möjliggörs på olika nivåer?

34 Småbarnspedagogikens mångprofessionella personal är en resurs Lagen om småbarnspedagogik betonar pedagogikens roll Barnträdgårdslärarna, barnskötarna och den övriga personalen inom småbarnspedagogiken planerar och genomför verksamheten tillsammans Barnträdgårdsläraren helhetsansvar för att planera verksamheten i barngruppen genomföra en systematisk och målinriktad verksamhet utvärdera och utveckla verksamheten utarbeta barnets plan för småbarnspedagogik Daghemmens mångprofessionella personal utgör en resurs för genomförandet av kvalitativ småbarnspedagogik, då allas kompetens, ansvarsområden, uppgifter och yrkesroller tas till vara på ett ändamålsenligt sätt.

35 Barnets plan för småbarnspedagogik Utarbetas för varje barn på ett daghem eller i familjedagvård. Barnets plan för småbarnspedagogik baserar sig på att man känner barnet, lyssnar till barnet och observerar barnet. Barnets och vårdnadshavarens synpunkter ska skrivas in i barnets plan. Barnet ska med hänsyn till barnets ålder tas med i alla skeden då man gör upp och utvärderar planen. Personalen har ansvar för att hitta lämpliga sätt att klarlägga barnets perspektiv.

36 Barnets plan för småbarnspedagogik Barnets plan är ett pedagogiskt dokument Då man beskriver barnet ska man beskriva hur hon eller han agerar i olika situationer och miljöer Man ska också vara medveten om att den vuxnas agerande och pedagogiken påverkar barnets agerande De mål som anges i planen ska beaktas då verksamheten i barngruppen planeras och då lärmiljöerna utvecklas. De mål som anges i planen ska gälla den pedagogiska verksamheten. Då barnets plan för småbarnspedagogik utvärderas ska fokus särskilt läggas på hur verksamheten organiserats och hur pedagogiken genomförts.

37 Barnets plan för småbarnspedagogik Vid daghemmen ansvarar en person som har behörighet som barnträdgårdslärare för att planen för småbarnspedagogik utarbetas och utvärderas. (Lag om småbarnspedagogik 7 a ) Barnträdgårdsläraren har det pedagogiska ansvaret för att göra upp barnets plan för småbarnspedagogik. Personalen i barngruppen deltar tillsammans då planen görs upp och utvärderas. På lokal nivå bestämmer man vem som för diskussionerna och vem som har pedagogisk kompetens för den uppgiften. Barnträdgårdslärarens sakkunskap ska anlitas då en plan utarbetas för ett barn i familjedagvård. T.ex. den daghemsföreståndare eller lokala dagvårdschef som ansvarar för familjedagvården svarar för att barnens planer görs upp och följs upp i enlighet med grunderna Övervakning av den privata familjedagvården ska också beaktas.

38 Barnets plan för småbarnspedagogik Sakkunniga och andra parter som stödjer barnets utveckling och lärande deltar vid behov i utarbetandet av planen. På lokal nivå beslutar man om strukturen för barnets plan för småbarnspedagogik och riktlinjer för hur den ska utarbetas och utvärderas.

39 Utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten Anordnaren av småbarnspedagogik ska utvärdera sin verksamhet och delta i utomstående utvärderingar - på eget initiativ, systematiskt och regelbundet Syftet med utvärderingen av den pedagogiska verksamheten är att utveckla småbarnspedagogiken förbättra förutsättningarna för barnens utveckling och lärande Med hjälp av utvärderingen ska kvaliteten främjas, verksamhetens styrkor och utvecklingsbehov synliggöras och verksamheten utvecklas.

40 NATIONELL NIVÅ ANORDNARNIVÅ ENHETSNIVÅ INDIVIDNIVÅ Utvärdering inom småbarnspedagogiken Lagstadgad utvärdering Lagstadgad utvärdering Nationell utvärdering och uppföljning (bl.a. Nationella centret för utbildningsutvärdering, Utbildningsstyrelsen) Utvärdering av småbarnspedagogiken då det gäller anordnandet, verksamheten och kvaliteten Utvärdering av den pedagogiska verksamheten Utvärdering av barnets plan för småbarnspedagogik Utvärdering i anknytning till planen för småbarnspedagogik

41 Frågor som avgörs på lokal nivå hur genomförandet av planen för småbarnspedagogik följs upp, utvärderas och utvecklas inom de olika verksamhetsformerna av småbarnspedagogik hur responsen som fås av barnen, vårdnadshavarna och andra samarbetsparter samlas in, används och utnyttjas för att upprätthålla och förbättra kvaliteten hur de centrala resultaten av utvärderingen publiceras.

42 Stöd för det lokala arbetet

43 Utveckling av småbarnspedagogiken Statsunderstöd till kommuner och samkommuner för att utveckla småbarnspedagogiken totalt 3,6 miljoner euro (UBS) Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) småbarnspedagogiken en del av centrets verksamhetsområde och uppdrag Utveckling av statistik inom småbarnspedagogiken (UKM) Utvecklingsnätverket inom småbarnspedagogiken (UBS)

44 TINDRA utvecklingsnätverket inom småbarnspedagogiken

45 TINDRA har som mål att bland annat stödja utarbetandet och utvecklingen av planen för småbarnspedagogik på lokal nivå förnya pedagogiken, verksamhetskulturen och det pedagogiska ledarskapet utveckla verksamheten i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik och med beaktande av lokala utgångspunkter och behov förnya småbarnspedagogiken så att den kan svara mot framtida utmaningar

46 Följande steg Bindande anmälningar samt preliminära utvecklingsplaner tas emot i november (senast 2.12) Utbildningsstyrelsen koordinerar nätverket Utvecklingstema: pedagogik, verksamhetskultur, ledarskap samt uppföljning och utvärdering Regionala och tematiska nätverk bildas Samarbetspartner tas med Facebook-grupp på finska: LOISTO varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Dokumentera projekt och utvecklingsverksamhet och dela med sig av resultaten Om du vill vara med, kontakta

47 egrunder och det lokala verktyget

48 egrunder tjänsten 1. En öppen tjänst på där läroplans- och examensgrunder publiceras, allt från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildning 2. Ett verktyg för att göra upp och publicera den lokala planen (kräver att man registrerar sig i tjänsten)

49 Tjänsten egrunder Tjänsten egrunder är en digital plattform där man kan utarbeta och publicera läroplansgrunder för den allmänbildande utbildningen samt examensgrunder för den grundläggande yrkesutbildningen och för den yrkesinriktade vuxenutbildningen samt grunder för utbildningar. Målet med tjänsten är att göra läroplans- och examensgrunderna samt grunderna för utbildningar användarvänliga, underlätta informationssökningen och -hanteringen samt göra det möjligt att smidigt uppdatera grunderna och de lokala läroplanerna. Utgångspunkten för tjänsten har varit att producera grunderna i strukturerad form, vilket betyder att Utbildningsstyrelsen har övergått från en dokumentbaserad modell till en modulbaserad modell. Innehållet i tjänsten kan också användas med hjälp av gränssnitt för dataöverföring vilket möjliggör elektronisk överföring av innehåll till olika system. Dokumentation av gränssnitt för dataöverföring

50 Tjänsten egrunder består av tre element egrunder egrunder.studieinfo.fi (offentlig) virkailija.opintopolku.fi (registrering) Söka och bläddra i grunderna och läroplanerna egrunder Lp-verktyg Öppen för alla Administratörens arbetsbord där 1) Utbildningsstyrelsen gör upp grunder för läroplaner 2) man kan bläddra och söka i grunderna och bl.a. lägga till egna favoriter Administratörens arbetsbord där utbildningsanordnarna gör upp lokala läroplaner 50 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

51 Verktyget för att utarbeta den lokala planen för småbarnspedagogik Bygger på de i grunderna för planen fastställda frågorna som avgörs på lokal nivå Utnyttjar grunderna för planens strukturerade form, ger handledning (anvisningar) i uppgörandet av den lokala läroplanen Verktyg för att utarbeta och publicera en plan Gör det möjligt att utarbeta den lokala planen på olika nivåer: regional, kommunal, enhetsvis Flexibilitet i att hantera och upprätthålla planen Det krävs att man registrerar sig ( för att kunna ta i bruk verktyget och hantera användarrättigheterna

52 Användarrättigheter eperusteet_ylops_pääkäyttäjä (huvudanvändaren) Administrerar den egna organisationens plan, kan t.ex. återställa en plan från status Arkiverad till status Utkast Rätt att läsa, redigera och radera Kan skapa botten för planen Huvudanvändaren kan bevilja användarrättigheter åt andra eperusteet_ylops_laadinta Rätt att läsa, redigera och radera Kan skapa botten för planen eperusteet_ylops_muokkaus Rätt att läsa och redigera eperusteet_ylops_luku Rätt att läsa

53 Stöd för det lokala arbetet egrunder utbildning på svenska kl. 9-11, adressen: Kliniktid (samma adress som ovan): kl kl Den ansvariga användaren av Studieinfo i kommunen kan bevilja användarrättigheter. Man kan också vända sig till UBS kundtjänst och be om huvudanvändarrättigheter.

54 Stöd för ibruktagande av tjänsten Utbildningsmaterial Utbildningsstyrelsens kundtjänst Teamet svarar på frågor om egrunder på adressen Förutom att ställa frågor om egrunder kan man också ge feedback om tjänsten eller komma med utvecklingsförslag Kundtjänsten svarar inte på innehållsmässiga frågor i anslutning till grunderna. De ska fortsättningsvis riktas till de sakkunniga på de olika verksamhetsenheterna.

55

Grunderna för planen för småbarnspedagogik Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen

Grunderna för planen för småbarnspedagogik Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Grunderna för planen för småbarnspedagogik 24.11.2016 Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Från barndagvård till småbarnspedagogik Beredningen, förvaltningen och styrningen av lagstiftningen om barndagvård

Läs mer

egrunder och det lokala verktyget webbutbildning kl. 9.00

egrunder och det lokala verktyget webbutbildning kl. 9.00 egrunder och det lokala verktyget webbutbildning 8.12.2016 kl. 9.00 https://egrunder.studieinfo.fi Bakgrund som en del av Utbildningsstyrelsens strategi är målet att i allt högre grad erbjuda sina tjänster

Läs mer

egrunder -utbildning Lp-verktyget för gymnasiet 03/2016

egrunder -utbildning Lp-verktyget för gymnasiet 03/2016 egrunder -utbildning Lp-verktyget för gymnasiet 03/2016 Utbildningens innehåll Allmän presentation av tjänsten egrunder och Lp-verktyget Lp-verktyget för gymnasiet egrunder ett verktyg för det nationella

Läs mer

egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa

egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa Program kl. 09.00 Kaffe 09.30 Utbildningsdagens innehåll och mål, praktiska ärenden 09.45 Presentation av tjänsten egrunder och lp-verktyget

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Charlotta Rehn 05/2016

Utbildningsstyrelsen. Charlotta Rehn 05/2016 Utbildningsstyrelsen Charlotta Rehn 05/2016 Utbildningsstyrelsen uppdrag fr.o.m. 1.8.2015 Till Utbildningsstyrelsens uppgifter hör o o o att göra upp och besluta om grunderna för planen för småbarnspedagogik

Läs mer

Grunderna för planen för småbarnspedagogik

Grunderna för planen för småbarnspedagogik Grunderna för planen för småbarnspedagogik 13.9.2016 Vägkost kick off i Tammerfors Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Från barndagvård till småbarnspedagogik Beredningen, förvaltningen och styrningen

Läs mer

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik Inledning Du kan påverka På väg mot ett gemensamt mål En lärande gemenskap verksamhetskulturens betydelse

Läs mer

egrunder - en dynamisk läroplan

egrunder - en dynamisk läroplan egrunder - en dynamisk läroplan LPstöd 9-11.2.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn, Utbildningsstyrelsen Mm m http://www.oph.fi/webbtjanst_for_larande 2 utvecklas stegvis 3 Vad är egrunder?

Läs mer

Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa. Tammerfors Sept.2016

Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa. Tammerfors Sept.2016 Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa Tammerfors Sept.2016 Förberedande arbete - Utkast till grunderna för planen för förskoleundervisning 2000, 2010, 2014, nya grunderna 2016 Arbetet

Läs mer

Aktuell info För kunskap och bildn ing in g

Aktuell info För kunskap och bildn ing in g Aktuell info Aktuellt inom småbarnspedagogiken Grunderna för planen för småbarnspedagogik fastställs i oktober 2016 (publicering på UBS 26.10) Utbildning i november 2016 (UBS i samarbete med RFV) 16.11

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm LP-stöd 2016 MODUL 4 25.9.2014 Ingelisa Wikholm Var står LP-arbetet just nu? - UBS:s tidtabell - kort information om turné kring förskolan E-grunder - normdel - stöddel - eventuellt material för lärarhandledning

Läs mer

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Helsingfors 2.12.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Arbetet med läroplansgrunderna 2012 2013 2014 2015 Allmänna riktlinjer Läroämnen/innehåll

Läs mer

Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland

Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland NLS sektormöte för grundskola 24.4.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Presentation av Utgångspunkter för undervisning och lärande i en värld som

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

Plan för småbarnspedagogik på svenska i Esbo. Från och med

Plan för småbarnspedagogik på svenska i Esbo. Från och med Plan för småbarnspedagogik på svenska i Esbo Från och med 1.8.2017 Resultatenheten Svenska bildningstjänster2017 Innehållsförteckning 1. GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH DE LOKALA PLANERNA

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 30 03.05.2016 45 07.06.2016 FÖRSKOLANS LÄROPLAN SVUBS 03.05.2016 30 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Planen för småbarnspedagogik i Pargas stad

Planen för småbarnspedagogik i Pargas stad Planen för småbarnspedagogik i Pargas stad Namn Planen för småbarnspedagogik i Pargas stad Kommun Pargas Träder i kraft 30.5.2017 Innehållsförteckning 1. Utarbeta, utvärdera och utveckla planen för småbarnspedagogik.......

Läs mer

GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK

GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 2016 Föreskrifter och anvisningar 2016:17 Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2016:17 ISBN 978-952-13-6309-2 (häft.) ISBN 978-952-13-6310-8 (pdf)

Läs mer

DEL II. Referensram för den pedagogiska verksamheten. November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen

DEL II. Referensram för den pedagogiska verksamheten. November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen DEL II Referensram för den pedagogiska verksamheten November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Grunderna för planen för småbarnsfostran 2003 (2005) Värdegrund Fostringsprinciper

Läs mer

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Nordiskt skolledarseminarium Helsingfors 28.1.2016 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 SKOLANS LÄROPLAN och årsplanen som bygger på den KOMMUNENS

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen. Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad

Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen. Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad Bildningssektorn Suko Suva Kultur Idrotts- och ungdomstjänster Svebi 9.9.2016 2 Enhetlig

Läs mer

Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier

Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier Ansökan till utvecklingsnätverk för gymnasier Ansökningstid 17.3.2016 kl. 12.00 21.4.2016 kl. 16.15 Ansökan kan bearbetas ända till ansökningstidens slut. Ansökningarna behandlas efter ansökningstiden.

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet KALLELSESIDA Utfärdat 11.5.2017 3/26 Sammanträdestid Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 18:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Ärendets nummer Ärende 16. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 17. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 1 UTBILDNINGSSTYRELSEN REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 31.1.2013

Läs mer

Allmänbildande utbildning Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan, försök med språk

Allmänbildande utbildning Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan, försök med språk ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (6) 22.12.2016 56/2016 ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2016 Allmänbildande utbildning Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan, försök med språk Statens specialunderstöd för att tidigarelägga,

Läs mer

2. SMÅBARNSPEDAGOGIKENS UPPDRAG OCH ALLMÄNNA MÅL... 8

2. SMÅBARNSPEDAGOGIKENS UPPDRAG OCH ALLMÄNNA MÅL... 8 Innehållsförteckning 1. GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH DE LOKALA PLANERNA FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK... 3 1.1 Grunderna för planen för småbarnspedagogik... 3 1.2 Planer för småbarnspedagogik

Läs mer

Anvisningar om barnets plan för småbarnspedagogik

Anvisningar om barnets plan för småbarnspedagogik 20.6.2017 Anvisningar om barnets plan för småbarnspedagogik Syftet med barnets plan för småbarnspedagogik (nedan barnets plan) är att sätta upp gemensamma mål och komma överens om hur barnets individuella

Läs mer

SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN Utbildningsstyrelsen

SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN Utbildningsstyrelsen SEMINARIUM FÖR DET SVENSKA NÄTVERKET FYREN 7.9.2017 Utbildningsstyrelsen Vad är Fyren? Fyren nätverket för skolutveckling Fyren nätverket för skolutveckling är ett samarbetsnätverk för skolor inom den

Läs mer

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart Ett mångsidigt samarbete kan illustreras med fyra korgar. Med hjälp av korgarnas olika innehåll får man en klarare bild av samarbetets

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK I HELSINGFORS 2017

PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK I HELSINGFORS 2017 PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK I HELSINGFORS 2017 UTKAST 15.3.2017 1 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Grunderna för planen för småbarnspedagogik... 4 1.2 Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors... 4 1.3

Läs mer

Huvudstadsregion. Enkät till föräldrar som har barn i småbarnspedagogik och förskolan 2017 SAMMANFATTNING AV RESULTAT

Huvudstadsregion. Enkät till föräldrar som har barn i småbarnspedagogik och förskolan 2017 SAMMANFATTNING AV RESULTAT Huvudstadsregion Enkät till föräldrar som har barn i småbarnspedagogik och förskolan 2017 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 20.12.2017 Bakgrund och metoder TID Oktober-november 2017 - enkät var öppet 20.10.-12.11.2017

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

Plan för småbarnspedagogik i Sibbo

Plan för småbarnspedagogik i Sibbo Plan för småbarnspedagogik i Sibbo Namn Plan för småbarnspedagogik i Sibbo Kommun Sibbo Träder i kraft 15.5.2017 Innehållsförteckning 1. På väg mot en lokal vasu i Sibbo........................... 1 2.

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen

Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen Nationella dagar för elev- och studerandevård 2013 Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén 1 Presentation av Utgångspunkter för undervisning

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) Anordnare av yrkesutbildning Uppstart av nätverksprojekt kring utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Läs mer

Barnets plan för. småbarnspedagogik

Barnets plan för. småbarnspedagogik Barnets plan för småbarnspedagogik Ett barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet har enligt lagen om småbarnspedagogik rätt till systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård. För att

Läs mer

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad 1.8.2016 -> 20 Godkänd i Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 19.5.2016, 25 1. Den lokala läroplanen Läroplanen utarbetas och godkänns på finska och svenska

Läs mer

Verksamhetskulturen i förändring. Eva Staffans

Verksamhetskulturen i förändring. Eva Staffans Verksamhetskulturen i förändring Eva Staffans Hur skapas verksamhetskultur? Utgångspunkten är det sociala samspelet Handlingsmönster formas av kulturen Alla bidrar till att forma verksamhetskulturen och

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Pedagogisk förankring i den lokala verksamheten. Vägkost modul 1-

Pedagogisk förankring i den lokala verksamheten. Vägkost modul 1- Pedagogisk förankring i den lokala verksamheten Vägkost modul 1- D I S K U S S I O N KONTINUERLIG PROCESS nuläget kontinuitet information delaktighet kunnande analys PLANEN SOM ARBETSVERKTYG SYNEN PÅ LÄRANDE

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

Vi7 workshop

Vi7 workshop Vi7 workshop 4-5.9.2015 Innehåll UBS Vi7 LP 1.8.2016 Mitt gymnasium Arbetssätt Det lokala läroplansarbetet Ge en tydlig grund för gymnasiets lokala läroplansarbete Digitalt läroplansverktyg som utbildningsanordnarna

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ledaren 9/2015. Överdirektör Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet

Ledaren 9/2015. Överdirektör Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet 9/2015 I det här nyhetsbrevet berättar vi om att projektet för lärande är på slutrakan, om höstens gemensamma ansökan till yrkesutbildning, kommunikationen i Studieinfo, materialet för höstens infodagar

Läs mer

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL Syftet med kompetensutvecklingen för undervisningsväsendets personal är att förstärka ett kunnande som är konkurrenskraftigt och

Läs mer

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015

Bästa nyhetsbrevsläsare 1/2015 I detta nyhetsbrev berättar vi om gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning, ibruktagandet av egrunder, utbyggnaden av ansöknings- och antagningstjänsten för vuxna sökande och om marknadsföringen

Läs mer

Barnets namn och födelsetid: Offentlighetslagen 24 1 mom. 25 punkten. BARNETS BILD

Barnets namn och födelsetid: Offentlighetslagen 24 1 mom. 25 punkten. BARNETS BILD BARNETS BILD För varje barn görs en egen individuell Plan för småbarnspedagogik. Denna blankett är planens andra del. Planen stöder barnets individuella utveckling, fostran och lärande. En småbarnspedagogik

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Läroplansinspiration. Tammerfors

Läroplansinspiration. Tammerfors Läroplansinspiration Tammerfors 25.5.2015 Program 9:00 Kaffeservering 9.30 Välkommen Ulrica Taylor 9.40 Läroplansarbete Camilla Forsberg Kicki Häggblom 10:00 Läroplanen som diskussionsunderlag Helena Rajakaltio

Läs mer

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk Ändringar i rätten till småbarnspedagogik BEDÖMNING AV VERKNINGARNA PÅ MÄNNISKOR OCH BARN Ärende: Ändringarna i 11 a och 11 b i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2016 Beslutsfattare och slutligt beslutsfattare:

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Aktuellt inom utbildningssektorn

Aktuellt inom utbildningssektorn Aktuellt inom utbildningssektorn Gun Oker-Blom, direktör Utbildningsstyrelsen,Svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik 11.5.2016 Gun Oker-Blom 1 Aktuella frågor Regeringens spetsprojekt: Finland

Läs mer

Aktuellt inom småbarnspedagogiken. CLL:s Kick-offdag i Tammerfors

Aktuellt inom småbarnspedagogiken. CLL:s Kick-offdag i Tammerfors Aktuellt inom småbarnspedagogiken CLL:s Kick-offdag i Tammerfors 13.9.2016 1 Svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik Svenska enheten för bildningsväsendet Malin Eriksson, Svenska enheten 2 Svenska

Läs mer

Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén

Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén Seminarium för skolorna inom nätverket FYREN 7-8.9.2016 Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén Seminariets målsättning Stämma av vad som hänt inom nätverken Utbyta idéer och få nya tankar Planera vidare

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Lackarebäcks förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Med

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Specialyrkesexamen i företagsledning

Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning Specialyrkesexamen i företagsledning De som har avlagt specialyrkesexamen i företagsledning har den kompetens i strategisk företagsledning och de insikter i företagsledning

Läs mer

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen Mångsidig bedömning i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen LPstöd2016 Modul 2.3 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Bedömningen baserar sig på synen på lärande Verksamhetskultur

Läs mer

Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15

Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15 Strategiska riktlinjer för livslång vägledning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:15 Vejlederseminarium på Färöarna 7.5.2012 Carola Bryggman Regionförvaltningsverkens

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever 2016-2017 www.inga.fi www.eftis.fi www.oph.fi Lagstiftningen är en trygghet för varje barn Ett av de viktigaste målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina ANSÖKNINGSMEDDELANDE 19.11.2014 60/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen

Läs mer

Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP)

Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP) Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP) Sekretessbelagd Offentlighetslagen 24 1 mom. 30 punkten 1. BASUPPGIFTER Barnets namn Födelsedatum Förskoleenhet

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 Strategin för Nationella centret för utbildningsutvärdering 02 04 05 06 08 09 12 Vision, uppdrag och verksamhetsidé Servicelöften Strategiska mål NCU:s resultatkort

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas LÄROPLANEN 2016 Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas REGIONAL LP2016-ORGANISATION Styrgrupp Rikard Lindström, Borgå Thomas Grönholm, Lovisa Hannu Ollikainen, Sibbo Anders Nordström, Kotka

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

LP2016 och läromedel utmaningar och förväntningar. Kristian Smedlund Pedagogiskt skrivande 20.3.2015

LP2016 och läromedel utmaningar och förväntningar. Kristian Smedlund Pedagogiskt skrivande 20.3.2015 LP2016 och läromedel utmaningar och förväntningar Kristian Smedlund Pedagogiskt skrivande 20.3.2015 Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 Utbildningsstyrelsen godkände grunderna

Läs mer

Vägkost från Utbildningsstyrelsen

Vägkost från Utbildningsstyrelsen Vägkost från Utbildningsstyrelsen LPstöd2016 Modul 2.2 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Vad nytt? Grunderna för förskoleundervisningens läroplan i bokform (20 ) http://verkkokauppa.oph.fi/epages/oph.sf/sv_fi/?objectpath=/shops

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Vasa stads läroplan för förskoleundervisning

Vasa stads läroplan för förskoleundervisning Vasa stads läroplan för förskoleundervisning Namn Vasa stads läroplan för förskoleundervisning Kommun Vasa Träder i kraft 1.8.2016 Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen av

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE 43/

ANSÖKNINGSMEDDELANDE 43/ ANSÖKNINGSMEDDELANDE 43/2013 1 10.4.2013 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2013 Allmänbildande utbildning Statsunderstöd för utveckling och differentiering av lärmiljöerna Statsunderstöd för användning av informations-

Läs mer

Planen för småbarnspedagogik. i Helsingfors

Planen för småbarnspedagogik. i Helsingfors Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors Planen för småbarns pedagogik i Helsingfors 2017 2 Helsingfors stad Innehåll 1. Inledning 4 2. Principerna för hur småbarnspedagogiken ordnas i Helsingfors 9

Läs mer

Det nya programmet för främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Det nya programmet för främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande inom den småbarnspedagogiska verksamheten Det nya programmet för främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande inom den småbarnspedagogiska verksamheten På upptäcktsresa mot ny praxis för främjande av fysisk aktivitet mot en rörligare småbarnspedagogisk

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer