Grunderna för planen för småbarnspedagogik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grunderna för planen för småbarnspedagogik"

Transkript

1 Grunderna för planen för småbarnspedagogik Vägkost kick off i Tammerfors Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen

2 Från barndagvård till småbarnspedagogik Beredningen, förvaltningen och styrningen av lagstiftningen om barndagvård flyttades från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet Småbarnspedagogiken är nu ännu tydligare än förr en del av det finländska utbildningssystemet Första skedet av nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft Utbildningsstyrelsen blev sakkunnigt ämbetsverk för småbarnspedagogiken fr.o.m

3 Utbildningsstyrelsen uppdrag fr.o.m Till Utbildningsstyrelsens uppgifter hör o att göra upp och besluta om grunderna för planen för småbarnspedagogik o att svara för utvecklandet av småbarnspedagogiken o att främja uppnåendet av goda resultat i småbarnspedagogiken och följa hur den ordnas (Lag om utbildningsstyrelsen 2 )

4 Den allmänbildande utbildningen och småbarnspedagogiken förnyas Förskola, grundläggande och påbyggnadsutbildningen Gymnasiet Lokal lp Lokal lp Småbarnspedagogiken Lokal plan Gymn. o grundl förberedande Lokal lp Grundläggande och gymnasiet för vuxna Lokal lp Grundläggande konstundervisning Lokal lp

5 Dokument som styr småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen Grunderna för förskoleundervisningens läroplan Kommittébetänkande; mål Grunderna för planen för småbarnspedagogik

6 Beredning av grunderna för planen för småbarnspedagogik (Småbarnspedagogik2017) Utbildnings- och forskningssamarbete, kommunsamarbete, samarbete med daghem Styrgruppen för arbetet med grunderna för planen för småbarnspedagogik Koordineringsgruppen Fackorganisationer, utbildningsrepresentanter, ministeriet, Kommunförbundet, Institutet för hälsa och välfärd Temaworkshoppar, webbförfrågan, hörande

7 Arbetet på lokal nivå Arbetet på nationell nivå HÖSTEN 2017 Stödet för det lokala genomförandet fortsätter och uppföljningen av revideringsprocessen inleds Tidtabell för revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik Vägkartan HÖSTEN 2015 Augusti-oktober Det nationella arbetet inleds -Temaworkshoppar -Webbförfrågan -Tidtabell för arbetet Inledande lokala diskussioner och samarbete i anknytning till revideringen av planen för småbarnspedagogik VÅREN 2016 Januari-mars -Temaworkshoppar -Hörande Organisering av det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogik VÅREN 2016 April-maj -Den första kommentarsrundan veckorna Träffar som stödjer det lokala arbetet inleds Kommentarer om utkastet Utarbetandet av den lokala planen inleds HÖSTEN Officiell remissbehandling, augusti + sv. hörande -Handledningsträffar som stödjer det lokala arbetet inleds -Utarbetandet av den lokala planen -Samarbetspartner görs delaktiga i processen -Eventuell lokal fortbildning planeras VÅREN 2017 HÖSTEN 2015 Novemberdecember Handledningsträffarna som stödjer det lokala arbetet fortsätter Den lokala planen för småbarnspedagogik godkänns före

8 Mångprofessionellt samarbete på nationell nivå Sakkunskap om läroplansprocessen Personalen inom småbarnspedagogiken Utbildningsstyrelsens sakkunniga. Sakkunskap inom organisationer Organisationers linjedragningar Fackorganisationer Hem och skola, Mannerheims barnskyddsförbund, Kommunförbundet, Kyrkostyrelsen Vetenskaplig och utbildningsmässig sakkunskap Forskare Utbildning av personalen utbildning av lärare, socionomer och närvårdare etc. Praktisk sakkunskap Grunderna för planen för småbarnspedagogik Förbinda sig till gemensamma mål Förtroende Kunskapsbaserad utveckling av småbarnspedagogiken

9 Småbarnspedagogik En enhetlig lärstig Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Smidiga övergångar Smidiga övergångar Smidiga övergångar Smidiga övergångar Grunder och planer gjorda i samarbete

10 Utgångspunkter för revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik Barnet - Lagen om småbarnspedagogik - Barnens verksamhetsmiljö i förändring - Barnens behov nu och i framtiden

11 Styrdokument för småbarnspedagogiken Lag om småbarnspedagogik Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016 (Utbildningsstyrelsen) Lokala planer för småbarnspedagogik Enligt serviceproducent, enhet, grupp eller verksamhetsform, regionalt Barnets plan för småbarnspedagogik

12 Kärnan i lagen om småbarnspedagogik Från lagen om barndagvård till lagen om småbarnspedagogik Barnets rätt till småbarnspedagogik Planen för småbarnspedagogik blir bindande - NORM Barnets bästa Förnyade mål Småbarnspedagogisk miljö Barnets plan för småbarnspedagogik Utvärdering Barnens och vårdnadshavarnas delaktighet Mångprofessionellt samarbete

13 10 mål i lagen om småbarnspedagogik 1) hos varje barn främja en helhetsmässig uppväxt, utveckling, hälsa och ett helhetsmässigt välbefinnande i enlighet med barnets ålder och utveckling, 2) stödja barnets förutsättningar för inlärning och främja livslångt lärande och uppfyllandet av utbildningsmässig jämlikhet, 3) ordna mångsidig pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns lek, rörelse, konst och kulturtradition samt ge barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande, 4) säkerställa en småbarnspedagogisk miljö som är utvecklande, främjar inlärning och är hälsosam och trygg, 5) trygga ett verksamhetssätt som respekterar barnet och så bestående förhållanden som möjligt för växelverkan mellan barnet och personalen inom småbarnspedagogiken,

14 6) erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik, främja jämställdhet mellan könen samt ge färdigheter att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen samt vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga bakgrund, 7) identifiera barnets individuella behov av stöd och, när det uppkommit behov av stöd, organisera ett ändamålsenligt stöd inom småbarnspedagogiken, vid behov i form av mångprofessionellt samarbete, 8) utveckla barnets förmåga till samarbete och växelverkan, främja barnets förmåga att delta i kamratgruppen samt vägleda barnet mot ett etiskt ansvarstagande och hållbart handlingssätt, respekt för andra människor och samhällsmedlemskap, 9) säkerställa barnets möjligheter att få delta i och påverka sådana angelägenheter som berör barnet självt, 10) i samverkan med barnet och dess föräldrar eller andra vårdnadshavare främja en harmonisk utveckling hos barnet och dess holistiska välbefinnande samt stödja barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare i fostringsarbetet.

15 Grunderna för planen för småbarnspedagogik Målet är ett dokument som lämpar sig för det finländska systemet och som styr utvecklingen Lagstiftningens riktlinjer ska beaktas; de tio målen för småbarnspedagogik Tre former av småbarnspedagogik: daghemsverksamhet, familjedagvård och övrig småbarnspedagogik I grunderna bestäms: det centrala innehållet i småbarnspedagogiken samarbetet mellan anordnarna av verksamheten och barnets vårdnadshavare det mångprofessionella samarbetet samt innehållet i barnets plan för småbarnspedagogik Målet med grunderna för planen för småbarnspedagogik: främja genomförandet av verksamheten på lika grunder i hela landet uppfylla de mål som föreskrivs i lagen och styra kvalitetsutvecklingen inom småbarnspedagogiken

16 dokument som styr arbetet Lag om småbarnspedagogik (2015) - Ramar och innehåll för arbetet med grunderna Småbarnspedagogik 2017 Grunderna för planen för småbarnsfostran (2005) VASU2017 Grunderna för förskole- undervisningens läroplan (2014)

17 Plan för småbarnspedagogik 2017 det centrala i revideringsarbetet Mera delaktighet Utveckla verksamhetskulturen De 10 målen i lagen om småbarnspedagogik Kvaliteten inom småbarnspedagogiken Stark yrkeskompetens ledarskap samt utvärdering och utveckling Jämlik/likvärdig småbarnspedagogik som en del av barnets livslånga utveckling och lärande Pedagogiken! Planen för småbarnspedagogik 2017 som ett pedagogiskt arbetsredskap

18 De lokala planerna och processerna

19 Tyngdpunkter för det lokala arbetet Enheterna för småbarnspedagogik Pedagogiskt ledarskap Implementering av målen till en del av verksamhetskulturen Förverkliga planen för småbarnspedagogik i de olika verksamhetsformerna av småbarnspedagogik Anordnare av småbarnspedagogik/ andra serviceproducenter Strategisk ledning, pedagogiskt ansvar Beslut i anknytning till planen för småbarnspedagogik Organisering av det lokala arbetet, resursering, uppföljning och utveckling Skapa samarbetsstrukturer med andra aktörer Nationell nivå Lagen om småbarnspedagogik Grunderna för planen för småbarnspedagogik Nationell utveckling och styrning av småbarnspedagogiken

20 Grunderna för planen för småbarnspedagogik - vad förändras? Dokumentet blir en norm Barnets plan för småbarnspedagogik Pedagogiken betonas i helheten som omfattas av fostran, undervisning och vård Barnens och vårdnadshavarnas delaktighet stärks Mångprofessionellt samarbete och skapandet av strukturer Innehållsmässig kontinuitet till läroplansgunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 1. Värdegrunden, synen på lärande 2. Mångsidig kompetens 3. Verksamhetskultur 4. Pedagogiska helheter (förskoleundervisning) Stöd för utveckling och lärande har preciserats Förpliktelse att utvärdera

21 Förutsättningar för att lyckas med det lokala arbetet ATT FUNDERA PÅ Hur arbetet ska organiseras och resurseras Hur samarbetet byggs upp särskilt hur personalen, barnen och vårdnadshavarna fås med Hur de olika verksamhetsformerna av småbarnspedagogik beaktas Hur de lokala särdragen syns i planen Hur övrig utveckling förenas i arbetet med planen för småbarnspedagogik Övriga tillvägagångssätt för samarbete och hur de utvärderas Lokala behov av fortbildning Varje kapitel i grunderna för planen för småbarnspedagogik avslutas med frågor som avgörs på lokal nivå

22 Att leda småbarnspedagogik = pedagogiskt ledarskap Småbarnspedagogikens uppdrag är pedagogiskt; stödja barnets växande, utveckling och lärande samt främja välbefinnande Besluten angående verksamheten ska göras så att de på bästa möjliga sätt främjar att grunduppdraget förverkligas Ledningen har ansvar för att göra beslut i anknytning till den småbarnspedagogiska verksamheten

23 Pedagogiken i fokus! Lagen om småbarnspedagogik betonar pedagogikens roll och barnträdgårdslärarens pedagogiska ansvar på daghem Barnträdgårdslärarens har bland annat ansvar för att planera verksamheten i barngruppen genomföra en systematisk och målinriktad verksamhet utvärdera och utveckla verksamheten utarbeta barnets plan för småbarnspedagogik Barnträdgårdslärarna, barnskötarna och den övriga personalen inom småbarnspedagogiken planerar och genomför verksamheten tillsammans Daghemmens mångprofessionella personal utgör en resurs för genomförandet av kvalitativ småbarnspedagogik, då allas kompetens, ansvarsområden, uppgifter och yrkesroller tas till vara på ett ändamålsenligt sätt.

24 Kommunikation och gemensam reflektion är nyckeln till det bästa möjliga resultatet!

25 Grunderna för planen för småbarnspedagogik bit för bit...

26

27 1. Grunderna för planen för småbarnspedagogik och de lokala planerna för småbarnspedagogik 1.1 Grunderna för planen för småbarnspedagogik 1.2 Den lokala planen för småbarnspedagogik 1.3 Barnets plan för småbarnspedagogik 1.4 Frågor som avgörs på lokal nivå

28 Frågor som avgörs på lokal nivå 1/2 På vilka språk planen för småbarnspedagogik utarbetas och godkänns. Om den lokala planen helt eller delvis utarbetas per anordnare eller serviceproducent, enhet, grupp, verksamhetsform eller som regionala planer. Hur strukturen i planen för småbarnspedagogik ser ut, i vilken ordning frågor behandlas och hur planen publiceras. Vilka de olika verksamhetsformerna inom småbarnspedagogiken är och deras särdrag samt hurudant det eventuella samarbetet mellan olika verksamhetsformer är Hur personalen inom småbarnspedagogiken, barnen och vårdnadshavarna deltar i utarbetandet, utvärderingen och utvecklingen av planen för småbarnspedagogik.

29 Frågor som avgörs på lokal nivå 2/2 Hur samarbetet genomförs med sakkunniga inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och social- och hälsovården samt andra eventuella samarbetsparter. Hur lokala särdrag, olika sätt att ordna småbarnspedagogiken, utvecklingsmål och andra lokala planer som gäller barnen beaktas då planen för småbarnspedagogik görs upp. Hur planen för småbarnspedagogik utarbetas, utvärderas och utvecklas. Om strukturen i barnets plan för småbarnspedagogik, hur den utarbetas och utvärderas.

30 Barnets plan för småbarnspedagogik 1/4 För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en plan för småbarnspedagogik utarbetas. Planen ska utgå från barnets behov och barnets bästa. Barnets plan för småbarnspedagogik ska utarbetas i samarbete mellan personalen, barnet och barnets vårdnadshavare. Sakkunniga och andra behövliga parter som stödjer barnets utveckling och lärande kan delta i utarbetandet. Vid daghemmen ansvarar en barnträdgårdslärare för att planen för småbarnspedagogik utarbetas.

31 Barnets plan för småbarnspedagogik 2/4 Barnets styrkor Barnets intressen Inidividuella behov av stöd Planen ska ange målen för barnets småbarnspedagogik på ett sätt som stödjer barnets utveckling, lärande och välbefinnande samt de åtgärder som behövs för att uppnå målen. Barnets och vårdnadshavarnas åsikter om barnets småbarnspedagogik ska utredas och beaktas då planen utarbetas.

32 UTKAST Barnets plan för småbarnspedagogik 3/4 Barnens planer för småbarnspedagogik utgör utgångspunkten för planeringen av verksamheten i barngruppen. Verksamheten i barngruppen ska planeras med hänsyn till målen, barnens intressen och behov av stöd som beskrivs i barnens planer för småbarnspedagogik. Planen ska granskas minst en gång per år. Barnets plan ska utvärderas alltid då barnets behov kräver det. Målen och åtgärderna som fastställts i barnets plan för småbarnspedagogik ska utvärderas.

33 Innehållet i barnets plan för småbarnspedagogik 4/4 barnets styrkor och intressen i anslutning till utveckling och lärande målen för genomförandet av barnets småbarnspedagogik på ett sätt som stödjer barnets utveckling, lärande och välbefinnande, vilka åtgärder som behövs för att uppnå målen och en utvärdering av hur målen uppnåtts barnets behov av stöd, stödåtgärder och hur de ska genomföras samt en utvärdering av genomförandet eventuell plan för läkemedelsbehandling hur barnets och föräldrarnas synpunkter hörts och beaktats i planen / barnens, personalens och vårdnadshavarnas gemensamma uppfattningar och överenskommelser andra eventuella sakkunniga som varit med och utarbetat planen när planen har utarbetats, granskats och när den granskas nästa gång.

34 2. Småbarnspedagogikens uppdrag och allmänna mål 2.1 Förpliktelser som styr småbarnspedagogiken 2.2 Olika former av småbarnspedagogik 2.3 Småbarnspedagogiken som en del av barnets växande och lärande 2.4 Värdegrunden 2.5 Synen på lärande 2.6 Pedagogiskt inriktad helhet för fostran, undervisning och vård 2.7 Mångsidig kompetens Förmåga att tänka och lära sig Kulturell och kommunikativ kompetens Vardagskompetens Multilitteracitet och digital kompetens Förmåga att delta och påverka 2.8 Frågor som avgörs på lokal nivå

35 Mångsidig kompetens inom småbarnspedagogiken Med mångsidig kompetens avses en helhet som består av kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Kompetens innebär också förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter på det sätt som situationen kräver. Förmåga att delta och påverka Multi- litteracitet och digital kompetens Vardags- kompetens Förmåga att tänka och lära sig Kulturell och kommunikativ kompetens

36 Frågor som avgörs på lokal nivå hur småbarnspedagogiken ordnas ur lokalt perspektiv småbarnspedagogikens uppdrag som en del av barnets växande och lärande ur lokalt perspektiv värdegrunden för småbarnspedagogiken och eventuella lokala aspekter som kompletterar den synen på lärande och eventuella lokala aspekter som kompletterar den den pedagogiskt inriktade helheten bestående av fostran, undervisning och vård samt eventuella lokala aspekter som kompletterar den målen för mångsidig kompetens och eventuella lokala prioriteringar som gäller dem, samt med vilka åtgärder man utvärderar hur målen uppnås och utvecklar främjandet av mångsidig kompetens hur småbarnspedagogikens uppdrag och allmänna mål som beskrivs i kapitel 2 uppnås inom olika verksamhetsformer.

37 3. Verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken 3.1 Principerna för utvecklandet av verksamhetskulturen En lärande gemenskap är kärnan i verksamhetskulturen En gemenskap som uppmuntrar till lek och kommunikation Delaktighet, jämlikhet och jämställdhet Kulturell mångfald och språkmedvetenhet Välbefinnande, trygghet och hållbar livsstil 3.2 Lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 3.3 Samarbete inom småbarnspedagogiken Samarbete med vårdnadshavarna Mångprofessionellt samarbete 3.4 Frågor som avgörs på lokal nivå

38 Verksamhetskulturen förnyas ledarskapet i centrum Utkast Verksamhetskulturen omfattar bland annat: värderingar och principer tolkning av de normer och mål som styr arbetet lärmiljöer och arbetssätt olika former av samarbete kommunikation och atmosfär personalens kompetens, professionalism och utvecklingsmetoder ledningsstrukturer och -praxis organisering, planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Målsättningen är att den gemensamma verksamhetsidén och verksamhetens mål syns i praktiken

39 Principer som styr verksamhetskulturen En lärande gemenskap är kärnan i verksamhetskulturen En gemenskap som uppmuntrar till lek och kommunikation Delaktighet, jämlikhet och jämställdhet Kulturell mångfald och språkmedvetenhet Välbefinnande, trygghet och en hållbar livvstil Utkast

40 Frågor som avgörs på lokal nivå målen för utvecklandet och metoderna för utvärdering av verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken lärmiljöerna inom småbarnspedagogiken och metoderna för utvärdering av dem mål och tillvägagångssätt för samarbete inom småbarnspedagogiken, med vårdnadshavarna och vid övergångar mål, struktur och tillvägagångssätt för mångprofessionellt samarbete metoderna för utvärdering av olika samarbetsformer.

41 4. Planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogik 4.1 Den pedagogiska referensramen 4.2 Pedagogisk dokumentation 4.3 Mångsidiga arbetssätt 4.4 Leken som grund för utveckling, lärande och välbefinnande 4.5 Pedagogiska helheter Språkens rika värld Mina många uttrycksformer Jag och vår gemenskap Jag utforskar min omgivning Jag växer, rör på mig och utvecklas 4.6 Språk- och kulturmedvetenhet i småbarnspedagogiken 4.7 Frågor som avgörs på lokal nivå

42 Pedagogiska helheter Mina många uttrycksformer musik, bildkonst, slöjd, att uttrycka sig muntligt och kroppsligt Språkens rika värld utveckling av språkliga färdigheter Jag och vår gemenskap historiskt, samhälleligt, etiskt och åskådningsmässigt perspektiv Jag utforskar min omgivning matematiskt tänkande, teknologioch miljöfostran Jag växer, rör på mig och utvecklas fysisk aktivitet, kost, hälsa och säkerhet

43 Frågor som avgörs på lokal nivå 1/2 Den pedagogiska referensramen I den lokala planen för småbarnspedagogik ska principerna för planeringen och genomförandet av den pedagogiska verksamheten beskrivas. Pedagogisk dokumentation I den lokala planen för småbarnspedagogik ska principerna och metoderna för den pedagogiska dokumentationen av den småbarnspedagogiska verksamheten som beskrivs i grunderna preciseras. Mångsidiga arbetssätt I den lokala planen för småbarnspedagogik ska principerna för val och användning av sådana mångsidiga arbetssätt som beskrivs i grunderna preciseras. Leken som grund för utveckling, lärande och välbefinnande I den lokala planen för småbarnspedagogik ska de metoder som stöder barnens lek och en utvärdering av dem skrivas in.

44 Frågor som avgörs på lokal nivå 2/2 Pedagogiska helheter I den lokala planen för småbarnspedagogik preciseras målen för de pedagogiska helheterna på vilket sätt barnens intressen och delaktighet beaktas vid planeringen och genomförandet av den pedagogiska verksamheten. Språk- och kulturmedvetenhet i småbarnspedagogiken Den lokala planen för småbarnspedagogik ska beakta barnens olika språkliga och kulturella bakgrund. I planen för småbarnspedagogik ska beskrivas hur småbarnspedagogiken genomförs för olika språk- och kulturgrupper småbarnspedagogik på två språk genomförs samarbete och rutiner som gäller familjens språkval och stödet för modersmålet har ordnats.

45 5. Stöd för barnets utveckling och lärande 5.1 Principerna för stöd 5.2 Samarbete med barnet, vårdnadshavarna och andra sakkunniga i samband med stöd 5.3 Stödarrangemang inom småbarnspedagogiken 5.4 Barnets plan för småbarnspedagogik i samband med stöd 5.5 Frågor som avgörs på lokal nivå

46 Stöd för barnets utveckling och lärande - utkast Stödet ska bilda en helhet som fortlöper på ett logiskt sätt från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen Stödet utgår från hela gruppen och lärmiljön samt svarar på barnens individuella behov Samarbete med vårdnadshavarna och det mångprofessionella samarbetet är viktigt Stödet för barnets utveckling och lärande ska ordnas som en del av den dagliga verksamheten inom småbarnspedagogiken Metoderna och arbetssätten ska anpassas efter barnets individuella behov Stödet kan omfatta pedagogiska eller strukturella arrangemang eller arrangemang som stödjer välbefinnandet Stödåtgärderna antecknas i barnets plan för småbarnspedagogik

47 Stöd för utveckling och lärande Då ett barn får stöd för sin utveckling och sitt lärande, ska i barnets plan för småbarnspedagogik ytterligare beskrivas: Pedagogiska och strukturella lösningar lösningar som gäller lärmiljön lösningar angående personaldimensionering och gruppstruktur lösningar i anslutning till barnets stöd, till exempel differentiering av verksamheten, individuell handledning, smågruppsverksamhet eller användning av tecken och bilder i barnets undervisning och handledning tolknings- och biträdestjänster samt användning av hjälpmedel Samarbete och tjänster som stödet förutsätter samarbetet med barnet och vårdnadshavaren ansvarsfördelningen när det gäller hur barnets stöd genomförs tjänster som tillhandahålls av specialister, till exempel specialbarnträdgårdslärare handledning och konsultation av sakkunniga inom social- och hälsovården eventuella transportarrangemang och vem som ansvarar för dem Uppföljning och utvärdering av stödet uppföljning av hur målen nås utvärdering av åtgärdernas effekt och tidpunkterna för utvärderingen vilka personer som varit med och utarbetat planen.

48 Frågor som avgörs på lokal nivå strategier för förebyggande arbete och tidigt stöd hur stödet för barnets utveckling och lärande ordnas i praktiken åtgärder då stödet inleds, genomförs och utvärderas de viktigaste principerna för samarbetet med barnen och vårdnadshavarna i frågor som gäller stöd för utveckling och lärande hur barnets plan för småbarnspedagogik utarbetas, utvärderas och granskas samarbetet, ansvars- och arbetsfördelningen mellan olika aktörer vid ordnandet av stöd och vid uppföljning och utvärdering av vilken effekt stödet haft åtgärder vid övergångar och praxis för överföring av information inom småbarnspedagogiken och vid övergången till förskoleundervisningen hur barnet lokalt hänvisas till förlängd läroplikt, olika alternativ att ordna förlängd läroplikt och hur den ordnas i praktiken.

49 6. Småbarnspedagogik som baserar sig på en alternativ pedagogik eller en särskild åskådning 6.1 Frågor som avgörs på lokal nivå

50 Frågor som avgörs på lokal nivå vilka är de aspekter som bygger på en alternativ pedagogik eller en särskild åskådning som kompletterar småbarnspedagogikens värdegrund, pedagogiska principer och lösningar hur syns dessa aspekter i verksamhetskulturen, i arbetssätten och i den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken.

51 7. Utvärdering och utveckling av verksamheten inom småbarnspedagogiken 7.1 Utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten 7.2 Frågor som avgörs på lokal nivå

52 NATIONELL NIVÅ ANORDNARNIVÅ ENHETSNIVÅ INDIVIDNIVÅ Utvärdering inom småbarnspedagogiken Lagstadgad utvärdering Lagstadgad utvärdering Nationell utvärdering och uppföljning (bl.a. Nationella centret för utbildningsutvärdering, Utbildningsstyrelsen) Utvärdering av småbarnspedagogiken då det gäller anordnandet, verksamheten och kvaliteten Utvärdering av den pedagogiska verksamheten Utvärdering av barnets plan för småbarnspedagogik Utvärdering i anknytning till planen för småbarnspedagogik

53 Frågor som avgörs på lokal nivå hur genomförandet av planen för småbarnspedagogik följs upp, utvärderas och utvecklas inom de olika verksamhetsformerna av småbarnspedagogik hur responsen som fås av barnen, vårdnadshavarna och andra samarbetsparter samlas in, används och utnyttjas för att upprätthålla och förbättra kvaliteten hur de centrala resultaten av utvärderingen publiceras.

54 Vägkartan frågeställningar hösten 2016 Hur skulle Utbildningsstyrelsens utkast till grunder för planen för småbarnspedagogik förändra regionens/kommunens/ enhetens verksamhet och småbarnspedagogik? Vilka delar känns inspirerande och vilka utmaningar ställer de oss inför? Vilka är våra styrkor och våra utvecklingsbehov? Behöver vi ny kompetens eller utbildning för det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogik? Hur borde processen genomföras?

55 Hur går processen vidare? Utbildningsstyrelsen fastställer de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik i oktober 2016 Grunderna publiceras också elektroniskt i egrunder Utbildningar som stöd för det lokala arbetet i samarbete med RFV i november: i Helsingfors, i Åbo och i Vasa. Vägkost (CLL) fortbildningshelhet De lokala planerna tas i bruk

56 Annat aktuellt inom småbarnspedagogiken Statsunderstöd för att utveckla småbarnspedagogiken kick off Utvecklingsnätverket för småbarnspedagogik inledande seminarium

57 Plan för småbarnspedagogik 2017 webbsidorna innehåller bl.a. Mål Tidtabell, vägkarta Arbetsgrupper Material från temaworkshopparna Stöd för det lokala arbetet Webbförfrågan Utbildningar Utkast

58 egrunder tjänsten 1. En öppen tjänst på där läroplans- och examensgrunder publiceras, allt från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildning 2. Ett verktyg för att göra upp och publicera den lokala planen (kräver att man registrerar sig i tjänsten)

59 etwinningnätverket ett enkelt och tryggt sätt att genomföra internationalisering på hemmaplan Ett EU-program och nätverk där nästan pedagoger från Norden och EU med närområden är med. Ett enkelt sätt att hitta kolleger för erfarenhetsutbyte och för att genomföra små digitala samarbeten där också barnen får kommunicera med varandra (t.ex. genom teckningar, foton eller små filmsnuttar). Som pedagog bestämmer du själv med vem du samarbetar och vilka arbetsformerna och verktygen är. Inom etwinning får projekten en sluten och trygg lärplattform till sitt förfogande. I etwinning är det också möjligt att samarbeta med dagisar inom Finland. Exempel på samarbetsformer hittar du på finländska etwinningssajten Utbildningsstyrelsen är supportcenter för etwinning i Finland; stöder, informerar och håller kurser (kostnadsfritt). Kontakt Som dagvårspersonal kan du när som helst registrera dig på

60 UTBILDNINGSSTYRELSENS fortbildningskalender Utbildningstyrelsens fortbildning och konsultation Utbildningsstyrelsen ordnar mångsidig och högklassig fortbildning och konsultation för rektorer, lärare, övrig skolpersonal, utbildningsanordnare och intressentgrupper. Vi erbjuder även konsulter som stöd för skolans utvecklingsarbete. Vi genomför utbildning och konsultation om olika teman runtom i Finland.

61 Lycka till med det lokala arbetet!

62 TACK!

Utbildningsstyrelsen. Charlotta Rehn 05/2016

Utbildningsstyrelsen. Charlotta Rehn 05/2016 Utbildningsstyrelsen Charlotta Rehn 05/2016 Utbildningsstyrelsen uppdrag fr.o.m. 1.8.2015 Till Utbildningsstyrelsens uppgifter hör o o o att göra upp och besluta om grunderna för planen för småbarnspedagogik

Läs mer

Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa. Tammerfors Sept.2016

Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa. Tammerfors Sept.2016 Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa Tammerfors Sept.2016 Förberedande arbete - Utkast till grunderna för planen för förskoleundervisning 2000, 2010, 2014, nya grunderna 2016 Arbetet

Läs mer

Från nationella grunder till lokala planer. November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen

Från nationella grunder till lokala planer. November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Från nationella grunder till lokala planer November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Grunderna för planen för småbarnspedagogik godkändes 18.10.2016 En del av fortbildningshelheten

Läs mer

Grunderna för planen för småbarnspedagogik Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen

Grunderna för planen för småbarnspedagogik Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Grunderna för planen för småbarnspedagogik 24.11.2016 Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Från barndagvård till småbarnspedagogik Beredningen, förvaltningen och styrningen av lagstiftningen om barndagvård

Läs mer

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik Inledning Du kan påverka På väg mot ett gemensamt mål En lärande gemenskap verksamhetskulturens betydelse

Läs mer

Aktuell info För kunskap och bildn ing in g

Aktuell info För kunskap och bildn ing in g Aktuell info Aktuellt inom småbarnspedagogiken Grunderna för planen för småbarnspedagogik fastställs i oktober 2016 (publicering på UBS 26.10) Utbildning i november 2016 (UBS i samarbete med RFV) 16.11

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

DEL II. Referensram för den pedagogiska verksamheten. November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen

DEL II. Referensram för den pedagogiska verksamheten. November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen DEL II Referensram för den pedagogiska verksamheten November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Grunderna för planen för småbarnsfostran 2003 (2005) Värdegrund Fostringsprinciper

Läs mer

GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK

GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 2016 Föreskrifter och anvisningar 2016:17 Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2016:17 ISBN 978-952-13-6309-2 (häft.) ISBN 978-952-13-6310-8 (pdf)

Läs mer

2. SMÅBARNSPEDAGOGIKENS UPPDRAG OCH ALLMÄNNA MÅL... 8

2. SMÅBARNSPEDAGOGIKENS UPPDRAG OCH ALLMÄNNA MÅL... 8 Innehållsförteckning 1. GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH DE LOKALA PLANERNA FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK... 3 1.1 Grunderna för planen för småbarnspedagogik... 3 1.2 Planer för småbarnspedagogik

Läs mer

Anvisningar om barnets plan för småbarnspedagogik

Anvisningar om barnets plan för småbarnspedagogik 20.6.2017 Anvisningar om barnets plan för småbarnspedagogik Syftet med barnets plan för småbarnspedagogik (nedan barnets plan) är att sätta upp gemensamma mål och komma överens om hur barnets individuella

Läs mer

Plan för småbarnspedagogik på svenska i Esbo. Från och med

Plan för småbarnspedagogik på svenska i Esbo. Från och med Plan för småbarnspedagogik på svenska i Esbo Från och med 1.8.2017 Resultatenheten Svenska bildningstjänster2017 Innehållsförteckning 1. GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH DE LOKALA PLANERNA

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK I HELSINGFORS 2017

PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK I HELSINGFORS 2017 PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK I HELSINGFORS 2017 UTKAST 15.3.2017 1 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Grunderna för planen för småbarnspedagogik... 4 1.2 Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors... 4 1.3

Läs mer

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Helsingfors 2.12.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Arbetet med läroplansgrunderna 2012 2013 2014 2015 Allmänna riktlinjer Läroämnen/innehåll

Läs mer

Planen för småbarnspedagogik i Pargas stad

Planen för småbarnspedagogik i Pargas stad Planen för småbarnspedagogik i Pargas stad Namn Planen för småbarnspedagogik i Pargas stad Kommun Pargas Träder i kraft 30.5.2017 Innehållsförteckning 1. Utarbeta, utvärdera och utveckla planen för småbarnspedagogik.......

Läs mer

Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland

Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland NLS sektormöte för grundskola 24.4.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Presentation av Utgångspunkter för undervisning och lärande i en värld som

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm LP-stöd 2016 MODUL 4 25.9.2014 Ingelisa Wikholm Var står LP-arbetet just nu? - UBS:s tidtabell - kort information om turné kring förskolan E-grunder - normdel - stöddel - eventuellt material för lärarhandledning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 29.09.2016 Sida 1 / 1 3212/2016 05.10.00 92 Fullmäktigefråga om barns säkerhet inom dagvården Beredning och upplysningar: Paula Rautiola, tel. 09 816 42355 Jaana Suihkonen, tel. 09

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Verksamhetskulturen i förändring. Eva Staffans

Verksamhetskulturen i förändring. Eva Staffans Verksamhetskulturen i förändring Eva Staffans Hur skapas verksamhetskultur? Utgångspunkten är det sociala samspelet Handlingsmönster formas av kulturen Alla bidrar till att forma verksamhetskulturen och

Läs mer

Vägkost från Utbildningsstyrelsen

Vägkost från Utbildningsstyrelsen Vägkost från Utbildningsstyrelsen LPstöd2016 Modul 2.2 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Vad nytt? Grunderna för förskoleundervisningens läroplan i bokform (20 ) http://verkkokauppa.oph.fi/epages/oph.sf/sv_fi/?objectpath=/shops

Läs mer

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Nordiskt skolledarseminarium Helsingfors 28.1.2016 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 SKOLANS LÄROPLAN och årsplanen som bygger på den KOMMUNENS

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Planen för småbarnspedagogik. i Helsingfors

Planen för småbarnspedagogik. i Helsingfors Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors Planen för småbarns pedagogik i Helsingfors 2017 2 Helsingfors stad Innehåll 1. Inledning 4 2. Principerna för hur småbarnspedagogiken ordnas i Helsingfors 9

Läs mer

Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen

Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen Nationella dagar för elev- och studerandevård 2013 Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén 1 Presentation av Utgångspunkter för undervisning

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP)

Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP) Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP) Sekretessbelagd Offentlighetslagen 24 1 mom. 30 punkten 1. BASUPPGIFTER Barnets namn Födelsedatum Förskoleenhet

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever 2016-2017 www.inga.fi www.eftis.fi www.oph.fi Lagstiftningen är en trygghet för varje barn Ett av de viktigaste målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Gun Oker-Blom 1

Gun Oker-Blom 1 Läroplanen som verktyg för en helhetsskapande skola; med fokus på gymnasiet Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen Nordiskt skolledarseminarium 28.1. 2016 28.1.2016 Gun Oker-Blom 1 Upplägg Läroplanen och

Läs mer

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart Ett mångsidigt samarbete kan illustreras med fyra korgar. Med hjälp av korgarnas olika innehåll får man en klarare bild av samarbetets

Läs mer

Plan för småbarnspedagogik i Sibbo

Plan för småbarnspedagogik i Sibbo Plan för småbarnspedagogik i Sibbo Namn Plan för småbarnspedagogik i Sibbo Kommun Sibbo Träder i kraft 15.5.2017 Innehållsförteckning 1. På väg mot en lokal vasu i Sibbo........................... 1 2.

Läs mer

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad 1.8.2016 -> 20 Godkänd i Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 19.5.2016, 25 1. Den lokala läroplanen Läroplanen utarbetas och godkänns på finska och svenska

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I livsåskådningskunskapen ses

Läs mer

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever Utbildningsstyrelsen Till kommunstyrelserna DNR 5/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas DATUM 27.2.2004 Giltighetstid Fr.o.m. 1.8.2004

Läs mer

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 1 UTBILDNINGSSTYRELSEN REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 31.1.2013

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS

GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN 2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:94 Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:94 ISBN 978-952-13-6000-8 (häft.) ISBN 978-952-13-6001-5

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 30 03.05.2016 45 07.06.2016 FÖRSKOLANS LÄROPLAN SVUBS 03.05.2016 30 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Pedagogisk förankring i den lokala verksamheten. Vägkost modul 1-

Pedagogisk förankring i den lokala verksamheten. Vägkost modul 1- Pedagogisk förankring i den lokala verksamheten Vägkost modul 1- D I S K U S S I O N KONTINUERLIG PROCESS nuläget kontinuitet information delaktighet kunnande analys PLANEN SOM ARBETSVERKTYG SYNEN PÅ LÄRANDE

Läs mer

Trygghet och fostran i en lärande miljö tillsammans med varandra

Trygghet och fostran i en lärande miljö tillsammans med varandra Trygghet och fostran i en lärande miljö tillsammans med varandra PLAN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK PEDERSÖRE KOMMUN 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppgörandet av planen för småbarnspedagogik... 1 1.1 Grunderna för

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet KALLELSESIDA Utfärdat 11.5.2017 3/26 Sammanträdestid Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 18:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Ärendets nummer Ärende 16. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 17. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VakaVai-undersökning IV: Utredning om påverkan av ändringar i lagstiftningen för småbarnspedagogik, för föräldrar.

VakaVai-undersökning IV: Utredning om påverkan av ändringar i lagstiftningen för småbarnspedagogik, för föräldrar. VakaVai-undersökning IV: Utredning om påverkan av ändringar i lagstiftningen för småbarnspedagogik, för föräldrar. Undersökningen utreder påverkan av ändringar som skedde för lagstiftningen av småbarnspedagogik

Läs mer

Barnets namn och födelsetid: Offentlighetslagen 24 1 mom. 25 punkten. BARNETS BILD

Barnets namn och födelsetid: Offentlighetslagen 24 1 mom. 25 punkten. BARNETS BILD BARNETS BILD För varje barn görs en egen individuell Plan för småbarnspedagogik. Denna blankett är planens andra del. Planen stöder barnets individuella utveckling, fostran och lärande. En småbarnspedagogik

Läs mer

Barnets plan för. småbarnspedagogik

Barnets plan för. småbarnspedagogik Barnets plan för småbarnspedagogik Ett barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet har enligt lagen om småbarnspedagogik rätt till systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård. För att

Läs mer

egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa

egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa egrunder -utbildning 4-6.5.2015 i Helsingfors, Åbo och Vasa Program kl. 09.00 Kaffe 09.30 Utbildningsdagens innehåll och mål, praktiska ärenden 09.45 Presentation av tjänsten egrunder och lp-verktyget

Läs mer

Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen. Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad

Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen. Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad Bildningssektorn Suko Suva Kultur Idrotts- och ungdomstjänster Svebi 9.9.2016 2 Enhetlig

Läs mer

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014 Utbildningsstyrelsen Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014 Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 (teknisk ändring 26.1.2015) 1 Innehåll Utbildningsstyrelsen... 1. Grunderna för läroplanen och den

Läs mer

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för fritidshemmet Innehåll Inledning... 3 Normer och värden... 4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar... 5 Barns delaktighet och inflytande... 6 Ett mångkulturellt

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Skola och daghem som aktörer i integrationsarbetet

Skola och daghem som aktörer i integrationsarbetet Skola och daghem som aktörer i integrationsarbetet Undervisning för invandrare uppdrag och organisering Regionförvaltningsverkets utbildning, del 1. Tammerfors 14.3.2016 Ritva Mertaniemi, projektchef,

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Eleven studerar enligt verksamhetsområde

Eleven studerar enligt verksamhetsområde Utbildningsanordnare INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP) Eleven studerar enligt verksamhetsområde Sekretessbelagd Offentlighetslagen 24 1 mom. punkt 30 1. BASUPPGIFTER Elevens namn

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

"Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter."

Vi rör på oss tillsammans och stärker samtidigt självbilden, delaktigheten samt tillämpar lärda färdigheter. GYMNASTIK Läroämnets uppdrag Målet med gymnastikundervisningen är att påverka elevens välbefinnande genom att stöda såväl ett positivt förhållningssätt till den egna kroppen som den fysiska, sociala och

Läs mer

Kulturskolans roll i samhället Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor

Kulturskolans roll i samhället Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor Kulturskolans roll i samhället 02.02.2016 Ditte Winqvist Finlands Kommunförbund Sakkunnig i kulturfrågor Grundtanken Kulturen är en del av alla människors vardag och alla har rätt till kulturservice oberoende

Läs mer

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD Korsholms familjedagvård erbjuder småbarnsfostran i en hemlik och trygg miljö. Målet med en kvalitativ vård och fostran är att ge barnen en lycklig

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

DET SYNLIGA BARNET HUR LYSSNAR VI PÅ BARNEN? MARTINA LUNDSTRÖM BARNS PERSPEKTIV I KVALITETSARBETET

DET SYNLIGA BARNET HUR LYSSNAR VI PÅ BARNEN? MARTINA LUNDSTRÖM BARNS PERSPEKTIV I KVALITETSARBETET DET SYNLIGA BARNET BARNS PERSPEKTIV I KVALITETSARBETET HUR LYSSNAR VI PÅ BARNEN? MARTINA LUNDSTRÖM FINLANDSSVENSK UTBILDNINGSKONFERENS HELSINGFORS SEPTEMBER 2017 MARTINA LUNDSTRÖM PEDAGOGISTA OCH UTBILDNINGSKONSULT

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Lärandet och mångsidig kompetens

Lärandet och mångsidig kompetens Lärandet och mångsidig kompetens 14-15.3.2017 PeD Johanna Still & PeM Mikaela Svanbäck-Laaksonen Åbo Akademi Storgatan 7 68600 Jakobstad 21.3.2017 1 Värdegrund Privata värdegrund Professionella yrkesetiken

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Utkast till grunder för läroplanen för förskoleundervisningen

Utbildningsstyrelsen. Utkast till grunder för läroplanen för förskoleundervisningen Utbildningsstyrelsen Utkast till grunder för läroplanen för förskoleundervisningen OPH 11.4.2014 1 Innehåll 1. Grunderna för läroplanen och den lokala läroplanen... 2 1.1 Grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen...

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Vasa stads läroplan för förskoleundervisning

Vasa stads läroplan för förskoleundervisning Vasa stads läroplan för förskoleundervisning Namn Vasa stads läroplan för förskoleundervisning Kommun Vasa Träder i kraft 1.8.2016 Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen av

Läs mer

Årskurserna 7 9. Läroämnets uppdrag

Årskurserna 7 9. Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag Årskurserna 7 9 Undervisningen i religion har som uppdrag att ge eleverna en bred allmänbildning i religion och livsåskådning. En religiös och livsåskådningsmässig allmänbildning innebär

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling i Närpes stads skolor

Plan för jämställdhet och likabehandling i Närpes stads skolor Plan för jämställdhet och likabehandling i Närpes stads skolor Uppgifter i anslutning till planen Central författningsgrund: Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) Lag om ändring av lagen

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Vasa stads läroplan för förskoleundervisning

Vasa stads läroplan för förskoleundervisning Vasa stads läroplan för förskoleundervisning 01.08.2016 1 Innehåll 1. Grunderna för läroplanen och den lokala läroplanen... 3 1.1 Grunderna för förskoleundervisningens läroplan... 3 1.2 Den lokala läroplanen

Läs mer

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020

FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 FÖRUTSEENDE OCH VERKNINGSFULL UTVÄRDERING 2020 Strategin för Nationella centret för utbildningsutvärdering 02 04 05 06 08 09 12 Vision, uppdrag och verksamhetsidé Servicelöften Strategiska mål NCU:s resultatkort

Läs mer

egrunder och det lokala verktyget webbutbildning kl. 9.00

egrunder och det lokala verktyget webbutbildning kl. 9.00 egrunder och det lokala verktyget webbutbildning 8.12.2016 kl. 9.00 https://egrunder.studieinfo.fi Bakgrund som en del av Utbildningsstyrelsens strategi är målet att i allt högre grad erbjuda sina tjänster

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Läroplansinspiration. Tammerfors

Läroplansinspiration. Tammerfors Läroplansinspiration Tammerfors 25.5.2015 Program 9:00 Kaffeservering 9.30 Välkommen Ulrica Taylor 9.40 Läroplansarbete Camilla Forsberg Kicki Häggblom 10:00 Läroplanen som diskussionsunderlag Helena Rajakaltio

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete - med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling Göteborg den 24 september 2013 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Allmänna råd Skolverkets allmänna råd med kommentarer

Läs mer

Aktuellt inom småbarnspedagogiken. CLL:s Kick-offdag i Tammerfors

Aktuellt inom småbarnspedagogiken. CLL:s Kick-offdag i Tammerfors Aktuellt inom småbarnspedagogiken CLL:s Kick-offdag i Tammerfors 13.9.2016 1 Svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik Svenska enheten för bildningsväsendet Malin Eriksson, Svenska enheten 2 Svenska

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Vi7 workshop

Vi7 workshop Vi7 workshop 4-5.9.2015 Innehåll UBS Vi7 LP 1.8.2016 Mitt gymnasium Arbetssätt Det lokala läroplansarbetet Ge en tydlig grund för gymnasiets lokala läroplansarbete Digitalt läroplansverktyg som utbildningsanordnarna

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Namn. Förskolan Kommun. Korsnäs Kommun. Malax Träder i kraft

Namn. Förskolan Kommun. Korsnäs Kommun. Malax Träder i kraft Förskolan Namn Förskolan Kommun Korsnäs Kommun Malax Träder i kraft 1.8.2016 Innehållsförteckning 1. Inledning............................................ 1 2. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL

LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL 1 LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL Innehåll Förbundet Hem och Skola i Finland rf. 2016 Denna broschyr utgår ifrån Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 och Utbildningsstyrelsens

Läs mer

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas LÄROPLANEN 2016 Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas REGIONAL LP2016-ORGANISATION Styrgrupp Rikard Lindström, Borgå Thomas Grönholm, Lovisa Hannu Ollikainen, Sibbo Anders Nordström, Kotka

Läs mer