Utbildningsstyrelsen. Charlotta Rehn 05/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsstyrelsen. Charlotta Rehn 05/2016"

Transkript

1 Utbildningsstyrelsen Charlotta Rehn 05/2016

2 Utbildningsstyrelsen uppdrag fr.o.m Till Utbildningsstyrelsens uppgifter hör o o o att göra upp och besluta om grunderna för planen för småbarnspedagogik att svara för utvecklandet av småbarnspedagogiken att främja uppnåendet av goda resultat i småbarnspedagogiken och följa hur den ordnas (Lag om utbildningsstyrelsen 2 )

3 Den allmänbildande utbildningen och småbarnspedagogiken förnyas Förskola, grundläggande och påbyggnadsutbildningen Gymnasiet Lokal lp Lokal lp Småbarnspedagogiken Lokal plan Gymn. o grundl. förberedande Lokal lp Grundläggande och gymnasiet för vuxna Lokal lp Grundläggande konstundervisning Lokal lp

4 Dokument som styr småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen Grunderna för förskoleundervisningens läroplan Kommittébetänkande; mål Grunderna för planen för småbarnspedagogik

5 Beredning av grunderna för planen för småbarnspedagogik (Småbarnspedagogik2017) Utbildnings- och forskningssamarbete, kommunsamarbete, samarbete med daghem Styrgruppen för arbetet med grunderna för planen för småbarnspedagogik Koordineringsgruppen Fackorganisationer, utbildningsrepresentanter, ministeriet, Kommunförbundet, Institutet för hälsa och välfärd Temaworkshoppar, webbförfrågan, hörande

6 Mångprofessionellt samarbete på nationell nivå Sakkunskap om läroplansprocessen Personalen inom småbarnspedagogiken Utbildningsstyrelsens sakkunniga. Sakkunskap inom organisationer Organisationers linjedragningar Fackorganisationer Hem och skola, Mannerheims barnskyddsförbund, Kommunförbundet, Kyrkostyrelsen Vetenskaplig och utbildningsmässig sakkunskap Forskare Utbildning av personalen utbildning av lärare, socionomer och närvårdare Praktisk sakkunskap Grunderna för planen för småbarnspedagogik Förbinda sig till gemensamma mål Förtroende Kunskapsbaserad utveckling av småbarnspedagogiken

7 Kärnan i lagen om småbarnspedagogik Från lagen om barndagvård till lagen om småbarnspedagogik Barnets rätt till småbarnspedagogik Planen för småbarnspedagogik blir bindande - NORM Barnets bästa Förnyade mål Småbarnspedagogisk miljö Barnets plan för småbarnspedagogik Utvärdering Barnens och vårdnadshavarnas delaktighet Mångprofessionellt samarbete

8 Barnet

9 Plan för småbarnspedagogik 2017 det centrala i revideringsarbetet Mera delaktighet Utveckla verksamhetskulturen De 10 målen i lagen om småbarnspedagogik Kvaliteten inom småbarnspedagogiken Stark yrkeskompetens ledarskap samt utvärdering och utveckling Jämlik/likvärdig småbarnspedagogik som en del av barnets livslånga utveckling och lärande Pedagogiken! Planen för småbarnspedagogik 2017 som ett pedagogiskt arbetsredskap

10 dokument som styr arbetet Lag om småbarnspedagogik (2015) - Ramar och innehåll för arbetet med grunderna Småbarnspedagogik 2017 Grunderna för planen för småbarnsfostran (2005) VASU2017 Grunderna för förskole- undervisningens läroplan (2014)

11 Arbetet på lokal nivå Arbetet på nationell nivå HÖSTEN 2017 Stödet för det lokala genomförandet fortsätter och uppföljningen av revideringsprocessen inleds Tidtabell för revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik HÖSTEN 2015 Augusti-oktober Det nationella arbetet inleds -Temaworkshoppar -Webbförfrågan -Tidtabell för arbetet Inledande lokala diskussioner och samarbete i anknytning till revideringen av planen för småbarnspedagogik VÅREN 2016 Januari-mars -Temaworkshoppar -Hörande Organisering av det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogik VÅREN 2016 April-maj -Den första kommentarsrundan veckorna Träffar som stödjer det lokala arbetet inleds Kommentarer om utkastet Utarbetandet av den lokala planen inleds HÖSTEN Officiell remissbehandling, augusti + sv. hörande -Handledningsträffar som stödjer det lokala arbetet inleds -Utarbetandet av den lokala planen -Samarbetspartner görs delaktiga i processen -Eventuell lokal fortbildning planeras VÅREN 2017 HÖSTEN 2015 Novemberdecember Handledningsträffarna som stödjer det lokala arbetet fortsätter Den lokala planen för småbarnspedagogik godkänns före

12 Grunderna för planen för småbarnspedagogik och den lokala planen

13 Styrdokument för småbarnspedagogiken Lag om småbarnspedagogik Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016 (Utbildningsstyrelsen) Lokala planer för småbarnspedagogik Enligt serviceproducent, enhet, grupp eller verksamhetsform, regionalt Barnets plan för småbarnspedagogik

14 Grunderna för planen för småbarnspedagogik Målet är ett dokument som lämpar sig för det finländska systemet och som styr utvecklingen Lagstiftningens riktlinjer ska beaktas; de tio målen för småbarnspedagogik Tre former av småbarnspedagogik: daghemsverksamhet, familjedagvård och övrig småbarnspedagogik I grunderna bestäms: det centrala innehållet i småbarnspedagogiken samarbetet mellan anordnarna av verksamheten och barnets vårdnadshavare det mångprofessionella samarbetet samt innehållet i barnets plan för småbarnspedagogik

15 1. Grunderna för planen för småbarnspedagogik och de lokala planerna 1.1 Grunderna för planen för småbarnspedagogik 1.2 Planer för småbarnspedagogik på lokal nivå Den lokala planen för småbarnspedagogik Barnets plan för småbarnspedagogik 1.3 Centrala beslut i den lokala planen för småbarnspedagogik

16 Frågor som avgörs på lokal nivå 1/2 På vilka språk planen för småbarnspedagogik utarbetas och godkänns. Om den lokala planen helt eller delvis utarbetas per anordnare, enhet, grupp, verksamhetsform eller som regionala planer. Hur strukturen i planen för småbarnspedagogik ser ut, i vilken ordning frågor behandlas och hur planen publiceras. Hur personalen inom småbarnspedagogiken, barnen och vårdnadshavarna deltar i utarbetandet, utvärderingen och utvecklingen av planen för småbarnspedagogik.

17 Frågor som avgörs på lokal nivå 2/2 Hur samarbetet i anslutning till planen för småbarnspedagogik genomförs med förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och sakkunniga inom social- och hälsovården samt andra eventuella samarbetsparter. Hur lokala särdrag, olika sätt att ordna småbarnspedagogiken, utvecklingsmål och andra lokala planer som gäller barnen beaktas vid beredningen av planen för småbarnspedagogik. Hur planen för småbarnspedagogik utarbetas, utvärderas och utvecklas. Hur barnets plan för småbarnspedagogik utarbetas.

18 Barnets plan för småbarnspedagogik 1/4 För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik utarbetas. Den individuella planen ska utgå från barnets behov och barnets bästa. Barnets plan för småbarnspedagogik ska utarbetas i samarbete mellan personalen, barnet och barnets vårdnadshavare. Sakkunniga och andra behövliga parter som stödjer barnets utveckling och lärande kan delta i utarbetandet. Vid daghemmen ansvarar en barnträdgårdslärare för att planen för småbarnspedagogik utarbetas.

19 Barnets plan för småbarnspedagogik 2/4 Barnets styrkor Barnets intressen Inidividuella behov av stöd Planen ska ange målen för barnets småbarnspedagogik på ett sätt som stödjer barnets utveckling, lärande och välbefinnande samt de åtgärder som behövs för att uppnå målen. Barnets och vårdnadshavarnas åsikter om barnets småbarnspedagogik ska utredas och beaktas då planen utarbetas.

20 Barnets plan för småbarnspedagogik 3/4 Barnens individuella planer för småbarnspedagogik utgör utgångspunkten för planeringen av verksamheten i barngruppen. Verksamheten i barngruppen ska planeras med hänsyn till målen, barnens intressen och behov av stöd som beskrivs i barnens planer för småbarnspedagogik. Planen ska granskas minst en gång per år. Barnets individuella plan ska granskas alltid då barnets behov kräver det. Målen och åtgärderna som fastställts i barnets plan för småbarnspedagogik ska utvärderas.

21 Innehållet i barnets plan för småbarnspedagogik 4/4 barnets styrkor och intressen i anslutning till utveckling och lärande målen för genomförandet av barnets småbarnspedagogik på ett sätt som stödjer barnets utveckling, lärande och välbefinnande, vilka åtgärder som behövs för att uppnå målen och en utvärdering av hur målen uppnåtts barnets behov av stöd, stödåtgärder och hur de ska genomföras samt en utvärdering av genomförandet eventuell plan för läkemedelsbehandling hur barnets och föräldrarnas synpunkter hörts och beaktats i planen andra sakkunniga som stödjer barnets utveckling och lärande som varit med och utarbetat planen när planen har granskats och när den granskas nästa gång.

22 2. Småbarnspedagogikens uppdrag och allmänna mål 2.1 Förpliktelser som styr småbarnspedagogiken 2.2 Värdegrunden 2.3 Synen på lärande 2.4 Småbarnspedagogikens uppdrag som en del av barnets växande och lärande 2.5 Samarbete inom småbarnspedagogiken Samarbete med vårdnadshavarna Övrigt samarbete inom småbarnspedagogiken 2.6 Verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken 2.7 Småbarnspedagogiken som en pedagogisk helhet 2.8 Aspekter angående språk och kultur inom småbarnspedagogiken Språkliga och kulturella aspekter Språklig och kulturell bakgrund inom småbarnspedagogiken Småbarnspedagogik på två språk 2.9 Särskilda pedagogiska inriktningar inom småbarnspedagogiken 2.10 Frågor som avgörs på lokal nivå

23 3. Verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken 3.1 Verksamhetskulturens betydelse 3.2 Principer för utvecklandet av verksamhetskulturen En lärande gemenskap är kärnan i verksamhetskulturen En gemenskap som uppmuntrar till lek och kommunikation Delaktighet, jämlikhet och jämställdhet Kulturell mångfald och språkmedvetenhet Välbefinnande, trygghet och en hållbar livsstil 3.3 Lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 3.4 Frågor som avgörs på lokal nivå

24 Verksamhetskulturen är dess historiskt och kulturellt formade sätt att arbeta som bygger på...

25 Principer som styr utvecklandet av verksamhetskulturen i de olika grunderna Småped 2017 Förskolan 2014 Grundläggande 2014 En lärande gemenskap är kärnan i verksamhetskulturen Gemensam förskoleundervisning för alla En lärande organisation är kärnan i verksamhetskulturen En gemenskap som uppmuntrar till lek och kommunikation Delaktighet, jämlikhet och jämställdhet Glädje av lärande och insikt Barnet som delaktig aktör i sitt eget liv Välbefinnande och en trygg vardag Kommunikation och mångsidiga arbetssätt Kulturell mångfald och språkmedvetenhet Välbefinnande, trygghet och en hållbar livsstil Välbefinnande och en trygg vardag Kulturell mångfald och språkmedvetenhet Delaktighet och demokrati Likabehandling och jämlikhet Ansvar för miljön och en hållbar framtid

26 4. Pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken 4.1 Mångsidiga arbetssätt 4.2 Observation, dokumentation och utvärdering 4.3 Leken som källa till utveckling, lärande och välbefinnande 4.4 Mångsidig kompetens Förmåga att tänka och lära sig Kulturell och kommunikativ kompetens Vardagskompetens Multilitteracitet Digital kompetens Förmåga att delta och påverka 4.5 Pedagogiska helheter Språkets rika värld Mina många uttrycksformer Jag och vår gemenskap Jag utforskar min omgivning Jag växer, rör på mig och utvecklas 4.6 Frågor som avgörs på lokal nivå

27 Mångsidig kompetens inom småbarnspedagogiken Med mångsidig kompetens avses en helhet som består av kunskaper, färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Kompetens innebär också förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter på det sätt som situationen kräver. Vardagskompetens Multilitteracitet Förmåga att delta och påverka Förmåga att tänka och lära sig Kulturell och kommunikativ kompetens Digital kompetens

28 Förmåga att tänka och lära sig Vardagskompetens Digital kompetens Kulturell och kommunikativ kompetens Förmåga att delta och påverka Multilitteracitet Barnets intressen Mångsidig kompetens Pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken Pedagogiska helheter inom småbarnspedagogiken Fostran, undervisning och vård/omsorg Jag uttrycker mig Jag leker Jag rör på mig Jag utforskar Gemenskap Jag deltar Jag agerar Jag lär mig tillsammans med andra Jag upplever Bild: Personalens pedagogiska referensram Mångsidiga lärmiljöer och en verksamhetskultur i utveckling

29 Pedagogiska helheter Mina många uttrycksformer musik, bildkonst, slöjd, att uttrycka sig muntligt och kroppsligt Språkets rika värld utveckling av språkliga färdigheter Jag och vår gemenskap historiskt, samhälleligt, etiskt och livsåskådningsmässigt perspektiv Jag utforskar min omgivning matematiskt tänkande, teknologi- och miljöfostran Jag växer, rör på mig och utvecklas motion, kost, hälsa och säkerhet

30 Leken som källa till utveckling, lärande och välbefinnande Lag om småbarnspedagogik 2 a 3) ordna mångsidig pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns lek, rörelse, konst och kulturtradition samt ge barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande Värdegrunden bl.a. att barnet har rätt att lära sig genom lek och glädjas över vad hon eller han lärt sig Verksamhetskulturen bl.a. att man i gruppen uppmuntrar till lek och till att kommunicera med varandra Lärmiljöerna bl.a. lekmiljöerna utvecklas tillsammans med barnen, möjliggör lek och (lek)redskapen är av hög kvalitet Centrala arbets- och verksamhetssätt som främjar barnets utveckling och lärande Genussensitivt förhållningssätt då man skapar lekmiljöer och då man bemöter olika initiativ till lek Personalens kunskap om lekens olika utvecklingsstadier och barnens intressen Det krävs mod av personalen att kastar sig in i leken och bära upp leken I bästa fall bidrar leken till en känsla av samhörighet i gruppen och till en positiv atmosfär

31 5. Stöd för barnets växande och lärande 5.1 Principerna för stöd 5.2 Samarbete med vårdnadshavarna och andra sakkunniga i samband med stöd 5.3 Stöd(åtgärder) inom småbarnspedagogiken Stödformer inom småbarnspedagogiken 5.4 Barnets plan för småbarnspedagogik i samband med stöd 5.5 Frågor som avgörs på lokal nivå

32 Stöd för barnets växande och lärande -utkast Förändringarna baserar sig på: Forskningsresultat Hur andra skedet av lagen om småbarnspedagogik framskrider Skapa klarhet och praktiska erfarenheter Kontinuiteten (förskola och grundläggande utbildning) Utgångspunkten är att småbarnspedagogiken i sig stödjer barnets utveckling och lärande Stödet utgår från hela gruppen och lärmiljön samt svarar på barnens individuella behov Samarbete med vårdnadshavarna och det mångprofessionella samarbetet är viktigt Stöd kan ges som en del av småbarnspedagogiken (1), som intensifierat stöd (2) eller som särskilt stöd (3) Stödåtgärderna antecknas i barnets plan för småbarnspedagogik

33 6. Utvärdering och utveckling av verksamheten 6.1 Utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten 6.2 Frågor som avgörs på lokal nivå

34 NATIONELL NIVÅ ANORDNARNIVÅ ENHETSNIVÅ INDIVIDNIVÅ Utvärdering inom småbarnspedagogiken Lagstadgad utvärdering Lagstadgad utvärdering Nationell utvärdering och uppföljning (bl.a. Nationella centret för utbildningsutvärdering, Utbildningsstyrelsen) Utvärdering av småbarnspedagogiken då det gäller anordnandet, verksamheten och kvaliteten Utvärdering av den pedagogiska verksamheten Utvärdering av dokumentet, processen och målen Delaktighet och påverkan Utvärdering av barnets plan för småbarnspedagogik Utvärdering i anknytning till planen för småbarnspedagogik

35 Plan för småbarnspedagogik 2017 webbsidorna innehåller bl.a. Mål Tidtabell, vägkarta Arbetsgrupper Material från temaworkshopparna Stöd för det lokala arbetet Webbförfrågan Utbildningar Utkast

36 egrunder tjänsten 1. En öppen tjänst på där läroplans- och examensgrunder publiceras, allt från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildning 2. Ett verktyg för att göra upp och publicera den lokala planen (kräver att man registrerar sig i tjänsten)

37 Aktuellt Statsunderstöd för att utveckla småbarnspedagogiken. Ansökningstid: kl kl Ansökan till nationellt utvecklingsnätverk för småbarnspedagogiken, anmäla intresse senast Finland 100 meddelande Kartläggning av behov av material med betoning på kulturell mångfald och språkstödjande material. Svarstid: Hörande kl , UBS Utbildning på tre orter i november 2016

38 etwinningnätverket ett enkelt och tryggt sätt att genomföra internationalisering på hemmaplan Ett EU-program och nätverk där nästan pedagoger från Norden och EU med närområden är med. Ett enkelt sätt att hitta kolleger för erfarenhetsutbyte och för att genomföra små digitala samarbeten där också barnen får kommunicera med varandra (t.ex. genom teckningar, foton eller små filmsnuttar). Som pedagog bestämmer du själv med vem du samarbetar och vilka arbetsformerna och verktygen är. Inom etwinning får projekten en sluten och trygg lärplattform till sitt förfogande. I etwinning är det också möjligt att samarbeta med dagisar inom Finland. Exempel på samarbetsformer hittar du på finländska etwinningssajten Utbildningsstyrelsen är supportcenter för etwinning i Finland; stöder, informerar och håller kurser (kostnadsfritt). Kontakt Som dagvårspersonal kan du när som helst registrera dig på

39 UTBILDNINGSSTYRELSENS fortbildningskalender Utbildningstyrelsens fortbildning och konsultation Utbildningsstyrelsen ordnar mångsidig och högklassig fortbildning och konsultation för rektorer, lärare, övrig skolpersonal, utbildningsanordnare och intressentgrupper. Vi erbjuder även konsulter som stöd för skolans utvecklingsarbete. Vi genomför utbildning och konsultation om olika teman runtom i Finland.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik

Grunderna för planen för småbarnspedagogik Grunderna för planen för småbarnspedagogik 13.9.2016 Vägkost kick off i Tammerfors Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Från barndagvård till småbarnspedagogik Beredningen, förvaltningen och styrningen

Läs mer

Grunderna för planen för småbarnspedagogik Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen

Grunderna för planen för småbarnspedagogik Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Grunderna för planen för småbarnspedagogik 24.11.2016 Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Från barndagvård till småbarnspedagogik Beredningen, förvaltningen och styrningen av lagstiftningen om barndagvård

Läs mer

Från nationella grunder till lokala planer. November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen

Från nationella grunder till lokala planer. November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Från nationella grunder till lokala planer November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Grunderna för planen för småbarnspedagogik godkändes 18.10.2016 En del av fortbildningshelheten

Läs mer

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik Inledning Du kan påverka På väg mot ett gemensamt mål En lärande gemenskap verksamhetskulturens betydelse

Läs mer

Aktuell info För kunskap och bildn ing in g

Aktuell info För kunskap och bildn ing in g Aktuell info Aktuellt inom småbarnspedagogiken Grunderna för planen för småbarnspedagogik fastställs i oktober 2016 (publicering på UBS 26.10) Utbildning i november 2016 (UBS i samarbete med RFV) 16.11

Läs mer

Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa. Tammerfors Sept.2016

Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa. Tammerfors Sept.2016 Det lokala arbetet med planen för småbarnspedagogiken i Vasa Tammerfors Sept.2016 Förberedande arbete - Utkast till grunderna för planen för förskoleundervisning 2000, 2010, 2014, nya grunderna 2016 Arbetet

Läs mer

Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland

Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland Förnyandet av grundskolans läroplan i Finland NLS sektormöte för grundskola 24.4.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Presentation av Utgångspunkter för undervisning och lärande i en värld som

Läs mer

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Helsingfors 2.12.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Arbetet med läroplansgrunderna 2012 2013 2014 2015 Allmänna riktlinjer Läroämnen/innehåll

Läs mer

DEL II. Referensram för den pedagogiska verksamheten. November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen

DEL II. Referensram för den pedagogiska verksamheten. November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen DEL II Referensram för den pedagogiska verksamheten November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Grunderna för planen för småbarnsfostran 2003 (2005) Värdegrund Fostringsprinciper

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

Verksamhetskulturen i förändring. Eva Staffans

Verksamhetskulturen i förändring. Eva Staffans Verksamhetskulturen i förändring Eva Staffans Hur skapas verksamhetskultur? Utgångspunkten är det sociala samspelet Handlingsmönster formas av kulturen Alla bidrar till att forma verksamhetskulturen och

Läs mer

GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK

GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 2016 Föreskrifter och anvisningar 2016:17 Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2016:17 ISBN 978-952-13-6309-2 (häft.) ISBN 978-952-13-6310-8 (pdf)

Läs mer

Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen

Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen Nationella dagar för elev- och studerandevård 2013 Utbildningsstyrelsen Christina Anderssén 1 Presentation av Utgångspunkter för undervisning

Läs mer

Vägkost från Utbildningsstyrelsen

Vägkost från Utbildningsstyrelsen Vägkost från Utbildningsstyrelsen LPstöd2016 Modul 2.2 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Vad nytt? Grunderna för förskoleundervisningens läroplan i bokform (20 ) http://verkkokauppa.oph.fi/epages/oph.sf/sv_fi/?objectpath=/shops

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK I HELSINGFORS 2017

PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK I HELSINGFORS 2017 PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK I HELSINGFORS 2017 UTKAST 15.3.2017 1 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Grunderna för planen för småbarnspedagogik... 4 1.2 Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors... 4 1.3

Läs mer

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola

Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Läroplanen som verktyg i en helhetskapande skola Nordiskt skolledarseminarium Helsingfors 28.1.2016 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 SKOLANS LÄROPLAN och årsplanen som bygger på den KOMMUNENS

Läs mer

2. SMÅBARNSPEDAGOGIKENS UPPDRAG OCH ALLMÄNNA MÅL... 8

2. SMÅBARNSPEDAGOGIKENS UPPDRAG OCH ALLMÄNNA MÅL... 8 Innehållsförteckning 1. GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH DE LOKALA PLANERNA FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK... 3 1.1 Grunderna för planen för småbarnspedagogik... 3 1.2 Planer för småbarnspedagogik

Läs mer

Plan för småbarnspedagogik på svenska i Esbo. Från och med

Plan för småbarnspedagogik på svenska i Esbo. Från och med Plan för småbarnspedagogik på svenska i Esbo Från och med 1.8.2017 Resultatenheten Svenska bildningstjänster2017 Innehållsförteckning 1. GRUNDERNA FÖR PLANEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH DE LOKALA PLANERNA

Läs mer

Planen för småbarnspedagogik i Pargas stad

Planen för småbarnspedagogik i Pargas stad Planen för småbarnspedagogik i Pargas stad Namn Planen för småbarnspedagogik i Pargas stad Kommun Pargas Träder i kraft 30.5.2017 Innehållsförteckning 1. Utarbeta, utvärdera och utveckla planen för småbarnspedagogik.......

Läs mer

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm

LP-stöd 2016 MODUL Ingelisa Wikholm LP-stöd 2016 MODUL 4 25.9.2014 Ingelisa Wikholm Var står LP-arbetet just nu? - UBS:s tidtabell - kort information om turné kring förskolan E-grunder - normdel - stöddel - eventuellt material för lärarhandledning

Läs mer

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan UTKAST 1: 2017-09-11 Läroplan för förskolan 1. Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Förskolan ingår i skolväsendet. Enligt skollagen (2010:800)

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Anvisningar om barnets plan för småbarnspedagogik

Anvisningar om barnets plan för småbarnspedagogik 20.6.2017 Anvisningar om barnets plan för småbarnspedagogik Syftet med barnets plan för småbarnspedagogik (nedan barnets plan) är att sätta upp gemensamma mål och komma överens om hur barnets individuella

Läs mer

Gun Oker-Blom 1

Gun Oker-Blom 1 Läroplanen som verktyg för en helhetsskapande skola; med fokus på gymnasiet Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen Nordiskt skolledarseminarium 28.1. 2016 28.1.2016 Gun Oker-Blom 1 Upplägg Läroplanen och

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

Planen för småbarnspedagogik. i Helsingfors

Planen för småbarnspedagogik. i Helsingfors Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors Planen för småbarns pedagogik i Helsingfors 2017 2 Helsingfors stad Innehåll 1. Inledning 4 2. Principerna för hur småbarnspedagogiken ordnas i Helsingfors 9

Läs mer

Pedagogisk förankring i den lokala verksamheten. Vägkost modul 1-

Pedagogisk förankring i den lokala verksamheten. Vägkost modul 1- Pedagogisk förankring i den lokala verksamheten Vägkost modul 1- D I S K U S S I O N KONTINUERLIG PROCESS nuläget kontinuitet information delaktighet kunnande analys PLANEN SOM ARBETSVERKTYG SYNEN PÅ LÄRANDE

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever 2016-2017 www.inga.fi www.eftis.fi www.oph.fi Lagstiftningen är en trygghet för varje barn Ett av de viktigaste målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 30 03.05.2016 45 07.06.2016 FÖRSKOLANS LÄROPLAN SVUBS 03.05.2016 30 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström

Läs mer

Barnets namn och födelsetid: Offentlighetslagen 24 1 mom. 25 punkten. BARNETS BILD

Barnets namn och födelsetid: Offentlighetslagen 24 1 mom. 25 punkten. BARNETS BILD BARNETS BILD För varje barn görs en egen individuell Plan för småbarnspedagogik. Denna blankett är planens andra del. Planen stöder barnets individuella utveckling, fostran och lärande. En småbarnspedagogik

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS

GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN 2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:94 Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:94 ISBN 978-952-13-6000-8 (häft.) ISBN 978-952-13-6001-5

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP ÅRSKURS 3-6 Läroämnets uppdrag Uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att sträva efter det goda livet. I livsåskådningskunskapen ses

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart

Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart Församlingen som dagvårdens, skolans och läroinrättningarnas samarbetspart Ett mångsidigt samarbete kan illustreras med fyra korgar. Med hjälp av korgarnas olika innehåll får man en klarare bild av samarbetets

Läs mer

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016

Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola www.ops-tyokalupakki.fi/vasa En välmående skola Facebook: LP stöd 2016 en välmående skola Twitter #LP2016 En välmående skola helhetssyn på lärandet 15.4.2015 Helsingfors 16.4.2015 Åbo

Läs mer

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad 1.8.2016 -> 20 Godkänd i Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 19.5.2016, 25 1. Den lokala läroplanen Läroplanen utarbetas och godkänns på finska och svenska

Läs mer

Lärandet och mångsidig kompetens

Lärandet och mångsidig kompetens Lärandet och mångsidig kompetens 14-15.3.2017 PeD Johanna Still & PeM Mikaela Svanbäck-Laaksonen Åbo Akademi Storgatan 7 68600 Jakobstad 21.3.2017 1 Värdegrund Privata värdegrund Professionella yrkesetiken

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag

KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL. 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag KAPITEL 3 DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGENS UPPDRAG OCH MÅL 3.1 Den grundläggande utbildningens uppdrag Varje skola som ger grundläggande utbildning har som uppdrag att undervisa och fostra. Det innebär

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL

LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL 1 LÄROPLANEN I ETT NÖTSKAL Innehåll Förbundet Hem och Skola i Finland rf. 2016 Denna broschyr utgår ifrån Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 och Utbildningsstyrelsens

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Förskolan ska vara trygg, utvecklande och lärorik för alla! Förskoleverksamhetens

Läs mer

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 1 UTBILDNINGSSTYRELSEN REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 31.1.2013

Läs mer

Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP)

Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP) Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP) Sekretessbelagd Offentlighetslagen 24 1 mom. 30 punkten 1. BASUPPGIFTER Barnets namn Födelsedatum Förskoleenhet

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola

DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS. Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET FINSKA, A-LÄROKURS Annika Lassus, alassus@abo.fi Vasa övningsskola Läroämnets uppdrag Språk är en förutsättning för lärande och tänkande. Språket är närvarande i all verksamhet

Läs mer

etwinning & läroplansgrunderna

etwinning & läroplansgrunderna etwinning är ett europeiskt online nätverk för lärare ett forum att träffa andra pedagoger för erfarenhetsbyte och för att planera och genomföra digitala samarbeten där även eleverna aktivt får delta.

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Läroplan för förskoleundervisningen i Larsmo kommun

Läroplan för förskoleundervisningen i Larsmo kommun Läroplan för förskoleundervisningen i Larsmo kommun Namn Kommun Läroplan för förskoleundervisningen i Larsmo kommun Larsmo Träder i kraft 1.8.2016 Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen. Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad

Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen. Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad Bildningssektorn Suko Suva Kultur Idrotts- och ungdomstjänster Svebi 9.9.2016 2 Enhetlig

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Plan för småbarnspedagogik i Sibbo

Plan för småbarnspedagogik i Sibbo Plan för småbarnspedagogik i Sibbo Namn Plan för småbarnspedagogik i Sibbo Kommun Sibbo Träder i kraft 15.5.2017 Innehållsförteckning 1. På väg mot en lokal vasu i Sibbo........................... 1 2.

Läs mer

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD Korsholms familjedagvård erbjuder småbarnsfostran i en hemlik och trygg miljö. Målet med en kvalitativ vård och fostran är att ge barnen en lycklig

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Allmänbildande utbildning Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan, försök med språk

Allmänbildande utbildning Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan, försök med språk ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (6) 22.12.2016 56/2016 ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2016 Allmänbildande utbildning Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan, försök med språk Statens specialunderstöd för att tidigarelägga,

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Systematiskt kvalitetsarbete Vitsippans förskola Läsåret 2014-2015 Förskolans värdegrund och uppdrag Att alla barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga kriterier Barnen känner tillit

Läs mer

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP

LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP Läroämnets uppdrag Det centrala uppdraget för undervisningen i livsåskådningskunskap är att främja elevernas förmåga att hitta ett gott liv. I livsåskådningskunskapen förstås människorna

Läs mer

Namn. Läroplan för Förskoleundervisningen i Pedersöre 2016 Kommun. Pedersöre Träder i kraft

Namn. Läroplan för Förskoleundervisningen i Pedersöre 2016 Kommun. Pedersöre Träder i kraft Namn Läroplan för Förskoleundervisningen i Pedersöre 2016 Kommun Pedersöre Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen av läroplanen.......... 1 2. Lokala särdrag

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Solrosen 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Solrosen 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 2016/2017 Innehållsförteckning Styrdokument... 3 Vision... 4 Förskolans uppdrag... 5 Våra mål... 6 Profil... 7 Projekt... 8 Lek... 9 Det pedagogiska verksamhetsåret...

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever Utbildningsstyrelsen Till kommunstyrelserna DNR 5/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas DATUM 27.2.2004 Giltighetstid Fr.o.m. 1.8.2004

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Reviderad 150824 Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1 åringar, 1-2 åringar 2-3 åringar,

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Utkast till grunder för läroplanen för förskoleundervisningen

Utbildningsstyrelsen. Utkast till grunder för läroplanen för förskoleundervisningen Utbildningsstyrelsen Utkast till grunder för läroplanen för förskoleundervisningen OPH 11.4.2014 1 Innehåll 1. Grunderna för läroplanen och den lokala läroplanen... 2 1.1 Grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen...

Läs mer

Plan för jämställdhet och likabehandling i Närpes stads skolor

Plan för jämställdhet och likabehandling i Närpes stads skolor Plan för jämställdhet och likabehandling i Närpes stads skolor Uppgifter i anslutning till planen Central författningsgrund: Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) Lag om ändring av lagen

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014 Utbildningsstyrelsen Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014 Utbildningsstyrelsen 22.12.2014 (teknisk ändring 26.1.2015) 1 Innehåll Utbildningsstyrelsen... 1. Grunderna för läroplanen och den

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

Barnets plan för. småbarnspedagogik

Barnets plan för. småbarnspedagogik Barnets plan för småbarnspedagogik Ett barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet har enligt lagen om småbarnspedagogik rätt till systematisk och målinriktad fostran, undervisning och vård. För att

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lspec11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola Undervisningen

Läs mer

5.20 Bildkonst. Mål för undervisningen

5.20 Bildkonst. Mål för undervisningen 5.20 Bildkonst Undervisningen i bildkonst tar avstamp från ett dynamiskt bildsamhälle i en kulturellt mångskiftande verklighet. Denna utforskas genom att man producerar och tolkar bilder. De studerandes

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Vi7 workshop

Vi7 workshop Vi7 workshop 4-5.9.2015 Innehåll UBS Vi7 LP 1.8.2016 Mitt gymnasium Arbetssätt Det lokala läroplansarbetet Ge en tydlig grund för gymnasiets lokala läroplansarbete Digitalt läroplansverktyg som utbildningsanordnarna

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola

Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Regeringsredovisning: förslag till text i Lsam11 om förskoleklass U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Syfte och centralt innehåll för förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola Undervisningen

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Läroplansinspiration. Tammerfors

Läroplansinspiration. Tammerfors Läroplansinspiration Tammerfors 25.5.2015 Program 9:00 Kaffeservering 9.30 Välkommen Ulrica Taylor 9.40 Läroplansarbete Camilla Forsberg Kicki Häggblom 10:00 Läroplanen som diskussionsunderlag Helena Rajakaltio

Läs mer

Förskolan Anemonen/Blåsippans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Anemonen/Blåsippans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Anemonen/Blåsippans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer