VANDA STADS BOKSLUT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANDA STADS BOKSLUT 2011"

Transkript

1 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige

2 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna, Förvaltningsservicen Tryckeri: Vanda stads tryckeri 5/2012

3 VANDA STADS BOKSLUT 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN Stadsdirektörens översikt Vanda stads förvaltning Den ekonomiska utvecklingen allmänt och i Vanda Vanda stads verksamhetsmiljö och utvecklingen av ekonomin Vanda stads personal Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna Miljöfaktorer REDOGÖRELSE ÖVER HUR DEN INTERNA ÖVERVAKNINGEN ORDNAS HUR RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT BILDAS OCH VERKSAMHETEN FINANSIERAS Hur räkenskapsperiodens resultat bildas Finansieringen av verksamheten DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH ÄNDRINGAR I DEN TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI Samfund som ingår i koncernbokslutet Styrning av koncernens verksamhet Väsentliga händelser som berör koncernen Redogörelse över organiseringen av koncernövervakningen Koncernbokslutet och dess nyckeltal BOKSLUTETS CENTRALA NOTER BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT BUDGETENS UTFALL FÖRVERKLIGANDET AV MÅL UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER Driftsekonomins utfall Tablå över budgetutfallet i resultaträkningsdelen Investeringsdelens utfall Finansieringsdelens utfall (exklusive affärsverken) Sammandrag över utfallet av anslag och beräknade inkomster BOKSLUTSKALKYLER VANDA STADS RESULTATRÄKNING VANDA STADS FINANSIERINGSANALYS VANDA STADS BALANSRÄKNING VANDA STADS KONCERNRESULTATRÄKNING VANDA STADS KONCERNFINANSIERINGSANALYS VANDA STADS KONCERNBALANSRÄKNING BOKSLUTETS NOTER NOTER SOM GÄLLER UPPGÖRANDET AV BOKSLUTET Noter som gäller uppgörandet av bokslutet Noter som gäller uppgörandet av koncernbokslutet NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Noter till balansräkningens aktiva Noter till balansräkningens passiva NOTER SOM GÄLLER SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER NOTER TILL MILJÖBOKFÖRING NOTER SOM GÄLLER PERSONALEN...219

4 5. SÄRREDOVISADE BOKSLUT BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERKET MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVERK Verksamhetsberättelse Tablå över budgetens utfall godkänd av direktionen Bokslutskalkyler och nyckeltal Noter till bokslutet för Mellersta Nylands räddningsväsende Bokslutets underskrifte BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERKET FÖRETAGSHÄLSAN I VANDA Verksamhetsberättelse Tablå över budgetens utfall godkänd av direktionen Bokslutskalkyler och nyckeltal Bokslutsnoter för Affärsverket Företagshälsan i Vanda Bokslutets underskrifte BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERKET FÖR MUN- OCH TANDHÄLSA Verksamhetsberättelse Tablå över budgetens utfall godkänd av direktionen Bokslutskalkyler och nyckeltal Bokslutsnoter för Affärsverket för mun- och tandhälsa Bokslutets underskrifte AFFÄRSVERKENS INVERKAN PÅ STADENS EKONOMI BOKSLUT FÖR ÖVRIGA SÄRREDOVISADE ENHETER Bokslutskalkyl för bostadslånefonden Bokslutskalkyl för Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena Bokslutskalkyl för fonden för social kreditgivning Bokslutskalkyl för Skadefonden FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER BOKFÖRINGSBÖCKER OCH REDOGÖRELSE FÖR FÖRVARING AV BOKFÖRINGEN FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATIONSTYPER KALKYLSCHEMAN FÖR NYCKELTAL UNDERTECKNING AV BOKSLUTET OCH BOKSLUTSANTECKNING...272

5 1. Verksamhetsberättelse 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin Stadsdirektörens översikt Stadens ekonomi År 2011 ökade bruttonationalprodukten med 2,9 procent. På grund av euroområdets finansmarknadskris som började slutsommaren 2011 sänktes tillväxtprognoserna för kommande år och även för skattefinansieringen väsentligen mitt under beredningen av budgeten för Landets nya regering tillträdde i mars 2011 till följd av riksdagsvalet. I enlighet med regeringsprogrammet skars kommunernas statsandelar för 2012 med 631 miljoner euro. Osäkerhetsfaktorerna som är förknippade med skattefinansieringen utgör tillsammans med det ökande servicebehovet och investeringsbehoven en stor utmaning för behärskandet av stadens ekonomi under de närmaste åren. Sysselsättningen är en central framgångsfaktor för en stad som är beroende av kommunalskatten. År 2011 var antalet friställda färre än året innan, men arbetslöshetsgraden höll sig oförändrad och var i en regional jämförelse på en mycket hög nivå. I slutet av december var arbetslöshetsgraden 8,2 procent. Vanda stads bokslut för 2011 uppvisar ett överskott. Samtidigt fortsatte dock stadens skuldsättning eftersom bara cirka hälften av nettoinvesteringarna kunde täckas via inkomstfinansieringen. I sin helhet ökade skattefinansieringen som staden fick år 2011 med 4,1 procent, de jämförbara verksamhetsutgifterna med 5 procent och stadens långfristiga lån med 79 miljoner euro. Stadens avskrivningar år 2011 var bara ca 38 procent av nettoinvesteringarna. Därmed ska balansen i ekonomin inte bedömas enbart utgående från räkenskapsperiodens resultat utan även på basis av investeringarnas inkomstfinansieringsgrad och skuldmängdens utveckling. Räkenskapsårets resultat förbättras till sin del av en tomtaffär inom stadskoncernen, där en försäljningsvinst av engångsnatur på ca 11 miljoner euro tillfördes stadens verksamhetsinkomster År 2011 fortsatte reformerna i enlighet med Vandaavtalet. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut I enlighet med det bindande målet för 2011 bereddes bolagiseringen av stadens måltids- och städservice under Vantaan Tilapalvelut Oy inledde sin verksamhet och över 1000 anställda flyttade över från staden till bolaget. Stadsfullmäktige har för år 2011 uppställt ett bindande mål som gäller utarbetandet av ett ekonomibalanserings- och skuldprogram. Beredningen av programmet har inletts i början av året och det behandlas bl.a. vid stadsfullmäktiges vårseminarium Utsikterna för att nationalekonomin ska växa har hållit sig osäkra även efter utgången av räkenskapsperioden Osäkerheten i världsekonomin och euroområdet orsakar osäkerhet även i fråga om hur stadens skatteinkomstunderlag kommer att utvecklas. Hur de bindande målen nåddes Fullmäktige ställde totalt 38 bindande mål för Av dessa nåddes 22 helt, sex rätt väl, fem i någon mån och ett inte alls. Samhällsinflytande och genomslagskraft hos kunderna Av målen nåddes 11 helt, tre rätt väl och fyra i någon mån. De centrala välfärdsrelaterade målsättningarna gällde sysselsättning och utbildning samt upprätthållande av servicenivån och kvaliteten. Staden 1

6 satsade kraftigt på framtiden genom att idka en aktiv näringspolitik och skapa förutsättningar för att Marja-Vanda realiseras. Vanda arbetsplatssufficiens är 103 procent. I Vanda har det helhetsbetonade arbetet med att stävja klimatförändringen fortgått i samarbete med näringslivet, kommuninvånarna och medborgarorganisationerna. Stadens insats i klimatarbetet gäller markanvändning, trafikanläggningar, energisparåtgärder och den egna byggverksamhetens kvalitet. Under 2011 har ett uppföljningssystem byggts upp för att mäta utfallet av klimatförändringsmålet. Vanda har traditionellt idkat mycket samarbete över verksamhetsområdesgränserna. Detta verksamhetssätt har stärkts genom en reform av stadens välfärdsarbetsgrupps arbete. De mål som omfattar hela staden har till fullo inkluderats i verksamhetsområdenas styrkort. Föremål för verksamheten har varit att genomföra det äldrepolitiska programmet, utveckla metoder för förebyggande arbete och i synnerhet att förebygga att barnskyddets klientantal växer. Särskilt genomförandet av det äldrepolitiska programmet har lyckats väl. Också utvecklingen av samarbetsprocesser för mentalvårds- och missbrukartjänster har syftat till att ta fram nya handlingsmodeller. Förverkligandet av samhällsgarantin för unga har fortsatt aktivt. Läget har förbättrats. Ändå var 871 ungdomar under 25 år arbetslösa i slutet av Utbildningsgarantin för unga förverkligades bra i Vanda. Antalet nybörjarplatser i gymnasieutbildning, yrkesutbildning inriktad på grundexamen, utbildning som bereder inför yrkesutbildning samt tilläggsundervisning uppgick kalkylmässigt till 104 % av den årskull som gått ut den grundläggande utbildningen. I slutet av augusti 2011 var ca 30 ungdomar utan plats. Under hösten togs kontakt med alla som blivit utan plats och de erbjöds aktivitetsalternativ. Gruppstorleken i den grundläggande undervisningen var ca 20,8 elever per klass. År 2009 var den genomsnittliga gruppstoleken 23,3 elever. I gymnasierna var antalet undervisningstimmar ungefär på samma nivå som år I Klubbverksamhet inom småbarnsfostran deltog 69 fler barn än år Antalet kundbesök i biblioteken har ökat något och öppettider har förlängts. Strävan har varit att minska antalet långtidsarbetslösa genom olika åtgärder. I december 2011 fick ändå Vandabor arbetsmarknadsstöd för att de varit arbetslösa i över 500 dagar, vilket är ca 100 fler än vid motsvarande tidpunkt året innan. Detta beror på att även de, som blev arbetslösa under recessionen år 2009 och som inte lyckats ta sig in i arbetslivet på nytt, passerade under år 2011 gränsen om 500 dagars arbetslöshet. I Vanda verkar en delegation för sysselsättningsärenden. Fattigdomsdelegationen inledde sitt arbete år Strukturer och processer Av målen nåddes åtta helt, ett rätt väl och ett i någon mån. De centrala strukturella förändringarna gällde fastighetscentralen: omorganiseringen av verksamhetsområdet godkändes och Vantaan Tilapalvelut Oy grundades. Stadens reparationsbyggnadsfunktioner lades ut. En ny kalkylmodell för interna hyror togs i bruk. Tillväxtmålet på två procent när det gäller produktiviteten i stadens funktioner och service visade sig vara alltför krävande. Planen för e-tjänster som omfattar hela staden uppdaterades utgående från uppgjorda riktlinjer, prioriteringar och planer. Arbetet fortgår Utredningarna om för- och nackdelarna med en eventuell samgång mellan Helsingfors och Vanda samt med en regionförvaltning med två nivåer behandlades i fullmäktige i januari Fullmäktige beslutade att ett förfarande enligt kommunindelningslagen för sammangång av Helsingfors och Vanda inte inleds (FGE ). Förnyelse och personalens välbefinnande i arbetet. Ett av de uppställda målen nåddes fullt ut, ett nåddes rätt väl medan ett mål inte nåddes alls. Ledarskapssystemet utvecklades och premieringssystemet för de anställda genomfördes. Ett mål var att sänka sjukfrånvaron med 0,2 procentenheter från 2010, men målet nåddes inte, tvärtom ökade sjukfrånvaron något. 2

7 Ekonomiska resurser och möjligheter Två av de uppställda målen nåddes fullt ut, ett nåddes rätt väl medan ett mål inte nåddes alls. Det hade ställts som mål att verksamhetsbidragets ökning under budgetåret 2011 underskrider skattefinansieringens ökning. Målet uppfylldes inte. Inte heller balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin blev gjort år 2011, men motsvarande mål har ställts för år 2012 så att programmet utarbetas till stadsfullmäktiges vårseminarium. Målet att utvärdera de organisatoriska reformernas helhetsekonomiska verkningar innan reformer genomförs och uppfölja de ekonomiska verkningarna efter reformen uppfylldes fullt ut. Planen för att på stadsnivå stävja ökningen i antalet verksamhetslokaliteter och för att förbättra lokalitetseffektiviteten blev inte färdig. Ett förslag till ny koncernstrategi behandlas i koncernsektionen i maj

8 1.1.2 Vanda stads förvaltning Stadsfullmäktige Samlingspartiet Heinimäki Heikki Hirvonen Reeta Häkkinen Juha Karén Timo Koivuniemi Petri Kunnas Jukka Larkio Johanna Lehmuskallio Paula Lehtovuori Hanne Leppänen Janne Mäkinen Tapani Nevander Vesa Norres Lasse Orpana Anita Palo Markku Porthén Jari Puha Seija Suonperä Kaarina Virta Raija Weckman Markku Finlands socialdemokratiska parti Aittakallio Matti Ala-Nikkola Taina Grönfors Eija Hako Jukka Hyttinen Eila Jääskeläinen Markku J. Kiljunen Kimmo Kuntsi Hanna t.o.m Kähärä Sirkka-Liisa Lindtman Antti Loikkanen Eva Maria Murto Marja-Leena Mäntynen Taisto Niemi-Saari Mari Puoskari Pentti fr.o.m Päivinen Tiina-Maaria Sainio Jari Sodhi Ranbir Tahvanainen Säde Gröna förbundet Alén Sini Kauppinen Sirpa Kokko Hannu Korhonen Leena Kostilainen Anniina Mäkelä Mikko Niinimäki Terhi Pajunen Sirpa Saarivuo Maria 4

9 Sannfinländarna Auvinen Timo Jurva Johanna Jääskeläinen Pietari Malmi Juha Nieminen Johannes Niikko Mika Niinistö Jaakko Uppala Timo Vänsterförbundet Heinonen Ilmari Laakso Jaakko Saastamoinen Tuula Saramo Jussi Tyystjärvi Kati Centern i Finland Ansalehto-Salmi Irja Kuokkanen Marjut Ryhänen Riitta Svenska folkpartiet Härmälä Göran Karlsson Patrik Kristdemokraterna Hurri Maija Jääskeläinen Jouko Stadsfullmäktiges ordföranden Ordförande Antti Lindtman (SDP) I vice ordförande Heikki Heinimäki (SAML) II vice ordförande Leena Korhonen (GRÖNA) 5

10 Stadsstyrelsen Samlingspartiet Häkkinen Juha Lehmuskallio Paula Mäkinen Tapani Orpana Anitta Suonperä Kaarina Weckman Markku Finlands socialdemokratiska parti Aittakallio Matti Hako Jukka Mäntynen Taisto Niemi-Saari Mari Päivinen Tiina-Maaria Gröna förbundet Mäkelä Mikko Pajunen Sirpa Vänsterförbundet Holopainen Matti Sannfinländarna Niemelä Arja Niinistö Jaakko Centern i Finland Wallenius Arja Stadsstyrelsens ordföranden: Ordförande Tapani Mäkinen (SAML) I vice ordförande Jukka Hako (SDP) II vice ordförande Sirpa Pajunen (GRÖNA) Föredragande ( ) Tf. stadsdirektör Martti Lipponen Redovisningsskyldiga ( ) Tf. stadsdirektör Martti Lipponen Tf. biträdande stadsdirektör Pirjo van Nues Biträdande stadsdirektör Jukka T. Salminen Tf. biträdande stadsdirektör Leea Markkula-Heilamo Biträdande stadsdirektör Elina Lehto-Häggroth Tf. verksamhetsområdesdirektör Heidi Nygren Verksamhetsområdesdirektör Mika Savolainen 6

11 Vanda stads organisation 2011 Stadsfullmäktige Revisionsnämden Externarevisionen Stadsstyrelsen Centralvalnämden Koncernsektionen Stadsdirektören Fritids- och invånarservicenämnden Biträdande stadsdirektör Områdeskommittéerna, Sv ensk a k ommittén Centralförvaltningen Verksamhetsområdes direktör Fritid och invånarservice Direktioner Affärsverk Styrelser Bolag Undervisningsnämnden Svenskspr. sektionen Sektionen för yrkesutbildning Grundskolornas direktioner Biträdande stadsdirektör Fastighetscentralsnämnden Verksamhetsområdes dire ktör Bildningsväsendet Fastighetscentralen Social- och hälsovårdsnämnden Sektion Biträdande stadsdirektör Stadsplaneringsnämnden Kommunaltekn. sektionen Miljönämnden Bygglovssektionen Biträdande stadsdirektör Social- och hälsovårdsväsendet Markanvändning och miljö 7

12 1.1.3 Den ekonomiska utvecklingen allmänt och i Vanda Den allmänna ekonomiska utvecklingen Den finländska ekonomin var stadd i god tillväxt i början av 2011 men tillväxten bromsades upp av den europeiska skuld- och finanskrisen och vände mot slutåret till en recession i synnerhet för exportindustrins del. År 2011 växte BNP med ca 2,9 procent, inkomstnivån med 2,8 procent och lönesumman med ca 4,8 procent. Lönesumman växte kraftigast i byggbranschen, övriga servicebranscher och i handeln, svagast i den offentliga sektorn. Inflationen steg exceptionellt högt och var 3,4 procent år 2011 när den hade varit noll år 2009 och 1,2 procent år Den genomsnittliga arbetslöshetsgraden sjönk till 7,8 procent år 2011 men mot slutet av året slutade arbetslösheten att minska. Räntenivån har hållits låg år 2011 låg 3 månaders euribor i medeltal på 1,4 procent och 10-årsräntan i medeltal på 3,0 procent. Hela den offentliga ekonomin uppvisade ett underskott på 1,2 procent i förhållande till BNP och den offentliga skulden närmade sig 50-procentsgränsen år Kommunernas verksamhetskostnader växte snabbare och år 2011 försvagades kommunernas verksamhetsbidrag med 5,2 procent. Kommunernas skatteinkomster växte med 3,9 procent, statsandelarna med 3,3 procent och kommunernas årsbidrag försvagades med 15 procent jämfört med året innan. Kommunernas investeringsutgifter höll sig på en hög nivå i synnerhet för de stora städernas del och kommunernas lånestock växte med 1,76 milj. euro år Kommunernas sammanlagda skulder i slutet av 2011 var 11,2 milj. euro. I totalt 22 kommuner var årsbidraget negativt och i 123 kommuner var det mindre än avskrivningarna år Utvecklingen i Helsingforsregionen och Nyland Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter uppgick folkmängden i Nyland till personer i slutet av 2011 och ökade med under året. Invånarantalet ökades av naturlig befolkningstillväxt (7 310), migration inom landet (2 130) och immigration (6 930 personer). Immigrationen var personer större än året innan. I Helsingforsregionen var befolkningsökningen personer, varav den naturliga befolkningstillväxtens andel var 7 100, migrationens inom landet och immigrationens Regionen hade invånare i början av året. Jämfört med hela landet var Nylands andel av immigrationen 42 procent och av hela befolkningsökningen 65 procent. Huvudstadsregionens fyra städer stod för 85 procent av befolkningsökningen i hela Helsingforsregionen. Av migrationen inom landet var andelen 96 procent och av immigrationen 91 procent. Produktionstillväxten slutade helt i Helsingforsregionen under det tredje kvartalet av 2011 och i jämförelse med året innan var tillväxten bara 0,3 procent. Industriproduktionen började krympa i slutet av året och problemen för företagen i IT-branschen syntes även i Helsingforsregionen. Också för serviceföretagen vände konjunkturprognoserna på minus i oktober. I byggbranschen växte företagens produktion och personal under det tredje kvartalet, men konjunkturförväntningarna försvagades klart. Även hushållens bedömningar av den ekonomiska utvecklingen har försvagats under hösten I december hade Nyland en arbetslöshetsgrad på 6,9 procent. Det totala antalet arbetslösa var , d.v.s färre än året innan. De arbetslösa i Nyland utgjorde 22 procent av de arbetslösa i hela landet. Av de arbetslösa i Nyland var permitterade i slutet av 2011, fyrahundra färre än i december Antalet lediga arbetsplatser i Nyland var i slutet av året 9 270, d.v.s. lite färre än ett år tidigare. I hela landet fanns lediganslagna arbetsplatser. Också för Helsingforsregionens del var arbetslöshetsgraden 6,9 procent I de 14 kommunerna fanns det totalt arbetslösa och lediga arbetsplatser. Den genomsnittliga arbetslöshetsgraden för de fyra städerna i huvudstadsregionen var 7,2 procent. Av de lediga arbetsplatserna i regionen fanns nästan 90 procent i dessa kommuner, av de arbetslösa 81 procent. 8

13 I jämförelse med år 2011 steg priserna för gamla våningshuslägenheter med 3,3 procent i hela landet, 4,0 procent i Nyland och 4,3 procent i huvudstadsregionen. I fråga om gamla radhuslägenheter var förändringen 1,8 procent i hela landet, 1,6 procent i Nyland och 1,4 procent i huvudstadsregionen. Nya våningshuslägenheter blev 4,5 procent dyrare i hela landet och 2,4 procent i huvudstadsregionen. För radhusens del var prisstegringen större. Både i hela landet och i huvudstadsregionen steg bostadspriserna med drygt 2,5 procent. Ökningen var lika stor i aravabostäder och i fritt finansierade bostäder Vanda stads verksamhetsmiljö och utvecklingen av ekonomin Befolkningen ökade med mer än personer, immigrationsrekord Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen uppgick Vandas invånarantal till personer i slutet av år Befolkningen ökade under 2011 med personer. I den befolkningsprognos som gjordes upp våren 2011 prognostiserades ökningen uppgå till år I prognosen bedömdes migrationsöverskottet bli 600 personer men i realiteten blev det nästan personer. Tre fjärdedelar av migrationsöverskottet kom från utlandet. Migrationen inom landet uppvisade i Vanda ett migrationsöverskott på 300 personer. De två åren innan hade Vanda ett underskott i fråga om migrationen inom landet. Den alltmer betydande invandringen bidrog däremot till en ökning av Vandas befolkning med nästan personer år 2011, vilket är mer än någonsin förr. Det föddes färre nya Vandabor än året innan och över 100 färre än prognosen. Över 100 fler Vandabor gick bort 2011 än 2010, dvs. över personer, vilket är något mer än prognostiserat. Kastet i befolkningsprognosen uppstod dock huvudsakligen av ett inflyttningsöverskott som var större än beräknat. Bild. Befolkningsändringen i Vanda åren enligt delfaktorer personer invandring migr. inom landet födelseöverskott ändring totalt De senaste fem åren har befolkningsökningen varit på nedgång i Helsingforsregionens kranskommuner och på uppgång i Vanda, Esbo och Helsingfors. I Esbo vände nettoflyttningsrörelsen inom landet 2010 och uppvisade överskott efter några år av underskott. I Helsingfors har nettomigrationen inom landet redan länge varit på plussidan. År 2011 uppvisade migrationen inom landet ett överskott på 670 personer i Esbo och på personer i Helsingfors. Däremot har nettomigrationen både i Esbo och Helsingfors varit större än i Vanda, år 2011 var den i Esbo mer än och i Helsingfors närmare personer. I båda städerna var den större än året innan. Nettomigrationen uppgick i hela landet till personer, drygt tretusen fler än

14 Största befolkningsökningen i storområdet Aviapolis Enligt förhandsuppgifter växte befolkningen i storområdet Aviapolis med nästan tusen personer år I Björkby var tillväxten 550 och i Myrbacka 470 personer. I storområdet Korso ökade befolkningen med 370, i Dickursby med 260 och i Kivistö med 210 personer. I storområdet Håkansböle minskade befolkningen mer ca 70 personer. Bland stadsdelarna var befolkningstillväxten störst i Backas, Rosendal, Kivistö och Gladas. I Myrbacka storområde koncentrerades den största befolkningstillväxten, förutom till stadsdelen Myrbacka, också till Mårtensdal. I Kivistö storområde växte stadsdelen Kivistö mest, i Aviapolis Rosendal och Backas. I Dickursby storområde ökade befolkningen, förutom i Sandkulla, mest i Björkhagen, och i Björkby storområde i Gladas, Björkby och Havukoski. I Korso ökade antalet invånare mest i Nissbacka. Enligt förhandsuppgifter minskade befolkningen i totalt 28 stadsdelar i Vanda, mest i Håkansböle. Enligt tillgänglig förhandsstatistik ökade befolkningen nästan som beräknat i de åldersgrupper som har störst betydelse med tanke på kommunens tjänster. Antalet barn under skolåldern förändrades i staden som helhet huvudsakligen enligt prognosen: de var omkring femtio fler än beräknat. I storområdena var skillnaden gentemot prognosen högst 30 barn i endera riktningen. Antalet barn i grundskoleåldern ökade i hela staden med omkring trettio fler barn än beräknat. I Myrbacka var barnen i grundskoleålder 60 fler än beräknat medan de i Håkansböle var 40 färre än beräknat. Antalet personer med ålderspension ökade lite mindre än beräknat i storområdena Dickursby och Aviapolis men lite över prognosen i övriga storområden. Den största felprognosen gällde befolkningen i arbetsför ålder: Antalet personer i arbetsför ålder ökade i Vanda med 660 fler än beräknat, särskilt i storområdet Aviapolis. I ändorna av Vanda, i Myrbacka och Håkansböle, minskade antalet personer i arbetsför ålder. Enligt en befolkningsprognos som gjordes i fjol våras kommer antalet invånare i Vanda att öka med år En ny befolkningsprognos som omfattar åren görs i maj juni. Hösten 2012 görs även en ny prognos över de invånare i Helsingforsregionen som har främmande språk som modersmål. (Källor: Statistikcentralen och Facta-kommunregistret) Antalet arbetslösa minskar långsamt Vid årsskiftet var arbetslöshetsgraden i Vanda 8,2 procent, vilket efter Högfors och Lojo var den högsta siffran i Helsingfors ekonomiska region. I hela den ekonomiska regionen var arbetslöshetsgraden 7,0 procent och i hela området för Nylands NMT-central 6,9 procent. Det totala antalet arbetslösa i Vanda var 8 890, d.v.s. 390 färre än året innan. År 2011 var antalet arbetslösa i Vanda var lägst i september, då de var I slutet av december 2011 hade Vandabor varit utan jobb i över ett år. Det är 50 färre än ett år tidigare. Antalet långtidsarbetslösa har hållits på ungefär samma nivå hela året. Till följd av de senaste årens recession har antalet arbetslösa under 25 år ökat snabbt: antalet i januari, personer, var det högsta under år I slutet av december var deras antal redan betydligt lägre, dvs. 870 personer, vilket är 170 personer färre än i december

15 Bild. Unga arbetslösa under 25 år i Vanda månadsvis under åren arbetslösa åringar åringar I december 2011 hade antalet permitterade också minskat avsevärt i jämförelse med ett år tidigare: 440 Vandabor var permitterade. Ett år tidigare var antalet över 500. Antalet lediga arbetsplatser i Vanda var vid förra årsskiftet 1 380, dvs. ungefär lika många som vid årsskiftet innan. På 2000-talet har antalet lediga arbetsplatser varit som störst i januari i fjol, då de var närmare till antalet. (Källa: statistik från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral och Vandas Arbets- och näringsbyrå) Antalet färdigställda bostäder var det högsta sedan år 1990; andelen småhus stannade under en tredjedel Under 2011 färdigställdes nya bostäder i Vanda, dvs. omkring åttahundra fler än år År 1990 färdigställdes bostäder men därefter minskade bostadsproduktionen: på 1990-talet var den årliga bostadsproduktionen i snitt bostäder och på 2000-talet bostäder. Målsättningen på bostäder per år som uppställts i Vandas bostadsprogram uppfylldes senast åren 2003 och Fokus i bostadsbyggandet, om man ser till antalet färdigställda bostäder, inriktades under 2011 på storområdena Aviapolis och Dickursby. Av de bostäder som färdigställdes 2011 var 784 hyresbostäder som byggts med statligt stöd (kort och långt räntestöd), dvs. ett par hundra fler än år I fråga om 149 hyresbostäder var staden, d.v.s. VAV, byggherre. Antalet är cirka trettio färre än år Även år byggdes bostadsrättsbostäder i Vanda, sammanlagt 167 stycken. Andelen småhus (egnahemshus, par- och radhus) av alla bostäder som färdigställdes i Vanda uppgick till endast 27 procent. År 2100 restes ett femtiotal fler egnahemshus I Vanda än året innan, men klart färre än under 2000-talet i genomsnitt. Det byggdes även färre andra småhus år 2011 än under de två föregående åren. Antalet färdigställda bostäder i flervåningshus var hela 625 fler än året innan. 11

16 Bild. Färdigställda bostäder i Vanda åren enligt hustyp Höghus Småhus antal bostäder Utifrån de bostäder som var under byggnad och de bygglov som hade beviljats för att bygga bostäderna uppskattar man att det under loppet av 2012 byggs klart färre bostäder i Vanda än år 2011, dock fler än år Tre femtedelar av de bostäder som byggs utgörs av våninghuslägenheter. Fokus i bostadsbyggandet ligger på axeln Dickursby Björkby. Källa: kommunregistret Facta Inte bara bostadsbyggnationen ökar I Vanda har det under de senaste åren uppstått nya arbetsplatser i jämn takt. Enligt de senaste officiella uppgifterna minskade emellertid antalet arbetsplatser i Vanda under 2009 med hela Ökningen i antalet arbetsplatser per år har under 2000-talet, med undantag för år 2005 (då antalet arbetsplatser förra gången minskade i Vanda), varit klart större i jämförelse med antalet färdigställda bostäder. Under 2010 och 2011 har antalet arbetsplatser åter ökat som vanligt (Statistikcentralen: arbetskraftsundersökning) Den ekonomiska recessionen under slutet av 2000-talets första decennium lämnade sina spår i Vanda även i fråga om byggandet av arbetsplatser: under år 2010 färdigställdes bara m 2 -vy annan våningsyta än bostadsvåningsyta, vilket var så mycket som m 2 -vy mindre än år 2009 och det lägsta under hela 2000-talet. År 2011 byggdes åter mer verksamhetslokaler: mängden färdigställda verksamhetslokaler fördubblades jämfört med år Nästan tre femtedelar av den färdigställda våningsytan byggdes i storområdet Aviapolis. En sjättedel av våningsytan färdigställdes i Dickursby. 12

17 Bild. Annan än bostadsvåningsyta färdigställd i Vanda under åren Övriga byggnader Offentliga byggnader Lagerbyggnader Industribyggnader Trafikbyggnader Affärs- och kontorsbyggnader m²-vy Nästan hela den färdigställda våningsytan (87%) byggdes i nybyggnader. Nästan hälften av den byggda våningsytan färdigställdes i affärs- och kontorsbyggnader och en fjärdedel i lagerbyggnader. Under det innevarande året kommer också tyngdpunkten inom annat än bostadsbyggande att ligga i området utmed Ring III. Volymen på den byggnadsyta som färdigställs under innevarande år beräknas bli lika stor som i fjol. Affärs- och kontorsbyggnader samt lagerbyggnader utgör största delen av den färdigställda våningsytan. Källa: kommunregistret Facta Skatteinkomst Staden fick sammanlagt 835,6 milj. euro i skatteinkomst år Skatteinkomsten ökade med 3,8 procent jämfört med år Budgeten överskreds för skatteinkomstens del med 7,6 milj. euro. Kommunalskatt inflöt 710,2 milj. euro år 2011, en ökning på 1,9 procent jämfört med kommunalskatteinkomsten år I hela landet ökade kommunernas skatteinkomst år 2011 med 2,8 procent jämfört med året innan. Förskott på kommunalskatt för skatteåret 2011 inflöt totalt 669,6 milj. euro, en ökning på cirka fyra procent jämfört med motsvarande redovisning året innan. Två gånger under år 2011 gjorde staten en rättelse som minskade kommunernas fördelningsandel av förvärvs- och kapitalskatteinkomsterna för skatteåren 2010 och 2011, först i juli för redovisningen av skatteåret 2010 och i augusti beträffande år 2011 och ännu på nytt i november i samband med den s.k. debiteringsredovisningen då beskattningen för år 2010 färdigställts och i december beträffande skatteåret Stadens andel av kommunalskatten var ca 0, år 2010 och 0, år Befolkningstillväxten ökar andelen något, men stadens fördelningsandel minskas av att stadens inkomstskattesats hållits intakt medan medelvärdet ökat för kommunernas inkomstskattesats i hela landet. Förvärvsinkomsterna ökade i Vanda i takt med hela landet år 2010 (tvärtemot förhandsuppgifterna) och förhandsstatistiken för förvärvsinkomsterna 2011 blir färdig våren Kommunalskatteintäkterna från skatteåret 2009 (efterskatt) var ca 21,4 milj. euro och novembers s.k. debiteringsredovisning för skatteåret 2010 (skatteåterbäringen till skattebetalarna) var -57,2 milj. euro. Stadens samfundsskatteintäkter var 65,6 milj. euro år 2011, vilket var en ökning på 35,6 procent jämfört med året innan. Budgeten överskreds för samfundsskattens del med 10,6 milj. euro. Stadens fördelningsandel av kommunernas samfundsskatteandel år 2011 var 0,040597; år 2010 var andelen 0, Stadens fördelningsandel år 2011 beräknades utgående från medelvärdet för de kalkylenliga andelarna skat- 13

18 teåren 2008 och Kommungruppens samfundsskatteandel stannade kvar på 0,3199 år Kommunernas samfundsskatteintäkt ökade med 18,1 procent år Stadens fastighetsskatteintäkter var totalt 59,9 milj. euro år 2011, en ökning på ungefär en procent jämfört med året innan. Fastighetsskattens procentsatser höjdes inte år År 2011 var fastighetsskatten enligt debitering var 61,1 milj. euro, varav ca 80 procent inflöt från fastigheter och byggnader som omfattas av fastighetsskattesats, 19 procent från permanenta bostadsbyggnader och ca en procent från obebyggda bostadstomter som omfattas av höjd fastighetsskatt. Fastighetsskatten minskades av korrigeringar i början av år 2011 vilket även gjorde att intäkterna för hela året underskred debiteringen. Tabell. Stadens skatteinkomst år euro Ursprunglig Budget- Budget Utfall Avvikelse budget ändringar efter ändringarna Skatteinkomst Kommunens inkomstskatt Andel av samfundsskatteintäkter Fastighetsskatt Tabell. Bestämningsgrunderna för stadens inkomstskatt Beskattningsbar Inkomstskattesats inkomst, milj. euro Ändring i % , ,4 6, , ,3 8, , ,6 7, , ,7 1, , ,0 2,0 2011* 19,00 * Beskattningen för 2010 färdigställs hösten 2012 Tabell. Bestämningsgrunderna för stadens fastighetsskatt Fastighetsskattesatser 2010 Allmän 1,00 Stadigvarande bostadshus 0,32 Kraftverk 2,85 Obebyggd byggnadsplats 2,50 14

19 Statsandelar Staden fick år 2011 sammanlagt 136,6 milj. euro i statsandelar till sin driftsekonomi, vilket var 5,9 procent mer än året innan. Statsandelen för basservice var 136,9 milj. euro och övriga statsandelar till undervisnings- och kulturväsendet -0,3 milj. euro. Stadens ansökan om behovsprövad höjning av statsandelen avslogs. Enligt finansministeriets beslut fick staden totalt 135,2 milj. euro i statsandel för basservicen. I december 2011 preciserade finansministeriet sitt beslut om utbetalning av statsandelar för inledande av grundläggande undervisning på så sätt att andelen minskades med 0,11 euro/invånare i alla kommuner. För Vandas del var verkan euro. Å andra sidan ökade finansministeriet statsandelen för kommunernas basservice med 8,42 euro/invånare i anknytning till Tehys arbetsmarknadsavtal I Vanda var verkningen euro år Merparten av statsandelen för basservice består av kalkylenliga kostnader inom social- och hälsovårdsväsendet samt förundervisningen och den grundläggande undervisningen. Från dessa subtraheras kommunens finansieringsandel och till dem adderas den allmänna delen per invånare och de avdrag och tillägg per invånare som görs i statsandelen. Avdragen hänför sig bl.a. till finansieringen av utvecklingen av kommunernas datateknik och till arbetsmarknadsreformen år Tilläggen är främst kompensation för höjda skatteavdrag för åren 2010 och Utjämningen av statsandelarna utgående från skatteinkomsten var -59,3 milj. euro år 2011 (-62,2 milj. euro år 2010). För undervisnings- och kulturväsendet var totalfinansieringen inklusive undervisnings- och kulturministeriets första beslut om undervisning enligt huvudmannasystemet -0,4 milj. euro. Ministeriet fattade i slutet av år 2011 ett beslut som justerade totalfinansieringen med -0,3 milj. euro och inkluderade en korrigering på euro som betalas till staden i februari 2012 men bokförs som inkomst för år Korrigeringen anknyter främst till att antalet elever i yrkesutbildning preciserats. År 2011 var statsandelsprocenten för basservicen 34,11 och för huvudmannafinanseringen (gymnasier, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning) 41,89 procent. Besluten om hemkommunsersättningsinkomster som fattas i samband med statsandelsberäkningen samt återbetalningen av återkraven av underhållsstöd har bokförts i enlighet med bokföringsanvisningarna på egna separata konton. Tabell. Statsandelarna i stadens driftsekonomi euro Ursprunglig budget Budget-Budgeändringar efter ändringarna Utfall Avvikelse Statsandelar Basservicens statsandel Övriga statsandelar inom undervisnings- och kulturväsendet Övriga statsandelar 0 0 Beträffande finansministeriets beslut om statsandelar för basservice har subtraherats återbetalningar av återkrav av underhållsstöd euro, beaktats finansministeriets beslut om avdrag på -0,22 euro/invånare för inledande av grundläggande undervisning ( euro), beaktats finansministeriets beslut om tillägg på +8,42 euro/invånare i samband med Tehys arbetsmarknadsavtal 2007 ( euro). I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut har en korrigering på euro beaktats i statsandelarna för år

20 Budgetutfallet 2011 Budgeten för 2011 godkändes av Vanda stadsfullmäktige Stadsstyrelsen antecknade verksamhetsområdenas driftsplaner som beretts enligt budgeten för kännedom Den ursprungliga budgeten för 2011 slutade på resultatet -29,6 milj. euro samt på en bruttoinvesteringsnivå på totalt 210,3 milj. euro. Enligt budgeten kunde bara en femtedel av nettoinvesteringarna ha finansierats via inkomstfinansieringen. Stadsfullmäktige beslutade under hösten 2011 om ändringar i budgeten för 2011 utgående från förslag från verksamhetsområdena. Efter budgetändringarna blev det budgeterade resultatet för räkenskapsåret -41,5 milj. euro. I bokslutet för 2011 uppgår resultatet för räkenskapsperioden till 13,3 miljoner euro. Till sin nivå är bokslutets resultat enligt med de resultatprognoser för hela staden som presenterats i rapporteringen under hösten Till exempel har det under 2011 beaktats i prognoserna att ränteutgifterna underskrids och skattefinansieringen överskrids, men budgeten har inte ändrats i dessa avseenden. Då budgeten jämförs på stadsnivå ska de 14,6 milj. euro för ombyggnaden av Ring III beaktas som budgeterats som inkomster och utgifter i driftsekonomin (budgeteringssättet avtalades innan projektet inleddes). De kostnader som under året bokförts som driftsekonomiska utgifter överförs i bokslutsskedet till balansräkningen, där driftsekonomins utfall nollställs. För projektet bokförs inte verksamhetsinkomster. Utfallet för driftsekonomidelen och resultaträkningsdelen i budgeten När man ser på staden som helhet var de största avvikelserna i driftsekonomin i förhållande till den ändrade budgeten för 2011 (frånsett budgetverkan av Ring III): - Verksamhetsinkomsterna överskreds med 16,7 milj. euro (varav 10,9 milj. euro försäljningsvinst från tomter som sålts till VAV Asunnot Oy). - Räntekostnaderna underskreds med 11,1 milj. euro - Verksamhetskostnaderna underskreds med 10,2 milj. euro - Skatteinkomsterna överskreds med 7,6 milj. euro - Statsandelsinkomsterna överskreds med 3,6 milj. euro I den ändrade budgeten 2011 var verksamhetsinkomsterna för stadens driftsekonomi 330,3 milj. euro. Verksamhetsinkomsterna som utföll under 2011 uppgick till 347,1 milj. euro, d.v.s. de överskred den ändrade budgeten med 16,7 milj. euro. Att verksamhetsinkomsterna överskreds berodde framför allt på försäljningsvinsten på 10,9 milj. euro av engångsnatur från försäljningen av tomter till VAV Asunnot Oy. Dessutom överskred utfallet av flera verksamhetsområdens verksamhetsinkomster den ändrade budgeten och delvis även prognoserna för verksamhetsinkomsterna. Stadens verksamhetsutgifter utan tillverkning för eget bruk var 1267,6 milj. euro i den ändrade budgeten. Utfallet av verksamhetsutgifterna utan tillverkning för eget bruk var 1257,4 milj. euro år Verksamhetsutgifterna utföll således till 99,2 procent. Verksamhetsutgifterna för 2011 utföll enligt den nivå som prognostiserats för staden som helhet, när man beaktar den höjande verkan som det nya allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet som trädde i kraft hade på semesterlöneperiodiseringen i bokslutet. På grund av tidpunkten för avtalet kunde denna verkan inte beaktas i budgeten 2011 eller ens i prognoserna för I den del av bokslutet där budgetutfallet jämförs ges en noggrannare beskrivning av budgetens utfall i förhållande till de bindande budgetmål som stadsfullmäktige fattat beslut om. Skattefinansieringen 2011 utföll enligt slutårets prognoser. Jämfört med budgeten var skatteinkomstsutfallet följande: kommunalskatten (beräknad) 99,9 procent, samfundsskatten 119,2 procent, fastighetsskatten 96,5 procent och statsandelarna 102,7 procent. Allt som allt överskred utfallet av skattefinansieringen budgeten med 11,2 milj. euro. Utfallet av de finansiella intäkterna och utgifterna var år 2011 totalt 16,2 milj. euro, när de sammanräknade finansiella intäkterna och utgifterna i budgeten 2011 var 1,3 milj. euro. Differensen mellan budget och utfall uppkom till en stor del av att räntekostnaderna i budgeten underskreds på grund av att 16

VANDA STADS BOKSLUT 2012

VANDA STADS BOKSLUT 2012 VANDA STADS BOKSLUT 2012 Stadsfullmäktige 20.5.2013 Pärm: Informationen Pärmbild: Vandas materialbank Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna, Förvaltningsservicen

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Vanda stads bokslut 2013

Vanda stads bokslut 2013 Vanda stads bokslut 2013 Stadsfullmäktige 26.5.2014 VANDA STADS BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 1 1.1.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Pärm: Informationen Pärmbild: Vandas materialbank Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Pärm: Informationen Pärmbild: Vandas materialbank Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna, Pärm: Informationen Pärmbild: Vandas materialbank Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna, Förvaltningsservicen VANDA STADS BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

En simulering. Tänk om Vanda vore Odense?

En simulering. Tänk om Vanda vore Odense? En simulering Tänk om Vanda vore Odense? SIMULERING Simulering är ett sätt att, så långt som möjligt, återskapa en verklighet i en kontrollerad miljö. Vi har gjort ett försök att simulera hur Vanda stad

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2015 DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2015 DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2015 DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN Prognos för hela staden 2016-2040 Prognos för storområdena 2016-2025 Utgivare Pärmbild Vanda stad, informationsserviceenheten Sakari Manninen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 ÅSUB Rapport 2013:3 Publicerad: 11 10 2013 Katarina Fellman, utredningschef, tel. 25 493 Maria Rundberg, utredare, tel. 25 495 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 I korthet Tillväxten i ekonomin

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Ekonomisk översikt. Hösten 2016

Ekonomisk översikt. Hösten 2016 Ekonomisk översikt Hösten 2016 Innehåll Till läsaren........................................ 3 Sammanfattning..................................... 4 Hemlandet........................................ 6

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion.

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion. 243 FONDERNA 2012-2015 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION Till stadsstyrelsen i Pargas stad REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION 1. Granskningens syfte och avgränsning: Revisorerna skall senast före utgången

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 ÅSUB Rapport 2013:3 Översikter och indikatorer 2014:1 Publicerad: 13-10-2014 Katarina Fellman, forskningschef, tel. 25 493 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 I korthet - Tillväxten i ekonomin (BNP)

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2015 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form. Handboken behandlar den kommunala ekonomins strukturer

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78

Läs mer

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 149/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning samt ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS

Läs mer

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen SF 25.3.2015 STST 16.3.2015 2 Innehåll 1. Avsikten med och målen för intern kontroll och riskhantering... 3 2. Begreppen i

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2016

VANDA STADS BOKSLUT 2016 VANDA STAD BOKSLUT 2016 VANDA STADS BOKSLUT 2016 Stadsfullmäktige 8.5.2017 Pärm: Informationen Pärmbild: Vandas materialbank, Dragnäs Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning:

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2014:1 21.1.2014 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Oförändrade intäkter och kostnader Inför 2014 förväntar

Läs mer

Befolkningsprognos för vanda 2012 Den svenskspråkiga befolkningen. Prognos för hela staden Prognos för storområdena

Befolkningsprognos för vanda 2012 Den svenskspråkiga befolkningen. Prognos för hela staden Prognos för storområdena Befolkningsprognos för vanda 2012 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2013 2040 Prognos för storområdena 2013 2022 Utgivare Pärmbild Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och

Läs mer