BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen"

Transkript

1 Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden Prognos för storområdena A6:2009 ISBN

2 2 Innehållsförteckning 1 PROGNOSENS UTGÅNGSPUNKTER DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGENS UTVECKLING Befolkningsutvecklingen enligt åldersgrupp fram till år Befolkningsutvecklingen inom storområdena fram till år BILAGA Tabell 1. Den svenskspråkiga befolkningen i Vanda enligt åldersgrupp Tabell 2. Den svenskspråkiga befolkningen inom storområdena enligt åldersgrupp

3 3 1 PROGNOSENS UTGÅNGSPUNKTER Prognosen för den svenskspråkiga befolkningen i Vanda har framtagits genom att tillämpa en ändamålsenlig variant av Vandas modell för befolkningsprognoser. Denna består liksom Vandas allmänna befolkningsprognos av två delar: en prognos för hela staden (åren ) och en prognos för delområdena (åren ). Det är emellertid storområdena i stället för stadsdelarna som utgör delområdena, eftersom den svenskspråkiga befolkningen i Vanda är så liten att det är oändamålsenligt att göra prognosen enligt stadsdel. Föregående prognos gjordes i september 2008, och före det år Den modell som använts för att prognosticera den svenskspråkiga befolkingen följer nästan samma utgångspunkter och har samma struktur som den allmänna befolkningsprognosen för Vanda Nyckeltalen för inflyttning, utflyttning och nettomigration beräknas dock på grund av att målbefolkningen är så liten på hela flyttningsrörelsen, då flyttningsrörelsen i hemlandet och utomlands har separerats från varandra i den modell för befolkningsprognoser som gäller hela befolkningen. En del av parametrerna är de samma som i den allmänna befolkningsprognosen för Vanda, medan andra har beräknats utgående från den statistik som gäller den svenskspråkiga befolkningen. Utgångspunkterna för prognosen presenteras i de följande styckena i detta kapitel. När det gäller prognosen för hela staden har utgångspunkten varit den svenspråkiga befolkningen i Vanda enligt kön och ålder. Antalet uppgick då till personer, dvs. 64 personer fler än vad som prognosticerades i den föregående befolkningsprognosen från Flera faktorer bidrog till att prognosen blev felaktig: en högre fertilitet bland kvinnorna än väntat och en högre nativitet en lägre mortalitet än vanligt och en betydligt gynnsammare balans mellan inflyttning och utflyttning än under de tidigare åren. Den allmänna utvecklingstrenden när det gäller den svenskspråkiga befolkningen är ändå nedåtgående på sikt, men utgående från utvecklingen under de senaste åren verkar denna minskning ske i långsammare takt än vad som tidigare antagits. Mest inverkan på prognosen över det antal barn som föds årligen har fertiliteten hos kvinnor i barnafödande ålder. Som fertilitetstal har använts de genomsnittliga fertilitetstalen enligt åldersgrupp för den svenskspråkiga kvinnliga befolkningen i åldern som räknats ut för åren Dessa fertilitetstal har höjts med en koefficient som beaktar den andel barn som fötts av finskspråkiga kvinnor eller kvinnor med annat modersmål och som registrerats som svenskspråkiga under perioden i fråga. Detta för att det också föds svenskspråkiga barn i tvåspråkiga familjer. Fertilitetstalen har, liksom i den allmänna befolkningsprognosen för Vanda, sänkts lineärt från år 2010 till år 2020, varefter de fått stå kvar på den genomsnittliga nivån för åren (Figur 1). Figur 1. Den summerade fruktsamheten hos svenskspråkiga kvinnor åren Om prognosticeringsmodellen se Befolkningsprognos för Vanda A4: 2007, Vanda stad. Statistik och forskning. Om prognosens struktur se. Befolkningsprognos för Vanda A5: 2008,

4 4 Som siffror för dödsrisk för män och kvinnor enligt åldersgrupp har använts de siffror för dödsrisk som framtagits för hela befolkningen i den allmänna befolkningsprognosen för Vanda. Siffrorna har minskats med en koefficient som beaktar en något högre förväntad livslängd hos den svenskspråkiga befolkningen än bland den övriga befolkningen. Den genomsnittliga och förväntade livslängden för perioden som räknats ut med hjälp av statistik över demografiska förändringar och befolkningsstatistik från dessa år var 75,6 år för män (hela befolkningen: 75,1 år) och för kvinnor 81,6 år (hela befolkningen 80,7 år). Siffrorna för dödsrisk har dessutom, på samma sätt som i den allmänna befolkningsprognosen för Vanda, också sänkts med de koefficienter för sänkning av dödsrisken som fastställts av Statistikcentralen. Dessa koefficienter baserar sig på iakttagelser och antaganden om en fortsatt ökning av den förväntade livslängden på befolkningen. Utfallet av migrationen bland den svenskspråkiga befolkningen (differensen mellan inflyttade till och utflyttade från Vanda) var i fjol exceptionellt positiv (+23 personer), och delvis tack vare detta steg den årliga nettomigrationen i snitt för den andra hälften av detta årtionde till det svagt positiva (+2). Förtecknet för nettomigrationen har sålunda kommit att ändras under de senaste åren, eftersom utflyttningsöverskottet under åren i genomsnitt var 23 personer om året och under den senare hälften av 1990-talet i genomsnitt 37 personer om året. Kursändringen har beaktats ganska försiktigt i prognosen genom att som uppskattning för de första fem åren använda den genomsnittliga siffran för nettomigrationen (-12) under åren och därefter sänka den successivt under de senare åren av prognossperioden. Figur 2. Inflyttning, utflyttning och nettomigration åren Köns- och åldersfördelningen bland inflyttarna och utflyttarna har beräknats utgående från statistiken för åren Beräkningsperioden är kort, eftersom flyttarnas köns- och åldersstruktur inte varierar särskilt mycket från år till år. Genom dessa demografiska faktorers inverkan beräknas den svenskspråkiga befolkningen minska till cirka år 2030 och till knappa personer år 2040, dvs. långsammmare än vad som prognosticerades i fjol. Utgångspunkten för prognosen enligt storområde har varit den svenspråkiga befolkningen i Vanda enligt kön, ålder och storområde. Som fertilitetstal har använts fertilitetstalen enligt åldersgrupper hos den svenskspråkiga befolkningen enligt prognosen för hela staden, vilka har justerats enligt storområde, genom justeringskoefficienter som beaktar de totala skillnaderna i fertilitet mellan respektive område. Koefficienterna har beräknats utgående från statistiken för ändringar i befolkningen i Vanda under åren

5 5 Nybyggandets inverkan på befolkningsmängden har för den svenskspråkiga befolkningens del beaktats genom att med hjälp av byggnadsstatistiken från åren göra en byggnadsprognos över den del av våningsytan som omfattar den svenskspråkiga befolkningen, samt genom att till övriga delar använda de uppskattade nyckeltalen i befolkningsprognosen för befolkningen i hela Vanda: förhållandet mellan den hustypsspecifika våningsytan och lägenhetsytan i nybyggnader samt boenderymligheten och åldersstrukturen hos dem som flyttar in i de nya byggnaderna. De befolkningsförändringar som uppkommer av flyttningsrörelse och dödlighet inom det s.k. gamla bostadsbeståndet i prognosen enligt storområde, beaktas genom nettoförändringskoefficienter enligt område och åldersgrupp. De har till följd av den reviderade prognosticeringsmodellen från 2007 kunnat räknas ut för den svenskspråkiga befolkningen, då de 2005 måste tas ur den allmänna befolkningsprognosen för Vanda. 2 DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGENS UTVECKLING 2.1. Befolkningsutvecklingen enligt åldersgrupp fram till år 2040 Den svenskspråkiga befolkningen i Vanda har minskat från invånare i början av år 2000 till invånare 2009, men minskningen har avstannat under de senaste åren. Befolkningsmängden förutspås fortsätta att minska, men långsammmare än i den föregående prognosen: till cirka personer 2015, något över personer 2025 och omkring personer 2040 (tabell 1, figur 3). Den svenskspråkiga befolkningen är äldre än den finskspråkiga och befolkningen med främmande språk, och dess minskning förklaras förutom av det prognosticerade utflyttningsöverskottet också av den begränsade naturliga befolkningsökningen (differensen mellan nativitet och mortalitet ) som i början av nästa årtionde till och med uppvisar negativa förtecken. Att den svenskspråkiga befolkningen är så liten leder till att sporadiska faktorer mer än normalt inverkar på befolkningsförändringarna till exempel på antalet födda och migranter på kort sikt. Av detta följer att årliga avvikkelser från den allmänna kursen i befolkningsutvecklingen är möjliga och till och med sannolika. Växlingarna jämnar dock på sikt ut sig i riktning mot medelvärdena. Tabell 1. Prognos för den svenskspråkiga befolkningen i Vanda åren År Folkmängd, antal personer 1.1. Födda Döda Nativitetsöverskott Inflyttnings- /utflyttningsöverskott Tillväxt per år, antal Tillväxt per år, % , , , , , , , , , , , , , , ,

6 6 Figur 3. Den svenskspråkiga befolkningen åren På grund av att den svenskspråkiga befolkningen har en äldre åldersstruktur än den övriga befolkningen i Vanda leder det till att särskilt de äldre åldersgruppernas storlek och dessas andel av befolkningen kommer att förändras betydligt under de närmaste tjugo åren (figur 4, tabell 2). Figur 4. Åldersstrukturen hos den svenskspråkiga befolkningen åren

7 7 Tabell 2. Åldersstrukturen hos den svenskspråkiga befolkningen i Vanda Åldersgr antal % antal % antal % antal % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Totalt I början av prognosperioden var antalet svenskspråkiga barn i dagisåldern 470, år 2015 uppskattas de vara cirka 450 till antalet, dvs. knappa 50 fler än vad som upppskattades i den föregående prognosen, år 2025 cirka 500 och år 2040 cirka 480. Andelen barn i dagisåldern kommer under denna tid att stiga från nuvarande 8,0 procent till 8,7 procent Antalet lågstadiebarn och deras andel av befolkningen torde förändras endast något under de kommande 15 åren. I början av prognosperioden var de 349 till antalet, dvs. 6,0 procent av befolkningen. År 2015 uppskattas antalet barn vara knappa 380 och 2025 cirka 370. Antalet barn uppskattas öka till över 400 före utgången av 2030 och till cirka 420 (7,6 % av befolkningen) före utgången av Antalet högstadieelever (13 15-åringar) torde först sjunka något från 213 barn 2009 till cirka 170 barn 2025 men fram till 2040 kommer deras antal antagligen åter att stiga till samma nivå som i början av prognosperioden. Denna grupps andel av befolkningen är som lägst 3 procent och som högst knappa 4 procent av den svenskspråkiga befolkningen. Andelen personer i arbetsför ålder sjunker från nuvarande 61,7 procent till 55,1 procent Den kraftigaste förändringen sker i antalet ålderspensionärer och deras andel av befolkningen. I början av detta år uppgick deras antal till personer (20,6 % av befolkningen) men fram till 2015 uppskattas antalet stiga till över personer (26,9 % av befolkningen) och förblir sedan i stort sett det samma fram till 2025, varefter antalet och andelen sjunker märkbart. På 2010-talet är antalet och andelen personer mellan 65 och 74 som högst. Under följande årtionde gäller detta för personer som fyllt 75 år. Denna befolkningsprognos används som underlag när det görs prognoser över det framtida servicebehovet hos den svenskspråkiga befolkningen i Vanda. Vid uppskattningar av detta måste man ändå bereda sig på en viss osäkerhet: förutom befolkningsutvecklingen finns det också andra faktorer som inverkar på servicebehovet, t.ex. utvecklingen inom sysselsättningen. Dessutom kommer en allt större del av den svenskspråkiga befolkningen att leva i tvåspråkiga familjer, och de språkval som dessa familjer gör inom barndagvården och skolgången kommer för sin del att inverka på efterfrågan på svenskspråkig service under de kommande åren och årtiondena. Fördelningen av den svenskspråkiga befolkningen i hushåll med endast svenska som modersmål och tvåspråkiga hushåll (huvudsakligen finska/svenska) har inte förändrats särskilt mycket under de tio senaste åren: när 43 procent av denna befolkning år 1999 bodde i svenskspråkiga hushåll, var siffran fortfarande 41 procent år : Databasen Kunti, befolkningsuppgifterna för Vanda, 2008: Databasen Facta, befolkningsuppgifterna.

8 Befolkningsutvecklingen inom storområdena fram till 2019 Ungefär hälften av den svenskspråkiga befolkningen i Vanda bodde i början av 2009 inom Myrbackas (30 %) och Dickursbys (20 %) storområden. Knappt 15 procent bodde inom Håkansböles storområde och cirka 8 9 procent inom Kivistös, Aviapolis, Björkbys och Korsos storområden. Skillnaderna mellan områdena kommer i någon mån att jämnas ut före utgången av 2019, så att befolkningsandelarna i Myrbacka, Dickursby och Håkansböle storområden som mest minskar med någon procentenhet medan andelarna i de övriga områdena i synnerhet Kivistö, Korso och Aviapolis ökar (Figur 5). Befolkningsmängden och åldersstrukturen i storområdena beskrivs i tabell 2 i bilagan. Figur 5. Befolkningsutvecklingen i storområdena åren Befolkningen i de olika storområdena har olika åldersstruktur och skillnaderna mellan de olika områdena växer under prognosperioden. Skillnaderna beror delvis på den ändring av indelningen i storområden i Vanda som infördes 2007 och t.ex. inom Aviapolis storområde, som har ett mycket nytt bostadsbestånd, är andelen barn under skolåldern för närvarande till och med 15,4 procent av befolkningen, när den inom de övriga storområdena varierar mellan 6,0 och 8,9 procent. Enligt prognosen kommer andelen 2019 att vara som lägst 5,7 procent (Håkansböle) och som högst 10,8 procent (Aviapolis). Ökningen av antalet och andelen barn i daghemsåldern är tydligast på de områden där nybyggandet är intensivt, t.ex. i Kivistö, Dickursby och Korso. Andelen barn i grundskoleåldern av befolkningen inom områdena varierar också betydligt både under prognosens inledningsår (8,4 12,5 %) samt år 2019 (7,5 19,0 %). År 2019 är andelen barn i grundskoleåldern som högst inom Aviapolis storområde, där den enligt prognosen är omkring två gånger så stor (cirka 115 barn) som Storområdena är också mycket olika sinsemellan när det gäller personer som nått pensionsåldern, och skillnaderna kommer inte att minska under prognosperioden. För närvarande är andelen högst inom Dickursby (25,3 %) och Myrbacka (24,4 %) storområden, och den kommer före utgången av 2019 att öka på båda områdena och även på Håkansböle storområde med över 30 procent. Däremot förblir andelen låg inom Aviapolis storområde under hela prognosperioden (2009: 9,2 %, 2019: 14,1 %. För den äldsta befolkningens del är prognosen ändå något osäker, eftersom deras placering, i synnerhet den del av befolkningen som fyllt 75 år, inom kommunens olika områden, också beror på de beslut som under prognosperioden fattas om lokaliseringen av den service som riktas till dem (bl.a. institutionsservice).

9 9 BILAGA A TABELL 1. DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN I VANDA ENLIGT ÅLDERSGRUPP Åldersgrupp % % % % % % % % % % % % % % Totalt % %

10 TABELL 2. DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN INOM STOROMRÅDENA I VANDA ENLIGT ÅLDERSGRUPP Vanda Åldersgrupp % % % % % % % % % % % % % % Totalt % %

11 TABELL 2. DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN INOM STOROMRÅDENA I VANDA ENLIGT ÅLDERSGRUPP Myrbacka storområde Åldersgrupp % % % % % % % % % % % % % % Totalt % %

12 TABELL 2. DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN INOM STOROMRÅDENA I VANDA ENLIGT ÅLDERSGRUPP Kivistö storområde Åldersgrupp % % % % % % % % % % % % % % Totalt % %

13 TABELL 2. DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN INOM STOROMRÅDENA I VANDA ENLIGT ÅLDERSGRUPP Aviapolis storområde Åldersgrupp % % % % % % % % % % % % % % Totalt % %

14 TABELL 2. DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN INOM STOROMRÅDENA I VANDA ENLIGT ÅLDERSGRUPP Dickursby storområde Åldersgrupp % % % % % % % % % % % % % % Totalt % %

15 TABELL 2. DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN INOM STOROMRÅDENA I VANDA ENLIGT ÅLDERSGRUPP Björkby storområde Åldersgrupp % % % % % % % % % % % % % % Totalt % %

16 TABELL 2. DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN INOM STOROMRÅDENA I VANDA ENLIGT ÅLDERSGRUPP Korso storområde Åldersgrupp % % % % % % % % % % % % % % Totalt % %

17 TABELL 2. DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN INOM STOROMRÅDENA I VANDA ENLIGT ÅLDERSGRUPP Håkansböle storområde Åldersgrupp % % % % % % % % % % % % % % Totalt % %

18 TABELL 2. DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN INOM STOROMRÅDENA I VANDA ENLIGT ÅLDERSGRUPP Annat område Åldersgrupp % % % % % % % % % % % % % % Totalt % %

Befolkningsprognos för vanda 2012 Den svenskspråkiga befolkningen. Prognos för hela staden Prognos för storområdena

Befolkningsprognos för vanda 2012 Den svenskspråkiga befolkningen. Prognos för hela staden Prognos för storområdena Befolkningsprognos för vanda 2012 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2013 2040 Prognos för storområdena 2013 2022 Utgivare Pärmbild Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2015 DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2015 DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2015 DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN Prognos för hela staden 2016-2040 Prognos för storområdena 2016-2025 Utgivare Pärmbild Vanda stad, informationsserviceenheten Sakari Manninen,

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Befolknings prognos för Göteborg

Befolknings prognos för Göteborg Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings prognos för Göteborg PR 2016 - Kommunprognos för åren 2016-2025 Befolkningsprognos Göteborg 2016-2020 Göteborgs stad publicerar varje år befolkningsprognoser

Läs mer

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun Enköping växer 2015-2024 Foto: Getty Images Befolkningsprognos Enköpings kommun Sammanfattning Enköpings kommuns befolkning beräknas öka med cirka 5 000 invånare och 13 procent, från 40 656 år 2013 till

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2016-2025 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen Befolkning 2012 Befolkningsprognosen 2012 2060 en över antalet personer som fyllt 65 år minskar något I Statistikcentralens nya befolkningsprognos är antalet personer som fyllt 65 år i framtiden något

Läs mer

2 Prognosresultat huvudalternativet

2 Prognosresultat huvudalternativet 2 Prognosresultat huvudalternativet Sveriges framtida befolkning 23 25 19 För tre år sedan förväntades enligt prognosen en befolkning om 9,5 miljoner år 25. Enligt årets prognos kommer folkmängden att

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 213-4-3 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 225 - Översyn år 213 197 1975 198 1985 199 KAPITELTITEL ENDAST EN RAD ARIAL REGULAR 2 Planeringsförutsättningar Planeringsfolkmängden

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Stadsledningskontoret 08-731 49 66 2017-06-21 KS/2017:254 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 Totalbefolkning Sedan 1950 har folkmängden i kommunen

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen Befolkning 2009 Befolkningsprognosen 2009 2060 Befolkningsprognosen 2009 2060 Finlands folkmängd ökar också i framtiden. Finlands folkmängd överstiger 6 miljoner år 2042, om den nuvarande utvecklingen

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

4 Alternativa framskrivningar

4 Alternativa framskrivningar Sveriges framtida befolkning 3 25 79 4 Alternativa framskrivningar Inledning Vi har tidigare redovisat prognosresultat enligt huvudalternativet och tankegångarna bakom gjorda antaganden. Ett sätt att visa

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsavstämning: befolkning - enligt Kommunala invånarregistret Här presenteras 2014 års preliminära statistik för befolkningsutvecklingen i Malmö. Preliminär för att den hämtas från Kommunala invånarregistret

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 216 216-5-26 1(17) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 216 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013 Lunds preliminära befolkningsutveckling 213 12 Invånare 11 1 9 8 7 6 5 4 211 28 25 22 1999 1996 1993 199 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 196 Jens Nilson, Utvecklingsavdelningen, Kommunkontoret

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2015

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2015 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Daniel Bergman Konsult- och servicekontoret 08-731 33 64 2015-05-18 KS/2015:134 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2015 Totalbefolkning Precis som 2014 års befolkningsprognos

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 Budget och planer för år 2014-2018 2013-05-07 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2013-2022 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Konsult- och servicekontoret 08-731 49 66 2016-08-04 Reviderad 160811 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 Totalbefolkning Lidingös folkmängd har

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2016 2025/2050 Lo Mildh Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos. Sammanfattning 1(5) Befolkningsprognos för åren 2011-2015 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Befolkningsprognos 2009-2018

Befolkningsprognos 2009-2018 Statisticon AB Mats Forsberg Charlotta Danielsson Frida Westling 2009-05-05 2 (56) Sammanfattning FOLKMÄNGDEN I NACKA KOMMUN ÖKADE UNDER 2008 Folkmängden i Nacka kommun ökade under år 2008 med 1 369 personer,

Läs mer

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden Validering av Mölndals stads befolkningsprognoser för prognoserna 2016-2026 och 2017-2027 Åsa Kramér, analytiker E-post: asa.kramer@molndal.se Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos

Läs mer

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING FAKTA I KORTHET Nr. 8 2015 VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING Foto: Øyvind Lund Hur en region utvecklas är beroende av de människor som finns i regionen. Det är människorna som bygger utvecklingen. En mångfald

Läs mer

Validering av befolkningsprognos för Vilhelmina. Att göra en befolknings-prognos i raps

Validering av befolkningsprognos för Vilhelmina. Att göra en befolknings-prognos i raps Validering av befolkningsprognos för Vilhelmina Befolkningsprognoser Att beräkna befolkningsprognoser är svårt. Även om alla parametrar är perfekt uträknade efter vad som har hänt och vad som man rimligen

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34 Befolkningsprognos 2014 2023 Befolkningsprognos Partille kommun 2014-2023 Stadsbyggnadskontoret Jörgen Hermansson, samhällsbyggadschef Marlene Segerson, statistikhandläggare Kontaktperson Marlene Segerson

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2023

Befolkningsprognos med utblick mot 2023 Befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2014-2018,

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun Befolkningsprognos Va xjo kommun 2015-2023 Avstämning befolkningsprognos 2014 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2015 Metod Resultat befolkningsprognos 2015 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare

Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 LJUSDALS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2012-2016. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2012-2016. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2012-2016 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2013-2017 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Tillägg till Befolkningsprognos för Borlänge kommun

Tillägg till Befolkningsprognos för Borlänge kommun Tillägg till Befolkningsprognos för Borlänge kommun 2016-2026 Delområdesnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden juni 2016 Borlänge kommuns delområdesprognoser utgår från kommunprognosen. Ramarna från delområdesprognoserna

Läs mer

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen Befolkning 2015 Befolkningsprognosen 2015 2065 Andelen unga av befolkningen hotar alltjämt att minska Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antalet personer under 15 år i Finland att uppgå till

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS STENUNGSUND KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS STENUNGSUND KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 STENUNGSUND KOMMUN Byggbaserad prognos beräknat på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN Baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer