VANDA STADS BOKSLUT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANDA STADS BOKSLUT 2012"

Transkript

1 VANDA STADS BOKSLUT 2012 Stadsfullmäktige

2 Pärm: Informationen Pärmbild: Vandas materialbank Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna, Förvaltningsservicen Tryckeri: Vanda stads tryckeri 5/2013

3 VANDA STADS BOKSLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN Stadsdirektörens översikt Vanda stads förvaltning Den ekonomiska utvecklingen allmänt och i Vanda Vanda stads verksamhetsmiljö och utvecklingen av ekonomin Vanda stads personal Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna Miljöfaktorer REDOGÖRELSE ÖVER HUR DEN INTERNA KONTROLLEN ORDNAS HUR RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT BILDAS OCH VERKSAMHETEN FINANSIERAS Hur räkenskapsperiodens resultat bildas Finansiering av verksamheten DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH ÄNDRINGAR I DEN TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI Samfund som ingår i koncernbokslutet Styrning av koncernens verksamhet Väsentliga händelser som berör koncernsamfunden Redogörelse över organiseringen av koncernövervakningen Koncernbokslutet och dess nyckeltal BOKSLUTETS CENTRALA NOTER BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT BUDGETENS UTFALL MÅLENS UTFALL UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER Driftsekonomins utfall Tablå över budgetutfallet i resultaträkningsdelen Investeringsdelens utfall Finansieringsdelens utfall (exklusive affärsverken) Sammandrag över utfallet av anslag och beräknade inkomster BOKSLUTSKALKYLER VANDA STADS RESULTATRÄKNING VANDA STADS FINANSIERINGSANALYS VANDA STADS BALANSRÄKNING VANDA STADS KONCERNRESULTATRÄKNING VANDA STADS KONCERNFINANSIERINGSANALYS VANDA STADS KONCERNBALANSRÄKNING BOKSLUTETS NOTER NOTER SOM GÄLLER UPPGÖRANDET AV BOKSLUTET Noter som gäller uppgörandet av bokslutet Noter som gäller uppgörandet av bokslutet NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Noter till balansräkningens aktiva Noter till balansräkningens passiva NOTER SOM GÄLLER SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER NOTER SOM GÄLLER MILJÖBOKFÖRINGEN NOTER SOM GÄLLER PERSONALEN

4 5. SÄRREDOVISADE BOKSLUT BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERKET MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVERK Verksamhetsberättelse Tablå över budgetens utfall godkänd av direktionen Bokslutskalkyler och nyckeltal Noter till bokslutet för Mellersta Nylands räddningsväsen Bokslutets underskrifte BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERKET FÖRETAGSHÄLSAN I VANDA Verksamhetsberättelse Tablå över budgetens utfall godkänd av direktionen Bokslutskalkyler och nyckeltal Bokslutsnoter för Affärsverket Företagshälsan i Vanda Bokslutets underskrifte BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERKET FÖR MUN- OCH TANDHÄLSA Verksamhetsberättelse Tablå över budgetens utfall godkänd av direktionen Bokslutskalkyler och nyckeltal Bokslutsnoter för Affärsverket för mun- och tandhälsa Bokslutets underskrifte AFFÄRSVERKENS INVERKAN PÅ STADENS EKONOMI BOKSLUT FÖR ÖVRIGA SÄRREDOVISADE ENHETER Bokslutskalkyl för bostadslånefonden Bokslutskalkyl för Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena Bokslutskalkyl för fonden för social kreditgivning Bokslutskalkyl för Skadefonden FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER BOKFÖRINGSBÖCKER OCH REDOGÖRELSE FÖR FÖRVARING AV BOKFÖRINGEN FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATIONSTYPER KALKYLSCHEMAN FÖR NYCKELTAL UNDERTECKNING AV BOKSLUTET OCH BOKSLUTSANTECKNING

5 1. Verksamhetsberättelse 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin Stadsdirektörens översikt En svår ekonomisk tid har tyngt Europa under några års tid nu. Den ekonomiska situationen som under fjolåret förvandlades till en ekonomisk recession försvagar både statens och kommunernas skatteinkomstbas och ökar de kostnader som en ökande arbetslöshet medför. Och några lättnader utlovas inte: inom den närmaste framtiden finns det inte några stora förbättringar i sikte. År 2012 beslutade regeringen balansera den offentliga ekonomin genom att göra nedskärningar i kommunernas statsandelar. Åtgärden minskade statsandelarna i hela riket, i Vanda med över 20 miljoner euro. Samtidigt ökade stadens skatteinkomster mindre än beräknat: de uppskattade skatteinkomsterna i budgeten underskreds med närmare 11 miljoner euro. I Vanda har dock samfundsskattens fördelningsandel ökat under de senaste åren och utvecklingen ser ut att hålla i sig. Trots detta låg skatteinkomsterna och statsandelarna fyra miljoner euro under det som budgeterats för fjolåret. Vanda stads nettoinvesteringar uppgick till närmare 160 miljoner euro år Av dem täcktes 40,5 % med egen inkomstfinansiering. Stadens skulder ökade med 95 miljoner euro under året. Även om tillväxten överensstämde med budgeten är situationen ohållbar i längden. Utifrån ett av de bindande mål som fullmäktige beslutat om bereddes det för staden under våren ett balanserings- och skuldprogram för ekonomin (TVO). Målet med programmet är att genom att behärska utgifterna och sänka investeringsnivån hejda ökningen av stadens skulder före ekonomiplaneperiodens slut. I juni godkände fullmäktige ett balanserings- och skuldprogram för ekonomin. Den budget som utarbetats för år 2013 baseras på programmets riktlinjer och mål. Stadens förtroendevalda- och tjänsteinnehavarorganisation förband sig till att balansera ekonomin och hejda skuldsättningen. Under fjolåret fick jag lära mig hur Vandas yrkeskunniga tjänstemannakår klarar av att verkställa också svåra beslut utan att skada välfärdsstatens strukturer, om det finns tillräckligt med politisk vilja bakom. Utvecklingen av tjänster förutsätter också en ekonomi som är i balans. 1

6 1.1.2 Vanda stads förvaltning Stadsfullmäktige Samlingspartiet Heinimäki Heikki Hirvonen Reeta t.o.m Häkkinen Juha Karén Timo Koivuniemi Petri Kunnas Jukka Larkio Johanna Lehmuskallio Paula Kuntsi Hanna t.o.m Leppänen Janne Mäkinen Tapani Nevander Vesa Norres Lasse Orpana Anita Palo Markku Peura Sirpa fr.o.m Porthén Jari Puha Seija Sandell Annukka fr.o.m Suonperä Kaarina Virta Raija Weckman Markku Finlands socialdemokratiska parti Aittakallio Matti Ala-Nikkola Taina Grönfors Eija Hako Jukka Hyttinen Eila Jääskeläinen Markku J. Kiljunen Kimmo Kähärä Sirkka-Liisa Lindtman Antti Loikkanen Eva Maria Murto Marja-Leena Mäntynen Taisto Niemi-Saari Mari Puoskari Pentti Päivinen Tiina-Maaria Sainio Jari Sodhi Ranbir Tahvanainen Säde 2

7 Gröna förbundet Alén Sini Huhta Jaana fr.o.m Kauppinen Sirpa Kokko Hannu Korhonen Leena Kostilainen Anniina Mäkelä Mikko Niinimäki Terhi t.o.m Pajunen Sirpa Saarivuo Maria t.o.m Valtanen Hanna fr.o.m Sannfinländarna Auvinen Timo Jurva Johanna Jääskeläinen Pietari Malmi Juha Nieminen Johannes Niikko Mika Niinistö Jaakko Uppala Timo Vänsterförbundet Heinonen Ilmari Laakso Jaakko Saastamoinen Tuula Saramo Jussi Tyystjärvi Kati Centern i Finland Ansalehto-Salmi Irja Kuokkanen Marjut t.o.m Ryhänen Riitta Wallenius Arja fr.o.m Svenska folkpartiet Härmälä Göran Karlsson Patrik Kristdemokraterna Hurri Maija Jääskeläinen Jouko Stadsfullmäktiges ordföranden Ordförande Antti Lindtman (SDP) I vice ordförande Heikki Heinimäki (SAML) II vice ordförande Seija Puha (SAML) 3

8 Stadsstyrelsen Samlingspartiet Häkkinen Juha Lehmuskallio Paula Mäkinen Tapani Orpana Anitta Suonperä Kaarina Weckman Markku Finlands socialdemokratiska parti Aittakallio Matti Hako Jukka Mäntynen Taisto Niemi-Saari Mari Päivinen Tiina-Maaria Gröna förbundet Mäkelä Mikko Pajunen Sirpa Vänsterförbundet Holopainen Matti Sannfinländarna Niemelä Arja Niinistö Jaakko Centern i Finland Wallenius Arja Stadsstyrelsens ordföranden: Ordförande Tapani Mäkinen (SAML) I vice ordförande Jukka Hako (SDP) II vice ordförande Sirpa Pajunen (GRÖNA) Föredragande ( ) Stadsdirektör Kari Nenonen Redovisningsskyldiga ( ) Stadsdirektör Kari Nenonen Biträdande stadsdirektör Martti Lipponen Biträdande stadsdirektör Jukka T. Salminen Biträdande stadsdirektör Juha-Veikko Nikulainen Biträdande stadsdirektör Elina Lehto-Häggroth Tf. verksamhetsområdesdirektör Heidi Nygren 4

9 Vanda stads organisation

10 1.1.3 Den ekonomiska utvecklingen allmänt och i Vanda Den allmänna ekonomiska utvecklingen Hösten 2012 drabbades Finlands samhällsekonomi av en konjunkturnedgång som en följd av en finansoch bankkris som var inne på sitt tredje år i euroområdet. Den ekonomiska recessionen i Europa avspeglades särskilt på exportindustrin och industriproduktionen rentav minskade under fjolåret. Också utsikterna för byggnation försämrades kraftigt och sysselsättningen minskade starkt. Tillväxten i BNP avstannade och i ljuset av förhandsuppgifter kan den ha minskat något år Enligt arbetskraftsförvaltningens arbetsförmedlingsstatistik uppgick arbetslöshetsgraden i årsslutet till 10,7 procent i hela landet. Under året ökade antalet arbetslösa med personer. Konsumentpriserna ökade med ca 3 procent, inkomstnivån med 3,4 procent och lönesumman med ca 3,7 procent år Den ekonomiska krisen i euroområdet har hållit räntenivån låg på statens och även kommunernas lån och marginalerna rimliga på Finlands kreditklassificering AAA. En höjning av bankernas soliditetskrav håller också på att höja marginalerna på nya lån. 3 månaders Euribor låg i snitt på 0,6 procent och medelräntan på nya krediter låg på 2,3 procent år I slutet av år 2012 utgjorde statsskulden 46 procent och hela den offentliga skulden 53,6 procent av BNP. Enligt förhandsuppgifter försvagades kommunernas ekonomi dramatiskt och uppvisade ett negativt resultat år Kommunernas verksamhetsbidrag minskade med 6,2 procent och skattefinansieringen (skatter och statsandelar) uppvisade en gemensam ökning på blott 2,5 procent. Kommunernas skatteinkomster ökade med 1,5 procent och statsandelarna med 5,3 procent. Kommunernas lånestock ökade med 1,4 miljarder euro och skulderna uppgick till totalt 12,3 miljarder euro i slutet av år Kommunernas skuld var euro räknat per invånare. Årsbidraget var negativt hos 63 kommuner och årsbidraget var mindre än avskrivningarna hos 220 kommuner. Kommunernas investeringar låg på en hög nivå också år Utvecklingen i Nyland och Helsingforsregionen Enligt förhandsuppgifter hade Nyland ett invånarantal på personer i slutet av Under år 2012 ökade invånarantalet med personer, vilket är den näst största årliga ökningen av antalet invånare på 2000-talet. Esbos och Helsingfors andel av ökningen var personer, dvs. nästan tre fjärdedelar. Vandas invånarantal ökade med endast hälften så många som i Esbo. Relativt sett var Träskända, Mäntsälä och Esbo de kommuner som växte snabbast. Invånarantalet minskade i nio kommuner: Hangö, Karislojo, Högfors, Mörskom, Lappträsk, Ingå, Raseborg, Lovisa och Kervo. Utvecklingen av sysselsättningen i Nyland var tudelad år Ännu i början av år 2012 var arbetslösheten i Nyland på en något lägre nivå än året innan. De första tecknen på en konjunkturnedgång uppenbarade sig när sommaren stod för dörren. I slutet av 2012 fanns det redan fler arbetslösa jämfört med året innan, allt som allt fanns det arbetslösa. Arbetslöshetgraden steg från 6,9 procent till 7,5 procent. Proportionellt ökade ungdomsarbetslösheten mindre och långtidsarbetslösheten mer jämfört med den allmänna arbetslösheten år I december 2012 fanns det ca lediga arbetsplatser, det var ca 650 färre än i december I början av sommaren försämrades de ekonomiska utsikterna i hela Europa. Den europeiska centralbanken reagerade på situationen och lovade att vid behov utan begränsningar köpa kortfristiga skuldebrev av krisländerna. Detta löfte lugnade i stor utsträckning ner finansmarknaderna i årsslutet 2012 och euroområdets akuta skuldkris gav med sig. Krisländerna Spanien och Italien beviljades lån med en klart lägre ränta än tidigare och börskurserna steg i Europa under årets andra hälft. Utvecklingen av realekonomin var dock ännu svag såväl i Europa som i Finland och Nyland. Enligt en förhandsprognos ökade BNP i Nylandsområdet med ca en halv procent år 2012, tillväxten i hela landet hamnade på noll. Den ekonomiska recessionen avspeglade sig också på konjunkturbilden och utsikterna för företag i Helsingforsregionen. Svagast utvecklades omsättningen hos industriföretag, då utvecklingen låg närmare fem procent på minussidan under årets tredje kvartal. Å andra sidan uppvisade privata tjänster och informations- och kommunikationssektorerna en tillväxt. Den sammanräknade omsättningen hos handel och samtliga sektorer dalade hösten Antalet arbetstagare inom byggnation ökade något och sjönk 6

11 kraftigt inom industrin. Byggnadsutsikterna försämrades kraftigt mot årsslutet också i Helsingforsregionen. Trots konjunkturnedgången ökade företagens sammanräknade lönesumma i Helsingforsregionen under det senaste året Vanda stads verksamhetsmiljö och utvecklingen av ekonomin Befolkningen ökade enligt prognoserna, invandringen fortsatt livlig Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter uppgick Vandas invånarantal till personer i slutet av år Befolkningen ökade under 2012 med personer. I den befolkningsprognos som gjordes upp våren 2012 prognostiserades ökningen uppgå till år I prognosen bedömdes migrationsöverskottet bli 800 personer men i realiteten blev det något färre, 760 personer. Migrationen visade ett underskott på drygt 300 personer, men det flyttade fler personer till Vanda från utlandet jämfört med antalet personer som flyttade utomlands från Vanda. Immigrationen som håller på att öka i betydelse fortsatte att öka och var något större än under det tidigare rekordåret 2011, då inflyttningsöverskottet från utlandet uppgick till närmare personer. Det föddes färre nya vandabor än året innan och nästan 150 färre än prognosen. Något fler vandabor avled under år 2012 jämfört med prognosen, totalt drygt personer. Bild. Befolkningsändringen i Vanda åren , indelad i delfaktorer I Esbo fick nettomigrationen inom landet ett uppsving och uppvisade år 2010 ett positivt resultat efter några års underskott och år 2011 uppvisade migrationen i Esbo ett överskott på 670 personer. År 2012 hade dock inflyttningsöverskottet minskat något. I Helsingfors har nettomigrationen inom landet redan länge varit på plussidan. År 2012 fick Helsingfors ett inflyttningsöverskott på hela personer. Också i Helsingforsregionens kranskommuner ökade inflyttningsöverskottet klart jämfört med året innan. Nettomigrationen har både i Esbo och Helsingfors varit större än i Vanda, år 2012 var den i Esbo och i Helsingfors personer. I båda städerna var den större än året innan. I kranskommunerna trefaldigades inflyttningsöverskottet från migrationen jämfört med året innan och uppgick till totalt personer. Nettomigrationen uppgick i hela landet till personer, vilket är tvåtusentalet fler än år Helsingforsregionens kommuner stod för något mindre än hälften av nettomigrationen i hela landet. 7

12 Största befolkningsökningen i Dickursby storområde Enligt förhandsuppgifter växte befolkningen i Dickursby storområde med 700 personer år I Björkby var tillväxten 380 och i Aviapolis 270 personer. Befolkningen i de övriga storområdena ökade jämnt, med ca 180 personer. Bland stadsdelarna var befolkningsökningen störst i Björkby, Simonsböle och Bäckby. I Myrbacka storområde koncentrerades den största befolkningstillväxten till Mårtensdal. Stadsdelen Kivistö ökade mest i Kivistö storområde, Rosendal i Aviapolis, Simonsböle i Dickursby, stadsdelen Björkby i Björkby, Nissbacka i Korso och Kungsbacka i Håkansböle. Enligt förhandsuppgifter minskade befolkningen i totalt 23 stadsdelar i Vanda, mest i Ånäs. Enligt tillgänglig förhandsstatistik ökade befolkningen nästan som beräknat i de åldersgrupper som har störst betydelse med tanke på kommunens tjänster. Antalet barn under skolåldern ändrades i hela staden främst enligt prognoserna, det fanns endast femtio färre barn än beräknat. I storområdena var skillnaden gentemot prognosen högst 50 barn i endera riktningen: I Korso och Håkansböle fanns det fler barn under skolåldern jämfört med prognosen, i de övriga områdena var antalet barn mindre. Antalet barn i grundskoleåldern ökade i hela staden med omkring fyrtio fler barn än beräknat. I Myrbacka, Björkby, Korso och Håkansböle överensstämde antalet barn i grundskoleåldern med prognosen, i Dickursby var de fler, men i Aviapolis och Kivistö färre än beräknat. Antalet personer som uppnått ålderspensionsåldern ökade praktiskt taget enligt prognosen inom samtliga storområden. I Håkansböle var antalet något större än beräknat och på motsvarande sätt något mindre i Dickursby. Antalet personer i arbetsför ålder ökade i Vanda med 80 personer fler än beräknat. I Kivistö och Björkby var ökningen mindre än beräknat. Enligt en befolkningsprognos som gjordes i fjol våras kommer antalet invånare i Vanda att öka med år En ny befolkningsprognos för åren görs i början av året och den preciseras i maj-juni. Källor: Statistikcentralen och kommunregistret Facta Prognos för den del av befolkningen som talar främmande språk Som ett samarbete mellan kommunerna i huvudstadsregionen utarbetades för Helsingforsregionen år 2009 en prognos för de närmaste årens utveckling av den del av befolkningen som talar ett främmande språk. Invandringen har dock ökat snabbare än vad som då beräknades. I årsskiftet 2011/2012 var prognosens felmarginal hela i hela regionen. Därför uppdaterades prognosen i slutet av år 2012 och det förväntade inflyttningsöverskottet höjdes. Nu beräknas det i regionen år 2030 finnas närmare personer som talar främmande språk eller har utländsk bakgrund, fler än i den tidigare prognosen. Enligt den nya prognosen ökar storleken på den del av befolkningen som talar främmande språk i Vanda från ca personer till ca personer fram till år Den andel av befolkningen som talar främmande språk i Vanda växer från dagens 11 procent till 23 procent. Källa: Prognos för den del av befolkningen som talar främmande språk i Helsingforsregionen fram till år Antalet arbetslösa ökar Vid årsskiftet var arbetslöshetsgraden i Vanda 8,9 procent, vilket vid sidan av Karislojo var den högsta siffran i Helsingfors ekonomiska region. I hela den ekonomiska regionen var arbetslöshetsgraden 7,7 procent och i hela området för Nylands NTM-central 7,5 procent. I slutet av december fanns det arbetslösa i Vanda, vilket är 780 fler än året innan. Antalet arbetslösa var som lägst i Vanda i april 2012, då de uppgick till ca

13 I slutet av december 2012 hade vandabor varit utan jobb i över ett år. Det är 325 fler än ett år tidigare. I Vanda var antalet arbetslösa ungdomar under 25 år störst i juli, då de uppgick till närmare personer. Efter det har antalet minskat så att antalet arbetslösa var 914 i slutet av december, vilket är blott 40 fler än i december året innan. Bild. Arbetslösa ungdomar under 25 år i Vanda månad för månad åren I december 2012 hade också antalet permitterade ökat i jämförelse med året innan: 550 vandabor var permitterade, hundratalet fler än ett år tidigare. Antalet lediga arbetsplatser i Vanda uppgick vid förra årsskiftet till knappt 2 000, vilket är 700 fler än ett år tidigare. Antalet lediga arbetsplatser var som störst i januari i fjol, då de var fler än till antalet. Källa: statistik från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral och Vandas arbets- och näringsbyrå Antalet färdigställda bostäder minskade med en tredjedel Under 2012 färdigställdes nya bostäder i Vanda, dvs. nästintill åttahundra färre än år På 1990-talet var den årliga bostadsproduktionen i snitt bostäder och på 2000-talet bostäder. Målsättningen på bostäder per år som uppställts i Vandas bostadsprogram har på 2000-talet endast uppnåtts åren 2003, 2004 och Av de nya bostäderna byggdes 62 procent i våningshus, 19 procent i egnahemshus, 7 procent i andra fristående småhus (parhus och kopplade småhus) och 12 procent i radhus. Andelen bostäder i småhus, egnahemshus, andra fristående småhus och radhus av antalet nybyggen uppgick till 38 procent. Byggandet av egnahemshus har minskat jämfört med det tidiga 2000-talet. De årliga variationerna är störst i fråga om byggandet av bostäder i våningshus, t.ex. färdigställdes ca 700 färre bostäder år 2012 jämfört med år Byggandet av radhusbostäder har under de senaste åren varit småskaligare jämfört med det tidiga 2000-talet. Bostadsbyggandet fokuserades år 2012 på storområdena Dickursby och Björkby där närmare tre femtedelar av alla nya bostäder färdigställdes. Av de bostäder som färdigställdes år 2012 var 363 hyresbostäder som byggts med statligt stöd, dvs. över fyrahundra färre än år I fråga om 86 hyresbostäder var staden, dvs. VAV, byggherre. Det är cirka sextio färre än år År 2011 byggdes totalt 93 bostadsrättsbostäder i Vanda. 9

14 Bild. Färdigställda bostäder i Vanda enligt hustyp Utifrån de bostäder som var under byggnad och de bygglov som hade beviljats för att bygga bostäderna uppskattar man att det under loppet av 2013 endast byggs något fler bostäder i Vanda än året innan, stycken. Av dem uppskattas andelen bostäder i våningshus uppgå till 1 050, egnahemshus 230, kopplade småhus 90 och radhus 180. Fokus i bostadsbyggandet ligger på axeln Dickursby Aviapolis. Källa: kommunregistret Facta Våningsyta för verksamhetslokaler byggdes i mindre omfattning jämfört med genomsnittet på 2000-talet I Vanda har antalet arbetsplatser ökat på 2000-talet, med undantag av åren 2005 och 2009, då antalet arbetsplatser inom staden minskade med i snitt arbetsplatser om året. Enligt de senaste officiella uppgifterna ökade antalet arbetsplatser i Vanda under 2010 med arbetsplatser. Utifrån statistikcentralens arbetsplatsutredning kan man göra bedömningen att antalet arbetsplatser fortsatte att öka i Vanda under 2011, men att under 2012 avstannade tillväxten så att antalet arbetsplatser i årsskiftet 2012/2013 endast var något större än i slutet av Den ekonomiska recessionen i slutet av 2000-talets första decennium lämnade sina spår i Vanda också i fråga om byggandet av arbetsplatser: under år 2010 färdigställdes endast m 2 -vy annan ny våningsyta än bostadsvåningsyta, dvs. den klart lägsta siffran på hela 2000-talet. År 2011 byggdes åter mer verksamhetslokaler: mängden färdigställda verksamhetslokaler fördubblades jämfört med år År 2012 färdigställdes endast något mer våningsyta ( m 2 -vy) jämfört med år Det är m 2 - vy mindre än genomsnittet på 2000-talet. Av den våningsyta för verksamhetslokaler som färdigställdes år 2012 byggdes två femtedelar i Dickursby storområde och en tredjedel i Aviapolis storområde. Nästan hela den färdigställda våningsytan (95 %) byggdes i nybyggnader. Av ytan färdigställdes två femtedelar i lagerbyggnader, en femtedel i affärs- och kontorsbyggnader och likaså en femtedel i industribyggnader. Under det innevarande året 2013 kommer tyngdpunkten inom annat än bostadsbyggande att ligga i området utmed Ring III. Volymen på den byggnadsyta som färdigställs under det innevarande året beräknas bli något mindre än i fjol. Affärs- och kontorsbyggnader samt lagerbyggnader upptar största delen av den färdigställda våningsytan. Källa: kommunregistret Facta 10

15 Bild. Byggnation som färdigställts i Vanda åren , exkl. bostadsvåningsyta Skatteinkomster Staden fick sammanlagt 857,1 miljoner euro i skatteinkomst år Skatteinkomsterna ökade med 2,6 procent jämfört med år Budgeten underskreds för skatteinkomstens del med 10,9 miljoner euro. Samtliga skattekategorier underskreds. Staden fick in 739,1 miljoner euro år i kommunalskatt; en ökning på 4,1 procent jämfört med kommunalskatteinkomsten år Motsvarande ändring var 3,8 procent i hela landet. Förskott på kommunalskatt för skatteåret 2012 inflöt totalt 690,2 miljoner euro; en ökning med 3,2 procent jämfört med kommunalskatteförskotten skatteåret I slutet av 2012 sänkte staten kommungruppens andel för skatteåret 2012 till 62,41 procent och Vandas kommunspecifika fördelningsandel ökade till 0,04398; ändringarna i form av rättelser kompenserade varandra. November månads redovisning av debiteringar, dvs. skatteåterbäringarna för år 2011 var också i hela landet större än beräknat och november månads skatteredovisning uppgick i Vanda till sammanlagt -4,7 miljoner euro. För skatteåret 2011 fick staden in sammanlagt 25,4 miljoner euro i redovisad inkomstskatt och för skatteåret ,2 miljoner euro i kvarskatt. Vandas inkomstskattesats är 19,0 och det vägda genomsnittet bland kommunernas inkomstskattesatser var 19,25 år I kommunalskatt inflöt 2,9 miljoner euro mindre än vad som hade beräknats i budgeten Staden fick 56,3 miljoner euro i samfundsskatt år 2012, 14,2 procent mindre än år I hela landet uppgick motsvarande minskning av kommunernas samfundsskatt till 27,4 procent. Stadens fördelningsandel av kommunernas samfundsskatt år 2011 var 0,04606; år 2011 var motsvarande andel 0, Stadens höjda fördelningsandel förklaras av att stadens skatteinkomstavdrag var minst i landet i fjol. Kommunerna fick 28,34 procent av den totala samfundsskatten som hade influtit i hela landet år Den ackumulerade samfundsskatten år 2012 minskades av en exceptionellt stor återbäring till skattebetalarna för åren Också den ekonomiska recessionen minskade i årsslutet samfundsskatteförskotten för skatteåret Staden fick in 6,7 miljoner euro mindre i samfundsskatt än vad som hade beräknats i budgeten Staden fick in 61,7 miljoner euro i fastighetsskatt år 2012, vilket var en ökning på 3,1 procent jämfört med år Ökningen berodde på en höjning av taxeringsvärden. Taxeringsvärdet hos fastigheter och byggnader ökade totalt med över 4 procent år 2012 och lite över 63 miljoner euro debiterades i fastighetsskatt. Av den debiterade fastighetsskatten inflöt närmare 80 procent från skatt för fastigheter och byggnader som omfattas av allmän fastighetsskatt, ca 19 procent för permanenta bostadshus och en procent för obebyggda bostadstomter som omfattas av förhöjd fastighetsskatt. En minskande rättelse gjordes i fastighetsskatten för början av året. I fastighetsskatt inflöt 1,3 miljoner euro mindre än vad som hade beräknats i budgeten

16 Tabell: Stadens skatteinkomst år euro Ursprunglig Budget- Budget Utfall Avvikelse budget ändringar efter ändringarna Skatteinkomster Kommunal inkomstskatt Andel av samfundsskatteintäter Fastighetsskatt Tabell: Bestämningsgrunderna för stadens inkomstskatt Inkomstskattesats Beskattningsbar inkomst, milj. euro Ändring i % , ,3 8, , ,6 7, , ,7 1, , ,0 2, , ,3 5,2 2012* 19,00 * Beskattningen för 2012 färdigställs hösten 2013 Tabell: Bestämningsgrunderna för stadens fastighetsskatt Fastighetsskattesatser Allmän 1,00 Stadigvarande bostadshus 0,32 Kraftverk 2,85 Obebyggd byggnadsplats 2,50 Statsandelar År 2012 fick staden in 148,2 miljoner euro i statsandelar för driftsekonomin, vilket är en ökning på 8,5 procent jämfört med år Statsandelen för basservice var 148 milj. euro och övriga statsandelar för undervisnings- och kulturväsendet 0,2 miljoner euro. Budgeten överskreds för statsandelarnas del med 7,2 miljoner euro. Enligt finansministeriets beslut (FM ) fick staden 145,8 miljoner euro i statsandel för basservicen. Finansministeriets beslut (FM ) om en minskning av statsandelarna med anledning av den finansiering som betalas för inledandet av grundläggande utbildning minskade stadens statsandel för basservice med euro. Finansministeriets beslut (FM ) om en ökning av statsandelarna med anledning av landskapsförbundens uppgiftsändring ökade stadens statsandel för basservice med euro. Den statsandel som betalats till kommunerna i slutet av år 2011 i anslutning till arbetsmarknadsorganisationernas ramavtal har enligt anvisningarna förts upp i bokslutet för år I Vanda var denna andel 2,2 miljoner euro. Merparten av statsandelen för basservice består av kalkylenliga kostnader inom social- och hälsovården samt förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen. Vandas kalkylenliga kostnader uppgick till 773 miljoner euro. Kommunens självfinansieringsandel var 600 miljoner euro (3 001,5 euro/invånare) år En allmän andel tillförs statsandelarna liksom minskningarna och ökningarna i 12

17 dem, vilka i Vanda uppgick till sammanlagt 20,4 miljoner euro år 2012 frånsett en ökning i anslutning till underhållsstöd. Utjämningen av statsandelarna utgående från skatteinkomsterna var -58,5 miljoner euro i Vanda år 2012 (år ,3 miljoner euro). Vandas utjämning minskades med ca 6,2 miljoner euro år 2012 på grund av att fastighetsskatten avskrevs från utjämningskalkylen. I övriga statsandelar för undervisnings- och kulturväsendet fick staden -0,5 miljoner euro enligt utbildningsstyrelsens förhandskalkyl (UM ). I årsslutet 2012 uppgick utbildningsstyrelsens justeringsbeslut till 0,2 miljoner euro och således omfattade beslutet en rättelsepost på 0,7 miljoner euro. De största utökande rättelseposterna anknöt till den grundläggande utbildningens förberedande undervisning för invandrare och gymnasieutbildningen. Vid budgetberedningen var Kommunförbundets förhandsprognos om kommunernas finansieringsandel i UKM:s statsandel -375 euro/invånare, från vilken den sjönk till -364,6 euro i det slutgiltiga beslutet. Också elevantal och enhetspriser preciserades i UKM:s slutgiltiga statsandelsbeslut. Basservicens statsandelsprocent var 31,42 och undervisnings- och kulturväsendets (huvudmannafinansiering) statsandelsprocent var 41,89 år Besluten om hemkommunsersättningsinkomster och -utgifter som fattas i samband med statsandelsberäkningen samt återbetalningen av återkraven av underhållsstöd har bokförts i enlighet med bokföringsanvisningarna på egna separata konton. Tabell: Statsandelarna i stadens driftsekonomi euro Ursprunglig Budget- Budget Utfall Avvikelse budget ändringar efter ändringarna Statsandelar Basservicens statsandel Undervisnings- och kultursektorns 189 Övriga statsandelar 0 Budgetutfallet 2012 Budgeten för 2012 godkändes av Vanda stadsfullmäktige Stadsstyrelsen antecknade verksamhetsområdenas driftsplaner som beretts enligt budgeten för kännedom Den av fullmäktige godkända ursprungliga budgeten för år 2012 uppvisade ett överskott på euro. I driftsbudgetfasen separerades inkomster och utgifter för resultatområdena för måltids-, städ- och fastighetsservice som överlåtits till Vantaan Tilapalvelut Oy genom en affärsverksamhetsöverföring och budgeten uppvisade ett underskott på -5,7 miljoner euro, samt en bruttoinvesteringsnivå på totalt 176,9 miljoner euro. Stadsfullmäktige beslutade under hösten 2012 om ändringar i budgeten för 2012 utgående från förslag från verksamhetsområdena. Efter budgetändringarna blev räkenskapsperiodens resultat i budgeten -17 miljoner euro och bruttoinvesteringsnivån hamnade på 196,8 miljoner euro. I bokslutet för 2012 uppgår resultatet för räkenskapsperioden till -3,7 miljoner euro. Bokslutets resultat överensstämmer med de resultatprognoser som presenterats för stadsstyrelsen i rapporteringen under hösten Under 2012 har det i prognoserna beaktats att räntekostnaderna och skatteinkomsterna underskrids, men budgeten har inte ändrats i dessa avseenden. Utfallet för driftsekonomidelen och resultaträkningsdelen i budgeten Budgeten för 2012 godkändes av Vanda stadsfullmäktige Stadsstyrelsen antecknade organens driftsplaner som beretts utifrån budgeten för kännedom Den av fullmäktige godkända ursprungliga budgeten för år 2012 uppvisade ett överskott på euro. I driftsbudgetfasen separerades inkomster och utgifter för resultatområdena för måltids-, städ- och 13

18 fastighetsservice som överlåtits till Vantaan Tilapalvelut Oy genom en affärsverksamhetsöverföring och budgeten uppvisade ett underskott på -5,7 miljoner euro, samt en bruttoinvesteringsnivå på totalt 176,9 miljoner euro. Stadsfullmäktige beslutade under hösten 2012 om ändringar i budgeten för 2012 utgående från förslag från verksamhetsområdena. Efter budgetändringarna uppvisade räkenskapsperiodens resultat i budgeten -17 miljoner euro och bruttoinvesteringsnivån hamnade på 196,8 miljoner euro. I bokslutet för 2012 uppgår resultatet för räkenskapsperioden till -3,7 miljoner euro. Bokslutets resultat överensstämmer med de resultatprognoser som presenterats för stadsstyrelsen i rapporteringen under hösten Under 2012 har det i prognoserna beaktats att räntekostnaderna och skatteinkomsterna underskrids, men budgeten har inte ändrats i dessa avseenden. Stadens verksamhetsutgifter utan tillverkning för eget bruk var 1 341,4 miljoner euro i den ändrade budgeten. Utfallet av verksamhetsutgifterna utan tillverkning för eget bruk var milj. euro år Underskridningen av verksamhetskostnader berodde på bl.a. att antalet köpta vårdtjänster minskade, understöden för utkomststöd var mindre än beräknat samt att antalet köpta tjänster av HRM var mindre än beräknat. Verksamhetskostnaderna utföll till 99,1 procent. I den del av bokslutet där budgetutfallet jämförs ges en noggrannare beskrivning av budgetens utfall i förhållande till de bindande nivåerna i budgeten som stadsfullmäktige fattat beslut om. Skattefinansieringen 2012 utföll enligt prognoserna för årsslutet Jämfört med budgeten var skatteinkomstsutfallet följande: kommunalskatten (beräknad) 99,6 procent, samfundsskatten 89,3 procent, fastighetsskatten 97,9 procent och statsandelarna 105,1 procent. Allt som allt underskred skattefinansieringens totala utfall (skatteinkomster + statsandelar) budgeten med 3,7 milj. euro. Utfallet av de finansiella intäkterna och kostnaderna var år 2012 totalt 17,6 milj. euro, när de sammanräknade finansiella intäkterna och kostnaderna i budgeten 2012 var 8 miljoner euro. Skillnaden mellan budgeten och utfallet bildades av en underskridning av räntekostnader i budgeten, bl.a. på grund av att räntenivån hållit sig på en exceptionellt låg nivå samt på grund av en överskridning av ränteintäkterna med 1,4 miljoner euro. De finansiella intäkterna och kostnaderna utföll enligt de prognoser som gjordes upp i slutet av år Stadens avskrivningar år 2012 var 68,4 miljoner euro vilket var 99,2 procent jämfört med budgeten. Avskrivningarnas antal var litet, 166,7 miljoner euro, jämfört med bruttoinvesteringsnivån. Stadsstyrelsen beslutade ändra grunderna för planenliga avskrivningar fr.o.m Ändringen av avskrivningstiderna höjer avskrivningsnivån avsevärt under ekonomiplaneperioden i relation till egenanskaffningsutgifterna för investeringar. I bokslutet 2011 blev årsbidraget för staden 64,7 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat -3,7 miljoner euro. I räkenskapsperiodens resultat ingår en post av engångskaraktär på 6,7 miljoner euro, som hänför sig till vinsten från försäljningen av stadsägda hyresbostäder. Utfallet av investeringsdelen och finansieringsdelen I den ursprungliga budgeten för 2012 var inkomsterna i investeringsdelen (affärsverken och fonderna inkluderade) 13,6 miljoner euro, utgifterna 190,5 miljoner euro och nettot för investeringsdelen 176,9 miljoner euro. Under år 2012 beslutade fullmäktige dessutom att höja anslagen för investeringsdelen med totalt 6,3 miljoner euro i fråga om vissa bindande nivåer i budgeten. Bruttoutgifterna för investeringar som genomförts år 2012 uppgick till 166,7 miljoner euro, varav Ringbanans andel var 44,5 miljoner euro och Ring III:s andel 1,9 miljoner euro. Investeringsdelens inkomster uppgick till 14,1 miljoner euro, därmed uppgick investeringsdelens netto år 2012 till sammanlagt 152,6 miljoner euro. De budgetenliga investeringsanslagen underskreds i de offentliga anläggningstillgångarnas och den fasta egendomens projektgrupper. De största avvikelserna jämfört med den ändrade budgeten 2012 var: - Investeringarna i trafikområden underskreds med 11 miljoner euro - Investeringarna i Ringbanan underskreds med 10,5 miljoner euro - Köpen av fast egendom underskreds med 6,8 miljoner euro 14

19 I finansieringsdelen i budgeten för 2012 gjordes reserveringar för en nettoupplåning på 95 miljoner euro, utgående från budgetens driftsekonomidel och investeringsdel. Driftsekonomin utföll år 2012 något bättre än vad som budgeterats och nettoinvesteringarna låg på en 24,3 miljoner euro lägre nivå än budgeterat. Stadens lånebelopp utökades budgetenligt med 95 miljoner euro under år Om man räknar bort vinsten från försäljningen av hyresbostäder på 6,7 miljoner euro skulle staden varit tvungen att öka lånebeloppet med över 100 miljoner euro för att hålla kassasituationen på en motsvarande nivå Vanda stads personal Antalet anställda Centralförvaltningen Social- och hälsovårdsväsendet Bildningsväsendet Markanvändning och miljö Fastighetscentralen Fritid och invånarservice Sammanlagt Löneutgifterna uppgick under årets lopp till sammanlagt ca 359 miljoner euro och lönesumman ökade från fjolårets jämförelselönesumma (verkningarna av Tilapalvelut Oy eliminerade) med ca 3,6 procent. Personalens utveckling och välbefinnande Kommun10, dvs. personalenkäten genomfördes under hösten. Vanda stads resultat har varit fortsatt goda. Det sociala kapitalet, genomförandet av resultat- och utvecklingssamtal samt fortbildning i tillräcklig omfattning togs upp bland Vandas starka sidor. Kvaliteten på resultat- och utvecklingssamtalen, möjligheterna till inflytande under förändringar och den växande trenden i fråga om hot- och våldssituationer behöver utvecklas. Av utvärderingarna av resultatområdenas ledningssystem är hälften färdiga eller under arbete och resten blir färdiga under vårens lopp Under årets lopp utvecklades stigen mot systematisk chefscoachning: nya chefer (samtliga får en kallelse till utbildning), ledningsbricka (aktuella ämnen), en ny chefscoachning som stöder balanserings- och skuldprogrammet för ekonomin (för chefer som redan installerats på sina poster), en specialyrkesexamen i ledarskap för chefer och utbildningar för den högsta ledningen. Sjukfrånvaron minskade med 0,3 procent vilket var en fin prestation. I välbefinnandeprojekten Watti 1 (avslutades våren 2012) och 2 (inleddes våren 2012) deltog sammanlagt ca anställda inom staden. De genomgick konditionstester, vid behov hänvisades de till företagshälsan eller intensivrehabilitering och det satsades på hälsoledning av arbetsgemenskaper. I synnerhet Watti 2-projektet kommer att uppvisa goda resultat. Utveckling av system Under årets lopp utökades hr-skrivbordstjänsterna med rapporter för cheferna som stöd för operativ personalledning och aktiv omtanke. Åt producenterna av företagshälsovårdstjänster genomfördes de ändringar i hanteringen och överföringen av frånvarouppgifter som erfordras i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård. Dessutom produktifierades personalförvaltningens centraliserade stödtjänster och produktkort och processbeskrivningar publicerades i Avain. 15

20 1.1.6 Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna Allmänt Vanda stads beslutsfattande, egendomsförvaltning och avtalsverksamhet regleras utöver lagar och förordningar bl.a. av instruktioner, förvaltnings- och ekonomistadgan, samt i fråga om funktioner vilkas ansvar ligger på olika verksamhetsområden och resultatområden av anvisningar som gjorts upp av resultatområdena i fråga. Riskbedömningen och den interna kontrollen beskrivs närmare i stycke 1.2. Risker i verksamheten Världsekonomins tillväxt avmattades i slutet av år 2011 och denna fas pågår ännu åtminstone under första hälften av år Bakom den avmattade tillväxten ligger upphörandet av regeringarnas stimulansåtgärder, behoven av balansering av de offentliga ekonomierna samt den svaga privata efterfrågan. Euroområdet och EU har hamnat i en svag konjunkturnedgång, vilken förväntas övergå i en långsam tillväxt i slutet av Riskerna inom världsekonomin är fortsatt höga. Den ekonomiska utvecklingen kommer att vara svag framför allt inom euroområdet. Osäkerheten i omvärlden kommer att ha en betydande inverkan på Finlands ekonomi under de följande åren. Under 2012 beräknas Finlands BNP att minska med 0,1 %. För 2013 förutspås en tillväxt på 0,5 %. Sysselsättningen har försvagats i slutet av år I december 2012 uppgick arbetslöshetsgraden i Vanda till 8,9 %, då den i december 2011 var 8,2 %. Sysselsättningen förväntas minska också under det innevarande året. Den försämrade ekonomiska tillväxten påverkar utvecklingen av kommunernas skattefinansiering. Vanda är under ett stort tryck att anpassa utgiftsutvecklingen till den minskade skattefinansieringen för att stadens skuldsättning ska kunna dämpas. Stadsfullmäktige godkände Vandas balanserings- och skuldprogram för ekonomin (TVO) I programmet föreslås åtgärder som gäller ekonomiplaneperioden , med vilkas hjälp driftsekonomins utgiftsutveckling stävjas och investeringsnivån sänks. Vidare finns det i programmet föreslag på utvecklingsriktlinjer och utredningar som ska inledas, med vilkas hjälp man strävar efter att garantera stadens konkurrenskraft också på längre sikt genom att stärka inkomstbasen och garantera att servicen är kostnadseffektiv. Staden strävar efter att genom riktade åtgärder och en snabb tidtabell balansera ekonomin och få kontroll över skuldutvecklingen. Den bristande tillgången på personal på grund av en ökad efterfrågan märks inom flera yrkesgrupper, särskilt i fråga om vårduppgifter. För att förebygga detta vidtas ständigt särskilda åtgärder för att underlätta rekryteringen av personal till sådana uppgifter som det är svårt att få personal till. Servicebehovet i sin helhet växer på lång sikt då befolkningen ökar och åldras. För att kunna upprätthålla den nuvarande servicenivån krävs det att man aktivt söker efter alternativ till att öka antalet anställda, till exempel genom interna förändringar i servicestrukturen och genom att öka antalet köptjänster. Det viktigaste med tanke på hållbarheten i stadens ekonomi är hålla löneutgifterna under kontroll och att genomföra produktivitetsförbättrande åtgärder. Finansierings- och skaderisker Enligt de allmänna anvisningar som godkänts av Vanda stadsstyrelse är målet med stadens finansieringsoch ränteriskförvaltning att skydda Vandas stadskoncern från ogynnsamma förändringar på finansieringsmarknaden. Kredittagningskostnaderna och växlingarna i dem påverkas i första hand av euroområdets allmänna räntenivå och dess förändringar. Man påverkar kostnaderna främst genom att kontrollera skuldens ränterisknivå och förverkliga en så kostnadseffektiv kredittagning som möjligt för stadskoncernen. Hanteringen av finansierings- och ränterisker inom Vanda stadskoncern har centraliserats till resultatområdet för finansiering. Den mest centrala uppgiften hos Vanda stads resultatområde för finansiering är att trygga tillgången till finansiering och stadens likviditet. Man håller finansieringsrisken under kontroll genom att undvika att lån som ska refinansieras i allt för stor mån koncentreras tidsmässigt och enligt medelanskaffningskälla samt med hjälp av investerad överloppslikviditet. Trots de svåra marknadsförhållandena kunde stadens långsiktiga medelanskaffning år 2012 ordnas på rimliga villkor. I Vanda stads låneportfölj ingår ingen valutakursrisk. 16

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

Vanda stads bokslut 2013

Vanda stads bokslut 2013 Vanda stads bokslut 2013 Stadsfullmäktige 26.5.2014 VANDA STADS BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 1 1.1.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Pärm: Informationen Pärmbild: Vandas materialbank Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Pärm: Informationen Pärmbild: Vandas materialbank Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna, Pärm: Informationen Pärmbild: Vandas materialbank Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna, Förvaltningsservicen VANDA STADS BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

En simulering. Tänk om Vanda vore Odense?

En simulering. Tänk om Vanda vore Odense? En simulering Tänk om Vanda vore Odense? SIMULERING Simulering är ett sätt att, så långt som möjligt, återskapa en verklighet i en kontrollerad miljö. Vi har gjort ett försök att simulera hur Vanda stad

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2015 DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2015 DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2015 DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN Prognos för hela staden 2016-2040 Prognos för storområdena 2016-2025 Utgivare Pärmbild Vanda stad, informationsserviceenheten Sakari Manninen,

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen SF 25.3.2015 STST 16.3.2015 2 Innehåll 1. Avsikten med och målen för intern kontroll och riskhantering... 3 2. Begreppen i

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form. Handboken behandlar den kommunala ekonomins strukturer

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Esbo stad Informationssäkerhetspolicy

Esbo stad Informationssäkerhetspolicy Behandling: Granskad Datasäkerhetsgruppen 7.1.2016 27.1.2016 Godkänd Stadsstyrelsen 8.2.2016 Ändringar: Datum / Gjorts av Punkt Beskrivning 28.1.2016 / Matti Franck Hela dokumentet Hela dokumentet ESPOON

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion.

Stadens andel av finansieringen av bostadsproduktionen sker via bostadslånefonden. Kvoten används för lån för VAV:s hyreshusproduktion. 243 FONDERNA 2012-2015 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION Till stadsstyrelsen i Pargas stad REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION 1. Granskningens syfte och avgränsning: Revisorerna skall senast före utgången

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2015 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2016

VANDA STADS BOKSLUT 2016 VANDA STAD BOKSLUT 2016 VANDA STADS BOKSLUT 2016 Stadsfullmäktige 8.5.2017 Pärm: Informationen Pärmbild: Vandas materialbank, Dragnäs Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning:

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som sörjer för energiförsörjningen i Karleby samt idkar affärsverksamhet inom energibranschen. Den

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

BOSTADSLÅNEFONDEN. Resultaträkning

BOSTADSLÅNEFONDEN. Resultaträkning 245 FONDERNA 2011 2014 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Marja-Vandafonden, Fonden för social kreditgivning

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Vanda stad Budget 2015 Ekonomiplan 2015 2018 Vanda stad Budget 2015 Vanda stad Ekonomiplaneringen Stationsvägen 7, 01300 Vanda Ekonomiplan 2015 2018

Vanda stad Budget 2015 Ekonomiplan 2015 2018 Vanda stad Budget 2015 Vanda stad Ekonomiplaneringen Stationsvägen 7, 01300 Vanda Ekonomiplan 2015 2018 Vanda stad Budget 2015 Ekonomiplan 2015 2018 Vanda stad Budget 2015 Ekonomiplan 2015 2018 Stadsfullmäktige 17.11.2014 Omslagsbild NCC/Skanska Omslag Markku Lappalainen, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag.

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag. ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAGET TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Borgå stads strategi 2010 2013... 3 3. Det allmänna ekonomiska läget... 3 4. Stadgar och anvisningar

Läs mer

Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern

Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern Pargas stad Utkast 27.2.2017 1668/02.02.01/2010 Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern Innehållsförteckning 1. Lagstiftning 2. Tillämpningsområde 3. Den

Läs mer