VANDA STADS BOKSLUT 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VANDA STADS BOKSLUT 2012"

Transkript

1 VANDA STADS BOKSLUT 2012 Stadsfullmäktige

2 Pärm: Informationen Pärmbild: Vandas materialbank Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna, Förvaltningsservicen Tryckeri: Vanda stads tryckeri 5/2013

3 VANDA STADS BOKSLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN Stadsdirektörens översikt Vanda stads förvaltning Den ekonomiska utvecklingen allmänt och i Vanda Vanda stads verksamhetsmiljö och utvecklingen av ekonomin Vanda stads personal Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna Miljöfaktorer REDOGÖRELSE ÖVER HUR DEN INTERNA KONTROLLEN ORDNAS HUR RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT BILDAS OCH VERKSAMHETEN FINANSIERAS Hur räkenskapsperiodens resultat bildas Finansiering av verksamheten DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH ÄNDRINGAR I DEN TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER KOMMUNKONCERNENS VERKSAMHET OCH EKONOMI Samfund som ingår i koncernbokslutet Styrning av koncernens verksamhet Väsentliga händelser som berör koncernsamfunden Redogörelse över organiseringen av koncernövervakningen Koncernbokslutet och dess nyckeltal BOKSLUTETS CENTRALA NOTER BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT BUDGETENS UTFALL MÅLENS UTFALL UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER Driftsekonomins utfall Tablå över budgetutfallet i resultaträkningsdelen Investeringsdelens utfall Finansieringsdelens utfall (exklusive affärsverken) Sammandrag över utfallet av anslag och beräknade inkomster BOKSLUTSKALKYLER VANDA STADS RESULTATRÄKNING VANDA STADS FINANSIERINGSANALYS VANDA STADS BALANSRÄKNING VANDA STADS KONCERNRESULTATRÄKNING VANDA STADS KONCERNFINANSIERINGSANALYS VANDA STADS KONCERNBALANSRÄKNING BOKSLUTETS NOTER NOTER SOM GÄLLER UPPGÖRANDET AV BOKSLUTET Noter som gäller uppgörandet av bokslutet Noter som gäller uppgörandet av bokslutet NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Noter till balansräkningens aktiva Noter till balansräkningens passiva NOTER SOM GÄLLER SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER NOTER SOM GÄLLER MILJÖBOKFÖRINGEN NOTER SOM GÄLLER PERSONALEN

4 5. SÄRREDOVISADE BOKSLUT BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERKET MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVERK Verksamhetsberättelse Tablå över budgetens utfall godkänd av direktionen Bokslutskalkyler och nyckeltal Noter till bokslutet för Mellersta Nylands räddningsväsen Bokslutets underskrifte BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERKET FÖRETAGSHÄLSAN I VANDA Verksamhetsberättelse Tablå över budgetens utfall godkänd av direktionen Bokslutskalkyler och nyckeltal Bokslutsnoter för Affärsverket Företagshälsan i Vanda Bokslutets underskrifte BOKSLUT FÖR AFFÄRSVERKET FÖR MUN- OCH TANDHÄLSA Verksamhetsberättelse Tablå över budgetens utfall godkänd av direktionen Bokslutskalkyler och nyckeltal Bokslutsnoter för Affärsverket för mun- och tandhälsa Bokslutets underskrifte AFFÄRSVERKENS INVERKAN PÅ STADENS EKONOMI BOKSLUT FÖR ÖVRIGA SÄRREDOVISADE ENHETER Bokslutskalkyl för bostadslånefonden Bokslutskalkyl för Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena Bokslutskalkyl för fonden för social kreditgivning Bokslutskalkyl för Skadefonden FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER BOKFÖRINGSBÖCKER OCH REDOGÖRELSE FÖR FÖRVARING AV BOKFÖRINGEN FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATIONSTYPER KALKYLSCHEMAN FÖR NYCKELTAL UNDERTECKNING AV BOKSLUTET OCH BOKSLUTSANTECKNING

5 1. Verksamhetsberättelse 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin Stadsdirektörens översikt En svår ekonomisk tid har tyngt Europa under några års tid nu. Den ekonomiska situationen som under fjolåret förvandlades till en ekonomisk recession försvagar både statens och kommunernas skatteinkomstbas och ökar de kostnader som en ökande arbetslöshet medför. Och några lättnader utlovas inte: inom den närmaste framtiden finns det inte några stora förbättringar i sikte. År 2012 beslutade regeringen balansera den offentliga ekonomin genom att göra nedskärningar i kommunernas statsandelar. Åtgärden minskade statsandelarna i hela riket, i Vanda med över 20 miljoner euro. Samtidigt ökade stadens skatteinkomster mindre än beräknat: de uppskattade skatteinkomsterna i budgeten underskreds med närmare 11 miljoner euro. I Vanda har dock samfundsskattens fördelningsandel ökat under de senaste åren och utvecklingen ser ut att hålla i sig. Trots detta låg skatteinkomsterna och statsandelarna fyra miljoner euro under det som budgeterats för fjolåret. Vanda stads nettoinvesteringar uppgick till närmare 160 miljoner euro år Av dem täcktes 40,5 % med egen inkomstfinansiering. Stadens skulder ökade med 95 miljoner euro under året. Även om tillväxten överensstämde med budgeten är situationen ohållbar i längden. Utifrån ett av de bindande mål som fullmäktige beslutat om bereddes det för staden under våren ett balanserings- och skuldprogram för ekonomin (TVO). Målet med programmet är att genom att behärska utgifterna och sänka investeringsnivån hejda ökningen av stadens skulder före ekonomiplaneperiodens slut. I juni godkände fullmäktige ett balanserings- och skuldprogram för ekonomin. Den budget som utarbetats för år 2013 baseras på programmets riktlinjer och mål. Stadens förtroendevalda- och tjänsteinnehavarorganisation förband sig till att balansera ekonomin och hejda skuldsättningen. Under fjolåret fick jag lära mig hur Vandas yrkeskunniga tjänstemannakår klarar av att verkställa också svåra beslut utan att skada välfärdsstatens strukturer, om det finns tillräckligt med politisk vilja bakom. Utvecklingen av tjänster förutsätter också en ekonomi som är i balans. 1

6 1.1.2 Vanda stads förvaltning Stadsfullmäktige Samlingspartiet Heinimäki Heikki Hirvonen Reeta t.o.m Häkkinen Juha Karén Timo Koivuniemi Petri Kunnas Jukka Larkio Johanna Lehmuskallio Paula Kuntsi Hanna t.o.m Leppänen Janne Mäkinen Tapani Nevander Vesa Norres Lasse Orpana Anita Palo Markku Peura Sirpa fr.o.m Porthén Jari Puha Seija Sandell Annukka fr.o.m Suonperä Kaarina Virta Raija Weckman Markku Finlands socialdemokratiska parti Aittakallio Matti Ala-Nikkola Taina Grönfors Eija Hako Jukka Hyttinen Eila Jääskeläinen Markku J. Kiljunen Kimmo Kähärä Sirkka-Liisa Lindtman Antti Loikkanen Eva Maria Murto Marja-Leena Mäntynen Taisto Niemi-Saari Mari Puoskari Pentti Päivinen Tiina-Maaria Sainio Jari Sodhi Ranbir Tahvanainen Säde 2

7 Gröna förbundet Alén Sini Huhta Jaana fr.o.m Kauppinen Sirpa Kokko Hannu Korhonen Leena Kostilainen Anniina Mäkelä Mikko Niinimäki Terhi t.o.m Pajunen Sirpa Saarivuo Maria t.o.m Valtanen Hanna fr.o.m Sannfinländarna Auvinen Timo Jurva Johanna Jääskeläinen Pietari Malmi Juha Nieminen Johannes Niikko Mika Niinistö Jaakko Uppala Timo Vänsterförbundet Heinonen Ilmari Laakso Jaakko Saastamoinen Tuula Saramo Jussi Tyystjärvi Kati Centern i Finland Ansalehto-Salmi Irja Kuokkanen Marjut t.o.m Ryhänen Riitta Wallenius Arja fr.o.m Svenska folkpartiet Härmälä Göran Karlsson Patrik Kristdemokraterna Hurri Maija Jääskeläinen Jouko Stadsfullmäktiges ordföranden Ordförande Antti Lindtman (SDP) I vice ordförande Heikki Heinimäki (SAML) II vice ordförande Seija Puha (SAML) 3

8 Stadsstyrelsen Samlingspartiet Häkkinen Juha Lehmuskallio Paula Mäkinen Tapani Orpana Anitta Suonperä Kaarina Weckman Markku Finlands socialdemokratiska parti Aittakallio Matti Hako Jukka Mäntynen Taisto Niemi-Saari Mari Päivinen Tiina-Maaria Gröna förbundet Mäkelä Mikko Pajunen Sirpa Vänsterförbundet Holopainen Matti Sannfinländarna Niemelä Arja Niinistö Jaakko Centern i Finland Wallenius Arja Stadsstyrelsens ordföranden: Ordförande Tapani Mäkinen (SAML) I vice ordförande Jukka Hako (SDP) II vice ordförande Sirpa Pajunen (GRÖNA) Föredragande ( ) Stadsdirektör Kari Nenonen Redovisningsskyldiga ( ) Stadsdirektör Kari Nenonen Biträdande stadsdirektör Martti Lipponen Biträdande stadsdirektör Jukka T. Salminen Biträdande stadsdirektör Juha-Veikko Nikulainen Biträdande stadsdirektör Elina Lehto-Häggroth Tf. verksamhetsområdesdirektör Heidi Nygren 4

9 Vanda stads organisation

10 1.1.3 Den ekonomiska utvecklingen allmänt och i Vanda Den allmänna ekonomiska utvecklingen Hösten 2012 drabbades Finlands samhällsekonomi av en konjunkturnedgång som en följd av en finansoch bankkris som var inne på sitt tredje år i euroområdet. Den ekonomiska recessionen i Europa avspeglades särskilt på exportindustrin och industriproduktionen rentav minskade under fjolåret. Också utsikterna för byggnation försämrades kraftigt och sysselsättningen minskade starkt. Tillväxten i BNP avstannade och i ljuset av förhandsuppgifter kan den ha minskat något år Enligt arbetskraftsförvaltningens arbetsförmedlingsstatistik uppgick arbetslöshetsgraden i årsslutet till 10,7 procent i hela landet. Under året ökade antalet arbetslösa med personer. Konsumentpriserna ökade med ca 3 procent, inkomstnivån med 3,4 procent och lönesumman med ca 3,7 procent år Den ekonomiska krisen i euroområdet har hållit räntenivån låg på statens och även kommunernas lån och marginalerna rimliga på Finlands kreditklassificering AAA. En höjning av bankernas soliditetskrav håller också på att höja marginalerna på nya lån. 3 månaders Euribor låg i snitt på 0,6 procent och medelräntan på nya krediter låg på 2,3 procent år I slutet av år 2012 utgjorde statsskulden 46 procent och hela den offentliga skulden 53,6 procent av BNP. Enligt förhandsuppgifter försvagades kommunernas ekonomi dramatiskt och uppvisade ett negativt resultat år Kommunernas verksamhetsbidrag minskade med 6,2 procent och skattefinansieringen (skatter och statsandelar) uppvisade en gemensam ökning på blott 2,5 procent. Kommunernas skatteinkomster ökade med 1,5 procent och statsandelarna med 5,3 procent. Kommunernas lånestock ökade med 1,4 miljarder euro och skulderna uppgick till totalt 12,3 miljarder euro i slutet av år Kommunernas skuld var euro räknat per invånare. Årsbidraget var negativt hos 63 kommuner och årsbidraget var mindre än avskrivningarna hos 220 kommuner. Kommunernas investeringar låg på en hög nivå också år Utvecklingen i Nyland och Helsingforsregionen Enligt förhandsuppgifter hade Nyland ett invånarantal på personer i slutet av Under år 2012 ökade invånarantalet med personer, vilket är den näst största årliga ökningen av antalet invånare på 2000-talet. Esbos och Helsingfors andel av ökningen var personer, dvs. nästan tre fjärdedelar. Vandas invånarantal ökade med endast hälften så många som i Esbo. Relativt sett var Träskända, Mäntsälä och Esbo de kommuner som växte snabbast. Invånarantalet minskade i nio kommuner: Hangö, Karislojo, Högfors, Mörskom, Lappträsk, Ingå, Raseborg, Lovisa och Kervo. Utvecklingen av sysselsättningen i Nyland var tudelad år Ännu i början av år 2012 var arbetslösheten i Nyland på en något lägre nivå än året innan. De första tecknen på en konjunkturnedgång uppenbarade sig när sommaren stod för dörren. I slutet av 2012 fanns det redan fler arbetslösa jämfört med året innan, allt som allt fanns det arbetslösa. Arbetslöshetgraden steg från 6,9 procent till 7,5 procent. Proportionellt ökade ungdomsarbetslösheten mindre och långtidsarbetslösheten mer jämfört med den allmänna arbetslösheten år I december 2012 fanns det ca lediga arbetsplatser, det var ca 650 färre än i december I början av sommaren försämrades de ekonomiska utsikterna i hela Europa. Den europeiska centralbanken reagerade på situationen och lovade att vid behov utan begränsningar köpa kortfristiga skuldebrev av krisländerna. Detta löfte lugnade i stor utsträckning ner finansmarknaderna i årsslutet 2012 och euroområdets akuta skuldkris gav med sig. Krisländerna Spanien och Italien beviljades lån med en klart lägre ränta än tidigare och börskurserna steg i Europa under årets andra hälft. Utvecklingen av realekonomin var dock ännu svag såväl i Europa som i Finland och Nyland. Enligt en förhandsprognos ökade BNP i Nylandsområdet med ca en halv procent år 2012, tillväxten i hela landet hamnade på noll. Den ekonomiska recessionen avspeglade sig också på konjunkturbilden och utsikterna för företag i Helsingforsregionen. Svagast utvecklades omsättningen hos industriföretag, då utvecklingen låg närmare fem procent på minussidan under årets tredje kvartal. Å andra sidan uppvisade privata tjänster och informations- och kommunikationssektorerna en tillväxt. Den sammanräknade omsättningen hos handel och samtliga sektorer dalade hösten Antalet arbetstagare inom byggnation ökade något och sjönk 6

11 kraftigt inom industrin. Byggnadsutsikterna försämrades kraftigt mot årsslutet också i Helsingforsregionen. Trots konjunkturnedgången ökade företagens sammanräknade lönesumma i Helsingforsregionen under det senaste året Vanda stads verksamhetsmiljö och utvecklingen av ekonomin Befolkningen ökade enligt prognoserna, invandringen fortsatt livlig Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter uppgick Vandas invånarantal till personer i slutet av år Befolkningen ökade under 2012 med personer. I den befolkningsprognos som gjordes upp våren 2012 prognostiserades ökningen uppgå till år I prognosen bedömdes migrationsöverskottet bli 800 personer men i realiteten blev det något färre, 760 personer. Migrationen visade ett underskott på drygt 300 personer, men det flyttade fler personer till Vanda från utlandet jämfört med antalet personer som flyttade utomlands från Vanda. Immigrationen som håller på att öka i betydelse fortsatte att öka och var något större än under det tidigare rekordåret 2011, då inflyttningsöverskottet från utlandet uppgick till närmare personer. Det föddes färre nya vandabor än året innan och nästan 150 färre än prognosen. Något fler vandabor avled under år 2012 jämfört med prognosen, totalt drygt personer. Bild. Befolkningsändringen i Vanda åren , indelad i delfaktorer I Esbo fick nettomigrationen inom landet ett uppsving och uppvisade år 2010 ett positivt resultat efter några års underskott och år 2011 uppvisade migrationen i Esbo ett överskott på 670 personer. År 2012 hade dock inflyttningsöverskottet minskat något. I Helsingfors har nettomigrationen inom landet redan länge varit på plussidan. År 2012 fick Helsingfors ett inflyttningsöverskott på hela personer. Också i Helsingforsregionens kranskommuner ökade inflyttningsöverskottet klart jämfört med året innan. Nettomigrationen har både i Esbo och Helsingfors varit större än i Vanda, år 2012 var den i Esbo och i Helsingfors personer. I båda städerna var den större än året innan. I kranskommunerna trefaldigades inflyttningsöverskottet från migrationen jämfört med året innan och uppgick till totalt personer. Nettomigrationen uppgick i hela landet till personer, vilket är tvåtusentalet fler än år Helsingforsregionens kommuner stod för något mindre än hälften av nettomigrationen i hela landet. 7

12 Största befolkningsökningen i Dickursby storområde Enligt förhandsuppgifter växte befolkningen i Dickursby storområde med 700 personer år I Björkby var tillväxten 380 och i Aviapolis 270 personer. Befolkningen i de övriga storområdena ökade jämnt, med ca 180 personer. Bland stadsdelarna var befolkningsökningen störst i Björkby, Simonsböle och Bäckby. I Myrbacka storområde koncentrerades den största befolkningstillväxten till Mårtensdal. Stadsdelen Kivistö ökade mest i Kivistö storområde, Rosendal i Aviapolis, Simonsböle i Dickursby, stadsdelen Björkby i Björkby, Nissbacka i Korso och Kungsbacka i Håkansböle. Enligt förhandsuppgifter minskade befolkningen i totalt 23 stadsdelar i Vanda, mest i Ånäs. Enligt tillgänglig förhandsstatistik ökade befolkningen nästan som beräknat i de åldersgrupper som har störst betydelse med tanke på kommunens tjänster. Antalet barn under skolåldern ändrades i hela staden främst enligt prognoserna, det fanns endast femtio färre barn än beräknat. I storområdena var skillnaden gentemot prognosen högst 50 barn i endera riktningen: I Korso och Håkansböle fanns det fler barn under skolåldern jämfört med prognosen, i de övriga områdena var antalet barn mindre. Antalet barn i grundskoleåldern ökade i hela staden med omkring fyrtio fler barn än beräknat. I Myrbacka, Björkby, Korso och Håkansböle överensstämde antalet barn i grundskoleåldern med prognosen, i Dickursby var de fler, men i Aviapolis och Kivistö färre än beräknat. Antalet personer som uppnått ålderspensionsåldern ökade praktiskt taget enligt prognosen inom samtliga storområden. I Håkansböle var antalet något större än beräknat och på motsvarande sätt något mindre i Dickursby. Antalet personer i arbetsför ålder ökade i Vanda med 80 personer fler än beräknat. I Kivistö och Björkby var ökningen mindre än beräknat. Enligt en befolkningsprognos som gjordes i fjol våras kommer antalet invånare i Vanda att öka med år En ny befolkningsprognos för åren görs i början av året och den preciseras i maj-juni. Källor: Statistikcentralen och kommunregistret Facta Prognos för den del av befolkningen som talar främmande språk Som ett samarbete mellan kommunerna i huvudstadsregionen utarbetades för Helsingforsregionen år 2009 en prognos för de närmaste årens utveckling av den del av befolkningen som talar ett främmande språk. Invandringen har dock ökat snabbare än vad som då beräknades. I årsskiftet 2011/2012 var prognosens felmarginal hela i hela regionen. Därför uppdaterades prognosen i slutet av år 2012 och det förväntade inflyttningsöverskottet höjdes. Nu beräknas det i regionen år 2030 finnas närmare personer som talar främmande språk eller har utländsk bakgrund, fler än i den tidigare prognosen. Enligt den nya prognosen ökar storleken på den del av befolkningen som talar främmande språk i Vanda från ca personer till ca personer fram till år Den andel av befolkningen som talar främmande språk i Vanda växer från dagens 11 procent till 23 procent. Källa: Prognos för den del av befolkningen som talar främmande språk i Helsingforsregionen fram till år Antalet arbetslösa ökar Vid årsskiftet var arbetslöshetsgraden i Vanda 8,9 procent, vilket vid sidan av Karislojo var den högsta siffran i Helsingfors ekonomiska region. I hela den ekonomiska regionen var arbetslöshetsgraden 7,7 procent och i hela området för Nylands NTM-central 7,5 procent. I slutet av december fanns det arbetslösa i Vanda, vilket är 780 fler än året innan. Antalet arbetslösa var som lägst i Vanda i april 2012, då de uppgick till ca

13 I slutet av december 2012 hade vandabor varit utan jobb i över ett år. Det är 325 fler än ett år tidigare. I Vanda var antalet arbetslösa ungdomar under 25 år störst i juli, då de uppgick till närmare personer. Efter det har antalet minskat så att antalet arbetslösa var 914 i slutet av december, vilket är blott 40 fler än i december året innan. Bild. Arbetslösa ungdomar under 25 år i Vanda månad för månad åren I december 2012 hade också antalet permitterade ökat i jämförelse med året innan: 550 vandabor var permitterade, hundratalet fler än ett år tidigare. Antalet lediga arbetsplatser i Vanda uppgick vid förra årsskiftet till knappt 2 000, vilket är 700 fler än ett år tidigare. Antalet lediga arbetsplatser var som störst i januari i fjol, då de var fler än till antalet. Källa: statistik från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral och Vandas arbets- och näringsbyrå Antalet färdigställda bostäder minskade med en tredjedel Under 2012 färdigställdes nya bostäder i Vanda, dvs. nästintill åttahundra färre än år På 1990-talet var den årliga bostadsproduktionen i snitt bostäder och på 2000-talet bostäder. Målsättningen på bostäder per år som uppställts i Vandas bostadsprogram har på 2000-talet endast uppnåtts åren 2003, 2004 och Av de nya bostäderna byggdes 62 procent i våningshus, 19 procent i egnahemshus, 7 procent i andra fristående småhus (parhus och kopplade småhus) och 12 procent i radhus. Andelen bostäder i småhus, egnahemshus, andra fristående småhus och radhus av antalet nybyggen uppgick till 38 procent. Byggandet av egnahemshus har minskat jämfört med det tidiga 2000-talet. De årliga variationerna är störst i fråga om byggandet av bostäder i våningshus, t.ex. färdigställdes ca 700 färre bostäder år 2012 jämfört med år Byggandet av radhusbostäder har under de senaste åren varit småskaligare jämfört med det tidiga 2000-talet. Bostadsbyggandet fokuserades år 2012 på storområdena Dickursby och Björkby där närmare tre femtedelar av alla nya bostäder färdigställdes. Av de bostäder som färdigställdes år 2012 var 363 hyresbostäder som byggts med statligt stöd, dvs. över fyrahundra färre än år I fråga om 86 hyresbostäder var staden, dvs. VAV, byggherre. Det är cirka sextio färre än år År 2011 byggdes totalt 93 bostadsrättsbostäder i Vanda. 9

14 Bild. Färdigställda bostäder i Vanda enligt hustyp Utifrån de bostäder som var under byggnad och de bygglov som hade beviljats för att bygga bostäderna uppskattar man att det under loppet av 2013 endast byggs något fler bostäder i Vanda än året innan, stycken. Av dem uppskattas andelen bostäder i våningshus uppgå till 1 050, egnahemshus 230, kopplade småhus 90 och radhus 180. Fokus i bostadsbyggandet ligger på axeln Dickursby Aviapolis. Källa: kommunregistret Facta Våningsyta för verksamhetslokaler byggdes i mindre omfattning jämfört med genomsnittet på 2000-talet I Vanda har antalet arbetsplatser ökat på 2000-talet, med undantag av åren 2005 och 2009, då antalet arbetsplatser inom staden minskade med i snitt arbetsplatser om året. Enligt de senaste officiella uppgifterna ökade antalet arbetsplatser i Vanda under 2010 med arbetsplatser. Utifrån statistikcentralens arbetsplatsutredning kan man göra bedömningen att antalet arbetsplatser fortsatte att öka i Vanda under 2011, men att under 2012 avstannade tillväxten så att antalet arbetsplatser i årsskiftet 2012/2013 endast var något större än i slutet av Den ekonomiska recessionen i slutet av 2000-talets första decennium lämnade sina spår i Vanda också i fråga om byggandet av arbetsplatser: under år 2010 färdigställdes endast m 2 -vy annan ny våningsyta än bostadsvåningsyta, dvs. den klart lägsta siffran på hela 2000-talet. År 2011 byggdes åter mer verksamhetslokaler: mängden färdigställda verksamhetslokaler fördubblades jämfört med år År 2012 färdigställdes endast något mer våningsyta ( m 2 -vy) jämfört med år Det är m 2 - vy mindre än genomsnittet på 2000-talet. Av den våningsyta för verksamhetslokaler som färdigställdes år 2012 byggdes två femtedelar i Dickursby storområde och en tredjedel i Aviapolis storområde. Nästan hela den färdigställda våningsytan (95 %) byggdes i nybyggnader. Av ytan färdigställdes två femtedelar i lagerbyggnader, en femtedel i affärs- och kontorsbyggnader och likaså en femtedel i industribyggnader. Under det innevarande året 2013 kommer tyngdpunkten inom annat än bostadsbyggande att ligga i området utmed Ring III. Volymen på den byggnadsyta som färdigställs under det innevarande året beräknas bli något mindre än i fjol. Affärs- och kontorsbyggnader samt lagerbyggnader upptar största delen av den färdigställda våningsytan. Källa: kommunregistret Facta 10

15 Bild. Byggnation som färdigställts i Vanda åren , exkl. bostadsvåningsyta Skatteinkomster Staden fick sammanlagt 857,1 miljoner euro i skatteinkomst år Skatteinkomsterna ökade med 2,6 procent jämfört med år Budgeten underskreds för skatteinkomstens del med 10,9 miljoner euro. Samtliga skattekategorier underskreds. Staden fick in 739,1 miljoner euro år i kommunalskatt; en ökning på 4,1 procent jämfört med kommunalskatteinkomsten år Motsvarande ändring var 3,8 procent i hela landet. Förskott på kommunalskatt för skatteåret 2012 inflöt totalt 690,2 miljoner euro; en ökning med 3,2 procent jämfört med kommunalskatteförskotten skatteåret I slutet av 2012 sänkte staten kommungruppens andel för skatteåret 2012 till 62,41 procent och Vandas kommunspecifika fördelningsandel ökade till 0,04398; ändringarna i form av rättelser kompenserade varandra. November månads redovisning av debiteringar, dvs. skatteåterbäringarna för år 2011 var också i hela landet större än beräknat och november månads skatteredovisning uppgick i Vanda till sammanlagt -4,7 miljoner euro. För skatteåret 2011 fick staden in sammanlagt 25,4 miljoner euro i redovisad inkomstskatt och för skatteåret ,2 miljoner euro i kvarskatt. Vandas inkomstskattesats är 19,0 och det vägda genomsnittet bland kommunernas inkomstskattesatser var 19,25 år I kommunalskatt inflöt 2,9 miljoner euro mindre än vad som hade beräknats i budgeten Staden fick 56,3 miljoner euro i samfundsskatt år 2012, 14,2 procent mindre än år I hela landet uppgick motsvarande minskning av kommunernas samfundsskatt till 27,4 procent. Stadens fördelningsandel av kommunernas samfundsskatt år 2011 var 0,04606; år 2011 var motsvarande andel 0, Stadens höjda fördelningsandel förklaras av att stadens skatteinkomstavdrag var minst i landet i fjol. Kommunerna fick 28,34 procent av den totala samfundsskatten som hade influtit i hela landet år Den ackumulerade samfundsskatten år 2012 minskades av en exceptionellt stor återbäring till skattebetalarna för åren Också den ekonomiska recessionen minskade i årsslutet samfundsskatteförskotten för skatteåret Staden fick in 6,7 miljoner euro mindre i samfundsskatt än vad som hade beräknats i budgeten Staden fick in 61,7 miljoner euro i fastighetsskatt år 2012, vilket var en ökning på 3,1 procent jämfört med år Ökningen berodde på en höjning av taxeringsvärden. Taxeringsvärdet hos fastigheter och byggnader ökade totalt med över 4 procent år 2012 och lite över 63 miljoner euro debiterades i fastighetsskatt. Av den debiterade fastighetsskatten inflöt närmare 80 procent från skatt för fastigheter och byggnader som omfattas av allmän fastighetsskatt, ca 19 procent för permanenta bostadshus och en procent för obebyggda bostadstomter som omfattas av förhöjd fastighetsskatt. En minskande rättelse gjordes i fastighetsskatten för början av året. I fastighetsskatt inflöt 1,3 miljoner euro mindre än vad som hade beräknats i budgeten

16 Tabell: Stadens skatteinkomst år euro Ursprunglig Budget- Budget Utfall Avvikelse budget ändringar efter ändringarna Skatteinkomster Kommunal inkomstskatt Andel av samfundsskatteintäter Fastighetsskatt Tabell: Bestämningsgrunderna för stadens inkomstskatt Inkomstskattesats Beskattningsbar inkomst, milj. euro Ändring i % , ,3 8, , ,6 7, , ,7 1, , ,0 2, , ,3 5,2 2012* 19,00 * Beskattningen för 2012 färdigställs hösten 2013 Tabell: Bestämningsgrunderna för stadens fastighetsskatt Fastighetsskattesatser Allmän 1,00 Stadigvarande bostadshus 0,32 Kraftverk 2,85 Obebyggd byggnadsplats 2,50 Statsandelar År 2012 fick staden in 148,2 miljoner euro i statsandelar för driftsekonomin, vilket är en ökning på 8,5 procent jämfört med år Statsandelen för basservice var 148 milj. euro och övriga statsandelar för undervisnings- och kulturväsendet 0,2 miljoner euro. Budgeten överskreds för statsandelarnas del med 7,2 miljoner euro. Enligt finansministeriets beslut (FM ) fick staden 145,8 miljoner euro i statsandel för basservicen. Finansministeriets beslut (FM ) om en minskning av statsandelarna med anledning av den finansiering som betalas för inledandet av grundläggande utbildning minskade stadens statsandel för basservice med euro. Finansministeriets beslut (FM ) om en ökning av statsandelarna med anledning av landskapsförbundens uppgiftsändring ökade stadens statsandel för basservice med euro. Den statsandel som betalats till kommunerna i slutet av år 2011 i anslutning till arbetsmarknadsorganisationernas ramavtal har enligt anvisningarna förts upp i bokslutet för år I Vanda var denna andel 2,2 miljoner euro. Merparten av statsandelen för basservice består av kalkylenliga kostnader inom social- och hälsovården samt förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen. Vandas kalkylenliga kostnader uppgick till 773 miljoner euro. Kommunens självfinansieringsandel var 600 miljoner euro (3 001,5 euro/invånare) år En allmän andel tillförs statsandelarna liksom minskningarna och ökningarna i 12

17 dem, vilka i Vanda uppgick till sammanlagt 20,4 miljoner euro år 2012 frånsett en ökning i anslutning till underhållsstöd. Utjämningen av statsandelarna utgående från skatteinkomsterna var -58,5 miljoner euro i Vanda år 2012 (år ,3 miljoner euro). Vandas utjämning minskades med ca 6,2 miljoner euro år 2012 på grund av att fastighetsskatten avskrevs från utjämningskalkylen. I övriga statsandelar för undervisnings- och kulturväsendet fick staden -0,5 miljoner euro enligt utbildningsstyrelsens förhandskalkyl (UM ). I årsslutet 2012 uppgick utbildningsstyrelsens justeringsbeslut till 0,2 miljoner euro och således omfattade beslutet en rättelsepost på 0,7 miljoner euro. De största utökande rättelseposterna anknöt till den grundläggande utbildningens förberedande undervisning för invandrare och gymnasieutbildningen. Vid budgetberedningen var Kommunförbundets förhandsprognos om kommunernas finansieringsandel i UKM:s statsandel -375 euro/invånare, från vilken den sjönk till -364,6 euro i det slutgiltiga beslutet. Också elevantal och enhetspriser preciserades i UKM:s slutgiltiga statsandelsbeslut. Basservicens statsandelsprocent var 31,42 och undervisnings- och kulturväsendets (huvudmannafinansiering) statsandelsprocent var 41,89 år Besluten om hemkommunsersättningsinkomster och -utgifter som fattas i samband med statsandelsberäkningen samt återbetalningen av återkraven av underhållsstöd har bokförts i enlighet med bokföringsanvisningarna på egna separata konton. Tabell: Statsandelarna i stadens driftsekonomi euro Ursprunglig Budget- Budget Utfall Avvikelse budget ändringar efter ändringarna Statsandelar Basservicens statsandel Undervisnings- och kultursektorns 189 Övriga statsandelar 0 Budgetutfallet 2012 Budgeten för 2012 godkändes av Vanda stadsfullmäktige Stadsstyrelsen antecknade verksamhetsområdenas driftsplaner som beretts enligt budgeten för kännedom Den av fullmäktige godkända ursprungliga budgeten för år 2012 uppvisade ett överskott på euro. I driftsbudgetfasen separerades inkomster och utgifter för resultatområdena för måltids-, städ- och fastighetsservice som överlåtits till Vantaan Tilapalvelut Oy genom en affärsverksamhetsöverföring och budgeten uppvisade ett underskott på -5,7 miljoner euro, samt en bruttoinvesteringsnivå på totalt 176,9 miljoner euro. Stadsfullmäktige beslutade under hösten 2012 om ändringar i budgeten för 2012 utgående från förslag från verksamhetsområdena. Efter budgetändringarna blev räkenskapsperiodens resultat i budgeten -17 miljoner euro och bruttoinvesteringsnivån hamnade på 196,8 miljoner euro. I bokslutet för 2012 uppgår resultatet för räkenskapsperioden till -3,7 miljoner euro. Bokslutets resultat överensstämmer med de resultatprognoser som presenterats för stadsstyrelsen i rapporteringen under hösten Under 2012 har det i prognoserna beaktats att räntekostnaderna och skatteinkomsterna underskrids, men budgeten har inte ändrats i dessa avseenden. Utfallet för driftsekonomidelen och resultaträkningsdelen i budgeten Budgeten för 2012 godkändes av Vanda stadsfullmäktige Stadsstyrelsen antecknade organens driftsplaner som beretts utifrån budgeten för kännedom Den av fullmäktige godkända ursprungliga budgeten för år 2012 uppvisade ett överskott på euro. I driftsbudgetfasen separerades inkomster och utgifter för resultatområdena för måltids-, städ- och 13

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse...1. 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1

1 Verksamhetsberättelse...1. 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1 BALANSBOK 2014 INNEHÅLL sida 1 Verksamhetsberättelse...1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1 1.1.1 Kommundirektörens översikt...1 1.1.2 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.1.3 Den allmänna

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2012

VASA STADS BOKSLUT 2012 VASA STADS BOKSLUT VASA STAD BOKSLUT Stadsstyrelsen 27.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation 3 1.2 Stadens

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2013 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2011 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240

7. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR... 240 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Sammanträde Tid 09.09.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

VANDAS BALANSERADE STRATEGI

VANDAS BALANSERADE STRATEGI VANDAS BALANSERADE STRATEGI Vanda stads verksamhetsidé Vanda stad främjar sina invånares välfärd, uppkomsten av nya arbetsplatser och en hållbar utveckling i staden genom att erbjuda en god verksamhetsmiljö

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2014

KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 2014 KYRKSLÄTTS KOMMUN BOKSLUT 214 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kommundirektörens översikt 1 Kommunens organisation 2 Allmän ekonomisk utveckling 3 Utveckling av verksamhet och ekonomi i Kyrkslätts

Läs mer

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 sfullmäktige 17.12.2012 117 INNEHÅLL Vision 2020: Karleby som bäst...1 MÅL FÖR VERKSAMHETEN...19 Centrala bolags mål...35 DRIFTSEKONOMI...41 Revisionsnämnden...46

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I

INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I INNEHÅLLSFÖRTECKNING del I 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

Program för kommunernas ekonomi 2016-2019

Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Finansministeriets publikationer 16b/2015 Kommunärenden Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Finansministeriets publikationer 16b/2015 Kommunärenden 441

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Utgångspunkter för budgeten för 2015 för Karleby stad...5 Sammanfattning av budgeten...7 Mål för verksamheten...14 Centrala

Läs mer