Komponenter och byggnadsinventarier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006-12-22 Komponenter och byggnadsinventarier"

Transkript

1 Bertil Dersén Ekonomi Styrande dokument för komponentavskrivningar och byggnadsinventarier Gäller fr.o.m Ventilationsaggregat Värmeundercentr al Ställverk Ställverk Grund, stomme mm Ställverk Värmepump Värmeundercentral Kylmaskiner Byggnadsinventarie Ventilationsaggregat Region Skåne inför komponentavskrivningsmodellen år 2007, vilket innebär att Regionservice i anläggningsredovisningen delar in Region Skåne inför komponentavskrivningsmodellen år 2007, vilket fastigheten i komponenter med innebär att Regionservice i anläggningsredovisningen delar in fastigheten i komponenter med kortare Region Skåne inför komponent- nyttjandeperioder än byggnaden i avskrivningsmodellen övrigt år 2007, vilket innebär att Regionservice i anläggningsredovisningen delar in fastigheten i komponenter med kortare nyttjandeperioder än byggnaden i övrigt Kylmaskiner Grund, stomme mm Ventilationsaggregat Värmepump Värmeundercentral Kylmaskiner Grund, stomme mm Värmepump

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 RETROAKTIVITET... 3 REGELVERK... 3 NYTTJANDEPERIODER... 3 KOMPONENTER - DEFINITIONER %-REGELN... 5 BYGGNADSINVENTARIER... 5 FASTSTÄLLANDE AV ANSKAFFNINGSVÄRDET FÖR KOMPONENTER OCH BYGGNADSINVENTARIER... 7 FÖRÄNDRINGAR I KONTOPLAN OCH ANLÄGGNINGSREGISTER... 7 BILAGOR (10)

3 Bakgrund Regionfullmäktige beslutade i budget 2007, plan att införa en komponentavskrivningsmodell per Två huvudmotiv har varit vägledande till beslutet: Att göra redovisningen mera rättvisande vad avser hur en utgift kopplad till en fastighetsinvestering periodiseras. Att minska gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och planerat underhåll. Retroaktivitet Införande av komponentavskrivningar enligt URA 31 (Redovisningsrådets akutgrupp) är en ändrad bedömning och inte byte av redovisningsprincip. Därmed föreligger enligt URA 31 inga krav på retroaktivitet. Detta innebär att alla nedanstående komponenter, som anskaffats före även fortsättningsvis kommer att ingå i byggnadsvärdet. Komponenter, anskaffade efter , rubriceras som komponent i balansräkning och anläggningsregister. Regelverket kring komponenter, som framgår nedan, gäller alltså endast de komponenter som anskaffas efter Regelverk Region Skånes regelverk inom ramen för komponentavskrivningar är den kommunala redovisningslagen (KRL). Därefter gäller Rådet för kommunal redovisning (RKR) som i sin tur hämtar rekommendationer från Redovisningsrådets rekommendationer (RR). RR 12 uppmuntrar till komponentavskrivning, men innehåller inget strikt krav på tillämpning. Inom offentliga sektorn finns även International Public Sector Accounting Standard (IPSAS). Även Bokföringsnämndens (BFN) arbete är av intresse för RKR. Både IPSAS och Bokföringsnämnden ställer sig positiva till komponentavskrivningsmodellen. Nyttjandeperioder De rekommenderade nyttjandeperioderna för komponenter respektive byggnadsinventarier (se nedan) skiljer sig åt jämfört med nyttjandeperioden för byggnaden i övrigt (grund och stomme). När det gäller externa kontrakt följer nyttjandeperioden normalt avtalstidens längd. 3(10)

4 Komponenter - definitioner Viktiga delar av vissa tillgångar kan behöva ersättas regelbundet. Sådana delar bör, när så är möjligt, redovisas och därmed avskrivas som separata enheter eftersom de har en annan nyttjandeperiod och därmed avskrivningstid än tillgången i övrigt (komponentavskrivning). Utgiften för att ersätta en sådan enhet redovisas som anskaffning av en ny tillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs. Beslutade komponenter Nedanstående 5 komponenter utgör komponenter fr o m Kriterierna vid urvalet av komponenter har varit följande: Tydligt avskiljbara från övrig byggnad/utrustning Betinga ett högt värde (normalt över 1 Mkr) Betinga en nyttjandeperiod som avviker från byggnaden i övrigt Resterande byggnad bokförs och hanteras som en klump. Ventilationsaggregat Definition: Aggregat/fläktar inklusive kanal för intag och avluft exkluderat till- och frånluftskanaler inom byggnad. El, kyla- och värmematning från central ingår. Styr-, regler och övervakning (SRÖ) är ingen egen komponent, men i de fall installationen skulle kräva anpassningar av SRÖ-anläggningen ingår dessa åtgärder/utgifter i komponenten ventilationsaggregat. Rekommenderad avskrivningstid/nyttjandeperiod: 20 år Definition: Installation i schakt (själva schaktet ingår ej) inklusive dörrar och automatik, larm, elinstallation från elcentral, samt utrustning i maskinrum. Rökgasventilation ingår. Rekommenderad avskrivningstid/nyttjandeperiod: 20 år Ställverk Definition: Kablage från avlämningspunkt, transformatorer, apparatskåp inklusive styr och övervakning, till avlämningspunkt för 400V. Rekommenderad avskrivningstid/nyttjandeperiod: 20 år 4(10)

5 Värmeundercentral Definition: Rör från tomt/avlämningspunkt, värmeväxlare och shuntgrupp, varmvattenberedning inklusive pumpar och ventiler, sekundär mätare för interndebitering. Styr-, regler och övervakning (SRÖ) är ingen egen komponent, men i de fall installationen skulle kräva anpassningar av SRÖ-anläggningen ingår dessa åtgärder/utgifter i komponenten värmeundercentral. Rekommenderad avskrivningstid/nyttjandeperiod: 15 år Kylmaskiner/värmepumpar Definition: Aggregat inklusive kondensor samt ledningar och pumpar till ventilationsaggregat. I förekommande fall ingår även kollektorer till värmepumpar. Rekommenderad avskrivningstid/nyttjandeperiod: 10 år 25 %-regeln När åtgärder vidtas på nyanskaffade komponenter efter skall man för redovisningsändamål fastställa om utgifterna är av investerings- eller reparationskaraktär. Om mindre än 25 % av en komponents anskaffningsvärde byts så ska åtgärden kostnadsföras som reparation. Överstiger utgiften 25 % skall utgiften investeringsföras under förutsättning att nyttjandetiden uppgår till minst 3 år. OBS! Utgifter på del av komponent, anskaffade före , kommer att behandlas som planerat underhåll oberoende av om utgiften för åtgärden överstiger 25 % av det aktuella anskaffningsvärdet för hela komponenten. Definition: Som byggnadsinventarier räknas sådana delar och tillbehör i en byggnad som direkt är avsedda för att tjäna den verksamhet som bedrivs i byggnaden. Dessa inventarier sitter oftast fast i byggnaden. Sådan inredning och utrustning som normalt finns i byggnader - oberoende av hur den används - hänförs däremot till avskrivningsunderlaget för byggnad. kommer att systematiskt bokföras fr o m (10)

6 Nedanstående grupper av byggnadsinventarier kommer att redovisas separat i balansräkningen fr o m Ytterligare byggnadsinventarier kan eventuellt tillkomma, då gällande gränsdragningslista i ett senare skede kommer att ses över. i Regionservice anläggningstillgångar Benämning: Rekommenderad nyttjandeperiod: 1. Avhärdningsanläggningar, 10 år verksamhetsspecifika, centrala 2. Draghuvar, stationära 10 år 3. Fast konstnärlig utsmyckning på Bestående värde och behöver inte mark, och i anslutning till byggnad avskrivas (i de fall som utsmyckningen är beroende av fastigheten för att finnas kvar kan det övervägas att man skriver av värdet på samma tid som byggnaden) 4. Frysrum, kylrum 10 år 5. Gasanläggningar inkl armaturer och 15 år mottagnings-/fördelningscentral. Central försörjning för medicinska gaser eller process-/industrigaser samt tryckluft 6. Högvoltsutrustningar, specifika för 10 år utrustning såsom cyklotroner 7. Portar, slag-, vik- och takskjut-, 10 år manuella och maskindrivna, verksamhetsanpassade i antal eller utförande 8. Reservkraftanläggningar, centrala 15 år 9. Rörpostanläggningar, centrala 15 år 10. Strålningsskydd 10 år 11. Transportörer: band-, box, kassett- 10 år och högkanttransportörer centrala anläggningar 12. Vattenreningsanläggningar, 10 år exklusive dialys (utrustning) 13. Vårdrumspaneler, vårdrumslister 15 år 14. Ånganläggningar, central 10 år försörjning 6(10)

7 Fastställande av anskaffningsvärdet för komponenter och byggnadsinventarier Regionservice begär in prisuppgifter på respektive komponent i samband med framtagandet av förfrågningsunderlaget i alla nya upphandlingar som sker fr o m år I Administrativa Föreskrifter AFC.25 skall följande text införas: På grund av differentierade avskrivningstider för komponenter och byggnadsinventarier inom Regionservice byggnader, skall entreprenören/entreprenörerna efter anmodan prissätta med X markerade komponenter och byggnadsinventarier enligt bilaga till dessa Administrativa Föreskrifter. Se bilaga 1. Vid projektavslut, då projektet aktiveras in i anläggningsregistret, skall projektledaren med hjälp av anbudshandlingarna göra en procentuell fördelning av övriga projektkostnader (projektering, projektledartid etc) som skall följa med respektive komponent eller byggnadsinventarie. Förändringar i kontoplan och anläggningsregister 1 Kontoplanen Kontoplanen i balansräkningen utökas med enligt ovan. 2 Anläggningsregistret I anläggningsregistret är byggnaden indelad i nedanstående kategorier: Kärnfastighet Byggnad annan verksamhet Utvecklingsbyggnader Mark Konstnärlig utsmyckning Leasingavtal Komponenter 7(10)

8 Tabell 1. er år 2007 i anläggningsregistret (förslag på kodifiering och uppdelning) Konto i Red 11120, Konto i Red 11120, Konto i Red 11120, Konto i Red Konto i red 11020, Konto i red 12320, Konto i red 11220, Kärnfastighet annan byggnad utvecklingsbyggnader Mark Komponenter Leasingavtal Kärnf 10 år Kärnf 20 år Kärnf 30 år Kärnf 50 år Kärnf flex år Byggnader för annan verksamhet 10 år Byggnader för annan verksamhet 20 år Byggnader för annan verksamhet 30 år Byggnader för annan verksamhet 50 år Byggnader för annan verksamhet flex år Utvecklingsbyggnader 10 år Mark Ventilationsaggregat Utvecklingsbyggnader 20 år Utvecklingsbyggnader 30 år Utvecklingsbyggnader 50 år Utvecklingsbyggnader flex år Ställverk Värmeundercentraler Kylmaskiner/värmepumpar Varje nyupplagd tillgång i anläggningsregistret tilldelas automatiskt ett unikt anläggningsid. Samtliga anläggningstyper kopplas till kontomallar i basregistret. I basregistret finns 6 olika sökfält med ledtexter som ger möjlighet att sortera ut information. Dessa är juridisk beteckning, populärnamn (benämning), objektnummer, adress, ansvar samt areal (m 2 ). 8(10)

9 Bilagor KOMPONENTAVSKRIVNING/BYGGNADSINVENTARIER Bilaga 1 Komponentlista enligt AFC.25 Komponent X Ventilationsaggregat Definition: Aggregat/fläktar inklusive kanal för intag och avluft exkluderat till- och frånluftskanaler inom byggnad. El, kyla- och värmematning från central ingår. Styr-, regler och övervakning (SRÖ) är ingen egen komponent, men i de fall installationen skulle kräva anpassningar av SRÖ-anläggningen ingår dessa åtgärder/utgifter i komponenten ventilationsaggregat. Kostnad X Definition: Installation i schakt (själva schaktet ingår ej) inklusive dörrar och automatik, larm, elinstallation från elcentral, samt utrustning i maskinrum. Rökgasventilation ingår. X Ställverk Definition: Kablage från avlämningspunkt, transformatorer, apparatskåp inklusive styr och övervakning, till avlämningspunkt för 400V. Värmeundercentral Definition: Rör från tomt/avlämningspunkt, värmeväxlare och shuntgrupp, varmvattenberedning inklusive pumpar och ventiler, sekundär mätare för interndebitering. Styr-, regler och övervakning (SRÖ) är ingen egen komponent, men i de fall installationen skulle kräva anpassningar av SRÖ-anläggningen ingår dessa åtgärder/utgifter i komponenten värmeundercentral. Kylmaskiner/värmepumpar Definition: Aggregat inklusive kondensor samt ledningar och pumpar till ventilationsaggregat. I 9(10)

10 förekommande fall ingår även kollektorer till värmepumpar Byggnadsinventarielista enligt AFC.25 Definition byggnadsinventarier generellt: Som byggnadsinventarier räknas sådana delar och tillbehör i en byggnad som direkt är avsedda för att tjäna den verksamhet som bedrivs i byggnaden. Dessa inventarier sitter oftast fast i byggnaden. Byggnadsinventarie X Avhärdningsanläggningar, verksamhetsspecifika, centrala Kostnad Draghuvar, stationära X Fast konstnärlig utsmyckning på mark, och i anslutning till byggnad Frysrum, kylrum X Gasanläggningar inkl armaturer och mottagnings-/fördelningscentral. Central försörjning för medicinska gaser eller process-/industrigaser samt tryckluft Högvoltsutrustningar, specifika för utrustning såsom cyklotroner Portar, slag-, vik- och takskjut-, manuella och maskindrivna, verksamhetsanpassade i antal eller utförande Reservkraftanläggningar, centrala X Rörpostanläggningar, centrala o.s.v. 10(10)

Anläggningstillgångar Fördjupningsprojekt. Januari 2017 Katarina Jacobsson & Malin Ohlsson

Anläggningstillgångar Fördjupningsprojekt. Januari 2017 Katarina Jacobsson & Malin Ohlsson Anläggningstillgångar Fördjupningsprojekt Januari 2017 Katarina Jacobsson & Malin Ohlsson Anläggningstillgångar Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

(Komponent-)avskrivningar inom VA. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund

(Komponent-)avskrivningar inom VA. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund (Komponent-)avskrivningar inom VA Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-04-23 1 Kommuners investeringsverksamhet Sveriges kommuner är för närvarande inne i

Läs mer

Region Skåne. Granskning av komponentavskrivning Rapport. KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12

Region Skåne. Granskning av komponentavskrivning Rapport. KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12 Granskning av komponentavskrivning KPMG AB Offentlig sektor 10 mars 2015 Antal sidor: 12 2014 Komponentavskrivning.docx KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Övergång till komponentavskrivning

Övergång till komponentavskrivning INFORMATION Övergång till komponent Bakgrund I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett explicit krav på tillämpning av komponent. Även om tidigare versioner av rekommendationen inte har

Läs mer

Komponentavskrivningar och teknikprogrammet. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-04-23

Komponentavskrivningar och teknikprogrammet. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-04-23 Komponentavskrivningar och teknikprogrammet Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-04-23 1 Vad är en investering? Dagens välfärd beror på resultatet av tidigare

Läs mer

Redovisning av immateriella tillgångar

Redovisning av immateriella tillgångar REKOMMENDATION 12.1 Redovisning av immateriella tillgångar Maj 2007 Innehåll Denna rekommendation anger hur immateriella tillgångar skall behandlas i redovisningen. Rekommendationen anger vilka utgifter

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar

Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-05-18 1 Projekt: Aktiv redovisning

Läs mer

Dnr: 2016/ Id: Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige

Dnr: 2016/ Id: Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige Dnr: 2016/000580 Id: 53936 Investeringspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-05 279 Innehållsförteckning INLEDNING OCH DEFINITION... 1 ANSKAFFNINGSVÄRDE... 2 DRIFTSKOSTNADER... 2 FINANSIERING...

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/03280 Uppdnr 957 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Svar

Läs mer

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARS REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter (december 2013) REDU

Läs mer

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 Nedan lämnas en kortfattad beskrivning av K3-regelverket och dess

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Nördseminarium på temat aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar

Nördseminarium på temat aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Nördseminarium på temat aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-10-23 1 Agenda Inledning till investeringsredovisning

Läs mer

Redovisning av lånekostnader

Redovisning av lånekostnader REKOMMENDATION 15.1 Redovisning av lånekostnader November 2006 RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader Innehåll Denna rekommendation anger hur lånekostnader skall redovisas. Rekommendationen beskriver två

Läs mer

Kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet DEL II

Kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet DEL II Kostnader i inkomstslaget näringsverksamhet DEL II Utgifter som får dras av Enligt 16 kap. 1 IL ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras

Läs mer

Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari Haparanda kommun. Granskning av: Redovisning av anläggningstillgångar

Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari Haparanda kommun. Granskning av: Redovisning av anläggningstillgångar Revisionsrapport 2018 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2019 Haparanda kommun Granskning av: Redovisning av anläggningstillgångar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Bokföringsnämnden Box STOCKHOLM

Bokföringsnämnden Box STOCKHOLM Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM 2016-08-18 Remissvar på förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning i mindre företag, Dnr 15-32 (RF), som är en paraplyorganisation

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGS- REDOVISNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-01-07, 25 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL OCH MED:

Läs mer

Rekommendationer - BFN R 1

Rekommendationer - BFN R 1 Rekommendationer - BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader* * Bokföringsnämnden i plenum har vid sitt sammanträde den 5 december 2005 beslutat att BFN R 1 inte skall tillämpas av näringsdrivande,

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Rådet för kommunal redovisning Aktuella frågor

Rådet för kommunal redovisning Aktuella frågor Rådet för kommunal redovisning Aktuella frågor Torbjörn Tagesson Vad har RKR ägnat sig åt under 2017? Nya informationer: Redovisning av rivnings- och saneringsutgifter Redovisning av kapitalförsäkringar

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen

Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen www.pwc.se Revisionsrapport Karin Kärnekull Wallqvist Richard Vahul Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen Ekerö kommun Ekerö kommun Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen

Läs mer

Riktlinjer för Investeringsredovisning

Riktlinjer för Investeringsredovisning Riktlinjer för Investeringsredovisning Antagen av KS 2011-04-06 Vänersborgs kommun Riktlinjer för investeringsredovisning Sida 1 (8) Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Redovisningsrutiner...2 3.

Läs mer

Komponentavskrivning i Malmö stad

Komponentavskrivning i Malmö stad Komponentavskrivning i Malmö stad 2015-10-01 Elisabeth Eklund Agenda Upplägg i Malmö stad Tidplaner och aktiviteter Komponenter Gränsdragning drift investering Befintliga anläggningstillgångar AR och ekonomisystem

Läs mer

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR

URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 39 REDOVISNING AV UTGIFTER FÖR HEMSIDOR Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags finansiella rapporter inte beskrivas

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 162/2016 INVESTERINGSPOLICY Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 52. Uppdateras före 2020-12-31 1/6 Policy för investeringsutgifter

Läs mer

Investeringar Riktlinjer. Riktlinjer

Investeringar Riktlinjer. Riktlinjer 2018-09-27 Investeringar Riktlinjer Dokumenttyp Riktlinjer Giltighetstid fr. o. m. t. o. m. 2018-10-24 - Gäller tills vidare Gäller för målgruppen Chefer och handläggare Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf

Läs mer

Exempel på att införa komponentredovisning på ett gammalt avloppsreningsverk

Exempel på att införa komponentredovisning på ett gammalt avloppsreningsverk Exempel på att införa komponentredovisning på ett gammalt avloppsreningsverk Generellt tillvägagångssätt vid införande Följande punkter sammanfattar hur några huvudmän i Sverige arbetat när de infört komponentavskrivningar.

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar Emil Forsling Malin Liljeblad Fredrik Winter Innehåll 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte 2 3.1 Avgränsning

Läs mer

Anläggningsredovisning

Anläggningsredovisning Revisionsrapport Anläggningsredovisning Stefan Fredriksson Cert. kommunal revisor Hammarö kommuns revisorer Anläggningsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 1 2.1

Läs mer

Tillgångar, tillkommande utgifter och avskrivningar enligt K3 och K2. En guide för studenter 2017

Tillgångar, tillkommande utgifter och avskrivningar enligt K3 och K2. En guide för studenter 2017 Tillgångar, tillkommande utgifter och avskrivningar enligt K3 och K2 En guide för studenter 2017 K2 K3 1 Bakgrund Tillgångsdefinitionen och avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2:

KBrf - EN IDÉSKRIFT KBrf Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5.1-5.2: KBrf - EN IDÉSKRIFT Med några förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder inom redovisning i bostadsrättsföreningar. I syfte att få en bättre överskådlighet (ökad konsumentorientering) och en mer rättvisande

Läs mer

PRINCIPER FÖR INVESTERINGSHANTERING I OSBY KOMMUN

PRINCIPER FÖR INVESTERINGSHANTERING I OSBY KOMMUN 2015-05-22 PRINCIPER FÖR INVESTERINGSHANTERING I OSBY KOMMUN Beslutad av Kommunstyrelsen 195 2015-06-18 1 Allmänt... 3 Kriterier för investeringar... 3 Kapitalkostnader... 3 Investeringsbudgeten... 3 Driftbudgetramar...

Läs mer

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION SAMMANFATTNING Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1(5) Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som saknar fysisk substans. I princip är det endast detta som skiljer dem från materiella anläggningstillgångar.

Läs mer

Policy för investeringshantering. Tjörns kommun

Policy för investeringshantering. Tjörns kommun Policy för investeringshantering i Tjörns kommun Dokumenttyp och Beslutsinstans: Policy Kommunfullmäktige Dokumentnamn: Policy för investeringshantering i Tjörns kommun Dokumentansvarig: Budgetekonom/Controller,

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

Revisorernas granskning av regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar

Revisorernas granskning av regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2014-02-20 RS130077 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Revisorernas granskning av regionstyrelsens

Läs mer

FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR. Komponentredovisning AV FASTIGHETER I FÖRVALTNINGAR

FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR. Komponentredovisning AV FASTIGHETER I FÖRVALTNINGAR FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Komponentredovisning AV FASTIGHETER I FÖRVALTNINGAR Komponentredovisning AV FASTIGHETER I FÖRVALTNINGAR Upplysningar om innehållet: Felix Krause, felix.krause@skl.se Sveriges

Läs mer

Umeå kommun. Granskning av komponentavskrivning Granskningsrapport. KPMG AB 15 december 2015 Antal sidor: 11

Umeå kommun. Granskning av komponentavskrivning Granskningsrapport. KPMG AB 15 december 2015 Antal sidor: 11 Granskning av komponentavskrivning Granskningsrapport KPMG AB 15 december 2015 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte och revisionsfrågor 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Uttalande om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

Uttalande om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. 1(11) Uttalande om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2002:1)

Läs mer

Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Riktlinjer för investeringsprocessen Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse Riktlinjer för investeringsprocessen Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE Datum DNR: KS2015/490/03 2018-01-23 1 (1) Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för investeringsprocessen KS2015/490/03 Förslag till beslut Revidering av riktlinjer för investeringsprocessen

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Avskrivningar. avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar. avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar Avskrivningar avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar Avskrivningar avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69

Investeringsregler. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27, 69 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Delegation på omprövning... 3 2. Anläggningstillgång... 3 3. Anskaffningsvärde... 4 4. Reparation och underhåll...

Läs mer

Anvisningar för redovisning av investeringar

Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisningar för redovisning av investeringar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisning, instruktion 2016-06-01 Kommunchef Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 19 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: Jur. dr Peter Nilsson LRF Konsult AB Box 565

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2. En guide för studenter

Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2. En guide för studenter Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2 En guide för studenter K2 K3 Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2 förstudiematerial 1 Redovisning av materiella anläggningar är ett av de områden där K3 och K2 skiljer

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2017 ref. 36

Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2017 ref. 36 Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2017 ref. 36 Målnummer: 6841-16 Avdelning: Avgörandedatum: 2017-06-19 Rubrik: Lagrum: Anskaffningsutgiften för en solcellsanläggning på en lantbruksfastighet har varken

Läs mer

Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige w

Investeringspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige w Investeringspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18 w www.upplands-bro.se Innehåll 1 Investeringspolicy... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Budgetarbetet i Upplands-Bro Kommun... 2 2 Kriterier för investering...

Läs mer

REKOMMENDATION R3. Immateriella anläggningstillgångar

REKOMMENDATION R3. Immateriella anläggningstillgångar REKOMMENDATION R3 Immateriella anläggningstillgångar November 2018 1 Innehåll Denna rekommendation ska tillämpas vid redovisning av immateriella anläggningstillgångar. Rekommendationen gäller för redovisningsskyldiga

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär att man jämför regelverken

Läs mer

LATHUND STÖLDBERGÄRLIGA FÖRBRUKNINGSINVENTARIER Gäller från den 1 januari 2019

LATHUND STÖLDBERGÄRLIGA FÖRBRUKNINGSINVENTARIER Gäller från den 1 januari 2019 LATHUND STÖLDBERGÄRLIGA FÖRBRUKNINGSINVENTARIER Gäller från den 1 januari 2019 VERSION 2019-01-11 Redaktör: Ekonomiavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 2 Tillvägagångssätt... 2 Klassificering av

Läs mer

Granskning av investeringar och anläggningsredovisning

Granskning av investeringar och anläggningsredovisning Revisionsrapport Granskning av investeringar och anläggningsredovisning Uppvidinge kommun 12 januari 2010 Elisabeth Rye Andersson Carl-Magnus Stensson 2010-01-12 Pär Sturesson/certifierad kommunal revisor

Läs mer

Anläggningstyper i anläggningsredovisningen

Anläggningstyper i anläggningsredovisningen Anläggningstyper i anläggningsredovisningen * Fakturor som uppfyller kriterierna för anläggningstillgång bokförs med 10000 (anläggningstillgång preliminärt ). Anläggningstyp väljs vid registrering av den

Läs mer

Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet. 29 mars 2010 Slutrapport

Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet. 29 mars 2010 Slutrapport Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet 29 mars 2010 Slutrapport Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. EI:s frågeställning... 2 2. Gällande regelverk kopplat till uppdraget... 3

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

Uppföljning av tidigare genomförd. kommunens fastighetsunderhåll

Uppföljning av tidigare genomförd. kommunens fastighetsunderhåll Revisionsrapport Daniel Brandt Lars Dahlin November 2017 Uppföljning av tidigare genomförd granskning av kommunens fastighetsunderhåll Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Handledning Redovisning av komponenter. Stöd till de myndigheter som ska dela upp sammansatta anläggningstillgångar i komponenter ESV 2015:33

Handledning Redovisning av komponenter. Stöd till de myndigheter som ska dela upp sammansatta anläggningstillgångar i komponenter ESV 2015:33 Handledning Redovisning av komponenter Stöd till de myndigheter som ska dela upp sammansatta anläggningstillgångar i komponenter ESV 2015:33 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun INLEDNING Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Investeringar - materiella anläggningstillgångar

Investeringar - materiella anläggningstillgångar 1 Investeringar - materiella anläggningstillgångar Definition av anläggningstillgångar Enligt lag om kommunal redovisning 6 kap 1 sägs om anläggningstillgång och omsättningstillgång: Med anläggningstillgång

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Kurslitteratur för universitetet

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Kurslitteratur för universitetet Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra Kurslitteratur för universitetet 2019 Hur K3 1 och K2 2 förhåller sig till varandra 1 Inledning Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket

Läs mer

VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson

VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson 2017-11-14 Dagens disposition: Teori Vad är en anläggningstillgång? Två konton för anläggningstillgångar Inventarier stöldbegärliga

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Augusti månad 2014 pwc f Innehållsförteckning i. Sammanfattning... i a. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

REKOMMENDATION R6. Nedskrivningar. November 2018

REKOMMENDATION R6. Nedskrivningar. November 2018 REKOMMENDATION R6 Nedskrivningar November 2018 1 Innehåll Denna rekommendation ska tillämpas vid nedskrivning av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång som används i sådan kommunal

Läs mer

Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016

Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016 Nedskrivningar, m m SKLs bokslutsdagar 2016 Mikael Sjölander Sida 2 1 Sida 3 Titel Sida 4 2 Regelverken Kommuner självkostnad Kommuner Kommunala bolag ej självkostnad Kommunal redovisningslag RKR 19 Nedskrivningar

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

10.26 Beta AB blandade uppgifter

10.26 Beta AB blandade uppgifter 10.26 Beta AB Företaget Beta AB ska göra bokslut år 20X7 och nedanstående information finns tillgänglig: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 1 980 000. Det har tidigare gjorts två avsättningar

Läs mer

KRED 2014:3 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ENLIGT K3

KRED 2014:3 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ENLIGT K3 KRED 2014:3 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ENLIGT K3 Svenska Kyrkans Redovisningskommitté Innehåll 1 Materiella anläggningstillgångar enligt K3... 3 1.1 Tillämpning och ikraftträdande... 3 1.2 Om rekommendationen...

Läs mer

Dnr 2012-390 2013-10-31 D 13

Dnr 2012-390 2013-10-31 D 13 Dnr 2012-390 2013-10-31 D 13 D 13 Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning. 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har tagit emot en underrättelse

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 11 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 LOC 1501-0295 Proj ektnr: 93102212 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar Rebecca Lindström Cert. Kommunal revisor Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Riktlinjer för anläggningsredovisning

Riktlinjer för anläggningsredovisning Dokumentansvarig Åsa Bejvall asa.bejvall@morbylanga.se POLICY Beslutande Kommunstyrelsen 269 2018-12-04 1(10) Beteckning Handbok Giltighetstid 2018-12-04 Aktualitetsprövning/revidering senast 2022 Dokumentkategori

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017 Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter 2017 K2 K3 Hur K3 1 och K2 2 förhåller sig till varandra Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första sex månader omsatte koncernen 320,3 Mkr (270,2), vilket är en ökning med ca 19 procent

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer