Minnesanteckningar Expertgruppen för kompetensfrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Expertgruppen för kompetensfrågor"

Transkript

1 Minnesanteckningar Expertgruppen för kompetensfrågor Plats: KB, Biblioteksgatan 29, 1 tr Lokal: LIBRIS utbildningsrum Tid: Deltagare: Catharina Isberg, platschef Alnarpsbiblioteket, bitr. överbibliotekarie SLU Biblioteken (ordförande i Expertgruppen) Annelie Ekberg Andersson, Karlstads universitetsbibliotek Margaretha Eriksson, Regionbibliotek Skåne (representant för Föreningen Sveriges länsbibliotekarier) Ylva Fernvall, Biovitrum, Stockholm (företräder Svensk förening för informationsspecialister) Cecilia Gärdén, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås (företräder bibliotekarieutbildningarna) Christina Jönsson Adrial, Högskolan i Kristianstad, Biblioteket (företräder Svensk biblioteksförening) Britt Sagnert, Kungl. biblioteket Inger Thomas Sundin, Umeå universitetsbibliotek Helena Wedborn, Linköpings universitetsbibliotek Lotta Åstrand, Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket Karl Isaksson, utbildningssamordnare, Kungl. Biblioteket (sekreterare i Expertgruppen) 1. Mötet öppnas Ordföranden hälsade Expertgruppens nya medlem Cecilia Gärdén välkommen. Cecilia har i uppdrag att utveckla den professionsinriktade enhet som skapats inom Bibliotekshögskolan. 2. Fastställande av dagordning 3. Minnesanteckningar från föregående möte Uppföljning av punkt 3. Beträffande möjligheten att publicera artiklar eller notiser i KBnytt och Krönikan meddelas att ingen av dessa kommer att ges ut i tryckt form i fortsättningen. I stället kommer artiklar, notiser etc att publiceras löpande på webben kb.se. 4. Resultat och utvärdering av seminariedagen om kompetensfrågor den 7 november (Helena, Karl) Seminariet samlade 50 deltagare. Expertgruppen fick in 30 utvärderingar, som visade på en stor uppskattning av seminariedagen, både beträffande innehåll och föredragshållare. På frågan vad deltagarna vill lära sig mer om i anslutning till de olika programpunkterna var de två mest framträdande förslagen a) konkreta verktyg, b) hur gör man?. Deltagarna önskade sig dessutom bra verktyg för att stärka den individuella kompetensen och självkänslan. Dessutom framkom att behovet av utvärderingsverktyg är stort. Ökad kunskap om utvärdering och uppföljning bedöms mycket tydligt som en viktig kompetens. På frågan om deltagarna var intresserade av att arbeta aktivt i ett nätverk för kompetensfrågor anmälde 14 personer intresse för det. Mötet bestämde att skapa en 1

2 Facebook grupp för det nätverket. Tanken är att bjuda in deltagarna att komma med idéer och förslag för att sedan arbeta vidare med det. Syftet är att sammanställa och sammanfatta det väsentligaste med ett framåtsyftande perspektiv. Den 10 februari 2009 ska detta vara klart och deltagarna inbjudna till Facebook gruppen med avsikten att få ett aktivt nätverk för kompetensutvecklingsfrågor. Planering av en seminariedag om kompetensfrågor hösten 2009 diskuterades. Sammanfattningsvis kan sägas att seminariet var framgångsrikt och fick mycket bra och positiv kritik. En sammanfattning av seminariedagen återfinns på minarium_ _sammanfattning.pdf. 5. Analys av Kompetenser om fem år och hur blir de till verklighet förslag att bilda en arbetsgrupp som arbetar vidare med detta material (Catharina, Karl) En slutsats som kan dras av den sammanställning som gjorts utifrån post it lapparna från seminariedagen om kompetensfrågor den 7 november 2008 och biblioteksstämman den 20 november 2008, är att kommunikation värderas högt bland de kompetenser som kommer att vara viktigast om fem år. Kommunikation och i synnerhet strategisk och kommunikativ kommunikation blir en allt viktigare kompetens. Attityd är viktigt, inklusive bemötande. Expertgruppens inventering och analys av framtida kompetensbehov kommer, när den är klar, att läggas ut på KB:s webb. Advantum har frukostseminarier för kompetensutveckling som Lotta rekommenderar. Beteenden är viktigt, det anses ibland viktigare än värderingar. Mer om Adventums frukostseminarier finns att läsa på adressen Dessa seminarier välkomnar alla som arbetar med låntagare/kunder. Generellt gäller att Expertgruppen bör ha ordentlig omvärldsbevakning av detta område. 6. Verksamhetsplanen under 2009 Den förteckning med redan avklarade aktiviteter som finns i verksamhetsplanen kommer att tas med i verksamhetsberättelsen för 2008 och därefter tas bort ur verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen gicks igenom och uppdaterades. Tre arbetsgrupper skapades med deltagare från Expertgruppen för att driva de tre viktigaste frågorna. Dessa är: a) Workshop med bibliotekarieutbildningarna Deltagare: Cecilia Gärdén, sammankallande, Annelie Ekberg Andersson, Karl Isaksson, Catharina Isberg, Britt Sagnert, Catrin Sundel, Inger Thomas Sundin Uppdrag: Planera, förbereda och genomföra en workshop med bibliotekarieutbildningarna. Syftet är att får ett närmande mellan fältet och utbildningarna genom samverkan och samarbete. Utbudet inventeras för att kunna identifiera de strategiska behoven. Tidpunkt: Tidig höst

3 b) Seminarium om kompetensfrågor 2009 Deltagare: Helena Wedborn, sammankallande, Margaretha Eriksson, Ylva Fernvall, Karl Isaksson, Britt Sagnert, Lotta Åstrand Uppdrag: Planera, förbereda och genomföra ett seminarium om kompetensfrågor Det ska locka minst lika många och nöjda deltagare som Enligt utvärderingarna är det intressant att ta upp praktisk implementering av kompetens, samt behov och utvärdering. Tidpunkt: 5 november 2009 i Stockholm. c) Behov och nätverk Deltagare: Lotta Åstrand, sammankallande, Karl Isaksson, Catharina Isberg, Christina Jönsson Adrial Uppdrag: Fortsätta inventeringen och sammanställningen av kompetensbehov i framtiden (post it lappar, enkäten). Kommunikation med omvärlden är mycket viktigt för att få återkoppling, samt för att bidra till att andra aktörer också arbetar med kompetensutveckling. Expertgruppen och nätverket måste synas mer för att skapa och underhålla en dialog. En Faceboook grupp skapas till hjälp för det. Tidpunkt: Påbörjas snarast. 7. Ansökningar om kompetensmedel för 2009 (Catharina, Karl, Britt, Inger, Catrin) Arbetsgruppen för ansökningarna presenterade sitt utkast till förslag. Synpunkter, kommentarer och diskussion följde. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete enligt tidplanen. Kriterierna för ansökningarna kommer att utvärderas av den arbetsgrupp som tog fram förslaget (Catharina Isberg, Annelie Ekberg Andersson, Karl Isaksson och Britt Sagnert, med tillägget Inger Thomas Sundin från arbetsgruppen för ansökningar.) 8. Externa konferenser a) Bibliotekskonferens, Svensk biblioteksförening, 15 maj 2009 seminarium om arbetet inom KB samt kompetensutvecklingsprojektet inom PentaPlus (Catharina) Catharina Isberg och Margareta Junghage kommer att ha en punkt tillsammans på detta seminarium. Tema: Rummet och rymden. b) SFIS seminariet Kompetensutveckling diskussion (Ylva) Ylva informerade om denna fristående fortsättning av seminariedagen om kompetensfrågor som Expertgruppen anordnade den 7 november Målgruppen är något vidare, men omfattar i första hand biblioteksområdet. 3

4 9. Självutvärdering 2009 (Karl, Catharina) Den 2 mars har Expertgruppen ett webbmöte då årets självutvärdering görs. Lotta Åstrand är ordförande för det mötet. 10. Möten med Expertgruppen under 2009 (Catharina) Följande datum under 2009 kommer Expertgruppen att träffas: 2 mars kl 10 11, webbmöte 15 april, kl 14 15, webbmöte 4 maj, kl 10 16, KB 15 september, kl 10 16, KB 4 november, kl 10 16, KB 11. Läst och lärt Adventums frukostseminarier om planering och utvärdering av utbildningsinsatser rekommenderas, t ex Koll på kompetensen vid omorganisationer. Mer om Adventums frukostseminarier finns att läsa på adressen Lästips: a) Lindelöw, Malin, Kompetensbaserad personalstrategi. b) Kylén, Jan Axel, Att utvärdera: organisation, verksamhet, personal Frågor och tips: a) Vad har vi för kompetens och vad behöver vi? b) Att utvärdera utbildningsinsatserna hur gör man? c) Kompetensportfölj, kan t ex användas vid medarbetarsamtal d) Utvecklingsaktör istället för utbildningsarrangör För övrigt rekommenderar Expertgruppen sin wiki om kompetensverktyg på adressen Övrigt Dagordningen läggs fortsättningsvis i Confluence och de som har något att lägga till kan göra det själva efterhand. Det är bra om man redan då länkar till de dokument man vill hänvisa till, eller laddar upp dom i Confluence. Bilaga 1: Verksamhetsplan Expertgruppen för kompetensfrågor (rev. 27 januari 2009) 4

5 Bilaga 1 Verksamhetsplan 2009 Expertgruppen för kompetensfrågor Syfte Expertgruppen för kompetensfrågor ska genom samverkan inom gruppen och med olika andra aktörer påverka och höja medvetandet om vikten av kompetensutveckling inom biblioteken, samt identifiera nuvarande och kommande behov av kompetensutveckling. Detta gör vi för de bibliotek som ligger inom KB:s uppdrag, så att dessa kan utveckla sina verksamheter utifrån sina uppdragsgivares och kunders behov. Målsättning Att bidra till identifiering av nuvarande och kommande kompetensutvecklingsbehov på strategisk nivå, så att biblioteken i rätt tid kan besluta om rätt satsningar på kompetensutveckling. 2. Att bidra till att effektivisera insatser för kompetensutveckling genom samordning av utbudet, samt att uppmuntra aktörer att ta ansvar för olika frågor som identifierats. 3. Att marknadsföra och informera om vikten av kompetensfrågor och om gruppens arbete genom att arbeta för att höja medvetenheten om behovet och värdet av kompetensfrågor på såväl personlig, strategisk, kommunikativ och yrkesteknisk nivå, liksom arbetsgivarens och medarbetarens respektive ansvar för denna. 4. Att under perioden genomföra konkreta aktiviteter inom området för kompetensfrågor, genom att lyfta goda exempel och inspirera. 5. Att säkerställa att medel för kompetensutveckling för 2010 finns i minst samma utsträckning som under 2009 (för expertgruppens verksamhet). Att på ett övergripande plan verka för att den höjda medvetenheten kring kompetensfrågor bidrar till utveckling och effektivisering av bibliotekens verksamhet, och därmed skapa ekonomisk nytta. Aktivitetsplan Vad När Vem Status Behandla inkomna ansökningar angående kompetensutvecklingsmedel för 2009 Dec 2008 feb 2009 Catharina, Inger, Katrin, Karl, Britt Pågående Workshop med bibliotekarieutbildningarna Seminarium 2009 för kompetensansvariga Tidig höst 2009 Höst 2009 Arb grp: Cecilia (sk), Annelie, Inger, Catharina, Britt, Karl, Catrin Arb grp: Helena (sk), Lotta, Britt, Karl, Margaretha, Ylva Biblioteksdagarna 2009, seminarium 15 maj Catharina 2009 Fortsätta bygga upp wikin om 2009 Lotta, alla Pågående kompetensverktyg 1) Nätverket för 2009 Arb grp: Lotta (sk), 5

6 kompetensutvecklingsansvariga utveckla det 2) Synliggöra och arbeta vidare med identifierade behov, dvs behovssammanställningen Utvärderingsblankett från kompetensseminarium Uppföljning av seminariet om kompetensfrågor Behovssammanställning utifrån inkomna föreslag vid kompetensseminarium och biblioteksstämman Samarbeta med aktörer om kompetensutvecklingsinsatser utifrån identifierade behov. Informera/redogöra för Nationella referensgruppen om uppdaterad verksamhetsplan Karl, Christina, Catharina Nov 2008 Karl Pågående jan 2009 Jan 2009 Helena, Karl, alla Höst 2009 Catharina, Karl Vår 2009 Vår 2009 Catharina, Karl Pågående Verksamhetsberättelse för 2008 Feb 2009 Karl, Catharina Omvärldsbevakning (Det goda exemplet, 2009 Alla Kontinuerligt inspiration) Artikel i DIK 2009 Catharina Pågående Föreslå informationspunkter och förändringar till Expertgruppens sida på KB:s webbplats Varje möte/ ständigt Karl, alla Kontinuerligt Marknadsföra gruppens arbete webben, Biblist, annonser, kampanj många kanaler samtidigt Ansökningar om kompetensmedel inför 2010 Granska kriterier för ansökningar om kompetensmedel Utvärdering av nyttan av ansökta kompetensmedel Finansiering av expertgruppens kompetensutveckling synliggörande och diskussion Varje möte Alla Kontinuerligt Hösten 2009 Våren Arb grp, alla Catharina, Annelie, Inger, Britt, Karl 2009 Karl, Catharina Arb gr tillsätts sept 6

7 Expertgruppens relationer med omvärlden Expertgruppen har gjort en fördelning av ansvarsområden gällande kontakter med andra aktörer enligt nedan: SFIS Ylva SB Christina SLB Margaretha Specialbiblioteken Catrin Universitets och högskolebiblioteken Karl, Lotta, Inger, Helena, Anneli, Catharina Biblioteksutbildningarna Cecilia SUHF Catharina och Helena BBL Catharina DIK Karl, Catharina Nationella referensgruppen Karl och Catharina KB:s kommunikationsavdelning Karl och Catharina Vilken kompetens behövs för samordningen Samordnarkompetens Webbkompetens Marknadsföringskompetens Administratörskompetens Organisation Vem ska ansvara för vad och hur ska vi samverka? Nationella referensgruppen (styrgrupp) Expertgruppen för kompetensfrågor (arbetsgrupp) o Deltagare representerar gruppen vid de tillfällen som ges, kommunicerar och marknadsför inom sina biblioteksområden, driver sina aktiviteter, deltar aktivt i möten och diskussioner på nätet. o Samordnare representerar gruppen tillsammans med ordföranden, sköter viss del av marknadsföringen samt ansvarar för webb och att gruppens arbete administreras. Kallar till möten. o Ordförande håller ordning och struktur på möten, driver gruppens arbete framåt. Ekonomiska konsekvenser Medvetenhet om att kostnader kan komma att uppstå för t.ex. webbutveckling, administratör, seminarier osv. 7

8 Verksamhetsberättelse Rapportera till Nationella referensgruppen minst en gång per år, utöver detta vid behov. Göra en egen självvärdering årligen samt efter mandattidens utgång. Följa upp verksamhetsplanen vid varje möte. Expertgruppens medlemmar: Catharina Isberg, bitr. överbibliotekarie SLU biblioteken, platschef Alnarpsbiblioteket (ordförande i Expertgruppen) Annelie Ekberg Andersson, Karlstads universitetsbibliotek Margaretha Eriksson, Regionbibliotek Skåne (representant för Föreningen Sveriges länsbibliotekarier) Ylva Fernvall, Biovitrum, Stockholm (företräder Svensk förening för informationsspecialister) Elisabeth Fornell, Stockholms stadsbibliotek Cecilia Gärdén, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås (företräder bibliotekarieutbildningarna) Christina Jönsson Adrial, Högskolan i Kristianstad, Biblioteket (företräder Svensk biblioteksförening) Elisabeth Malmhester, Riksdagsbiblioteket Britt Sagnert, Kungl. biblioteket Catrin Sundel, Anna Lindh biblioteket Inger Thomas Sundin, Umeå universitetsbibliotek Helena Wedborn, Linköpings universitetsbibliotek Lotta Åstrand, Karolinska institutet, Universitetsbiblioteket Karl Isaksson, utbildningssamordnare, Kungl. Biblioteket (sekreterare i Expertgruppen) Mandatperiod 5 september 2007 till 31 december Genomförda aktiviteter t.o.m 2008 Vad När Vem Genomfört Presentation för den nationella referensgruppen 22 nov Eva 2007 Kommunikation med BBL, artikel Hösten Catharina 2007 Inventera verktyg/metoder för kompetensplanering, via Biblist Hösten 2007 Lotta 8

9 Utifrån inventering av verktyg och metoder göra en sammanställning av inkommen information, ge exempel på olika verksamheter inom området samt kontaktpersoner. Redovisa detta på seminarium 7 november 2008 KB skickar ut första information om Expertgruppen på Biblist KB skickar ut en presentation av Expertgruppen till bibliotekscheferna KB skickar ut en förfrågan till verksamhetscheferna vid biblioteken om hur man arbetar med kompetensutveckling vid den egna verksamheten, om kompetensutvecklingsplaner finns, om man har någon särskild ansvarig för kompetensutvecklingsfrågor, hur kompetensutvecklingsbehoven ser ut för de närmaste tre åren samt ber dem välja ut de fem strategiskt viktigaste områden man vill satsa på SUHF lista för kompetensansvariga Inventera utbudet 2007 av genomförd kompetensutveckling för bibliotekarier 7 nov 2008 Lotta Dec 2007 Eva Jan 2008 Eva Tidigt våren 2008 Eva Tidigt våren 2008 Catharina, Eva Våren 2008 Christina, Ylva, Anders, Margareta, Eva Våren 2008 Eva BF webb 8 okt Catharina, 2008 Lotta Gemensamt kurskalendarium (SFIS, BF, KB, utbildningarna ) Medverka i den nordiska fjärrlånekonferensen 2008 Seminariedag för kompetensutvecklingsansvariga 7 nov 2008 Helena, Anders, Lotta, Catharina, Britt, Karl Utbildning om kompetensutveckling för chefer och nationella referensgruppen. Bjuda in någon att hålla ett seminarium på Biblioteksstämman Ta fram kriterier och underlag för kompetensutvecklingsmedel Intern kommunikation, maillista, confluence Publicera sammanfattning av seminariet på webben 20 nov 2008 Catharina, Britt, Karl Nov 2008 Catharina, Annelie, Karl, Britt Hösten Karl Klart 2008 Nov 2008 Britt, Karl Klart 9

10 Bakgrund, nutid och framtid Olika aktörer har hittills gett olika eller ibland liknande kompetensutvecklingsinsatser, för bibliotekarier, utan samordning. Förändringar i omvärlden gör att behoven av kompetensutveckling har ändrats. Biblioteken går mot Bibliotek 2.0 där vi behöver ökat förtroende för kunden, ökad integrering och ökad delaktighet. SWOT analys Möjligheter: Kompetensfrågor högre upp på dagordningen Bättre spridning av ansvarsbiblioteksmedel, inklusive effektivitet och kvalitet Insatserna mer konkurrensutsatta Skär ej i kompetensutveckling när ekonomin går ned Färre personer, mer kompetensutveckling Fler bibliotek möjlighet att söka pengar Presumtivt nätverk Ökad bredd och ökad strategisk betydelse i och med organisationsförändringar Samarbete KB SUHF Akademisering av fortbildningen, ökad professionalisering Nyttovärdering och kvalitetsvärdering Ökad dialog mellan olika nätverk Ökad drivkraft för nätverk Styrkor: Nya deltagare i gruppen ger ny kompetens Ökad erfarenhet = gruppens egen kompetensutveckling Ekonomi Påverkansmöjlighet både beträffande fördelning och egna utbildningsprojekt Gruppen har synts Snabbt kommit fram med konkreta insatser Ökad insyn Gruppen kommer att lära sig mycket av processen med ansökningar Svagheter: Förlorat deltagare och kontinuitet Att inte fler är intresserade Svårt mäta effektivitet av gruppens arbete Lite pengar att dela ut Hot: Konkurrens om deltagande Biblioteken dålig ekonomi kompetensutveckling dras ned Svårt att synas Svagt stöd från ledning för kompetensutveckling Omotiverade individer Organisationens önskan: individens önskan visavi verksamhetens behov Lite pengar att dela ut 10

11 Generationsväxling Fastbrändhet Mental förtidspensionering Dålig personalomsättning Identifiera rätt behov utifrån kundens behov Gap digitala analoga/verkliga nätverket 11

Expertgruppen för kompetensfrågor Fredag den 11 september, 2009

Expertgruppen för kompetensfrågor Fredag den 11 september, 2009 ANTAL SIDOR 1(5) Expertgruppen för kompetensfrågor Fredag den 11 september, 2009 Närvarande: ordförande: Catharina Isberg Annelie Ekberg Andersson Christina Jönsson Adrial Catrin Sundel Inger Thomas Sundin

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 18 februari 2009 kl. 10.00-16.00 Plats: Nationell samverkan, KB, Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

2. Dagordningen Dagordningen fastställdes.

2. Dagordningen Dagordningen fastställdes. KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 16 september 2008 kl. 10.00-16.00 Plats: Karolinska universitetssjukhuset, Solna Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen,

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Förhinder: Margaretha Holstenson, Värmdö gymnasium Anna Kåring Wagman, Biblioteksföreningen

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Förhinder: Margaretha Holstenson, Värmdö gymnasium Anna Kåring Wagman, Biblioteksföreningen KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 17 mars 2011 kl. 10.00-16.00 Plats: Arkitekturmuseets bibliotek i Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds

Läs mer

Tid: Torsdagen den 12 september kl 9.00 16.00 Plats: KB, Karlavägen Lokal: Albion. 2 Presentationsrunda

Tid: Torsdagen den 12 september kl 9.00 16.00 Plats: KB, Karlavägen Lokal: Albion. 2 Presentationsrunda DATUM/DATE BETECKNING/REFERENCE 31 oktober 2013 Minnesanteckningar Tid: Torsdagen den 12 september kl 9.00 16.00 Plats: KB, Karlavägen Lokal: Albion Kallade: Cathrine Berggren, tf ordförande Elisabet Ahlqvist,

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning bildades 2012. Sammanlagt fyra expertgruppsmöten har ägt

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7 KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 10 november 2010 kl. 10.00-16.00 Plats: Kulturrådet i Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds universitet

Läs mer

Kompetensutveckling en diskussion. Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation

Kompetensutveckling en diskussion. Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation Kompetensutveckling en diskussion Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation Innehåll Förord 3 Utvecklingsrådet för ledning, profession och organisation

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014 för Expertguppen för utvärdering och kvalitetsutveckling

Verksamhetsplan 2012-2014 för Expertguppen för utvärdering och kvalitetsutveckling Datum/Date Dnr/Ref.no. Verksamhetsplan 2012-2014 för Expertguppen för utvärdering och kvalitetsutveckling 2012 Fysiska möten 7 mars, 2 maj, 6 september, 8 november Utlysning av projektmedel Expertgruppen

Läs mer

Lärande utvärdering/följeforskning Återkoppling. Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall

Lärande utvärdering/följeforskning Återkoppling. Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall Lärande utvärdering/följeforskning Återkoppling Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, 2013-08-28 Vårt uppdrag

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen på KIB, Stockholm

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen på KIB, Stockholm 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen 2008-02-13 på KIB, Stockholm Närvarande: Annika Annemark, BTH Christer Björklund, tf ordförande Annacarin Börjeson, Högskolan Väst Marie-Louise Fendin, Handelshögskolan

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Samverkan/samordning (mellan olika bibliotek samt mellan bibliotek och andra institutioner), kommunikation och förankring för LIBRIS verksamhet * 7

Samverkan/samordning (mellan olika bibliotek samt mellan bibliotek och andra institutioner), kommunikation och förankring för LIBRIS verksamhet * 7 Need - behov (Vilket behov uppfyller den här gruppen?) Samverkan/samordning (mellan olika bibliotek samt mellan bibliotek och andra institutioner), kommunikation och förankring för LIBRIS verksamhet *

Läs mer

Föreningens framtid. Styrkor

Föreningens framtid. Styrkor Föreningens framtid Styrkor Rapporter på nationell nivå Viktig lobbygrupp Medlemsstyrt Opinionsbildning Stöd till nätverk inom föreningen BIBLIST/Forum Medlemstidning BBL Stor förening Kan påverka Remissinstans

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Styrgruppsmöte 22/4 2015

Styrgruppsmöte 22/4 2015 Styrgruppsmöte 22/4 2015 Närvarande: Linda, Morgan, Karin, Mikael, Gunilla, Jenny (via Connect), Catta punkt 3 (via Connect), Björn (från och med punkt 9), Margareta Frånvarande: Wilhelm, Mats Plats: SUHF:s

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kunskap för evigheten Lag om pliktleverans av tryckt material 1661 Lag om pliktleverans av radio och TV - 1979 Lag om pliktleverans av e-material

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2013-02-13

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2013-02-13 Minnesanteckningar Möte 1 Göran Konstenius Avdelningen för nationell samverkan 010 +46 10 709 32 00 goran.konstenius@kb.se Mötesdatum 2013-02-13 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2013-02-13

Läs mer

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Ö Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Karen Nowé Hedvall Cecilia Gärdén Mikael Gunnarsson Utvärdering av biblioteksprojekt, följeforskning, lärande och kompetensutveckling samt kunskapsorgansation.

Läs mer

Förenkla helt enkelt

Förenkla helt enkelt FÖR ER SOM GENOMFÖR Förenkla helt enkelt INFORMATION OM GENOMFÖRANDET Förenkla helt enkelt 1 Utbildningens syfte Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till sysselsättning och att det skapas resurser till

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub

Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub 2017-05-02 Dnr/Ref.no. 6.4-2016-337 Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub Datum & tid: tisdagen 2 maj 15:00-17:00 Plats: KB, Humlegården, Klemmingrummet, plan 6 Närvarande: Anmält förhinder:

Läs mer

Utvärdering lärseminarium 1

Utvärdering lärseminarium 1 Utvärdering lärseminarium 1 1. Jag är: Antal svarande: 44 man: 25% kvinna: 75% 2. Hur nöjd är du med lärseminariet som helhet? 2: 7% 4: 40% 3: 53% 3. I hur stor grad uppnådde tillgänglighetsanpassningen

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2014 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2014 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 5-6 november 2012

Minnesanteckningar från mötet 5-6 november 2012 ANTAL SIDOR 1(5) Styrgruppen för Libris Minnesanteckningar från mötet 5-6 november 2012 Närvarande: Ordförande: Morgan Palmqvist Lisbeth Byström Linda Lindström Gunilla Lilie Bauer Peter Nilén Anna Petrén-Kihlström

Läs mer

Eslövs kommun investerar i medarbetarna

Eslövs kommun investerar i medarbetarna Eslövs kommun investerar i medarbetarna Mitt i Skåne Tillverkningsindustri och offentliga tjänster dominerar Mitt i Skåne nära från alla skånska orter till Eslöv Nära de större städerna Malmö, Lund, Helsingborg

Läs mer

Gruppen Metadata Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling. Minnesanteckningar från möte

Gruppen Metadata Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling. Minnesanteckningar från möte Handläggare Stina Degerstedt Datum 2016-11-30 Dnr 6.4-2016-330 Gruppen Metadata Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling. Minnesanteckningar från möte 2016-11-18 Plats: Uppsala Stadsbibliotek,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 7 mars 2007

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 7 mars 2007 Sveriges universitets- och högskoleförbund SUHF Forum för bibliotekschefer Styrgruppen 2007-03-07 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 7 mars 2007 Plats: SUHF:s

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Nationella referensgruppen 23 november 2011

Nationella referensgruppen 23 november 2011 ANTAL SIDOR 1(7) Nationella referensgruppen 23 november 2011 Närvarande: Åsa Berglund, Informations- och lånecentralen, Malmö stadsbibliotek Roland Esaiasson, Talboks- och punktskriftsbiblioteket Lisbeth

Läs mer

Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030.

Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030. Protokoll från medlemsmöte med Sveriges länsbibliotekarier 20131030. Närvarande: Anna Lindqvist, Gävleborg, Kerstin Olsson, Östergötland, Malin Ögland, Stockholm, Maria Törnfeldt, Dalarna, Katinka Borg,

Läs mer

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017

HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 HBTQ-HANDLINGSPLAN FÖR KULTUR OCH FRITID 2017 1(9) Samhällsbyggnad Helena Götesdotter, 0709-318 313 helena.gotesdotter@osby.se HBTQ-handlingsplan för Kultur och Fritid i Osby 2017 Alla medarbetare som

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 FEBRUARI 2011 SIDAN 1 AV 5 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

BIBLIOTEKSUTVECKLING MED HJÄLP AV UTVÄRDERING. Karen Nowé Hedvall Gullvor Elf

BIBLIOTEKSUTVECKLING MED HJÄLP AV UTVÄRDERING. Karen Nowé Hedvall Gullvor Elf BIBLIOTEKSUTVECKLING MED HJÄLP AV UTVÄRDERING Karen Nowé Hedvall Gullvor Elf 2015 Forskningsprojekt 2014 Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Tack till KB för finansiering! Karen Nowé Hedvall,

Läs mer

Kungliga bibliotekets inflytandestruktur Målgrupper för stämman

Kungliga bibliotekets inflytandestruktur Målgrupper för stämman Kungliga bibliotekets inflytandestruktur (rev.2010-02-01) KB ska främja svensk biblioteksutveckling, med ett särskilt samordningsansvar för informationsförsörjning till högre utbildning och forskning.

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

SUHF Dialogseminarium

SUHF Dialogseminarium SUHF Dialogseminarium 2013-01-18 Sweden ScienceNets(SweCRIS) roll i det digitala ekosystemet för forskningsinformation Torulf Lind, Vetenskapsrådet Vad är Sweden ScienceNet? Vad är Sweden ScienceNet? Sweden

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

studeranderepresentant, 2:a suppl.

studeranderepresentant, 2:a suppl. Minnesanteckningar - FoB Sammanträdesdatum 2013-04-04 Forskningsberedningen Närvarande ledamöter: Anders Axelsson rektor, p. 5-6 Annika Mårtensson prorektor, mötesordförande Ulla Holst vicerektor Björn

Läs mer

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden.

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Närvarande: Bo Alsterberg, Erik Sieurin, Gun Hellander, Karin Wikström, Britt-Lis Holmström, Ulrika Blomkvist, Anneli Nilsson, Kristian

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet 7 februari 2013

Minnesanteckningar från mötet 7 februari 2013 ANTAL SIDOR 1(5) Styrgruppen för Libris Minnesanteckningar från mötet 7 februari 2013 Närvarande: Ordförande: Morgan Palmqvist Jette Guldborg Petersen Lisbeth Byström Linda Lindström Gunilla Lilie Bauer

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 12 december via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 12 december via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 12 december via Adobe Connect Närvarande: Berit Öström, Pajala, Kent Wallén, Katrineholm och Vingåker, Joachim Kahlert, Norrtälje, Agneta

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012

Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop. 25 januari 2012 Omstart av färdplanens arbetsgrupper - workshop 25 januari 2012 Dagordning för förmiddagen Kort sammanfattning av färdplansarbetet 2011 Alla får kort presentera sig och sitt arbete i färdplanen Nya resurser

Läs mer

Aktivitetsrapport från Arbetsgruppen för Bibliometri

Aktivitetsrapport från Arbetsgruppen för Bibliometri RAPPORT 1 2007-05-10 Lunds universitets bibliotek Biblioteksdirektionen Håkan Carlsson SUHF Forum för Bibliotekschefer, kansliet Berit Nilsson Biblioteksdirektionen Box 134 221 00 LUND Aktivitetsrapport

Läs mer

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi Datum 2016-10-03 Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 Antagen av: Humanistiska nämnden 126/2016 Omsorgsnämnden 86/2016 Dokumentägare: Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Ersätter

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna

Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Bibliometrigruppen Håkan Carlsson, GUB, sammankallande Per Ahlgren, SUB Peter Linde, BTHB Tore Lund, Chalmers

Läs mer

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap?

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Projektanordnare: Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne 232100-0255 Projektledare: Karin Ohrt och Ann Lundborg, Bibliotek,

Läs mer

Nästa nätverksträff sker den 8 september kl 10-16 i Stockholm.

Nästa nätverksträff sker den 8 september kl 10-16 i Stockholm. Promemoria 2011-06-13 E-delegationen Fi 2009:01 E-delegationen Lena Olofsson Telefon 08-405 10 93 Mobil 070-365 65 93 E-post lena.olofsson@enterprise.ministry.se Korta minnesanteckningar från nätverksträff

Läs mer

Leverantör för insamling och bearbetning av data har upphandlats och är just nu SCB. KB betalar för 2008 års insamling 174 000 SEK.

Leverantör för insamling och bearbetning av data har upphandlats och är just nu SCB. KB betalar för 2008 års insamling 174 000 SEK. 1 Biblioteksstatistik i Sverige Faktaunderlag till KB:s remissvar till Kulturutredningen Christine Lindmark 2009-03-30 Innehåll 1. Forskningsbiblioteksstatistiken fakta 2. Folkbiblioteksstatistiken fakta

Läs mer

Lärande utvärdering: Slutreflektion

Lärande utvärdering: Slutreflektion Cecilia Gärdén Karen Nowé Hedvall Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås Lärseminarium Stockholm 2014-05-14 Lärande utvärdering: Slutreflektion Dagens

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Protokoll högskolans samverkansgrupp

Protokoll högskolans samverkansgrupp 1 (av 5) Malmö högskola Protokoll 2016-03-29 Dnr: LED 1.1 2016/80 Protokoll högskolans samverkansgrupp Närvarande Kerstin Tham Susanne Wallmark Anna Andersson Frida Hallqvist Naser Eftekharian Michael

Läs mer

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012

Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret 2012 Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2011-2013 åtgärdsplan för verksamhetsåret Under verksamhetsåret kommer mångfaldsarbete i första hand att ha inriktning på implementering av kommunens mångfaldsplan. Hela

Läs mer

Borås 2-3 oktober 2002. Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola

Borås 2-3 oktober 2002. Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola 0g7(63/$76,1)g5)5$07,'(1 Borås 2-3 oktober 2002 Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola 6DPDUEHWVSURMHNWHWNULQJ+DQGERNI UXWYlUGHULQJ 3UHVHQWDWLRQDYRVVVMlOYD

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Expertgruppen för metadata Minnesanteckningar från möte 2013-02-07

Expertgruppen för metadata Minnesanteckningar från möte 2013-02-07 DATUM/DATE 2013-02-07 BETECKNING/REFERENCE Expertgruppen för metadata Minnesanteckningar från möte 2013-02-07 Närvarande: Mikael Arvidsson Bodil Gustavsson Linda Jerrewing Harriet Lacksten Charlotte Landgren

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Aktivitetsplan 2015 Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (6) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Sverigebiblioteket. Anmälda förhinder: Lars Björnshauge, Roland Esaiasson

Sverigebiblioteket. Anmälda förhinder: Lars Björnshauge, Roland Esaiasson ANTAL SIDOR 1(5) Sverigebiblioteket Närvarande, Sverigebiblioteket: Peter Almerud, Cay Corneliuson, Ulrika Domellöf Mattsson, Krister Hansson, Mats Hansson, Gunilla Herdenberg, Larry Lempert, Niclas Lindberg,

Läs mer

Kommunikationsplan för Översiktsplan

Kommunikationsplan för Översiktsplan Kommunikationsplan för Översiktsplan Projektbeställare Kommunstyrelsen, genom Kent Gullberg (SBF-chef) Projektledare Charlotte Hedlund Datum 2015-12-01 Version 1.0 Projekt-, ärendenr. Dnr KS 2014/0321-212

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Minnesanteckningar Dela & Lär Rådet

Minnesanteckningar Dela & Lär Rådet 1 (5) Minnesanteckningar Dela & Lär Rådet 2016-01-28 Plats: Region Örebro län Eklundavägen 1, lokal Sälgen Deltagare: Christina Hellström Elisabet Brynge Peter Alsbjer Susanna Frisk Maria Gustafsson Ulf

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub

Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub MINNESANTECKNINGAR: 2017-02-15 Dnr/Ref.no. 6.4-2016-337 Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub Datum och tid: onsdagen 15 februari 8:15-11:00 Plats: KB, Humlegården, Klemmingrummet, plan 6 Närvarande:

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004

Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Minnesanteckningar förda vid möte med ABM-IT/tekniska gruppen Fredagen den 19 november 2004 Närvarande: Christian Bajomi, Länsmuseet Västernorrland Olle Burlin, Länsmuseet Västernorrland Märta Molin, ABM

Läs mer