BRUKSANVISNING LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION"

Transkript

1 BRUKSANVISNING FÖR LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION Vejl. Nr S, Version 2.00 A AGROTECH AB Lilla Östergatan 33, YSTAD Sverige Tel +46 (0) Fax +46 (0) Internet:

2 2 LH AGRO

3 Innehållsförteckning FÖRORD...5 ALLMÄNT...6 GÖDNINGSSPRIDARE...6 SÅMASKINER...7 SYSTEMBESKRIVNING STANDARDSATS SPECIALSATS...9 MONITOR...10 KONTAKTFÖRBINDELSE...10 PRIMÄRA FUNKTIONER...11 TIDTAGNING...11 HASTIGHET...11 AREALMÄTARE...12 DOSERING SPRUTVÄTSKA...13 DELBREDDSFUNKTION...13 FÖRBRUK SPRUTVÄTSKA L/MIN...14 FÖRBRUK SPRUTVÄTSKA LITER...14 SEKUNDÄRA FUNKTIONER, GÖDNINGSSPRIDARE...15 VARVTALSVISNING PÅ TALLRIKSSPRIDARE...15 SPRIDARE MED KNASTERVALSUTMATNING...15 SEKUNDÄRA FUNKTIONER, SÅMASKIN...16 VARVTALSVISNING PÅ SÅVALSAR...16 MÄNGDMÄTNING PÅ SÅMASKIN...16 SEKUNDÄRA FUNKTIONER, FLYTGÖDSELSPRIDARE...17 SEKUNDÄRA FUNKTIONER, BALPRESS...18 SEKUNDÄRA FUNKTIONER, AVSTÅNDSMÄTNING...18 PROGRAMMERING...19 KALIBRERING AV HASTIGHET...19 AUTOMATISK HASTIGHETSKALIBRERING:...19 MANUELL UTRÄKNING AV HJULOMKRETS:...20 PROGRAMMERING AV ARBETSBREDD OCH DELBREDDER : PROGRAMMERING AV TOTAL ARBETSBREDD : PROGRAMMERING AV DELBREDDER...20 MÄNGDKORREKTION...21 KALIBRERING AV FLÖDESMÄTARE...22 KALIBRERING AV MÄNGDMÄTNING...23 LH AGRO 3

4 GIVARETEST...24 FELVARNING...24 ANSLUTNING AV REDSKAPSKONTAKT...25 SPRUTA...25 GÖDNINGSSPRIDARE/SÅMASKIN...25 TEKNISKA SPECIFIKATIONER LH AGRO

5 FÖRORD Vi önskar Er lycka till med Er nya LH 1200 S monitor med delbreddsfunktion. Det har vid utvecklingen av denna apparat lagts stor vikt på att framställa en brukarvänlig och hållbar produkt som, om den används enligt denna beskrivning, kommer att vara ett utmärkt hjälpmedel under många år. Primärt är LH 1200 S tänkt att användas för övervakning vid växtskyddssprutning. Monitorn innehåller dock en rad andra funktioner som gör den användbar också på andra maskiner och redskap. Längst fram hittar Ni ett index för de olika avsnitten. Vi har lagt oss vinn om att leverera en felfri produkt. För att uppnå ett optimalt utbyte av vår produkt ber vi Er därför att läsa igenom manualen noggrant. Uppstår frågor vid startfasen kontakta försäljningsstället eller oss. Med hänsyn till produktansvar hänvisas till våra gällande försäljnings- och leveransbestämmelser - varav speciellt avsnitt 7, se nedan: 7. Produkternas användning 7.1 Envar användning av produkten sker på köparens risk. Köparen kan därför exempelvis inte kräva ersättningsanspråk som en följd av: Störningar av/från andra elektroniktjänster eller produkter som inte uppfyller krav omfattade av CE-märkning, Dålig signaltäckning eller följder härav från extern sändare, som säljarens utrustning skall använda, Funktionsfel som rör eller stammar från PC-program eller PC-utrustning som inte levererats av säljaren, Fel som må uppstå som en följd av köparens negligering av alarmer eller felänmälan från produkten eller som kan hänföras till bristande uppmärksamhet och/eller brister i den löpande värderingen av utfört arbete i förhållande till det planlagda. 7.2 Vid ibruktagning av all ny utrustning skall köparen visa stor omsorg och uppmärksamhet. Varje tvivel om korrekt funktion/användning bör omgående resultera i en hänvisning till inköpsställets serviceavdelning. Denna manual får inte ändras, kopieras eller på annat sätt manipuleras. En icke korrekt manual kan i värsta fall medföra felbetjäning med skador på maskiner och gröda som konsekvens. LH Agro påtar sig inget ansvar för fel som kan hänföras till icke originala eller manipulerade manualer. Originalmanualer kan när alltid rekvireras från LH Agro Elektronik AB. LH AGRO 5

6 ALLMÄNT LH 1200 S är i första hand utformad att användas tillsammans med sprutor. Följande funktioner är därför direkt valbara på monitorns tastatur: 1. TIDTAGNING 2. HASTIGHET 3. AREALMÄTNING ( DEL- OCH TOTAL ) 4. DOSERING AV VÄTSKA 5. VÄTSKEFÖRBRUK PER MINUT 6. VÄTSKEFÖRBRUK TOTALT Genom att programmera om några värden ( parametrar ) kan andra funktioner på andra redskap avläsas. De sekundära funktionerna är följande:! AVSTÅNDSMÄTNING I METER! VARVTAL! DOSERING AV GÖDNING OCH FLYTGÖDSEL! DOSERING AV UTSÄDE! GÖDNING- OCH GÖDSELFÖRBRUK! UTSÄDESFÖRBRUK! STYCKRÄKNING Dessa funktioner kan sättas samman till följande redskapsrelaterade satser: GÖDNINGSSPRIDARE A: B: TIDTAGNING TIDTAGNING HASTIGHET HASTIGHET AREAL, DEL AREAL, DEL AREAL, TOTAL AREAL, TOTAL VARVTAL DOSERING AV GÖDNING FÖRBRUK AV GÖDNING DOSERING och FÖRBRUK av gödning kan endast avläsas på spridaretyper med knastervalsar. 6 LH AGRO

7 SÅMASKINER A: B: TIDTAGNING TIDTAGNING HASTIGHET HASTIGHET AREAL, DEL AREAL, DEL AREAL, TOTAL AREAL, TOTAL VARVTAL DOSERING AV UTSÄDE FÖRBRUK AV UTSÄDE Av ovannämda exempel framgår att de grundläggande funktionerna TID, HASTIGHET och AREAL alltid finns till hands, och de sekundära funktionerna väljs till dessa efter behov. Som en extra funktion kan LH 1200 S mäta avstånd i meter. Denna funktion kräver en annan programmering och kan därför bara användas ensam. Alla andra funktioner visar fel eller är ur funktion när avståndsmätning valts. Visning av delbredder sker via skiftes visning mellan vald funktion och status på rampsektionerna. Visningen skiftar kortvarigt till rampvisning varannan sekund. När arealmätningen stoppats visas i hastighetsfunktionen ett r längst till vänster i display. LH 1200 S är försedd med ett testprogram för anslutna givare. Hur dessa testas beskrivs i avsnittet TEST AV GIVARE sid 24. LH AGRO 7

8 SYSTEMBESKRIVNING LH 1200 S har två olika monteringssatser. Skillnaden mellan satserna ligger i flexibilitet och utbyggnadsmöjligheter. Standardsatsen (LH.nr ) är att föredra i de fall monitorn skall användas till bara ett redskap, och det därför inte finns behov för skifte mellan olika givare. Specialsatsen (LH.nr ) är att föredra om monitorn skall användas till flera redskap. I denna sats finns möjlighet att välja mellan olika givare placerade på traktor eller redskap, via 3 omkopplare placerade på förbindelseterminalen. De två satserna visas här schematiskt: STANDARDSATS Pos. LH Nr. Beskrivning LH 1200S apparat Förbindelseterminal standard Förbindelsekabel till LH 1200S Redskapskontakt, hondel Arealbrytare Hjulgivare Elkabel Redskapskontakt, handel Kabel till Redskapskontakt (5 x 0,5 mm) 8 LH AGRO

9 SPECIALSATS Pos. LH Nr. Beskrivning LH 1200S apparat Förbindelseterminal, special Förbindelsekabel till LH 1200S Redskapskontakt, hondel Arealbrytare Hjulgivare Elkabel PTO-givare Redskapskontakt, handel Kabel till Redskapskontakt (5 x 0,5 mm) Beslag till redskapskontakt Utöver anförda huvudbeståndsdelar levereras naturligtvis skruvar, beslag, magneter etc. med satserna. LH AGRO 9

10 MONITOR Pos. Funktion Pos. Funktion 1 Tidtagning 7 Kalibreringsknapp för flödesmätare 2 Hastighet 8 Programmering av flödestal 3 Areal, del- och total 9 Programmering av arbetsbredd 4 Dosering 10 Programmering av hjulomkrets 5 Förbruk per min. 11 Nollställningstangent/siffertangent 0 6 Litermätare 12 4-siffrig belyst lcd display KONTAKTFÖRBINDELSE Pos. Beskrivning 1 0 Volt (Vit) Volt (Brun) 3 Arealbrytaresignal (Grön) 4 Hjulsignal (Gul) 5 Flödes/PTO-signal (Grå) LH AGRO

11 PRIMÄRA FUNKTIONER TIDTAGNING TIDSFÖRBRUK I TIMMAR OCH MINUTER Vid tryck på denna tangent visas förbrukad tid i timmar och minuter. (Max 99 tim och 59 min). Tidmätaren kan startas och stoppas vid upprepade tryck. Blinkande kolon betyder att tidmätaren är på. Konstant kolon betyder att tidmätaren är av. Tidmätaren kan nollställas genom att trycka på knappen i min 3 sek HASTIGHET KILOMETER PER TIMME Denna tangent visar hastighet med en decimal. När monitorn tänds intas automatiskt funktionen KMH. I denna funktion indikeras också stopp av arealmätning med ett r längst till vänster på display. OBS! Denna indikering visas bara under hastighet. Hastigheten nollställs från display ca 8 sek efter stopp. Kom ihåg att välja den riktiga hjulgivaren och tillhörande programmeringsvärde, om förbindelseterminal med omkopplare monterats. LH AGRO 11

12 AREALMÄTARE I LH 1200 S finns både del-och totalarealmätarna under samma tangent. Första trycket ger delareal, eftersom denna mätare oftast önskas avläst. Aktiveras tangenten i mer än 3 sek kommer total areal fram. AREALMÄTARE DEL Med ett kort tryck på denna funktion visar trip-mätaren bearbetad areal i ha med 2 decimaler. Från 100 ha med 1 decimal. Vid 999,9 ha nollställs den automatiskt. Kom ihåg att välja den riktiga arealbrytaren, om förbindelseterminal med omkopplare monterats. OBS! Tangenten har en annan funktion om värdena 8888 eller 9999 programmerats i arbetsbredd. Trip-arealmätaren nollställs genom att trycka på denna tangent i min 3 sek. AREALMÄTARE TOTAL Vid tryck i min 3 sek på denna funktion skiftar arealmätaren över till totalt bearbetad areal. Denna visas med 1 decimal. Från 1000 ha utan någon decimal. Överskrids 9999 ha nollställs den automatiskt. Funktionen används för summering av t.ex. vecko-, månads- eller årsresultat. Vid ett andra tryck på tangenten återkommer delarealregistret. En nollställning av trip-arealmätaren påverkar inte totalarealmätaren. OBS! Tangenten har en annan funktion om värdena 8888 eller 9999 programmerats i arbetsbredd. Total-arealmätaren nollställs genom att trycka på denna tangent i min 3 sek. 12 LH AGRO

13 DOSERING SPRUTVÄTSKA DOSERING Vid tryck på denna funktion visas den aktuella doseringen i liter per hektar. Uträkningarna är baserade på genomströmning och hastighet. Det är därför nödvändigt att både köra och spruta för att få visning här. OBS! En förutsättning för en korrekt l/ha visning är att flödesmätaren är kalibrerad. (Se sid 22) Kom ihåg att välja flödesmätare och programmera flödestalet, om förbindelseterminal med omkopplare monterats. OBS! Tangenten har en annan funktion om värdet 9999 programmerats som flödestal. DELBREDDSFUNKTION Om någon av rampsektionerna slås ifrån kommer visningen i denna funktion att skifta mellan att visa dosering och vilka rampsektioner som är aktiva. De aktiva sektionerna visas kortvarigt varannan sekund. Visningen betyder att sektionerna 3,4,5 och 6 är öppna. LH 1200 S tillåter bara att sektionerna stängs i ordningsföljd från endera sidan (eller från båda sidor). Det går inte att stänga en sektion mitt på rampen. Sektionerna slås till och från på siffertangenterna. Dessa har en dubbelfunktion (s.k. toggle). Det betyder att vid ett första tryck på t.ex. sektion 1 slås delen från, och vid nästa tryck slås delen till. Exempel: Om vi utgår från ovan visade exempel (6-sekt spruta), där sektion 1 och 2 är frånslagna och 3-6 öppna är följande möjligt:! Genom att trycka på siffertangent 2 slås sektion 2 till.! Det går också att slå ifrån sektionerna 3 och 6 genom att aktivera tangenterna 3 och 6. Om arealbrytaren aktiveras (sprutan stängs), återgår LH 1200 S automatiskt till full arbetsbredd. Sektionernas bredd kan programmeras enskilt. Se vidare avsnittet sid 20. Delbreddsfunktionen (om inte full bredd valts) visas oavsett vilken av funktionstangenterna (de vita) som valts. LH AGRO 13

14 FÖRBRUK SPRUTVÄTSKA L/MIN LITER PER MINUT Denna tangent visar förbruket per minut genom flödesmätaren. OBS! En förutsättning för en korrekt visning är att flödesmätaren är kalibrerad. (Se sid 22) Kom ihåg att välja flödesmätare och tillhörande programmeringsvärde, om förbindelseterminal med omkopplare monterats. FÖRBRUK SPRUTVÄTSKA LITER LITERMÄTARE Vid tryck på denna tangent visas det totala literförbruket i hela liter, sedan senaste nollställning. OBS! Tangenten har en annan funktion om talet 9999 programmerats som flödestal. 14 LH AGRO

15 SEKUNDÄRA FUNKTIONER, GÖDNINGSSPRIDARE På gödningsspridare finns två olika funktionsätt beroende på typen av spridare. Som tidigare nämts finns alltid TID, HASTIGHET och AREAL tillhands och de har samma betjäning som beskrivs under PRIMÄRA FUNKTIONER. VARVTALSVISNING PÅ TALLRIKSSPRIDARE Genom att programmera flödestalet 9999 väljs ett annat program i LH 1200 S. Detta program kan bl. a visa varv/min bakom L/HA tangenten. PROGRAMMERING: Tryck i visad ordningsföljd. VARV/MIN, RPM OBS! Med denna programmering försvinner funktionerna L/HA och L. SPRIDARE MED KNASTERVALSUTMATNING På denna typ av spridare finns möjlighet till en flödesmätning med hjälp av en specialgivare på utmatningsaxeln. Denna givare lämnar 100 pulser/varv (best.nr ). Kalibreringstalet för givaren får man under den normala vridprovsproceduren. Följande funktioner finns då också tillhands: PROGRAMMERING: XXXX är kalibreringstalet i gram med 2 decimaler. 8,92 gram skall programmeras som 892. Avläsningen blir härefter i kg. GÖDNINGSGIVA PER HEKTAR GÖDNINGSFÖRBRUK PER MINUT GÖDNINGSFÖRBRUK TOTALT OBS! Det är en förutsättning för alla tre funktionerna att givaren är kalibrerad. LH AGRO 15

16 SEKUNDÄRA FUNKTIONER, SÅMASKIN På såmaskinen kan samma funktioner som på gödningsspridaren uppnås. Funktionerna kräver samma givare och de finns under samma tangenter. VARVTALSVISNING PÅ SÅVALSAR Genom att programmera flödestalet 9999 väljs ett annat program i LH 1200 S. Detta program kan bl. a visa varv/min bakom L/HA tangenten. Såvalsen kan ibland rotera för långsamt för en vanlig varvtalsgivare. Använd en givare som ger minst 12 pulser/varv (best.nr mm axel, mm axel). PROGRAMMERING: Tryck i visad ordningsföljd. VARV/MIN, RPM OBS! Med denna programmering försvinner funktionerna L/HA och L. MÄNGDMÄTNING PÅ SÅMASKIN På såmaskiner finns möjlighet till en flödesmätning med hjälp av en specialgivare på utmatningsaxeln. Denna givare lämnar 100 pulser/varv (best.nr ). Kalibreringstalet för givaren får man under den normala vridprovsproceduren. Följande funktioner finns då också tillhands: PROGRAMMERING: XXXX är kalibreringstalet i gram med 2 decimaler. 8,92 gram skall programmeras som 892. Avläsningen blir härefter i kg. UTSÄDESGIVA PER HEKTAR UTSÄDESFÖRBRUK PER MINUT UTSÄDESFÖRBRUK TOTALT OBS! Det är en förutsättning för alla tre funktionerna att givaren är kalibrerad. 16 LH AGRO

17 SEKUNDÄRA FUNKTIONER, FLYTGÖDSELSPRIDARE På flytgödselvagnar kan flödet avläsas, antigen via flödesmätare eller via magnetgivare på pumpar med fast deplacement (fast mängd per pumpslag). Då finns följande funktioner tillhands: PROGRAMMMERING: Programmera antal kg per puls med 2 decimaler. Mängden 5,75 kg programmeras som 575. FLYTGÖDSELDOSERING FLYTGÖDSELFÖRBRUK PER MINUT FLYTGÖDSELFÖRBRUK TOTALT OBS! Det är en förutsättning för alla tre funktionerna att givaren är kalibrerad. LH AGRO 17

18 SEKUNDÄRA FUNKTIONER, BALPRESS På balpressar finns möjlighet till balräkning. Programmer ett flödestal på 9999 och avläs antal balar under L-tangenten. PROGRAMMERING: Tryck i visad ordningsföljd. ANTAL STYCK OBS! Med denna programmering försvinner funktionerna L/HA och L. SEKUNDÄRA FUNKTIONER, AVSTÅNDSMÄTNING Denna funktion kan endast användas ensam. När koden för avstånd programmeras, kommer alla andra funktioner i viloläge. PROGRAMMERING: Tryck i visad ordningsföljd. AVSTÅND I METER Max avstånd är 9999 meter. Därefter startar räkneverket åter på LH AGRO

19 PROGRAMMERING KALIBRERING AV HASTIGHET HJULOMKRETS Här programmeras omkretsen på det hjul varpå hastighetsgivaren monterats. Finns flera magneter monterade skall omkretsen divideras med antal magneter före programmering. Beroende på typ av traktor kan hastighetssignalen komma från en givare inbyggd i traktorns transmission, från en givare monterad vid kardanen, eller en givare monterad vid ett av hjulen. LH 1200 S är försedd med en automatisk hastighetskalibrering som skall användas vid inbyggnads- och kardangivare. Den kan också användas med vanlig hjulgivare, om hjulomkretsen dividerat med antal hjulmagneter inte överstiger 100 cm. Vi rekommenderar att alltid montera så många magneter i hjulet att programmeringsvärdet inte överstiger 100 cm. AUTOMATISK HASTIGHETSKALIBRERING: 1. Mät upp en 100 m sträcka och kör fram till start -märket. 2. Tryck kort på HJULOMKRETS. Tryck på tangenten igen tills AUTO skrivs i display. Tryck en tredje gång på HJULOMKRETS-tangenten. LH 1200 S visar 0 och är klar för den automatiska hastighetskalibreringen. 3. Kör 100 m sträckan och stanna exakt vid stopp -märket. Under körningen räknar LH 1200 S pulserna från hastighetsgivaren. 4. Har monitorn fått pulser nog ( över 100 ), beräknas avståndet mellan två magnetimpulser genom att trycka på HJULOMKRETS. Det beräknade värdet visas i display. Om monitorn inte mottagit över 100 pulser under 100 m, kan en av följande 2 möjligheter användas: a: Manuell uträkning av hjulomkretsen enl nedan b: Montering av ytterligare magneter för att erhålla fler pulser per 100 m. OBS! Det är mycket viktigt att det inbördes avståndet mellan magneterna är lika stort, annars kommer hastighetsvisningen att bläddra. LH AGRO 19

20 MANUELL UTRÄKNING AV HJULOMKRETS: 1. Gör en markering på marken och på motsvarande ställe på däcket. 2. Låt hjulet rulla 10 varv. 3. Gör en ny markering på marken där hjulet stannat. 4. Mät avståndet mellan de två markeringarna. Avståndet divideras med antalet hjulvarv ( 10 ), och resultatet är den effektiva hjulomkretsen. 5. Dividera hjulomkretsen med antalet monterade magneter, och programmera denna i cm med en decimal. Max värde som kan programmeras är 300 cm. PROGRAMMERING AV ARBETSBREDD OCH DELBREDDER ARBETSBREDD Denna programmering är indelad i ett huvudvärde - total arbetsbredd - och några undervärden - mängdkorrektion ( likatryck ) ja/nej - samt delbreddernas storlek. Tillvägagångssätt: Eftersom dessa programmeringsvärden är placerade under samma tangent skall man bläddra sig igenom programmeringsvärdena via upprepade tryck på BREDD-tangenten. Total arbetsbredd kan programmeras efter ett kort tryck på tangenten, och om man inte skall arbeta med delbredder, går det att gå ur funktionen här, genom att trycka på någon annan tangent. Önskas möjligheten att arbeta med delbredder aktiveras tangenten igen under 5 sek, tills display skiftar. 1: PROGRAMMERING AV TOTAL ARBETSBREDD Tryck på tangenterna enligt proceduren här intill. XXXX anger aktuell arbetsbredd i hela cm. 2: PROGRAMMERING AV DELBREDDER Tryck kort på tangenten Tryck igen och håll tangenten intryckt i ca 5 sek, tills följande bild visas: 20 LH AGRO

21 MÄNGDKORREKTION Denna bild anger första val under delbreddsprogrammering. Det som skall programmeras nu är inte en delbredd, utan om LH 1200 S beräkningsmässigt skall dra ifrån en litermängd, motsvarande en delbredd när denna stängs. 1 eller 0 kan programmeras. 1 = Tryckutjämningsutrustning finns efter flödesmätaren. Det betyder vätskeretur till tank efter flödesmätaren. 0 = Tryckutjämnings- eller likatrycksutrustning finns ej efter flödesmätaren. Då arealmätningen reduceras vid delbreddsfrånslag är det viktigt att rätt val göres här, i annat fall blir visad dosering felaktig. DELBREDD 1-9 Tryck återigen kort på tangenten Nu visas följande display-bild: Till vänster visas siffran 1. Den anger att delbredd 1 från vänster skall/kan programmeras. Till höger visas 00, om monitorn inte varit programmerad förr, annars visas senast program-merade delvärde. Detta värde är bredden av yttersta sektionen från vänster som skall programmeras i form av antalet munstycken på denna sektion. LH 1200 S förutsätter att munstyckena sitter placerade på 50 cm avstånd. När munstycksantalet är programmerat trycker man på bredd-tangenten igen, och display skiftar över till delbredd nr 2. Upprepa programmeringen enligt ovan. På detta sätt programmeras alla delbredderna en efter en från vänster till höger. LH 1200 S kan arbeta med upp till 9 delbredder. När alla delbredder programmerats, bläddra igenom resterande delbreddsnummer och försäkra Er att de står på 0. Man kommer bara ur programmeringen på detta sätt. LH AGRO 21

22 KALIBRERING AV FLÖDESMÄTARE FLÖDESTALET Här inkodas kalibreringsvärdet (flödestalet) för flödesmätaren. Denna inkodning är nödvändig för beräkning av dosering och literförbruk. Denna knapp står i förbindelse med nästa som används till %-justering av flödestalet. Skall flödestalet ökas tycks en gång %-tangenten, skall det minskas trycks 2 gånger. ett minustecken indikerar ett negativt tal. 1. Inkoda grundflödestalet Håll stilla medan flödesmätaren kalibreras. Risken för felavläsning undviks om sprutan står med samma lutning hela tiden. 3. Fyll sprutan med minst 600 l. (Ju mer ju säkrare). Notera påfylld mängd. 4. Tryck på och därefter på tills litertalet nollställs. 5. Spruta ut minst 500 l. 6. Avläs literåtgång på tanken. Litermätaren visar nu beräknad litermängd. Apparaten visar t.ex. 515 liter men bara 500 liter har sprutats ut. D.v.s. apparaten visar 3 % för mycket. Procentavvikelsen hittas med denna formel: PROCENTAVVIKELSE = känd mängd - monitorvisning x 100 monitorvisning Enligt detta exempel skall flödestalet reduceras med 3 %. Tryck i visad ordningsföljd: Flödesmätaren är nu kalibrerad, och det nya flödestalet står i display. OBS! Flödesmätarens kalibrering bör kontrolleras årligen. Denna kontroll är lätt att utföra, eftersom det efter varje tankfyllning går att jämföra denna med monitorns visning. Om dessa inte stämmer överens, räkna ut den procentuella avvikelsen och upprepa proceduren ovan. 22 LH AGRO

23 KALIBRERING AV MÄNGDMÄTNING LH 1200 S kräver några speciella programmeringar för att kalibreras för mängdmätning på såmaskin och gödningsspridare. Principen i mätningarna är den samma som för vätskeflödesmätaren, nämligen mängd per puls från givaren. Låter man därför LH 1200 S räkna pulser under såmaskinens/gödningsspridares vridprov, och därefter delar vridprovsvikten med antalet pulser, får man ett kalibreringstal. OBS! Det skall understrykas att detta kalibreringstal bör kontrolleras ofta. Om utsädes- eller gödningstyp ändras skall en ny kalibrering genomföras. 1. Gör maskinen helt klar för vrid- eller fältprov. Veva inte på maskinen efter att LH 1200 S gjorts klar för vridprov. 2. Programmera LH 1200 S till antalsräkning. Tryck i visad ordningsföljd: 3. Nollställ eventuellt värde i L-registret. Tryck: tills display tömts. 4. Genomför nu vrid- eller fältprov enligt maskinens manual. 5. Väg provet nogrannt. 6. Avläs antalet uppräknade pulser från pulsgivaren ( L-tangenten ). NYTT KALIBRERINGSTAL= provet i gram x 100 antal pulser från givaren Kalibreringstalet kan också ändras med %-tangenten, enligt samma riktlinjer som för flödestal på sprutan. Om vi antar att monitorn har räknat 3 % för mycket, sker korrigering så här: Tryck i visad ordningsföljd: Varje gång %-tangenten aktiveras skiftar den mellan positiv eller negativ beräkning. Givaren är nu kalibrerad, och det nya kalibreringstalet står i display. LH AGRO 23

24 GIVARETEST Föreligger misstanke om att någon av givarna inte fungerar som den skall, kan hela anläggningen kontrolleras enligt följande : Glöm inte att välja rätt givare om denna möjlighet finns (omkopplingsbox). Tryck i visad ordningsföljd: Följande visas nu i display: POS 1: POS 2: POS 3: Ett F skall blinka när skovelhjulet i flödesmätaren snurrar, alt mängdpulsgivaren aktiveras. Tänk på att aktivera givaren långsamt. så att F verkligen tänds och släcks. Ett fast F betyder kortslutning, antigen i flödesmätaren eller i kabelnätet. Ett r skall lysa fast när arealbrytaren aktiveras. OBS! r visas när arealmätaren är stoppad. Ett H skall blinka när hjulgivaren aktiveras. FELVARNING LH 1200 S har som säkerhet mot borttappade data en automatisk backup-funktion inbyggd. Följande felindikation visas: Denna varning kommer automatiskt om spänningen till monitorn faller ner under 9,5 V. Kontrollera i dessa fall strömförsörjningen till monitorn. ( Både + och - ). 24 LH AGRO

25 ANSLUTNING AV REDSKAPSKONTAKT SPRUTA Givare Ledningsfärg Pol nr. i kontakt Blå (0V) 5 Flödesmätare Brun (signal) 2 Svart (+12V) 6 Hjulgivare Blå (signal) 4 Brun (0V) 5 Arealbrytare Blå (signal) 7 Brun (0V) 5 GÖDNINGSSPRIDARE/SÅMASKIN Givare Ledningsfärg Pol nr. i kontakt Blå (+12V) 6 Pulsgivare Brun (0V) 5 Svart (signal) 2 Hjulgivare Blå (signal) 4 Brun (0V) 5 Arealbrytare Blå (signal) 7 Brun (0V) 5 LH AGRO 25

26 TEKNISKA SPECIFIKATIONER Betjäning: Dammtätt membrantastatur med 20 tangenter Avläsning: 4-siffrig LCD-display med bakgrundsljus Hölje: Svartanodiserad aluminiumprofil Allmänt: Singel chip microprocessor Automatisk lagring av programmerade och uppmätta värden Tidsobegränsat minne utan batteri-backup Ingångar: Spänning: 12 Volt skyddad mot felpolarisering Givareingångar: 3 st intern 10 kohm pull-up till spänning ( 12 V ). Pulsnivå LO < 0,9 V Pulsnivå HI > 5,0 V Fmax genom störningsfilter (Vid 50 % dutycycle och 12 V spänning). Hjul- och arealgivare : 200 Hz Flödesmätare/Mängdmätare : 400 Hz Driftsspänning: 10,8-16,0 Volt DC. Felanmälan vid 9,7 Volt DC. Strömförbruk: 300 ma Säkring: Finsäkring 5x20 mm 0,63 A snabb 26 LH AGRO

27 NOTER LH AGRO 27

28 28 LH AGRO

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1200 MONITOR

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1200 MONITOR BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH 1200 MONITOR LH No. 020-122-S Version 2.00 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se LH

Läs mer

BRUKSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

BRUKSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR BRUKSANVISNING FÖR LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 020-152-S Version 1.00 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO

Läs mer

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1000 MONITOR

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1000 MONITOR BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH 1000 MONITOR LH No. 020-012-S Version 2.00 AGROTECH AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: www.agrotech.se LH 1000 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING

Läs mer

MONTERINGS- VÄGLEDNING FÖR LH 1200S

MONTERINGS- VÄGLEDNING FÖR LH 1200S MONTERINGS- VÄGLEDNING FÖR LH 1200S 1 FÖRBINDELSESKISS MONTERING AV APPARAT Apparaten skall monteras inom förarens räckvidd, helst i synfältet framför eller till höger om föraren. I moderna traktorer kan

Läs mer

Bruksanvisning LH AGRO 1600

Bruksanvisning LH AGRO 1600 Bruksanvisning LH AGRO 1600 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 5 ALLMÄNT 6 MONITOREN 6 FÖRE START 7 PROGRAMMERING AV ARBETSBREDD 7 PROGRAMMERING AV HJULOMKRETS 8 VAL AV KÖRSPÅRSMETOD 9 METOD OJÄMN 9 METOD JÄMN

Läs mer

BRUKSANVISNING LH 4000 SPRUTMONITOR

BRUKSANVISNING LH 4000 SPRUTMONITOR BRUKSANVISNING FÖR LH 4000 SPRUTMONITOR LH No. 020-183-S Version 1.05 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO Innehållsförteckning

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry

BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry LH. No. 020-510-S Version 1.04 AGROTECH AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tlf. +46 41113458 Fax. +46 41117484 www.agrotech.se 500 BETJENINGSVEJLEDNING 2 LH AGRO

Läs mer

FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL

FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL LH 070901S vers. 06 2002 I:\Salg\Produkt og Marketing\BROCHURERarbejdskopi\Service\LH 070900DK 2LEDAD GIVARE Användning: Färgkod: Den 2ledade givaren består i huvudsak av ett

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR LH 965 SKÖRDETRÖSKMONITOR

BRUKSANVISNING FÖR LH 965 SKÖRDETRÖSKMONITOR BRUKSANVISNING FÖR LH 965 SKÖRDETRÖSKMONITOR Vejl. Nr. 020-965-S, Version 1.00 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lia Östergatan 33, 271 34 YSTAD Sverige Tel +46 (0) 411-13458 Fax +46 (0) 411-17484 Internet: http://www.lh-agro.com/

Läs mer

Monteringsanvisning. för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00

Monteringsanvisning. för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00 Monteringsanvisning för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00 ÖVERSIKTSBILD SIDAN RESERVDELAR Nr LH varunummer Beteckning Nr LH varunummer Beteckning 1 1-81-11 Skruv.9 x 9.5 18 1-168-10

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 010-152-S LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO ÖVERSIKTSSKISS

Läs mer

Programmering och handhavande

Programmering och handhavande rogrammering och handhavande TeeJet Technologies Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark www.teejet.com 844-E TJ844E V5_E9 manual svensk.doc( Soft 5.E9 ) 1 Driftsskärmbilder: Densitet = 00 (vattten ) Vikt 00

Läs mer

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Beskrivning av processen runt uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 2 Metod för uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 3 Kalibreringsmetod för W i

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

990 070 Hastighet/Areal/Avstånd

990 070 Hastighet/Areal/Avstånd 990 070 Hastighet/Areal/Avstånd 001-UK V1.11 15/03/2007 Page 1 of 6 1. Förbindelseskiss Sedd från monitorns kabelsida Pol Beskrivning Kabelfärg 1 2 Hastighet signal Brun 3 Arealsignal Grön 4 Jord/OV Gul

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

MANUAL FÖR C-mini. -mini

MANUAL FÖR C-mini. -mini MANUAL FÖR by Coralba Sweden -mini RE Jemba ab Väpnarvägen 10, S-691 53 KARLSKOGA, Sweden el: 46-(0)586-55640, Fax: 46-(0)586-31451 Hemsida: wwwjembase, E-mail: info@jembase S rel 10 Marknadsföring/försäljning

Läs mer

VU 201A Inställningar Waratah

VU 201A Inställningar Waratah VU 202 Waratah Sidan 2: Vu 202 i hytt, förklaring lysdioder F1-F7 Sidan 3: Brytpunktskalibrering Sidan 4-5: Vu 201A kort, elschema. Sidan 6: Montering Sidan 7: Kabelnummer i aggregat 1 VU 201A Inställningar

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10.

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 11. ÖVERSIKT 12. MONTERINGSANVISNING Innehållsförteckning

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

BATTMAN III Amperetimräknare

BATTMAN III Amperetimräknare BATTMAN III Amperetimräknare Artnr BA 1224 AHR/W SVENSKA Digitalt kontrollinstrument som mäter: Uttagen respektive återförd kapacitet -Ah Laddningsström -A Urladdningsström -A Batterispänning -V Vi tackar

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

TILLQUIST ELTEKNIK AB

TILLQUIST ELTEKNIK AB DIZ Energimätare Manual TILLQUIST ELTEKNIK AB Tel.: 08 594 632 00 Box 1120 Fax: 08 751 36 95 164 22 KISTA Email: info@tillquist.com Internet: www.tillquist.com 2007-09-04 Med reservation för ändringar

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Insåning och Användning Software Reference WZ704-000 rev.15

HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Insåning och Användning Software Reference WZ704-000 rev.15 HE-VA Auto-Controller AC-LITE Installation, Insåning och Användning Software Reference WZ704-000 rev.15 Vigtigt: Innan apparaten används är det vigtigt att läsa denna användarmanual grundligt och förstå

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll I. För en säker användning 1. Överbelasta inte vågens lastcell. 2. Stå inte under vågen när den används. 3. Utför inte vägning under stark vind, detta kan leda till

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

Trima ELC. Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok. TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101

Trima ELC. Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok. TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101 Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok Trima ELC TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101 1/9 ELC 375 104, 105 Monteringsanvisning Ventilerna ersätter standardventilen

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Documnent/File name MANTTT031S. Updated Revision, Sign and Date Rev.4 Bln 2011-10-04

Documnent/File name MANTTT031S. Updated Revision, Sign and Date Rev.4 Bln 2011-10-04 First, Sign and Date Allmänt 1 (6) Växel låds indikator enhet för sekventiella växellådor med upp till 9 lägen. Indikatorn är uppbyggd runt en 8 bitars RISC processor. Ingången för växel låds sensorn är

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02 GB SE Installationsanvisning Instruction deviheat 550 08095218 01.02 Ž Innehållsförteckning Installation av deviheat 550 4 Aktivering av deviheat 550 13 Ändring av grundinställning 15 Fabriksinställningar

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

VU 201 Inställningar Keto

VU 201 Inställningar Keto VU 201 Keto VU 201 Inställningar Keto Funktionstangenter på VU 201 kort GUL tangent: stegning till nästa funktion. Lysdioder F1 till F8, tänd lysdiod indikerar vilken funktion som är aktiverad, när F1

Läs mer

VU 201 Inställningar Ponsse

VU 201 Inställningar Ponsse VU 201 Ponsse VU 201 Inställningar Ponsse Funktionstangenter på VU 201 kort GUL tangent: stegning till nästa funktion. Lysdioder F1 till F8, tänd lysdiod indikerar vilken funktion som är aktiverad, när

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

PL400 Patientvåg för liftar

PL400 Patientvåg för liftar & PL400 Patientvåg för liftar Bruksanvisning Printed in Sweden UPPSTART OCH STRÖMFÖRSÖRJNING Liftvåg PL400 drivs enbart av batterier och går inte att ansluta till ett vägguttag. Installation/utbyte av

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

VU 201 Inställningar Viking

VU 201 Inställningar Viking Vu 201 Viking VU 201 Inställningar Viking Funktionstangenter på VU 201 kort GUL tangent: stegning till nästa funktion. Lysdioder F1 till F8, tänd lysdiod indikerar vilken funktion som är aktiverad, när

Läs mer

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH CENTERLINE

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH CENTERLINE BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH CENTERLINE LH. No. 020-021-S version 1.11 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergaten 33 271 34 YSTAD Tlf. +46 41113458 Fax. +46 41117484 Internet: http://www.lh-agro.se/

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 4 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden.

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual safeline.eu Innehållsförteckning Installation & Test Montering 5 Tecken som kan användas

Läs mer

AGS-XP-250. AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING. dametric. AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6)

AGS-XP-250. AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING. dametric. AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6) AGS-XP-250 AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING dametric AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 SPECIFIKATION... 2 3 TÄTNINGAR... 3 4 BYTE AV MÄTSPETS... 3 5 INJUSTERING

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A Tel Enköping

Bruksanvisning. Booster. Art P. Lindberg Annelundsgatan 7A  Tel Enköping Bruksanvisning Art. 9054522 Booster Booster - Art. 9054522 Beskrivning: Kompakt och säker batteriladdare för bensin- och dieselmotorer i bilar, lastbilar, motorcyklar, båtar och liknande. Den patenterade

Läs mer

ERGO-DigiStick. Bruksanvisning

ERGO-DigiStick. Bruksanvisning ERGO-DigiStick Bruksanvisning Digital styrspak med inbyggd elektronik för styrning av hydraulventiler till skogskranar, frontlastare samt andra mobila redskap. Bruksanvisning för styrning av skogskran

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax750 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET 2004/108/EG. Tillverkare Produkt Typbeteckning

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE. SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro. tfn: 019-228005 sales@oilpress.com

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE. SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro. tfn: 019-228005 sales@oilpress.com Hemsida\LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE SMAB.doc Sidan 1 av 21 LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro tfn: 019-228005 sales@oilpress.com Hemsida: http://www.gpsjordbruk.se

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer