BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1200 MONITOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1200 MONITOR"

Transkript

1 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH 1200 MONITOR LH No S Version 2.00 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan YSTAD Tel Fax Internet:

2 LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING 2 LH AGRO

3 LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning FÖRORD...4 ÖVERSIKT...5 ALLMÄNT...6 GÖDNINGSSPRIDARE...6 SÅMASKINER...7 LH 1200 DRIFT...8 PRIMÄRA FUNKTIONER...8 TIDTAGNING...8 HASTIGHET...8 AREALMÄTARE, DEL- OCH TOTAL...9 DOSERING...10 FÖRBRUK...10 SEKUNDÄRA FUNKTIONER, GÖDNINGSSPRIDARE...11 VARVTALSVISNING PÅ TALLRIKSSPRIDARE...11 SPRIDARE MED KNASTERVALSUTMATNING...11 SEKUNDÄRFUNKTIONER, SÅMASKINER...12 VARVTALSVISNING PÅ SÅVALSAR...12 MÄNGDMÄTNING PÅ SÅMASKIN...12 SEKUNDÄRFUNKTIONER, FLYTGÖDSEL...13 SEKUNDÄRFUNKTIONER, PRESSAR...13 SEKUNDÄRFUNKTIONER, AVSTÅNDSMÄTNING...14 PROGRAMMERING AV LH ARBETSBREDD...15 KALIBRERING AV HASTIGHET...15 HJULOMKRETS MED MAGNETER MONTERADE PÅ HJULET...16 HJULOMKRETS MED GIVARE MONTERAD PÅ KARDANAXEL...17 KALIBRERING AV FLÖDESMÄTARE...18 KALIBRERING AV MÄNGDMÄTNING...19 MONTERING AV LH MONTERING AV MONITORN...21 STRÖMFÖRSÖRJNING...21 GENERELLT GÄLLANDE ANSLUTNINGAR...21 MONTERING AV HASTIGHETSGIVARE...22 MONTERING AV ON/OFF (AREALBRYTANDE) GIVARE...24 MONTERING AV FLÖDESMÄTARE...25 REDSKAPSKONTAKTENS ANSLUTNINGAR...25 SPRUTOR...25 GÖDNINGSSPRIDARE/SÅMASKIN...25 GIVARETEST...26 FELVARNING...26 NOTERINGAR...27 LH AGRO 3

4 FÖRORD LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖRORD Vi önskar Er lycka till med Er nya LH 1200 monitor. Det har vid utvecklingen av denna apparat lagts stor vikt på att framställa en brukarvänlig och hållbar produkt som, om den används enligt denna beskrivning, kommer att vara ett utmärkt hjälpmedel under många år. Primärt är LH 1200 tänkt att användas för övervakning vid växtskyddssprutning. Monitorn innehåller dock en rad andra funktioner som gör den användbar också på andra maskiner och redskap. Vi har lagt oss vinn om att leverera en felfri produkt. För att uppnå ett optimalt utbyte av vår produkt ber vi Er därför att läsa igenom manualen noggrant. Uppstår frågor vid startfasen kontakta försäljningsstället eller oss. Med hänsyn till produktansvar hänvisas till våra gällande försäljnings- och leveransbestämmelser - varav speciellt avsnitt 7, se nedan: 7. Produkternas användning 7.1 Envar användning av produkten sker på köparens risk. Köparen kan därför exempelvis inte kräva ersättningsanspråk som en följd av: Störningar av/från andra elektroniktjänster eller produkter som inte uppfyller krav omfattade av CE-märkning, Dålig signaltäckning eller följder härav från extern sändare som säljarens utrustning skall använda, Funktionsfel som rör eller stammar från PC-program eller PC-utrustning som inte levererats av säljaren, Fel som må uppstå som en följd av köparens negligering av alarm eller felanmälan från produkten eller som kan hänföras till bristande uppmärksamhet och/eller brister i den löpande värderingen av utfört arbete i förhållande till det planlagda. 7.2 Vid ibruktagning av all ny utrustning skall köparen visa stor omsorg och uppmärksamhet. Varje tvivel om korrekt funktion/användning bör omgående resultera i en hänvisning till inköpsställets serviceavd. Denna manual får inte ändras, kopieras eller på annat sätt manipuleras. En icke korrekt manual kan i värsta fall medföra felbetjäning med skador på maskiner och gröda som konsekvens. LH Agro påtar sig inget ansvar för fel som kan hänföras till icke original eller manipulerade manualer. Originalmanualer kan när alltid rekvireras från LH Agro Elektronik AB. LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan YSTAD Tfn Fax Internet: 4 LH AGRO

5 LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING ÖVERSIKT ÖVERSIKT Pos. Beskrivning Pos. Funktion 1 Tidsfunktioner 7 Kalibreringsknapp för flödesmätare 2 Hastighet 8 Programmering av flödestal 3 Areal (tripp) 9 Programmering av arbetsbredd 4 Dosering 10 Programmering av hjulomkrets 5 Areal (total) 11 Nollställning/siffertangent 0 6 Förbruk (total) 12 4-siffrig belyst LCD display LH AGRO 5

6 ALLMÄNT LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING ALLMÄNT LH 1200 är i första hand utformad att användas tillsammans med sprutor. Följande funktioner är därför direkt valbara på monitorns tastatur: 1. TIDTAGNING 2. HASTIGHET 3. AREALMÄTNING ( DEL- OCH TOTAL) 4. DOSERING AV VÄTSKA 5. VÄTSKEFÖRBRUK TOTALT Genom att programmera om några värden ( parametrar ) kan andra funktioner på andra redskap avläsas. De sekundära funktionerna är följande: AVSTÅNDSMÄTNING I METER VARVTAL DOSERING AV GÖDNING OCH FLYTGÖDSEL DOSERING AV UTSÄDE GÖDNINGS- OCH GÖDSELFÖRBRUK UTSÄDESFÖRBRUK STYCKRÄKNING Dessa funktioner kan sättas samman till följande redskapsrelaterade satser: GÖDNINGSSPRIDARE TYP A: TYP B: TIDTAGNING TIDTAGNING HASTIGHET HASTIGHET AREAL, DEL AREAL, DEL AREAL, TOTAL AREAL, TOTAL VARVTAL DOSERING AV GÖDNING FÖRBRUK AV GÖDNING DOSERING och FÖRBRUK av gödning kan endast avläsas på spridaretyper med knastervalsar. 6 LH AGRO

7 LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING ALLMÄNT SÅMASKINER TYP A: TYP B: TIDTAGNING TIDTAGNING HASTIGHET HASTIGHET AREAL, DEL AREAL, DEL AREAL, TOTAL AREAL, TOTAL VARVTAL DOSERING AV UTSÄDE FÖRBRUK AV UTSÄDE Av ovannämnda exempel framgår att de grundläggande funktionerna - TID, HASTIGHET och AREAL alltid finns till hands, och de sekundära funktionerna väljs till dessa efter behov. Som en extra funktion kan LH 1200 mäta avstånd i meter. Denna funktion kräver en annan programmering och kan därför bara användas ensam. Alla andra funktioner visar fel eller är ur funktion när avståndsmätning valts. När arealmätningen stoppats visas i hastighetsfunktionen ett r längst till vänster i display. LH 1200 är försedd med ett testprogram för anslutna givare. Hur dessa testas beskrivs i avsnittet TEST AV GIVARE sid. 26 LH AGRO 7

8 DRIFT LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1200 DRIFT PRIMÄRA FUNKTIONER TIDTAGNING Tangent Funktion TIDSFÖRBRUK I TIMMAR OCH MINUTER Vid tryck på denna tangent visas förbrukad tid i timmar och minuter. (Max 99 tim och 59 min). Tidmätaren kan startas och stoppas vid upprepade tryck. Blinkande kolon betyder att tidmätaren är på. Konstant kolon betyder att tidmätaren är av. Tidmätaren kan nollställas genom att trycka på knappen i min 3 sek HASTIGHET Tangent Funktion KILOMETER PER TIMME Denna tangent visar hastighet med en decimal. När monitorn tänds startar automatiskt funktionen KM/T. I denna funktion indikeras också stopp av arealmätning med ett r längst till vänster på display. OBS! Denna indikering visas bara under hastighet. Hastigheten nollställs från display ca 8 sek efter stopp. 8 LH AGRO

9 LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING DRIFT AREALMÄTARE, DEL- OCH TOTAL Arealmätningen startar automatiskt när redskapet arbetar och stoppar när redskapet kopplas ur (via arealbrytaren). Arealmätningen fortsätter sidolöpande, oavsett vilken annan av de primära funktionerna som valts. När arealmätningen stoppats visas ett r i display. Tangent Funktion AREALMÄTARE DEL Med ett tryck på denna tangent trippmätaren bearbetad areal i ha med 2 decimaler. Från 100 ha med 1 decimal. Vid 999,9 ha nollställs den automatiskt. OBS! Tangenten har en annan funktion om värdena 8888 eller 9999 programmerats i arbetsbredd. Delarealmätaren nollställs genom att trycka på denna tangent i min 3 sek. AREALMÄTARE TOTAL Denna tangent visar totalt bearbetad areal. Denna visas med 1 decimal. Från 1000 ha utan någon decimal. Överskrids 9999 ha nollställs den automatiskt. Funktionen används för summering av t.ex. vecko-, månads- eller årsresultat. En nollställning av delarealmätaren påverkar inte totalarealmätaren. OBS! Tangenten har en annan funktion om värdena 8888 eller 9999 programmerats i arbetsbredd. Totalarealmätaren nollställs genom att trycka på denna tangent i min 3 sek. LH AGRO 9

10 DRIFT LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING DOSERING Tangent Funktion DOSERING Vid tryck på denna funktion visas den aktuella doseringen i liter per hektar. Uträkningarna är baserade på genomströmning och hastighet. Det är därför nödvändigt att både köra och spruta för att få visning här. En föruten förutsättning för en korrekt l/ha visning är att flödesmätaren är kalibrerad. (Se sid 18). OBS! Tangenten har en annan funktion om värdet 9999 programmerats som flödestal. FÖRBRUK Tangent Funktion DOSERING Vid tryck på denna funktion visas den aktuella doseringen i liter per hektar. Uträkningarna är baserade på genomströmning och hastighet. Det är därför nödvändigt att både köra och spruta för att få visning här. En förutsättning för en korrekt l/ha visning är att flödesmätaren är kalibrerad. (Se sid 18) OBS! Tangenten har en annan funktion om värdet 9999 programmerats som flödestal. 10 LH AGRO

11 LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING DRIFT SEKUNDÄRA FUNKTIONER, GÖDNINGSSPRIDARE På gödningsspridare finns två olika funktionssätt beroende på typen av spridare. Som tidigare nämnts finns alltid TID, HASTIGHET och AREAL tillhands och de har samma betjäning som beskrivs under PRIMÄRA FUNKTIONER. VARVTALSVISNING PÅ TALLRIKSSPRIDARE Genom att programmera flödestalet 9999 väljs ett annat program i LH Detta program kan bl. a visa varv/min bakom L/HA tangenten. PROGRAMMERING: Tryck i visad ordningsföljd. Tangent Funktion VARV/MIN, RPM OBS! Med denna programmering försvinner funktionerna L/HA och L. SPRIDARE MED KNASTERVALSUTMATNING På denna typ av spridare finns möjlighet till en flödesmätning med hjälp av en specialgivare på utmatningsaxeln. Denna givare lämnar 100 pulser/varv (best.nr ). Kalibreringstalet för givaren får man under den normala vridprovsproceduren. Följande funktioner finns då också tillhands: PROGRAMMERING: XXXX är kalibreringstalet i gram med 2 decimaler. 8,92 gram skall programmeras som 892. Avläsningen blir härefter i kg. Tangent Funktion GÖDNINGSGIVA PER HEKTAR GÖDNINGSFÖRBRUK TOTALT OBS! Det är en förutsättning för funktionerna att givaren är kalibrerad. LH AGRO 11

12 DRIFT LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING SEKUNDÄRFUNKTIONER, SÅMASKINER På såmaskinen kan samma funktioner som på gödningsspridaren uppnås. Funktionerna kräver samma givare och de finns under samma tangenter. VARVTALSVISNING PÅ SÅVALSAR Genom att programmera flödestalet 9999 väljs ett annat program i LH Detta program kan bl. a visa varv/min bakom L/HA tangenten. Såvalsen kan ibland rotera för långsamt för en vanlig varvtalsgivare. Använd en givare som ger minst 12 pulser/varv (best.nr mm axel, mm axel). PROGRAMMERING: Tryck i visad ordningsföljd. Tangent Funktion VARV/MIN, RPM OBS! Med denna programmering försvinner funktionerna L/HA och L. MÄNGDMÄTNING PÅ SÅMASKIN På såmaskiner finns möjlighet till en flödesmätning med hjälp av en specialgivare på utmatningsaxeln. Denna givare kan lämna 100 puls/varv (best.nr ), eller 12 puls/varv (best.nr ). Såaxeltyp avgör val av givare. Kalibreringstalet för givaren får man under den normala vridprovsproceduren. Följande funktioner finns då också tillhands: PROGRAMMERING: XXXX är kalibreringstalet i gram med 2 decimaler. 8,92 gram skall programmeras som 892. Avläsningen blir härefter i kg. Tangent Funktion UTSÄDESGIVA PER HEKTAR UTSÄDESFÖRBRUK TOTALT OBS! Det är en förutsättning funktionerna att givaren är kalibrerad. 12 LH AGRO

13 LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING DRIFT SEKUNDÄRFUNKTIONER, FLYTGÖDSEL På flytgödselvagnar kan flödet avläsas, antigen via flödesmätare eller via magnetgivare på pumpar med fast deplacement (fast mängd per pumpslag). Då finns följande funktioner tillhands: PROGRAMMERING: Programmera antal kg per puls med 2 decimaler. Mängden 5,75 kg programmeras som 575. Doseringen visas i m 3 /ha. Tangent Funktion FLYTGÖDSELDOSERING FLYTGÖDSELFÖRBRUK TOTALT OBS! Det är en förutsättning för funktionerna att givaren är kalibrerad. SEKUNDÄRFUNKTIONER, PRESSAR På balpressar finns möjlighet till balräkning. Programmera ett flödestal på 9999 och avläs antal balar under L-tangenten. PROGRAMMERING: Tryck i visad ordningsföljd. Tangent Funktion ANTAL STYCK OBS! Med denna programmering försvinner funktionerna L/HA och L. LH AGRO 13

14 DRIFT LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING SEKUNDÄRFUNKTIONER, AVSTÅNDSMÄTNING Denna funktion kan endast användas ensam. När koden för avstånd programmeras, kommer alla andra funktioner i viloläge. PROGRAMMERING: Tyck på tangenterna i visad ordningsföljd: Tangent Funktion AVSTÅND I METER Max avstånd är 9999 meter. Därefter startar räkneverket åter på LH AGRO

15 LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING PROGRAMMERING PROGRAMMERING AV LH 1200 ARBETSBREDD Tangent Funktion Arbetsbredd: Arbetsbredden för använt redskap programmeras här. Steg Tangent Handling 1 Tryck på breddtangenten 2 Programmera arbetsbredden i centimeter med nummertangenterna. Tag hänsyn till eventuella överlappningar. 3 Programmerat värde sparas automatiskt tills annan bredd anges. För att lämna programmeringen, tryck på en annan funktionsknapp. KALIBRERING AV HASTIGHET Tangent Funktion HJULOMKRETS Här programmeras omkretsen på det hjul varpå hastighetsgivaren monterats. Finns flera magneter monterade skall omkretsen divideras med antal magneter före programmering. Beroende på typ av traktor kan hastighetssignalen komma från en givare inbyggd i traktorns transmission, från en givare monterad vid kardanen, eller en givare monterad vid ett av hjulen. Vi rekommenderar att alltid montera så många magneter i hjulet att programmeringsvärdet inte överstiger 100 cm. VIKTIGT! Avståndet mellan magneterna på fälgen måste vara den samma, annars kommer hastighetsvisningen att fladdra. LH AGRO 15

16 PROGRAMMERING LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING HJULOMKRETS MED MAGNETER MONTERADE PÅ HJULET Steg Tangent Handling 1 Gör ett märke på däcket (hjulet med magneter) och på marken. 2 Kör framåt tills hjulet rullat 10 varv. 3 Gör ett nytt märke på marken mitt för däckmärket. 4 Mät avståndet mellan de 2 markeringarna på marken och dividera detta avstånd med 10 (antal hjulvarv). Resultatet är hjulets rullängd på ett varv. 5 Dividera rullängden med antal magneter som monterats. 6 Tryck på hjulomkretstangenten. Ett o visas i rutans vänstra sida för att visa att du valt hjulomkretsprogrammerings-läge. 7 Programmera resultatet av steg 5 i centimeter med hjälp av nummer-tangenterna Programmerat värde sparas automatiskt i den stund du väljer en annan av funktionsknapparna. Exempel: I detta exempel förutsätter vi att traktorns hjulomkrets är 400 cm och att 4 magneter finns monterade i hjulet: Mätningen visar att effektiv hjulomkrets är 396,6 cm. 4 magneter finns så effektiv hjulomkrets skall divideras med ,6:4 = 99,15 cm Detta programmeras som LH AGRO

17 LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING PROGRAMMERING HJULOMKRETS MED GIVARE MONTERAD PÅ KARDANAXEL En magnet kan monteras på en kardanaxel, om det inte är möjligt att montera magneter på ett hjul. För att hitta rätt programmeringsvärde kan man göra så här: Steg Tangent Handling 1 Programmera en arbetsbredd på 9999, enl. beskrivningen sida Tryck på total arealtangenten. 3 Kör sakta framåt tills siffran 1 visas STANNA OMEDELBART! 4 Gör ett märke på däcket och på marken. 5 Kör sakta framåt tills siffran skiftar från10 till 11 STANNA OMEDELBART! 6 Gör ett nytt märke på marken mitt för däckmärket. 7 Mät avståndet mellan de 2 markeringarna på marken och dividera detta avstånd med 10 (antal mottagna pulser). 8 Tryck på hjulomkretstangenten. Ett o visas i rutans vänstra sida för att visa att du valt hjulomkretsprogrammerings-läge. 9 Programmera resultatet av steg 7 i centimeter med hjälp av nummer-tangenterna Programmerat värde sparas automatiskt i den stund du väljer en annan av funktionsknapparna.. Glöm inte att återgå till annan arbetsbredd än Om inte visar inte LH 1200 rätt hastighet! LH AGRO 17

18 PROGRAMMERING LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING KALIBRERING AV FLÖDESMÄTARE Tangent Funktion FLÖDESTAL Här programmeras kalibreringsvärdet (flödestalet) för flödesmätaren. Denna inkodning är nödvändig för beräkning av dosering och literförbruk. Denna knapp står i förbindelse med nästa som används till % -justering av flödestalet. Skall flödestalet ökas trycks en gång % -tangenten, skall det minskas trycks 2 gånger. Ett minustecken indikerar ett negativt tal. 1. Inkoda grundflödestalet Håll stilla medan flödesmätaren kalibreras. Risken för felavläsning undviks om sprutan står med samma lutning hela tiden. 3. Fyll sprutan med minst 600 l. (Ju mer ju säkrare). Notera påfylld mängd. 4. Tryck på och därefter på tills litertalet nollställs. 5. Spruta ut minst 500 l. 6. Avläs literåtgång på tanken. Litermätaren visar nu beräknad litermängd. Apparaten visar t.ex. 515 liter men bara 500 liter har sprutats ut. D.v.s. apparaten visar 3 % för mycket. Procentavvikelsen hittas med denna formel: PROCENTAVVIKELSE = känd mängd - monitorvisning x 100 monitorvisning Enligt detta exempel skall flödestalet reduceras med 3 %. Tryck i visad ordningsföljd: Flödesmätaren är nu kalibrerad, och det nya flödestalet står i display. OBS! Flödesmätarens kalibrering bör kontrolleras årligen. Denna kontroll är lätt att utföra, eftersom det efter varje tankfyllning går att jämföra denna med monitorns visning. Om dessa inte stämmer överens, räkna ut den procentuella avvikelsen och upprepa proceduren ovan. Skovelhjulet och axeln rengörs och kontrolleras löpande för slitage. 18 LH AGRO

19 LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING PROGRAMMERING KALIBRERING AV MÄNGDMÄTNING LH 1200 kräver några speciella programmeringar för att kalibreras för mängdmätning på såmaskin och gödningsspridare. Principen i mätningarna är den samma som för vätskeflödesmätaren, nämligen mängd per puls från givaren. Låter man därför LH 1200 räkna pulser under såmaskinens/gödningsspridares vridprov, och därefter delar vridprovsvikten med antalet pulser, får man ett kalibreringstal. OBS! Det skall understrykas att detta kalibreringstal bör kontrolleras ofta. Om utsädes- eller gödningstyp ändras skall en ny kalibrering genomföras. 1. Gör maskinen helt klar för vrid- eller fältprov. Veva inte på maskinen efter att LH 1200 gjorts klar för vridprov. 2. Programmera LH 1200 till antalsräkning. Tryck i visad ordningsföljd: 3. Nollställ eventuellt värde i L-registret. Tryck: tills display tömts. 4. Genomför nu vrid- eller fältprov enligt maskinens manual. 5. Väg provet noggrant. 6. Avläs antalet uppräknade pulser från pulsgivaren (L-tangenten). NYTT KALIBRERINGSTAL= provet i gram x 100 antal pulser från givaren Kalibreringstalet kan också ändras med % -tangenten, enligt samma riktlinjer som för flödestal på sprutan. Om vi antar att monitorn har räknat 3 % för mycket, sker korrigering så här: Tryck i visad ordningsföljd: Varje gång % -tangenten aktiveras skiftar den mellan positiv eller negativ beräkning. Givaren är nu kalibrerad, och det nya kalibreringstalet står i display. LH AGRO 19

20 PROGRAMMERING LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING 20 LH AGRO

21 MONTERING LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING MONTERING AV LH 1200 MONTERING AV MONITORN Placera monitorn så att den lätt kan avläsas och betjänas under drift t.ex. ovanpå instrumentpanelen eller i hyttens högersida. Notera dina programmeringsvärden i medföljande tabell så finns dessa alltid till hands. Tabellen passar i den självhäftande plastfickan. STRÖMFÖRSÖRJNING Strömförsörjningskabeln skall anslutas till 12V. Lämpligast över tändningen så att monitorn slås av och på med tändningen. Ledningarna skall anslutas enligt: Blå = +12V (ström) Brun = 0V (jord) VIKTIGT! Anslut aldrig dessa ledningar felaktigt, då detta skadar LH GENERELLT GÄLLANDE ANSLUTNINGAR Drag alla kablar så skyddat och dolt som möjligt. Om möjligt tillsammans med existerande kablar, hydraulikrör eller liknande. Bind upp alla kablar noggrant. Var uppmärksam på rörliga delar och värmekällor. Kablar i hytten som inte kan döljas, kan sättas fast med självklistrande kabelbindare. 21 LH AGRO

22 MONTERING LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING MONTERING AV HASTIGHETSGIVARE Vi rekommenderar montage vid traktorns högra bakhjul. Se nedan. Avståndet mellan magneterna och hastighetsgivaren för inte överstiga 5 mm. Är den effektiva hjulomkretsen större än 200 cm skall 2 magneter monteras. OBS! Magneterna skall monteras med lika stort avstånd mellan varandra, annars kommer visningen att "fladdra". Limma (tvåkomponentslim eller likn.) eller skruva ( borra 3,5mm, gänga 4 mm) fast magneterna. Magneterna kan t.ex. monteras vid sidan av eller på hjulbultarna. Vänd alltid gula märket mot givaren. 22 LH AGRO

23 LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING MONTERING Hastighetsgivaren kan med fördel monteras på kardanen på 4-hjulsdrivna maskiner. Vid montering på kardanen rekommenderas en bipolar givare (LH nr , beställs separat). Denna arbetar så att pulsen öppnar på första magneten och stänger på nästa. Puls och paus blir på detta vis lika långa vilket är en fördel på en snabb axel. (Se följande schema för en typisk montering av Bipolar givare) OBS! Här skall magneterna vända motsatt. (En med det gula utåt, den andra inåt) LH AGRO 23

24 MONTERING LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING MONTERING AV ON/OFF (AREALBRYTANDE) GIVARE Bilden visar en typisk montering av arealbrytare, här på traktorns lyftarm: Arealbrytarens funktion är att starta och stoppa arealmätningen när redskapet är i och ur arbetsläge. Magneten skall stå mitt för givaren (givaren aktiv) när redskapet är ur arbetsläge. Denna givare kan också monteras på annan rörlig del. T.ex. på PTO-handtaget, hydraulspak eller liknande. På bogserade maskiner kan givaren med fördel monteras på evt. stag eller cylinder på maskinen. Den mekaniska rörelsen som flyttar magneten skall vara minst 50 mm. Avståndet mellan givare och magnet (vid frånslag) bör inte överstiga 5 mm. Förvissa dig om att ett r visas till vänster i display vid frånslag. En elektrisk signal från t.ex. lyften, el-manövrerad spruta eller liknande, kan också fungera som arealbytare. Signalen skall skifta från +12V till 0V (jord), när arealmätaren skall stoppa. (se skiss nedan) VIKTIGT! Anslut aldrig ström (+12V) till den bruna utgången (nr 1) på baksidan då detta kommer att skada LH LH AGRO

25 LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING MONTERING MONTERING AV FLÖDESMÄTARE På grund av de många olika sprutfabrikat som förekommer på marknaden beskrivs inte denna montering här utan i de anvisningar som medföljer de olika monteringssatser för flödesmätaren som vi producerar. Följande riktlinjer kan dock alltid följas: Flödesmätaren skall monteras så att endast den vätska som sprutas ut uppmäts. Det får t.ex. inte vara någon retur till tank efter flödesmätaren. Detta är inte alltid möjligt, och sprutans armatur måste ibland ändras. Kabeln från flödesmätaren skall alltid peka uppåt. Längden på kabeln kan kortas, men kontrollera att traktorn kan svänga (bogserade sprutor) eller att sprutan kan höjas/sänkas (burna sprutor). Använd schemat på sidan 25, om kablarna från redskapet skall gå via den 7- poliga redskapskontakten. REDSKAPSKONTAKTENS ANSLUTNINGAR SPRUTOR Givare Ledningsfärg Till pol: Blå (0V) 5 Flödesmätare Brun (signal) 2 Svart (+12V) 6 Hastighetsgivare Blå (signal) 4 Brun (0V) 5 Arealbrytare Blå (signal) 7 Brun (0V) 5 GÖDNINGSSPRIDARE/SÅMASKIN Givare Ledningsfärg Till pol: Blå (+12V) 6 Volymgivare Brun (0V) 5 Svart (signal) 2 Hastighetsgivare Blå (signal) 4 Brun (0V) 5 Arealbrytare Blå (signal) 7 Brun (0V) 5 LH AGRO 25

26 LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING GIVARETEST GIVARETEST Finns misstanke om att någon av givarna inte fungerar som den skall, kan hela anläggningen kontrolleras enligt följande: Tryck i visad ordningsföljd: Följande visas nu i display: POS 1: POS 2: POS 3: Ett F skall blinka när skovelhjulet i flödesmätaren snurrar, alt. mängdpulsgivaren aktiveras. Tänk på att aktivera givaren långsamt. så att F verkligen tänds och släcks. Ett fast F betyder kortslutning, antingen i flödesmätaren eller i kabelnätet. Ett r skall lysa fast när arealbrytaren aktiveras. OBS! r visas när arealmätaren är stoppad. Ett H skall blinka när hjulgivaren aktiveras. FELVARNING LH 1200 har som säkerhet mot borttappade data en automatisk backup-funktion inbyggd. Följande felindikation visas: Denna varning kommer automatiskt om spänningen till monitorn faller ner under 9,5 V. Kontrollera i dessa fall strömförsörjningen till monitorn. (Både + och ). LH AGRO 26

27 NOTERINGAR LH 1200 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING NOTERINGAR 27 LH AGRO

28 NOTATER LH 1200 BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING 28 LH AGRO

BRUKSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

BRUKSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR BRUKSANVISNING FÖR LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 020-152-S Version 1.00 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO

Läs mer

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1000 MONITOR

BRUKS- & MONTERINGSANVISNING LH 1000 MONITOR BRUKS- & MONTERINGSANVISNING FÖR LH 1000 MONITOR LH No. 020-012-S Version 2.00 AGROTECH AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: www.agrotech.se LH 1000 BRUKS- & MONTERINGSANVISNING

Läs mer

BRUKSANVISNING LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION

BRUKSANVISNING LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION BRUKSANVISNING FÖR LH 1200S SPRUTMONITOR MED DELBREDDSFUNKTION Vejl. Nr. 021-202-S, Version 2.00 A AGROTECH AB Lilla Östergatan 33, 271 34 YSTAD Sverige Tel +46 (0) 411-13458 Fax +46 (0) 411-17484 Internet:

Läs mer

MONTERINGS- VÄGLEDNING FÖR LH 1200S

MONTERINGS- VÄGLEDNING FÖR LH 1200S MONTERINGS- VÄGLEDNING FÖR LH 1200S 1 FÖRBINDELSESKISS MONTERING AV APPARAT Apparaten skall monteras inom förarens räckvidd, helst i synfältet framför eller till höger om föraren. I moderna traktorer kan

Läs mer

990 070 Hastighet/Areal/Avstånd

990 070 Hastighet/Areal/Avstånd 990 070 Hastighet/Areal/Avstånd 001-UK V1.11 15/03/2007 Page 1 of 6 1. Förbindelseskiss Sedd från monitorns kabelsida Pol Beskrivning Kabelfärg 1 2 Hastighet signal Brun 3 Arealsignal Grön 4 Jord/OV Gul

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 010-152-S LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO ÖVERSIKTSSKISS

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 1 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

MANUAL FÖR C-mini. -mini

MANUAL FÖR C-mini. -mini MANUAL FÖR by Coralba Sweden -mini RE Jemba ab Väpnarvägen 10, S-691 53 KARLSKOGA, Sweden el: 46-(0)586-55640, Fax: 46-(0)586-31451 Hemsida: wwwjembase, E-mail: info@jembase S rel 10 Marknadsföring/försäljning

Läs mer

Monteringsanvisning. för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00

Monteringsanvisning. för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00 Monteringsanvisning för LH 4000 på bogserad spruta LH 4000 VERSION 1.01 06/00 ÖVERSIKTSBILD SIDAN RESERVDELAR Nr LH varunummer Beteckning Nr LH varunummer Beteckning 1 1-81-11 Skruv.9 x 9.5 18 1-168-10

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

Documnent/File name MANTTT031S. Updated Revision, Sign and Date Rev.4 Bln 2011-10-04

Documnent/File name MANTTT031S. Updated Revision, Sign and Date Rev.4 Bln 2011-10-04 First, Sign and Date Allmänt 1 (6) Växel låds indikator enhet för sekventiella växellådor med upp till 9 lägen. Indikatorn är uppbyggd runt en 8 bitars RISC processor. Ingången för växel låds sensorn är

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE. SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro. tfn: 019-228005 sales@oilpress.com

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE. SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro. tfn: 019-228005 sales@oilpress.com Hemsida\LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE SMAB.doc Sidan 1 av 21 LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE SKEPPSTA MASKIN AB Täby Skeppsta 336 705 94 Örebro tfn: 019-228005 sales@oilpress.com Hemsida: http://www.gpsjordbruk.se

Läs mer

JP JOYSTICKS PJP-008 & PJP-014

JP JOYSTICKS PJP-008 & PJP-014 BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick med inbyggda PWM-utgångar. Beroende på modell är möjligt att styra upp till 9st dubbelverkande funktioner varav 6st kan vara steglösa. Utgångarna är proportionella

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Classicdoor s66 motormontage

Classicdoor s66 motormontage Classicdoor s66 motormontage Figur 1. Översiktsbild på motorupphängning Montera ihop skenorna och montera motorn på skenan Enligt bild Figur 3. Montage av väggfäste sker i närheten av fjäderstången och

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

Bruksanvisning LH AGRO 1600

Bruksanvisning LH AGRO 1600 Bruksanvisning LH AGRO 1600 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 5 ALLMÄNT 6 MONITOREN 6 FÖRE START 7 PROGRAMMERING AV ARBETSBREDD 7 PROGRAMMERING AV HJULOMKRETS 8 VAL AV KÖRSPÅRSMETOD 9 METOD OJÄMN 9 METOD JÄMN

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan.

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan. STOLVÅG VEH-200-EC VEH-200-EC är krön / verifierbar och kalibrerad 200 kg / 100 g. (Samma våg kan levereras icke krön / verifierbar för andra kapaciteter) Anm Från senare delen av 2004 levereras vågen

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL

FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL FELSÖKNING MÄTNING KONTROLL LH 070901S vers. 06 2002 I:\Salg\Produkt og Marketing\BROCHURERarbejdskopi\Service\LH 070900DK 2LEDAD GIVARE Användning: Färgkod: Den 2ledade givaren består i huvudsak av ett

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

Miniratt. Användarmanual. SVAB Hydraulik Ulvsättersgatan 2 S-694 91 HALLSBERG TEL: +46 (0) 582-152 30 FAX: +46 (0) 582-152 32

Miniratt. Användarmanual. SVAB Hydraulik Ulvsättersgatan 2 S-694 91 HALLSBERG TEL: +46 (0) 582-152 30 FAX: +46 (0) 582-152 32 Miniratt SVAB Hydraulik Ulvsättersgatan 2 S-694 91 HALLSBERG TEL: +46 (0) 582-152 30 FAX: +46 (0) 582-152 32 Användarmanual http://www.svab.se epost@svab.se 10 3.5 Invertering av ratten Följ anvisningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry

BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry LH. No. 020-510-S Version 1.04 AGROTECH AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tlf. +46 41113458 Fax. +46 41117484 www.agrotech.se 500 BETJENINGSVEJLEDNING 2 LH AGRO

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

BRUKSANVISNING LH 4000 SPRUTMONITOR

BRUKSANVISNING LH 4000 SPRUTMONITOR BRUKSANVISNING FÖR LH 4000 SPRUTMONITOR LH No. 020-183-S Version 1.05 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO Innehållsförteckning

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Instruktion Vetek Stolvågar VEH-250-10/11/12

Instruktion Vetek Stolvågar VEH-250-10/11/12 Instruktion Vetek Stolvågar VEH-250-10/11/12 Samtliga modeller till serienummer 96241 För Stolvågar med högre serienummer gäller INSTRUKTION-VEH-200-EC Sid 2 VEH-250-10 med serienummer från Sn 96001-96060.

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Nordline Monteringsanvisning Garageport Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Byggmå& på din port A: ÖppningsmåC skall vara samma som angiven portbredd. Portbladen är några cm bredare. B: ÖppningsmåC

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

Teknisk Beskrivning Quicklub rev: 1. QUICKLUB Teknisk beskrivning

Teknisk Beskrivning Quicklub rev: 1. QUICKLUB Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Quicklub rev: 1 QUICKLUB Teknisk beskrivning 1 Systembeskrivning Quicklub det progressiva smörjsystemet Kan serva upp till 300 smörjpunkter, beroende på slangarnas längd. Smörjer alla

Läs mer

Manual Elstyrning EL130

Manual Elstyrning EL130 Manual Elstyrning EL130-3 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL130_rev1 100-130 2008-06-10 1 20 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL SIDRUBRIK PRODUKTBESKRIVNING Centralsmörjningspumpen är av kolvtyp. Det elektroniska styr- och övervakningskortet är placerat i motorns plastkåpa,

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Svensk kom i gång manual Tack för att du har köpt en Velleman produkt. Men din CS300 metall detek tor kan du söka efter mynt, smycken eller andra metallföremål överallt.

Läs mer

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4 Page: 1 of 14 Användarmanual TouchCenter 2 & 4 Styrsystem för alla typer av solskydd Page: 2 of 14 Innehållsförteckning 1 Detta är TouchCenter... 3 2 Elektrisk anslutning och Elektrisk data... 3 3 Viktig

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL Grattis till den nya Wasco robotdammsugaren! Robotdammsugaren är framställd med mekanisk och elektronisk teknologi. Den kan komma åt ställen som kan vara svåra

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm a f d e b c i Monteringsanvisning g h 4 > 5 cm izi Modular: bakåt- & framåtvänd izi Modular RF: bakåtvänd 5 Bakåtvänd godkänd höjd 6-05 cm Framåtvänd godkänd höjd 88-05 cm maximal vikt 8 kg Ålder 6 mån

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt.

3. Tomma batterier ska tas ur Pulse Sonic och kastas på ett lämpligt sätt. Pulse Sonic Tack för att ni valde Pulse Sonic som er personliga tränare. För att få ut det mesta möjliga av eran apparat, var vänlig och läs instruktionerna noggrant, kasta inte bort dem, utan spara dem

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING för montering av fiberkabel inomhus och skarvbox Arbetsgång vid egen installation: Bestäm placering av mediaomvandlare. Borra hål i yttervägg (observera lutning på borrhål). Sätt

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3 Pannväljare typ ER-p3. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar TigerShark 2.0 Instruktionsbok samt installationsanvisningar 1 TigerShark boat lift solutions Innehållsförteckning Komma-i-gång... 3 Kontrollpanelen...4 Lyfta/sänka båten med automatik...4 Lyfta/sänka

Läs mer

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt nabbguide Rörmotor för solmarkiser Anvisningar för konsultation I denna snabbguide är numreringssystemet oberoende och motsvarar inte numreringen i texten i den kompletta manualen. Denna snabbguide ersätter

Läs mer

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3

Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Manual för motionscykel Extreme XT 3,3 Nyckelfunktioner: Mode Genom att trycka på Mode kan man förflytta sig mellan de olika funktionerna. Tid, Hastighet, Distans, Kalorier och Puls. De olika funktionerna

Läs mer

KARMATIC PROFILER 2000 Manual

KARMATIC PROFILER 2000 Manual KARMATIC PROFILER 2000 Manual Beskrivning Karmatic 2000.2 Instrument för rundhetsmätning av kommutator och släpringar. Mätnoggrannhet / repeterbarhet : 1,5 m förutom yttre störningar t.ex. vibrationer.

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare E-nr. 421 00 50 Elma AT3000 sida 2 Förord Amprobe AT-3000 är det professionella sökverktyget för lokalisering av kablar och rör. Den robusta konstruktionen

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med DA Styrmodul (VCS-R-DA-..) VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL H04-0211-0511-15 STANDESSE Comfort VCS4X-. obsluhada control module 2 1. INNAN

Läs mer

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin

Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Monteringsanvisning Skuggtaksrullgardin Detta behövs för monteringen: Rev.nr 120116 Borrmaskin/Skruvdragare Skruvmejsel Bågfil Tumstock Kniv Montering Skuggtaket passar under tak där avståndet emellan

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR ATT MONTERA, INSTALLERA SAMT ANVÄNDA WEATHER MONITOR II... 3 Installation... 3 Strömförsörjning... 3 Sammankoppling av väderstation och kopplingsbox... 3 Inkoppling

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

METALL/STRÖM DETEKTOR

METALL/STRÖM DETEKTOR METALL/STRÖM DETEKTOR Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noga innan användning. INTRODUKTION Detta är en avancerad detektor med multifunktion. Den kan söka och lokalisera metall, ström och ribbor.

Läs mer

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 2 Monteringsanvisning motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Montering motor Ta fram frikopplaren och studera dess funktion. Frikopplaren löper i kedjehusets spår och "klickas" i sitt läge. Dra

Läs mer