Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning"

Transkript

1 SE Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf) Programmerbar via PC eller handprogrammerare Utnivåer anpassas automatiskt efter digitala/analoga kanaler Spänningsmatning till förförstärkare Testuttag ANVÄNDBAR BÅDE NU OCH I FRAMTIDEN För optimalt användningsområde är ingångarna i Avant programmerbara. All programmering görs med extern programmerare eller som alternativ via en standard dator. Den passar lika bra för traditionella analoga signaler som för det digitala terresta marknätet. TILLBEHÖR Programmerare Ref PC-Kit för programmering via PC Minst 10 UHF-kanaler kan tagas emot via 1 till 3 ingångar. Dessutom finns ingång för VHF, bredband, FM och Satellit-MF. Funktioner som tilt och förstärkningsreglering sköts med automatik. Display indikerar om antennsignalen är för hög eller för låg. INNEHÅLL Programmering... 2 Beskrivning av menyerna Tekniska specifikationer... 7 Felsökning... 7 Anslutningar/inkoppling... 8

2 Programmering PROGRAMMERINGSENHETENS FUNKTIONER Avant programmeras med en universal programmeringsenhet PCT 3.0. Tillsammans med Avant finns 15 olika menyval, vilka kan stegas igenom med hjälp av -knappen. MENYVAL Konfiguartion av UHF-ingångarna. Val av utkanal för varje programmerbara förstärkardel (10 förstärkare). Välj utgångsnivå för UHF, vilket sedan avgör VHF- och FM-nivå. Välj slop. Välj dämpning för parabolingång. Välj LNB-spänning LYSDIODER A Indikerar Inställningsläge B Indikerar Kanalläge C Indikerar Nivåläge KNAPPAR Stegar uppåt genom menyvalen. Stegar neråt genom menyvalen. Aktiverar menyn Aktiverar och lagrar utförda inställningar. När programmeringsenheten ansluts till Avant kan alla föregående inställningar läsas av direkt i programmeringsenheten. Välj inställningsläge genom att trycka -knappen. Stega igenom och välj önskade inställningar enligt tabellen nedanför, med -knapparna. När alla inställningar är utförda, tryck -knappen (grön lysdiod på ovansidan tänds), då justeras alla nivåer automatiskt och inställningarna lagras i Avant. OBS: Utgången måste avslutas med 75 ohms (slutmotstånd Ref:4061) innan den automatiska nivå justeringen påbörjas. Ingångar som inte anslutits behöver inte avlutas. Oberoende på menyval kan den automatiska nivå justeringen påbörjas när så önskas med -knappen. LÄGE MENY MENY Konfiguration UHF-ingångar Inställningsläge E9 0, E7 2, E6 3 Kanalläge Val av utkanal 1C (Av), 1C21-1C69 Nivåläge Utnivå UHF U100-U115 Slope PE 0-PE 9 IF dämpning FI (Av), FI 0-FI10 LNB spänning t 13/t 17 Stega med -knappen och välj önskad inställning med -knapparna. 2

3 Beskrivning av menyerna KONFIGURATION AV UHF-INGÅNGARNA MENY 1. Tryck -knappen för att aktivera menyn. Lysdiod A tänds. UHF-ingång 1 är ställd för nio programmerbara kanaler, (1-9). UHF-ingång 2 är avstängd (ej ansluten). E9 0 UHF-ingång 1 är ställd för 7 programmerbara kanaler, (1-7). UHF-ingång 2 är ställd för 2 programmerbara kanaler, (8-9). E7 2 UHF-ingång 1 är ställd för 6 programmerbara kanaler, (1-6). UHF-ingång 2 är ställd för 3 programmerbara kanaler, (7-9). E6 3 UHF-ingång 3 är alltid tilldelad programmerbar kanal 0. VAL AV UTKANAL FÖR UHF-INGÅNGARNA. MENY 2 Välj meny 2 med -knappen efter meny 1. Lysdiod B tänds. Ställ önskad UHF-utkanal (21-69) för varje programmerbar kanal (1-9) enligt önskemål. Första siffran visar vilken programmerbara kanal som är vald. De två sista siffrorna visar vald utkanal. OBS: Om någon av de programmerbara kanalerna inte används måste de ställas i läge Av genom att välja. Om inställningen börjar blinka har samma utkanal programmerats på två platser. Programmerbar kanal 2, utkanal 35. 2C35 Programmerbar kanal 5, utkanal ställd i läge Av. 5C VAL AV UHF-UTNIVÅ. MENY 3 Välj meny 3 med -knappen efter meny 2. Lysdiod C tänds. Ställ önskad utnivå för UHF-kanalerna. Beroende på denna nivån ställs VHF- och FMnivån automatiskt 5-8dB under UHF. Nivån kan ställas mellan dBµV beroende på antal kanaler. U110 UHF-utnivå 110dBµV u110 3

4 Antalet UHF- och VHF-kanalerna bestämmer den maximala utnivån som kan ställas, detta inklusive de kanaler anslutna i bredbandsingången. Max antal kanaler (UHF eller VHF) Max UHF-utnivå (dbµv) Max VHF-utnivå * gäller när en BI/BIII kanal används. 5dB lägre än UHF-nivån* EX. 1 Antal inställda programmerbara kanaler 3 Antal UHF-kanaler i bredbandsingången 4 Antal BI/BIII 2 Antal VHF-kanaler i bredbandsingången 10 Totalt antal UHF-kanaler 7 Totalt antal VHF-kanaler 12 Max antal UHF/VHF=12. I tabellen väljer vi korrekt nivå med programmeringsenheten, för antalet UHF/VHF kanaler enligt exemplet. Nivån som då skall ställas är 113dBµV för UHF. Nivån för VHF blir 5dB under UHF-nivån, (108dBµV). EX. 2 Antal inställda programmerbara kanaler 7 Antal UHF-kanaler i bredbandsingången 9 Antal BI/BIII 1 Antal VHF-kanaler i bredbandsingången 6 Totalt antal UHF-kanaler 16 Totalt antal VHF-kanaler 7 Max antal UHF/VHF=16. I tabellen väljer vi korrekt nivå med programmeringsenheten, för antalet UHF/VHF kanaler enligt exemplet. Nivån som då skall ställas är 112dBµV för UHF. Nivån för VHF blir 5dB under UHF-nivån, (107dBµV). OBS: Om utnivån på kanaler från bredbandsingångeningången och de programmerade skall stämma överens, måste innivån för VHF-kanaler ligga mellan 70-75dBµV och för UHF-kanaler mellan 65-70dBµV. VAL AV SLOPE (FÖRBETONING). MENY 4 Välj meny 4 med -knappen efter meny 3. Lysdiod C tänds. Inställning av förbetoning gäller endast de programmerbara UHF-kanalerna. Kanalerna i bredbandsingången påverkas inte av denna inställning. Inställningen utgår från den högsta UHF-utkanalen. Ex. Följande inställning är programmerad, kanal 25/31/53/62, utnivå U110, och slope PE7. Den högsta kanalen (K62) får 110dBµV och den lägsta kanalen (K25) får 103dBµV. 103 pe

5 VAL AV IF DÄMPNING (SATELLITINGÅNGEN). MENY 5 Välj meny 5 med -knappen efter meny 4. Lysdiod C tänds. Kan ställas för en dämpning mellan 0-10dB. För att ställa den till Av, välj. FI IF förstärkningen är ställ i läge Av. VAL AV LNB-SPÄNNING. MENY 6 Välj meny 6 med -knappen efter meny 5. Alla lysdioderna är släckta. Val av önskad LNB-spänning för satellitingången. Välj 13 eller 17 Volt. e 13 t 13 ställd för 13 volt LNB-spänning OBS: Vid val av IF-dämpning och LNB-spänning ändras inställningen direkt utan att -knappen används. Alla andra inställningar påverkas inte innan -knappen används. FELMEDDELANDE Som en hjälp och finness vid installationen kan programmeringsenheten visa ett antal olika felmeddelande vid felaktiga inställningar. Det finns två kategorier av felmeddelande. 1. Konfiguration 2. Nivåjustering 1. KONFIGURATION Avant är konstruerad så att inprogrammering av samma utkanal inte kan ske på två kanalplatser. Om detta sker så blinkar displayen, vilket indikerar att en av kanalplatserna måste ändras. EX. Programmerbar kanal 1: utkanal 28 Programmerbar kanal 5: utkanal 28 ehh Varje gång de programmerbara kanalerna 1 och 5 visas i displayen, blinkar dessa för att indikera att en av dessa måste ändras. Om inställningen inte ändras och -knappen används kommer programmeringsenheten att indikera att denna inställning inte fungerar. Tryck -knappen igen och programmeringsenheten ställer sig på första felaktiga kanalinställning. 5

6 NIVÅJUSTERING Tryck -knappen och under tiden injusteringen sker skickas information om nivåerna för de olika ingångarna till programmeringsenheten. Under nivåinställningen visas en bokstav eller siffra med två streck efter varandra, vilka visar vilken förstärkardel som är under injustering. F u FM förstäkaren VHF förstärkaren 2 u UHF utgångsnivån Programmerbara kanal förstärkarna Om alla inställningar och nivåer är korrekta, markeras varje aktiv förstärkare i programmeringsenheten under tiden de justeras in. Om någon ingång inte är ansluten så stoppas inställningen och -knappen måste tryckas in igen. Om nivåfel uppstår under inställningen av förstärkarna visas ett felmeddelande i displayen. För låg nivå har upptäckts för programmerbar kanal 4 (UHF-ingång) För hög nivå har upptäckts för programmerbar kanal 4 (UHF-ingång) 4 4 OBS: Om en felaktig nivå upptäcks fortsätter inte den automatiska inställningen. Därefter finns två möjligheter att fortsätta installationen. A. Kontrollera och ändra innivån. Starta därefter inställningen igen genom att trycka -knappen. Denna procedur upprepas tills alla nivåer är korrekta. B. Fortsätt inställningen utan att ändra den felaktiga nivån genom att trycka -knappen. RESET-KNAPPEN Avant kan programmeras hemma innan installationen genomförs. När installationen är klar kan inställningarna utföras utan att programmeringsenheten används. Detta sker med hjälp av Reset-knappen, vilken finns till vänster om uttaget för programmeringsenheten. Programmera Avant med alla de inställningar, som gäller för anläggningen. Tryck därefter -knappen och den automatiska inställningen avslutas inom kort när ingen insignal upptäcks (mottagaren börjar inställningen på FM ingången och stannar där). Nu kan programmeringsenheten kopplas ur med de utförda inställningarna inlagrade i Avant. När installationen slutförs och alla ingångar samt utgång anslutits behövs bara Reset-knappen tryckas in. De tidigare inprogrammerade inställningen kommer att köras och nivåerna ställs in på samma sätt som om -knappen används. Den gröna lysdioden (Ajuste/Adjust) tänds under tiden som nivåer ställs in och lagras. Om något innivå fel upptäcks i de programmerbara kanalerna tänds den röda lysdioden (Error). 6

7 Tekniska specifikationer Ingång UHF1 UHF2 UHF3 FM BI/BIII MHz Sat IF Frekvensomr. (MHz) Förstärkning (db) 57±3 37±3 44±3 35±3 45±3 30±3 40±3 Kanalkonfiguration Justerbar slope (db) Max innivå (dbµv) Justerbar förstärkning (db) 0-20* 0-20* 0-20* ** Max Utnivå (dbµv) 121*** 115*** 115*** 115*** 121*** 118 Justerbar utnivå (dbµv) Brustal (db) 9 typ Undertryckning (db) 25(±16MHz) 20(±16MHz) 15(±16MHz) Spänningsmatning (V DC) /17 (Automatisk) (ma) Nätspänning (V AC) 230±15% 50/60Hz Effektförbrukning (W) max 32 Dämpning test uttag (db) 30 * Automatisk reglering ** Programmerbar dämpning *** Utnivån beror på antal kanaler Felsökning Felmeddelande E r r visas när -knappen aktiveras. Avant tillåter inte att samma utkanal används på de programmerbara kanalerna. När detta sker startar inte den automatiska inställningen, tryck -knappen och displayen visar första kanalen med felaktig programmering. Nivån stämmer inte för kanalerna enligt programmerad utnivå. Kontrollera att den programmerade kanalen med högst frekvens har korrekt innivå enligt tabellen, (60-80dBµV). Kanalen med högst frekvens används som referens vid inställning av utnivån. En för hög eller låg signal Den automatiska inställningen startar med ingångarna FM, BI/BIII och till sist de programmerbara kanalerna. I de fall FM- och BI/BIII-ingångarna inte är anslutna så stoppar injusteringen samt låg nivå indikeras i displayen. Detta påverkar inte de övriga ingångarna. Tryck -knappen och injusteringen startar igen. Utnivån stämmer inte för kanaler i bredbandsingång jämfört med ingångarna UHF1/2/3 Kanaler i bredbandsingången skall ligga mellan 70-75dBµV för VHF och 65-70dBµV för UHF och då justeras dessa kanaler in till samma nivå jämfört med de programmerade kanalerna i ingångarna UHF1/2/3. 7

8 Prod.nr: UHF 1 V DC UHF 2 V DC UHF 3 FM BI/BIII V DC MATV V DC IF SAT 230 VAC Resetknapp Uttag programmerings enhet Testuttag (-30dB) Utgång UHF 1 UHF 2 UHF 3 FM BI/BIII Slutmotstånd Handprogrammerare Macab AB (publ) vannhögsgatan 7, trelleborg. tel: fax: e -post:

Avant 5. Ref:5325. Innehåller menyval för programmering med handprogrammerare PCT 4.0 samt PCT Ladda hem BRUKSANVISNING

Avant 5. Ref:5325. Innehåller menyval för programmering med handprogrammerare PCT 4.0 samt PCT Ladda hem BRUKSANVISNING SE-2 060403 50037 FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 51dB Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Val för analog eller digitalkanal Klusterprogrammering Välj mellan 3 UHF-ingångar,

Läs mer

Avant 3. Ref: Ladda hem BRUKSANVISNING

Avant 3. Ref: Ladda hem BRUKSANVISNING SE-1 060824 50038 FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 45 db och en utnivå på 116 dbµv AGC för automatisk förstärkningskontroll Klusterprogrammering för UHF och BIII Välj mellan 2 UHF-ingångar,

Läs mer

Avant (VHF) Ladda hem BRUKSANVISNING

Avant (VHF)  Ladda hem BRUKSANVISNING SE-1 070207 50049 Avant 3 FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 45 db och en utnivå på 116 dbµv. AGC för automatisk förstärkningskontroll. Klusterprogrammering för UHF. Välj mellan 2 UHF-ingångar,

Läs mer

Info! Modeller markerade i kursiv stil är äldre produkter som inte lagerförs längre. Markeras med logga Utgått på respektive sida

Info! Modeller markerade i kursiv stil är äldre produkter som inte lagerförs längre. Markeras med logga Utgått på respektive sida 50085-3 100112 Televes förstärkare Innehåll Ref: 5310... 2 Ref: 5308... 3 Ref: 5311... 4 Ref: 5312... 5 Ref: 5373/5368... 6 Ref: 5386... 7 Ref: 5381... 8 Ref: 5392... 9 Ref: 5522...10-11 Ref: 5523...10-11

Läs mer

Kanalprocessor. Ref:5096 T-05 ANALOG. Bredbandig utgång MHz. AGC (automatisk förstärkningsreglering)

Kanalprocessor. Ref:5096 T-05 ANALOG. Bredbandig utgång MHz. AGC (automatisk förstärkningsreglering) SE-1 020109 01104 Kanalprocessor Ref:5096 FAKTA T-05 KANALPROCESSOR Bredbandig utgång 47 860MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig, 40 kanaler både på VHF och UHF Programmerbar via

Läs mer

Kanalprocessor. Ref:5078 T-05 DIGITAL. Bredbandig utgång MHz. AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig

Kanalprocessor. Ref:5078 T-05 DIGITAL. Bredbandig utgång MHz. AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig SE-1 020916 01184 Kanalprocessor Ref:5078 FAKTA T-05 KANALROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig rogrammerbar via extern programmerare

Läs mer

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870 SE-1 040928 50010 Kanalprocessor FAKTA T-05 KANALPROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860 MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig Programmerbar via extern programmerare eller

Läs mer

TDT 256QAM T-05 / Grannkanalduglig, 40 kanaler både på VHF och UHF Bredbandig utgång MHz Programmerbar via extern programmerare eller CDC

TDT 256QAM T-05 / Grannkanalduglig, 40 kanaler både på VHF och UHF Bredbandig utgång MHz Programmerbar via extern programmerare eller CDC SE-1 040820 50007 TDT 256QAM FAKTA T-05 TDT QSK - 256QAM Grannkanalduglig, 40 kanaler både på VHF och UHF Bredbandig utgång 47 860 MHz rogrammerbar via extern programmerare eller CDC T-05 / 5023 TDT 256

Läs mer

Installation UHF1 UHF2 UHF3 VHF UHF BIII DAB BI FM SAT Pilknappar Val av Förstärkare Kluster LED indikator Förstärkare Kluster Display Funktionsknappa

Installation UHF1 UHF2 UHF3 VHF UHF BIII DAB BI FM SAT Pilknappar Val av Förstärkare Kluster LED indikator Förstärkare Kluster Display Funktionsknappa INSTALLATION PROGRAMMERBAR FÖRSTÄRKARE AM 3000 copyright Barcom AB Installation UHF1 UHF2 UHF3 VHF UHF BIII DAB BI FM SAT Pilknappar Val av Förstärkare Kluster LED indikator Förstärkare Kluster Display

Läs mer

Kanalprocessor Ref: 5179

Kanalprocessor Ref: 5179 Kanalprocessor Ref: 5179 Svensk...2 15 DigiSmart 5179 måste programmeras med PCT-4.0 VHF/UHF Innehåll Kanalprocessor...2 T-05 serien...3 Montering...3 Anslutningar...4 Handprogrammerare...5 Programmering...

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

Ref Guía rápida Quick guide Guide rapide Guia rápido Breve resoconto Kurzanleitung Pikaopas Snabbguide краткое руководство

Ref Guía rápida Quick guide Guide rapide Guia rápido Breve resoconto Kurzanleitung Pikaopas Snabbguide краткое руководство Ref. 5329 ES EN FR PT IT DE FL SV RU Cabecera de amplificación programable Programmable head-end amplifier Station compacte programmable Central de amplificação programavél Centrale di amplificazione programmabile

Läs mer

BRUKSANVISNING SE-1 051103 50030. DigiPal

BRUKSANVISNING SE-1 051103 50030. DigiPal SE-1 051103 50030 Digial FAKTA T-05 DIGIAL Grannkanalduglig, 40 kanaler både på VHF och UHF Bredbandig utgång 47 860 MHz rogrammerbar via extern programmerare eller CDC T-05 / 5044 DIGIAL Innehåll Digial...

Läs mer

Modulator. Ref: Stand Alone

Modulator. Ref: Stand Alone SV-1 060928 50042 Modulator Ref: 5804! Hög utnivå: 116 db! A2 Stereo! VSB (Grannkanalduglig)! Även för 19 montageskena! Nätdel inkluderad! Kompatibel med standard B/G, M/N, I, D/K, L.! Bredbandig 47 862

Läs mer

Programmera Avant 5 med PC mjukvara

Programmera Avant 5 med PC mjukvara Programmera Avant 5 med PC mjukvara Installera mjukvaran på din PC Sätt i CD-skivan i PC:n. Kör filen setup.exe på CDskivan så startar installationen. Följ instruktionerna tills installationen är klar.

Läs mer

Modulator. Svensk T-05

Modulator. Svensk T-05 Modulator 5802 Svensk...2 15 T-05 Innehåll Modulatorn... 2 T-05 serien... 2 Anslutningar... 3 Inkoppling... 4 Montering... 5 Handprogrammeraren... 6 Programmering...7-12 Nätdel... 13 Förstärkare... 13

Läs mer

AL-C AL-S AUX. AL-C SENSOR. (Complete) (Overload) (Aux.) + IN - IN. Svart. Grön Vit Screen. Röd EXC. + Lastgivare

AL-C AL-S AUX. AL-C SENSOR. (Complete) (Overload) (Aux.) + IN - IN. Svart. Grön Vit Screen. Röd EXC. + Lastgivare 1 Installation 153 11 3.5 139 AL-C AL-S AUX. MENU SERIE VK 86 27 35 42 41 Röd EXC. + Svart EXC. - SENSOR + IN - IN Malla I Grön Vit Screen AL-C AL-S AL-S (Complete) (Overload) (Aux.) Fullast Tillägg Överlast

Läs mer

BRUKSANVISNING SE DigiPal (Nicam) DigiPal Nicam måste prgrammeras med PCT-4.0 T-05 / 5554

BRUKSANVISNING SE DigiPal (Nicam) DigiPal Nicam måste prgrammeras med PCT-4.0 T-05 / 5554 SE-1 060201 50034 DigiPal (Nicam) DigiPal Nicam måste prgrammeras med PCT-4.0 T-05 / 5554 Innehåll DigiPal Nicam... 2 T-05 serien... 2 Montering... 3 Anslutningar... 4 Handprogrammerare... 4 Programmering...

Läs mer

MT-30C, MT-29, MT-29C

MT-30C, MT-29, MT-29C MT-30C, MT-29, MT-29C MT-30C är en bredbandig modulator som omvandlar en audio och video signal till RF-signal mellan 47-860 MHz i A2-stereo. Modulatorn är grannkanalduglig. MT-30C 10 9 8 Fabriksinställning

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

BA-203/BD ps/pl/pe/pi/pf/jxp pr/pd/pg pr02/pd

BA-203/BD ps/pl/pe/pi/pf/jxp pr/pd/pg pr02/pd Terra Attraktiv Driftsäker Kostnadseffektiv Terra är en professionell serie bredbandsförstärkare för användning som linjeeller fastighetsförstärkare. Oavsett om nätet är analogt eller digitalt, ger Terraförstärkarna

Läs mer

Satellitsignal upp till 10 km

Satellitsignal upp till 10 km z Allt z För Välj Med...a step into a digital world 130516 02161 signal upp till 10 km För en eller två paraboler samt terrest 1-2 paraboler z terrest signal i en fiber z mellan Quad- eller Quatro utgång

Läs mer

T-0X modulator. Ref: Twin med A2-stereo. Modulator 5806 programmeras med PCT-4.0 eller nyare

T-0X modulator. Ref: Twin med A2-stereo. Modulator 5806 programmeras med PCT-4.0 eller nyare 111005 50111 T-0X modulator Ref: 5806 Modulator 5806 programmeras med PCT-4.0 eller nyare Twin med A2-stereo Innehåll Innehåll...2 Modulator T-0X 5806...2 Delar i T-0X serien...3 Montering...3 Anslutningar

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

CoaxData a step into a digital world KONTROLL AV KABEL-TV-NÄT OCH INSTALLATIONSTIPS

CoaxData a step into a digital world KONTROLL AV KABEL-TV-NÄT OCH INSTALLATIONSTIPS ...a step into a digital world 160503 50195 CoaxData KONTROLL AV KABEL-TV-NÄT OCH INSTALLATIONSTIPS Vid installation av ett CoaxData-system, som är ett enkelt system att snabbt skapa ett datanät via koaxialkabel.

Läs mer

Programmerings & Användarmanual Smile VDS

Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com Denna enhet kräver

Läs mer

BRUKSANVISNING CARGARD T7-I STÖLDSKYDD

BRUKSANVISNING CARGARD T7-I STÖLDSKYDD BRUKSANVISNING CARGARD T7-I STÖLDSKYDD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stöldskydd, automatisk aktivering... 2 Stöldskydd, manuell aktivering... 2 Stöldskydd, avstängning... 3 Stöldskydd, avstängning med kodpanel...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Fjärrkontroll med timer

Fjärrkontroll med timer Fjärrkontroll med timer Trådlös timerkontroll med 16 programmerbara kanaler för att styra enskilda mottagare på daglig basis vid en förprogrammerad tid och upp till maximalt 12 gånger om dagen. Fjärrkontrollen

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Hus antenn är speciellt utformad för hemmabruk. Den uppfyller alla krav för optimal

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 564301 Ref: 565101

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 564301 Ref: 565101 TOX-serien med CDC Hur de används och programmeras Ref: 555901 Ref: 564301 Ref: 565101 150416 50183 2 Innehåll Anslutning av enheter Ref: 5559xx Ref: 564301 Ref: 565101 Innehåll Inställning och åtkomst

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB411. För Styrautomatik DAAB EP104 med programversion 4.07 Revision: 5

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB411. För Styrautomatik DAAB EP104 med programversion 4.07 Revision: 5 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB411 För Styrautomatik DAAB EP104 med programversion 4.07 Revision: 5 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN, +46 435 77 95 00, support@faac.se www.faac.se Teknisk

Läs mer

Fiberoptiska LNB-system För både satellit- och terrest-signal

Fiberoptiska LNB-system För både satellit- och terrest-signal z För z Allt För Välj 09 1001 optiska LNB-system För både satellit- och terrest-signal parabol och terrest z i en fiber z mellan Quad- eller Quatro-utgång både stora och små system Televes fiber-lnb-system

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Optiskt LNB För installation med fibernod-system

Optiskt LNB För installation med fibernod-system 100511 500xx Optiskt LNB För installation med fibernod-system Installation och injustering parabol med Optiskt LNB Anvisningen förutsätter att parabolantenn har installerats på lämplig plats för aktuell

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

DIGIAIR db. Svensk Manual. Version: 2.00

DIGIAIR db. Svensk Manual. Version: 2.00 DIGIAIR db Svensk Manual Version: 2.00 2 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 4 1.1 Ström PÅ/AV...4 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 4 1.3 Hur man ansluter... 4 1.3.1 Handhavande och menysystem...

Läs mer

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning Media Control Styrsystem för bild & ljud i sportbarer Bruksanvisning 13115 Rev B Sydia Teknik AB 014 1 Innehåll Media Control...1 Styrsystem för bild & ljud i sportbarer...1 Bruksanvisning...1 Sydia Media

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe. Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! IF96003 - modul med pulsutgångar Manual IF96003 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej med Nemo 96 HDLe E-nr 6 63 Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB UTGÅNGSKORT DB410

BRUKSANVISNING DAAB UTGÅNGSKORT DB410 BRUKSANVISNING DAAB UTGÅNGSKORT DB410 För Styrautomatik DAAB EP104 med programversion 4.07 Revision: 8 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN, +46 435 77 95 00, support@faac.se www.faac.se Teknisk

Läs mer

Styrsystem till ABAB 255.

Styrsystem till ABAB 255. Styrsystem till ABAB 255. Funktionstangenter. Gul tangent (övre tangenten) för att stega mellan parametrarna. Displayen visa vilken funktion man är på, växlar sedan över till aktuellt inställt värde. Inställt

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

SWCombi Sol-Vind-RadioAutomatik Installations- & bruksanvisning

SWCombi Sol-Vind-RadioAutomatik Installations- & bruksanvisning SWCombi Sol-Vind-RadioAutomatik Installations- & bruksanvisning Ver. 1V3 SW COBI är en styrning för manuell och automatisk kontroll av motordrivna solskydd som markiser, screens etc. Automatiken kan styra

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

BRUKSANVISNING R-COD 200

BRUKSANVISNING R-COD 200 BRUKSANVISNING R-COD 200 ... SID ALLMÄNT OM R-COD 200... 2,3 INNEHÅLL SYSTEMDATA SYSTEMKOD... 4 LJUDINDIKERING... 4 INSLAGSBEGRÄNSNING... 4 TOTAL RADERING... 5 Kod för att kunna programmera. Av/på ljudindikering

Läs mer

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej som komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien. SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem.

Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien. SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem. Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem. DT-1000/1400/1470 Med handprogrammerare HP-01. Med programmet SatEdit V3 Programmering och

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway D

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway D www.defa.com Manufactured by DEFA A, Norway 8183-D B g 3 0 0 Bruksanvisning Käyttöohje User Manual Gebruikershandleiding www.defa.com INNEHÅLLFÖRTECKNING Fjärrkontrollen 2 Automatisk Aktivering av stöldskydd

Läs mer

TILLQUIST ELTEKNIK AB

TILLQUIST ELTEKNIK AB DIZ Energimätare Manual TILLQUIST ELTEKNIK AB Tel.: 08 594 632 00 Box 1120 Fax: 08 751 36 95 164 22 KISTA Email: info@tillquist.com Internet: www.tillquist.com 2007-09-04 Med reservation för ändringar

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

CDC PC-mjukvara. Avsluta session... 7 Spara och öppna sessioner... 7

CDC PC-mjukvara. Avsluta session... 7 Spara och öppna sessioner... 7 CDC PC-mjukvara Innehåll Programmera med CDC-enhet... 1 Programmera utan CDC-enhet... 1 Installera CDC-mjukvara... 2 Måste utföras innan anslutning till CDC... 2 CDC programmets delar och funktioner...

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Innehåll 1 Driftläge 1 2 Programmering 1 21 - Inställningar för mätingång 2 22 Kompensering (endast med BQ TRX) 2 23 Alternativ för display (endast UDM35) 2 24

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Satellitmottagare QPSK till PAL med A2-stereomodulator

Satellitmottagare QPSK till PAL med A2-stereomodulator Satellitmottagare Ref: 5000 Satellitmottagare 5000 måste programmeras med PCT-4.0 QPSK till PAL med A2-stereomodulator Innehåll Satellitmottagare 5000...2 Tillbehör T-05 serien...3 Montering...3 Anslutningar...4

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

DT-1000CI QPSK SVENSK 2 20 NORSK DANSK ENGLISH BRUKSANVISNING BRUKERMANUAL BRUGSANVISNING MANUAL

DT-1000CI QPSK SVENSK 2 20 NORSK DANSK ENGLISH BRUKSANVISNING BRUKERMANUAL BRUGSANVISNING MANUAL BRUKERMANUAL BRUGSANVISNING MANUAL SV-3, NO-2, DK-2, ENG-2 001114 00934 SVENSK 2 20 NORSK 21 40 DANSK 41 60 ENGLISH 61 76 QPSK En framtidssäker, digital mottagare för många behov En av fördelarna med ligger

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Tillbehörsadapter DBY till MD110 systemtelefon Dialog 3211, 3212 och 3213

Tillbehörsadapter DBY till MD110 systemtelefon Dialog 3211, 3212 och 3213 EuroComTech Tel.031-7489430 Fax.0768-891734 tomas.larsson@eurocomtech.com www.eurocomtech.com Tillbehörsadapter DBY 410 02 till MD110 systemtelefon Dialog 3211, 3212 och 3213 Tillbehörsadapter DBY 410

Läs mer

Danlab. Splittermoduler MS används för att på ingång eller utgång i förstärkaren, kunna dela signalen.

Danlab. Splittermoduler MS används för att på ingång eller utgång i förstärkaren, kunna dela signalen. Danlab Är en av marknadens i särklass bästa förstärkarserier. Danlab har genom åren visat sig vara skolexemplet på hur en förstärkare ska fungera. Enkel att installera, modern i utförandet och oerhört

Läs mer

ELSATS B-526400 E00 Komplett elsats till skogskran med minispakar för att styra 8st dubbelverkande funktioner

ELSATS B-526400 E00 Komplett elsats till skogskran med minispakar för att styra 8st dubbelverkande funktioner ELSATS B-526400 E00 Komplett elsats till skogskran med minispakar för att styra 8st dubbelverkande funktioner Elsatsen levereras komplett med joysticks och kablage. Det enda som behöver anslutas är matningskabeln.

Läs mer

MANUAL. DIMMAX Proline. E-nr: (Tidigare )

MANUAL. DIMMAX Proline. E-nr: (Tidigare ) MANUAL DIMMAX 4-950 Proline E-nr: 13 770 23 (Tidigare 19 022 38) 1. INLEDNING Tack för att Du valde Dimmax 4-950 Proline. Denna produkt representerar den senaste tekniken inom modern ljus-reglering. Vi

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.8 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE

Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE Bruksanvisning Elektronisk förvalsräknare Typ Serie FKC01C924 1. Beskrivning - 6 digital siffrig räknare, 1 förval add. / subtr. - Ljus 2-linje LCD display med

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hydronisk styrenhet Danfoss Link HC Installationshandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Hydronisk styrenhet Danfoss Link HC Installationshandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Hydronisk styrenhet Danfoss Heating Solutions Innehåll Introduktion............................................................................. 3 Montering 1. Väggmontering.........................................................

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

1000TR TEMP. Svensk manual

1000TR TEMP. Svensk manual 1000TR TEMP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

Digital termostat / temperaturrelä ELTH

Digital termostat / temperaturrelä ELTH El-skåp Regulatorer / Termostater / Panelinstrument Termostater / Temperaturrelä Digital termostat / temperaturrelä ELTH Digital termostat för DIN-skena / normkapsling On-off-reglering med digital visning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Trima ELC. Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok. TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101

Trima ELC. Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok. TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101 Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok Trima ELC TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101 1/9 ELC 375 104, 105 Monteringsanvisning Ventilerna ersätter standardventilen

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB KOMMUNIKATIONSKORT DB408. För Styrautomatik DAAB EP104 med programversion 4.07 Revision: 6

BRUKSANVISNING DAAB KOMMUNIKATIONSKORT DB408. För Styrautomatik DAAB EP104 med programversion 4.07 Revision: 6 BRUKSANVISNING DAAB KOMMUNIKATIONSKORT DB408 För Styrautomatik DAAB EP104 med programversion 4.07 Revision: 6 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN, +46 435 77 95 00, support@faac.se www.faac.se

Läs mer

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 56430x Ref:

TOX-serien med CDC. Hur de används och programmeras. Ref: 56430x Ref: TOX-serien med CDC Hur de används och programmeras Ref: 5559xx Ref: 56430x Ref: 565101 160711 50183 2 Innehåll Anslutning av enheter Ref: 5559xx Ref: 56430x Inställning och åtkomst av CDC-enhet... 4 Anslutning

Läs mer