KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 24 maj 2011, kl i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric Billter (FP) Sivert Åkerljung (KD), 81- Lars Holmström (S) Lena Holst (MP) Tjänstgörande ersättare Solveig Brunstedt (C) - 80 Övriga närvarande Adjungerande Solveig Brunstedt (C) 81- Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef Lena Sonnevi, exploateringsin Stefan Pellén, näringlivschef Leif Kåsthag, planeringssamordnare Justering Justerare Lars Holmström (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Lars Holmström (S)

2 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 3 INNEHÅLL sida 75 Verksamhetsredovisning per mars 2011 för Ekerö kommun Resultatindikation per april Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2012 med inriktning för åren Förslag till nytt attestreglemente Ny delegationsordning för Kommunstyrelsen Exploateringsavtal för Ekerö-Sundby 1: Detaljplan för Ekerö-Sundby 1:1, antagande Detaljplan för Jungfrusund södra, nytt planuppdrag Utveckling av Ekerö centrum Motion - Grön strukturplan för Ekerö kommun Taxa för tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal, KFS 30: Förslag till riktlinjer för köhantering och anvisning av AB Ekerö Bostäders lägenheter Näringslivspolicy för Ekerö kommun Motion - Designprogram för skyltar mm. i Ekerös yttre miljö Motion - Hälsoundersökning för barn och personal Gräsåkers förskola Motion - Gång- och cykelväg mellan norra och södra Silverdalen Motion - Tillfartsvägar till Ekebyhovs slott Motion - Infartsparkering för cyklister Motion - Hundrastgårdar i Ekerö kommun Redovisning av ej färdigberedda motioner, 1:a redovisningen Kommunstyrelsens ordförande informerar Kommundirektören informerar För kännedom...28

4 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 4 75 Verksamhetsredovisning per mars 2011 för Ekerö kommun Dnr KS11/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera verksamhetsredovisning per mars Nämnder och kontor har till Kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per mars 2010 med helårsprognos. Resultatet för perioden är positivt med 8 mkr eller 2,7 procent av summa skatt, utjämning och fastighetsavgift. Det är i stort i nivå med periodens budget, en avvikelse med 0,9 mkr. Skatteintäkterna är högre än budget med 2,5 mkr. Det uppväger näsan hela avvikelsen 3,3 mkr för verksamheten. Avvikelsen för perioden beror på underskott mot budget för Tekniska nämnden och periodens avsaknad av reavinst. Det matchas mot överskott för övriga verksamhetstitlar. Prognosen vid årets slut för Ekerö kommun visar positivt resultat. Årets resultat prognostiseras till 42,2 mkr eller 3,6 %. Det är 32,7 mkr utöver budgeterat resultat om 9,5 mkr. I resultatet ingår då reavinst av försäljning av kommunens hyresfastigheter till kommunens bostadsbolag med reavinst om ca 30 mkr. Balanserat årets resultat efter att ha disponerat 10 mkr av öronmärkta medel för särskild satsning på underhåll av verksamhetslokaler är ett positivt resultat med 52,2 mkr eller 4,4 procent. I årets prognos ingår 10 mkr i kostnader för extra underhåll inom Tekniska nämnden. Utöver reavinsten från försålda hyresrätter beror kommunens positiva avvikelse mot budget på i första hand högre intäkter från skatt, utjämning och fastighetsavgift med 10 mkr samt positiv prognos från Barnoch utbildningsnämnden med 7,2 mkr lägre kostnader som följd av färre elever och lägre gymnasiepriser än vad som antagits i budget. Prognosen belastas av 1,4 mkr i negativt resultat för balansenheten Renhållning som finansieras av skattekollektivet. - Tjänsteutlåtande ekonomichefen, PM Verksamhetsredovisning per mars 2011 för Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning från nämnder, produktionsområden och redovisning av Kommunstyrelsens budgettitlar.

5 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 5 76 Resultatindikation per april 2011 Dnr KS11/ Informationen noteras. Ekonomichefen informerar om resultatindikation per april Prognosen visar positivt resultat, 50,5 mkr vilket är 41 mkr utöver budgeterat resultat om 9,5 mkr. - Resultatindikation avvikelse helår, per april 2011,

6 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 6 77 Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2012 med inriktning för åren Dnr KS11/ ) Kommunstyrelsen godkänner planeringsförutsättningar med bakgrund för den ekonomiska planeringen och med budgetramar för nämnder, kommunstyrelsens kontor och övriga budgettitlar ) Kommunstyrelsen godkänner de redovisade direktiven för budgetarbetet som återfinns i PM och utgör förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet i den kommunala organisationen. 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budget ska vara en budget i ekonomisk balans. 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att i förslag till budget ska resultatmålet årligen under planperioden uppgå till minst 1 procent med strävan att uppnå 2 procent. 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetramar för nämnder, Kommunstyrelsen och övriga budgettitlar för budget 2012 med inriktning fastställs för det fortsatta budgetarbetet. 6) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnderna får i uppdrag att utarbeta förslag till budget inom de givna budgetramarna för beslut av kommunfullmäktige i november Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört nuvarande verksamhet ska framgå. 7) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budget ska innehålla förslag till investeringsbudget för perioden Inriktningen för investeringsbudgeten är att den ska anpassas till utrymmet för egenfinansiering. 8) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den politiska plattformen från allianspartierna i Ekerö är inriktningen för de kommunala verksamheterna under mandatperioden i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut Inriktningen ska genomsyra förslag till budget. 9) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna budgetarbetet. 10) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av verksamheten.

7 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 7 77 forts Budgeten är en årlig arbetsprocess även om den ska omfatta en treårsperiod. Kravet på att en kommun ska ha en budget är reglerat i kommunallagen. Lika viktigt är att budgeten skapar en utgångspunkt för den egna ekonomistyrningen i kommunen. De ekonomiska förutsättningarna för 2012 med inriktning är väsentligt förbättrade genom högre skatteintäkter. Det ekonomiska utrymmet och budgetramar per budgettitel har bedömts med utgångspunkt från tidigare inriktningsbudget , prognos 2011, förändrade antaganden i befolkningsprognos och dess effekter på volymnivå, nya antaganden om skatteunderlagets tillväxt i riket som ger högre beräkningar av skatteintäkter och kommunal utjämning, ny prognos för förändrat belopp från kommunal fastighetsavgift, nya beräkningar av finansiella kostnader och intäkter, pensionskostnader, omställningsavtalet och arbetsgivaravgifter med mera. Budgetram för verksamheten beräknas till mkr för år Resultatet beräknas till 21 mkr eller 1,7 procent av summan av skatt, utjämning fastighetsavgift. För de kommande åren är utrymmet för verksamheten mkr respektive mkr. Det ekonomiska utrymmet år 2014 är mer begränsat. Resultatnivåerna sjunker även något för varje år och är beräknade till 1,5 procent 2013 och 1 procent Tjänsteutlåtande ekonomichefen, PM , Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2012 med inriktning för åren

8 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 8 78 Förslag till nytt attestreglemente Dnr KS11/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om nytt attestreglemente KFS 01:4 att gälla från och med Syftet med ett attestreglemente är att reglera hur verifikationer kontrolleras. Regler för kontroll av ekonomiska händelser har till syfte att säkerställa att transaktionerna är korrekta utifrån att prestationen och transaktionen och deras underlag stämmer med beslut och planer, att behöriga personer har agerat och att villkoren är korrekta. Samtliga ekonomiska transaktioner omfattas av attestreglementet. Attestreglementet är endast en del av det interna regelverket för den interna kontrollen. Ekerö kommuns nuvarande attestreglemente är från Vid den tidpunkten reviderades benämningar av funktioner och enheter i reglementet. Av det följer att utformningen av reglementet är väsentligt äldre och har sitt ursprung från Nuvarande attestreglemente är i stora stycken inte anpassad till en modern organisation med IT-baserade rutiner, hög decentraliseringsgrad och tydlig ansvarsfördelning. - Tjänsteutlåtande ekonomichefen, Förslag till nytt attestreglemente - Befintligt attestreglemente KFS 01:4 utgiven mars 2002

9 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 9 79 Ny delegationsordning för Kommunstyrelsen Dnr KS11/ Kommunstyrelsen fastställer ny delegationsordning för Kommunstyrelsen. Med anledning av att den nya Tekniska nämnden inrättats flyttas en del av kommunstyrelsens ärenden över till Tekniska nämnden. Delegationsordningen behöver ses över med anledning av detta. Kommunkansliet föreslår även en del ytterligare förändringar jämfört med delegationsordningen som antogs Det har tillkommit några punkter och några har tagits bort eftersom de inte längre är aktuella. - Tjänsteutlåtande kanslichefen, Förslag till ny delegationsordning för Kommunstyrelsen - Delegationsordning antagen Ks 14 _

10 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Exploateringsavtal för Ekerö-Sundby 1:1 Dnr KS11/ ) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att exploateringsavtal mellan Ekerö kommun och ägare av fastigheten Ekerö-Sundby 1:1, daterat godkänns. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet. I anslutning till arbetet med detaljplan för fastigheten Ekerö-Sundby 1:1 m fl har tekniska kontoret fört förhandlingar om exploateringsavtal med ägaren till Ekerö- Sundby 1:1, som får nytta av planen genom tillkommande byggrätter. Exploateringsavtalet reglerar bidrag till kostnader för förbättring av vägnätet i området. Exploateringsavtalet reglerar bidrag till kostnader för förbättring av det befintliga vägnätet i området. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Exploateringsavtal Ekerö-Sundby 1:1

11 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för Ekerö-Sundby 1:1, antagande Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att detaljplanen för Ekerö-Sundby 1:1 antas. Ägaren till Ekerö-Sundby 1:1 har i februari 2007 ansökt hos stadsarkitektkontoret om en ny detaljplan. Önskemålet är att kunna stycka av ca fem tomter för bostadsändamål. Sundby sportstugeförening har i en skrivelse daterad kommit in med önskemål om att VA-frågan ska lösas i området. Området redovisas som ett K1- område i översiktsplanen. Byggnadsnämnden har den 12 september 2007 uppdragit åt stadsarkitektkontoret att upprätta ny detaljplan för Ekerö-Sundby 1:1 m fl. Byggnadsnämnden godkände detaljplanen den 9 februari Detaljplaneförslaget har varit utställt under tiden 3 augusti 31 augusti Inkomna yttranden har sammanställts i utlåtande, daterad I ett yttrande från Länsstyrelsen framkom det att ett område med förordnande enligt113 BL finns inom området. Detta har kommunicerats efter utställning i skrivelse daterad Inga synpunkter har i övrigt inkommit som föranlett några större ändringar sedan samrådet. Godkännandehandlingar har upprättats och ansökan om upphävande av förordnande enligt 113 BL har sänts till Länsstyrelsen. - Tjänsteutlåtande Stadsarkitektkontoret Plankarta, juli Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning, Utlåtande, Byggnadsnämndens godkännande, _

12 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för Jungfrusund södra, nytt planuppdrag Dnr KS11/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt stadsarkitektkontoret att, utifrån det program som arbetades fram under 2008, ta fram en detaljplan för den södra delen av Jungfrusund. Däri ska en tydligare bild av färjeläget som entré redovisas. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i september 2005 stadsarkitektkontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en detaljplaneläggning gav Kommunstyrelsens arbetsutskott stadsarkitektkontoret i uppdrag att ta fram ett program för ett planområde, som bör omfatta varvsverksamheten beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att tidigare uppdrag att ta fram ett program för Jungfrusunds marina utvidgas till att även omfatta marinans kringområde, bestående av Ekebyhov 3:2, 3:3 samt del av 3:1. Programsamråd har genomförts i september-oktober Den 27 april beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att en utvidgning av den södra delen av planområdet ska studeras. Däri ska en tydligare bild av färjeläget som entré redovisas. - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, _ Expediering Stadsarkitektkontoret

13 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Utveckling av Ekerö centrum Beslut Informationen noteras. Miljö- och stadsbyggnadschefen och planeringssamordnaren informerar om idéer kring en framtida utveckling av Ekerö centrum i och med flytten av SL-Depån.

14 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion - Grön strukturplan för Ekerö kommun Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen anses behandlad. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar att motionen ska anses behandlad. Lena Holst (MP) yrkar att motionen ska bifallas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Stig Marklund (MP) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige - att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att utarbeta en grön strukturplan - att medel ställs till förfogande för att anlita nödvändig kompetens - att planen tar sin utgångspunkt i geologi och biologisk mångfald, Naturens rekreativa värden, Landskapets kulturhistoriska värden - att planen ger underlag för en planerings som utvecklar och bevarar dessa värden samt beaktar förväntade klimatologiska villkor med åtföljande naturolyckor i vårt samhälle - att speciell uppmärksamhet ägnas möjligheten att undanta stora områden från motoriserat friluftsliv för att höja kommunens rekreationsvärden och attraktion. - Tjänsteutlåtande miljösamordnaren, Motion av Stig Marklund (MP), Protokoll Kommunfullmäktige,

15 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Taxa för tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal, KFS 30:2 Dnr KS11/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Taxa för tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal KFS 30:2 antas att gälla fr.o.m Förslaget till taxeändring syftar dels till att reglera nivån på taxor dels att skilja på olika kundgrupper och på det sättet markera höjd prioritering av barn- och ungdomsverksamhet. Den största förändringen i förslaget är att i huvudsak timtaxor anges istället för taxor per tillfälle alternativt termin. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till Kulturoch fritidsnämnden för ytterligare beredning. Ärendet har nu kompletterats med en PM där man ytterligare belyser effekterna av förslaget kontra nu gällande taxa. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet Protokoll Kultur- och fritidsnämnden PM nämndkontoret kultur och fritid Tjänsteutlåtande nämndkontoret kultur och fritid, PM nämndkontoret kultur och fritid, Förslag till ny taxa - Befintlig taxa KFS 30:2 utgiven juli 2005 _

16 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Förslag till riktlinjer för köhantering och anvisning av AB Ekerö Bostäders lägenheter Dnr KS11/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om följande ändringar/tillägg i Förslag till riktlinjer och anvisning av AB Ekerö Bostäders lägenheter : - Under rubriken Kösystemet på sid. 1 görs följande tillägg under stycke 3: Den som saknar tillgång till dator kan besöka Ekerö Bostäder eller kontakta bolaget via telefon för att få hjälp att boka lediga objekt. - Under rubriken Förturer på sid. 2 ändras första meningen enligt följande: När det gäller behovet av sociala respektive flyktingbostäder, så finns redan idag ett samarbete mellan Ekerö Bostäder och socialkontoret, och vid förfrågan från socialkontoret så ska lediga objekt reserveras innan de publiceras på hemsidan. 2) Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunkansliet i uppdrag att inför Kommunstyrelsens behandling av ärendet föra in ändringarna i Förslag till riktlinjer och anvisning av AB Ekerö Bostäders lägenheter. 3) Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar den del av ärendet som rör pensionärskön till Socialnämnden för inhämtande av synpunkter. Synpunkterna ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast till sammanträdet den 7 juni. 1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastsälla förslag till riktlinjer för köhantering och anvisning av AB Ekerö bostäders lägenheter. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att framtida förändringar av riktlinjerna görs av AB Ekerö bostäders styrelse efter hörande av Kommunstyrelsen. 3) Som en följd av att AB Ekerö Bostäder integrerar kommunens pensionärskö i bolagets ordinarie kösystem föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta att KFS 50:10 utgår. Avstår från att delta i beslut Lars Holmström (S) avstår från att delta i besluten.

17 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. I samband med att Kommunfullmäktige godkände försäljningen av ett antal av kommunens fastigheter till AB Ekerö bostäder (bolaget) så uppdrog man åt bolaget att i samråd med Kommunstyrelsen återkomma med ett förslag till riktlinjer för köhantering och anvisning av bolagets lägenheter. Förslaget skulle vara i enlighet med kommunens bostadssociala ambition beträffande socialt utsatta och svaga grupper samt att kommunens avtal med Migrationsverket kunde infrias. Bolaget har i samråd med kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till riktlinjer och anvisning av AB Ekerö bostäders lägenheter som presenteras i bilagt dokument. Som en följd av att AB Ekerö Bostäder integrerar kommunens pensionärskö i bolagets ordinarie kösystem så föreslås att KFS 50:10 (Regler vid förmedling av kommunens pensionärslägenheter) utgår. - Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, Förslag till riktlinjer och anvisning av AB Ekerö Bostäders lägenheter - Bilaga, Förslag på hur Ekerö kommuns pensionärskö ska integreras i AB Ekerö Bostäders ordinarie kösystem - Protokoll Kommunfullmäktige KFS 50:10 - Regler vid förmedling av kommunens pensionärslägenheter

18 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Näringslivspolicy för Ekerö kommun Dnr KS11/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar de inkomna synpunkterna från Näringslivsrådet och överlämnar den reviderade versionen av Näringslivspolicyn till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta Näringslivspolicy för Ekerö kommun. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram en Näringslivspolicy för Ekerö kommun. Policyn ska fokusera på och tydliggöra en strävan att kommunen och näringslivet ska arbeta gemensamt och därigenom skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera ärendet till Näringslivsrådet för inhämtande av synpunkter. Näringslivsberedningen har på uppdrag av från Näringslivsrådet inkommit med antal synpunkter. Kommunledningskontoret har gått igenom de inkomna synpunkterna från och inarbetat vissa av dessa i en reviderad version av Näringslivspolicyn. - Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, Näringslivspolicy för Ekerö kommun, rev Synpunkter från Näringslivsrådet - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande näringslivschefen Förslag till Näringslivspolicy för Ekerö kommun _

19 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion - Designprogram för skyltar mm. i Ekerös yttre miljö Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen anses behandlad. Ingela Söderbaum (FP) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige att uppdra åt Kommunstyrelsen eller ev. Teknisk nämnd: - Att låta ta fram ett program för estetisk utformning av skyltar, belysning och andra tekniska anordningar som ger en kulturell dimension som kan kännas igen av kommuninnevånare och besökare - Att därvid överväga särskild skyltning för kulturmiljöer och historiska platser - Att man därvid bör inse att anknytningen för kultur inte självklart görs bäst genom att använda den nuvarande logotypen ekollonet. - Tjänsteutlåtande informationschefen, Protokoll Kommunfullmäktige Motion av Ingela Söderbaum (FP),

20 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion - Hälsoundersökning för barn och personal Gräsåkers förskola Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen anses behandlad. Monika Bubholz (MP) har i en motion föreslagit: Att kommunen erbjuder personal och barn vid Gräsåkers förskola hälsoundersökning på kommunens bekostnad Att kommunen även erbjuder och bekostar hälsoundersökning till barn som tidigare vistats i de mögeldrabbade lokalerna men som nu börjat skolan eller bytt förskola. - Tjänsteutlåtande produktionsenheten förskola och skola, Motion av Monika Bubholz (MP), Protokoll Kommunfullmäktige

21 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion - Gång- och cykelväg mellan norra och södra Silverdalen Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Ingela Söderbaum (FP) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska kontoret eller en ev. teknisk nämnd att ta fram en trafiksäker lösning för bättre anknytning av gång- och cykeltrafiken mellan Tranholmsviken/Närlunda mot Lidl resp. mot södra delen av Ekebyhovsdalen. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Ortofoto - Protokoll Kommunfullmäktige Motion av Ingela Söderbaum (FP),

22 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion - Tillfartsvägar till Ekebyhovs slott Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen anses behandlad. Ingela Söderbaum (FP) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige att uppdra åt Kommunstyrelsen - att låta göra en trafikstudie och komma med förslag på hur den yttre tillgängligheten skall bli bättre för de grupper som reser kollektivt och som har svårt att gå - att i sammanhanget föreslå ny lösning för varutransporter och parkering - att föreslå lösningar för hur brandskyddets bilar och ev. chartrade bussar lättare skall kunna ta sig fram. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Ortofoto - Protokoll Kommunfullmäktige Motion av Ingela Söderbaum (FP),

23 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion - Infartsparkering för cyklister Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen anses behandlad. Ylva Forslid (Ö), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Inger Blomberg (Ö) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige att Ekerö kommun skall inrätta säkra cykelställ vid kommunens infartsparkeringar samt vid Träkvista centrum, Ekerö centrum och Stenhamra centrum. Detta för att skapa möjligheter till ett utökat cykelåkande i vår ekokommun. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Kommunfullmäktige Motion av Öpartiet (Ö),

24 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion - Hundrastgårdar i Ekerö kommun Dnr KS10/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. Ylva Forslid (Ö), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Inger Blomberg (Ö) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige att Ekerö kommun ska inrätta minst en hundrastgård på Ekerö och en på Färingsö. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, Protokoll Kommunfullmäktige Motion av Öpartiet (Ö),

25 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Redovisning av ej färdigberedda motioner, 1:a redovisningen 2011 Dnr Ks11/ Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera redovisningen. Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning 30 ska Kommunstyrelsen två gånger per år till Kommunfullmäktige redovisa de motioner som ännu inte är färdigberedda. Detta är 2011 års första redovisning. - Tjänsteutlåtande kommunsekreteraren, Ej färdigberedda motioner

26 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Kommunstyrelsens ordförande informerar Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl besökte i Ekerö kommun den 19 maj. Det kommer att finnas polisiär närvaro på Ekerö under hela sommaren. Diskussioner förs med SBC angående de planerade lägenheterna för äldre.

27 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Kommundirektören informerar Facebook-grupp planerar demonstration angående Seaside. Kommunen följer utvecklingen och kontakter har tagits med berörda myndigheter. Diskussioner förs med markägaren avseende blå lagunen

28 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: För kännedom Underrättelse om utställande av arbetsplan för E4 Förbifart Stockholm Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande arbetsplan för E4 Förbifart Stockholm Styrelseprotokoll AB Ekerö Bostäder Kallelse AB Ekerö Bostäders årsstämma Protokoll AB Ekerö Bostäders årsstämma Inbjudan till regionala miljödagen 2011 Protokoll Kommunfullmäktige Årsredovisningen Protokoll Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00- i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 11 maj 2010, kl. 13.00-17.00 rum 386, kommunhuset ande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik Billter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 13 september 2011, kl. 18.00-21.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 17 april 2012, kl. 13.00-15.00 i Biblioteket, Ekebyhovs slott Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18.00-22:00 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Torsdagen den 31 januari 2103, kl. 18.00 20.00 Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 30 augusti 2011, kl. 13.00-17.30 i Debatten, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 13.00-16.30 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.10 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v)

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v) 1 Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Jan Runesten (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 12 juni 2012, kl. 13.00-15.30 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Lars

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-19.55 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13.00-17.30 rum 386, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-04-08. 2014-04-08, 18.00-20.00 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-04-08. 2014-04-08, 18.00-20.00 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.00 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdagen den 5 april 2011, kl18.00 20.15 i Debatten Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Lotta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 8 maj 2012, kl. 18.00-18.45 i Debatten, kommunhuset Jan-Eric Billter (FP), ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 13 mars 2012, kl. 18.00-20.35 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 28 september 2010, kl. 13.00- rum 386, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 27 november 2012, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

2013-09-25, kl 18.00-21.30 i Kommunhuset, lokal Prologen

2013-09-25, kl 18.00-21.30 i Kommunhuset, lokal Prologen Tid och plats 2013-09-25, kl 18.00-21.30 i Kommunhuset, lokal Prologen Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Robert Claussnitzer (M) Eva Laurén (M)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdagen den 27 oktober 2011, kl. 10.00-12.10 i Wrangelska, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 12 september 2011 kl 18.00 20.30 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 12 september 2011 kl 18.00 20.30 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 12 september 2011 kl 18.00 20.30 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdagen den 13 december 2011, kl 17 17.15 på Ekebyhovs slott Beslutande Ledamöter Lena Gerby (M), ordförande Tjänstgörande ersättare Mats Ahlbom (M) Thomas Heed Miskar (FP) Lotta Claussnitzer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Jan Runesten (M) Gunilla Lindberg (FP) Ove Wallin (C) (vice ordförande) Sivert Åkerljung (KD) 176-179 Ulrika Sandin (MP) ersätter Lena Holst (MP)

Jan Runesten (M) Gunilla Lindberg (FP) Ove Wallin (C) (vice ordförande) Sivert Åkerljung (KD) 176-179 Ulrika Sandin (MP) ersätter Lena Holst (MP) Sammansträdesprotokoll Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 13:00-14:30 ande ledamöter Övriga närvarande Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Jan Runesten (M) Gunilla Lindberg (FP) Ove Wallin (C) (vice ordförande)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP)

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP) 1(9) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 15-22, ej 16 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS

Sekreterare Maria Blomberg. Ordförande Ingemar Lindaräng (FP) Justerare Erik Lundin (M) ANSLAG/BEVIS 1 Plats och tid Vävaren i Kommunhuset, klockan 10.00-12.00 Beslutande Ingemar Lindaräng (FP), ordförande Gunilla Sjösten (KD), vice ordförande Lennart Ärenman (KD) ersättare för Gun Jansson (C) Erik Lundin

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

2013-10-30, kl 18.00-19.40 i Kommunhuset, lokal Prologen

2013-10-30, kl 18.00-19.40 i Kommunhuset, lokal Prologen Tid och plats 2013-10-30, kl 18.00-19.40 i Kommunhuset, lokal Prologen Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Lennart Nilsson (M) ordförande, jäv 236 Jan Runesten (M) Robert Claussnitzer (M) Eva

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Ks 104 Dnr 02/KS103 109

Ks 104 Dnr 02/KS103 109 2 Ks 104 Dnr 02/KS103 109 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Träkvista 1:7 m fl i Ekerö Markanvisningsavtal med Lidl Sverige, avseende del av planerat etableringsområde, för livsmedelsbutik

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-01-19 1 (11 ) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-01-19 kl.16.00 17.00. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-05-24

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-05-24 Tid och plats: den 24 maj 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Gunnar Pihl (FP), vice ordförande Carina Braun (M) Sivert Åkerljung ( KD) Lena Holst (MP) Lars Holmström (S) Bengt Tedemyr,

Läs mer