KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 27 april 2010, kl i biblioteket, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik Billter (FP) Solveig Brunstedt (C) Ulric Andersen (S) Eva Külper (MP) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Ann Wahlgren, teknisk chef Justering Justerare Ulric Andersen (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Ulric Andersen (S)

2 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

3 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 3 INNEHÅLL sida 79 Antagande av entreprenör för byggande av gång- och cykelväg samt bullerskydd längs Ekerövägen Antagande av entreprenör för ombyggnad av kök Närlundaskolan Antagande av entreprenör för avfallshantering...6

4 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 4 79 Antagande av entreprenör för byggande av gång- och cykelväg samt bullerskydd längs Ekerövägen Dnr KSTK10/9-052 Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Närlunda Schakt & Transport AB antas som entreprenör för anläggning av gång- och cykelväg samt bullerplank längs Ekerövägen vid Trävista till ett fast pris om tremiljonerfyrahundrafemtiotvåtusenniohundrasjuttiotre kr ( :-). 2) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att budgeterade medel inom projekt 029 tas i anspråk. Omedelbar justering Paragrafen justeras omedelbart. Tekniska kontoret har genomfört upphandling Gc-väg och bullerplank längs Ekerövägen vid Träkvista. Upphandlingen har annonserats på kommunens hemsida genom e-avrop och opic.com. 4 anbud inkom. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret - Anbudssammanställning. - Anbudsöppningsprotokoll Expediering Tekniska kontoret Upphandlingsfunktionen

5 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 5 80 Antagande av entreprenör för ombyggnad av kök Närlundaskolan Dnr KSTK09/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Svenska Regmaster AB antas som entreprenör för ombyggnad av Närlundaskolans kök till ett fast pris om tremiljonerfyrahundratjugofemtusentrehundrasjuttiosex kronor ( :-). 2) Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att budgeterade medel för investeringsprojekt 025 tas i anspråk. 3) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medel får ianspråktas för åtgärdande av golvet i matsalen under förutsättning att detta ryms inom ramen för projektets budgeterade medel. Omedelbar jutering Paragrafen justeras omedelbart. Tekniska kontoret har genomfört en förenklad upphandling avseende ombyggnad av Närlunda skolans kök. Upphandlingen har annonserats i elektroniskt databas på kommunens hemsida genom e-avrop.com och opic.com. Endast ett anbud inkom. Anbudspriset bedöms vara skäligt för entreprenaden och kostnaden ligger inom budgeterade medel för projekt Tjänsteutlåtande tekniska kontoret - Anbudssammanställning - Anbudsöppningsprotokoll Expediering Tekniska kontoret Upphandlingsfunktionen Ekonomichefen

6 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 6 81 Antagande av entreprenör för avfallshantering Dnr KSTK09/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Rang-Sells AB antas som entreprenör för del A hushållsavfall, del C, tömning av fettavskiljare, del D, urintömning samt del E, källsortring i kommunala fastigheter. 2) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sita Sverige AB antas som entreprenör för del B, tömning av slamavskiljare. Omedelbar justering Paragrafen justeras omedelbart. Tekniska kontoret har genomfört öppen upphandling av avfallshantering avseende del A. Hushållsavfall, B. Slamtömning från slutna tankar, slamavskiljare och reningsverk, C. Tömning och behandling av slam från fettavskiljare, D. Urintömning och nyttjande av urinen som växtnäring samt E. Insamling och behandling av sorterade fraktioner från kommunala fastigheter. Upphandlingen sändes genom opic.com för annonsering i Europeiska unionens officiella tidning (EUT/S), databasen TED samt Allego databas (Ajour). Förfrågningsunderlaget gjordes tillgängligt i databasen hos opic.com och e-avrop samt publicerades kl 9.00 i TED. Anbud kunde ges på en eller flera delar. 4 anbud inkom varav 4 st avser del A, 2 st avser del B och C, och 1 st avser del D och E. Avtalstiden är med möjlighet till förlängning med högst 2 år. - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret - Sammanställning och utvärdering av anbud. - Anbudsöppningsprotokoll Expediering Tekniska kontoret Upphandlingsfunktionen

7 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 7 Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 27 april 2010, kl biblioteket, Ekebyhovs slott (Ajournering för lunch ) Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik Billter (FP) Solveig Brunstedt (C) Ulric Andersen (S) Eva Külper (MP) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Ann-Cathrine Bergström, kanslichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef Monica Nilsson, planarkitekt Katinka Wellin, ekonomichef Ann Wahlgren, teknisk chef Leif Kåsthag, planeringssamordnare Mikael Caiman Larsson, produktionschef förskola och skola Justering Justerare Ulric Andersen (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Ulric Andersen (S)

8 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 8 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet

9 INNEHÅLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 9 sida 82 Information från produktionschef förskola och skola Införande av en ungdomsblogg i Ekerö kommun Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan Aktualitetsförklaring av Ekerö kommuns översiktsplan Detaljplan för Söderberga 1:9 m fl, uppdrag Detaljplan för Ekebyhov 1:41 m fl (Jungfrusund) och detaljplan för Ekebyhov 3:1 (Bryggavägen) Detaljplan för del av Skå-Eneby 3:7, uppdrag Informationsärende Försäljning av kommunen bostäder till AB Ekerö Bostäder Svar till revisorerna angående granskning av system för målstyrning Motion Medborgarpaneler Motion Modernare hemsida Motion Kommunal upphandling Motion Modernare arbetsformer Motion Ensamkommande flyktingbarn Motion Framtagande av ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Motion för remittering Rädda världsarvet Drottningholm Motion för remittering Äldre par ska få leva tillsammans Motion för remittering Utredning om utbyggnad av Ekgården Motion för remittering En stor lekplats i Ekerö kommun Motion för remittering Ta tillvara mat och gödsel för att tillverka biogas Uppföljning av uppdraget förbättrad service till företagare och medborgare Kommunstyrelsens ordförande informerar För kännedom...36

10 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Information från produktionschef förskola och skola Förslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras. Produktionschefen för förskola och skola informerar om arbetet inom sitt verksamhetsområde.

11 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Införande av en ungdomsblogg i Ekerö kommun Dnr KS10/ Beslut Ärendet utgår.

12 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan Dnr KS08/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott ger planeringssamordnaren i uppdrag att inför ställningstagande i Kommunstyrelsen revidera bostadsbyggnadsoch markanvändningsplanen utifrån de synpunkter som framfördes under sammanträdet. Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta bostadsbyggnads- och markanvändningsplan för Ekerö kommun. Deltar ej i beslutet Eva Külper (MP) avstår från att delta i beslutet. Tilläggsyrkanden Ulric Andersen (S) yrkar att, såsom en viktig del av Ekerö kommuns bostadsbyggnads- och markanvändningsplan, 200 lägenheter per år skall uppföras under perioden varav merparten i form av hyresrätter. Peter Carpelan (M) yrkar för den borgerliga alliansen i Kommunstyrelsens arbetsutskott (M, FP och C) avslag på Ulric Andersens (S) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Ulric Andersens (S) tilläggsyrkande. Reservation Ulric Andersen (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Den 27 maj 2008 beslutade Kommunfullmäktige om att en bostadsbyggnads- och markanvändningsplan vid ett tillfälle per år ska redovisas i kommunfullmäktige. När planen redovisades i Kommunfullmäktige beslutades att Kommunstyrelsen efter ytterliggare bearbetning skall återkomma till Kommunfullmäktige för antagande av bostadsbyggnads- och markanvändningsplanen. Bostadsbyggnads- och markanvändningsplanen tillvaratar med underlag av Inriktningsmål för Ekerö kommun mandatperioden och sju Kommunstyrelsemål, optimalt kommunen intressen i

13 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. samhällsutvecklingen och tydliggöra kommunens viktigaste behov i samverkan med externa aktörer. - Tjänsteutlåtande planeringssamordnaren Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan Protokoll Kommunfullmäktige Expediering Planeringssamordnaren

14 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Aktualitetsförklaring av Ekerö kommuns översiktsplan Dnr KS09/ Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att strategidokument alternativt tematiska tillägg till översiktsplanen, gällande strandskydd, landsbygdsutveckling och vindkraft, bör övervägas när dessa frågor studerats. Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ställa sig bakom kommunledningskontorets uppfattning, att översiktsplanen förklaras vara aktuell. Särskilt yttrande Ulric Andersen (S) har inkommit med ett särskilt yttrande. Yrkande Eva Külper (MP) yrkar att ärendet återremitteras i avvaktan på att förslag till strategidokument alternativt tematiska tillägg till översiktsplanen, gällande strandskydd, landsbygdsutveckling och vindkraft har tagits fram. Peter Carpelan (M) yrkar för den borgerliga alliansen i Kommunstyrelsens arbetsutskott (M,FP och C) att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska avgöras idag. Reservation Eva Külper (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Översiktsplanen för Ekerö kommun som antogs den 13 december 2005, anger en övergripande inriktning för regional och kommunal utveckling, med varsam tillväxt. I planen behandlas angelägna frågor som boende, näringsliv, service kommunikationer, friluftsliv och turism m.m. Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden ta ställning till översiktsplanens aktualitet, enligt bestämmelserna i 4 kap 14 plan- och bygglangen (PBL).

15 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. - Tjänsteutlåtande planeringssamordnaren Aktualitetsförklaring av översiktsplan för Ekerö kommun till år 2015 med sikte på 2030 Expediering Planeringssamordnaren

16 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 16 EKERÖ KOMMUN Socialdemokraterna i kommunstyrelsens arbetsutskott SÄRSKILT YTTRANDE i anledning av förslaget till beslut avseende aktualitetsförklaring av 2005 års Översiktplan för Ekerö kommun En tydlig och konsekvent kommunal översiktplan är en nödvändig förutsättning för möjligheten att kunna verka för en god utveckling för kommunen och dess medborgare. Vi socialdemokrater menar att den gällande översiktplanen saknar instrumenten för att på vissa mycket viktiga områden kunna åstadkomma en genomtänkt och ansvarsfull utveckling. Detta gäller inte minst områdena ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande, betydelsen av en god näringslivsutveckling i kommunen och det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen. Vi socialdemokrater är nämligen övertygade om att människor vill leva och bo i ett samhälle som präglas av uthållighet och av väl fungerande sociala nätverk. Ett sådant samhälle gör berikande möten mellan människor möjliga. Ett sådant samhälle är en viktig del av människors livskvalitet. Tillgången till landsbygdsmiljöns stillhet och ro med en orörd natur i skog och mark och samtidigt till storstaden med dess rika utbud av både kulturell och kommersiell service och hela Stockholmsregionens möjligheter vad gäller boende, arbetsmarknad och utbildning är ett ekeröbornas privilegium. Men ansvaret för merparten av den vardagsnära, offentliga delen av den samhälleliga servicen åvilar kommunen, så också ansvaret för innehållet och kvaliteten i denna service, d.v.s. för den kedja av samhälleliga nyttigheter som ger förutsättningar för kommunens alla innevånare att kunna leva ett i alla avseenden värdigt och gott liv. Mot bakgrund av ovanstående anser vi socialdemokrater att översiktplanen för Ekerö kommun i flera avseenden borde innefatta klarare och tydligare skrivningar än vad den nu gällande planen och dess aktualitetsförklaring är ett uttryck för. Detta är nödvändigt för detta viktiga kommunala planeringsdokument tydligt skall kunna visa vägen mot en god utveckling för kommunen och dess medborgare. I denna del hänvisar vi till vårt yrkande som vi socialdemokrater avgav i samband med översiktsplanens antagande i december Ekerö dag som ovan Ulric Andersen oppositionsråd (s)

17 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för Söderberga 1:9 m fl, uppdrag Dnr KS10/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att följande stycke under rubriken Bostadsområden på sidan fem i utredning daterad stryks, Av dessa avses c:a 100 tillkomma fram till En översiktlig bedömning av tillgängliga markområden visar att detta måste då ske i form av tämligen tät bebyggelse. 2) Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att ta fram detaljplan för Söderberga 1:9 m fl. 3) Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att inleda planarbetet med program. Yrkanden Eva Külper (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras så att Kommunstyrelsens arbetsutskott kan besöka platsen. Solveig Brunstedt (C) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska avgöras idag. Yrkanden Solveig Brunstedt (C) yrkar bifall till föreliggande förslag med den förändringen att följande stycke under rubriken Bostadsområden på sidan fem i utredning daterad stryks. Av dessa avses c:a 100 tillkomma fram till En översiktlig bedömning av tillgängliga markområden visar att detta måste då ske i form av tämligen tät bebyggelse. Eva Külper (MP) yrkar i andra hand avslag på föreliggande förslag samt den föreslagna förändringen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Solveig Brunstedts (C) yrkande. Stadsarkitektkontoret har av Kommunstyrelsen den 6 oktober 2009 fått i uppdrag att påbörja detaljplanering för delar av Södra Färingsö.

18 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: forts. En genomgång av underlagsmaterialet och överväganden om behovet av kompletterande utredningar pågår. Detta ska ge underlag för beslut om tidplan m.m. Ett par detaljplaneområden bedöms dock vara så angelägna att påbörja, så att beslut om planuppdrag för dessa bör övervägas omgående. Två sådana beslut har tagits av Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 februari Området Söderberga utgör en central del av Södra Färingsö. Detta område ligger i direkt anslutning till området Svanhagen-Svanängen för vilket planuppdrag nyligen getts. Planläggning bör påbörjas även för detta område. - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Utredning Söderberga 1:9 m fl, Expediering Stadsarkitektkontoret

19 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för Ekebyhov 1:41 m fl (Jungfrusund) och detaljplan för Ekebyhov 3:1 (Bryggavägen) Dnr KS08/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar inkomna synpunkter. 2) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att gå vidare med den norra delen av planområdet. 3) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en utvidgning av den södra delen av planområdet ska studeras. Däri ska en tydligare bild av färjeläget som entré redovisas. Den 11 mars 2008 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att tidigare uppdrag att ta fram ett program för Jungfrusunds marina utvidgas till att även omfatta marinans kringområde, bestående av Ekebyhov 3:2, 3:3 samt del av 3:1. Programsamråd har genomförts i september-oktober Den 8 december beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna samrådsredogörelsen efter programsamråd och uppdra åt stadsarkitektkontoret att genomföra samråd. Samråd genomfördes december januari Inkomna synpunkter har sammanställts i samrådsredogörelse, daterad Utifrån framförallt Länsstyrelsens synpunkter angående strandskydd föreslår stadsarkitektkontoret att planområdet delas i två delar där planarbetet för marinan fortsätter direkt. För den södra delen redovisas alternativ skiss. Denna redovisas på mötet. En eventuell utvidgning av planområdet bör diskuteras. - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, Samrådsredogörelse (publiceras inte på hemsidan) - Skiss på fortsatt arbete redovisas på mötet Expediering Stadsarkitektkontoret

20 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Detaljplan för del av Skå-Eneby 3:7, uppdrag Dnr Ks10/ Beslut 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att ta fram detaljplan för bostäder inom del av Skå-Eneby 3:7. 2) Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsarkitektkontoret i uppdrag att inleda planarbetet med program. 3) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det i ärendet ska ingå en väganslutning till Orrburren samt en förbättring av golfbanans befintliga korsning med Färentunavägen. Troxhammar Golf AB äger fastigheten Skå-Eneby 3:7. Denna omfattar ca 107 ha och inrymmer en golfbana med 27 hål. Troxhammar Golf AB har köpt 4 ha mark av Ekerö kommun för utbyggnad av befintlig golfbana beslutade Byggandsnämnden att uppdra åt stadsarkitektkontoret att upprätta ny detaljplan för det inköpta området. I uppdraget ingick även att ersätta befintlig detaljplan för att möjliggöra två bostadstomter samt utökning av parkeringsområdet. Därefter har markägaren inkommit med en utökad förfrågan med 25 friliggande enplanshus utöver de tidigare föreslagna två. För området gäller en detaljplan som vann laga kraft den 27 juni Stadsarkitektkontoret föreslår att Byggnadsnämndens tidigare planuppdrag utökas för att pröva ett större antal bostäder enligt inkommen ansökan. I ärendet bör en väganslutning till Orrburren samt en förbättring av golfbanans befintliga korsning med Färentunavägen ingå. - Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret Start-PM Expediering Stadsarkitektkontoret

21 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Informationsärende Försäljning av kommunen bostäder till AB Ekerö Bostäder Beslut Informationen noteras. Kommundirektören informerar om de pågående diskussionerna som förs med AB Ekerö Bostäder angående försäljningen av kommunens bostäder.

22 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Svar till revisorerna angående granskning av system för målstyrning Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen Som Kommunstyrelsens yttrande kring de iakttagelser som redovisas överlämnas tjänsteutlåtande daterat Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ekerö kommun, granskat införandet av kommunens nya system för målstyrning samt verkställighet av fullmäktiges beslut. I granskningsrapporten framgår att tydliga förbättringar har skett avseende styrning och uppföljning mellan år 2007 och 2009 samt att det finns ändamålsenliga rutiner för expediering och uppföljning av beslut, besluten har verkställts och det går att följa verkställigheten av besluten i protokollen. I granskningsrapporten görs ett antal iakttagelser och förslag till yttrande över dessa överlämnas i tjänsteutlåtandet daterat Revisorerna önskar Kommunstyrelsens yttrande kring de iakttagelser som redovisas. Svaret ska vara revisorerna tillhanda den 14 maj Tjänsteutlåtande ekonomichefen Revisionsrapport februari 2010 om granskning av system för målstyrning

23 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Medborgarpaneler Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen anses behandlad. Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Oscar Linde (Ö) har i en motion föreslagit att Ekerö kommun ska införa Medborgarpaneler vilka föreslås utformas och genomföras via e-post eller SMS. - Tjänsteutlåtande informationschefen Motion Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige

24 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Modernare hemsida Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen anses behandlad. Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Oscar Linde (Ö) har i en motion föreslagit att Ekerö kommun ska satsa på en innehållsrik hemsida som värnar och tar vara på sociala mediers hela potential. - Tjänsteutlåtande informationschefen Motion Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige

25 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Kommunal upphandling Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen anses behandlad. Ulric Andersen (S), Stig Marklund (MP) och Gina Rosales (V) har i en motion föreslagit att Ekerö kommun bland annat tar fram en upphandlingspolicy, där starka krav på etisk/social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet ställs vid all upphandling av varor, tjänster och entreprenader. - Tjänsteutlåtande upphandlingsansvarig Motion (S), (MP) och (V), Protokoll Kommunfullmäktige

26 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Modernare arbetsformer Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Inger Blomberg (Ö) och Oscar Linde (Ö) har i en motion föreslagit att Ekerö kommun skall ta fram ett program för att modernisera och förbättra kommunpolitikernas arbetsvillkor. - Tjänsteutlånade kommunledningskontoret Motion Öpartiet Protokoll Kommunfullmäktige , 49

27 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Ensamkommande flyktingbarn Dnr KS07/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen anses behandlad. Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Tommy Liljeros (Ö) och Oscar Linde (Ö) har i en motion föreslagit att Ekerö kommun skall teckna avtal med Migrationsverket om att ta emot minst fem ensamkommande flyktingbarn under Motionen återremitterades av Kommunfullmäktige Öpartiet har i en skrivelse till Kommunstyrelsen vädjat om att i den fortsatta beredningen bortse från årtalet 2007 i motionen. - Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret Motion Öpartiet Skrivelse Öpartiet Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige

28 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion Framtagande av ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Dnr KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen anses behandlad. Den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen har i en motion föreslagit att arbetet med framtagandet av ägardirektiv avseende AB Ekerö Bostäders uppgift och roll i den kommunala bostadsförsörjningen omedelbart påbörjas med inriktning mot ett antagande i kommunfullmäktige före utgången av Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret Motion Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen Protokoll Kommunfullmäktige , 30

29 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion för remittering Rädda världsarvet Drottningholm Dnr KS10/ Beslut Motionen remitteras till kommunledningskontoret för beredning. Georg Gustafsson (S) har i en motion föreslagit att: Ekerö Kommunstyrelse och andra berörda nämnder får i uppdrag att med alla lagliga till buds stående medel verka i motionens anda samt att Ekerö kommun till Vägverket och/eller annan lämplig instans snarast framställer begäran om utredning enligt motionens intentioner. - Motion Georg Gustafsson, Protokoll Kommunfullmäktige

30 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion för remittering Äldre par ska få leva tillsammans Dnr KS09/ Beslut Motionen remitteras till Socialnämnden för beredning. Jan-Eric Billter (FP) har i en motion föreslagit att Kommunfullmäktige beslutar: - Att ge Socialnämnden i uppdrag att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär en parboendegaranti, d v s att äldre par får bo tillsammans i särskilt boende även då den enda parten inte har ett eget omsorgsbehov. - Att ge Socialnämnden i uppdrag att inom ramen för de äldreboenden som finns i kommunen inventera vilka lägenheter som är, eller kan göras, lämpliga för parboende. - Att ge Socialnämnden i uppdrag att i den långsiktiga planeringen för äldreboende i kommunen beakta behovet av parboende. - Motion Jan-Eric Billter (FP), Protokoll Kommunfullmäktige

31 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion för remittering Utredning om utbyggnad av Ekgården Dnr KS09/ Beslut Motionen remitteras till Socialnämnden för beredning. Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Oscar Linde (Ö) har i en motion föreslagit: Att kommunen skyndsamt utreder utbyggnad av Ekgården. - Motion Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige

32 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion för remittering En stor lekplats i Ekerö kommun Dnr KS10/ Beslut Motionen remitteras till Kulturnämnden för beredning. Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Oscar Linde (Ö) och Bernt Richloow (Ö) har i en motion föreslagit att: Ekerö kommun skyndsamt bör bygga en riktig lekplats som blir en mötesplats för kommunens alla föräldrar och barn. - Motion Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige

33 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Motion för remittering Ta tillvara mat och gödsel för att tillverka biogas Dnr KS10/ Förslag till Kommunstyrelsen Med hänvisning till att frågan redan bereds i Miljönämnden efter förslag från annat parti föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige avslår motionen. Desirée Björk (Ö), Ylva Forslid (Ö), Oscar Linde (Ö) och Bernt Richloow (Ö) har i en motion föreslagit att: Ekerö kommun skyndsamt ska utreda möjligheterna att ta tillvara matavfall och gödsel för att producera biogas. - Motion Öpartiet, Protokoll Kommunfullmäktige

34 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Uppföljning av uppdrag angående förbättrad service till företagare och medborgare KS09/ Förslag till Kommunstyrelsen Uppföljningen noteras till protokollet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att kommundirektören översiktligt ska presentera en plan för arbetet med ökad service, bättre bemötande och snabbare handläggning av ärenden. Planen presenterades för Kommunstyrelsen

35 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: Kommunstyrelsens ordförande informerar Medlemsmöte SBFF angående budgetramar Utdelning av flygblad mot lagning av alkohol på valborgsmässoafton

36 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: För kännedom Cirkulär 10:23 från SKL, Vårpropositionen för år 2010 Kommunal samverkan en dag om möjligheter, en 1-dagskurs för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting Länsstyrelsens yttrande Förstudie väg 261 Länsstyrelsens beslut Miljöpåverkan för väg 261

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 11 maj 2010, kl. 13.00-17.00 rum 386, kommunhuset ande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik Billter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00- i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Beslutande Ledamöter. Ersättare. Övriga. Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Tid och plats ande Ledamöter Ersättare Övriga, 18.00- i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Vakant (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla Lindberg (FP), 1:e

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 31 januari 2012, kl. 18.00-18.30 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 11 september 2012, kl. 18.00 - i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdagen den 9 oktober 2012, kl. 18.00-19.00 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v)

Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30. Ej tjänstgörande Gunnar Pihl (fp) Sveneric Larsson (s) ersättare Lars Skoglund (c) Gina Rosales (v) 1 Kommunhusets annex soc stora, kl. 18.00-20.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Jan Runesten (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp) Solveig

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 17 april 2012, kl. 13.00-15.00 i Biblioteket, Ekebyhovs slott Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 9 april 2013, kl. 18.00-22:00 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 13 september 2011, kl. 18.00-21.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 12 juni 2012, kl. 13.00-15.30 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Lars

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 13.00-16.30 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-03-04. 2014-03-04, 18.00-20.10 i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare, 18.00-20.10 i Debatten Peter Carpelan (M), ordf. Adam Reuterskiöld (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Gunilla

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 april 2013, kl. 16.00 22.00 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (matpaus 18:10-18:50) Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ingegerd Danielsson (FP) Lars Holmström

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Torsdagen den 31 januari 2103, kl. 18.00 20.00 Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp)

Läs mer

Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll , i Debatten. Beslutande

Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll , i Debatten. Beslutande Tid och plats Beslutande Ledamöter, 18.00 20.00 i Debatten Adam Reuterskiöld (M), ordf. Martin Hamberg (C) Gunnar Pihl (FP) 1:e vice ordf. Liisa Ödén Vento (S) Björn Osberg (MP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 7 maj 2013, kl. 18.10-19:30 Wrangelska salen, Ekebyhovs slott Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric Billter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Prologen kl. 17:00 Sluttid:17:45

Prologen kl. 17:00 Sluttid:17:45 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 17:00 Sluttid:17:45 Lars Forssell (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Heidi Carneheim (M) Arnulf Langlet (M) Dan Melin (FP), vice ordförande Petra Hammar (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 30 augusti 2011, kl. 13.00-17.30 i Debatten, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 28 september 2010, kl. 13.00- rum 386, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 8 maj 2012, kl. 18.00-18.45 i Debatten, kommunhuset Jan-Eric Billter (FP), ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13.00-17.30 rum 386, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Lennart Nilsson (M) Jan-Erik

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Barn och ungdomsnämnden

EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Barn och ungdomsnämnden EKERÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1(15) Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 5 december 2006, klockan 17:00-18:40, Ekebyhovs slott Anna-Karin Ullgren (m) ordf. Emma Jakobsson (fp) 1: e vice

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.00-19.05 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 24 maj 2011, kl. 13.00-16.40 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 29 november 2011, kl. 18.00-19.55 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP)

Lovisa Eriksson (C) Ulf Uebel (FP) Anders Bergstrand (M) tjg ers Kjell Rosén (MP) 1(9) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-21.05 Paragrafer 15-22, ej 16 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 8 maj 2012, kl. 18.00-18.45 i Debatten, kommunhuset Jan-Eric Billter (FP), ordf. Anna-Karin Ullgren (M) Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2017-06-21 kl. 09.15-11.50 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-11.05 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDEN Protokoll 2012-12-10

TEKNISKA NÄMNDEN Protokoll 2012-12-10 1 Tid och plats Måndagen den 10 december 2012, kl. 16.00 i Debatten Beslutande Ledamöter Adam Reuterskiöld (M), ordf. jäv 127 Ulf Sagström (M) Robert Claussnitzer (M) jäv 126 Gunnar Pihl (FP) Charlotta

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer