Pressinformation Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressinformation Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex"

Transkript

1 Pressinformation Release: kl. 05.oo Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Comviq står för årets förbättring bland mobiloperatörer privatkunder och ligger nu på samma nivå som Halebop och Telia. - Tele2 som gått starkt fram sedan 2007 står för årets minskning på närmare 3 enheter medan Telenor som haft en stadigt positiv kurva sedan 2007 har förbättrat sig något. Detta gäller mobiloperatörer privatkunder. - Telia har en mycket stark position till företagskunderna inom mobiltelefoni. Telenor förbättrade kundnöjdhetsbetyg medan 3 backar. - Tele2 står för årets förbättring när det gäller fast telefoni privatkunder. Tele2:s ökning på 3,4 enheter betyder att gapet till Telia helt är utraderat och för första gången sedan 2005 ligger man nu på samma nivå. - Phonera, som låg ensamt i toppen förra året i fast telefoni företagskunder, får i år sällskap av Telia. - Telia och Bredbandsbolaget ligger även i år i topp i bredband privatkunder. Tele2 ökar något medan Com Hems ligger stabilt kring den nivå man haft de senaste åren. - Skillnaden i nöjdhet mellan de större bolagen inom datakommunikation företagskunder är liten. Över in längre tidsperiod så har Tele2 gjort kraftiga förbättringar vilket också gäller för Bredbandsbolaget. Dessa två bolag har alltså successivt eliminerat gapet till Telia. - När det gäller mobilt bredband så får Telia och 3 högst betyg av privatkunderna och Telenor står för årets förbättring. Det allra viktigaste för användarna är frågan kring tillgänglighet till tjänsten och den tekniska kvaliteten och där är Telia bäst. 3 får högst betyg på servicekvalitet och är den mest prisvärda aktören. - Bland företagskunder mobilt bredband har Telia en mycket stark position och är den aktör som bäst lever upp till sina förväntningar. - Branschen får även i år kraftigt underbetyg vad gäller klagomål. Närmare 20 procent upplever att klagomålet inte blivit löst eller avklarat, trots att flertalet kontakter med leverantörer gjorts. - När det gäller klagomål så är det tydligt att antingen så löser leverantören det på en gång eller inte alls. Detta ställer höga krav på den som tar emot klagomål och hanteringen.

2 Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Regelbundna mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringsliv och offentlig sektor har genomförts sedan Först ut av höstens mätningar är den årliga bankmätningen och resultat från stora delar av näringslivet och samhällsservicen kommer sedan att presenteras löpande under hösten och vintern. Totalt görs i år mer än intervjuer inom ramen för SKI. Höstens nationella telekomstudie omfattar ensam omkring intervjuer med privat- och företagskunder. Intervjuerna genomfördes under perioden 2 september 11 oktober 2010 av EDB Business Partners. Mätningarna av SKI Kund genomförs via telefonintervjuer (bygger på ett utbyggt CATIsystem) till ett statistiskt urval av individer mellan år, svenska företag och svensk förvaltning. Urvalen är slumpmässigt genererade och hämtade från SPAR (Statens personadressregister) och näringslivsdatabasen Parad databaser vilka innehåller information om samtliga folkbokförda individer i Sverige, svenska företag och svenskt förvaltning. Varje intervju tar efter att kontakt etablerats ca 15 minuter. De utvalda respondenterna kontaktas upp till 8 gånger (vid olika tillfällen på dygnet) för att maximera möjligheten till att knyta kontakt. Studierna rör de erfarenheter som kunderna har av sin huvudleverantör av en vara eller tjänst under de senaste 12 månaderna. Indexet för kundnöjdheten, det centrala måttet i SKI Kund, kan anta värden mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre anser de faktiska kunderna att produkterna och leverantörerna uppfyller konsumenternas krav och förväntningar. SKI Kund räknas fram via en analysmetod, partiell minsta kvadratmetoden, som bygger på svaren från ett 40-tal olika frågor. Utöver det centrala måttet kundnöjdhet beräknas också värden på övriga aspekter i SKI Kund (företagsimage, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet). För ytterliga information kontakta, VD, telefon: , e-post: Jonas Larsson, Analytiker, telefon: , e-post:

3 Huvudresultat Såväl mobiltelefoni som fast telefoni och Bredband/Internetuppkoppling (bredband mm) har studerats för både privatpersoner och företag i denna undersökning. För mobiltelefoni finns detaljerade uppgifter om privatkundernas bedömningar och värderingar årligen från år Årliga mätningarna vad gäller fast telefoni har genomförts av SKI sedan starten år 1989 och för Bredband/Internetuppkoppling sedan år Under de senaste tre åren har även mobilt bredband studerats särskilt. Kundnöjdheten för branschen som helhet har ökat med 0,9 enheter. Ökningen kan särskilt spåras till signifikanta förbättringar inom fast telefoni företagskunder samt bredband privatkunder. Trenderna för telekomsektorn och dess delmarknader framgår av diagrammet nedan. Mobilt bredband privat är den delbransch som minskar i kundnöjdhet. I diagrammet ovan är det också tydligt att nöjdheten när det gäller mobilt bredband är lägre än för övriga segment. Notera att detta är andra året i rad som mobilt bredband bland företagskunder särskilt studeras. Utöver kundnöjdheten, det centrala måttet i mätningen, beräknas också värden på företagsimage, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet. Från undersökningarna är det tydligt att hög kundnöjdhet är en förutsättning för att telekombolagens kunder ska vara lojala också i framtiden.

4 Mobiltelefoni privatmarknad 2010 Halebop, Telia och Comviq får i år högst betyg av sina kunder. De två förstnämnda, Halebop och Telia, låg i toppen även förra året. Comviq är den aktör som förbättras sig under året. Comviqs förbättring är också statistisk säkerställd. 3 som fått bättre och bättre betyg av sina kunder under åren har nu brutit sin uppåtgående kurva. Nedgången för 3 som ligger närmare 1 enhet är dock inom den statistiska felmarginalen. Tele2 som gått starkt fram sedan 2007 står för årets minskning på närmare 3 enheter medan Telenor som haft en stadigt positiv kurva sedan 2007 har förbättrat sig något. Kundnöjdhet Mobiltelefoni privatmarknad Operator ,9 62,9 64,8 66,9 65,8 Comviq 68,7 71,4 Halebop 75,5 73,0 73,5 Tele2 64,5 67,2 68,5 67,2 69,3 70,5 67,7 Telenor 64,7 66,6 62,1 60,7 61,5 63,3 64,1 Telia 67,1 65,5 68,2 69,1 69,7 72,0 73,1 Annan 62,6 63,6 68,1 68,6 71,9 70,0 65,3 Branschen 65,6 66,2 67,1 67,0 68,2 69,5 69,4

5 Nöjdheten varierar mellan kundgrupper. Skillnaden mellan kvinnor och män har i år fortsatt att minska. Noteras kan att kvinnor är mer nöjda med Telenor och män mer nöjda med Telia. För 3 och Telenor är det tydligt att unga är mer missnöjda än äldre. Detta kan förklaras med att den yngre kundgruppen ställer högre krav och har högre förväntningar på sin mobiloperatör jämfört med äldre. I SKI mäts och analyseras ett stort antal aspekter på kundrelationen till telekombolagen. Studien görs med hjälp av en statistisk modell som möjliggör analys av orsakerna till kundernas bedömning, liksom till hur lojala kunderna är mot sina operatörer. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet. Som framgår av nedanstående diagram där dessa aspekter anges från vänster till höger noteras att kundprofilen för Telenor avviker från övriga aktörer med betydligt lägre lojalitet givet nivån på nöjdheten. Som påvisats i flertalet andra studier inom SKI krävs ordentliga insatser på både kvalitets- och prissidan för att på sikt leva upp till kundernas förväntningar. Samtidigt är det viktigt att operatörerna är framgångsrika inom just de områden som är prioriterade ur kundernas synvinkel. Det är därför som Halebop får så hög nöjdhet trots låga betyg på servicekvaliteten eftersom kunderna prioriterar andra aspekter än just service. Tele2 minskar signifikant både inom produkt (täckning, bra linjer etc) och servicekvalitet (tillgänglighet hos kundtjänst, väntetider, öppettider m.m.) vilket också förklarar nedgången i kundnöjdhet.

6 Mobiltelefoni företagsmarknad 2010 Telias företagskunders nöjdhet har fortsatt att öka något under året, dock är årets ökning inte statistisk säkerställd. Tele2 som gick, starkt bland företagskunderna förra året, ligger kvar på fjolårets nivå. Telenor får något högre betyg medan 3 är den leverantör som tappar mest. Kundnöjdhet Mobiltelefoni företagsmarknad Operatör Tele ,9 61,0 62,0 62,1 58,2 60,2 63,9 63,5 Telenor ,0 63,7 65,2 59,7 58,0 62,4 60,2 61,9 Telia ,7 63,9 66,1 67,4 67,7 68,8 68,9 69,7 3 63,5 60,2 Annan 66,3 62,6 61,3 61,6 60,3 60,5 62,4 57,8 Branschen ,0 63,1 64,2 64,0 62,3 64,3 65,3 65,9 Det är främst lägre betyg på aspekterna produkt och servicekvalitet som är orsaken till 3:s lägre kundnöjdhet i år. I kundprofilen nedan är det tydligt att det speciellt är skillnaden mellan produktkvalitet i relation till förväntningar som är utslagsgivande för den stora spridningen i nöjdhet. Telia lyckas här bäst att leva upp till kundernas förväntningar och har därmed klart nöjdast och lojala kunder.

7 Fast telefoni privatmarknad 2010 Tele2 står för årets förbättring när det gäller fast telefoni privatkunder. Tele2:s ökning på 3,4 enheter betyder att gapet till Telia helt är utraderat och för första gången sedan 2005 ligger man nu på samma nivå. Com Hem ligger kvar på samma nivåer som de senaste två åren med nöjdhetstal strax över 60. I gruppen annan operatörer återfinns bl.a. Bredbandsbolaget (Telenor) och Glocalnet som inte särredovisas i år.

8 Det är tydligt att inom denna delbransch så är aspekten servicekvalitet (tillsammans med produktkvalitet) en utslagsgivande faktor till skillnad från mobilmarknaden där produktkvalitet var den mest avgörande för hur nöjda kunderna är. Fast telefoni företagsmarknad 2010 Phonera, som låg ensamt i toppen förra året, får i år sällskap av. Telia förbättrar sig med mer än 4 enheter medan Phonera backar 2,2 enheter. Tele2 och gruppen annan, där i år Ventelo ingår, ligger en bit efter med en nöjdhet runt 65 och är därmed kvar på samma nivåer som förra året.

9 Analysen visar att prisvärdhet generellt i år är en viktigare aspekt för nöjdheten jämfört med tidigare år. Detta samtidigt som Phonera minskar kraftigt i prisvärde och Telia ökar kraftigt förklarar i stor del varför Telia erhåller högre kundbetyg i år medan Phonera får något sämre kundbetyg. Kundprofilen presenteras nedan. Bredband/Internetuppkoppling privatmarknad 2010 Studier av bredband och internetuppkoppling har genomförts sedan Notera att mobilt bredband inte ingår denna studie eftersom det studeras särskilt (se nedan). Telia och Bredbandsbolaget ligger även i år i topp bland privatkunderna. Skillnaden mellan Telia och Bredbandsbolaget har ökat något jämfört med 2009 men skillnaden ligger fortfarande inom felmarginalen. Tele2 ökar något medan Com Hem ligger kvar på samma nivåer som tidigare.

10 Bolagens kundprofiler (från image till lojalitet) framgår av nedanstående diagram. För Tele2 och Com Hem noteras generellt lägre betyg inom både servicekvalitet och produktkvalitet vilket har haft en direkt effekt på nöjdheten.

11 Bredband/Internetuppkoppling företagsmarknad 2010 Resultaten för denna marknad är nästan oförändrade jämfört med Skillnaden i nöjdhet mellan de aktörerna är också väldigt liten. Det betyder att nöjdheten för Bredbandsbolaget, Tele2 och Telia kan betraktas som lika. Över en längre tidsperiod så har Tele2 gjort kraftiga förbättringar vilket också gäller för Bredbandsbolaget. Dessa två bolag har alltså successivt eliminerat gapet till Telia. Operatörernas kundprofiler (från image till lojalitet) framgår av nedanstående diagram. Skillnaderna mellan operatörerna är relativt små. Störst skillnad går att finna i servicekvalitet där Telia får lägst betyg och Bredbandsbolaget högst. Detta har dock så här långt inte inneburit några konkurrensfördelar för Bredbandsbolaget eftersom just servicekvalitet är en av de mindre drivande aspekterna.

12 Mobilt Bredband privatmarknad och företagsmarknad 2010 För tredje året i rad genomför SKI en särskilt mätning kring mobilt bredband. Kundnöjdheten bland privatkunderna framgår nedan. Högst betyg av sina kunder får Telia och 3. Telenor står för årets förbättring med 2,1 enheter vilket betyder att en del av nedgången från förra året är inhämtad. Tele2 ligger kvar på samma nivå som förra året. Operatörernas kundprofiler (från image till lojalitet) framgår av nedanstående diagram. Det allra viktigaste för användarna är frågan kring tillgänglighet till tjänsten och den tekniska kvaliteten (Inga avbrott, inga störningar, brus, etc.) och här får Telia högst betyg och Tele2 lägst betyg. Detta kan också förklara skillnaden i både nöjdhet och lojalitet. Telia står sig fortfarande som den operatör som har högst lojalitet.

13 Svenskt Kvalitetsindex Tele- och datakombranschen 2010 Bland privatkunderna så får 3 högst betyg på servicekvalitet och är den mest prisvärda aktören. Dock är produktkvalitet den mest drivande aspekten för 3:s kunder varav man inte får direkt avkastning (ännu) av den höga servicekvaliteten och prisvärdet. I årets mätning är det andra gången som även företagskunderna får frågor om sitt mobila bredband. Resultatet från den studien framgår nedan. Telia för högst kundbetyg med 67,5 i kundnöjdhet medan övriga aktörer ligger samlade kring i kundnöjdhet.

14 Svenskt Kvalitetsindex Tele- och datakombranschen 2010 Bland företagskunderna är Telia den som bäst lever upp till förväntningarna när det gäller produktkvalitet. Skillnaden i produktkvalitet är särskilt avgörande, dvs. täckning och tillgång till tjänsten, och här får Telia högst betyg. Digital TV 2010 För tredje året i rad har de privatpersoner som har en relation till en leverantör av digital-tv tillfrågats om sina erfarenheter av leverantören i fråga. Resultatet presenteras nedan. Skillnaden mellan leverantörerna är ganska liten. Högst betyg får Boxer tätt följt av Telia. Därefter följer Viasat som står för årets ökning på över 2 enheter. Canal Digital som ökade under 2009 får i år ett lägre nöjdhetsbetyg med an Com Hem ligger kvar på samma nivå som förra året.

15 Svenskt Kvalitetsindex Tele- och datakombranschen 2010 Kundprofilen framgår av nedanstående diagram där drivande aspekter anges från vänster till höger. I årets branschmätning visar analysen att produktkvalitet återigen, förra året var servicekvalitet mer viktigt, är mest drivande för kundnöjdheten (dvs. ett bra utbud, enkel teknik, driftsäker och pålitlig leverans och tydliga och korrekta fakturaspecifikationer). Noterbart är att servicekvalitet är mer drivande för Telia och Com Hem, jämfört med övriga bolag.

16 Svenskt Kvalitetsindex Tele- och datakombranschen 2010 För branschen som helhet har mer än 30 procent av kunderna varit i kontakt med sin leverantör i frågor rörande fel och störningar på sitt digital-tv abonnemang (tekniska problem, fakturafrågor eller andra ärenden). Högst andel noteras för Telia och ViaSat. Alla aktörer får godkända betyg (över 60 på en 0 till 100 skala) på sin hantering kring kundernas ärenden förutom Com Hem som ligger strax under. Klagomål I tidigare branschmätningar så har det noterats att klagomål har varit ett stort problem för dataoch telekombranschen. Diagrammet nedan ger en bild över hur det ser ut för de olika delbranscherna vad gäller privatkunder. Klagomål Telekom 2010 Privatkunder Svenskt Kvalitetsindex 25% 23% 2 18% 17% 15% 14% 15% 1 4% 4% 1% 1% 6% 5% 5% Data kommunikation Mobiloperatörer Privat Privat 3% Fast telefoni Privat 1% Mobilt Bredband Privat Ja, direkt till leverantören. Ja, till någon extern instans. Ja, både till leverantören och till extern instans. Ja, har haft anledning, men inte klagat Digital-TV Generellt är andelen klagomål höga för att vara privatkunder jämfört med andra studier som görs inom ramen för SKI. Noterbart är att andelen klagande i år är högre än förra året för delbranscherna mobiloperatörer, fast telefoni, mobilt bredband och digital-tv. Generellt är företagen dåliga på att hantera klagomål. I diagrammet nedan ges genomsnittliga betyg på hur kunderna upplevt att deras klagomål hanterats av sina leverantörer.

17 Svenskt Kvalitetsindex Tele- och datakombranschen 2010 Betyg på klagomålshantering (0= dålig antering, 100=mycket bra hantering) Klagomålshantering Telekom 2010 Privatkunder Svenskt Kvalitetsindex 60 58,1 54, ,3 52,3 49, Data kommunikation Mobiloperatörer Privat Fast telefoni Privat Privat Mobilt Bredband Privat Digital-TV Av de som har klagat så ställs även följdfrågan kring hur många kontakter som behövdes innan problemet eller klagomålet var löst. Resultaten framgår i diagrammet nedan. Förvånansvärt många anger att klagomålet ej blivit löst eller avklarat. Resultaten är ett kraftigt underbetyg och här har många operatörer ett tydligt förbättringsområde. Klagomål Antal kontakter Telekom 2010 Privatkunder Svenskt Kvalitetsindex 4 35% 3 35% 35% 31% 3 26% 25% 25% 24% 25% 3 28% 28% 25% 21% 2 15% 15% 11% 1 15% 13% 11% 1 8% 7% 4% 5% 14% 2% 5% 5% 2% 4% 5% 6% Data kommunikation Mobiloperatörer Privat Privat 1 kontakt 2-3 kontakter 4-5 kontakter Fast telefoni Privat 6-9 kontakter Mobilt Bredband Privat 10 kontakter eller fler Digital-TV Har ej lösts/blivit avklarat

18 Svenskt Kvalitetsindex Tele- och datakombranschen 2010 Diagrammet nedan ger klagomålsfrekvensen bland företagskunderna. Vanligtvis ligger nivåerna högre bland företagskunder jämfört med privatkunder men för data- och telekombranschen är mönstret inte lika tydligt. Klagomål Telekom 2010 Företagskunder Svenskt Kvalitetsindex 4 37% 35% % 22% 2 18% 15% 1 5% 2% 1% 3% 2% Data kommunikation Företag Mobiloperatörer Företag 1% Fast telefoni Företag Mobilt Bredband Företag Ja, direkt till leverantören. Ja, till någon extern instans. Ja, både till leverantören och till extern instans. Ja, har haft anledning, men inte klagat Andelen klagande har ökat för mobiloperatörer och mobilt bredband. Nedan presenteras klagomålshanteringen. Något sämre betyg noteras för klagomålshanteringen jämfört med förra året. Klagomålshantering Telekom 2010 Företagskunder Svenskt Kvalitetsindex Betyg på klagomålshantering (0= dålig antering, 100=mycket bra hantering) 60 55,6 55, , , Data kommunikation Företag Mobiloperatörer Företag Fast telefoni Företag Mobilt Bredband Företag

19 Svenskt Kvalitetsindex Tele- och datakombranschen 2010 Även företagskunderna har fått följdfrågan kring hur många kontakter som behövdes innan problemet eller klagomålet var löst. Resultaten framgår i diagrammet nedan. Klagomål Antal kontakter Telekom 2010 Företagskunder Svenskt Kvalitetsindex 45% 39% 4 35% % 3 27% 25% 23% 27% 23%23% 21% 2 16% 15% 11% 1 8% 15% 15% 11% 1 7% 7% 7% 5% 5% 1 5% 1% Data kommunikation Företag Mobiloperatörer Företag 1 kontakt 2-3 kontakter 4-5 kontakter 6-9 kontakter Fast telefoni Företag 10 kontakter eller fler Mobilt Bredband Företag Har ej lösts/blivit avklarat Andelen som anger att klagomålet ej blivit löst eller avklarat är även bland företagskunderna hög. Att satsa på klagomål lönar sig. Skillnaden i nöjdhet och lojalitet mellan en klagande och en icke-klagande kund är fortsatt stor. I genomsnitt noteras en skillnad i nöjdhet på runt 25 enheter. Det betyder att operatörerna har mycket att vinna på att göra det enklare och tydliggöra på vilket sätt kunderna kan klaga och samtidigt effektivisera hanteringen av klagomål och slutligen, göra det värt för kunderna att faktiskt klaga. Det är också tydligt att klagomålen löser sig på en gång eller inte alls. Det gäller för både privat och företagskunder. Här finns troligen stor förbättringspotential hos de som tar emot klagomålen.

20 Svenskt Kvalitetsindex Tele- och datakombranschen 2010 Europeiska jämförelser Studier av telekomsektorn har under flera år genomförts i såväl Danmark, Finland, Norge och de Baltiska staterna samtidigt. I några länder har även mätningar på kvartalsbasis introducerats. Under de senaste åren har fler länder inkluderats och sedan 2009 mäts även Azerbaijan, Georgien och Kazakstan. Under 2010 har även mätningar genomförts i Spanien och Kroaten. I nedanstående diagram har några trender för mobiltelefoni privatmarknad samlats. Bland de länder där mätningen genomförts ett antal år så får Norge lägst kundnöjdhet och Lettland högst. Mobile Pan European Satisfaction EPSI Satisfaction Estonia Latvia Lithuania Denmark Finland Norway Czech Republic Russia Azerbaijan Georgia Kazakhstan Croatia Spain Sweden Följande kan noteras: Kundnöjdheten bland mobiloperatörer har ökat i genomsnitt under det senaste året. Den mer långsiktiga trenden är också positiv; Länder i öst ger den högsta kundnöjdhetsbetygen, medan de lägsta noteras för Spanien bland de länder som omfattas av årets ICT-studier inom EPSI; Bland länder mäts under ett antal år är det Norge som har de minst nöjda konsumenterna. Motsvarande resultat för företagskunder presenteras nedan.

21 Svenskt Kvalitetsindex Tele- och datakombranschen 2010 Pan European Mobile B2B EPSI Satisfaction 85 Estonia Axis Title 80 Latvia Lithuania 75 Kazakhstan 70 Denmark Finland 65 Norway Sweden Det är tydligt att gapet mellan vad som förväntas och vad som uppfattas av kunderna är fortfarande ganska stor bland företagskunder. Vi noterar också att antalet klagande kunder fortsatt är mycket hög i telekomsektorn i allmänhet (och störst bland företagskunder). Sedan 2007 mäts även bredband/internet på Europeisk nivå och resultaten för privatkunder framgår nedan. North European Broadband trend B2C EPSI Satisfaction 85 Estonia Satisfaction 80 Latvia 75 Lithuania Denmark 70 Finland Norway 65 Sweden De fyra stora nordeuropeiska/nordisk teleoperatörerna TDC, Telenor, Tele2 och TeliaSonera har med sina respektive varumärken på olika marknader studerats under de senaste åren. Bland dessa bolag erhåller TeliaSonera bästa resultat även under 2010, följt av Tele 2, TDC och Telenor. Dock har alla de andra förbättrats avsevärt på flertalet marknader. Starka förbättringar noteras för både TDC och Telenor i vissa marknader. Det är värt att notera att ingen av de främsta leverantörerna är kundernas favorit i varje land och segment. TeliaSonera exempelvis upplevs som särskilt stark inom det mobila segmentet, och något lägre på bredbandsområdet.

22 Svenskt Kvalitetsindex Tele- och datakombranschen 2010 Svenskt Kvalitetsindex ett analyssystem i samhällets tjänst Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se). Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Utöver mera standardmässiga branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för mera skräddarsydda analyser och sammanställningar. Verksamheten bedrivs utan vinstmål och syftar till att stödja svenskt näringsliv och samhällsorgan. Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas och samhället i stort. SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Reserach huvudman för Svenskt Kvalitetsindex. Kunden i centrum Stärkande av svensk konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och sysselsättning utgör centrala mål för den ekonomiska politiken. Hög kvalitet i produktion och distribution är nödvändig för att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Det är därför särskilt viktigt att beakta kvaliteten såsom kunder på marknaden upplever den. För detta behövs i sin tur kunskap om kundupplevd kvalitet baserad på regelbundna och oberoende mätningar. Det är därför som Svenskt Kvalitetsindex lanserats. Svenskt Kvalitetsindex är ett system för att samla in, analysera och sprida information om kunders förväntningar, upplevd kvalitet och värdering av varor och tjänster. Uppgifterna är väsentliga för såväl enskilda företag (t.ex. vid jämförelser med andra leverantörer; benchmarking och för att prioritera kvalitetsåtgärder) och placerare, som på bransch- och samhällsnivå. De spelar också roll som rådgivande betygsättning för enskilda kunders framtida beslut. De ger ny och kompletterande information om konkurrenskraft, kundlojalitet, framtida företagsvärde liksom avseende olika användares upplevda välfärd, samband mellan produktivitet och kvalitet samt importkonkurrensen. Jämfört med flertalet traditionella nyckeltal är Svenskt Kvalitetsindex starkt framtidsinriktat och ger därmed signaler om åt vilket håll konkurrenskraft och lönsamhet kan förväntas utvecklas. För varje bransch tas ett samlat index fram, baserat på de faktiska kundernas bedömning att sin respektive leverantörs kvalitet, service och prisvärdhet. Branschindex erhålls från de företagsspecifika indexen genom att väga ihop med respektive marknadsandel. Internationella erfarenheter visar att sådan information spelar en allt viktigare roll för ekonomisk politik, konkurrensstudier, finansiella överväganden och även för enskilda konsument-/kundbeslut. Det europeiska och internationella samarbetet avseende kundstudier görs inom ramen för EPSI Rating (Extended Performance Satisfaction Index). Kontakt angående detta kan också tas via SKI kansliet. För ytterliga information kontakta, VD, telefon: , e-post: Jonas Larsson, Analytiker, telefon: , e-post:

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex 2011-10-24 Release: kl. 05.00 Kampen om kunderna hårdnar. En generell trend är att operatörerna närmar sig varandra i kundnöjdhet

Läs mer

PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE TELEKOM 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Pressinformation. Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation. Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2011-10-03 Release: kl. 05.oo Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Svenska bankkunder är generellt fortsatt nöjda med sina banker. - Det är tydligt att bankerna blir bättre och

Läs mer

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010-05-28 Release: kl. 05.oo Affärsjuristerna i topp när företagskunderna ger betyg på fem olika tjänster. IT-konsulterna får fortsatt

Läs mer

Pressinformation Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2010-10-04 Release: kl. 05.oo Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Nöjdheten återhämtar sig bland företagskunderna och är fortsatt hög bland privatkunderna. - Ökning bland både

Läs mer

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Bredband, Digital-TV och Fast telefoni SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan

Läs mer

För ytterliga information kontakta Johan Parmler, VD, telefon: 073 151 75 98, e-post: johan.parmler@kvalitetsindex.se

För ytterliga information kontakta Johan Parmler, VD, telefon: 073 151 75 98, e-post: johan.parmler@kvalitetsindex.se 2011-11-07 Release: kl. 05.00 Pressinformation Försäkringsbranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex Kraftiga nedgångar i årets mätning av livbolagen. Det betyder att uppgången från 2009 till 2010 nu är utraderad

Läs mer

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2008-12-08 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Lojaliteten/förtroendet är klart lägst för de tre storbankerna Nordea

Läs mer

Pressinformation Bankerna 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Bankerna 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2009-10-05 Release: kl. 05.oo Pressinformation Bankerna 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex - heten minskar bland företagskunderna men fortsatt hög bland privatkunderna - SEB, förloraren bland

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Johan Parmler Release: kl. 05.oo. Pressinformation. Företagstjänster 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Johan Parmler Release: kl. 05.oo. Pressinformation. Företagstjänster 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2009-06-08 Release: kl. 05.oo Pressinformation Företagstjänster 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex Affärsjuristerna i topp, följt av Revisionsbyråerna när företagskunderna ger betyg på fem

Läs mer

Pressinformation - Företagstjänster (IT-konsulter, bemanningsföretag, revisorer och affärsjurister) våren 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Företagstjänster (IT-konsulter, bemanningsföretag, revisorer och affärsjurister) våren 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Jan Eklöf 2008-06-09 Release kl. 05.oo Pressinformation - Företagstjänster (IT-konsulter, bemanningsföretag, revisorer och affärsjurister) våren 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex -Affärsjuristerna i topp

Läs mer

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE OM KLAGOMÅL 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Mobiltelefoni 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, VD Telefon:

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

Pressinformation - Samhällsservice Myndigheter, Kommunal Service, Tandvård och Sjukvård 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Samhällsservice Myndigheter, Kommunal Service, Tandvård och Sjukvård 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2010-11-15 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Samhällsservice Myndigheter, Kommunal Service, Tandvård och Sjukvård 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Kundnöjdhetsbetygen för myndigheterna

Läs mer

Pressinfo. Företagstjänster 2012

Pressinfo. Företagstjänster 2012 Pressinfo Företagstjänster 2012 2012-06-11 Release: kl. 05.oo GENERELLT BRANSCHEN Kunderna är generellt nöjda med sina leverantörer av konsulttjänster, bemanningstjänster och revisionstjänster. Nöjdheten

Läs mer

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE FÖRSÄKRING 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Pressinformation Bolån, Privatlån, Sparande och Fastighetsmäklare 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Bolån, Privatlån, Sparande och Fastighetsmäklare 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2011-11-21 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation Bolån, Privatlån, Sparande och Fastighetsmäklare 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Jämfört med andra branscher så ligger kundnöjdheten

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex om bredband, Digital-TV och fast telefoni

Svenskt Kvalitetsindex om bredband, Digital-TV och fast telefoni Svenskt Kvalitetsindex SKI Bredband och Digital-TV 2016 Datum: 2016-10-31 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Johan Parmler, VD Telefon: 0731-51 75 98 E-post:

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Pressinformation - Personresor, postbefordran 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Personresor, postbefordran 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2010-12-06 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Personresor, postbefordran 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Efter fjolårets nedgång så återhämtar sig persontransportbranschen

Läs mer

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

Pressinformation Företagstjänster 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Företagstjänster 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011-05-30 Release: kl. 05.oo Pressinformation Företagstjänster 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Revisionsbyråer kommer högst ut i nöjdhet när kunderna ger betyg på tre olika företagstjänster. Leverantörer

Läs mer

PRESSINFO Offentlig sektor 2012 Datum: Publicering: Kl

PRESSINFO Offentlig sektor 2012 Datum: Publicering: Kl PRESSINFO Offentlig sektor 2012 Datum: 2012-11-19 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE OFFENTLIG SEKTOR 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE DETALJHANDELN 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Mari Nilsson Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Mari Nilsson Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Mari Nilsson 2010-12-13 Johan Parmler Release: kl. 05.oo Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 1 Energibranschen fortsätter sakta men säkert att stärka förtroendet

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX

SVENSKT KVALITETSINDEX SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2010 Dr. Johan Parmler Översikt 1 2 3 4 Introduktion SKI Kundnöjdhet Resultat Diskussion Svenskt Kvalitetsindex 2 INTRODUKTION Svenskt Kvalitetsindex 3 Svenskt Kvalitetsindex

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till Svenskt Kvalitetsindex SKI Försäkring 2016 Datum: 2016-11-14 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Johan Parmler, VD Telefon: 0731-51 75 98 E-post: Johan.Parmler@kvalitetsindex.se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; David Sjöberg, Projektledare bank

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 1 Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 Sedan 20 år tillbaka gör Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mätningar i olika branscher för att utröna hur nöjda kunderna är. Mäklarhuset fick bäst betyg av säljarna,

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler Projektledare försäkring

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Konfidentiellt SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli

Läs mer

Lån och Sparande 2015

Lån och Sparande 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2009 Försäkringsbranschen

Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2009 Försäkringsbranschen Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2009 Försäkringsbranschen Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2009 Försäkringsbranschen Kundnöjdhet försäkringar 1989 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex 75 70

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2008 - Försäkringssektorn Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex Nöjdhet Kundnöjdhet försäkringar 1989-2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex 75 70

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare Telefon:

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder Svenskt Kvalitetsindex SKI Lån och Sparande Datum: -12-05 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Henrik Nyman, områdesansvarig Telefon: 0731-51 41 51 E-post:

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Datum: 2016-11-28 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Laurina Qvarnström, Områdesansvarig Telefon: 070 880 27 13

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Lessebo Fjärrvärme 2016

Lessebo Fjärrvärme 2016 Lessebo Fjärrvärme 2016 Ur ett kundperspektiv.kundundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex hösten 2016 2016-12-13 Kort om Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Om oss: SKI startade som ett forskningsprojekt

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX SKI Branschstudie B2C 2017

SVENSKT KVALITETSINDEX SKI Branschstudie B2C 2017 SVENSKT KVALITETSINDEX SKI Branschstudie B2C 2017 den 4 september 2017 SVENSKT KVALITETSINDEX VID FRÅGOR: För ytterligare sammanställningar och kompletterande information, kontakta oss på 08 31 53 00 www.kvalitetsindex.se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN 2013 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Club Phonera. Phonera bäst igen! Phonera 10 år 2010. Stor jultävling! Club Phonera medlemstidning December 2009

Club Phonera. Phonera bäst igen! Phonera 10 år 2010. Stor jultävling! Club Phonera medlemstidning December 2009 Club Phonera Club Phonera medlemstidning December 2009 Sveriges mest nöjda kunder Phonera bäst igen! Sveriges mest nöjda kunder 2009 enligt SKI! 2009 Phonera 10 år 2010 Missa inte jubileumserbjudandet,

Läs mer

Stor telekomanalys om Telia

Stor telekomanalys om Telia 2014-02-13 1 (5) om custice Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. om tjänsten #fakta Databasen

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Sveriges största telekomaktörer i stor jämförelse

Sveriges största telekomaktörer i stor jämförelse 2014-03-13 1 (8) om custice Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. om tjänsten #fakta Databasen

Läs mer

Klagomål per ämnesområde och operatör

Klagomål per ämnesområde och operatör Klagomål per ämnesområde och operatör Fr o m 2008-01-02 T o m 2008-12-30 Ämnesområde Operatör Klagomål per operatör Abonnemang 319 Fördelas på Abonnentförteckning (6:15, 6:16) 29 Fördelas på 3 2 Adamo

Läs mer

Klagomål per ämnesområde och operatör

Klagomål per ämnesområde och operatör Klagomål per ämnesområde och operatör Fr o m 2007-01-02 T o m 2007-12-30 Ämnesområde Operatör Klagomål per operatör Abonnemang 395 Fördelas på 3 4 Affinity Telecom 2 Bredbandsbolaget 25 Com hem 6 Comviq

Läs mer

Stor telekomanalys om Telenor

Stor telekomanalys om Telenor 2014-02-06 1 (5) om custice Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. om tjänsten #fakta Databasen

Läs mer

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010

Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet 2010 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Rapport Svenskarnas användning av telefoni & internet INDIVIDUNDERSÖKNING

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Stor telekomanalys om TDC

Stor telekomanalys om TDC 2014-01-23 1 (5) om custice Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. om tjänsten #fakta Databasen

Läs mer

Stor telekomanalys om RingUp

Stor telekomanalys om RingUp 2014-03-06 1 (5) om custice Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. om tjänsten #fakta Databasen

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer.

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer. SYFTET Att skapa ett Nöjd Kund Index för respektive undersökt energibolag. Bolagen jämförs över tiden, inbördes och med en allmän grupp slumpmässigt vald från hela Sverige. Nu finns det 23 undersökningar

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Sammanfattning ÄRENDESTATISTIK

Sammanfattning ÄRENDESTATISTIK Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2013 Arbetet för att förbättra konsumentmarknaden inom telekom fortsätter! Telekområdgivarna tar varje år emot omkring 8 000 ärenden från konsumenter. Många

Läs mer

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers.

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Resan till marknadsledarskapet En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Varumärket har tre beståndsdelar Värdering KÄRNVÄRDEN MISSION POSITION

Läs mer

Pressinformation - Försäkringsbolagen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Försäkringsbolagen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010-11-08 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Försäkringsbolagen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Årets mätning ger att privatkunderna är mer nöjda med sitt livförsäkringsbolag än tidigare

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2015 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Vad skapar nöjda kunder en intervjustudie

Vad skapar nöjda kunder en intervjustudie Vad skapar nöjda kunder en intervjustudie SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Göteborg, 15 december 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Genomförande... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter och i år fyller Telekområdgivarna 10 år! Telekområdgivarna tog emot 8887 ärenden

Läs mer

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete 3 Februari 2010 Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex Kort om SKI Har genomfört kund/brukarstudier under mer än 20 år. Idag

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2016 0 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Tf. chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013 Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper November 2013 Niklas Linder, VD Telefon 08-514 905 91 E-post niklas.linder@datadia.se Kvinnors representation inom operativ ledning av företag och organisationer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2014 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter! Under 2014 ökade kundnöjdheten enligt mätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2015 Författare: Linn Berggren, Jurist vid enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SVENSKT KVALITETSINDEX

SAMMANSTÄLLNING AV SVENSKT KVALITETSINDEX SAMMANSTÄLLNING AV SVENSKT KVALITETSINDEX STUDIER KRING KOMMUNAL SERVICE ESKILSTUNA KOMMUN 2010 Stockholm 2010-12-06 Svenskt Kvalitetsindex, 2010 FÖRORD Denna rapport är en övergripande resultatsammanställning

Läs mer

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T

BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2005 T UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 200 23 FEBRUARI 200 T-7 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se, tel: 08-78 2 telestyrelsen: Temo AB: Cecilia Svärd,

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2015 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2015 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Ökat behov av exportfinansiering AB Svensk Exportkredit Ökat behov av exportfinansiering 1 SEK:s Exportkreditbarometer december 2017 SEK:s tionde Exportkreditbarometer med resultat från 200 exportföretag visar på flera intressanta resultat:

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer