För ytterliga information kontakta Johan Parmler, VD, telefon: , e-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ytterliga information kontakta Johan Parmler, VD, telefon: 073 151 75 98, e-post: johan.parmler@kvalitetsindex.se"

Transkript

1 Release: kl Pressinformation Försäkringsbranschen Svenskt Kvalitetsindex Kraftiga nedgångar i årets mätning av livbolagen. Det betyder att uppgången från 2009 till 2010 nu är utraderad för flertalet bolag. Bland de privata livkunderna står Länsförsäkringar, Handelsbanken Liv och SEB Trygg- Liv för de kraftigaste nedgångarna. Trots nedgången för Handelsbanken Liv så ligger man även i år i toppen med högst kundnöjdhet Skandia och Swedbank får oförändrade betyg av sina privata livkunder. Inom tjänstepensionsmarknaden, företagskunder, så backar Nordea Liv efter en stor ökning förra året. Länsförsäkringar är det enda bolag som når ett nöjdhetsbetyg över men både KPA och Alecta har närmat sig. Alectas ökning förklaras i första hand till bättre uppled servicekvalitet medan Nordea Livs nedgång kan spåras till kraftig nedgång i image och prisvärde. Även Länsförsäkringar får sämre betyg i både image och prisvärde men det har inte haft fullt genomslag på nöjdheten. Dina Försäkringar befäster sin position i toppen på samtliga områden inom sakförsäkring. I år får man högst betyg på både sakförsäkring privatkunder och företagskunder samt den särskilda mätningen kring bilförsäkring. Trygg Hansa hamnar i botten inom samtliga segment inom sakförsäkring. Länsförsäkringar är den aktör som backar mest medan Folksam får oförändrade betyg. Skaderegleringen får allmänt goda vitsord av de privata försäkringskunderna. Generellt får If bäst betyg på skaderegleringen medan Folksam generellt får ett lägre betyg. I årets mätning är det tydligt att de som haft skadereglering har blivit mindre nöjda jämfört med de som inte haft skadereglering. Tendensen är att marknaden för bilförsäkring konvergerar och nöjdheten mellan aktörerna verkar närma sig varandra. If, Folksam och Volvia går fram medan övriga i regel ligger kvar på samma nivå som förra året. Folksam och If går framåt inom sakförsäkring företagskunder. Bättre prisvärde respektive produktkvalitet är orsaken. Dina Försäkringar får väldigt höga betyg på både service och prisvärde och har också klart högst nöjdhet bland företagskunderna. Generellt så minskar nöjdheten bland försäkringsförmedlare. Företagskunderna är dock fortsatt mer nöjda med försäkringsförmedlare jämfört med direktkontakt med ett försäkringsbolag. Bland de särredovisade försäkringsförmedlarna tappar Max Matthiessen och Söderberg & Partners i nöjdhetsbetyg medan SÄKRA får förbättrade nöjdhetsbetyg. Det betyder att SÄKRA erhåller högst kundnöjdhetsbetyg medan Max Matthiessen och Söderberg & Partners hamnar på likvärdiga nivåer. För ytterliga information kontakta, VD, telefon: , e-post: Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 1

2 Övergripande resultat Såväl sakförsäkring som livförsäkring och försäkringsförmedlare har studerats i denna undersökning. För sakförsäkring finns detaljerade uppgifter om privat- och företagskundernas bedömningar och värderingar årligen från år Även livförsäkring privatkunder har ingått i SKI:s årliga mätningar sedan Segmenten tjänstepension företag och försäkringsförmedlare har tillkommit sedan 2006 respektive Kundnöjdheten för branschen som helhet har minskat marginellt med 0,5 enheter. Minskningen kan särskilt spåras till livförsäkring privatkunder samt försäkringsförmedlare, där nöjdheten minskar signifikant. Även sakförsäkring, både privat som företagskunder, backar något. Tjänstepension företag och bilförsäkring privat går mot strömmen och gör statistiskt säkerställda förbättringar. Trenderna för de olika marknaderna inom försäkringssektorn framgår av diagrammet nedan. Kundnöjdhet försäkringar enligt Svenskt Kvalitetsindex År Sakförsäkring - privatmarknad Sakförsäkring - företagsmarknad Pensions-/livförsäkring privat Tjänstepension - företag Försäkringsförmedlare Bilförsäkring-privatmarknad HELA BRANSCHEN I diagrammet är det också tydligt att nöjdheten när det gäller livförsäkring privat varierat mest över tiden. Trenden för alla marknader har sedan 2004 varit mycket positiv och frågan är om vi nu ser ett trendbrott, vilket framtida mätningar får ge svar på. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 2

3 Utöver kundnöjdheten, det centrala måttet i mätningen, beräknas också värden på företagsimage, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet. Från undersökningarna är det tydligt att hög kundnöjdhet är en förutsättning för att telekombolagens kunder ska vara lojala också i framtiden. Tidigare under hösten har SKI presenterat resultat från bank och telekomsektorn. Diagrammet nedan ger en indikation på hur försäkringsbranschen står gentemot dessa två branscher. Försäkring ligger mellan bank och telekom och har historiskt sett haft en nivå strax under ekonomin som helhet. Branschtrender Svenskt Kvalitetsindex År Bank Försäkring Detaljhandel Telekom (telefoni och bredband) Persontransport Sjukvård Utbildning Myndigheter Kommunal Service Företagstjänster Elhandel Hela ekonomin (som mäts) De branscher som saknar resultat för 2011 i diagrammet ovan kommer att publiceras löpande. Nästa område är samhällstjänster (kommunal service, myndighet och offentlig sektor) som presenteras i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg den 15 november. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 3

4 SKI kund och om följande rapportering I SKI kund mäts och analyseras ett stort antal aspekter kring kundrelationen till försäkringsbolagen. Studien görs med hjälp av en statistisk modell som möjliggör analys av orsakerna till kundernas bedömning, liksom till hur lojala kunderna är mot sina försäkringsbolag. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet som är aspekter uppbyggda av ett antal frågor. Nivåerna på indexen säger hur bra eller dåligt kunderna upplever sina försäkringsbolag inom aktuellt område (aspekt). Exempelvis vilket försäkringsbolag som är bäst på service (servicekvalitet). I följande rapportering presenteras i regel 2 diagram/grafer per marknad. I slutet av dokumentet hittas också tidsserietabeller för kundnöjdhet. En tidsserie för det mest centrala indexet i SKI kund, nämligen kundnöjdhet. En SKI Kundprofil där index för samtliga i SKI kund ingående aspekter innevarande år (2011) presenteras. Aspekterna är image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärde, kundnöjdhet och lojalitet. Aspekterna ovan från image till prisvärde är i SKI modellen så kallade drivande aspekter. Kundnöjdhet och lojalitet är resultataspekter. Förutom de särredovisade aktörerna på respektive marknad finns också en grupp; Annan. När resultat kommenteras så fästs ingen vikt vid denna grupp. Alla index redovisas på en skala 0 till 100. När index eller betyg diskuteras så är det alltså inte procent utan enheter. Ju högre indexvärde desto bättre anser de faktiska kunderna att produkterna och leverantörerna uppfyller deras krav och förväntningar. Närmare intervjuer har genomförts via telefon under perioden 8 september 18 oktober 2011 av EDB Business Partners. 1 1 Urvalen är slumpmässigt genererade. För privatmarknad dras urvalet från basen alla personer år och är hämtade från SPAR (Statens personadressregister) medan företagsurval dras från näringslivsdatabasen Parad. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 4

5 Livförsäkring privatmarknad Vi ser några kraftiga nedgångar i årets mätning. Det betyder att uppgången från 2009 till 2010 är utraderad för flertalet bolag. Länsförsäkringar, som ökade mellan 2009 och 2010, får i år se hela denna uppgång utraderad. Länsförsäkringar minskar mest, ned 4,6 enheter följt av Handelsbanken Liv stom tappar 3,8 enheter och SEB Trygg Liv som tappar 3,6 enheter. Trots raset för Handelsbanken Liv så ligger man även i år i toppen med högst kundnöjdhet. De aktörer som avviker från mängden är Skandia och Swedbank som får oförändrade resultat jämfört med Folksam och SPP minskar något men dessa ligger inom den statistiska felmarginalen. SKI Livförsäkring B2C Folksam Handelsbanken Liv Länsförsäkringar Nordea Liv SEB Trygg Liv Skandia SPP Swedbank Annan Branschen Den långsiktiga trenden för Skandia är fortsatt positiv - sedan 2004 har nöjdheten ökat stadigt. Detta återspeglas särskilt i en på motsvarande sätt ökande trend i den drivande aspekten image. SPP har sedan 2009 haft en negativ trend men i år så minskar man dock mindre än för branschen som helhet. 2 Mätningen av liv-/pensionsförsäkring har inriktats på de privatkunder som årligen betalar minst kronor för en individuell försäkring. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 5

6 Som framgår av nedanstående diagram (från image till lojalitet), noteras att profilen för Handelsbanken Liv i slutet av profilen (kundnöjdhet och lojalitet) har en något högre lojalitet givet en viss nöjdhet. För övriga aktörer noteras att lojaliteten ligger på en nivå lägre och för några betydligt lägre än nöjdheten. SKI Livförsäkring B2C Kundprofil Image Förväntningar ProdQ ServQ Prisvärde Lojalitet Folksam Handelsbanken Liv Länsförsäkringar Nordea Liv SEB Trygg Liv Skandia SPP Swedbank Annan Branschen Som påvisats i flertalet andra studier inom SKI krävs ordentliga insatser på både kvalitets- och prissidan för att på sikt leva upp till kundernas förväntningar. Det som särskilt noterats under de två senaste åren är att servicekvalitet blivit betydligt viktigare för kunderna. Det kunderna särskilt efterfrågar är bättre 1. Kvaliteten på de råd och den information man får från sitt livbolag? 2. Kvaliteten på information kring hur försäkringssparandet utvecklas (tydligt och förståeligt informationsmaterial m.m.)? Även om många bolag blivit successivt bättre kring ovanstående frågor så finns det fortsatt mycket att göra. Det finns även signaler kring att det finns en samvariation kring kundnöjdheten och utvecklingen på den finansiella marknaden. Årets nedgång kan därför till viss del kopplas till den negativ börsutvecklingen. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 6

7 Att Handelsbanken Liv och SEB Trygg Liv tappar i nöjdhet förklaras särskilt av att kunderna också upplever att aspekten image och prisvärdhet har minskat. Länsförsäkringars nedgång förklaras av lägre image och upplevd produktkvalitet. Kundnöjdhet för tjänstepensionen företagskunder Sedan 2006 mäts också företagskundernas syn på det bolag som hanterar (tjänste)pensionen. Hur kundnöjdheten utvecklats framgår av diagrammet nedan. Nordea Liv som ökade kraftigt förra året får nu ett bakslag och fjolårets uppgång är nu reducerad. I toppen är det nu mer jämt en någonsin. Länsförsäkringar är det enda bolag som når ett nöjdhetsbetyg över men både KPA och Alecta har närmat sig. SKI Livförsäkring B2B Kundprofil Image Förväntningar ProdQ ServQ Prisvärde Lojalitet Alecta KPA Länsförsäkringar Nordea Liv SEB Trygg Liv Skandia Annan Branschen Studerar vi kundprofilen ovan (med nivåerna på de olika aspekterna i SKI kund) så framgår att Länsförsäkringar upplevs som bra i de flesta avseenden, framförallt gällande image och servicekvalitet. Alectas ökning förklaras i första hand till bättre uppled servicekvalitet medan Nordea Livs nedgång kan spåras till kraftig nedgång i image och prisvärde. Även Länsförsäkringar får sämre betyg image och prisvärde men det har inte haft fullt genomslag på nöjdheten. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 7

8 Noterbart är att det är väldigt stor variation kring hur kunderna upplever servicekvaliteten till sitt livförsäkringsbolag. Kundnöjdhet privatmarknad - sakförsäkring Sakförsäkring har ingått i SKI:s reguljära mätningar sedan Hur kundnöjdheten utvecklats de senaste 10 åren framgår nedan. Trenden har varit positiv under en lång period men i år ser vi att detta generellt har brutits. Samtliga aktörer minskar förutom Folksam som gör en marginell förbättring. Den aktör som tappar mest är Länsförsäkringar som backar 2,6 enheter. SKI Sakförsäkring B2C Dina Försäkringar Folksam Gjensidige If Länsförsäkringar Moderna Försäkringar Trygg Hansa Annan Branschen Högst kundnöjdhet erhåller Dina Försäkringar följt av Länsförsäkringar och gruppen Annan bestående av övriga bolag som inte är särredovisade. I kundprofilen nedan är det tydligt att det är väldigt stor skillnad mellan hur kunderna upplever sin relation till sitt försäkringsbolag. Gemensamt för aktörerna är att kunderna har höga förväntningar på sitt bolag men det är skillnader på hur väl man lever upp till det. Det är också stor skillnad vad gäller lojalitet. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 8

9 SKI Sakförsäkring B2C Kundprofil Image Förväntningar ProdQ ServQ Prisvärde Lojalitet Dina Försäkringar Folksam Gjensidige If Länsförsäkringar Trygg Hansa Annan Branschen Dina Försäkringar får särskilt höga betyg inom servicekvalitet vilket också har gjort man har fått mycket goda kundnöjdhetsbetyg av sina kunder. Man har också mycket lojala kunder. Mellan 14 procent och 26 procent av privatkunderna har anmält skada under året. Skaderegleringen får allmänt goda vitsord av försäkringskunderna. Generellt får If bäst betyg på skaderegleringen medan Folksam generellt får ett lägre betyg. Frågorna kring själva skaderegleringen har utökats successivt och nu ingår även frågor som tar sikte på personalens bemötande, kompetens och engagemang. I dessa olika områden kan betyget mellan aktörerna variera ganska kraftigt. I årets mätning är det tydligt att de som haft skadereglering har blivit mindre nöjda jämfört med de som inte haft skadereglering. Tidigare har det varit tydligt att skaderegleringen bidragit till att erhålla nöjdare kunder och så är det även i år, även om effekten har minskat. Att erhålla nöjda kunder för de kunder som har haft skadereglering är mycket viktigt eftersom detta har stor bäring på lojaliteten. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 9

10 Fordonsförsäkringar särskild studie av bilförsäkringsbolagen För femte året i rad genomförs en särskilt mätning kring bilförsäkringar. De större aktörerna i denna sektor har redovisats särskilt medan de mindre ligger i gruppen Annan. Huvudresultaten framgår nedan. SKI Bilförsäkring B2C Dina Försäkringar Folksam If Länsförsäkringar Moderna Försäkringar Trygg Hansa Volvia Annan Branschen Tendensen är att marknaden för bilförsäkring konvergerar och nöjdheten mellan aktörerna verkar närma sig varandra. If, Folksam och Volvia går fram medan övriga i regel ligger kvar på samma nivå som förra året. Ökning i år kan till stor del spåras till en fortsatt förbättring av prisvärdhet. Motsvarande noterades även förra året. I kundprofilen nedan är det också tydligt att prisvärdheten är väldigt jämn förutom för Dina Försäkringar som sticker ut med högst valuta för pengarna. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 10

11 SKI Bilförsäkring B2C Kundprofil 90 Image Förväntningar ProdQ ServQ Prisvärde Lojalitet Dina Försäkringar Folksam If Länsförsäkringar Trygg Hansa Volvia Annan Branschen Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 11

12 Kundnöjdhet företagsmarknad - sakförsäkring Företagskunderna positiva trend där nöjdheten ökat från år till år har nu brutits. Det är också tydligt att skillnaden mellan den aktör som får högst betyg och den som får lägst minskat jämfört med SKI Sakförsäkring B2B Dina Försäkringar Folksam If Länsförsäkringar Trygg Hansa Annat bolag Branschen Högst nöjdhet får även i år Dina Försäkringar, dock har avståndet till övriga aktörer minskat. Folksam och If har tydliga ökningar medan övriga minskar något. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 12

13 SKI Sakförsäkring B2B Kundprofil Image Förväntningar ProdQ ServQ Prisvärde Lojalitet Dina Försäkringar Folksam If Länsförsäkringar Trygg Hansa Annat bolag Branschen Folksam och If får förbättrade betyg inom samtliga aspekter, särskilt inom prisvärde för Folksam och produktkvalitet för If. I kundprofilen ovan så avviker profilen för Dina Försäkringar jämfört med övriga aktörer. Dina Försäkringar är helt klart bäst på att leva upp till sina kunders förväntningar och man har en mycket hög servicekvalitet. Dessa båda är faktorer som göra att man också har mycket nöjda kunder. Andelen företagskunder som anmält skada under det senaste året uppgår enligt undersökningen till i genomsnitt 30 procent. Skaderegleringen får generellt höga betyg också bland företagskunderna. Betyget kring bemötande, kompetent och hur själva skaderegleringen hanterats varierar ganska kraftigt mellan bolagen. Dock noteras att Trygg Hansa generellt får klart sämre betyg jämfört med övriga aktörer. Trygg Hansa hamnar även bland företagskunderna på lägst nivå när det gäller kundnöjdhet liksom även noterats bland privatkunderna (sak och bilförsäkring). Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 13

14 Kundnöjdhet försäkringsförmedlare För fjärde året i rad genomförs i år en specialstudie av försäkringsförmedlare (såväl sak- som livförsäkring). De större aktörerna i denna sektor har redovisats särskilt medan de mindre ligger i gruppen Annan. Huvudresultaten framgår i diagrammet nedan. Notera att det är den förmedlade tjänsten som bedöms och inte produkterna i sig. SKI Försäkringsförmedlare B2B Max Matthiessen SÄKRA Söderberg & Partners Annan Branschen Generellt så minskar nöjdheten bland försäkringsförmedlare. Max Matthiessen och Söderberg & Partners tappar 3,9 respektive 2,2 enheter. SÄKRA avviker här och får förbättrade nöjdhetsbetyg. Det betyder att SÄKRA erhåller högst kundnöjdhetsbetyg medan Max Matthiessen och Söderberg & Partners hamnar på likvärdiga nivåer. Kundprofilen på företagsnivå framgår nedan. Det är uppenbart att kunderna till försäkringsförmedlarna har mycket höga förväntningar vilket gör det svårt att leva upp till kundernas förväntningar. SÄKRA avviker något och får högst betyg inom både servicekvalitet och prisvärde. Det är också inom dessa områden som SÄKRA gjort förbättringar sedan Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 14

15 Nordiska jämförelser Försäkringsbranschen mäts även i andra länder inom ramen för EPSI Rating. De två diagrammen nedan presenterar kundnöjdhetsutvecklingen bland privat och företagskunder inom sakförsäkring. Inom sakförsäkring privatkunder får Sverige ett resultat strax under det nordiska genomsnittet medan Sverige inom sakförsäkring företagskunder hamnar strax över. 90 EPSI Satisfaction General Insurance trends B2C Denmark Finland Norway Satisfaction score Sweden Nordic Region (weighted) Estonia Latvia Lithuania General Insurance Nordic Region Corporate Market Satisfaction EPSI Denmark Satisfaction score Finland Norway Sweden Nordic Region (weighted) Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 15

16 Svenskt Kvalitetsindex ett analyssystem i samhällets tjänst Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida ( Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Verksamheten bedrivs utan vinstmål och syftar till att stödja näringsliv och samhällsorgan. Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas och samhället i stort. SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Research huvudman för Svenskt Kvalitetsindex. Kunden i centrum Stärkande av svensk konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och sysselsättning utgör centrala mål för den ekonomiska politiken. Hög kvalitet i produktion och distribution är nödvändig för att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Det är därför särskilt viktigt att beakta kvaliteten såsom kunder på marknaden upplever den. För detta behövs i sin tur kunskap om kundupplevd kvalitet baserad på regelbundna och oberoende mätningar. Det är därför som Svenskt Kvalitetsindex lanserats. Svenskt Kvalitetsindex är ett system för att samla in, analysera och sprida information om hur kunder upplever leverantörer, produkter/tjänster i flera olika avseenden. Centrala resultat är kundnöjdhet och lojalitet. Via en modellansats studeras aspekter som påverkar kundnöjdhet och lojalitet både avseende nivåer och vad som är viktigt för att ha/få nöjda kunder. Organisationer och bolag vill ha nöjda användare/kunder och inte minst en kund vill vara nöjd! Kunskap kring vad som gör att kunder är nöjda är viktigt för alla parter. Uppgifterna är väsentliga för såväl enskilda företag (t.ex. vid jämförelser med andra leverantörer; benchmarking och för att prioritera kvalitetsåtgärder) och placerare, som på bransch- och samhällsnivå. Informationen spelar också roll som rådgivande betygsättning för enskilda kunders framtida beslut. Kunskapen bidrar också med ny och kompletterande information om konkurrenskraft, kundlojalitet, framtida företagsvärde liksom avseende olika användares upplevda välfärd. Jämfört med flertalet traditionella nyckeltal finns i de modeller och index som Svenskt Kvalitetsindex jobbar med ett framtidsinriktat inslag och signalerar därmed åt vilket håll exempelvis konkurrenskraft och lönsamhet kan förväntas utvecklas. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 16

17 För varje bransch tas index fram för samtliga aktörer baserat på de faktiska kundernas bedömning av respektive aktör. I SKI:s modellansats studeras, tillsammans med kundnöjdhet och lojalitet, särskilt hur kunderna upplever image, produkt- och servicekvalitet, prisvärde och även vilka förväntningar kunderna har. Som standard finns även ett vägt branschindex för alla de olika aspekterna i SKI:s modell. Internationella erfarenheter visar att den här typen av information spelar en allt viktigare roll för ekonomisk politik, konkurrensstudier, finansiella överväganden och även för enskilda konsument/kundbeslut. För ytterliga information kontakta, VD, telefon: , e-post: Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 17

18 Tidsserietabeller Kundnöjdhet Sverige Sak Privat Dina Försäkringar 72,5 73,5,5 77,1 76,9 76,5 Folksam,9 66,1,4 64,7 68,3 67,4,3,6 If 59,9 63,4,9 63,6 67,6 68,9 71,2,4 Länsförsäkringar 69,3 69,4,0 71,5 73,7 74,3 77,6,0 Trygg Hansa 62,8 64,8 64,6 66,3 69,7,8,7 72,6 Gjensidige 67,4 66,3 Annan,0,3 66,7 67,7 71,9 73,9 73,1,0 Branschen,9 66,7 67,2 67,6,5 71,3 73,2 72,8 Bil Privat Dina Försäkringar 76,2 76,6 77,9 77,2 Folksam 67,4 67,2 68,4 72,6 74,3 If,2 69,1 66,3 68,9 71,9 Länsförsäkringar 72,0 73,3 73,7,5 76,6 Trygg Hansa,5,0 67,8 69,4,6 Volvia 69,5 72,5 72,1 72,9 74,6 Annan 69,0 72,4 71,3 74,2 71,8 Branschen 68,1 71,0 69,5 71,8 73,5 Sak Företag Dina Försäkringar 74,7 73,3 73,0 76,6,1 Folksam,8 66,2 68,7 68,1 67,5 72,4 If,1 59,5 62,9 63,6 66,1 68,5 68,7,3 Länsförsäkringar 66,7 66,9 68,9 71,1 71,7 72,4 73,2 73,1 Trygg Hansa 59,0 63,9 64,6 67,8 67,8 69,2 69,4 67,4 Annat bolag 67,8 69,4 69,6 69,7 71,1 71,5 71,5,4 Branschen 64,2,3 66,9 68,8 69,9,9 71,4,9 Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 18

19 Liv Privat Folksam 59,1 59,7,6 59,9,5 62,0 64,8 63,9 Handelsbanken Liv,0 67,7 72,2 68,4 Länsförsäkringar 62,0 64,3,5 63,9 68,1 66,6 69,3 64,7 Nordea Liv 59,5 61,5 62,2 62,0 63,1,2,7 64,0 SEB Trygg Liv 55,0 58,3 58,9,9 63,0 59,8 64,1,5 Skandia 42,5 47,8 54,7 54,6 57,0 55,2 59,6,0 SPP,6 61,4 57,0 55,4 Swedbank 61,0 63,5 64,0 66,4,4 64,5 66,7 66,6 Annan,8 64,2,7,9 64,7 66,1 69,4 67,1 Branschen 56,1 59,0,8 61,0 63,3 61,7 64,7 63,4 Liv Företag Alecta 66,0 71,7 66,1 66,1,7 68,9 KPA,1 67,7 68,8 69,5 69,7 Länsförsäkringar 67,3 66,3,8,7 72,3,2 Nordea Liv 61,2,3 61,7 68,6 64,7 SEB Trygg Liv 62,1 62,4 61,2 59,3 64,9,5 Skandia 58,6 59,8 61,0 61,0 66,1 66,8 SPP 61,7 62,8 61,6 61,1 Annan,7 67,2 62,2 61,7 67,2 67,8 Branschen 63,5 63,9 63,8 64,3 66,0 67,0 Försäkringsförmedlare Max Matthiessen,1 73,2 73,8 69,9 SÄKRA 73,5 71,2 71,7 74,0 Söderberg & Partners,6 71,8 72,6,4 Annan 71,5 74,1,0 72,1 Branschen 71,2 72,7 73,6 71,3 Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 19

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO FÖRSÄKRING 2012 Datum: 2012-11-05 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE FÖRSÄKRING 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation Tele- och datakombranschen 2011 - Svenskt Kvalitetsindex 2011-10-24 Release: kl. 05.00 Kampen om kunderna hårdnar. En generell trend är att operatörerna närmar sig varandra i kundnöjdhet

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2009 Försäkringsbranschen

Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2009 Försäkringsbranschen Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2009 Försäkringsbranschen Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2009 Försäkringsbranschen Kundnöjdhet försäkringar 1989 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex 75 70

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX

SVENSKT KVALITETSINDEX SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2010 Dr. Johan Parmler Översikt 1 2 3 4 Introduktion SKI Kundnöjdhet Resultat Diskussion Svenskt Kvalitetsindex 2 INTRODUKTION Svenskt Kvalitetsindex 3 Svenskt Kvalitetsindex

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO TELEKOM 2012 Datum: 2012-10-22 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE TELEKOM 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010-05-28 Release: kl. 05.oo Affärsjuristerna i topp när företagskunderna ger betyg på fem olika tjänster. IT-konsulterna får fortsatt

Läs mer

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2008-12-08 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Lojaliteten/förtroendet är klart lägst för de tre storbankerna Nordea

Läs mer

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till

Blandat kompott när försäkringskunderna tycker till Svenskt Kvalitetsindex SKI Försäkring 2016 Datum: 2016-11-14 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Johan Parmler, VD Telefon: 0731-51 75 98 E-post: Johan.Parmler@kvalitetsindex.se

Läs mer

Pressinformation Bolån, Privatlån, Sparande och Fastighetsmäklare 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Bolån, Privatlån, Sparande och Fastighetsmäklare 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2011-11-21 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation Bolån, Privatlån, Sparande och Fastighetsmäklare 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Jämfört med andra branscher så ligger kundnöjdheten

Läs mer

Pressinformation. Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation. Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2011-10-03 Release: kl. 05.oo Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Svenska bankkunder är generellt fortsatt nöjda med sina banker. - Det är tydligt att bankerna blir bättre och

Läs mer

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2010-10-25 Release: kl. 05.oo Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Comviq står för årets förbättring bland mobiloperatörer privatkunder och ligger nu på samma

Läs mer

Pressinformation Bankerna 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Bankerna 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2009-10-05 Release: kl. 05.oo Pressinformation Bankerna 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex - heten minskar bland företagskunderna men fortsatt hög bland privatkunderna - SEB, förloraren bland

Läs mer

Pressinformation Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2010-10-04 Release: kl. 05.oo Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Nöjdheten återhämtar sig bland företagskunderna och är fortsatt hög bland privatkunderna. - Ökning bland både

Läs mer

Pressinfo. Företagstjänster 2012

Pressinfo. Företagstjänster 2012 Pressinfo Företagstjänster 2012 2012-06-11 Release: kl. 05.oo GENERELLT BRANSCHEN Kunderna är generellt nöjda med sina leverantörer av konsulttjänster, bemanningstjänster och revisionstjänster. Nöjdheten

Läs mer

SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2008 - Försäkringssektorn Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex Nöjdhet Kundnöjdhet försäkringar 1989-2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex 75 70

Läs mer

Johan Parmler Release: kl. 05.oo. Pressinformation. Företagstjänster 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Johan Parmler Release: kl. 05.oo. Pressinformation. Företagstjänster 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2009-06-08 Release: kl. 05.oo Pressinformation Företagstjänster 2009 enligt Svenskt Kvalitetsindex Affärsjuristerna i topp, följt av Revisionsbyråerna när företagskunderna ger betyg på fem

Läs mer

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015

Bredband, Digital-TV och Fast telefoni 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Bredband, Digital-TV och Fast telefoni SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan

Läs mer

Pressinformation - Företagstjänster (IT-konsulter, bemanningsföretag, revisorer och affärsjurister) våren 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Företagstjänster (IT-konsulter, bemanningsföretag, revisorer och affärsjurister) våren 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Jan Eklöf 2008-06-09 Release kl. 05.oo Pressinformation - Företagstjänster (IT-konsulter, bemanningsföretag, revisorer och affärsjurister) våren 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex -Affärsjuristerna i topp

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

PRESSINFO Offentlig sektor 2012 Datum: Publicering: Kl

PRESSINFO Offentlig sektor 2012 Datum: Publicering: Kl PRESSINFO Offentlig sektor 2012 Datum: 2012-11-19 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE OFFENTLIG SEKTOR 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Pressinformation - Samhällsservice Myndigheter, Kommunal Service, Tandvård och Sjukvård 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Samhällsservice Myndigheter, Kommunal Service, Tandvård och Sjukvård 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2010-11-15 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Samhällsservice Myndigheter, Kommunal Service, Tandvård och Sjukvård 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Kundnöjdhetsbetygen för myndigheterna

Läs mer

Pressinformation - Personresor, postbefordran 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Personresor, postbefordran 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2010-12-06 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Personresor, postbefordran 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Efter fjolårets nedgång så återhämtar sig persontransportbranschen

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler Projektledare försäkring

Läs mer

Pressinformation Företagstjänster 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Företagstjänster 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011-05-30 Release: kl. 05.oo Pressinformation Företagstjänster 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Revisionsbyråer kommer högst ut i nöjdhet när kunderna ger betyg på tre olika företagstjänster. Leverantörer

Läs mer

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE OM KLAGOMÅL 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE DETALJHANDELN 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Mobiltelefoni 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Mobiltelefoni 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, VD Telefon:

Läs mer

Mari Nilsson Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Mari Nilsson Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Mari Nilsson 2010-12-13 Johan Parmler Release: kl. 05.oo Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 1 Energibranschen fortsätter sakta men säkert att stärka förtroendet

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Konfidentiellt. SKI Svenskt Kvalitetsindex PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Konfidentiellt SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex om bredband, Digital-TV och fast telefoni

Svenskt Kvalitetsindex om bredband, Digital-TV och fast telefoni Svenskt Kvalitetsindex SKI Bredband och Digital-TV 2016 Datum: 2016-10-31 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Johan Parmler, VD Telefon: 0731-51 75 98 E-post:

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank SKI Svenskt Kvalitetsindex SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; David Sjöberg, Projektledare bank

Läs mer

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 1 Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 Sedan 20 år tillbaka gör Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mätningar i olika branscher för att utröna hur nöjda kunderna är. Mäklarhuset fick bäst betyg av säljarna,

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder

Börsen och räntan påverkar nöjdheten hos lån- och sparkunder Svenskt Kvalitetsindex SKI Lån och Sparande Datum: -12-05 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta Henrik Nyman, områdesansvarig Telefon: 0731-51 41 51 E-post:

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

Lån och Sparande 2015

Lån och Sparande 2015 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare Telefon:

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX SKI Branschstudie B2C 2017

SVENSKT KVALITETSINDEX SKI Branschstudie B2C 2017 SVENSKT KVALITETSINDEX SKI Branschstudie B2C 2017 den 4 september 2017 SVENSKT KVALITETSINDEX VID FRÅGOR: För ytterligare sammanställningar och kompletterande information, kontakta oss på 08 31 53 00 www.kvalitetsindex.se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Pressinformation - Försäkringsbolagen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Försäkringsbolagen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010-11-08 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Försäkringsbolagen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Årets mätning ger att privatkunderna är mer nöjda med sitt livförsäkringsbolag än tidigare

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer

En bransch i förändring - kunderna kräver mer Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Datum: 2016-11-28 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Laurina Qvarnström, Områdesansvarig Telefon: 070 880 27 13

Läs mer

Lessebo Fjärrvärme 2016

Lessebo Fjärrvärme 2016 Lessebo Fjärrvärme 2016 Ur ett kundperspektiv.kundundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex hösten 2016 2016-12-13 Kort om Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Om oss: SKI startade som ett forskningsprojekt

Läs mer

PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2013 Datum: 2013-12-16 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN 2013 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder telefon: 070 220 89

Läs mer

Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård

Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård Published on Svenska Försäkringsföreningen (http://forsakringsforeningen.se) Hem > Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård Försäkringens roll i framtidens hälso- och sjukvård Försäkringens

Läs mer

Anseendeindex företag 2013

Anseendeindex företag 2013 Anseendeindex företag 2013 Jonathan Wennö och Göran Celander, TNS Sifo TNS Sifos Anseendeindex 2013 Slutsatser Stabila indexvärden för de flesta företag och branscher Tidigare års kraftiga tapp inom energi-

Läs mer

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige 1 Handelsbankens företagsfilosofi Starkt decentraliserad organisation kontoret är banken

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Livbolagens prestation

Livbolagens prestation fm Försäkringsmatematik Livbolagens prestation Återbäringsräntornas utveckling 1986-2012 Meryem Savas 2012-02-10 Innehållsförteckning Indelning... 2 Avkastningsskatt... 2 Pensionsförsäkring... 3 Besparingsperiod:

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer.

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer. SYFTET Att skapa ett Nöjd Kund Index för respektive undersökt energibolag. Bolagen jämförs över tiden, inbördes och med en allmän grupp slumpmässigt vald från hela Sverige. Nu finns det 23 undersökningar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011 Folksam Våra största utmaningar just nu Catrina Ingelstam CFO Stockholm, 23 November 2011 Regelverksförändringar Utmaning 1 alla regelverk samtidigt En våg av regelverksförändringar Könsneutrala premier

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete 3 Februari 2010 Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex Kort om SKI Har genomfört kund/brukarstudier under mer än 20 år. Idag

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017 Innehåll - Statistik Q1 2017 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2017-03-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2017-01-01-2017-03-31 Sid 4

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016 Innehåll - Statistik Q3 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-09-30 Sid 4

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Försäkringsförmedlare Genomförd av CMA Research AB September 2016

Försäkringsförmedlare Genomförd av CMA Research AB September 2016 Försäkringsförmedlare Genomförd av CMA Research AB September Samarbetspartners Försäkringsförmedlare, sida 1 Försäkringsförmedlarna uppger främst att de samarbetar med och. Vilka av följande bolag samarbetar

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016 Innehåll - Statistik Q4 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-12-31 Sid 4

Läs mer

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö

Anseendeindex Företag Göran Celander Jonathan Wennö Anseendeindex Företag 2017 Göran Celander Jonathan Wennö 2017-04-06 Anseendeindex Företag 2017 i korthet Anseendet som framgångsfaktor Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om den svenska allmänhetens

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Upprätta ett register över förmedlares kunskap och kompetens Inrätta ett licensieringssystem Inrätta en prövningsnämnd

Upprätta ett register över förmedlares kunskap och kompetens Inrätta ett licensieringssystem Inrätta en prövningsnämnd Ett samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening SFM Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Danica Pension

Läs mer