För ytterliga information kontakta Johan Parmler, VD, telefon: , e-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ytterliga information kontakta Johan Parmler, VD, telefon: 073 151 75 98, e-post: johan.parmler@kvalitetsindex.se"

Transkript

1 Release: kl Pressinformation Försäkringsbranschen Svenskt Kvalitetsindex Kraftiga nedgångar i årets mätning av livbolagen. Det betyder att uppgången från 2009 till 2010 nu är utraderad för flertalet bolag. Bland de privata livkunderna står Länsförsäkringar, Handelsbanken Liv och SEB Trygg- Liv för de kraftigaste nedgångarna. Trots nedgången för Handelsbanken Liv så ligger man även i år i toppen med högst kundnöjdhet Skandia och Swedbank får oförändrade betyg av sina privata livkunder. Inom tjänstepensionsmarknaden, företagskunder, så backar Nordea Liv efter en stor ökning förra året. Länsförsäkringar är det enda bolag som når ett nöjdhetsbetyg över men både KPA och Alecta har närmat sig. Alectas ökning förklaras i första hand till bättre uppled servicekvalitet medan Nordea Livs nedgång kan spåras till kraftig nedgång i image och prisvärde. Även Länsförsäkringar får sämre betyg i både image och prisvärde men det har inte haft fullt genomslag på nöjdheten. Dina Försäkringar befäster sin position i toppen på samtliga områden inom sakförsäkring. I år får man högst betyg på både sakförsäkring privatkunder och företagskunder samt den särskilda mätningen kring bilförsäkring. Trygg Hansa hamnar i botten inom samtliga segment inom sakförsäkring. Länsförsäkringar är den aktör som backar mest medan Folksam får oförändrade betyg. Skaderegleringen får allmänt goda vitsord av de privata försäkringskunderna. Generellt får If bäst betyg på skaderegleringen medan Folksam generellt får ett lägre betyg. I årets mätning är det tydligt att de som haft skadereglering har blivit mindre nöjda jämfört med de som inte haft skadereglering. Tendensen är att marknaden för bilförsäkring konvergerar och nöjdheten mellan aktörerna verkar närma sig varandra. If, Folksam och Volvia går fram medan övriga i regel ligger kvar på samma nivå som förra året. Folksam och If går framåt inom sakförsäkring företagskunder. Bättre prisvärde respektive produktkvalitet är orsaken. Dina Försäkringar får väldigt höga betyg på både service och prisvärde och har också klart högst nöjdhet bland företagskunderna. Generellt så minskar nöjdheten bland försäkringsförmedlare. Företagskunderna är dock fortsatt mer nöjda med försäkringsförmedlare jämfört med direktkontakt med ett försäkringsbolag. Bland de särredovisade försäkringsförmedlarna tappar Max Matthiessen och Söderberg & Partners i nöjdhetsbetyg medan SÄKRA får förbättrade nöjdhetsbetyg. Det betyder att SÄKRA erhåller högst kundnöjdhetsbetyg medan Max Matthiessen och Söderberg & Partners hamnar på likvärdiga nivåer. För ytterliga information kontakta, VD, telefon: , e-post: Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 1

2 Övergripande resultat Såväl sakförsäkring som livförsäkring och försäkringsförmedlare har studerats i denna undersökning. För sakförsäkring finns detaljerade uppgifter om privat- och företagskundernas bedömningar och värderingar årligen från år Även livförsäkring privatkunder har ingått i SKI:s årliga mätningar sedan Segmenten tjänstepension företag och försäkringsförmedlare har tillkommit sedan 2006 respektive Kundnöjdheten för branschen som helhet har minskat marginellt med 0,5 enheter. Minskningen kan särskilt spåras till livförsäkring privatkunder samt försäkringsförmedlare, där nöjdheten minskar signifikant. Även sakförsäkring, både privat som företagskunder, backar något. Tjänstepension företag och bilförsäkring privat går mot strömmen och gör statistiskt säkerställda förbättringar. Trenderna för de olika marknaderna inom försäkringssektorn framgår av diagrammet nedan. Kundnöjdhet försäkringar enligt Svenskt Kvalitetsindex År Sakförsäkring - privatmarknad Sakförsäkring - företagsmarknad Pensions-/livförsäkring privat Tjänstepension - företag Försäkringsförmedlare Bilförsäkring-privatmarknad HELA BRANSCHEN I diagrammet är det också tydligt att nöjdheten när det gäller livförsäkring privat varierat mest över tiden. Trenden för alla marknader har sedan 2004 varit mycket positiv och frågan är om vi nu ser ett trendbrott, vilket framtida mätningar får ge svar på. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 2

3 Utöver kundnöjdheten, det centrala måttet i mätningen, beräknas också värden på företagsimage, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärdhet och lojalitet. Från undersökningarna är det tydligt att hög kundnöjdhet är en förutsättning för att telekombolagens kunder ska vara lojala också i framtiden. Tidigare under hösten har SKI presenterat resultat från bank och telekomsektorn. Diagrammet nedan ger en indikation på hur försäkringsbranschen står gentemot dessa två branscher. Försäkring ligger mellan bank och telekom och har historiskt sett haft en nivå strax under ekonomin som helhet. Branschtrender Svenskt Kvalitetsindex År Bank Försäkring Detaljhandel Telekom (telefoni och bredband) Persontransport Sjukvård Utbildning Myndigheter Kommunal Service Företagstjänster Elhandel Hela ekonomin (som mäts) De branscher som saknar resultat för 2011 i diagrammet ovan kommer att publiceras löpande. Nästa område är samhällstjänster (kommunal service, myndighet och offentlig sektor) som presenteras i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg den 15 november. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 3

4 SKI kund och om följande rapportering I SKI kund mäts och analyseras ett stort antal aspekter kring kundrelationen till försäkringsbolagen. Studien görs med hjälp av en statistisk modell som möjliggör analys av orsakerna till kundernas bedömning, liksom till hur lojala kunderna är mot sina försäkringsbolag. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet som är aspekter uppbyggda av ett antal frågor. Nivåerna på indexen säger hur bra eller dåligt kunderna upplever sina försäkringsbolag inom aktuellt område (aspekt). Exempelvis vilket försäkringsbolag som är bäst på service (servicekvalitet). I följande rapportering presenteras i regel 2 diagram/grafer per marknad. I slutet av dokumentet hittas också tidsserietabeller för kundnöjdhet. En tidsserie för det mest centrala indexet i SKI kund, nämligen kundnöjdhet. En SKI Kundprofil där index för samtliga i SKI kund ingående aspekter innevarande år (2011) presenteras. Aspekterna är image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet, prisvärde, kundnöjdhet och lojalitet. Aspekterna ovan från image till prisvärde är i SKI modellen så kallade drivande aspekter. Kundnöjdhet och lojalitet är resultataspekter. Förutom de särredovisade aktörerna på respektive marknad finns också en grupp; Annan. När resultat kommenteras så fästs ingen vikt vid denna grupp. Alla index redovisas på en skala 0 till 100. När index eller betyg diskuteras så är det alltså inte procent utan enheter. Ju högre indexvärde desto bättre anser de faktiska kunderna att produkterna och leverantörerna uppfyller deras krav och förväntningar. Närmare intervjuer har genomförts via telefon under perioden 8 september 18 oktober 2011 av EDB Business Partners. 1 1 Urvalen är slumpmässigt genererade. För privatmarknad dras urvalet från basen alla personer år och är hämtade från SPAR (Statens personadressregister) medan företagsurval dras från näringslivsdatabasen Parad. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 4

5 Livförsäkring privatmarknad Vi ser några kraftiga nedgångar i årets mätning. Det betyder att uppgången från 2009 till 2010 är utraderad för flertalet bolag. Länsförsäkringar, som ökade mellan 2009 och 2010, får i år se hela denna uppgång utraderad. Länsförsäkringar minskar mest, ned 4,6 enheter följt av Handelsbanken Liv stom tappar 3,8 enheter och SEB Trygg Liv som tappar 3,6 enheter. Trots raset för Handelsbanken Liv så ligger man även i år i toppen med högst kundnöjdhet. De aktörer som avviker från mängden är Skandia och Swedbank som får oförändrade resultat jämfört med Folksam och SPP minskar något men dessa ligger inom den statistiska felmarginalen. SKI Livförsäkring B2C Folksam Handelsbanken Liv Länsförsäkringar Nordea Liv SEB Trygg Liv Skandia SPP Swedbank Annan Branschen Den långsiktiga trenden för Skandia är fortsatt positiv - sedan 2004 har nöjdheten ökat stadigt. Detta återspeglas särskilt i en på motsvarande sätt ökande trend i den drivande aspekten image. SPP har sedan 2009 haft en negativ trend men i år så minskar man dock mindre än för branschen som helhet. 2 Mätningen av liv-/pensionsförsäkring har inriktats på de privatkunder som årligen betalar minst kronor för en individuell försäkring. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 5

6 Som framgår av nedanstående diagram (från image till lojalitet), noteras att profilen för Handelsbanken Liv i slutet av profilen (kundnöjdhet och lojalitet) har en något högre lojalitet givet en viss nöjdhet. För övriga aktörer noteras att lojaliteten ligger på en nivå lägre och för några betydligt lägre än nöjdheten. SKI Livförsäkring B2C Kundprofil Image Förväntningar ProdQ ServQ Prisvärde Lojalitet Folksam Handelsbanken Liv Länsförsäkringar Nordea Liv SEB Trygg Liv Skandia SPP Swedbank Annan Branschen Som påvisats i flertalet andra studier inom SKI krävs ordentliga insatser på både kvalitets- och prissidan för att på sikt leva upp till kundernas förväntningar. Det som särskilt noterats under de två senaste åren är att servicekvalitet blivit betydligt viktigare för kunderna. Det kunderna särskilt efterfrågar är bättre 1. Kvaliteten på de råd och den information man får från sitt livbolag? 2. Kvaliteten på information kring hur försäkringssparandet utvecklas (tydligt och förståeligt informationsmaterial m.m.)? Även om många bolag blivit successivt bättre kring ovanstående frågor så finns det fortsatt mycket att göra. Det finns även signaler kring att det finns en samvariation kring kundnöjdheten och utvecklingen på den finansiella marknaden. Årets nedgång kan därför till viss del kopplas till den negativ börsutvecklingen. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 6

7 Att Handelsbanken Liv och SEB Trygg Liv tappar i nöjdhet förklaras särskilt av att kunderna också upplever att aspekten image och prisvärdhet har minskat. Länsförsäkringars nedgång förklaras av lägre image och upplevd produktkvalitet. Kundnöjdhet för tjänstepensionen företagskunder Sedan 2006 mäts också företagskundernas syn på det bolag som hanterar (tjänste)pensionen. Hur kundnöjdheten utvecklats framgår av diagrammet nedan. Nordea Liv som ökade kraftigt förra året får nu ett bakslag och fjolårets uppgång är nu reducerad. I toppen är det nu mer jämt en någonsin. Länsförsäkringar är det enda bolag som når ett nöjdhetsbetyg över men både KPA och Alecta har närmat sig. SKI Livförsäkring B2B Kundprofil Image Förväntningar ProdQ ServQ Prisvärde Lojalitet Alecta KPA Länsförsäkringar Nordea Liv SEB Trygg Liv Skandia Annan Branschen Studerar vi kundprofilen ovan (med nivåerna på de olika aspekterna i SKI kund) så framgår att Länsförsäkringar upplevs som bra i de flesta avseenden, framförallt gällande image och servicekvalitet. Alectas ökning förklaras i första hand till bättre uppled servicekvalitet medan Nordea Livs nedgång kan spåras till kraftig nedgång i image och prisvärde. Även Länsförsäkringar får sämre betyg image och prisvärde men det har inte haft fullt genomslag på nöjdheten. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 7

8 Noterbart är att det är väldigt stor variation kring hur kunderna upplever servicekvaliteten till sitt livförsäkringsbolag. Kundnöjdhet privatmarknad - sakförsäkring Sakförsäkring har ingått i SKI:s reguljära mätningar sedan Hur kundnöjdheten utvecklats de senaste 10 åren framgår nedan. Trenden har varit positiv under en lång period men i år ser vi att detta generellt har brutits. Samtliga aktörer minskar förutom Folksam som gör en marginell förbättring. Den aktör som tappar mest är Länsförsäkringar som backar 2,6 enheter. SKI Sakförsäkring B2C Dina Försäkringar Folksam Gjensidige If Länsförsäkringar Moderna Försäkringar Trygg Hansa Annan Branschen Högst kundnöjdhet erhåller Dina Försäkringar följt av Länsförsäkringar och gruppen Annan bestående av övriga bolag som inte är särredovisade. I kundprofilen nedan är det tydligt att det är väldigt stor skillnad mellan hur kunderna upplever sin relation till sitt försäkringsbolag. Gemensamt för aktörerna är att kunderna har höga förväntningar på sitt bolag men det är skillnader på hur väl man lever upp till det. Det är också stor skillnad vad gäller lojalitet. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 8

9 SKI Sakförsäkring B2C Kundprofil Image Förväntningar ProdQ ServQ Prisvärde Lojalitet Dina Försäkringar Folksam Gjensidige If Länsförsäkringar Trygg Hansa Annan Branschen Dina Försäkringar får särskilt höga betyg inom servicekvalitet vilket också har gjort man har fått mycket goda kundnöjdhetsbetyg av sina kunder. Man har också mycket lojala kunder. Mellan 14 procent och 26 procent av privatkunderna har anmält skada under året. Skaderegleringen får allmänt goda vitsord av försäkringskunderna. Generellt får If bäst betyg på skaderegleringen medan Folksam generellt får ett lägre betyg. Frågorna kring själva skaderegleringen har utökats successivt och nu ingår även frågor som tar sikte på personalens bemötande, kompetens och engagemang. I dessa olika områden kan betyget mellan aktörerna variera ganska kraftigt. I årets mätning är det tydligt att de som haft skadereglering har blivit mindre nöjda jämfört med de som inte haft skadereglering. Tidigare har det varit tydligt att skaderegleringen bidragit till att erhålla nöjdare kunder och så är det även i år, även om effekten har minskat. Att erhålla nöjda kunder för de kunder som har haft skadereglering är mycket viktigt eftersom detta har stor bäring på lojaliteten. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 9

10 Fordonsförsäkringar särskild studie av bilförsäkringsbolagen För femte året i rad genomförs en särskilt mätning kring bilförsäkringar. De större aktörerna i denna sektor har redovisats särskilt medan de mindre ligger i gruppen Annan. Huvudresultaten framgår nedan. SKI Bilförsäkring B2C Dina Försäkringar Folksam If Länsförsäkringar Moderna Försäkringar Trygg Hansa Volvia Annan Branschen Tendensen är att marknaden för bilförsäkring konvergerar och nöjdheten mellan aktörerna verkar närma sig varandra. If, Folksam och Volvia går fram medan övriga i regel ligger kvar på samma nivå som förra året. Ökning i år kan till stor del spåras till en fortsatt förbättring av prisvärdhet. Motsvarande noterades även förra året. I kundprofilen nedan är det också tydligt att prisvärdheten är väldigt jämn förutom för Dina Försäkringar som sticker ut med högst valuta för pengarna. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 10

11 SKI Bilförsäkring B2C Kundprofil 90 Image Förväntningar ProdQ ServQ Prisvärde Lojalitet Dina Försäkringar Folksam If Länsförsäkringar Trygg Hansa Volvia Annan Branschen Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 11

12 Kundnöjdhet företagsmarknad - sakförsäkring Företagskunderna positiva trend där nöjdheten ökat från år till år har nu brutits. Det är också tydligt att skillnaden mellan den aktör som får högst betyg och den som får lägst minskat jämfört med SKI Sakförsäkring B2B Dina Försäkringar Folksam If Länsförsäkringar Trygg Hansa Annat bolag Branschen Högst nöjdhet får även i år Dina Försäkringar, dock har avståndet till övriga aktörer minskat. Folksam och If har tydliga ökningar medan övriga minskar något. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 12

13 SKI Sakförsäkring B2B Kundprofil Image Förväntningar ProdQ ServQ Prisvärde Lojalitet Dina Försäkringar Folksam If Länsförsäkringar Trygg Hansa Annat bolag Branschen Folksam och If får förbättrade betyg inom samtliga aspekter, särskilt inom prisvärde för Folksam och produktkvalitet för If. I kundprofilen ovan så avviker profilen för Dina Försäkringar jämfört med övriga aktörer. Dina Försäkringar är helt klart bäst på att leva upp till sina kunders förväntningar och man har en mycket hög servicekvalitet. Dessa båda är faktorer som göra att man också har mycket nöjda kunder. Andelen företagskunder som anmält skada under det senaste året uppgår enligt undersökningen till i genomsnitt 30 procent. Skaderegleringen får generellt höga betyg också bland företagskunderna. Betyget kring bemötande, kompetent och hur själva skaderegleringen hanterats varierar ganska kraftigt mellan bolagen. Dock noteras att Trygg Hansa generellt får klart sämre betyg jämfört med övriga aktörer. Trygg Hansa hamnar även bland företagskunderna på lägst nivå när det gäller kundnöjdhet liksom även noterats bland privatkunderna (sak och bilförsäkring). Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 13

14 Kundnöjdhet försäkringsförmedlare För fjärde året i rad genomförs i år en specialstudie av försäkringsförmedlare (såväl sak- som livförsäkring). De större aktörerna i denna sektor har redovisats särskilt medan de mindre ligger i gruppen Annan. Huvudresultaten framgår i diagrammet nedan. Notera att det är den förmedlade tjänsten som bedöms och inte produkterna i sig. SKI Försäkringsförmedlare B2B Max Matthiessen SÄKRA Söderberg & Partners Annan Branschen Generellt så minskar nöjdheten bland försäkringsförmedlare. Max Matthiessen och Söderberg & Partners tappar 3,9 respektive 2,2 enheter. SÄKRA avviker här och får förbättrade nöjdhetsbetyg. Det betyder att SÄKRA erhåller högst kundnöjdhetsbetyg medan Max Matthiessen och Söderberg & Partners hamnar på likvärdiga nivåer. Kundprofilen på företagsnivå framgår nedan. Det är uppenbart att kunderna till försäkringsförmedlarna har mycket höga förväntningar vilket gör det svårt att leva upp till kundernas förväntningar. SÄKRA avviker något och får högst betyg inom både servicekvalitet och prisvärde. Det är också inom dessa områden som SÄKRA gjort förbättringar sedan Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 14

15 Nordiska jämförelser Försäkringsbranschen mäts även i andra länder inom ramen för EPSI Rating. De två diagrammen nedan presenterar kundnöjdhetsutvecklingen bland privat och företagskunder inom sakförsäkring. Inom sakförsäkring privatkunder får Sverige ett resultat strax under det nordiska genomsnittet medan Sverige inom sakförsäkring företagskunder hamnar strax över. 90 EPSI Satisfaction General Insurance trends B2C Denmark Finland Norway Satisfaction score Sweden Nordic Region (weighted) Estonia Latvia Lithuania General Insurance Nordic Region Corporate Market Satisfaction EPSI Denmark Satisfaction score Finland Norway Sweden Nordic Region (weighted) Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 15

16 Svenskt Kvalitetsindex ett analyssystem i samhällets tjänst Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se). Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Verksamheten bedrivs utan vinstmål och syftar till att stödja näringsliv och samhällsorgan. Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas och samhället i stort. SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Research huvudman för Svenskt Kvalitetsindex. Kunden i centrum Stärkande av svensk konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och sysselsättning utgör centrala mål för den ekonomiska politiken. Hög kvalitet i produktion och distribution är nödvändig för att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Det är därför särskilt viktigt att beakta kvaliteten såsom kunder på marknaden upplever den. För detta behövs i sin tur kunskap om kundupplevd kvalitet baserad på regelbundna och oberoende mätningar. Det är därför som Svenskt Kvalitetsindex lanserats. Svenskt Kvalitetsindex är ett system för att samla in, analysera och sprida information om hur kunder upplever leverantörer, produkter/tjänster i flera olika avseenden. Centrala resultat är kundnöjdhet och lojalitet. Via en modellansats studeras aspekter som påverkar kundnöjdhet och lojalitet både avseende nivåer och vad som är viktigt för att ha/få nöjda kunder. Organisationer och bolag vill ha nöjda användare/kunder och inte minst en kund vill vara nöjd! Kunskap kring vad som gör att kunder är nöjda är viktigt för alla parter. Uppgifterna är väsentliga för såväl enskilda företag (t.ex. vid jämförelser med andra leverantörer; benchmarking och för att prioritera kvalitetsåtgärder) och placerare, som på bransch- och samhällsnivå. Informationen spelar också roll som rådgivande betygsättning för enskilda kunders framtida beslut. Kunskapen bidrar också med ny och kompletterande information om konkurrenskraft, kundlojalitet, framtida företagsvärde liksom avseende olika användares upplevda välfärd. Jämfört med flertalet traditionella nyckeltal finns i de modeller och index som Svenskt Kvalitetsindex jobbar med ett framtidsinriktat inslag och signalerar därmed åt vilket håll exempelvis konkurrenskraft och lönsamhet kan förväntas utvecklas. Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 16

17 För varje bransch tas index fram för samtliga aktörer baserat på de faktiska kundernas bedömning av respektive aktör. I SKI:s modellansats studeras, tillsammans med kundnöjdhet och lojalitet, särskilt hur kunderna upplever image, produkt- och servicekvalitet, prisvärde och även vilka förväntningar kunderna har. Som standard finns även ett vägt branschindex för alla de olika aspekterna i SKI:s modell. Internationella erfarenheter visar att den här typen av information spelar en allt viktigare roll för ekonomisk politik, konkurrensstudier, finansiella överväganden och även för enskilda konsument/kundbeslut. För ytterliga information kontakta, VD, telefon: , e-post: Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 17

18 Tidsserietabeller Kundnöjdhet Sverige Sak Privat Dina Försäkringar 72,5 73,5,5 77,1 76,9 76,5 Folksam,9 66,1,4 64,7 68,3 67,4,3,6 If 59,9 63,4,9 63,6 67,6 68,9 71,2,4 Länsförsäkringar 69,3 69,4,0 71,5 73,7 74,3 77,6,0 Trygg Hansa 62,8 64,8 64,6 66,3 69,7,8,7 72,6 Gjensidige 67,4 66,3 Annan,0,3 66,7 67,7 71,9 73,9 73,1,0 Branschen,9 66,7 67,2 67,6,5 71,3 73,2 72,8 Bil Privat Dina Försäkringar 76,2 76,6 77,9 77,2 Folksam 67,4 67,2 68,4 72,6 74,3 If,2 69,1 66,3 68,9 71,9 Länsförsäkringar 72,0 73,3 73,7,5 76,6 Trygg Hansa,5,0 67,8 69,4,6 Volvia 69,5 72,5 72,1 72,9 74,6 Annan 69,0 72,4 71,3 74,2 71,8 Branschen 68,1 71,0 69,5 71,8 73,5 Sak Företag Dina Försäkringar 74,7 73,3 73,0 76,6,1 Folksam,8 66,2 68,7 68,1 67,5 72,4 If,1 59,5 62,9 63,6 66,1 68,5 68,7,3 Länsförsäkringar 66,7 66,9 68,9 71,1 71,7 72,4 73,2 73,1 Trygg Hansa 59,0 63,9 64,6 67,8 67,8 69,2 69,4 67,4 Annat bolag 67,8 69,4 69,6 69,7 71,1 71,5 71,5,4 Branschen 64,2,3 66,9 68,8 69,9,9 71,4,9 Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 18

19 Liv Privat Folksam 59,1 59,7,6 59,9,5 62,0 64,8 63,9 Handelsbanken Liv,0 67,7 72,2 68,4 Länsförsäkringar 62,0 64,3,5 63,9 68,1 66,6 69,3 64,7 Nordea Liv 59,5 61,5 62,2 62,0 63,1,2,7 64,0 SEB Trygg Liv 55,0 58,3 58,9,9 63,0 59,8 64,1,5 Skandia 42,5 47,8 54,7 54,6 57,0 55,2 59,6,0 SPP,6 61,4 57,0 55,4 Swedbank 61,0 63,5 64,0 66,4,4 64,5 66,7 66,6 Annan,8 64,2,7,9 64,7 66,1 69,4 67,1 Branschen 56,1 59,0,8 61,0 63,3 61,7 64,7 63,4 Liv Företag Alecta 66,0 71,7 66,1 66,1,7 68,9 KPA,1 67,7 68,8 69,5 69,7 Länsförsäkringar 67,3 66,3,8,7 72,3,2 Nordea Liv 61,2,3 61,7 68,6 64,7 SEB Trygg Liv 62,1 62,4 61,2 59,3 64,9,5 Skandia 58,6 59,8 61,0 61,0 66,1 66,8 SPP 61,7 62,8 61,6 61,1 Annan,7 67,2 62,2 61,7 67,2 67,8 Branschen 63,5 63,9 63,8 64,3 66,0 67,0 Försäkringsförmedlare Max Matthiessen,1 73,2 73,8 69,9 SÄKRA 73,5 71,2 71,7 74,0 Söderberg & Partners,6 71,8 72,6,4 Annan 71,5 74,1,0 72,1 Branschen 71,2 72,7 73,6 71,3 Svenskt Kvalitetsindex, Box 3353, Stockholm 19

SVENSKT KVALITETSINDEX

SVENSKT KVALITETSINDEX SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2010 Dr. Johan Parmler Översikt 1 2 3 4 Introduktion SKI Kundnöjdhet Resultat Diskussion Svenskt Kvalitetsindex 2 INTRODUKTION Svenskt Kvalitetsindex 3 Svenskt Kvalitetsindex

Läs mer

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO BANKER 2012 Datum: 2012-10-01 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BANKER 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se OM SKI

Läs mer

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex Johan Parmler 2008-12-08 Publiceringstid kl. 05.00 Pressinformation - Bolån och Fastighetsmäklare 2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Lojaliteten/förtroendet är klart lägst för de tre storbankerna Nordea

Läs mer

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation Företagstjänster 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010-05-28 Release: kl. 05.oo Affärsjuristerna i topp när företagskunderna ger betyg på fem olika tjänster. IT-konsulterna får fortsatt

Läs mer

Pressinformation. Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation. Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2011-10-03 Release: kl. 05.oo Bankerna 2011 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Svenska bankkunder är generellt fortsatt nöjda med sina banker. - Det är tydligt att bankerna blir bättre och

Läs mer

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2010-10-25 Release: kl. 05.oo Tele- och datakombranschen 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Comviq står för årets förbättring bland mobiloperatörer privatkunder och ligger nu på samma

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Försäkring 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Försäkring 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Johan Parmler, Projektledare

Läs mer

Pressinformation Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Pressinformation Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Pressinformation 2010-10-04 Release: kl. 05.oo Bankerna 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex - Nöjdheten återhämtar sig bland företagskunderna och är fortsatt hög bland privatkunderna. - Ökning bland både

Läs mer

SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet 2008. - Försäkringssektorn. Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet 2008 - Försäkringssektorn Presentation SFF 10 november 2008 Jan Eklöf, Johan Parmler Svenskt Kvalitetsindex Nöjdhet Kundnöjdhet försäkringar 1989-2008 enligt Svenskt Kvalitetsindex 75 70

Läs mer

Pressinfo. Företagstjänster 2012

Pressinfo. Företagstjänster 2012 Pressinfo Företagstjänster 2012 2012-06-11 Release: kl. 05.oo GENERELLT BRANSCHEN Kunderna är generellt nöjda med sina leverantörer av konsulttjänster, bemanningstjänster och revisionstjänster. Nöjdheten

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Bank 2013 Datum: 2013-10-07 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE BANKBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE OM KLAGOMÅL 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE DETALJHANDELN 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008

Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 1 Mäklarhuset i topp i SKI:s undersökning 2008 Sedan 20 år tillbaka gör Svenskt Kvalitetsindex, SKI, mätningar i olika branscher för att utröna hur nöjda kunderna är. Mäklarhuset fick bäst betyg av säljarna,

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Livbolagens prestation

Livbolagens prestation fm Försäkringsmatematik Livbolagens prestation Återbäringsräntornas utveckling 1986-2012 Meryem Savas 2012-02-10 Innehållsförteckning Indelning... 2 Avkastningsskatt... 2 Pensionsförsäkring... 3 Besparingsperiod:

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex

SKI Kundnöjdhet. Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete. 3 Februari 2010. Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex SKI Kundnöjdhet Så får du kvitto på ditt ledarskap!! Att mäta kvalitetsarbete 3 Februari 2010 Mari Nilsson, Svenskt Kvalitetsindex Kort om SKI Har genomfört kund/brukarstudier under mer än 20 år. Idag

Läs mer

E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening

E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening E) samarbete mellan Sveriges Försäkringsförmedlares Förening och Svenska livförsäkringsbolag Ägs av Sveriges Försäkringsförmedlares Förening SFM Folksam FondförsäkringsakBebolag (publ) Danica Pension FörsäkringsakBebolag

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Bilaga 6 till rapport 2009:1 Bilaga 6

Bilaga 6 till rapport 2009:1 Bilaga 6 Bilaga 6 till rapport 2009:1 Bilaga 6 Myndigheter 2008, rapport från Svenskt Kvalitetsindex Bakgrundsmaterial Externa Kunder MYNDIGHETER 2008 Stockholm 2008 12 05 EPSI Rating, 2008 2 SAMMANFATTNING -

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV SVENSKT KVALITETSINDEX

SAMMANSTÄLLNING AV SVENSKT KVALITETSINDEX SAMMANSTÄLLNING AV SVENSKT KVALITETSINDEX STUDIER KRING KOMMUNAL SERVICE ESKILSTUNA KOMMUN 2010 Stockholm 2010-12-06 Svenskt Kvalitetsindex, 2010 FÖRORD Denna rapport är en övergripande resultatsammanställning

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader

Så har undersökningen gjorts. Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten. Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Allt om flyttkostnaderna inför flytträtten Risk & Försäkringar jämför flyttkostnader Dyrast att flytta kapitalet från Skandia Det skiljer 72 800 kronor mellan det dyraste och billigaste alternativet i

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1 Rapport från Soliditet 1 Sammanfattning För riket som helhet och samtliga län, med undantag för Jämtland, har andelen sena betalare minskat. Detta kan till stor del

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Club Phonera. Phonera bäst igen! Phonera 10 år 2010. Stor jultävling! Club Phonera medlemstidning December 2009

Club Phonera. Phonera bäst igen! Phonera 10 år 2010. Stor jultävling! Club Phonera medlemstidning December 2009 Club Phonera Club Phonera medlemstidning December 2009 Sveriges mest nöjda kunder Phonera bäst igen! Sveriges mest nöjda kunder 2009 enligt SKI! 2009 Phonera 10 år 2010 Missa inte jubileumserbjudandet,

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2012 1a kvartalet 2012 Rev. 2012-06-27 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll

Läs mer

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden

Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Utvecklingspotential för Personriskförsäkringar på individmarknaden Yrkesförberedande Praktik Pol-kand i nationalekonomi och statsvetenskap Sofia Karlsson 880307-1961 1 Praktikrapport Arbetsgivare: Folksam,

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2011 1a kvartalet 2011 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se En del av Svensk Försäkring i samverkan Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv

Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv Ledare Nytt år, nya sparmöjligheter Ny mätning Därför väljer våra kunder Handelsbanken Omvärld Dimman lättar till våren 1

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA HUR SKYDDAR VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INTRESSE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24 Skandias plånboksindex September, 2013 2013-09-24 1 Sammanfattning Plånboksindex för september: Hushållens optimism rasar dramatiskt Skandias senaste plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, visar

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Presentation av: Elisabeth Sasse

Presentation av: Elisabeth Sasse Folksam Presentation av: Elisabeth Sasse Stockholm, 28/8-2012 1 Folksam presentation 2012-08-28 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10 försäkringsbolag 33

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2013 2a kvartalet 2013 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari 2014 2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank. En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker

Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank. En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker 2 En sparbank är en annorlunda bank. Och, så mycket mer än en vanlig bank. Här berättar vi om skillnaderna, om sparbanksidén

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Finansiell analys. Svenska utmaningar

Finansiell analys. Svenska utmaningar Finansiell analys KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar Den finansiella profilen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt Gustav Karner, Finansdirektör Agenda Länsförsäkringar Kapitalförvaltning Hur hitta en optimal risk budget? Resultat Sammanfattning 2 Agenda Länsförsäkringar

Läs mer

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA

Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA 2014 Ersättning HÄR REDOVISAS ERSÄTTNINGEN SOM VI ERHÅLLER FÖR DE PRODUKTER SOM VI KAN FÖRMEDLA BROSCHYREN GES UT AV Cerberus AB KONTAKTUPPGIFTER Cerberus AB Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm Tfn: +46

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut. vad folk söker. vad de hittar

En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut. vad folk söker. vad de hittar En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut vad folk söker vad de hittar Innehåll Introduktion... 3 Om rapporten... 3 Searcher Intent Modelling och Carretera... 3 Termer... 4 Nyckelpåverkare...

Läs mer

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut

Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Grunderna för hur provisioner och andra ersättningar till FörsäkringsInvest räknas ut Förutsättningar för FörsäkringsInvests ersättningar I det följande redogör FörsäkringsInvest för hur företaget får

Läs mer

Rapport 11-01-31. Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 03

Rapport 11-01-31. Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 03 Rapport 11-1-31 Högre pension till statligt anställda nya villkor för valbara bolag i PA 3 Rapport: Individuella valet i PA 3 Inledning Pensionsavtalet PA 3 omfattar cirka 24 anställda inom staten. Den

Läs mer

Bilaga 1 - Undersökningsdata

Bilaga 1 - Undersökningsdata Bilaga 1 - Undersökningsdata Är du man eller kvinna? Valid Kvinna 8 25,8 25,8 25,8 Man 23 74,2 74,2 100,0 Var bor du? Valid Göteborg 1 3,2 3,2 3,2 Huddinge 1 3,2 3,2 6,5 Linköping 24 77,4 77,4 83,9 Skogås

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund

Beloppsökning under pension* Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor. Bakgrund 1 Utbetalningsmodeller livslängder och prognosräntor Beloppsökning under pension* -5 % % 5 % 1 % 15 % Analytiker: Kajsa Brundin och Christopher Tempelman Branschgenomsnitt Högsta & lägsta * Inflationsjusterad

Läs mer

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013

Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper. November 2013 Fördelning kvinnor/män i operativa ledningsgrupper November 2013 Niklas Linder, VD Telefon 08-514 905 91 E-post niklas.linder@datadia.se Kvinnors representation inom operativ ledning av företag och organisationer

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer