PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag."

Transkript

1 PARAGRAF 22 Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag.

2 Paragraf 22 Svenskt Näringsliv, Redaktörer: PARAGRAF Alice Teodorescu 22 och Henrik Svidén Foto: Scanpix Produktion: Convolver Media Solutions Tryck: Printcenter, Stockholm

3 FÖRORD Hög tid släppa in VERKLIGHETEN EN SENASTE TIDEN har Lagen om anställningsskydd, LAS, diskuterats allt mer. För företagarna är det mycket välkommet. Under det kvartssekel som gått sedan lagen kom till har de gång på gång påpekat att regelverket fungerar dåligt. Allt fler inser idag att kritiken är befogad. Den lag som kom till för att skapa trygghet och förutsägbarhet för de anställda skapar ofta stora problem för företagen som inte sällan drabbar just de anställda i form av otrygghet och oförutsägbarhet. Det gäller inte minst turordningsreglerna, som inte ger företagen rätt förutsättningar att genomföra neddragningar utifrån vad som är bäst för verksamheten. Konsekvensen blir att allt för många företagare får göra kompromisser som försämrar konkurrenskraften vid neddragningar. Ibland hotas företagets överlevnad. Det tjänar ingen på. Diskussionen om LAS har av naturliga skäl ofta varit väldigt politisk och ideologisk. Allt för sällan har den utgått från hur regelverket i praktiken påverkas. Hur svårt det kan vara att genomföra kontrollerade neddragningar, så att så många jobb som möjligt räddas. Hur mycket mer riskfyllt det blir att anställa när reglerna kring uppsägningar är snåriga. Turordningsreglerna innebär inte alltid problem. I flera fall genomförs neddragningar med företagets och medarbetarnas bästa för ögonen. Men tillräckligt ofta fungerar regelverket dåligt. När svenska företagare får frågan om vilka hinder som finns för verksamheten är ett av de vanligaste svaren LAS. I den här skriften har vi samlat ett antal berättelser om hur svenska företag påverkas av turordningsreglerna. De intervjuade företagarna står själva för sina upplevelser, men runtom i landet upplever många företag samma sak. Regelverket fungerar dåligt. Att ändra regelverket i LAS är varken enkelt eller okontroversiellt. Men en förutsättning för att ett bättre system ska vara möjligt är att diskussionen börjar i hur det nuvarande faktiskt fungerar. Det är hög tid att släppa in verkligheten. s CHRISTER ÅGREN, vice vd för Svenskt Näringsliv PARAGRAF 22 3

4 DET FÖREKOMMER ATT PERSONALEN INTE AKTIVT DELTAR I FORTBILDNING EFTERSOM DE KÄNNER SIG SÄKRA PÅ SIN ANSTÄLLNING. MICHAEL JONSSON, AD PLAST Vi var redo att lägga ned fabriken om vi inte fick rädda kvar den utlastningsansvarige. CHRISTINA ARNESSON PÅ, ARKOS Alla kämpar för segern men i företagens värld finns det bara en elitserie, ingen division 2 eller någon korpserie för dem som inte platsar i toppen. ULRIK WEHTJE, BBAB Om fel medarbetare och konsult sägs upp kan det leda till att delar av företagets kundbas eroderas. MUAZZAM CHOUDHURY, MSC UTKÖPSSYSTEMEN UNDERGRÄVER FRÄMST DE MINDRE FÖRETAGENS EKONOMI. MUAZZAM CHOUDHURY, MSC LAS är en vacker tanke som blivit ett maktredskap. PER GUNNARSSON, DIREKTLAMINAT Att behöva säga upp medarbetare är varje företagares mardröm. Men att inte själv få avgöra vilka som får vara kvar och därmed säkra företagets överlevnad, det är om något ännu värre. TONY CORNELIUS, VM MEDIA 4 PARAGRAF 22

5 LAS i TEORIN NDER 70-TALET L ADES GRUNDEN för dagens arbetsrätt. Bland annat utformades lagen om anställningsskydd som under 80-talet ersattes av nuvarande anställningsskyddslag. I Lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS, regleras bland annat den anställdes skydd vid uppsägningar och avskedanden. Lagen innehåller bestämmelser om olika anställningsformer, uppsägningstider samt turordningsregler vid uppsägningar. Den politiska diskussionen om LAS handlar för det mesta om just turordningsreglerna. I 22 LAS finns den turordningsregel som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Bestämmelsen innebär i korthet att arbetstagare med längre anställningstid har företräde till fortsatt anställning framför arbetstagare med kortare anställningstid. Den som efter omplacering kan behålla anställningen måste endast ha tillräckliga kvalifikationer för sitt nya arbete. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Undantag från turordningsregeln och möjlighet att åsidosätta turordningen kan ske genom kollektivavtal, vilket följer av 2 LAS. Man brukar säga att lagen är semidispositiv. Det innebär att arbetsgivare och fack i kollektivavtal kan avtala bort rättsregeln. Den kan däremot inte förhandlas bort genom individuella avtal. Om inget kollektivavtal finns gäller lagen i oinskränkt form. PARAGRAF 22 5

6 DE SOM ETABLERAT SIG PÅ ARBETSMARKNADEN DRABBAS AV SÅ KALLADE INLÅSNINGSEFFEKTER EFTERSOM DEN SOM JOBBAT LÄNGE PÅ EN ARBETSPLATS TVEKAR ATT BYTA ARBETE. För en arbetsgivare med högst tio anställda finns möjlighet att innan turordningen fastställs undanta högst två arbetstagare som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Det innebär att de inte kommer att beröras av en eventuell uppsägning. LAS omfattar med några smärre undantag alla företagets anställda, inte bara medlemmar i facket. När uppsägningar på grund av arbetsbrist blir aktuella bestäms först så kallade turordningskretsar som anger hur många anställda som ska sägas upp. I nästa steg bestäms vilka personer som ska sägas upp. NTINGEN SKER UPPSÄGNINGARNA utifrån den lagstadgade turordningsregeln enligt principen sist in först ut, eller så upprättas en så kalllad avtalsturlista efter överenskommelse mellan den lokala fackklubben och arbetsgivaren. Den som sagts upp till följd av arbetsbrist har företrädesrätt till de arbeten som eventuellt uppstår hos arbetsgivaren till nio månader efter att den anställde slutat. Under den perioden kan alltså ingen annan anställas för ett arbete som den uppsagde har tillräckliga kvalifikationer för. Detta förutsätter dock att den uppsagde anmält sitt intresse för ett sådant företräde hos arbetsgivaren. Den kritik som riktas mot turordningsreglerna handlar framförallt om två saker. Dels är risken överhängande att företagen förlorar värdefull kompetens. Dels kan de som etablerat sig på arbetsmarknaden drabbas av så kallade inlåsningseffekter eftersom den som jobbat länge på en arbetsplats tvekar att byta arbete med följden att det leder till sämre placering i turordningen på nästa arbete. s 6 PARAGRAF 22

7 LAS i PRAKTIKEN Arbetsmarknaden förändras successivt, vilket ställer nya krav på både företag och anställda. Utgångspunkten måste vara att lagar och regler på arbetsmarknaden anpassas i takt med de förändrade förutsättningarna. AGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD har sina rötter i utvecklingen på arbetsmarknaden under 70-talet. Det var en annan tid, med ett annat ekonomiskt klimat och en arbetsmarknad som skiljer sig på flera punkter från dagens. Därför är det egentligen inte förvånande att många företag tycker att turordningsreglerna i LAS inte fungerar särskilt bra idag. Svenska företag har ett starkt intresse av en väl fungerande arbetsrätt som ger anställda trygghet och arbetsro. Man måste veta vad som gäller, det tjänar alla på, inte bara företagarna. Men det innebär inte att vi kan hålla fast vid det regelverk som av flera men givetvis inte av alla uppfattades vara rätt för 70-talets arbetsmarknad. Turordningsreglerna i LAS kan ge upphov till flera olika typer av problem för företag. De goda ambitioner som ligger bakom lagen får ofta helt andra konsekvenser. PARAGRAF 22 7

8 LAS i PRAKTIKEN LAS fungerar... LAS fungerar inte.. om uppsägning enligt turordningen inte innebär att några nyckelpersoner sägs upp. om företaget har tio eller färre anställda och därför får undanta två personer från turordningen. (Under förutsättning att företaget inte behöver undanta fler än två personer.) om företaget har råd att betala vad facket kräver för att göra avsteg från turordningen. om facket inte delar företagets bedömning om vilken kompetens som krävs och......en uppsägning enligt turordningen innebär att de mest kompetenta medarbetarna måste sägas upp....företaget har fler än tio anställda och därför inte får undanta några personer från turordningen....företaget har färre än tio anställda men behöver undanta fler än två personer. om facket delar företagens bedömning av vilken kompetens som krävs. om företaget inte har råd att betala vad facket kräver för att göra avsteg från turordningen. KONSEKVENSER AV LAGEN PERSONER MED SPECIALKOMPETENS eller nyexaminerade studenter med den senaste utbildningen inom exempelvis teknik tvingas gå vilket försämrar företagets konkurrenskraft. OPRÖVADE GRUPPER, exempelvis invandrare och ungdomar, nekas inträde på arbetsmarknaden. Det uppstår så kallade utestängningseffekter. JÄMSTÄLLDHETSARBETET på starkt mans- eller kvinnodominerade arbetsplatser hämmas. FÖRETAGENS ANSTRÄNGNINGAR MED att öka den etniska mångfalden på arbetsplatsen försvåras ofta. 8 PARAGRAF 22

9 SÄRSKILT FÖR MINDRE företag är det ofta mycket dyrt att förhandla sig till avsteg från turordningen. Överhuvudtaget hamnar små företag lätt i ett maktmässigt underläge gentemot facket. ICKE-FACK ANSLUTNA hamnar i ett sämre läge än fackanslutna när facket och arbetsgivaren förhandlar om avsteg från turordningsregeln. FÖRETRÄDESRÄT TEN VID återanställning baseras inte på kompetens och skicklighet utan på anställningsår, vilket riskerar att göra det svårare att rekrytera personer med rätt kompetens. BARA FÖRETAG MED MAXIMALT tio anställda får behålla två nyckelpersoner vid upprättande av avtalsturlista enligt den så kallade 2/10-regeln, det gör det riskfyllt att växa och anställa fler. L AGEN STÄLLER GENERATIONER mot varandra. Den kom till i syfte att gynna en grupp, vilket ofelbart går ut över en annan. R ÄDSLA FÖR AT T HAMNA L ÄNGST BAK i turordningen på en ny arbetsplats gör att många undviker att byta jobb. Det kan innebära ökad sjukdom och vantrivsel för den som stannar på ett jobb där han/hon inte trivs. L AGEN RISKERAR AT T öppna för godtycke, då olika lokala fackklubbar tilllämpar lagen på olika sätt. PARAGRAF 22 9

10 LAS nära att få HUSFABRIK PÅ FALL Husfabriken Arkos hamnade i en segdragen förhandling med Skogs- och träfacket när det stod klart att två nyckelpersoner måste lämna företaget på grund av turordningsreglerna. Vi hade tvingats lägga ned företaget om den ena personen hade fått gå, säger ägaren Christina Arnesson. 10 PARAGRAF 22

11 EDAN 1997 ÄGER och driver Christina Arnesson och maken Åke Arnesson företaget Arkos International som tillverkar och säljer hus- och husmoduler nära Gagnef i Dalarna. Företaget har gått och går fortfarande bra trots lågkonjunkturen, men när krisen förvärrades senhösten 2008 bestämde paret sig för att rusta företaget inför tuffare tider. Fyra personer skulle sägas upp och de kontaktade Skogs- och träfackets centrala förhandlingsenhet i Borlänge. Relationen med facket har alltid varit smidig, så även för fyra år sedan när företaget var tvunget att skära i verksamheten förra gången. Allt löstes snabbt och enkelt. SOM FÖRETAGARE KÄNNER MAN SIG SOM LIVEGEN INFÖR LAS OCH FACKET. Men denna gång uppstod oenighet om turordningslistan. Frågan var vilka personer som skulle få vara kvar på företaget. Yrkesskicklighet ställdes mot anställningstid, och i vissa fall facktillhörighet, enligt Christina Arnesson. En person som facket hade överst på turordningslistan var företatgets utlastningsansvarige, navet i verksamheten. Det är han som ser till att kunderna får rätt saker i rätt tid. Det tog lång tid för oss att hitta en kvalificerad person. Han kom från en konkurrent där han haft ett liknande jobb, och vi är jättenöjda med det han gör. Innan vi rekryterade honom hade vi testat en rad andra alternativ, som att låta andra medarbetare prova på jobbet. De felsatsningarna kostade oss en förmögenhet. Bara en modul levererad fel till Japan går på kronor, säger Christina Arnesson. Förutom den utlastningsansvarige toppade förmannen fackets lista. Det är han som bland annat avlastar Åke Arnesson som håller i den operativa PARAGRAF 22 11

12 ledningen. Förhandlingarna blev tuffa och till slut fick parterna ta en förhandlingspaus. När vi kom tillbaka meddelade vi att vi var redo att lägga ned fabriken om vi inte fick behålla den utlastningsansvarige, säger Christina Arnesson. Då gav de fackliga representanterna med sig. Den logistikansvarige stannade kvar medan förmannen plus två till på företaget sades upp. Är det verkligen facket, med stöd av LAS, som ska bestämma vilken laguppställning ett företag ska ha för att överleva krisen? Det är företagaren som tar de ekonomiska riskerna, säger Christina Arnesson. RISTER ELLSTRÖM, ombudsman på Skogs- och träfacket, höll i förhandlingarna med Arkos. Han tycker inte att facket har för stor makt. Jag har ingen förståelse för den inställningen. Arbetsrätten är så pass flexibel att arbetsgivare inte bör ha några problem med att anställa och säga upp folk. Och som arbetsgivare måste man ju ta ansvar för vilka man rekryterar, säger han. För honom är svaret på vilka kriterier som avgör var anställda hamnar på turordningslistan glasklar. Anställningstiden, säger han. Christina Arnesson håller inte med och poängterar att förlorarna inte bara finns bland företagarna. Som företagare känner man sig som livegen inför LAS och facket. Och om det är något vi har lärt oss på detta så är det att vara restriktiva med nyanställningar, fortsätter hon. s Arkos International AB Verksamhet: Tillverkar sedan 1997 hus- och husmoduler för den inhemska marknaden, samt för export till främst Japan, Spanien och Storbritannien. Fabriken ligger i Mockfjärd, Dalarna. Ägare: Christina och Åke Arnesson. Antal anställda: 18 hösten 2009 (Minskade från 25 anställda under våren) Omsättning: 30 miljoner kronor 12 PARAGRAF 22

13 Christina Arnesson och maken Åke Arnesson driver företaget Arkos International. De ställer sig frågan om facket, med stöd av LAS, ska bestämma vilken laguppställning ett företag ska ha. PARAGRAF 22 13

14 Det finns ingen KORPSERIE I NÄRINGSLIVET När bokbinderiföretaget BBAB drog ned på personalen satte sig facket på tvären. Turordningslistorna skulle följas till punkt och pricka. Jag hävdar att LAS lika mycket är ett problem för facket som för företaget, säger Ulrik Wehtje, styrelseordförande på BBAB. N AV DE VÄRSTA saker som en företagare kan vara med om är att säga upp personal. För en tid sedan tvingades BBAB att göra just detta. 17 personer fick gå. LAS-reglerna är skrivna för en helt annan arbetsmarknad än den vi har idag, säger Ulrik Wehtje. Han är särskilt kritisk mot hur det går till under förhandlingar om personer som ska undantas från turordningslistorna. Ibland går det lätt att få till undantag, ibland går det inte alls, menar han. 14 PARAGRAF 22

15 Hävdar man att lagen fungerar VISSTE DU ATT så gör den det ibland genom att man En femtedel av de svenska ungdomarna yngre än 25 år var arbetslösa tillsammans med facket kommer år Källa: Eurostat överens om undantag. Undantag som rundar grundregeln, säger han. Ulrik Wehtje anser att det inte går att förutse hur reglerna ska tillämpas och att det begränsar handlingsutrymmet väsentligt när man bedriver en verksamhet. Någon likhet inför lagen kan han inte se. Man kan dra stora likheter mellan lagidrotter och företag. Alla kämpar för segern men i företagens värld finns det bara en elitserie, ingen division 2 eller någon korpserie för dem som inte platsar i toppen. Å andra sidan finns det långt många fler grenar i näringslivet. Det gör att en person med en specifik kompetens, som inte efterfrågas av ett företag, kan hitta ett annat företag att jobba på. LRIK WEHTJE STÄLLER SIG frågan om hur stora chanser fotbollslandslaget skulle ha ifall lång och trogen tjänst var grundbulten för laguppställningen. Det skulle innebära att det räckte med att man bara behärskade spelet hjälpligt för att inte bli petad och att man skulle få acceptera att stjärnor sprang över till kon- varslet har dragit ut på tiden på Förhandlingarna efter det senaste BBAB. Det skapar problem, anser kurrenterna utan ersättning i form av Ulrik Wehtje. övergångssummor. Under den senaste förhandlingen såg han hur besvärligt det är för facket att acceptera undantag. Det är klart att det är känsligt för facket att peka ut vilka arbetskamrater som ska förlora sitt jobb. Det är mycket enklare att säga att anställningstiden får avgöra, säger han. PARAGRAF 22 15

16 Turordningsreglernas förlorare, enligt Ulrik Wehtje När företag tappar kompetens blir arbetsplatsen osäkrare för de kvarvarande. De som precis har lyckats ta sig in på en arbetsplats risker att åka ut snabbt igen. Och har man inte ens lyckats ta sig in får man acceptera arbetsgivare som inte vågar anställa och därmed går arbetstillfällen förlorade. Ett annat skäl kan vara att facket vill ha betalt. Finns det ett värde för företaget att få behålla nyckelpersoner kan man kanske omvandla det till ett värde för facket, lägger han till. BBAB har som många andra företag i den grafiska branschen varit tvunget att dra ned på personalen vid ett flertal tillfällen. Men däremellan, när det har gått bättre för företaget, har man anställt ny personal, ofta personer med ny kompetens. Omställningsförhandlingarna har hittills gått rätt bra, menar Wehtje. Men nu senast, när den ekonomiska krisen slog till mot företaget, uppstod problem. Då var det stopp, inga nya undantag och förhalade förhandlingar, säger han. Först när de fackliga representanterna insåg att en total nedläggning av företaget kunde bli resultatet av motståndet började man diskutera. Mer än ett halvår senare är vi fortfarande inte helt klara, det har kostat företaget mycket tid och pengar. Och slutligen hamnar vi nästan i det förslag som vi presenterade i januari. För de inblandade har processen inneburit stor ovisshet och enligt min mening mycket onödigt lidande, säger Ulrik Wehtje. s BBAB Bokbinderibolaget AB Grundat: Cirka 1950, vissa delar från 1828 Antal anställda: Före neddragningen 70, idag knappt 50 Omsättning: Drygt 40 miljoner kronor 16 PARAGRAF 22

17 TRE FRÅGOR TILL......Anna Lena Bohm, Uniguide AB Inställningen till LAS är stelbent Har turordningsreglerna skapat problem för er? Jag har som företagare dåliga erfarenheter av lagen om anställningsskydd och då särskilt turordningsregeln. Främst unga medarbetare har drabbats då de, av naturliga skäl, anställts senare och därmed haft kortare anställningstid att visa upp när det blivit aktuellt att förhandla med facket. Till följd av verksamhetens karaktär har det varit svårt för mig att hävda konkurrensfördelar mellan olika anställda då de formellt utfört liknande uppgifter. Givetvis har det, trots det, funnits reella skillnader i den faktiska prestationen som därmed inte kunnat beaktas. 2 Några grupper som drabbats särskilt hårt? Förutom unga medarbetare har även en rad specialister drabbats av lagens stelbenthet. Jag har vid flera tillfällen upplevt en enormt stelbent inställning till LAS, säger Anna Lena Bohm, Uniguide. 3 Har företaget stött på problem med facket? Vi har dessvärre råkat ut för problem med facket. Den lokala fackklubben som vi förhandlar med är relativt ung och representanterna oerfarna. Detta leder till osäkerhet vid förhandlingarna. Jag har vid fl era tillfällen upplevt en enormt stelbent inställning till LAS, lagen gäller ovillkorligen! Med den inställningen blir det svårt att föra konstruktiva diskussioner. Jag vill betona att LAS bara är en falsk trygghet eftersom företagen, i varje fall de stora, alltid kan köpa ut anställda. För oss små- och medelstora företag kan detta alternativ saknas eftersom det ofta är förenat med extrema kostnader. Här synliggörs en uppenbar orättvisa mellan olika företag där de mindre företagen drabbas oproportionerligt hårt. Uniguide AB Grundat: 1999 Antal anställda: 85 anställda i september 2009 (omräknat till heltid cirka 50) Omsättning: 23 miljoner kronor PARAGRAF 22 17

18 LAS är en vacker tanke som blivit ett MAKTREDSKAP Det var på monteringen som övertaligheten på Direktlaminat utanför Alvesta fanns och det var där som nedskärningarna borde göras. Men facket höll inte med och hävdade att LAS sa annorlunda, vilket innebar att fyra nyckelpersoner fick gå istället. ITUATIONEN PÅ DIREKTLAMINAT i Hjortsberga utanför Alvesta är densamma som på många andra håll i landet: Den ekonomiska krisen har minskat orderingången och tvingat fram personalminskningar. Vid förhandlingarna pekade vd:n Per Gunnarsson på att företaget i rollen som underleverantör redan var drabbat, att monteringen stod stilla och att det var där varslen borde läggas. Skogs- och träfacket däremot höll sig till turordningsreglerna vilket innebar att bland annat fyra nyanställda CNC-operatörer fick gå. Det minskade drastiskt den tekniska kompetensen i företaget samtidigt som det är en yrkeskategori svår att rekrytera när tiderna väl blir bättre. Det är frustrerande. Och framför allt visar det hur snett det blir när man använder LAS utan eftertanke, säger Per Gunnarsson. Han vill inte framstå som ännu en företagare drabbad av svåra tider och en oresonlig motpart. Däremot vill han ha en konkret debatt om vad som händer 18 PARAGRAF 22

19 LAS är en hämmande faktor för dem som vill byta jobb och prova något nytt, säger Per Gunnarsson på Direktlaminat. när man förlitar sig på ett så trubbigt instrument som LAS, särskilt som lagen i vissa lägen VISSTE DU ATT Flexicurity= kommer av sammansättning av orden flexibility sorterar bort människor från att komma in på arbetsmarknaden. och security. Modellen, som Rent krasst hindrar det oss företagare bland annat används i Danmark, innehåller flexibla regler från att visa mänsklighet med de människor för anställning och uppsägning som har lite personliga skavanker. Hur går i kombination med höga bidrag för den som saknar arbete. För det för Kalle som har lite alkoholproblem, att få bidrag ställs höga krav på Eva som har diabetes, Pelle som är hjärttransplanterad, för att nu inte tala om alla söker arbete. att den arbetslöse kontinuerligt Källa: Wikipedia människor med annan etnisk bakgrund än den svenska? Hur ska vi våga anställa dem? LAS hjälper verkligen inte dem som har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Borde arbetsgivarna inte hellre stimuleras att ge dem som har det största behovet chans till ett riktigt jobb? PARAGRAF 22 19

20 LAS HJÄLPER VERKLIGEN INTE DEM SOM HAR SVÅRIGHETER ATT TA SIG IN PÅ ARBETSMARKNADEN. LAS drabbar också företag som satsat hårt på att rekrytera kvinnor till mansdominerade arbetsplatser. De är ofta de sist anställda och får därför gå nu vilket gör att hela jämställdhetsarbetet är tillbaka på ruta ett. Lagen är dessutom en hämmande faktor för dem som vill byta jobb och prova något nytt. Det blir ett stort steg att efter 15 år på en arbetsplats ta steget och byta när man riskerar att bli utkastad som sist anställd på det nya jobbet. Vem gynnar det? Om inte LAS funnits hade det varit betydligt lättare att våga prova sina vingar med ett nytt jobb som man verkligen vill ha. Per Gunnarsson vänder sig också mot att lagen inte används på ett enhetligt sätt. Olika fackförbund använder den på olika sätt och det blir allt vanligare att genom förhandlingar gå runt regeln sist in, först ut. Därmed är hela meningen med LAS borta. Tryggheten är en illusion, den finns inte eftersom vi inte rår på marknaden. Per Gunnarsson efterlyser ett helhetsperspektiv i diskussionen och ett tydligt syfte med hur lagen används. Det ser jag inte idag. Tvärtom har LAS utvecklats till att bli ett maktmedel för vissa fack och då gagnar den varken arbetstagare, arbetsgivare eller arbetslösa. s Direktlaminat Startår: 1981 Antal anställda: 45 Omsättning: 60 miljoner kronor 20 PARAGRAF 22

21 Regelverket slår mot TJÄNSTEFÖRETAG Vad är syftet med LAS när det snarare är avstegen från lagen som är norm? Det undrar Muazzam Choudhury, vd på it-konsultföretaget MSC Konsult i Stockholm. UA ZZAM CHOUDHURY, vd på it-konsultföretaget MSC, vill att kompetens ska få ökad betydelse för LAS och turordningsreglerna. Med pengar och kollektivavtal existerar inte turordningsreglerna och LAS, säger han. Allt är möjligt, man kan behålla vilken kompetens man vill, bara man betalar för avstegen. Men det är där det spricker, speciellt för små företag med knappa resurser. Att förhandlingar och utköp tillhör vardagen kan han intyga efter 22 år som egenföretagare. Hans senaste rond med facket, vid årsskiftet, kostade närmare en miljon kronor när en handfull personer sades upp enligt avtalsturlistor och personliga uppgörelser. Då hade företaget visat förlustresultat i nio månader och kvar fanns närmare 40 personer. I ett företag där det är kunskap man säljer till andra företag och där kundrelationerna bygger på individer blir det väldigt märkligt att bedöma arbetsbrist utifrån medarbetarens anställningstid i företaget. Om fel medarbetare och konsult sägs upp kan det leda till att delar av företagets PARAGRAF 22 21

22 kundbas eroderas, säger Muazzam Choudhury. Han menar istället att medarbetarnas säljbarhet och kompetens borde vara det som styr turordningsreglerna i praktiken. Individer är inte lika utbytbara som förr när industriföretagen dominerade svensk ekonomi. Idag uppstår arbetsbrist snarare på individnivå. Följden av den omoderna lagstiftningen är att det blir dyrare för företag att driva verksamheter, enligt Muazzam Choudhury: Om fel medarbetare och konsult sägs upp kan det leda till att delar av ett tjänsteföretags kundbas eroderas, anser Muazzam Choudhury på MSC Konsult. Utköpssystemen undergräver främst de mindre företagens ekonomi, och konkurrenskraften hotas eftersom företagen tvingas behålla personer som inte får dem att springa snabbare. Dessutom blir företagen mer tveksamma till att anställa på grund av allt krångel med LAS. Muazzam Choudhury ställer sig frågande till om lagstiftningen ens behövs i dagens samhälle, men har också flera förslag på hur den kan reformeras. Förutom att baka in kompetens i en modernare arbetsrätt är Muazzam 22 PARAGRAF 22

23 MED PENGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL EXISTERAR INTE TURORDNINGS- REGLERNA OCH LAS. Choudhurys recept att använda standardpriser vid utköp och uppsägningar. Priser som är differentierade efter företagens storlek. Då vet man tidigt vad det kostar och vilken kompetens man har råd att ha kvar, säger han. Det skulle också innebära att man fick bukt på det godtycke som råder i avgångsvederlagen som facken förhandlar till sig för sina olika medlemmar, menar Muazzam Choudhury. Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. Jonas Milton, som är vd på Almega, ser hur svårt det är för tjänsteföretagen att hantera LAS-problematiken. Det borde inte bara vara tillräckliga kvalifikationer som styr rangordningen vid LAS, utan nödvändiga kvalifikationer, säger han. Hans lösning på en uppdaterad arbetsrättslagstiftning är enkel. Ge arbetsgivarna mer att säga till om när det gäller vilken laguppställning de ska spela med framöver. Samtidigt kan man låta det kosta mer genom att till exempel betala längre uppsägningstider, säger han. MSC Konsult, Stockholm Verksamhet: Tillhandahåller konsulttjänster inom it och management Grundat: 1987 Grundare och vd: Muazzam Choudhury Antal anställda: 46 Omsättning: Cirka 50 miljoner kronor VISSTE DU ATT Under första kvartalet år 2009 var ungdomar i åldern år arbetslösa. Detta motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Källa: SCB PARAGRAF 22 23

24 Reglerna HÄMMAR FORTBILDNINGEN AD Plasts vd Michael Jonsson anser att LAS hämmar både företag och individ. Det förekommer att personer som varit anställda länge på samma arbetsplats inte aktivt deltar i fortbildning eftersom de känner sig säkra på sin anställning, säger han. NDERSTORPFÖRETAGET AD Plast sysslar med formsprutning av plast. När företaget drabbades av krisen för ett år sedan stod det klart att 15 personer måste lämna företaget. Det var en smärtsam process för alla inblandade parter. Trots den goda viljan hos alla parter att se till företagets bästa blev det uppenbart att LAS inte underlättade våra försök att hitta en gemensam bästa lösning. De nödvändiga neddragningarna slutade med att flera viktiga nyckelpersoner tvingades lämna företaget, säger Michael Jonsson. LAS, skapar i sig ingen trygghet, anser Michael Jonsson. Tryggheten borde istället kopplas till möjligheten att snabbt få ett nytt arbete vid frivilliga eller påtvingade uppsägningar. Tillgång på arbete skapas av många konkurrenskraftiga företag, drivna av rätt personer, på rätt plats, säger han. 24 PARAGRAF 22

25 JAG TAR AVSTÅND FRÅN GOD- TYCKE OCH FÖRESPRÅKAR INTE ETT BORTTAGANDE AV LAGEN. Ett stort problem är att resurserna inte är oändliga. Ett företag, som gör sig av med en kompetent medarbetare för att sedan tvingas lägga resurser på att kompetenshöja en annan, förlorar snabbt konkurrenskraft. Konkurrenskraft är en förutsättning för företagets fortlevnad och VISSTE DU ATT därmed naturligtvis möjligheten att anställa och Danmark och Nederländerna skapa nya jobbtillfällen. har länge haft väldigt låg ungdomsarbetslöshet. Bulgarien De starka skrivningarna i lagen, till förmån har minskat sin arbetslöshet för den som varit anställd länge, var ett sätt för bland unga med nästan en sjuttiotalets politiker att möta de då aktuella tredjedel jämfört med problemen och utmaningarna på arbetsmarknaden. Vilken lag från den tiden svarar mot da- I Tjeckien har ungdomsarbetslösheten halverats sedan år Källa: Ekonomifakta gens aktuella problem och utmaningar, undrar Michael Jonsson. RITIKERNA HÄVDAR OFTA att en arbetsmarknad utan LAS skulle präglas av arbetsgivarnas godtycke vilket skulle slå ut redan svaga grupper som unga och invandrare. Michael Jonsson har viss förståelse för oron. Men förändringarna är ändå nödvändiga. Istället menar jag att lagen borde kompletteras Michael Jonsson med skrivningar som innebär att hänsyn till kompetens och skicklighet tas. Vid lika kompetens kan anställningsår få avgöra, säger han. Ett system som inkluderar andra faktorer än anställningsår skulle inspirera människor att aktivt påverka den egna arbetssituationen. Idag förekommer det att människor som varit anställda länge på samma PARAGRAF 22 25

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Gjorde undantagsregeln skillnad?

Gjorde undantagsregeln skillnad? Gjorde undantagsregeln skillnad? nr 5 2009 årgång 37 Möjligheten för företag med högst tio anställda att undanta två personer från regeln sist in, först ut har givit få mätbara resultat. Små företag anställde

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga MAJ 2014 Trösklar och trampoliner Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga Författare: Patrik Karlsson Innehåll Bakgrund... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Företagens

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E P R E S S M E D D E L A N D E Stockholm 1998-09-17 sidan 1(1) Rapport om partiernas syn på arbetsrätten Det har blivit modernt att försämra Efter en genomgång av partiernas valmanifest kan man konstatera,

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012 Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012 Den 8 januari fastställde avdelningsstyrelsen förhandlingsstrukturen som Vision Stockholms stad

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Småföretag, anställningsskydd och tillväxt. Kerstin Ahlberg

Småföretag, anställningsskydd och tillväxt. Kerstin Ahlberg Småföretag, anställningsskydd och tillväxt Kerstin Ahlberg Anställningsskyddsregler som hinder för tillväxt Regler som försvårar företagens möjligheter att variera arbetskraftens storlek, t ex regler om

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt

Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Trygghet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

1. Så börjar processen vid arbetsbrist

1. Så börjar processen vid arbetsbrist 1. Så börjar processen vid arbetsbrist I en arbetsbristsituation är det viktigt att den lokala klubben kommer in tidigt för att kunna påverka beslut och förebygga uppsägningar. Processen börjar då arbetsgivaren

Läs mer

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet Metod PM Turordningsregler moment 22 Charbel Malki 811112-1599 Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet 2014 09-29 Inledning LAS lagen är den mest debatterade reformen i modern tid

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Skyddsvärd kompetens i småföretag

Skyddsvärd kompetens i småföretag Påstående 12: Småföretagare drabbas Antalet småföretagare blir allt fler. Det är viktigt att dessa företag kan växa och anställa fler. Sämre anställningstrygghet utgör dock inget argument till varför man

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober

Villkorsändringar. Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Villkorsändringar Sveriges Ingenjörer Distrikt Stockholm 9 oktober Anställningsavtalet Anbud accept Utbyte av prestationer: Arbetstagaren ska utföra visst arbete under arbetsgivarens ledning Arbetsgivaren

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster Kommittémotion V005 Motion till riksdagen 2016/17:3514 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark

Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Tryggare kan ingen vara? En studie om ungdomars arbete, trygghet och framtid i Sverige och Danmark Svenskt näringsliv 2006 Grafisk form: Brando designbyrå Öresundsungdomar om dagens och morgondagens arbetssituation

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap

Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap Vi slösar med värdefulla resurser 2011 drygt 27 000 samhällsvetare i Sverige med utländsk utbildning En tredjedel saknar jobb

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund

Föredrag 2010-03-23. för. SOI:s årskongress i Östersund Föredrag 2010-03-23 för SOI:s årskongress i Östersund Jag heter Christina Ramberg och är professor i juridik vid Handelshögskolan i Göteborg. Min specialitet är kommersiella avtal. På den gamla goda tiden

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Arbetsrätt inom konsultbranschen

Arbetsrätt inom konsultbranschen Arbetsrätt inom konsultbranschen på Luleå 27 oktober 2016 Almegas sju förbund på Vi finns nära dig Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Stockholm Örebro Linköping på Göteborg Växjö Malmö Vi som arbetar i Norr

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Undantagsregler i LAS

Undantagsregler i LAS Undantagsregler i LAS Mars 2004 Bakgrund och metod Den 1 januari 2001 infördes nya undantagsregler för små företag i lagen om anställningsskydd. (LAS). Undantaget innebär att företag med färre än tio anställda

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer