PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag."

Transkript

1 PARAGRAF 22 Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag.

2 Paragraf 22 Svenskt Näringsliv, Redaktörer: PARAGRAF Alice Teodorescu 22 och Henrik Svidén Foto: Scanpix Produktion: Convolver Media Solutions Tryck: Printcenter, Stockholm

3 FÖRORD Hög tid släppa in VERKLIGHETEN EN SENASTE TIDEN har Lagen om anställningsskydd, LAS, diskuterats allt mer. För företagarna är det mycket välkommet. Under det kvartssekel som gått sedan lagen kom till har de gång på gång påpekat att regelverket fungerar dåligt. Allt fler inser idag att kritiken är befogad. Den lag som kom till för att skapa trygghet och förutsägbarhet för de anställda skapar ofta stora problem för företagen som inte sällan drabbar just de anställda i form av otrygghet och oförutsägbarhet. Det gäller inte minst turordningsreglerna, som inte ger företagen rätt förutsättningar att genomföra neddragningar utifrån vad som är bäst för verksamheten. Konsekvensen blir att allt för många företagare får göra kompromisser som försämrar konkurrenskraften vid neddragningar. Ibland hotas företagets överlevnad. Det tjänar ingen på. Diskussionen om LAS har av naturliga skäl ofta varit väldigt politisk och ideologisk. Allt för sällan har den utgått från hur regelverket i praktiken påverkas. Hur svårt det kan vara att genomföra kontrollerade neddragningar, så att så många jobb som möjligt räddas. Hur mycket mer riskfyllt det blir att anställa när reglerna kring uppsägningar är snåriga. Turordningsreglerna innebär inte alltid problem. I flera fall genomförs neddragningar med företagets och medarbetarnas bästa för ögonen. Men tillräckligt ofta fungerar regelverket dåligt. När svenska företagare får frågan om vilka hinder som finns för verksamheten är ett av de vanligaste svaren LAS. I den här skriften har vi samlat ett antal berättelser om hur svenska företag påverkas av turordningsreglerna. De intervjuade företagarna står själva för sina upplevelser, men runtom i landet upplever många företag samma sak. Regelverket fungerar dåligt. Att ändra regelverket i LAS är varken enkelt eller okontroversiellt. Men en förutsättning för att ett bättre system ska vara möjligt är att diskussionen börjar i hur det nuvarande faktiskt fungerar. Det är hög tid att släppa in verkligheten. s CHRISTER ÅGREN, vice vd för Svenskt Näringsliv PARAGRAF 22 3

4 DET FÖREKOMMER ATT PERSONALEN INTE AKTIVT DELTAR I FORTBILDNING EFTERSOM DE KÄNNER SIG SÄKRA PÅ SIN ANSTÄLLNING. MICHAEL JONSSON, AD PLAST Vi var redo att lägga ned fabriken om vi inte fick rädda kvar den utlastningsansvarige. CHRISTINA ARNESSON PÅ, ARKOS Alla kämpar för segern men i företagens värld finns det bara en elitserie, ingen division 2 eller någon korpserie för dem som inte platsar i toppen. ULRIK WEHTJE, BBAB Om fel medarbetare och konsult sägs upp kan det leda till att delar av företagets kundbas eroderas. MUAZZAM CHOUDHURY, MSC UTKÖPSSYSTEMEN UNDERGRÄVER FRÄMST DE MINDRE FÖRETAGENS EKONOMI. MUAZZAM CHOUDHURY, MSC LAS är en vacker tanke som blivit ett maktredskap. PER GUNNARSSON, DIREKTLAMINAT Att behöva säga upp medarbetare är varje företagares mardröm. Men att inte själv få avgöra vilka som får vara kvar och därmed säkra företagets överlevnad, det är om något ännu värre. TONY CORNELIUS, VM MEDIA 4 PARAGRAF 22

5 LAS i TEORIN NDER 70-TALET L ADES GRUNDEN för dagens arbetsrätt. Bland annat utformades lagen om anställningsskydd som under 80-talet ersattes av nuvarande anställningsskyddslag. I Lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS, regleras bland annat den anställdes skydd vid uppsägningar och avskedanden. Lagen innehåller bestämmelser om olika anställningsformer, uppsägningstider samt turordningsregler vid uppsägningar. Den politiska diskussionen om LAS handlar för det mesta om just turordningsreglerna. I 22 LAS finns den turordningsregel som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Bestämmelsen innebär i korthet att arbetstagare med längre anställningstid har företräde till fortsatt anställning framför arbetstagare med kortare anställningstid. Den som efter omplacering kan behålla anställningen måste endast ha tillräckliga kvalifikationer för sitt nya arbete. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Undantag från turordningsregeln och möjlighet att åsidosätta turordningen kan ske genom kollektivavtal, vilket följer av 2 LAS. Man brukar säga att lagen är semidispositiv. Det innebär att arbetsgivare och fack i kollektivavtal kan avtala bort rättsregeln. Den kan däremot inte förhandlas bort genom individuella avtal. Om inget kollektivavtal finns gäller lagen i oinskränkt form. PARAGRAF 22 5

6 DE SOM ETABLERAT SIG PÅ ARBETSMARKNADEN DRABBAS AV SÅ KALLADE INLÅSNINGSEFFEKTER EFTERSOM DEN SOM JOBBAT LÄNGE PÅ EN ARBETSPLATS TVEKAR ATT BYTA ARBETE. För en arbetsgivare med högst tio anställda finns möjlighet att innan turordningen fastställs undanta högst två arbetstagare som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Det innebär att de inte kommer att beröras av en eventuell uppsägning. LAS omfattar med några smärre undantag alla företagets anställda, inte bara medlemmar i facket. När uppsägningar på grund av arbetsbrist blir aktuella bestäms först så kallade turordningskretsar som anger hur många anställda som ska sägas upp. I nästa steg bestäms vilka personer som ska sägas upp. NTINGEN SKER UPPSÄGNINGARNA utifrån den lagstadgade turordningsregeln enligt principen sist in först ut, eller så upprättas en så kalllad avtalsturlista efter överenskommelse mellan den lokala fackklubben och arbetsgivaren. Den som sagts upp till följd av arbetsbrist har företrädesrätt till de arbeten som eventuellt uppstår hos arbetsgivaren till nio månader efter att den anställde slutat. Under den perioden kan alltså ingen annan anställas för ett arbete som den uppsagde har tillräckliga kvalifikationer för. Detta förutsätter dock att den uppsagde anmält sitt intresse för ett sådant företräde hos arbetsgivaren. Den kritik som riktas mot turordningsreglerna handlar framförallt om två saker. Dels är risken överhängande att företagen förlorar värdefull kompetens. Dels kan de som etablerat sig på arbetsmarknaden drabbas av så kallade inlåsningseffekter eftersom den som jobbat länge på en arbetsplats tvekar att byta arbete med följden att det leder till sämre placering i turordningen på nästa arbete. s 6 PARAGRAF 22

7 LAS i PRAKTIKEN Arbetsmarknaden förändras successivt, vilket ställer nya krav på både företag och anställda. Utgångspunkten måste vara att lagar och regler på arbetsmarknaden anpassas i takt med de förändrade förutsättningarna. AGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD har sina rötter i utvecklingen på arbetsmarknaden under 70-talet. Det var en annan tid, med ett annat ekonomiskt klimat och en arbetsmarknad som skiljer sig på flera punkter från dagens. Därför är det egentligen inte förvånande att många företag tycker att turordningsreglerna i LAS inte fungerar särskilt bra idag. Svenska företag har ett starkt intresse av en väl fungerande arbetsrätt som ger anställda trygghet och arbetsro. Man måste veta vad som gäller, det tjänar alla på, inte bara företagarna. Men det innebär inte att vi kan hålla fast vid det regelverk som av flera men givetvis inte av alla uppfattades vara rätt för 70-talets arbetsmarknad. Turordningsreglerna i LAS kan ge upphov till flera olika typer av problem för företag. De goda ambitioner som ligger bakom lagen får ofta helt andra konsekvenser. PARAGRAF 22 7

8 LAS i PRAKTIKEN LAS fungerar... LAS fungerar inte.. om uppsägning enligt turordningen inte innebär att några nyckelpersoner sägs upp. om företaget har tio eller färre anställda och därför får undanta två personer från turordningen. (Under förutsättning att företaget inte behöver undanta fler än två personer.) om företaget har råd att betala vad facket kräver för att göra avsteg från turordningen. om facket inte delar företagets bedömning om vilken kompetens som krävs och......en uppsägning enligt turordningen innebär att de mest kompetenta medarbetarna måste sägas upp....företaget har fler än tio anställda och därför inte får undanta några personer från turordningen....företaget har färre än tio anställda men behöver undanta fler än två personer. om facket delar företagens bedömning av vilken kompetens som krävs. om företaget inte har råd att betala vad facket kräver för att göra avsteg från turordningen. KONSEKVENSER AV LAGEN PERSONER MED SPECIALKOMPETENS eller nyexaminerade studenter med den senaste utbildningen inom exempelvis teknik tvingas gå vilket försämrar företagets konkurrenskraft. OPRÖVADE GRUPPER, exempelvis invandrare och ungdomar, nekas inträde på arbetsmarknaden. Det uppstår så kallade utestängningseffekter. JÄMSTÄLLDHETSARBETET på starkt mans- eller kvinnodominerade arbetsplatser hämmas. FÖRETAGENS ANSTRÄNGNINGAR MED att öka den etniska mångfalden på arbetsplatsen försvåras ofta. 8 PARAGRAF 22

9 SÄRSKILT FÖR MINDRE företag är det ofta mycket dyrt att förhandla sig till avsteg från turordningen. Överhuvudtaget hamnar små företag lätt i ett maktmässigt underläge gentemot facket. ICKE-FACK ANSLUTNA hamnar i ett sämre läge än fackanslutna när facket och arbetsgivaren förhandlar om avsteg från turordningsregeln. FÖRETRÄDESRÄT TEN VID återanställning baseras inte på kompetens och skicklighet utan på anställningsår, vilket riskerar att göra det svårare att rekrytera personer med rätt kompetens. BARA FÖRETAG MED MAXIMALT tio anställda får behålla två nyckelpersoner vid upprättande av avtalsturlista enligt den så kallade 2/10-regeln, det gör det riskfyllt att växa och anställa fler. L AGEN STÄLLER GENERATIONER mot varandra. Den kom till i syfte att gynna en grupp, vilket ofelbart går ut över en annan. R ÄDSLA FÖR AT T HAMNA L ÄNGST BAK i turordningen på en ny arbetsplats gör att många undviker att byta jobb. Det kan innebära ökad sjukdom och vantrivsel för den som stannar på ett jobb där han/hon inte trivs. L AGEN RISKERAR AT T öppna för godtycke, då olika lokala fackklubbar tilllämpar lagen på olika sätt. PARAGRAF 22 9

10 LAS nära att få HUSFABRIK PÅ FALL Husfabriken Arkos hamnade i en segdragen förhandling med Skogs- och träfacket när det stod klart att två nyckelpersoner måste lämna företaget på grund av turordningsreglerna. Vi hade tvingats lägga ned företaget om den ena personen hade fått gå, säger ägaren Christina Arnesson. 10 PARAGRAF 22

11 EDAN 1997 ÄGER och driver Christina Arnesson och maken Åke Arnesson företaget Arkos International som tillverkar och säljer hus- och husmoduler nära Gagnef i Dalarna. Företaget har gått och går fortfarande bra trots lågkonjunkturen, men när krisen förvärrades senhösten 2008 bestämde paret sig för att rusta företaget inför tuffare tider. Fyra personer skulle sägas upp och de kontaktade Skogs- och träfackets centrala förhandlingsenhet i Borlänge. Relationen med facket har alltid varit smidig, så även för fyra år sedan när företaget var tvunget att skära i verksamheten förra gången. Allt löstes snabbt och enkelt. SOM FÖRETAGARE KÄNNER MAN SIG SOM LIVEGEN INFÖR LAS OCH FACKET. Men denna gång uppstod oenighet om turordningslistan. Frågan var vilka personer som skulle få vara kvar på företaget. Yrkesskicklighet ställdes mot anställningstid, och i vissa fall facktillhörighet, enligt Christina Arnesson. En person som facket hade överst på turordningslistan var företatgets utlastningsansvarige, navet i verksamheten. Det är han som ser till att kunderna får rätt saker i rätt tid. Det tog lång tid för oss att hitta en kvalificerad person. Han kom från en konkurrent där han haft ett liknande jobb, och vi är jättenöjda med det han gör. Innan vi rekryterade honom hade vi testat en rad andra alternativ, som att låta andra medarbetare prova på jobbet. De felsatsningarna kostade oss en förmögenhet. Bara en modul levererad fel till Japan går på kronor, säger Christina Arnesson. Förutom den utlastningsansvarige toppade förmannen fackets lista. Det är han som bland annat avlastar Åke Arnesson som håller i den operativa PARAGRAF 22 11

12 ledningen. Förhandlingarna blev tuffa och till slut fick parterna ta en förhandlingspaus. När vi kom tillbaka meddelade vi att vi var redo att lägga ned fabriken om vi inte fick behålla den utlastningsansvarige, säger Christina Arnesson. Då gav de fackliga representanterna med sig. Den logistikansvarige stannade kvar medan förmannen plus två till på företaget sades upp. Är det verkligen facket, med stöd av LAS, som ska bestämma vilken laguppställning ett företag ska ha för att överleva krisen? Det är företagaren som tar de ekonomiska riskerna, säger Christina Arnesson. RISTER ELLSTRÖM, ombudsman på Skogs- och träfacket, höll i förhandlingarna med Arkos. Han tycker inte att facket har för stor makt. Jag har ingen förståelse för den inställningen. Arbetsrätten är så pass flexibel att arbetsgivare inte bör ha några problem med att anställa och säga upp folk. Och som arbetsgivare måste man ju ta ansvar för vilka man rekryterar, säger han. För honom är svaret på vilka kriterier som avgör var anställda hamnar på turordningslistan glasklar. Anställningstiden, säger han. Christina Arnesson håller inte med och poängterar att förlorarna inte bara finns bland företagarna. Som företagare känner man sig som livegen inför LAS och facket. Och om det är något vi har lärt oss på detta så är det att vara restriktiva med nyanställningar, fortsätter hon. s Arkos International AB Verksamhet: Tillverkar sedan 1997 hus- och husmoduler för den inhemska marknaden, samt för export till främst Japan, Spanien och Storbritannien. Fabriken ligger i Mockfjärd, Dalarna. Ägare: Christina och Åke Arnesson. Antal anställda: 18 hösten 2009 (Minskade från 25 anställda under våren) Omsättning: 30 miljoner kronor 12 PARAGRAF 22

13 Christina Arnesson och maken Åke Arnesson driver företaget Arkos International. De ställer sig frågan om facket, med stöd av LAS, ska bestämma vilken laguppställning ett företag ska ha. PARAGRAF 22 13

14 Det finns ingen KORPSERIE I NÄRINGSLIVET När bokbinderiföretaget BBAB drog ned på personalen satte sig facket på tvären. Turordningslistorna skulle följas till punkt och pricka. Jag hävdar att LAS lika mycket är ett problem för facket som för företaget, säger Ulrik Wehtje, styrelseordförande på BBAB. N AV DE VÄRSTA saker som en företagare kan vara med om är att säga upp personal. För en tid sedan tvingades BBAB att göra just detta. 17 personer fick gå. LAS-reglerna är skrivna för en helt annan arbetsmarknad än den vi har idag, säger Ulrik Wehtje. Han är särskilt kritisk mot hur det går till under förhandlingar om personer som ska undantas från turordningslistorna. Ibland går det lätt att få till undantag, ibland går det inte alls, menar han. 14 PARAGRAF 22

15 Hävdar man att lagen fungerar VISSTE DU ATT så gör den det ibland genom att man En femtedel av de svenska ungdomarna yngre än 25 år var arbetslösa tillsammans med facket kommer år Källa: Eurostat överens om undantag. Undantag som rundar grundregeln, säger han. Ulrik Wehtje anser att det inte går att förutse hur reglerna ska tillämpas och att det begränsar handlingsutrymmet väsentligt när man bedriver en verksamhet. Någon likhet inför lagen kan han inte se. Man kan dra stora likheter mellan lagidrotter och företag. Alla kämpar för segern men i företagens värld finns det bara en elitserie, ingen division 2 eller någon korpserie för dem som inte platsar i toppen. Å andra sidan finns det långt många fler grenar i näringslivet. Det gör att en person med en specifik kompetens, som inte efterfrågas av ett företag, kan hitta ett annat företag att jobba på. LRIK WEHTJE STÄLLER SIG frågan om hur stora chanser fotbollslandslaget skulle ha ifall lång och trogen tjänst var grundbulten för laguppställningen. Det skulle innebära att det räckte med att man bara behärskade spelet hjälpligt för att inte bli petad och att man skulle få acceptera att stjärnor sprang över till kon- varslet har dragit ut på tiden på Förhandlingarna efter det senaste BBAB. Det skapar problem, anser kurrenterna utan ersättning i form av Ulrik Wehtje. övergångssummor. Under den senaste förhandlingen såg han hur besvärligt det är för facket att acceptera undantag. Det är klart att det är känsligt för facket att peka ut vilka arbetskamrater som ska förlora sitt jobb. Det är mycket enklare att säga att anställningstiden får avgöra, säger han. PARAGRAF 22 15

16 Turordningsreglernas förlorare, enligt Ulrik Wehtje När företag tappar kompetens blir arbetsplatsen osäkrare för de kvarvarande. De som precis har lyckats ta sig in på en arbetsplats risker att åka ut snabbt igen. Och har man inte ens lyckats ta sig in får man acceptera arbetsgivare som inte vågar anställa och därmed går arbetstillfällen förlorade. Ett annat skäl kan vara att facket vill ha betalt. Finns det ett värde för företaget att få behålla nyckelpersoner kan man kanske omvandla det till ett värde för facket, lägger han till. BBAB har som många andra företag i den grafiska branschen varit tvunget att dra ned på personalen vid ett flertal tillfällen. Men däremellan, när det har gått bättre för företaget, har man anställt ny personal, ofta personer med ny kompetens. Omställningsförhandlingarna har hittills gått rätt bra, menar Wehtje. Men nu senast, när den ekonomiska krisen slog till mot företaget, uppstod problem. Då var det stopp, inga nya undantag och förhalade förhandlingar, säger han. Först när de fackliga representanterna insåg att en total nedläggning av företaget kunde bli resultatet av motståndet började man diskutera. Mer än ett halvår senare är vi fortfarande inte helt klara, det har kostat företaget mycket tid och pengar. Och slutligen hamnar vi nästan i det förslag som vi presenterade i januari. För de inblandade har processen inneburit stor ovisshet och enligt min mening mycket onödigt lidande, säger Ulrik Wehtje. s BBAB Bokbinderibolaget AB Grundat: Cirka 1950, vissa delar från 1828 Antal anställda: Före neddragningen 70, idag knappt 50 Omsättning: Drygt 40 miljoner kronor 16 PARAGRAF 22

17 TRE FRÅGOR TILL......Anna Lena Bohm, Uniguide AB Inställningen till LAS är stelbent Har turordningsreglerna skapat problem för er? Jag har som företagare dåliga erfarenheter av lagen om anställningsskydd och då särskilt turordningsregeln. Främst unga medarbetare har drabbats då de, av naturliga skäl, anställts senare och därmed haft kortare anställningstid att visa upp när det blivit aktuellt att förhandla med facket. Till följd av verksamhetens karaktär har det varit svårt för mig att hävda konkurrensfördelar mellan olika anställda då de formellt utfört liknande uppgifter. Givetvis har det, trots det, funnits reella skillnader i den faktiska prestationen som därmed inte kunnat beaktas. 2 Några grupper som drabbats särskilt hårt? Förutom unga medarbetare har även en rad specialister drabbats av lagens stelbenthet. Jag har vid flera tillfällen upplevt en enormt stelbent inställning till LAS, säger Anna Lena Bohm, Uniguide. 3 Har företaget stött på problem med facket? Vi har dessvärre råkat ut för problem med facket. Den lokala fackklubben som vi förhandlar med är relativt ung och representanterna oerfarna. Detta leder till osäkerhet vid förhandlingarna. Jag har vid fl era tillfällen upplevt en enormt stelbent inställning till LAS, lagen gäller ovillkorligen! Med den inställningen blir det svårt att föra konstruktiva diskussioner. Jag vill betona att LAS bara är en falsk trygghet eftersom företagen, i varje fall de stora, alltid kan köpa ut anställda. För oss små- och medelstora företag kan detta alternativ saknas eftersom det ofta är förenat med extrema kostnader. Här synliggörs en uppenbar orättvisa mellan olika företag där de mindre företagen drabbas oproportionerligt hårt. Uniguide AB Grundat: 1999 Antal anställda: 85 anställda i september 2009 (omräknat till heltid cirka 50) Omsättning: 23 miljoner kronor PARAGRAF 22 17

18 LAS är en vacker tanke som blivit ett MAKTREDSKAP Det var på monteringen som övertaligheten på Direktlaminat utanför Alvesta fanns och det var där som nedskärningarna borde göras. Men facket höll inte med och hävdade att LAS sa annorlunda, vilket innebar att fyra nyckelpersoner fick gå istället. ITUATIONEN PÅ DIREKTLAMINAT i Hjortsberga utanför Alvesta är densamma som på många andra håll i landet: Den ekonomiska krisen har minskat orderingången och tvingat fram personalminskningar. Vid förhandlingarna pekade vd:n Per Gunnarsson på att företaget i rollen som underleverantör redan var drabbat, att monteringen stod stilla och att det var där varslen borde läggas. Skogs- och träfacket däremot höll sig till turordningsreglerna vilket innebar att bland annat fyra nyanställda CNC-operatörer fick gå. Det minskade drastiskt den tekniska kompetensen i företaget samtidigt som det är en yrkeskategori svår att rekrytera när tiderna väl blir bättre. Det är frustrerande. Och framför allt visar det hur snett det blir när man använder LAS utan eftertanke, säger Per Gunnarsson. Han vill inte framstå som ännu en företagare drabbad av svåra tider och en oresonlig motpart. Däremot vill han ha en konkret debatt om vad som händer 18 PARAGRAF 22

19 LAS är en hämmande faktor för dem som vill byta jobb och prova något nytt, säger Per Gunnarsson på Direktlaminat. när man förlitar sig på ett så trubbigt instrument som LAS, särskilt som lagen i vissa lägen VISSTE DU ATT Flexicurity= kommer av sammansättning av orden flexibility sorterar bort människor från att komma in på arbetsmarknaden. och security. Modellen, som Rent krasst hindrar det oss företagare bland annat används i Danmark, innehåller flexibla regler från att visa mänsklighet med de människor för anställning och uppsägning som har lite personliga skavanker. Hur går i kombination med höga bidrag för den som saknar arbete. För det för Kalle som har lite alkoholproblem, att få bidrag ställs höga krav på Eva som har diabetes, Pelle som är hjärttransplanterad, för att nu inte tala om alla söker arbete. att den arbetslöse kontinuerligt Källa: Wikipedia människor med annan etnisk bakgrund än den svenska? Hur ska vi våga anställa dem? LAS hjälper verkligen inte dem som har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Borde arbetsgivarna inte hellre stimuleras att ge dem som har det största behovet chans till ett riktigt jobb? PARAGRAF 22 19

20 LAS HJÄLPER VERKLIGEN INTE DEM SOM HAR SVÅRIGHETER ATT TA SIG IN PÅ ARBETSMARKNADEN. LAS drabbar också företag som satsat hårt på att rekrytera kvinnor till mansdominerade arbetsplatser. De är ofta de sist anställda och får därför gå nu vilket gör att hela jämställdhetsarbetet är tillbaka på ruta ett. Lagen är dessutom en hämmande faktor för dem som vill byta jobb och prova något nytt. Det blir ett stort steg att efter 15 år på en arbetsplats ta steget och byta när man riskerar att bli utkastad som sist anställd på det nya jobbet. Vem gynnar det? Om inte LAS funnits hade det varit betydligt lättare att våga prova sina vingar med ett nytt jobb som man verkligen vill ha. Per Gunnarsson vänder sig också mot att lagen inte används på ett enhetligt sätt. Olika fackförbund använder den på olika sätt och det blir allt vanligare att genom förhandlingar gå runt regeln sist in, först ut. Därmed är hela meningen med LAS borta. Tryggheten är en illusion, den finns inte eftersom vi inte rår på marknaden. Per Gunnarsson efterlyser ett helhetsperspektiv i diskussionen och ett tydligt syfte med hur lagen används. Det ser jag inte idag. Tvärtom har LAS utvecklats till att bli ett maktmedel för vissa fack och då gagnar den varken arbetstagare, arbetsgivare eller arbetslösa. s Direktlaminat Startår: 1981 Antal anställda: 45 Omsättning: 60 miljoner kronor 20 PARAGRAF 22

21 Regelverket slår mot TJÄNSTEFÖRETAG Vad är syftet med LAS när det snarare är avstegen från lagen som är norm? Det undrar Muazzam Choudhury, vd på it-konsultföretaget MSC Konsult i Stockholm. UA ZZAM CHOUDHURY, vd på it-konsultföretaget MSC, vill att kompetens ska få ökad betydelse för LAS och turordningsreglerna. Med pengar och kollektivavtal existerar inte turordningsreglerna och LAS, säger han. Allt är möjligt, man kan behålla vilken kompetens man vill, bara man betalar för avstegen. Men det är där det spricker, speciellt för små företag med knappa resurser. Att förhandlingar och utköp tillhör vardagen kan han intyga efter 22 år som egenföretagare. Hans senaste rond med facket, vid årsskiftet, kostade närmare en miljon kronor när en handfull personer sades upp enligt avtalsturlistor och personliga uppgörelser. Då hade företaget visat förlustresultat i nio månader och kvar fanns närmare 40 personer. I ett företag där det är kunskap man säljer till andra företag och där kundrelationerna bygger på individer blir det väldigt märkligt att bedöma arbetsbrist utifrån medarbetarens anställningstid i företaget. Om fel medarbetare och konsult sägs upp kan det leda till att delar av företagets PARAGRAF 22 21

22 kundbas eroderas, säger Muazzam Choudhury. Han menar istället att medarbetarnas säljbarhet och kompetens borde vara det som styr turordningsreglerna i praktiken. Individer är inte lika utbytbara som förr när industriföretagen dominerade svensk ekonomi. Idag uppstår arbetsbrist snarare på individnivå. Följden av den omoderna lagstiftningen är att det blir dyrare för företag att driva verksamheter, enligt Muazzam Choudhury: Om fel medarbetare och konsult sägs upp kan det leda till att delar av ett tjänsteföretags kundbas eroderas, anser Muazzam Choudhury på MSC Konsult. Utköpssystemen undergräver främst de mindre företagens ekonomi, och konkurrenskraften hotas eftersom företagen tvingas behålla personer som inte får dem att springa snabbare. Dessutom blir företagen mer tveksamma till att anställa på grund av allt krångel med LAS. Muazzam Choudhury ställer sig frågande till om lagstiftningen ens behövs i dagens samhälle, men har också flera förslag på hur den kan reformeras. Förutom att baka in kompetens i en modernare arbetsrätt är Muazzam 22 PARAGRAF 22

23 MED PENGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL EXISTERAR INTE TURORDNINGS- REGLERNA OCH LAS. Choudhurys recept att använda standardpriser vid utköp och uppsägningar. Priser som är differentierade efter företagens storlek. Då vet man tidigt vad det kostar och vilken kompetens man har råd att ha kvar, säger han. Det skulle också innebära att man fick bukt på det godtycke som råder i avgångsvederlagen som facken förhandlar till sig för sina olika medlemmar, menar Muazzam Choudhury. Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. Jonas Milton, som är vd på Almega, ser hur svårt det är för tjänsteföretagen att hantera LAS-problematiken. Det borde inte bara vara tillräckliga kvalifikationer som styr rangordningen vid LAS, utan nödvändiga kvalifikationer, säger han. Hans lösning på en uppdaterad arbetsrättslagstiftning är enkel. Ge arbetsgivarna mer att säga till om när det gäller vilken laguppställning de ska spela med framöver. Samtidigt kan man låta det kosta mer genom att till exempel betala längre uppsägningstider, säger han. MSC Konsult, Stockholm Verksamhet: Tillhandahåller konsulttjänster inom it och management Grundat: 1987 Grundare och vd: Muazzam Choudhury Antal anställda: 46 Omsättning: Cirka 50 miljoner kronor VISSTE DU ATT Under första kvartalet år 2009 var ungdomar i åldern år arbetslösa. Detta motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Källa: SCB PARAGRAF 22 23

24 Reglerna HÄMMAR FORTBILDNINGEN AD Plasts vd Michael Jonsson anser att LAS hämmar både företag och individ. Det förekommer att personer som varit anställda länge på samma arbetsplats inte aktivt deltar i fortbildning eftersom de känner sig säkra på sin anställning, säger han. NDERSTORPFÖRETAGET AD Plast sysslar med formsprutning av plast. När företaget drabbades av krisen för ett år sedan stod det klart att 15 personer måste lämna företaget. Det var en smärtsam process för alla inblandade parter. Trots den goda viljan hos alla parter att se till företagets bästa blev det uppenbart att LAS inte underlättade våra försök att hitta en gemensam bästa lösning. De nödvändiga neddragningarna slutade med att flera viktiga nyckelpersoner tvingades lämna företaget, säger Michael Jonsson. LAS, skapar i sig ingen trygghet, anser Michael Jonsson. Tryggheten borde istället kopplas till möjligheten att snabbt få ett nytt arbete vid frivilliga eller påtvingade uppsägningar. Tillgång på arbete skapas av många konkurrenskraftiga företag, drivna av rätt personer, på rätt plats, säger han. 24 PARAGRAF 22

25 JAG TAR AVSTÅND FRÅN GOD- TYCKE OCH FÖRESPRÅKAR INTE ETT BORTTAGANDE AV LAGEN. Ett stort problem är att resurserna inte är oändliga. Ett företag, som gör sig av med en kompetent medarbetare för att sedan tvingas lägga resurser på att kompetenshöja en annan, förlorar snabbt konkurrenskraft. Konkurrenskraft är en förutsättning för företagets fortlevnad och VISSTE DU ATT därmed naturligtvis möjligheten att anställa och Danmark och Nederländerna skapa nya jobbtillfällen. har länge haft väldigt låg ungdomsarbetslöshet. Bulgarien De starka skrivningarna i lagen, till förmån har minskat sin arbetslöshet för den som varit anställd länge, var ett sätt för bland unga med nästan en sjuttiotalets politiker att möta de då aktuella tredjedel jämfört med problemen och utmaningarna på arbetsmarknaden. Vilken lag från den tiden svarar mot da- I Tjeckien har ungdomsarbetslösheten halverats sedan år Källa: Ekonomifakta gens aktuella problem och utmaningar, undrar Michael Jonsson. RITIKERNA HÄVDAR OFTA att en arbetsmarknad utan LAS skulle präglas av arbetsgivarnas godtycke vilket skulle slå ut redan svaga grupper som unga och invandrare. Michael Jonsson har viss förståelse för oron. Men förändringarna är ändå nödvändiga. Istället menar jag att lagen borde kompletteras Michael Jonsson med skrivningar som innebär att hänsyn till kompetens och skicklighet tas. Vid lika kompetens kan anställningsår få avgöra, säger han. Ett system som inkluderar andra faktorer än anställningsår skulle inspirera människor att aktivt påverka den egna arbetssituationen. Idag förekommer det att människor som varit anställda länge på samma PARAGRAF 22 25

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer.

Anställa & säga upp. Pocket. Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker. det rätt i pränt. Skriva avtal. Så blir. anställningsformer. En guide från Tidningen Chef Pocket Skriva avtal. Så blir det rätt i pränt. Nya regler. Alla anställningsformer. Anställa & säga upp ANSTÄLLA AVVECKLA UTVECKLA Gör rätt: Så lyckas du när förhållandet spricker

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning

Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Individuell lön lönar det sig? Fakta och tro om individuell lönesättning Innehållsförteckning Förord Varför denna bok? Vad är lön? Vad är individuell lönesättning? Inget nytt Sverige långt framme Global

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper

Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper Institutionen för handelsrätt HT 2007 HAR137 Självständigt arbete Kandidatuppsats Sist in först ut Om huvudprincipens effekter för utsatta arbetstagargrupper Handledare Reinhold Fahlbeck Författare Therese

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

du har fel om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg

du har fel om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg du har fel Alder! om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg Copyright 2012 TRR Trygghetsrådet Projektledning: Ann-Sofi Sjöberg Redaktör: Gunilla Mild Nygren Skribenter: Ann-Sofi

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

MIA RÖNNMAR ANN NUMHAUSER-HENNING. Det flexibla svenska anställningsskyddet 2010-11 NR 2

MIA RÖNNMAR ANN NUMHAUSER-HENNING. Det flexibla svenska anställningsskyddet 2010-11 NR 2 MIA RÖNNMAR ANN NUMHAUSER-HENNING Det flexibla svenska anställningsskyddet 2010-11 NR 2 382 Ann Numhauser-Henning & Mia Rönnmar Det flexibla svenska anställningsskyddet ANN NUMHAUSER-HENNING* & MIA RÖNNMAR**

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

Humanioras sak är vår

Humanioras sak är vår CENTERSTUDENTER Humanioras sak är vår Den högre utbildningen Problemen och vad vi kan göra åt dem Hanna Marie Björklund 1 1:a Upplagan Centerstudenter 2013 Centerstudenter, Stora Nygatan 4, Box 2200, 103

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer