Kort om anställningsskyddet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort om anställningsskyddet"

Transkript

1 Kort om anställningsskyddet

2 Kort om anställningsskyddet

3 Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr lo

4 För dig som är medlem... Vi som arbetar fackligt upplever ofta att det saknas grundläggande kunskaper om vad anställningsskyddslagen egentligen innebär. Vår övertygelse är att om alla visste hur lagen fungerar så skulle mycket av den kritik som idag riktas mot den upphöra. Anställningsskyddslagen fungerar nämligen mycket bra. Den förenar på ett ganska fiffigt sätt arbetsgivarnas krav på effektivitet och flexibilitet med arbetstagarnas behov av skydd mot godtyckliga uppsägningar. Genom att det finns fasta spelregler är antalet domstolstvister kring uppsägningar och avskedanden få. De tvister som trots allt uppstår löser man nästan alltid på arbetsplatsen genom förhandlingar. Däremot skapar reglerna varken fler eller färre jobb. Lagens uppgift är att skapa rättssäkerhet, det vill säga att skydda de anställda mot godtycke. Arbetstillfällen skapas på annat sätt, framförallt genom att öka efterfrågan i ekonomin. Eftersom det ofta är en katastrof att bli av med jobbet är det viktigt att reglerna uppfattas som rättvisa och rimliga. Ett exempel är turordningsreglerna. Det är inte en lätt uppgift att skapa en regel om vem som ska bli uppsagd när ett företag behöver dra ned på antalet anställda. Även för arbetsgivaren kan det vara en mycket obehaglig uppgift. Men principen om att den som har kortast anställningstid får gå först upplevs som rättvis av nästan alla. Lagen innebär visserligen att den principen inte alltid behöver upprätthållas när verksamheten ställer andra krav. Men som grundregel är den bra och innebär att det nästan inte förekommer några domstolstvister kring uppsägningar på grund av arbetsbrist, trots att det skett hundratusentals sådana uppsägningar de senaste åren. Regeln fungerar i verkligheten, upplevs som rättvis och löser på så sätt en svår situation. Den innebär också att den som 3

5 sägs upp slipper att bli stämplad som mindre värdefull eller oönskad. En så bra regel borde det vara självklart att slå vakt om! För dig som vill veta mer om anställningsskyddet har vi tagit fram denna kortfattade beskrivning. Sprid gärna den bland alla du vet är intresserade. Som sagt, ju fler som kan reglerna desto fler tror vi kommer att sluta upp kring försvaret kring lagen. Lagens huvudprinciper Lagen är uppbyggd på fyra grundpelare. 1. En anställning gäller normalt tills vidare, det vill säga utan en i förväg bestämd slutdag. 2. En arbetsgivare måste ha saklig grund för att säga upp eller avskeda en anställd. 3. Om arbetsgivaren vill säga upp en anställd på grund av arbetsbrist ska det ske i turordning efter anställningstid, sist anställd sägs upp först. 4. Den arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning under en viss tid om arbetsgivaren behöver anställa på nytt. Om en av dessa grundpelare tas bort raseras anställningsskyddet. Det beror på att det är arbetsgivaren som bestämmer om det finns arbetsbrist. Arbetsbrist är med andra ord alltid saklig grund att säga upp en anställd. Om arbetsgivaren då fritt kunde välja vem han ska säga upp faller hela anställningsskyddet. Anställningsskyddet ligger i att arbetsgivaren måste följa turordningen och inte kan välja fritt. På samma sätt är det med företrädesrätten till återanställning. Eftersom arbetsgivaren är fri att säga upp på grund av arbetsbrist skulle hon eller han utan dessa regler kunna säga upp samtliga eller stora delar av personalen och sedan i efterhand välja ut och återanställa dem företaget vill ha kvar. 4

6 Men arbetsgivaren behöver aldrig säga upp en anställd som är absolut nödvändig för verksamheten. En anställd som har unika kunskaper eller färdigheter som företaget behöver och som ingen annan anställd klarar av, ens efter viss upplärning, kan arbetsgivaren alltid behålla. Anställningsskyddslagen är aldrig ett hinder för arbetstagaren Anställningsskyddslagen är tvingande till arbetstagarens fördel. Det innebär att det inte är tillåtet att avtala om sämre regler för den anställde, exempelvis att avtala bort anställningsskyddet eller förkorta uppsägningstiden. Reglerna är tvingande därför att arbetstagaren normalt är den svagare parten när ett anställningsavtal träffas. Arbetsgivaren kan annars sätta mycket stor press på den som söker ett arbete att acceptera oskäligt dåliga villkor för att få jobbet. Däremot är det alltid tillåtet att avtala om regler som är bättre för den anställde. Lagen är alltså aldrig något hinder för den anställde att kräva förbättringar. Den är bara ett skydd mot försämringar. Exempelvis bör en anställd som har längre uppsägningstid än en månad på det arbete hon eller han har, naturligtvis ställa krav på att få behålla sin längre uppsägningstid om man byter arbete. Vissa regler i lagen kan facket och arbetsgivaren förändra genom kollektivavtal. Det innebär att det är möjligt att anpassa lagens regler efter förhållandena i en viss bransch eller att arbetstagarna byter till sig bättre regler på någon punkt mot att man accepterar försämringar i något annat avseende. Genom att avtalet har träffats med facket har lagstiftaren ansett att det finns tillräckliga garantier för att arbetstagarna inte tvingas att avstå från sina rättigheter. 5

7 Facket anses så starkt att det är en jämbördig motpart till arbetsgivaren. Vissa regler kräver att kollektivavtalet har slutits eller godkänts av det centrala facket, förbundet. Facket kan också internt bestämma vilka regler som man tillåter sina lokala organisationer att avtala om. Sådana beslut fattas normalt av förbundsstyrelsen. Tillsvidareanställning är huvudregel En anställning gäller normalt tills vidare, det vill säga den har inte någon i förväg bestämd slutdag. Om inget annat uttryckligen sägs vid anställningen är man därför tillsvidareanställd. Det är arbetsgivaren som ska bevisa att anställningen är tidsbegränsad. Denna regel är viktig eftersom en tidsbegränsad anställning automatiskt upphör den dag man bestämt. Arbetsgivaren behöver då inte ha saklig grund för att avsluta anställningen. Har man en tidsbegränsad anställning har man alltså bara anställningsskydd under en begränsad tid. Man kan säga att tillsvidareanställning är nyckeln till anställningsskyddet. Att man är tillsvidareanställd innebär dock inte att anställningen skulle vara för evigt. Innebörden är bara att arbetsgivaren måste säga upp anställningsavtalet med viss uppsägningstid och att han då måste ha saklig grund för det. Som nämnts är arbetsbrist, det vill säga att arbetsgivaren vill dra ned på personalstyrkan, alltid saklig grund. Uppsägningstiden är mellan en och sex månader. De första två åren av anställningen är den en månad. Därefter ökar uppsägningstidens längd en månad vartannat år så att den efter tio års anställning är sex månader. Det innebär att den arbetsgivare som tillsvidareanställer en arbetstagare under de första två åren kan säga upp den anställde 6

8 med endast en månads uppsägningstid. Arbetsgivaren tar alltså ingen större risk om han tillsvidareanställer, även om han skulle vara osäker på om han har arbete åt den anställde i framtiden. Sakligt sett finns det därför inga starka skäl för arbetsgivaren att anställa tidsbegränsat bara för att hon eller han är osäker på exempelvis orderingången i framtiden. Skillnaden ligger huvudsakligen i att om den anställde är tillsvidareanställd så måste arbetsgivaren följa turordningsreglerna och kan inte välja fritt vem som ska sägas upp om hon eller han har anställt flera. Men den som är sist anställd kan alltid sägas upp med en månads uppsägningstid de första två åren. För den som är anställd före den 1 januari 1997 beräknas uppsägningstiden efter ålder, men är även då mellan en och sex månader. Kollektivavtalen kan också innehålla avvikelser från lagens regler. Den anställde kan enligt lagen säga upp sig med en månads uppsägningstid. Inte sällan har den tiden förlängts till exempelvis tre månader genom kollektivavtal. I lagen anges när en arbetsgivare får anställa på begränsad tid. De vanligaste situationerna när det är tillåtet med tidsbegränsade anställningar är vikariat eller tillfälliga arbetstoppar. Så kallade projektanställningar är däremot oftast otillåtna. För att dessa ska vara tillåtna krävs att arbetsuppgifterna är tidsbegränsade och att arbetsgivaren behöver en särskild kompetens som normalt inte finns på arbetsplatsen. Det går inte att kalla personal som utför sedvanligt arbete på arbetsplatsen för projektanställda. Tidsbegränsade anställningar får inte avbrytas i förväg om man inte kommit överens om det. Tidsbegränsade anställningar får inte heller pågå hur länge som helst. Olika former av tidsbegränsade anställningar har olika begränsningar för att inte kunna missbrukas. Avsikten är 7

9 att den arbetsgivare som behöver personal mer stadigvarande ska anställa tillsvidare. Tyvärr måste man dock konstatera att det går att låta personal arbeta på tidsbegränsade anställningar under mycket lång tid utan att bryta mot lagen. Denna brist i lagen har framförallt drabbat kvinnor inom den offentliga sektorn. LO har krävt att lagen ska förstärkas på den punkten. Så har också delvis skett. Ju större möjligheter arbetsgivaren får att anställa på begränsad tid, desto fler ställs utan anställningsskydd. Uppsägning eller avskedande? Juridiskt skiljer man på uppsägningar och avskedanden. Skillnaden är att vid en uppsägning så har arbetstagaren alltid rätt till en betald uppsägningstid på mellan en till sex månader. Uppsägning kan ske antingen med hänvisning till personliga skäl eller arbetsbrist. Vid ett avskedande får arbetstagaren sluta omedelbart och har ingen rätt till ytterligare lön. Avskedande får bara ske om arbetstagaren allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Avskedanden är ovanliga. Det vanligaste fallet är att arbetstagaren har gjort sig skyldig till något brott mot arbetsgivaren, exempelvis stulit. Om arbetsgivaren vill minska antalet anställda, det vill säga att säga upp på grund av arbetsbrist, är det alltid fråga om uppsägning med betald uppsägningstid. Saklig grund Enligt 7 ska en uppsägning från arbetsgivaren vara sakligt grundad. Vad det innebär anges inte närmare i lagtexten utan framgår av Arbetsdomstolens praxis. Domstolen har i ett mycket stort antal fall tagit ställning till den frågan. Det är alltid arbetsgivaren som ska bevisa att det finns saklig grund för uppsägning. 8

10 En uppsägning är inte sakligt grundad om arbetsgivaren kan lösa problemen genom att omplacera arbetstagaren. Arbetsgivaren måste alltid undersöka den möjligheten först. I praktiken innebär det att den som arbetar i ett stort företag med många olika typer av arbetsuppgifter har ett bättre anställningsskydd än den som arbetar i ett litet företag. Det finns två typer av uppsägningar, uppsägning på grund av personliga skäl och uppsägning på grund av arbetsbrist. Uppsägning av personliga skäl innebär att arbetsgivaren menar att en anställd ska sägas upp på grund av någon omständighet som hänför sig till just den personen, exempelvis på grund av missskötsamhet. Arbetsbristuppsägningar är uppsägningar som beror på att arbetsgivaren vill minska personalstyrkan. Arbetsbrist är alltid saklig grund för uppsägning. Uppsägning på grund av personliga skäl Att ha ett arbete och kunna försörja sig och sin familj är bland det viktigaste i livet. När det gäller uppsägning på grund av personliga skäl väger Arbetsdomstolen därför arbetsgivarens intresse av en väl fungerande arbetsplats och en effektiv produktion mot arbetstagarens intresse av att få ha kvar sin anställning. Uppsägning är alltid en sista utväg som bara får tas till sedan man har försökt lösa problemen på annat sätt men inte lyckats. Kort kan man beskriva anställningsskyddet i dessa fall på följande sätt: Om arbetsgivaren menar att en arbetstagare missköter sig eller inte uppfyller de önskemål arbetsgivaren har ska det tydligt klargöras för arbetstagaren så att denne får en chans att ändra sitt beteende. Inte sällan missar arbetsgivaren det utan låter saker passera för att sedan plötsligt ta till en uppsägning som första åtgärd. Det är inte tillåtet. Arbetstagaren måste få 9

11 klart för sig att hon eller han riskerar att sägas upp om man inte ändrar sig. Domstolen tittar inte bara på vad som redan har hänt utan det viktiga är vilka slutsatser man kan dra för framtiden. Tror man att arbetstagaren i fortsättningen kommer att klara av arbetet och sköta sig finns oftast inte saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren får normalt inte heller enbart åberopa händelser som han känt till i mer än två månader utan att vidta någon åtgärd. Vissa saker ser Arbetsdomstolen mycket allvarligt på. Om arbets-tagaren har gjort sig skyldig till ett brott mot arbetsgivaren är det ofta saklig grund för uppsägning eller till och med avskedande. Det behöver inte vara ett allvarligt brott utan det räcker att man exempelvis stulit för några tior. Arbetstagaren har en långtgående lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. En anställd får absolut inte själv bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren. Innan en anställd går till myndigheter eller tidningar med något missförhållande måste man normalt ta upp eventuella problem med sin arbetsgivare och på så sätt försöka få rättelse. En anställd hos stat, kommun och landsting har dock ett meddelarskydd som innebär att man kan tipsa tidningar och andra massmedier om missförhållanden i verksamheten utan att arbetsgivaren får efterforska källan till uppgifterna. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att arbetstagare sägs upp med hänvisning till sjukdom. Inte sällan har sjukdomen orsakats av arbetet. I dessa fall ställs det stora krav på arbetsgivaren att försöka lösa situationen utan att säga upp den anställde. Det kan gälla att anpassa arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna så att den anställde kan arbeta kvar eller att organisera om arbetet. Det kan också vara frågan om att genom utbildning skapa förutsättningar för att omplacera den anställde. Det ställs också krav på arbetstagaren att verkligen 10

12 bjuda till och delta i utbildning eller försöka klara det arbete som arbetsgivaren erbjuder. Sammanfattningsvis kan man säga att sjukdom inte är saklig grund att säga upp en arbetstagare. Men om sjukdomen inte går att bota och den innebär att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren kan det i slutänden vara saklig grund för uppsägning När Arbetsdomstolen gör sin slutliga bedömning av om saklig grund föreligger väger man också in hur länge den uppsagde varit anställd hos arbetsgivaren, om arbetstagaren tidigare skött sig väl och vilka möjligheter arbetsgivaren har att bemästra situationen. Det ställs större krav på ett stort företag med stora resurser än på ett litet. Ett litet företag kan exempelvis ha mycket svårare att hantera oplanerad och ofta återkommande frånvaro på grund av alkoholism än vad ett stort företag har. Uppsägning på grund av arbetsbrist Alla uppsägningar som inte beror på en viss anställds personliga egenskaper kallas juridiskt arbetsbristuppsägningar. Det är egentligen inte en särskilt lyckad beteckning eftersom det inte behöver vara brist på arbetsuppgifter som ligger bakom. Arbetsgivaren bestämmer helt enkelt själv hur många anställda det ska finnas i företaget. Även om personalen arbetar dag och natt kan arbetsgivaren bestämma att hon eller han vill höja lönsamheten genom att dra ned på personalstyrkan. Det brukar framstå som obegripligt för många. Vid så kallade MBL-förhandlingar kan facket försöka övertyga arbetsgivaren om att inte dra ned på antalet anställda, men det är arbetsgivaren som bestämmer och frågan kan därför inte prövas av domstol. Huvudregeln vid arbetsbristuppsägningar är att de anställda sägs upp i turordning efter anställningstid. Den med kortast anställningstid sägs upp först. Men lagen innebär också 11

13 att arbetsgivaren får göra undantag från huvudregeln om den innebär att en anställd som är helt nödvändig för företagets verksamhet skulle sägas upp. Med andra ord, det finns ingen annan på företaget som efter rimlig upplärningstid kan utföra den personens arbetsuppgifter. Sådana personer behöver aldrig sägas upp. Det är alltså inte fråga om ett undantag från lagen, utan det följer direkt av lagens regler. Men en anställd som har längre anställningstid än en person som med stöd av den regeln får vara kvar kan naturligtvis ifrågasätta arbetsgivarens beslut att säga upp henne eller honom. Det blir då i sista hand domstol som får ta ställning till om arbetsgivaren gjort en riktig bedömning. Sådana tvister är mycket ovanliga. Dessutom kan arbetsgivaren och facket komma överens om avsteg från huvudregeln. Om arbetsgivaren kan övertyga facket om att det är nödvändigt att behålla vissa personer kan man träffa ett avtal om det. Eftersom inga är så angelägna om att företaget ska leva vidare som de anställda, det vill säga det lokala facket, innebär även den regeln en garanti för att företagen kan behålla den personal som är nödvändig för företagets framtid. Men då måste parterna vara överens, arbetsgivaren kan inte bestämma godtyckligt. En skriftlig turordningsöverenskommelse mellan facket och arbetsgivaren kan normalt inte angripas av en enskild anställd som exempelvis tycker att parterna missbedömt dennes kvalifikationer. En arbetstagare som behöver omplaceras i samband med arbetsbristuppsägningar måste ha tillräckliga kvalifikationer för sina nya arbetsuppgifter. Det innebär kortfattat att den anställde måste ha sådana allmänna kvalifikationer som arbetsgivaren normalt kräver av en nyanställd på det jobbet. En viss upplärningstid och kompletterande utbildning får arbetsgivaren räkna med. 12

14 Varje kollektivavtalsområde på arbetsplatsen bildar en turordningskrets. Det innebär normalt att arbetarna tillhör en krets och tjänstemännen en annan. Ibland finns det ytterligare kretsar. Varje turordningskrets omfattar bara den egna driftsenheten, arbetsplatsen. Facket kan dock begära att alla driftsenheter på orten ska räknas samman. Arbetsgivarens familj omfattas inte av anställningsskyddslagen och går därför helt utanför turordningen. Företrädesrätten till återanställning Som nämnts ovan är företrädesrätten till återanställning helt avgörande för att anställningsskyddet ska fungera. För att ha företrädesrätt ska man ha varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren. När anställningstiden beräknas får all tid räknas med från alla typer av anställningar, även tidsbegränsade anställningar. Den anställde måste ha anmält till arbetsgivaren att hon eller han är intresserad av att bli återanställd. Företrädesrätten gäller från det man blivit uppsagd eller underrättats om att den tidsbegränsade anställning man har inte kommer att förlängas. Den gäller sedan nio månader efter den sista anställningsdagen. Om man under niomånadersperioden går in och arbetar börjar en ny niomånadersperiod att löpa när den anställningen slutar. Företrädesrätten gäller inom den driftsenhet, exempelvis den affär eller daghem, där man tidigare arbetat. Har arbetsgivaren flera driftsenheter på samma ort kan facket begära att företrädesrätten ska gälla till alla driftsenheterna på orten. Om arbetsgivaren har flera kollektivavtalsområden gäller företrädesrätten det kollektivavtalsområde där man senast arbetat. Den som haft en tillsvidareanställning har företrädesrätt till tidsbegränsade anställningar och tvärtom. 13

15 Men för att företrädesrätten ska gälla måste arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Det innebär att arbetstagaren måste vara lika kvalificerad som andra som skulle kunna komma ifråga för jobbet. Om återanställningen gäller samma arbete som arbetstagaren tidigare haft är det kravet naturligtvis alltid uppfyllt. Men om det är ett annat arbete som är ledigt gäller bara företrädesrätten om man efter viss kortare upplärningstid kan klara det nya arbetet. Några korta råd till dig som blir uppsagd eller avskedad Om du blir uppsagd eller avskedad och tycker det är fel ska du omedelbart kontakta facket. Det är mycket viktigt att du gör det direkt och inte väntar. Enligt lagen gäller nämligen mycket korta tidsfrister för att angripa en uppsägning eller avskedande. Om den anställde vill ogiltigförklara ett sådant beslut måste det i normalfallet ske inom 14 dagar från det man blev uppsagd eller avskedad. Även för att kräva skadestånd gäller korta frister. Den som är med i facket kan sedan räkna med att få hjälp att förhandla med arbetsgivaren. Det finns också möjlighet att beviljas facklig rättshjälp. Det innebär att man helt kostnadsfritt får hjälp av en arbetsrättsjurist att driva sitt ärende. Facket gör dock en bedömning av om det finns några chanser att vinna ärendet innan man beviljar rättshjälp. Om man får rättshjälp betalar facket alla kostnader även om man i slutänden förlorar tvisten. Det är en mycket värdefull medlemsförmån som kan vara värd kr. Den som driver sitt ärende själv bör känna till att det även finns mycket korta frister för att stämma arbetsgivaren inför domstol. Den som gör det och förlorar får betala alla rättegångskostnader själv, både de egna och arbetsgivarens. 14

16 Kort om anställningsskyddet Vi som arbetar fackligt upplever ofta att det saknas grundläggande kunskaper om vad anställningsskyddslagen egentligen innebär. Vår övertygelse är att om alla visste hur lagen fungerar så skulle mycket av den kritik som idag riktas mot den upphöra. Hur fungerar turordningsregeln? På vilka grunder har en arbetsgivare rätt att frångå regeln? När har arbetstagaren företrädesrätt till annan anställning efter uppsägning? Vad är skälig orsak till uppsägning? I skriften har vi tagit fram en kortare beskrivning om hur de svenska anställningsvillkoren ser ut. art.nr

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

Gemensam kommentar. Visstidsanställning. TEKO och Unionen/Sveriges Ingenjörer

Gemensam kommentar. Visstidsanställning. TEKO och Unionen/Sveriges Ingenjörer Gemensam kommentar Visstidsanställning TEKO och Unionen/Sveriges Ingenjörer 1(11) Gemensam kommentar till 3 Anställning Gemensamt har parterna upprättat följande kommentar till regler om visstidsanställning

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Omorganisation på jobbet

Omorganisation på jobbet Omorganisation på jobbet Arbetsskyldighetens gränser Definitioner Omorganisation på jobbet Omplaceringsutredning (LAS 7 ) Steg för steg Anställningsavtalets ram Arbetsskyldighetens gränser Omständigheter

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman

förord (sjunde upplagan 2014, Jure Förlag). Stockholm i december 2014 Sören Öman förord Arbetsdomstolen har en central roll när det gäller anställningsskyddet och har i sin praxis utvecklat flera viktiga principer. Domstolens domar innehåller ofta pedagogiska sammanfattningar av vad

Läs mer

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS

LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS TP #1 Lathund LAS (Lagen om Anställningsskydd) Foto: Lars Pehrsson/TT/SvD LAG (1982:80) OM ANSTÄLLNINGSSKYDD UPPDATERAD T.OM. SFS 2014:423. Version 1 14 april 2015 Allt om Juridiks lathund är en förkortning

Läs mer

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING Gunvor Axelsson KAU 9 januari 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3

ARBETSRÄTT Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 ARBETSRÄTT Uppgift 1 a) Lars har fått en tidsbegränsad anställning enligt 5 1st punkt 2 Lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 2st kan ett sådant avtal inte sägas upp i förtid om man inte uttryckligen

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: :13 FörL, Föräldraledighetslagen. Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: :13 FörL, Föräldraledighetslagen. Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: 2006-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: FörL, Föräldraledighetslagen Malin Looberger Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Är uppräkningen till 24 000 kr kopplad till individen som genererar det extra utrymmet eller går det in i hela "potten" och kan läggas på andra som ligger

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Tentamen Kommentar

Tentamen Kommentar Uppsala universitet Juridiska institutionen Arbetsrätt VT 2012, 15/30 hp Tentamen 2012-03-16 Kommentar Obs! Detta är inget modellsvar utan en kommentar kring frågor och bedömningar som kan eller bör finnas

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan

GWA ARTIKELSERIE. 1. Information om Avtalsrörelsen 2010 avseende bemanningsfrågan GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni 2010 ARBETSRÄTT Sommaren är här och många är på väg till välförtjänt ledighet.

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62) 2013-01-18 Rnr 89.12 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden

Att göra vid anställning och uppsägning. Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Att göra vid anställning och uppsägning Civilavtalets och Förpackningsavtalets tillämpningsområden Innehållsförteckning Förord... 3 1. Anställning av medarbetare... 4 Anställningsformer... 4 Anställningsavtal,

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget Förhandlingsprotokoll 2013-09-26 Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Parter: Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om vissa försvarsmaktsanställningar; SFS 2012:332 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjer för personalavveckling Riktlinjer för personalavveckling Innehåll Personalavveckling... 3 Arbetsbrist... 3 Uppsägning på grund av personliga skäl... 4 Uppsägningsbesked... 4 Fullföljdshänvisning... 5 Tvåmånadersregeln... 5 Varning

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

UPPGIFT 1 Svarsförslag

UPPGIFT 1 Svarsförslag Övningsfrågor arbetsrätt svar VT 2012 UPPGIFT 1 a) Ja då dessa arbetsuppgifter står i naturligt samband med de arbetsuppgifter hon skall utföra enligt kollektivavtalet. Hon torde också ha tillräckliga

Läs mer

Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15)

Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005: 15) Rubrik Departementsserien, Ds 1 Inledning...5 2 Promemorians lagförslag...7 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juli, 2011 Då var sommaren åter här och några veckors ledighet väntar de flesta

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Gjorde undantagsregeln skillnad?

Gjorde undantagsregeln skillnad? Gjorde undantagsregeln skillnad? nr 5 2009 årgång 37 Möjligheten för företag med högst tio anställda att undanta två personer från regeln sist in, först ut har givit få mätbara resultat. Små företag anställde

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar. 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse:

Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar. 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse: Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar Bilaga 2 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse: 2 Anställning De anställningsformer som anges

Läs mer

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år.

Tjänsteman kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad tjänstemannen fyller 60 år. Mom 2 Kollektivavtalad deltid i pensioneringssyfte Bilaga 5 1 (7) Mom 2:1 Avsättning till deltidspension Avsättning till deltidspension sker år 2014 med 0,2 % och år 2015 med ytterligare 0,3 %. Avsättningen

Läs mer

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING

AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING Gunvor Axelsson KAU 21 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS)

1 (11) LAS-rutin. Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 2013-09-17 1 (11) LAS-rutin Stödrutin till chefer för sammanhållen LAS-bevakning inom Nacka kommun enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) 1 2 (11) Innehåll 1. Konvertering till tillsvidareanställning...

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2015-01-27 1 (10) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:185

Regeringens proposition 2005/06:185 Regeringens proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Utlåtande Inhyrning och anställningstrygghet motionerna A92 A109 Inom industrin har användningen av visstidsanställningar ökat markant de senaste åren. Under en lång period har företag, delvis till följd

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012 Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012 Den 8 januari fastställde avdelningsstyrelsen förhandlingsstrukturen som Vision Stockholms stad

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning

Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning Fôretrâdesrâtt till âteranstâllning Carin Ulander-Wdnman IUSTUS FÔRLAG Innehâll Fôrkortningar 15 DEL I INLEDNING OCH BAKGRUND 17 1 Inledning 19 1.1 Âmne och problembeskrivning 19 1.2 Teoretiska utgângspunkter

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

nyheter i arbetsrätt december 2015

nyheter i arbetsrätt december 2015 nyheter i arbetsrätt december 2015 I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: Tidsbegränsad anställning Kommande lagändringar och nya kollektivavtal Nya rättsfall hösten 2015 Tidsbegränsad anställning

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Yttrande Uppsägningstvister En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

Yttrande Uppsägningstvister En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62) Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM 2013-01-19 Per Dalekant per.dalekant@teknikforetagen.se 08-782 08 74 Yttrande Uppsägningstvister En översyn av regelverket

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 28/07 Mål nr A 233/06 Sammanfattning En arbetstagarorganisation har för egen del väckt talan i Arbetsdomstolen mot en arbetsgivare med krav på skadestånd för förhandlingsvägran.

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Lättläst svenska Anställning med lönebidrag Du som är arbetsgivare kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Bidraget ska hjälpa dig om

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 59/05 Mål nr B 134/04 Sammanfattning Skiljeklausul gäller mellan parterna. Arbetstagaren, en personlig assistent, har avskedats från sin anställning och har i en förtryckt avskedandehandling

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 1 (6) 2004-03-17 Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbete efter 65 års ålder Vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser? I denna PM behandlas

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner Anställning, Uppsägning, Avsked PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Louise Ideström D'Oliwa. Vilka typer av anställningsformer finns det och hur ingår man ett anställningsavtal? Hur går

Läs mer

Lär dig att anställa rätt

Lär dig att anställa rätt Lär dig att anställa rätt Almega Norr på Umeå 1 september 2016 Vi som arbetar i Norr Annette Gärling Arbetsrättsexpert Jenny Moberg Chef Almega Norr Ulrika Andersson Arbetsrättsexpert på Tomas Nordensson

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning Företrädaren & Arbetsbrist Handledning 1 INNEHÅLL Information om verksamhetens utveckling 4 Förhandling om förändring av verksamhet 6 Förhandling om uppsägningar 9 Uppsägningen 12 Under uppsägningstiden

Läs mer

Regeringens proposition

Regeringens proposition Regeringens proposition 1994/95:76 Förändring av vissa arbetsrättsliga regler ~ M Prop. 1994/95:76 Regeringen överlänmar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 1994 Ingvar Carlsson

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 9 April 2010 Nytt avtal på 22 månader med Livs Vi har träffat nytt avtal med Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för tiden 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsavtalet omfattar

Läs mer