Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden"

Transkript

1 Leader och Sommarlovsentreprenör unga entreprenörer på landsbygden

2 Leader och Sommarlovsentreprenörer för unga på landsbygden! Minst fyra olika Leaderområden har i år drivit Sommarlovsentreprenörer (SLE). Det har sett ut på olika sätt runt om i landet och projekten har gett lite olika erfarenheter om hur man kan jobba med SLE inom Leader. Nedan följer en kort sammanfattning av SLE, de olika områdena och erfarenheter och slutsatser som kan göras av arbetet. Avslutningsvis finns lite tips för de områden som känner att ungas entreprenörskap är något att satsa på. Lite kort om Sommarlovsentreprenörer Konceptet Sommarlovsentreprenör syftar till att stimulera ungdomar till att utveckla sina entreprenöriella egenskaper genom att låta dem driva ett företag som sommarjobb. En lokal arrangör informerar ungdomar och tar in anmälningar under våren. I samband med sommarlovsstarten genomförs en kickoffvecka där antagna ungdomar får under kreativa former skapa sin affärsidé. Ungdomarna försäkras och får ett startbidrag på 2000 kronor och får sedan genomföra sin affärsidé under ett bestämt antal veckor. Under genomförandet har de stöd från sina handledare samt eventuella mentorer från det lokala arbetslivet. I slutet av sommaren samlas ungdomarna för att redovisa sitt arbete. För mer information om SLE se: Olika Leaderområdens arbete sommaren 2011 Leader Astrid Lindgrens hembygd Sommarlovsentreprenörer är ett LAG-ägt projekt där sedan kommunerna har kunnat rekvirerar för sådant som handledarutbildning, eventuella arvoden till handledare, marknadsföringskostnader med mera. Leader har också tecknat en gemensam licens för kommunerna i området. Överlag så står de deltagande kommunerna i området för merparten av kostnaderna för att driva SLE. Eksjö kommun (del av Astrid Lindgrens hembygd) Kommunen har genom näringslivskontoret själva utsett projektledare som har stått för både marknadsföring och själva driften av projektet. Projektledaren har också varit ansvarig för att sköta handledningen under sommaren och arrangerat kickoffveckan. Det deltog 13 ungdomar under sommaren Leader DalÄlvarna I DalÄlvarna har Leader verkat som projektägare och har drivit projektet på egenhand i kommunerna Gagnef, Leksand, Malung, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalen. Projektledaren har skött projektplanering och marknadsföring. Under kickoffveckan deltog ytterligare tre handledare, varav en från en av kommunerna. Sommarens handledning sköttes av två externt inhyrda handledare. Totalt deltog 20 ungdomar. Leader Halland I Halland har Leader Halland varit projektägare och i samverkan med kommunerna Laholm, Hylte, Falkenberg och Varberg kommun drivit konceptet under sommaren Kommunerna har stått för medfinansieringen i projektet, de har gått in med arbetstid i projektet. Projektet har varit regionalt men verkade lokalt i respektive deltagande kommun. En extern projektledare har drivit konceptet

3 med hjälp av Coompanion Halland som har stått för det administrativa ansvaret. Båda parter handlades upp i början av året. Tidigt i våras samlades alla representanter från de olika kommunerna till en gemensam uppstart. Därefter gick två personer per kommun, projektledare och administrativt ansvarig handledarutbildningen. Kickoffveckan genomfördes delvis regional med övernattning, delvis lokal och som avslutning åkte alla Sommarlovsentreprenörer med handledare ut på en gemensam marknadsföringsturné i Halland. Vi avslutade sommaren för ungdomarna med lokala kickouter då vi bjöd in politiker, kommuntjänstemän, föräldrar, media, sponsorer med flera. För alla handledare samt respektive kommunansvarig kring projektet genomfördes en kickout med utvärdering. Kommunerna har ansvarat för att rekrytera handledare, (vissa har haft interna handledare, andra har projektanställt alt handlat upp handledare) marknadsföra till ungdomarna, rekrytera ungdomar samt betala ut startkapitalet (startkapitalet har sedan kunnat faktureras projektet) samt vara handledare under sommaren. Varje kommun har haft cirka 10 ungdomar och alla kommuner har haft två handledare, dessa har inte hela tiden arbetat tillsammans utan ibland gått om varandra pga semester. Kommunerna har också ansvarat för den lokala kickoffveckan samt alla träffar under sommaren. Projektledaren har funnit som backup under hela projektet, ansvarat för de regionala dagarna under kickoffveckan, skött marknadsföringen under projektets gång, haft kontinuerlig mediakontakt, tecknat gemensamma försäkringar, knytet externa aktörer till projektet mm. Coompanion Halland har skött den löpande redovisningen i projektet, tagit fram markandsföringsmaterial som önskats från kommunerna samt stöttat projektledaren. Totalt har 32 ungdomar varit Sommarlovsentreprenörer i fyra kommuner i Halland. Leader MittSkåne I MittSkåne har Leader verkat som projektägare och har drivit projektet på egenhand i kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Projektledaren har hållit i hela projektet och skött allt från marknadsföring till anmälan, kickoffvecka och handledning. Totalt deltog 13 ungdomar som alla slutförde sommaren. Erfarenheter från sommaren 2011 Kommuner Kommunerna har haft olika roller i de olika områdena. I vissa områden har kommunerna varit ansvariga för att rekrytera ungdomar och marknadsföra SLE, i andra har de varit med och finansierat SLE och även bistått med handledare och annan personal och slutligen så har även kommunerna haft en mer tillbaka dragen roll där de inte har deltagit alls. Slutsats Kommunerna bör vara inblandade i projektet. De har oftast bäst lokalkännedom och når många ungdomar via sina kanaler för sommarjobb och feriearbeten. Det har varit olika enheter inom kommunerna som har varit inblandade, allt från kultur och fritid till näringslivsenheter. Kommunernas insatser har också varierat, vissa kommuner har bidragit med personal och arbetstid medan vissa har valt att gå in med en kontant finansiering. Det är väldigt stor skillnad mellan kommunerna när det gäller engagemang och kännedom om SLE. Kortfattat så har det fungerat bäst i

4 de kommuner där SLE har engagerat personal och där kommunen aktivt har jobbat med projektet. När det gäller samarbetet med kommunerna så handlar det också om att införliva att en anställning som sommarjobbare eller feriearbetare inte är det enda alternativet för ungdomar utan att exempelvis SLE kan vara ett bra komplement till deras ordinarie verksamhet under sommaren. Ett delmål med SLE för alla leaderområden bör vara att kommunerna så småningom ska ta över projektet och där Leader just nu kan fungera som spindeln i nätet och exempelvis stå för samordning kommunerna emellan, licensavgifter och liknande. Lite åt det hållet som både Leader Halland och Leader Astrid Lindgrens hembygd arbetar idag. I förlängningen så bör slutmålet med SLE för Leaders del vara att kommunerna successivt tar över ansvaret för projektet och gör det till en ordinarie verksamhet som kan ses som ett komplement till, och en vidareutveckling av, de feriejobb som kommunerna erbjuder redan idag. Näringslivet Gemensamt för alla områden är att näringslivet har varit involverat i kickoffveckan. Lokala företagare och entreprenörer har kommit dit och berättat om sitt företag, lyssnat på ungdomarnas idéer och ätit lunch/fikat med ungdomarna. Detta har varit ett inslag som har varit väldigt uppskattat och fungerat väldigt bra. Leader DalÄlvarna hade också en fadder från näringslivet i varje kommun som kunde bistå ungdomarna med tips och svar på frågor. Det var också en ansats från flera områden att blanda in näringslivet som mentorer och sponsorer till ungdomarna men det har visat sig svårt och inte lyckats fullt ut. Slutsats Näringslivet måste vara inblandat på något sätt för att skapa en länk mellan ungdomarna och verkligheten som egenföretagare. En fadderverksamhet där det inte ingår några obligatoriska moment mer än att medverka en dag under kickoffveckan, att ställa upp på en affärslunch med sin ungdom någon gång under sommaren på ungdomarnas initiativ och att man kan finnas tillhands och svara på frågor från ungdomarna. Egenföretagarna bör också vara inbjudna till kickouten i slutet av sommaren och en bra återkoppling under hösten är också att erbjuda de ungdomar som varit med under sommaren att följa med på ett frukostmöte med företagarföreningen i kommunen. I och med att SLE är igång när det är semestertider för många företag och företagare så gäller det att ha en begränsad kravbild på de som väljer att ställa upp som faddrar. Banker har generellt sett varit positivt inställda till SLE och har bidragit med både tjänster och föreläsare som kommit ut under kickoffveckan. Något som är viktigt att poängtera ännu en gång är den stora uppskattning från ungdomarna som de lokala företagare som varit ute under kickoffveckan har fått. Sponsring och mentorskap är svåra att få till av två huvudsakliga skäl. 1. Många företagare är villiga att sponsra ungdomarna med startbidraget på 2000 kronor om det är så att det är någon ungdom som kommer att arbeta med något som gynnar deras företag eller utför liknande arbetsuppgifter. Några företagare har också bett om att få höra ungdomarnas idéer på förhand för att avgöra om det är en hållbar affärsidé och om de kan få vara med och påverka vad ungdomarna ska syssla med. Problemet här är att grundidén i SLE är att idéer kan ändras och utvecklas under resans gång och många ungdomar går in i SLE utan en idé om ett företag utan det skapas under kickoffveckan. Grundtanken är också att SLE ska vara ett koncept där man lär sig genom att prova på verkligheten som entreprenör och därifrån få med sig erfarenheter.

5 2. Ett mentorskap är för många ett för stort åtagande då man inte anser sig ha tid med detta under sommaren då man ofta själv har planerat in ledighet. Mentorskapet förknippas också det med att man ska göra något liknande som företagaren själv sysslar med för att det ska anses aktuellt och givande för båda parter. Med detta sagt är det dock viktigt att poängtera vikten av kopplingen till näringslivet. Sponsorer och mentorskap från det lokala näringslivet kan ge SLE ett betydligt lyft när det gäller lokal kännedom och även kontaktytor för de ungdomar som är med som kan vara mycket värda i framtiden. Generellt så är näringslivskopplingen ett område där samtliga Leaderområden som deltagit sommaren år 2011 kan göra stora framsteg och förbättra sig. En ytterligare tanke kan vara att rikta sig till ett större företag som kan ta sig an hela konceptet och erbjuda sponsring och mentorskap till samtliga ungdomar, exempelvis Swedbanks Sommarlovsentreprenörer. Ungdomarna Generellt sätt så har det varit ett relativt högt deltagande av ungdomar under sommaren Ingen av Leaderområdena har dock fyllt de platser som varit avsedda för ungdomarna. Mycket av bortfallet har skett precis veckan innan kickoffveckan har dragit igång och den vanligaste anledningen har varit att man har fått ett sommarjobb som man valt att prioritera. I många områden så är det första eller andra sommaren som projektet är igång vilket kan ha en inverkan då konceptet inte är känt sedan tidigare. Ett tydligare arbeta tillsammans med kommunerna i rekryteringsfasen kan också vara en nyckel för att öka antalet ungdomar som ansöker om att vara med. Utvärderingarna från de ungdomar som har varit med är däremot väldigt positiva. Många ungdomar påpekar erfarenheten av att få ta ansvar och styra sitt arbeta själva som positiva delar. Personlig utveckling och en känsla av att kunna driva saker på egenhand är också saker som lyfts fram i samtliga områden. Här är det viktigt att ta med sig att det är just erfarenheterna och den personliga utvecklingen som är målet med konceptet SLE och den ekonomiska vinningen är givetvis en morot för ungdomarna men i det stora hela ett sekundärt mål. Många ungdomsföretag har gått med vinst och vissa har fått en bra lön sett till vad kommunala sommarjobb och feriearbete erbjuder. Tips inför framtiden Leader har en viktig funktion att fylla! Leader som organisation kan hjälpa till att samordna olika kommuner och bidra med kostnaderna för en gemensam licens för de olika kommunerna som är med. Mindre kommuner kan ha svårt att rättfärdiga projektet om de ska genomföra det på egen hand och stå för alla kostnader själva. Det blir också ett tillfälle för kommunerna att samarbeta över kommungränserna samtidigt som att flera ungdomar förs samman vilket alltid är positivt. Leader kan också bidra genom att man har vana vid att driva regionala projekt och på så sätt ge stöd och hjälp till de kommuner som är inblandade. Leader kan också vara den aktör som för in konceptet i olika kommuner för att det sedan ska kunna utvecklas på egenhand i de olika kommunerna.

6 Se till att koppla på näringslivet! Få företagare att ställa upp under kickoffveckan och komma och berätta om deras erfarenheter. Detta har varit väldigt positivt och uppskattas av både företagare och ungdomar. Går det att skapa en fadderverksamet, mentorskap och sponsorer så gör det, näringslivskopplingen är mycket värd för ungdomarna även längre fram i livet. Finns det utrymme och möjlighet så försök även att få till företagsluncher med ungdomarna och försök att återkoppla vid frukostmöten i de lokala företagarföreningarna längre fram under hösten. Det är ungdomarnas utveckling som är det primära målet! Man får prova på att ta ansvar och beslut på egenhand och därmed också växa som person. Den ekonomiska vinningen är givetvis även den en positiv del för ungdomarna men det är inget krav att de ska ha en idé som de kan generera pengar ur och redovisa med vinst. Komma på en idé är lika viktigt som affärsplan! Många ungdomar kommer till kickoffveckan utan en idé eller plan för sitt sommarföretag. Det är viktigt att kickoffveckan innehåller lika delar idégenerering, inspiration, affärsplan och hjälp när det gäller att ta kontakt med företagare, återförsäljare, kommuner och liknande. Se till att vara ute i god tid när det gäller kontakten med intressenter! När det gäller rekryteringen av ungdomar så är det inte alltid att det lönar sig att vara ute i för lång tid i förväg men det kan inte skada. Ta in fler ungdomar än ni har platser det är alltid ungdomar som hoppar av precis när sommaren ska börja. Inspirerade handledare är A och O! Det är viktigt att de handledare som jobbar med ungdomarna under kickoffveckan och även under sommaren vill göra det och känner sig inspirerade. Finns det ingen som kan ta den rollen hos kommunen eller Leader så kan det vara värt att anlita en extern handledare. Avslutningsvis vill vi bara varmt rekommendera alla leaderområden som funderat på hur en satsning inom entreprenörskap för unga på landsbygden kan se ut att ta sig en närmare titt på konceptet Sommarlovsentreprenör, Lycka till! Vi som har sammanställt denna text om Leader och Sommarlovsentreprenörer är: Rasmus Carlsson Leader MittSkåne Magnus Holmberg Leader DalÄlvarna och Landsbygden FTW Frida Svensson Leader Halland och JagFokus Jennie Svensson Eksjö kommun Har ni några frågor eller funderingar så hör gärna av er!