Rapport friskvårdsinsatser och resultat från hälsoprofiler 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport friskvårdsinsatser och resultat från hälsoprofiler 2013"

Transkript

1

2 Tjänsteskrivelse Handläggare: Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Rapport friskvårdsinsatser och resultat från hälsoprofiler 2013 Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen påbörjade 1998 ett långsiktigt arbete med förebyggande friskvårdsinsatser för sin personal. Under 2013 har all personal genom gått en ny hälsoprofilsbedömning. Detta för att se om insatserna lett till någon förändring av sina hälsovanor. Hälsoprofilsbedömningar har genomförts som en del i ett strategiskt hälsoarbete på förvaltningen. När man jämför resultat för hela förvaltningen från 2010 till 2013 kan man bland annat se följande: 2010 var 56 % i stort behov av livsstilsförändringar eller åtgärd är siffran 39 %. Den fysiska aktivitetsnivån har ökat med 10 %. 49 % har en hälsosam vikt (BMI >25) var det 35 %. 12 % känner sig mindre stressade. 13 % upplevd att hälsa har blivit bättre. Tittar man på helheten av de insatser som gjorts under flera år är det ett positivt resultat hos de individer som följts med tester och som har deltagit i aktiviteter. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 februari 2014 Rapport friskvårdsinsatser och resultat från hälsoprofiler, Folkhälsoförvaltningen 2013 Bakgrund Folkhälsoförvaltningen påbörjade 1998 ett långsiktigt arbete med förebyggande friskvårdsinsatser för sin personal. Utifrån det resultat man fick fram har man sedan arbetat med olika metoder för att stärka och främja goda hälsovanor individuellt och på arbetsplatsen och 2004 genomfördes profiler för att få en helhetsbild av personalens hälsovanor och hälsoupplevelser genomfördes en ny kartläggning av all personal. Under har olika riktade insatser c:\temp\ulun9gbjzq.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFA WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

3 (4) gjorts mot olika avdelningar på arbetsplatser samt insatser till all personal. Under 2013 har all personal genom gått en ny hälsoprofilsbedömning. Detta för att se om insatserna lett till någon förändring av sina hälsovanor. Hälsoprofilsbedömningar har genomförts som en del i ett strategiskt hälsoarbete på förvaltningen. Målet med en hälsoprofilsbedömning är att få deltagaren att bli medveten om sambandet mellan levnadsvanor och hälsa. Genom att utnyttja kraften i det personliga mötet skapas en inre motivation till förändring hos individen. I samtalet får individen insikt i vilka faktorer som påverkar den egna hälsan samt vikten av att ta ett eget ansvar för att skapa en bestående livsstilsförändring. Beskrivning av ärendet Totalt har 185 hälsoprofilsbedömningar genomförts med ett bortfall av 9. Största anledningen till bortfall är saknad vikt eller graviditet. 176 hälsoprofiler är godkända och dessa är indelade i 4 grupper; Städ Karlskoga, städ Degerfors, kök Karlskoga, kök Degerfors. När man jämför resultat för hela förvaltningen från 2010 till 2013 kan man se följande: 2010 var 56 % i stort behov av livsstilsförändringar eller åtgärd är siffran 39 %. Den fysiska aktivitetsnivån har ökat med 10 %. Konditionsnivån har ökat med 13 % Alkoholkonsumtion minskat med 4 % Tobaksbruket har minskat med 3 %. Kostvanor förbättrats med 7 %. Vikten har minskat i denna grupp med 14 % 49 % har en hälsosam vikt (BMI >25) var det 35 %. 12 % upplever att de känner sig mindre ensamma. 12 % känner sig mindre stressade. 13 % upplevd att hälsa har blivit bättre. Användande av mediciner där ökat med 3 %. Det är framförallt en ökning av mediciner mot högt blodtryck, astma m.m. Tittar man på helheten av de insatser som gjorts under flera år är det ett positivt resultat hos de individer som följts med tester och som har deltagit i aktiviteter. Individinsatser är gjorda sedan 1998 och på senare tid även på grupp nivå. Nästa steg i arbetet är att se över den fysiska miljön och arbeta vidare med hur man kan förebygga de olika symptom som ökat något från till år.

4 (4) Insatser behöver göras för att ännu bättre anpassa den fysiska miljön. Organisation och arbetssätt ses över i samband med heltidsprojektet. Kontinuerligt arbeta med hälsofrämjande ledarskap samt skapande av en god psykosocial arbetsmiljö ingår i arbetssättet Att leda i kvinnodominans och mångfald. Överväganden Man bör ställa sig frågan om insatserna att förändra det individuella beteendemönster och livsstilen är tillräckligt? Det är även den fysiska och psykosociala arbetsmiljön som man också behöver titta närmare på. Detta genomförs inom ramen för andra satsningar på folkhälsoförvaltningen. Uppföljning kommer att kunna göras i samband med slutredovisning av heltidsprojektet. Konsekvensbeskrivning Arbetssättet utgår från dialog i det enskilda samtalet och förutsättningar för god och jämlik hälsa skapas. Samtliga anställda har möjlighet och genomför även profilen. Genom egen insikt skapas makt och inflytande över sitt egna liv och på sikt i samhället. Goda levnadsvanor ger möjlighet att delta i arbetslivet. Nöjda medarbetare skapar förutsättningar för god kvalitet kopplat till kostnader. Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Folkhälsonämnden föreslås godkänna rapport friskvårdsinsatser och resultat från hälsoprofiler Ulrika Lundgren Förvaltningschef Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning Expedieras till Verksamhetschefer kost och städ Verksamhetsstrateg Örebro läns idrottsförbund, Karlskoga folkhälsoenhet

5 Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Sociala/ kulturella Barnkonventionen en positiv påverkan ingen påverkan en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Dialog och inflytande Arbetssättet utgår från dialog i det enskilda samtalet. Folkhälsa Förutsättningar för god och jämlik hälsa skapas. Jämlikhet och social rättvisa Samtliga anställda har möjlighet och genomför även profilen. Jämställdhet Genom egen insikt skapas makt och inflytande över sitt egna liv och på sikt i samhället. Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa Ekologiska Avfall Biologisk mångfald Energi Konsumtion Transporter Vatten, luft och mark Ekonomiska Kommunens ekonomi Goda levnadsvanor ger möjlighet att delta i arbetslivet. Kostnadseffektivitet Nöjda medarbetare skapar förutsättningar för god kvalitet kopplat till kostnader. Tillväxt

6 Rapport Friskvårdsinsatser och Resultat från Hälsoprofiler Folkhälsoförvaltningen Karlskoga/Degerfors 2013 Helena Frisk Wesström Samordnare/ Friskvårdspedagog Folkhälsoenheten Karlskoga/ Degerfors Örebro läns idrottsförbund

7 Inledning Folkhälsoförvaltningen påbörjade 1998 ett långsiktigt arbete med förebyggande friskvårdsinsatser för sin personal. Utifrån det resultat man fick fram har man sedan arbetat med olika metoder för att stärka och främja goda hälsovanor individuellt och på arbetsplatsen. Under 2003 gjordes en större uppföljning av personalen och 2004 tillkom en ny personalgrupp i Degerfors (kökspersonal) och hälsoprofilsbedömningar genomfördes på alla för att få en helhetsbild av personalens hälsovanor och hälsoupplevelser genomfördes en ny kartläggning av all personal hos Folkhälsoförvaltningens personal och även sjukskrivna fick frågan att delta. Under har olika riktade insatser gjorts mot olika avdelningar på arbetsplatser samt insatser till all personal. Under 2013 har all personal genom gått en ny hälsoprofilsbedömning. Detta för att se om insatserna lett till någon förändring av sina hälsovanor. Hälsoprofilsbedömningar har genomförts som en del i ett strategiskt hälsoarbete på förvaltningen. Målet med en hälsoprofilsbedömning är att få deltagaren att bli medveten om sambandet mellan levnadsvanor och hälsa samt vissa mätvärden såsom blodtryck, vikt, längd och skelettvikt. Genom att utnyttja kraften i det personliga mötet skapas en inre motivation till förändring hos individen. I samtalet får individen insikt i vilka faktorer som påverkar den egna hälsan samt vikten av att ta ett eget ansvar för att skapa en bestående livsstilsförändring. Ha lsofra mjande insatser genomfördes hälsoprofiler på all personal och syftet var att motivera till fortsatt fysisk aktivitet genom att sporra med en ledig dag fram till nästa uppföljning Efter uppföljningen 2006 kunde man se att i Karlskoga hade den fysiska aktiviteten ökat hos personalen men i Degerfors hade en liten försämring skett. Under denna period hade det också genomförts en omorganisation i Degerfors gjordes en handlingsplan för särskilda insatser riktade mot de personalgrupper som hade störst behov. Alla fick ett enskilt motiverande samtal under maj-juni 2007 och hela processarbetet startade sedan på ett APT-möte den 5/ Hela arbetsgruppen var engagerad i processen att ta fram områden som man önskade arbeta vidare med samt att man också fick tänka till vad man själv var beredd att satsa i detta arbete. Alla var överens om att de kunde tänka sig att både satsa pengar och tid. 2

8 Utifrån grupp diskussionerna kom det fram till olika områden som de kunde tänka sig att arbeta vidare med. Man prioriterade följande: Rökning Stegräknare Mat Sund mat Fysisk aktivitet Livskvalité Alla rökare fick information och inbjudan till slutarökastöd den 14/ Stegräknare delades ut som motivationshöjare för ökad fysisk aktivitet. Formerna för användandet t.ex. tävling utformades på respektive arbetsplats och leddes av arbetsledare/närmaste chef. Fyra grupper arbetade fram olika förslag till prova på dagar. Alla var överens om att arbeta utifrån ortens förutsättningar och det viktigaste för gruppen var att få göra något tillsammans för att stärka teamkänslan. Olika MåBradagar genomfördes för de olika arbetsgrupperna 20-21/ samt 18/ Styrketräningsprogram arbetades fram till varje individ. Ryggymnastik fick en arbetsgrupp prova på. Efter periodens slut hade deltagarna fått verktyg för att kunna arbeta vidare men hälsofrämjande aktiviteter, antingen tillsammans eller på egen hand. Ha lsofra mjande insatser 2010 Utifrån resultatet som kom fram av kartläggning 2010, kunde man se att ca 60 % haft behov av någon form av livsstilsförändring. Variationer finns mellan de olika arbetsgrupperna och man beslutade att göra riktade insatser till olika personalgrupper samt insatser till all personal. All personal 2011 inleds ett strukturerat arbete kring folkhälsofrågorna ute på arbetsplatserna på Folkhälsoförvaltningen utifrån den kartläggning som gjordes

9 Arbetet inleds med en presentation av resultaten från hälsoprofilsbedömningarna gjorda 2010 och hur man sedan ska arbeta vidare för all personal i maj I oktober 2011 inbjuds all personal till en föreläsning kring stress samt information om viktminskningsgrupper med inriktning på KBT - kognitiv beteendeinriktning. Personalen får erbjudande att gå med i en viktminskningskurs. Antal deltagare som anmälde sig var 18 stycken. 17 stycken kom till ett första samtal. Av dessa var det 7 som fortsatte och de andra valde att avstå av olika anledningar. Lokalvårdare Degerfors I slutet på november 2011 gjordes en inventering i en personalgrupp i Degerfors som har haft hög korttidsfrånvaro. Syftet med inventeringen är att skapa teamkänsla och se om det kan finnas något intresse för någon friskvårdsaktivitet som man skulle vilja prova på tillsammans. Resultatet av processen blir en gemensam prova på dag med Zumba i januari 2012 endast denna personalgrupp. Steg 2 blir att på någon arbetsplatsträff längre fram förlägga den på Boda Borg och till våren dressinåkning för att skapa teamkänsla. Resultatet blev istället en bowling i slutet av november 2012 då det passade bättre in i tid och av praktiska skäl fungerade bättre, personalen var delaktiga i beslutet. De andra aktiviteterna förläggs till Träffar med arbetsplatsombuden I slutet av november 2011 inleds ett arbete med skyddsombuden från nästan alla arbetsområden. Syftet med denna grupp är att lära sig verka i mötesform och lyfta in frågor från sina arbetsgrupper och även att facket ska finnas med i denna konstellation. När gruppen formas och arbetat fram en grund ska den lämnas åter till arbetsgivaren som tar över ansvaret och diskuterar frågor som rör arbetsplatserna. Syftet och målet för dessa träffar har varit att skapa mer delaktighet och inflytande. Arbetet startade med att inventera friskfaktorer på arbetsplatsen och göra en kartläggning av dessa samt skapa en framtidsanalys. I nutidsanalysen på individ nivå var familjen, fritiden och vänner viktiga. På gruppnivå var det viktigt att arbetskamraterna mådde bra och på Individ/ Grupp/ Organisationsnivå var det viktigt med bra arbetsmiljö, Humor och en bra chef var viktigt samt att umgås med kompisar (arbetskamrater som är kompisar). I framtidsanalysen kom de fram till att på individnivå är det viktigaste att få vara frisk och ha bra hälsa. På gruppnivå är det gemensam friskvård och semester när man vill, man önskade mindre stress på arbetet. 4

10 På organisationsnivå lyfte man 10 veckors semester (vissa har det i dagsläget i sin tjänst, uppehållstjänsterna) teknikutveckling ex. stekbord utan vev. Stekbordet åtgärdades direkt efter årsskiftet Ett område som var starkt, var önskan om en gemensam friskvårdsaktivitet i någon form för att kunna umgås privat utanför arbetet samt att träffa arbetskollegorna eftersom många arbetar enskilt och med annan personal än sina kollegor på dagarna. Det åtgärdades direkt efter årsskiftet Arbetsplatsombuden tog fram förslag på aktivitet fixade inbjudningslappar till kollegor mm. Arbetsplatsombuden anordnade Zumba för all personal 1/g vecka i både Karlskoga (torsdagar)och Degerfors (måndagar) under Det fanns möjlighet för de som önskade att delta 2 gånger/vecka. Det har också funnits möjlighet att prova på stavgång ute i arbetsgrupperna under 2012 med stavgångsinstruktör. 2 tillfällen har genomförts under Ett annat önskemål var en gemensam friskvårdsdag någon gång under året Personalen har själva planerat vad de skulle vilja göra samt samla in önskemål från sina kollegor. Den måste pågå under flera dagar för att det ska vara genomförbart för all personal. Utifrån resultatet skapandes agenda med olika teman till varje arbetsplatsombudsträff. Teman vi haft under året har varit föreläsning kring värdegrundsarbete, psykisk hälsa, Information från facket kring komptid, mertid mm. En arbetsgrupp inom kostavdelningen Våren 2012 inleds ett processarbete med en arbetsgrupp som behöver stöttning för att hitta teamkänslan. Alla är delaktiga och viljan finns att ta ansvar och vara kreativ samt sträva mot samma mål. I arbetet har vi analyserat och klargjort vilka roller vi har, vad som förväntas av deltagarna samt vad de ska bidra med under arbetes gång. I arbetet har vi gjort en inblick i arbetsgruppen och dess arbetsuppgifter sam gjort en utåtblick vad omvärlden förväntar av oss och sedan konkret tittat på vad arbetsgruppen behöver utveckla. Dessa områden har fått en egen agenda med åtgärder och vem som gör vad och vad man gör tillsammans. 5

11 Ett arbete som pågått from en APT -träff våren 2012 tom 2013 och sedan får det landa som en punkt på APT- mötena from februari För att utveckla och stärka verksamheten har vi tittat på vilka energigivare som finns och vilka energislukare som finns och ev. vad som kan bli energitjuvar. Detta ledde till att arbetsgruppen ser den stora energitjuven som är matsedlar som inte fungerar som en mycket stor energislukare pga. av ex. att det krockar i olika moment med ugnar, grytor, kort om folk osv. Målet och arbetet för gruppen blir att planera en matsedel som är anpassad efter säsong, högtider, semester. Arbetet startar under 2012 och uppföljning kommer att genomföras under januari Ha lsofra mjande insatser 2013 Mål Att genom uppföljning se om insatserna gett mätbara resultat samt få en helhetsbild av hur hälsoläget är hos personalen på Folkhälsoförvaltningen Metod Hälsoprofilsbedömning är på individ nivå en metod för att motivera människor till förändring i livsstilen. Syftet på individ nivå är bl.a.: Att skapa en förståelse för att en livsstilsförändring bygger på eget ansvar, eget beslut och ett eget val. Att skapa insikt om den egna livsstilens koppling till och betydelse för hälsan. Att genom medvetengörande kommunikation i det enskilda mötet motivera deltagaren till förändring i livsstilen. Att genom en uppföljande Hälsoprofilsbedömning låta deltagaren se resultatet av sin förändrande livsstil. I Hälsoprofilsbedömning är samtalet och dialogen en stor del dessutom ingår ett antal mätvärden såsom längd, vikt, cykeltest, blodtryck, midjemått. Utöver Hälsoprofilbedömningar har gruppverksamhet med viktreduktion med KBTinriktning genomförts. Hälsoprofilbedömningar Totalt har 185 stycken Hälsoprofilsbedömningar genomförts av dessa är det ett bortfall på 9 stycken. Ett bortfall kan bero på att deltagaren inte vill uppge sin vikt eller 6

12 av andra själ inte vill delge viss information. Största anledningen till bortfall är saknad vikt eller graviditet. 176 stycken hälsoprofiler är godkända och dessa är indelade i 4 grupper; Städ Karlskoga, städ Degerfors, kök Karlskoga, kök Degerfors. Städ Karlskoga Totalt 55 godkända hälsoprofilbedömningar. I denna grupp är det 48 % som upplever symtom som t.ex. rygg och nackbesvär, värk, trötthet var den siffran 44 % vilket innebär en liten ökning på 3 år. Endast 7 % upplever stress på arbetet var den siffran på 34 % då man precis hade genomfört en omorganisation av de olika områdena. 53 % har övervikt eller fetma 23 personer har uppgett önskad vikt. Dessa personer vill sammanlagt väga 188,8 kg mindre var det 67 % som har övervikt eller fetma. 19 % är rökare och 5 % snusare var det 17 % rökare och 9 % snusare. På arbetsplatsen finns tydliga regler när och var man får röka under arbetstid och på sina raster. 60 % är igång med någon motionsaktivitet och 43 % tar sig till arbetet genom att promenera eller cykla. Siffrorna har minskat något sedan 2010 då de låg på 66 % och 50 %. 79 % upplever att de har en god eller mycket god hälsa var denna siffra 70 %. Sammanfattning Städ Karlskoga 2010 kunde man se att 65 % hade behov av någon form av livsstilsförändring. Idag 2013 kan man se att ca 40 % har stort behov av livsstilsförändring eller någon form av åtgärd vilket innebär att 25 % har byt åtgärdsgrupper och lagt till med bättre hälsovanor. Jämförelse 2010/2013 på samma individer som följts i 3 år Det har skett en förbättring inom de flesta områdena det som är sticker ut mest är att stressen på arbetet minskat med 30 %. Den fysiska vardagsaktiviteten har ökat med 13 %. Konditionsnivån har ökat med 18 %. Vikten har minskat med 20 %. Upplevd hälsa har ökat med 13 %. De områden som det skett en liten försämring är inom området symtom har 5 % fått mer ont och då i form av värk, i detta fall är kopplat till området medicin en ökning på 3 % där värktabletter är det som ökat. 7

13 Städ Degerfors 21 stycken genomförda hälsoprofiler. I Degerfors är det 48 % som upplever symtom på olika delar av kroppen ex trötthet, värk, övrigsymtom, rygg/ nackbesvär, sömnsvårigheter, magbesvär var siffran 35 % så här har det skett en ökning. 10 % upplever stress på arbetet var det 20 %. 43 % röker och 5 % snusar var siffrorna 30 % rökte och 10 %. Rökningen har ökat och snusningen har minskat. 33 % har övervikt eller fetma vilket innebär en minskning sedan 2010 då det var 55 %. 5 personer har uppgett önskad vikt. Dessa 5 personer vill sammanlagt väga 59.8 kg mindre. 81 % upplever att de har en god eller mycket bra hälsa var det 70 %. 71 % är igång med någon form av motionsaktivitet var det 60 %. 5 % upplever ensamhet på arbetet, 2010 var det 0 % som upplevde ensamhet på arbetet. Sammanfattning städ Degerfors Tittar man på gruppen som helhet har 48 % behov av livsstilsförändring och 2010 var det 60 %. Det man ska ta hänsyn till när man tittar på procentandelar är att det kan bli stora skillnader på bara någon person då gruppen inte är så stor. Jämförelse 2010/ 2013 samma individer som följts i 3 år Här har skett en förbättring inom alla områden utom tobak och symtom. Inom området symtom har rygg/nackbesvär minskat med 15 % stressen har minskat med 31 % det som ökat är värk 8 % och trötthet 8 %. Tobak är det en lite ökning på 8 %. Kök och kontor Karlskoga 75 genomförda hälsoprofiler. I denna grupp är det 31 % som upplever symtom, stress i arbetet, värk, trötthet, rygg och nackbesvär, sömnsvårigheter var det 44 % som upplevde att de hade någon form av symtom. 21 % upplever stress på arbetet samtidigt som många är medvetna om att arbetar man inom kök så uppstår en viss stress vid samma tidpunkt varje dag när maten skall vara klar. Det är en form av stress som de flesta är medvetna om och kan hantera. Den stress som man upplever som stressande är när man är kort om personal och inte får in vikarie och personalen ska arbeta för en person till var siffran 30 %. 8

14 0 % uppger att de dricker alkohol ofta var siffran 8 % som angav att de drack alkohol ofta. 17 % uppger att de röker och 3 % att de snusar var siffran 21 % rökte och snusningen 3 %. 80 % uppger att de motionerar var det 80 %. Sammanfattning kök Karlskoga 2010 såg vi att 60 % befann sig i åtgärdsgrupp som var i behov av livsstilsförändring och 40 % hade inte behov av livsstilsförändring. Nu är siffran omvänd att ca.40 % är i behov av någon åtgärd och 60 % har en bra eller mycket bra livsstil och hälsodata. Vilket kan sammanfattas med att några har ändrat sin livsstil till det positivare. Jämförelse 2010/2013 samma individer som följts i 3 år Här har det totalt sett skett en förbättring inom alla områden och tittar man på medelvärdet har det ökat inom alla områden. Tittar man specifikt in på medicin området där det har hänt lite under 3 år så har det skett marginella försämringar något förhöjt blodtryck, hjärtkärlmedicin, diabetes, astma och övrig medicin. Vilket är en naturlig del att upptäcker man ett högt blodtryck vid en mätning vid hälsoprofilsbedömning så skickar man vidare till sjukvården om värdena är höga och följden av det kan då bli en medicinering. Kök Degerfors 22 stycken genomförda Hälsoprofiler.50 % upplever symtom så som rygg/ nackbesvär, trötthet, värk, sömnsvårigheter, magbesvär, övriga symtom var det 44 % som upplevde symtom. 27 % är rökare var det 33 %. 41 % är överviktiga eller har fetma. 3 personer har uppgett önskad vikt och vill sammanlagt väga 29,3 kg mindre var siffran 59 % som var överviktiga eller hade fetma. 60 % har en hälsosam vikt. 0 % känner sig ensam på arbetet var det 4 % som upplevde en ensamhet på arbetet. 73 % motionerar var det 70 %. Sammanfattning kök Degerfors 50 % är i behov av någon form av livsstilsförändring var det 60 % som var i behov av någon form av livsstilsförändring. 9

15 Jämförelse 2010/2013 samma individer som följts under 3 år Här ser man att fysiska aktiviteten har ökat med 31 %, vikten har minskat, kost vanorna har blivit bättre, tobaksanvändandet har minskat med 8 %, alkohol vanorna har blivit bättre, stressen har minskat men några upplever fortfarande att det är stress ofta ca 15 %. Ökat har symtom främst rygg/nackbesvär, magbesvär och trötthet 23 %. Inom mediciner har det också skett en ökning av magmediciner och värktabletter. Viktminskningsgrupp med KBT-inriktning Deltagandet var frivilligt och arbetstagaren deltog i gruppen på sin fritid. En kort muntlig information gavs till samtlig personal därefter kunde personalen anmäla sitt intresse för deltagande. Därefter kallades de till individuellt samtal vilket 18 personer genomförde. Åtta personer visade intresse för att börja i en grupp men ett avhopp skedde innan kursstart. Det blev två grupper, vilket de individuella samtalen visade behov av, detta pga. en speciell problematik. En grupp på fem personer. Den som valde att inte börja i gruppen angav som skäl, att hen kommit igång på egen hand, svårt att binda upp sig, språket (läsa, förstå och skriva). Utöver gruppträffarna/individuella samtal har deltagarna haft möjlighet att ha telefonoch mejlkontakt med ledaren vid behov, vilkets används sparsamt. Den slutliga gruppen på fem personer startade den 27 februari 2012 och träffades 14 tillfällen på rad à 2-2,5 timmar. Under dessa tillfällen har närvaron varit 100 %. Viktnedgången i kg, totalt för de anställda under dessa 14 veckor är 24,6 kg. Spridningen är från -2,1 kg till -7,9 kg i viktnedgång. Därefter följde 6 uppföljningstillfällen och sista gruppträffen var den 11 februari Under dessa tillfällen har närvaron minskat något, då pga. sjukdom hos några av deltagarna. Den totala viktnedgången i gruppen är -31,9 kg. Spridningen är -1,9 till -14,1 kg under kursens tidsperiod Inledande och uppföljande frågeformulär visar att de allra flesta deltagarna upplever att de har fått en mer positiv inställning till fysisk aktivitet och att de mår fysiskt bättre. De uppger att de fått mer kontroll över ätandet såsom sötsug, att lämna mat när de är mätta och att planerar matinköp, de tänker också mer på vad de äter. De har blivit bättre på att hantera det som rör ätande och dess situationer. Självkänslan har blivit bättre och förmågan att sätta gränser och kunna säga nej och att ta hand om dig själva och planera in aktiviteter som de själva mår bra av. 10

16 Sömnen har förbättrats hos några. De kan se samband mellan olika vardagshändelser och hur de tänker, känner och beter sig. De övertolkar inte situationer på samma sätt efter genomgången kurs. Några avslutande frågor till deltagarna och deras svar: Upplever du någon skillnad av ditt förhållningssätt till händelser och situationer idag och jämfört med när du påbörjade behandlingen? - Tänker en extra gång på innan jag gör det som är tänkt. Lättare att säga nej. - Tänka efter före - Tänker ändå mer på vad jag äter Vad är det viktigaste du lärt dig och som du kommer att bära med dig i framtiden? - Att ha en bra självkänsla och att våga tro på sig själv - Att äta regelbundet, röra på sig mer, undvika sötsaker - Det går att gå ned i vikt, förhållandet mat och motion, behövs egentligen så lite. - Att välja/prioritera. Friskvårdsdagar 2 och 3 april 2013 Deltagandet var frivilligt och man deltog på arbetstid. 115 stycken deltog på dessa dagar. Dagen startade kl.8.00 med Föreläsning om Ergonomi, vikten av att träna, orka med livet och arbetet. Om musklers och leders uppbyggnad och hur dessa slita (artros). Under dagen hade man sedan möjlighet att prova på olika träningsformer. Utbudet var tipspromenad, yoga, TR, Rodd/ spinning, Balans. Eftermiddagen var det en föreläsning om fötter. Egenvård, hur kan jag ta hand om mina fötter på bästa sätt. Under dagen serverades både fika och lunch. Deltagarna var mycket nöjda med dagarna och önskade fler sådana dagar. Gärna som ett naturligt inslag vid utbildningsveckorna. 11

17 Resultat Gruppnivå När man jämför resultat för hela förvaltningen från 2010 till 2013 kan man se följande: 2010 var 56 % i stort behov av livsstilsförändringar eller åtgärd är siffran 39 %. Den fysiska aktivitetsnivån har ökat med 10 %. Konditionsnivån har ökat med 13 % Alkoholkonsumtion minskat med 4 % Tobaksbruket har minskat med 3 %. Kostvanor förbättrats med 7 %. Vikten har minskat i denna grupp med 14 % 49 % har en hälsosam vikt (BMI >25) var det 35 %. 12 % upplever att de känner sig mindre ensamma. 12 % känner sig mindre stressade. 13 % upplevd att hälsa har blivit bättre. Användande av mediciner där ökat med 3 %. Det är framförallt en ökning av mediciner mot högt blodtryck, astma m.m. Diskussion Tittar man på helheten av de insatser som gjorts under flera år har det blivit ett positivt resultat hos de individer man följt med tester och som deltagit i aktiviteter. När man läser och begrundar resultaten bör man också ställa sig frågan om insatserna att förändra det individuella beteendemönster och livsstilen tillräckligt eller är det den fysiska och psykosociala arbetsmiljön som man också behöver titta närmare på? Nu har jag arbetat med individen sedan 1998 och på senare tid har jag också arbetat på grupp nivå. Nästa steg i detta arbete borde bli att se över den fysiska miljön och arbeta vidare med hur man kan förebygga de olika symptom som ökat lite från till år. Insatser behöver göras för att ännu bättre anpassa den fysiska miljön, se över organisation och arbetssätt (ex arbetsrotation), kontinuerligt arbeta med hälsofrämjande ledarskap samt skapande av en god psykosocial arbetsmiljö. 12

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Ärende 15 Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Tjänsteskrivelse 2012-04-30 KS 2011.0227 Handläggare: Lone Atterstig Kommunstyrelsen Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Handläggare: Madelene Lagerlöf, Ulrika Lundgren FHN 2013.0017 Folkhälsonämnd Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i en motion

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-11-12 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0087 Folkhälsonämnden Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Sammanfattning I de mål och styrmått som kommunfullmäktige

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Handlingsplaner efter genomförda skyddsronder 2012

Handlingsplaner efter genomförda skyddsronder 2012 Tjänsteskrivelse 2012-09-19 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2010.0047 Folkhälsonämnden Handlingsplaner efter genomförda er 2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden vill genom arbetsmiljöplanen säkerställa

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Tjänsteskrivelse 2014-04-29 KFN 2010.0040 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Sammanfattning Våren 2011 tog nämnden beslut om kompetenskrav

Läs mer

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens

Läs mer

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen 1 (4) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-01-21 GN 2013.0020 Gymnasienämnden Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen Sammanfattning Sverigedemokraterna genom Fredrik Molin motionerar

Läs mer

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks.

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks. Tjänsteskrivelse 2012-11-09 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2011.0095 Folkhälsonämnden Revidering svar medborgarförslag om app för skolmåltider. Sammanfattning Folkhälsonämnden har mottagit ett medborgarförslag

Läs mer

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012 Tjänsteskrivelse 2012-11-13 Handläggare: Stina Desroses FHN 2010.0071 Folkhälsonämnden av mångfaldsplanen 2011-2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden beslutade i december 2010 om mångfaldsplan med särskilda

Läs mer

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2014.0110 Folkhälsonämnden Verksamhetsplan folkhälsonämnden Sammanfattning Inom ramen för Mål och Budget och de mätningar som sker utifrån fullmäktiges

Läs mer

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse Hälsobokslut 2008 1(13) Inledning Hälsobokslutet ger oss en övergripande bild av hälsoläget och ökad förståelse vad vi tillsammans med arbetstagarna kan göra för att förbättra förutsättningarna och villkoren

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0018 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Tjänsteskrivelse 2013-12-18 KFN 2013.0103 Handläggare: Claes Åsenblad Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Sammanfattning Enligt uppdrag har kommersiell verksamhet i offentligt finansierade lokaler

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se

Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se Gunnar Andersson Gunnar.andersson@hpinordic.se www.hpinordic.se 1 EGEN BAKGRUND: BETEENDEVETENSKAP, FYSIOLOGI, MEDICIN VETENSKAP Omfattande praktisk erfarenhet av friskvård och hälsa sedan 1975, bl.a.

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-01-27 SN 2013.0223 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Sammanfattning Socialstyrelsen avsätter utvecklingsmedel

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom Hälsofrämjande arbetsplatser Sara Brännström, ergonom 16 hälsoprojekt Plastex AB Trelleborg Sealing Solutions EU-projekt Friskare arbetsplatser (9 arbetsplatser) Skellefteå Kraft European Minds Fritidskontoret

Läs mer

Yttrande avseende motion om Mina timmar

Yttrande avseende motion om Mina timmar Tjänsteskrivelse 1 (6) 2014-08-13 SN 2014.0118 Handläggare: Elisabeth Sedeborn Socialnämnden Yttrande avseende motion om Mina timmar Sammanfattning Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion

Läs mer

Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning 2010

Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning 2010 Tjänsteskrivelse 2011-11-02 Handläggare: Stina Lindbäck-Ohlsson FHN 2011.0093 Folkhälsonämnden Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning Sammanfattning Förvaltningen hade

Läs mer

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats VERKTYGSLÅDAN För en hälsofrämjande arbetsplats ARBETSGRUPPEN Gruppövning / Hälsokorset Hälsokorset är bra att fundera runt när man pratar om hälsa och vad det är. Linjen från vänster till höger symboliserar

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Tjänsteskrivelse 2014-11-27 KFN 2013.0086 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Sammanfattning Ett av områdena i internkontrollplanen för 2014

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2012.0069 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Möckelnföreningarna Sammanfattning Karlskoga Folkhögskola tog 2012 initiativet till ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Tjänsteskrivelse 1 (7) 2012-09-12 SN 2011.0089 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Sammanfattning NKI (nöjd kund

Läs mer

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Ärende 14 Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2012-05-23 KS 2012.0216 Handläggare: Anna Drevenstam Kommunstyrelsen Utbildningsprojekt Verktygslådan Sammanfattning

Läs mer

Försäkring. Företagshälsa

Försäkring. Företagshälsa Namn Titel Datum Försäkring Sjukvård Företagshälsa Vi hjälper svenska företag att skapa positiva resultat i deras strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete genom att erbjuda ett brett utbud av hälsotjänster

Läs mer

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors KF Ärende 20 Löpnummer i Politikerrummet: 36 Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors Tjänsteskrivelse 2013-07-29 KS 2012.0285 Handläggare: Karin Jirénius Svar

Läs mer

Hälsoprofil Mjärdevimodellen

Hälsoprofil Mjärdevimodellen Hälsoprofil Mjärdevimodellen Anette Ericsson, företagssköterska Landstingshälsan Örebro 2012-08-21 Utgångsläget inför arbetet kring ny hälsoprofil Missnöje med befintlig metod. Otidsenlig, manuell tidskrävande

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 5 Sid 1 av 6 Det finns ingen enhetlig definition av vad frisk betyder. Begreppet frisk (och hälsa) brukar för det mesta avse avsaknad av symptom på sjukdom. Men man kan må bra trots att man har en fysisk

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Hälsoutvecklingsprojekt

Hälsoutvecklingsprojekt Hälsoutvecklingsprojekt Euro Accident Health & Care Insurance AB Euro Accident är ett försäkringsföretag med fokus på hälsa. Företagets affärsidé är att hjälpa företag, organisationer och individer att

Läs mer

Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga

Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Tjänsteskrivelse 2014-04-01 Handläggare: Julia Åhlgren 2013.0097 Folkhälsonämnden Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Sammanfattning Med utgångspunkt i Karlskoga kommunfullmäktiges

Läs mer

Hälsopedagogik, Närdistans sommarkurs

Hälsopedagogik, Närdistans sommarkurs 1 Ämne: Kurs: Kurskod: Hälsa Hälsopedagogik, Närdistans sommarkurs HÄLHÄLO Poäng: 100 Litteratur : Hälsopedagogik, Anna.Karin Axelsson, Sanoma Utbildning http://www.sanomautbildning.se/content/templates/pages/projectgroup.as

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 29 Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Tobaksfri arbetstid för bättre hälsa. Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015

Tobaksfri arbetstid för bättre hälsa. Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 1 Innehåll Bakgrund Innebörd Chefens roll Vid rekrytering Stöd tobaksavvänjning Några enkla tips Informationsstrategi 2 Bakgrund till beslutet Användning av tobak

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Bilaga 2 Minnesanteckningar från diskussion och workshop dag 2 övning 1 och 2, Loka Brunn 3-4 februari 2015, Degerforsmodellen, Workshop 1 Övningen bestod i att enskilt lista konkreta exempel på barns

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 27 Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen Tjänsteskrivelse 2013-06-04 KS 2012.0395 Handläggare: Thommy Andersson Kommunstyrelsen Yttrande över motion om IT-hjälpmedel

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Gudrun Tevell verksamhetschef Folkhälsoenheten HÄLSA Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Rutiner vid tecknande av avtal

Rutiner vid tecknande av avtal Tjänsteskrivelse 2014-03-17 KFN 2013.0086 Handläggare: Annelie Henriksson Rutiner vid tecknande av avtal Sammanfattning I november 2013 fick förvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för tecknande

Läs mer