Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Vänersborg Trollhättan Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Vänersborg Trollhättan Organisationsnummer 862500-7987"

Transkript

1 En aktiv villaförening i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Vänersborg Trollhättan Organisationsnummer Antagen av styrelsen den 2 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 25 mars 2015

2 Innehåll 1.Inledning 3 2.Villaägarna Vänersborg Trollhättan Föreningens verksamhetsidé Övergripande mål Föreningens nyckeltal och mål Verksamhetsplan Intressepolitik/Opinionsbildning Lokalt och regionalt rådgivningsarbete Medlemsförmåner Medlemsvärvning Intern kommunikation Extern kommunikation och marknadsföring Medlemsservice Medlemsvård och medlemsaktiviteter Föreningsutveckling 8 4.Ekonomi 8 5.Budget och utfall

3 1. Inledning Denna verksamhetsberättelse ska i första hand återspegla genomförandet av föreningens verksamhetsplan 2014 men också beskriva övrig utveckling och verksamhetsresultat. Vid årsskiftet hade Villaägarna Vänersborg Trollhättan medlemmar. Medlemsantalet i Villaägarna för hela landet var vid årsskiftet cirka Under året har det varit ett årsmöte och tio protokollförda styrelsemöten samt två arbetsmöten i samband med utskicket av handlingar till årsmötet och planeringen inför Villaägarnas dag. Styrelsen har efter årsmötet haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Nils-Erik Grusell Bengt Cederlund Wollmar Danielsson Kerstin Persson Monica Bredberg Sven-Åke Johansson Per Johansen Magnus Wennergren Gunnel Ymefors Föreningen har en längre tid saknat kassör. För att klara de löpande ekonomiåtagandena har föreningen varit tvungen att anlita en revisionsbyrå med höga kostnader som följd. Under våren har vår nyvalda ledamot Kerstin Persson erbjudit sina tjänster som kassör. En stor lättnad för oss i styrelsen att ej längre vara beroende av en utomstående revisionsbyrå. Föreningen saknar valberedare för Trollhättan och Lilla Edet. Valberedningen har utgjorts av Lars Gunnar Blomgren för Vänersborg. Revisor har varit Anders Carlsson. Revisorsuppleant Sune Arfwidsson. Styrelsen vill framföra ett stort tack till vår tidigare styrelseledamot Sigrun Wallqvist för hennes förtjänstfulla arbete med att på ett mycket uppskattat sätt planera många av våra aktiviteter och resor. Hon har även varit engagerad i inköpen av priser till de lotterier som anordnats vid våra årsmöten. Vid vårt festliga årsmöte i Vänersborgs Teater var Sigrun Wallqvist en av eldsjälarna och ansvarig för underhållningen. Föreningen är representerad i Region Västs förtroendemannaorganisation. Ordförande Nils-Erik Grusell ingår i valberedningen för regionstyrelsen Region Väst. Verksamhetsåret i korthet: Det har varit ett aktivt verksamhetsår och styrelsen har varit engagerad i en mängd olika aktiviteter. Deltagit i: Omvärldsanalys Vänersborgs kommun. Yttrat oss i olika kommunala byggplaner. Verksamhet har bedrivits genom att anordna subventionerade medlemsresor, medlemsträffar och medlemskommunikation, utvecklande av medlemsförmåner och samarbetspartners, verksamhetsplanering, deltagit i regionala konferenser för erfarenhetsutbyte. Föreningen har deltagit i bomässan i Vänersborg. 3

4 2. Villaägarna Vänersborg Trollhättan 2.1. Föreningens verksamhetsidé Villaägarna Vänersborg Trollhättan är en stark och obunden förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Genom att samla alla villaägare i Vänersborgs, Trollhättans och Lilla Edets kommuner i en stark och partipolitiskt obunden organisation, som driver medlemmarnas intressen som villaägare, uppnår vi bättre villkor för småhusägandet. Föreningen är också kommunal remissinstans i Trollhättan i bl. a. alla väsentliga plan- och byggärenden, taxefrågor och andra frågor som påverkar villaägarna. Utan att vara remissinstans i Vänersborg och Lilla Edet bevakar och yttrar sig föreningen i samma frågor där som i Trollhättan. Föreningens verksamhet ska utgå från den verksamhetsinriktning/handlingsplan som kongressen 2011 fastställt. Föreningsstyrelsens roll är att med stöd av, och i samverkan med, regionkontoret och regionstyrelsen säkerställa en lokal anpassning av verksamheten som sammanfaller med regionens övergripande verksamhetsinriktning Övergripande mål Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med föreningens stadgar och de riktlinjer som fastställs av regionstyrelsen. Föreningen ska verka för att regionens mål uppnås genom att: vara en stark lokal konsumentorganisation för opinionsbildning som med hög påverkansfaktor tillgodoser medlemmarnas intressen påverka lokala myndigheter, kommunorgan och andra intressenter åstadkomma lokal medlemsnytta genom medlemsaktiviteter och lokala medlemsförmåner Föreningens nyckeltal Medlemsantal Förnyelsegrad 90,9 88,0 3. Verksamhetsplan 3.1. Intressepolitik/Opinionsbildning Föreningen bidrar till att etablera Villaägarna som en viktig lokal intressepolitisk aktör och opinionsbildare genom egna och av regionkontoret samordnade intressepolitiska aktiviteter. Föreningen har aktiviteter för lokal intressepolitisk verksamhet och opinionsbildning utifrån lokalt behov, exempelvis byggplaner och boendemiljö, bevaka kommunala avgifter, snöröjning, sophantering och källsortering nära boendet mm. Föreningen aktiverar och stödjer medlemmarna i lokala frågor och även i enskilda problemfall som är viktiga för medlemmarna Förslag att höja elpriset i Trollhättan. Föreningen har haft representanter vid informationsmöten. 4

5 En person i Trollhättan har lämnat in en motion angående elnätkostnader. Motionen togs upp på årsmötet där motionären redogjorde för motionen. Motionen har sänts vidare till Villaägarna Regionen Väst Föreningen tog kontakt med Vänersborgs kommun och efterlyste information om kommunens fysiska planarbete och föreslår även att det publiceras på kommunens hemsida Översiktsplaner. Föreningen har haft kontakt med arkitekt Pål Castell på Vänersborgs kommun. Kommunen har haft en dialogträff om ny översiktsplan den 2 oktober i Kulturhuset. Föreningen deltog Omvärldsanalys Vänersborgs kommun Vid ett möte angående översiktsplan för Vänersborg kommun den 2 oktober deltog Sven-Åke Johansson och Wollmar Danielsson. De lämnade en kort redovisning från det mötet Lokalt och regionalt rådgivningsarbete Föreningen ska i samverkan med regionkontoret fånga upp lokala frågor och upprätthålla en god servicegrad och kompetensnivå för allmän rådgivning till medlemmarna, som inte kräver specifika expertkunskaper. Övriga rådgivningsärenden ska hänvisas till den centrala rådgivningen. De flesta rådgivningsärendena har hänvisats till den centrala rådgivningen Medlemsförmåner Föreningen erbjuder attraktiva lokala medlemsförmåner utöver de förmåner som erbjuds från centralt eller regionalt håll, på bekvämt avstånd inom områden som berör boendet, samt eventuella andra villarelaterade områden med specifika lokala förutsättningar. Föreningen ser också till att alla lokala förmåner finns tillgängliga och uppdaterade på webben och anordnar medlemsaktiviteter i samverkan med samarbetspartner för lokal medlemsförmån. Föreningen har 40 lokala samarbetspartners, varav tre har tillkommit under året och några har fallit ifrån. I vår folder Medlemsförmåner presenterar vi alla våra samarbetspartners. Foldern skickas ut till samtliga medlemmar i samband med årsmötet. Våra samarbetspartners är även med på vår hemsida och nytillkomna samarbetspartners presenteras i Villaägarnytt. Föreningens två släpkärror, en i vardera Trollhättan och Vänersborg är flitigt uthyrda. Släpkärrorna har visat sig vara en populär medlemsförmån för våra medlemmar. Föreningen har även kompostkvarn och häcksax, som medlemmarna har tillgång till utan kostnad. Nya samarbetspartners: EM Möbler, Trestads Center, Vänersborg Sitty Möbler, Trestads Center, Vänersborg Vargöns Möbelaffär, Vargön 3.4. Medlemsvärvning Föreningen har som mål att själva öka den egna värvningen av nya medlemmar genom egna värvningsaktiviteter. Föreningen har under året värvat 37 nya medlemmar. 5

6 De flesta värvades vid bomässan Gör Ditt Boende Bättre i Arena Vänersborg och vid Villaägarnas dag i Etage huset, Överby köpcentrum i Trollhättan Intern kommunikation Vi arbetar för en ökad samverkansgrad mellan regional och lokal verksamhet inom regionen. Föreningen har som målsättning att delta i regionens föreningsaktiviteter som till exempel utbildningar, förenings- och ordförandeträffar och att söka samverkan med andra förbundsanslutna villaägarföreningar i regionen Värvningsutbildningen och information i Göteborg inför Villaägarnas dag. Deltagare Nils-Erik Grusell, Bengt Cederlund och Wollmar Danielsson På föreningskonferensen i Post Hotell i Göteborg deltog Gunnel Ymefors och Sven-Åke Johansson. Nils-Erik Grusell deltog på mandat som valberedare i regionen Ordförandeträff i Göteborg Till Ordförandeträffen den 6 november i Göteborg utsågs Kerstin Persson och Gunnel Ymefors att deltaga tillsammans med Nils-Erik Grusell. Det var ett 40-tal medlemmar på ordförandeträffen och uppfattningen var att det är viktigt att synas. Under Villaägarnas dag hade dock många föreningar i regionen inte lyckats att värva så många nya medlemmar Nils-Erik Grusell har varit på regionstyrelsens möte som ledamot i valberedningen. Mötet handlade mycket om kommande kongress under Kontaktombud har utsetts för orter utan lokal förening Extern kommunikation och marknadsföring Vårt mål är att öka kunskapen om Villaägarna och nyttan med medlemskapet för såväl medlemmarna som för övriga småhusägare i våra tre kommuner. Detta kan ske genom att använda såväl centralt som regionalt och eget framtaget material vid utskick och lokala mässor och andra aktiviteter Bomässa i Arena Vänersborg. Föreningen deltog som vanligt med egen stor monter. I samarbete med några av våra samarbetspartners hade vår monter gjorts trivsam och intressant. Lyckhems trädgårdsservice tillsammans med Essunga plantskola bidrog med växter som gjorde att vår monter blev extra vacker. 19 nya medlemmar värvades Villaägarnas dag på Etage, Överby Köpcentrum i Trollhättan. Tillsammans med några av våra samarbetspartners genomförde vi Villaägarnas dag som blev mycket lyckad där många nya kontakter slöts. Antalet besökare vid våra bord var många och vi värvade 12 nya medlemmar. Föreningen har vid två tillfällen, mars och augusti, gett ut Villaägarnytt. Tidningen delas ut av Svensk Direktreklam till ca hushåll i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet Medlemsservice Föreningen ska upprätthålla en god tillgänglighet med god serviceanda i kontakten med sina medlemmar. 6

7 Det inkom en skrivelse angående problem med översvämning i Upphärad. De har nu haft översvämning ca. 15 ggr de senaste åren. Enligt fastighetsägaren händer inte mycket från kommunen trots flera påstötningar. Föreningen har varit i kontakt med kommunen som har gjort en del ändringar i doseringen av gatan Medlemsvård och medlemsaktiviteter Föreningens mål är att öka den upplevda medlemsnyttan. Detta sker genom ökad skriftlig kontakt/information till medlemmarna, ett ökat antal aktiviteter inom speciellt intressanta områden, till exempel energi, trädgård och bygg. I samband med årsmötet anordnas något program, till exempel föreläsning, minimässa, underhållning och lätt förtäring. Årsmöte hålls före april månads utgång enligt stadgarna. Föreningen är om möjligt på plats vid välbesökta events på orten, till exempel på lokala mässor. Föreningen har under året skickat ut ett stort antal välkomstbrev till nya medlemmar Åkte vi till Tomtens Krukmakeri och Trädgård i Hjärtum. Tyvärr endast åtta deltagare. De som ej var med gick miste om en mycket trevlig aktivitet i trevlig miljö och ett trevligt mottagande med fika och färskt hembakat bröd Sommarresa Havssafari med MS Soten Sommarresan gick i år med buss till Smögen för att fortsätta med havssafari med båten Soten. Efter en härlig båttur och vi ätit en god måltid med kaffe och kaka efteråt var vi framme vid dagens höjdpunkt att följa livet i havet. Båten ankrade vid en brant bergsklippa i havet och sänkte sedan ned en undervattenskamera till botten, så att vi kunde studera livet ända ner till bottenregionen. Mycket intressant med många vackra färgscener på olika djup. När vi kommit tillbaka till Smögen reste vi vidare med buss till restaurang där det bjöds på Afternoon Tea på Gullmarsstrand hotell och konferens i Fiskebäckskil. Vi var 32 deltagare på resan och alla var mycket nöjda Resa till Kvänum Kök och Sivans ost Nästa bussresa gick till Kvänum där 19 av våra medlemmar besökte Kvänums kök och Sivans ost. Kvänums kök är ett gammalt företag och där allt tillverkas i äkta trä. De är Kunglig hovleverantör. Efter besöket på Kvänum Kök, bjöds det på en utmärkt lunch i utsökt miljö på Lumber & Karle Hotell i.kvänum. På Sivans ost gavs det en orientering av verksamheten. Hon berättade att tillverkningen inte sker där, utan hon köper in ost från olika mejerier och lagrar osten olika tider innan försäljningen. Sigrun Wallqvist fick mycket beröm för sitt arbete med att arrangera de båda resorna. Ett stort tack Sigrun Wallqvist! Föreläsning med bildspel i sagolik miljö. Lundin Oriental Rugs, Vänersborg Vid vårt besök hos Lundin Oriental Rugs i Vänersborg var 14 medlemmar närvarande. Lundin köper mattor direkt i Iran på sina resor, då han även besöker olika basarer. Han berättade att han har hållit på med mattor nu i 8 år. Han nämnde att mattexporten är den största verksamheten i Iran. 7

8 Resan till Hem och Villamässan i Göteborg. Som vanligt fyllde vi en buss med medlemmar till Göteborg. Alla som var med på resan var mycket nöjda och vi räknar med att arrangera resan även Föreningsutveckling Föreningen ska säkerställa medlemmarnas upplevda nytta med sitt medlemskap i den lokala villaägarföreningen och säkerställa att medlemmarnas intressen tillvaratas. Efter årsmötet den 25 mars i Vänersborgs Teater lämnade ordföranden i Region Väst Helena Glavmo Henriksson en utförlig information om Villaägarnas organisation samt syfte med föreningens arbete. Hon informerade även om nya medlemsförmåner om hantverkstjänster 4. Ekonomi Föreningen svarar genom sin styrelse för en stabil ekonomi, väl ekonomiskt avvägt förhållningssätt mellan medlemsnytta och föreningskostnader samt en väl fungerande administration såväl gentemot medlemmarna som internt inom förbundet. Budgeterar kostnader för Villaägarnytt som en viktig marknadskommunikation (inte medlemsblad) som därmed kan ges ut även om annonsintäkter helt eller delvis uteblir. Resultat- och balansräkning samt budgetplan redovisas för medlemmarna på årsmötet. Föreningen har eget ansvar för att bokförings- och skattelagar efterlevs. Kassa/Resultat 2014 Intäkter Utgifter Medlemsavgifter ,48 Medlemsarrangemang ,28 Verksamhetsbidrag ,00 Kontorsmaterial. porto ,00 Uthyrning av släpkärror ,00 Trycksaker, litteratur 3 694,00 Annonsintäkt Villaägarnytt ,00 Möteskostnader, lokalhyra 7 969,00 Försäljning snigelmedel 800,00 Resor 8 656,65 Övrigt 0,00 Telefon, hemsida, internet 2 145,00 Ränta 37,34 Släpkärror omkostnader 6 807,00 Minskade fodringar 0,00 Villaägarnytt tryckn. distr ,00 Inköp snigelmedel 0.00 Övriga kostnader 678,90 Redovisning 9 458,00 Bankkostnader 600,00 Årets resultat ,99 Summa ,83 Summa ,82 Summa ,83 Ingående balans Tillgångar Kassa 2 428,00 Bank ,40 Släpkärra 1 625,00 Summa ,40 8

9 5. Budget och utfall 2014 Föreningen har erhållit 45 kr i medlemsavgift per betalande medlem som förnyat sitt medlemskap. Föreningen har fått regionalt verksamhetsbidrag med 6 kronor per medlem den 30 juni 2013 samt 600 kronor för varje egen värvad medlem. Regionens verksamhetsbidrag förutsätter utgivning av två Villaägarnytt, vår och höst, och regionstyrelsens godkännande av föreningens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Bidraget förutsätter också att kallelser, protokoll, resultatredovisning och årsmöteshandlingar fortlöpande skickas till regionkontoret. Budget Medlemsavgifter , ,00 Regionbidrag , ,00 Medlemsvärvning , ,00 Uthyrning släpkärror , ,00 Annonsintäkt Villaägarnytt , ,00 Bankränta och övriga intäkter 200,00 838,00 Summa intäkter , ,00 Möteskostnader, lokalhyra 7 000, ,00 Intressepolitik, medlemsförmåner 8 000, ,00 Medlemsaktiviteter inkl. årsmöte , ,00 Villaägarnytt , ,00 Kontorsmaterial, tryckning , ,00 Medlemsutskick, porto , ,00 Släpkärror omkostnader 6 000, ,00 Revisionsbyrå 5 000, ,00 Bankkostnader, övrigt 4 600, ,00 Summa kostnader , ,00 Årets resultat ,00 Villaägarna Vänersborg Trollhättan den 2 mars 2015 Nils-Erik Grusell Bengt Cederlund Wollmar Danielsson Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kerstin Persson Monica Bredberg Sven-Åke Johansson Kassör Per Johansen Magnus Wennergren Gunnel Ymefors Revisionen är gjord Anders Carlsson Revisor Sune Arfwidsson Revisorsuppleant 9

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152 Antagen av styrelsen 2015 01 22 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Helsingborg....3 2.1 Föreningens verksamhetsidé... 3

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Region ABC

Verksamhetsberättelse 2010 Region ABC Verksamhetsberättelse 2010 Region ABC Regionens utåtriktade aktiviteter 2010 Januari Nya medlemsförmåner: 4 st Vykort till nya medlemmar: 805 st Elektroniskt nyhetsbrev, förtroendevalda: 3 st Uppdatering

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Årsmöte Växjö. 2013 14-17 november

Årsmöte Växjö. 2013 14-17 november Årsmöte Växjö 2013 14-17 november Innehållsförteckning Schema för helgen... sid 3 Årsmötets ärendelista... sid 5 Bilaga 1;Verksamhetsplan 2014 Bilaga 2; Proposition gällande medlemsregister Bilaga 3; Proposition

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

- Region Öst innehållsförteckning Regional Verksamhetsplan 2013

- Region Öst innehållsförteckning Regional Verksamhetsplan 2013 - Region Öst innehållsförteckning Regional Verksamhetsplan 2013 Slutversion godkänd av förbundsstyrelsen Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna Årsberättelse 2011 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi syns, hörs och påverkar Vi är experter Vi finns i varje kvarter I TV och tidningar profilering

Läs mer

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015! mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/2 2014 dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan 18.00-20.30 (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Lokalföreningspärm 2011

Lokalföreningspärm 2011 Lokalföreningspärm 2011 Innehåll Program UN Women Sveriges lokalföreningshelg... 3 UN Women Sveriges Lokalföreningshelg 4-5 februari 2011 Praktisk information... 5 Deltagarlista... 6 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland ÅRSMÖTET 2012 Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland onsdagen den 21 mars 2012 kl 19.00 i Föreningslokalen,

Läs mer