- Region Öst innehållsförteckning Regional Verksamhetsplan 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Region Öst innehållsförteckning Regional Verksamhetsplan 2013"

Transkript

1 - Region Öst innehållsförteckning Regional Verksamhetsplan 2013 Slutversion godkänd av förbundsstyrelsen Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (11) Innehåll 1 Ansvarsområde, funktion Nuläge Intressepolitik Samordning central Lokala frågor Budget intressepolitik Lokalt och regionalt rådgivningsarbete Budget rådgivningsarbete Medlemsförmåner Nya regionala förmåner Mål regionala förmåner Lokala förmåner Fria Släpvagnar Mål släpvagnar Budget medlemsförmåner Medlemsvärvning Budget medlemsvärvning Intern Kommunikation Budget intern kommunikation Extern kommunikation Budget extern kommunikation Föreningsservice Styrelseutbildning Villaägarnytt Grannsamverkan Budget föreningsservice Lokal närvaro Budget lokal närvaro Serviceavtal samfällighetsföreningar Budget serviceavtal samfälligheter Förmedling av hantverkare/bra Byggare Budget Hantverksförmedling Regionala utvecklingsområden och övriga aktiviteter Budget Regionala utvecklingsområden och övriga aktiviteter Kostnadseffektiviseringar och eventuell avveckling av verksamhet Budget Kostnadseffektiviseringar och eventuell avveckling av verksamhet... 10

3 3 (11) 15 Regionstyrelsen Budget regionstyrelsen Total budget för regionen... 11

4 4 (11) 1 Ansvarsområde, funktion Den regionala organisationen består dels av en regionstyrelse med förtroendevalda som är en del av förbundsstyrelsen, dels ett regionkontor underställd förbundsdirektören. På kontoret arbetar regionchef, föreningskonsulent och assistent (80%) Regionstyrelsens roll är att i samverkan med regionkontoret och på uppdrag av förbundsstyrelsen utifrån ett regionalt perspektiv, säkerställa en regional anpassning av verksamheten som sammanfaller med förbundets. Det sker genom en plan för regional verksamhetsinriktning. Verksamhetsplanen beslutas av regionstyrelsen, godkänns av förbundsstyrelsen och är en del av den övergripande verksamhetsplanen. 2 Nuläge Region Öst omfattar länen Gotland Jönköping Kalmar Sörmland och Östergötland. Inom regionen finns 30 kommunföreningar samt fem underliggande småföreningar. (Se nedanstående länsvisa uppdelning). Antal medlemmar varav 1875 direktanslutna. (120930) Södermanlands län Nio kommuner med sju kommunföreningar samt tre övriga villaägarföreningar. De sju lokalföreningarna omfattar länets samtliga kommuner. Antal medlemmar (inkl.24 direktanslutna), marknadsandel 25,2 %. Östergötlands län 13 kommuner med sju kommunföreningar samt två övriga villaägareföreningar. De sju kommunföreningarna omfattar nio av länets kommuner. Antal medlemmar (inkl direktanslutna), marknadsandel 22,8 %. Kalmar län Tolv kommuner med nio kommunföreningar. De nio kommunföreningarna omfattar länets samtliga kommuner. Antal medlemmar (inkl. 12 direktanslutna), marknadsandel 17,2 %. Gotlands län En kommun och en kommunförening. Antal medlemmar (inkl. 1 direktansluten), marknadsandel 12,2 %. Jönköpings län 13 kommuner och sex kommunföreningar med ett verksamhetsområde över 12 kommuner. Antal medlemmar (inkl. 563 direktanslutna), marknadsandel 15,2 % 3 Intressepolitik Regionen kommer under året att regelbundet söka information om lokala intressepolitiska frågor. Det kommer att ske med hjälp av mediabevakning på

5 5 (11) regionkontoret (nätet) samt i kontakter med lokala föreningarna. Dessutom kommer vi att anpassa insatser till centralt beslutade intressepolitiska aktiviteter. Se ovan. 3.1 Samordning central 3.2 Lokala frågor Lokala miljöproblem t ex damm, lukt och buller. Brevlådesamlingar. Fastighetsnära snöröjning. Tomträttsfrågor. Frågor om avfallshantering, t ex återvinningsstationer, glas, plast, papper slamsugning mm. Energifrågor. Kommunala planärenden, t ex översikts och detaljplaner, infrastruktur mm. Kommunala avgifter :- 3.3 Budget intressepolitik 4 Lokalt och regionalt rådgivningsarbete Kartläggning och aktiv sökning av lokala problemområden via mediabevakning och i dialog med lokalföreningarna. 0:- 4.1 Budget rådgivningsarbete 5 Medlemsförmåner 5.1 Nya regionala/lokala förmåner Hitta nya samarbetspartners och utveckla befintliga i syfte att öka den lokala medlemsnyttan. Aktivera föreningar som ännu inte skrivit lokala rabattavtal med samarbetspartners. Detta är ett krav för att få med lokala avtal på förbundets webb. Informera och uppmuntra till bildande av lokala maskinpooler eller utveckla samarbete med lokala uthyrningsföretag.

6 6 (11) 5.2 Mål regionala förmåner Regionala förmåner är ett tveksamt begrepp eftersom det är svart att hitta företag som täcker regionen. Därför är inriktningen att skapa lokala förmåner i samverkan med lokalföreningarna. 5.3 Lokala förmåner Vårda och underhålla befintliga förmånsgivare. Varje lokalförening bör ha som mål att etablera minst fyra nya lokala förmåner Fria Släpvagnar Regionen kommer under året att öka informationen om konceptet med fri släpvagn Dels genom att på gemensamma träffar (vår och höstträff) alltid ha en punkt på programmet. Målet är att ha en vagn fysiskt på plats på varje konferens så deltagarna kan få känna och se på vagnen. Vi ska även ta hjälp av redan frälsta föreningar i syfte att övertyga övriga Mål släpvagnar Vid utgången av år 2013 bör minst hälften av regionens föreningar ha en släpvagn och antalet släpvagnar ökas med minst tio nya Budget medlemsförmåner :- 6 Medlemsvärvning Den lokala medlemsvärvningen är på en oroväckande låg nivå.(ca 2% av totala värvningen). Regionens föreningar bör lokalt värva tio nya medlemmar per 1000 gamla = 1%. Det skulle innebära att föreningarna totalt i region Öst nyvärvar ca 500 nya medlemmar. För att lyckas ska nedanstående genomföras Värvartävlingen utmaningen återupptas med start 1 januari 2013 Vi kommer regelbundet att informera föreningarna om hur värvningen utvecklas och försöka få upp lokal värvning som ett viktigt inslag i den lokala styrelsens prioriterade frågor. Utse en ansvarig som kan coacha föreningarna och ge goda råd om hur man kan utveckla värvningen lokalt med hjälp av en säljguide :- 6.1 Budget medlemsvärvning

7 7 (11) 7 Intern Kommunikation Delta i av förbundet centralt anordnade aktiviteter. Regionen är värd för regionkonferensen som genomförs i Jönköping februari Anordna vårträff, och regionmöte/ höstträff. Syftet är att utbyta erfarenhet mellan lokalföreningar, samt ge regionkontor och regionstyrelse möjlighet till informationsutbyte i intressanta villaägarfrågor. Vid regionmötet väljs regionstyrelse och kandidater/ersättare till årsstämmor. Dessutom vävs olika utbildningsinsatser in i träffarna. Anordna länsvisa träffar med lokalföreningarna. Till varje vår- och höstträff bör inbjudas en representant från förbundsledning och/eller förbundsstyrelse. Stödja lokalföreningsstyrelser i hantering av förbundets hemsida. Stödja lokalförening som planerar att starta/utveckla grannsamverkan. Information vid regionstyrelsemöten, från och till ledamot förbundsstyrelse. Informera om verksamhet på central, regional och lokal nivå. Informera lokalföreningarnas styrelseledamöter genom regelbundna mailutskick Villanytt Öst Uppmuntra lokalföreningar att regelbundet skicka lokalt välkomstbrev till nya medlemmar. Uppmuntra lokalföreningar att skicka e-post till medlemmar Välkomstbrev till nya direktanslutna medlemmar :- 7.1 Budget intern kommunikation 8 Extern kommunikation Regionkontoret skapar underlag och förser informationsavdelningen med aktuell regioninformation inför varje utgivning. 0:- 8.1 Budget extern kommunikation 9 Föreningsservice Uppmuntra genom ekonomiskt stöd med fem kr/medlem* till lokalföreningar som vidtar minst två informationsåtgärder per år med inbjudan till föreningens medlemsaktiviteter. (* ) Föreningar som utöver ovanstående ger ut Villaägarnytt vid något tillfälle under året erhåller sju :-/medlem

8 8 (11) (undantaget utgivning i samband med Villaägarnas Dag ) Fortsätta med att regionstyrelsens ledamöter besöker lokalföreningar vid styrelsemöten, årsmöten, medlemsaktiviteter mm. Minst en gång årligen enligt fördelning mellan ledamöter. Medverka till att fusionera kommunföreningar där så är lämpligt. Regelbundna kontakter från regionkontoret. (besök-telefon-e-post) Regionkontoret förser regelbundet föreningarna med uppgifter (adressetiketter) på nya medlemmar. Stötta lokalföreningar med lokala hemsidor. Stötta föreningar som ger ut egen edition av Villaägarnytt. Sammanställning i samband med utgivning av Villaägarnytt. Sammanställning av info till regionsidorna i Villaägaren Vara bollplank och hjälpa föreningar att utvecklas och tänka i nya banor. 9.1 Styrelseutbildning Uppmuntra och informera lokalföreningar om möjligheten till styrelse - utbildning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Varje förening som genomför styrelseutbildning erhåller ett ekonomiskt bidrag motsvarande 2 500:- Regionen genomför en styrelseutbildning under första halvåret Villaägarnytt Marknadsföra Villaägarnytt i samband med regionens träffar i syfte att få fler lokalföreningar att ge ut egen edition. Målet är att ge ut Villaägarnytt i Eksjö kommun där vi idag saknar lokalförening. (testkommun för lokal närvaro) Fem nya editioner av Villaägarnytt under året. I kommuner där förening saknas är målet att ge ut minst ett nr. per ort. 9.3 Grannsamverkan Stimulera och utveckla lokalföreningars arbete med säkerhet i boendet, genom att på vår- och höstträffar ta upp ämnen som till exempel grannsamverkan mot brott (villainbrott), brandskydd och liknande ämnen. Utse en person inom regionstyrelse/regionkontor med ansvar för ämnet. Mål: Minst fem nya områden där behov finns :- 9.4 Budget föreningsservice

9 9 (11) 10 Lokal närvaro Regionkontoret fortsätter arbetet med att hitta lämplig person/personer för uppdraget som lokal medlemsrepresentant i första hand i Eksjö (försökskommun). Målsättningen är att projektet ska vara igång kvartal 1, 2013 Dessutom kan det vid ev. nedläggning av lokalförening finnas en möjlighet att knyta någon i styrelsen till ett fortsatt uppdrag som lokal representant : Budget lokal närvaro 11 Serviceavtal samfällighetsföreningar Uppmuntra föreningar att arrangera nätverksträffar för samfälligheter i hemkommunen. Ta hjälp av samfällighetsavdelningen inom förbundet för information och marknadsföring. Regelbunden information till föreningarna i ämnet Marknadsföra Samfällighetsnytt i samband med varje nyutgivning 0: Budget serviceavtal samfälligheter 12 Förmedling av hantverkare/bra Byggare Regionstyrelseledamöter ska regelbundet ta upp frågan vid samtal med lokalföreningen. Uppmana föreningarna att lista minst fem välrenommerade lokala hantverkare Marknadsföra Bra Byggare i varje nummer av regionsidorna i Villaägaren. Etablera samarbete med lokala byggvaruhus som genomför byggmöten med sina kunder. (informera om Bra Byggare) 5 000: Budget Hantverksförmedling 13 Regionala utvecklingsområden och övriga aktiviteter Villaägarnas dag Aktiviteten ska genomföras under en gemensam tid (helg) i samtliga föreningar inom regionen. (helst i hela landet)

10 10 (11) Marknadsföring av aktiviteten sker i Villaägarnytt som samtliga föreningar ger ut vid det här tillfället. Även Villaägaren används som budbärare Under aktiviteten kraftsamlar förbundet/regionen och samordnar aktiveteter för att få maximal effekt och genomslag i bl.a. media. Lokala samarbetspartners engageras och håller öppet hus med specialerbjudanden. Lokal värvning sker även med hjälp av lokala samarbetspartners. Förbundet släpper en intressepolitisk stjärnsmäll typ fastighetsavgiften avskaffas helt Ledningen för förbundet finns i TV-studio för chatt direkt med medlemmarna. Listan kan göras lång på aktiviteter och ovanstående är ett axplock av idéer/förslag Budget Regionala utvecklingsområden och övriga aktiviteter Centralt finansierat. 14 Kostnadseffektiviseringar och eventuell avveckling av verksamhet Fortsatt översyn i föreningar som inte genomför årsmöten och saknar medlemsverksamhet Budget Kostnadseffektiviseringar och eventuell avveckling av verksamhet 0:- 15 Regionstyrelsen Regionstyrelsens roll är att i samverkan med regionkontoret och på uppdrag av förbundsstyrelsen utifrån ett regionalt perspektiv, säkerställa en regional anpassning av verksamheten enligt den av kongressen beslutade Verksamhetsinriktningen. Regionstyrelsen genomför protokollförda styrelsemöten och informerar lokalföreningar och förbundsstyrelsen. I uppdraget ingår även ett fadderskap gentemot ledamöternas närliggande lokalföreningar. Regionchefen ansvarar för uppföljning av verksamhetsplanen. Regionchefen ansvarar för ekonomihanteringen. Regionchefen skall vid RS-möte redovisa utfall mot verksamhetsplan och budget. Uppföljning och kontroll dokumenteras i regionstyrelsens protokoll.

11 11 (11) 15.1 Budget regionstyrelsen :- (inkl. fasta arvoden, rörliga arvoden, sociala kostnader, logi, arbetsgrupper ) 16 Total budget för regionen Intressepolitik Rådgivning Medlemsförmåner Medlemsvärvning Intern kommunikation Extern kommunikation Föreningsservice Lokal närvaro Serviceavtal samfällighetsföreningar Förmedling av hantverkare Regionala utvecklingsområden och övriga aktiviteter Kostnadseffektiviseringar och ev avveckling av verksamhet Regionstyrelsen Övrigt SUMMA I summan ingår ca överfört från kr 0 kr kr kr kr 0kr kr kr 0kr 5 000kr **kr kr kr kr * kr ** Aktiviteten (Villaägarnas Dag) förutsätter central finansiering.

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress

Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Stadgar för Villaägarnas Riksförbund fastställda av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Fair Trade Shop Globalen Uppsala

Fair Trade Shop Globalen Uppsala Fair Trade Shop Globalen Uppsala Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utveckling av Fair Trade Shop Globalen... 3 Föreningens organisation... 3 Syfte, mål och uppföljning... 4 Mål:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014/2015

Verksamhetsplan för 2014/2015 BoLaget i Kalmar Förening för Gemensamhetsboende Verksamhetsplan för 2014/2015 Allmänt Bakgrund I Sverige intresserar sig allt fler för en form av bostadsutveckling där enskilda individer och familjer

Läs mer

Vision med Mera Skog i Västerbotten

Vision med Mera Skog i Västerbotten Verksamhetsplan 2010-2012 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2008, summering av resultat...

Läs mer

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna Årsberättelse 2011 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi syns, hörs och påverkar Vi är experter Vi finns i varje kvarter I TV och tidningar profilering

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Hallands godmans- och förvaltarförening Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsområde Föreningen ska vara verksam inom kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg. Föreningen vänder sig till

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation

Hjärnkoll 2015. Delrapport från projekt till organisation Hjärnkoll 2015 Delrapport från projekt till organisation Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll 2015 Myndigheten för delaktighet Serie A 2015:11 (diarienummer 2014/0164) Utredare: Rickard Bracken

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer