halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB"

Transkript

1 PRIVATBANK LEDARE halvårsrapport 2014 Carnegie Fonder AB

2 Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12 Carnegie Strategifond...14 Carnegie Strategy Fund...14 Carnegie Sverigefond...16 Carnegie Sverige Select...18 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond...20 Carnegie Emerging Markets...26 Carnegie Indienfond...24 Carnegie Kinafond...26 Carnegie Rysslandsfond...28 Räntefonder Carnegie Corporate Bond...30 Carnegie Likviditetsfond...38 Carnegie Obligationsfond...40 Spara i våra fonder...42 Redovisningsprinciper...44 Policyfrågor...46 Ordlista och definitioner...49 Fondbolagsfakta...50 Medarbetare...50 Koncernöversikt Carnegie Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag till Carnegie Holding AB, står under tillsyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Värdepappersfonder (2004:46). Förvaltat kapital per den 30 juni 2014 uppgick till cirka 49 miljarder kronor fördelat på drygt direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 13 värdepappersfonder, varav elva i Carnegie Fonder AB och två via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick till 36 personer. Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt aktier på tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning. Fonderna kännetecknas av aktiv värdeförvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information under 2014 Augusti Halvårsrapport 2014 Oktober Tidningen Utsikt Mer information om våra fonder På carnegiefonder.se hittar du respektive fonds fondbestämmelse, informations-, fakta- och produktblad. Här finner du även aktuell information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser, nyhetsbrev, filmer, marknads- och månadsrapporter samt en förvaltarblogg. Du kan även följa oss på Facebook och Twitter. Beställ våra rapporter och nyhetsbrev gratis Prenumerera på våra rapporter och nyhetsbrev via e-post! Gå in på carnegiefonder.se och gör din beställning där. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations-, fakta- och produktblad, kontakta oss på telefon Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. Denna halvårsrapport innehåller halvårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av Carnegie Fonder AB samt information per om Carnegie Fonders Luxemburgregistrerade fonder. 2 Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport 2014

3 VD-ord Vi kan glädjas åt det mesta! Bästa fondandelsägare, Nästan alla vi som investerat i någon fond hos Carnegie Fonder har glädjande fått se sin investering växa i värde under det första halvåret Det är bara de som valt att koncentrera sitt sparande till Rysslandsfonden som riskerar att ha fått se sina besparingar sjunka i värde. Oroligheterna i Ukraina bidrog till att fonden sjönk med 1,9 procent, vilket ändå är mycket konkurrenskraftigt i jämförelse med andra fonder med liknande placeringsinriktning. De som hade skickligheten eller turen att investera i fonden i mitten av mars, då de ryska aktierna såg sin botten, kunde däremot vid utgången av juni inkassera en 30-procentig vinst. Inte minst dessa rörelser på den ryska aktiemarknaden pekar på det kloka att sprida sina investeringar. Med undantag för Rysslandsfonden gick alltså alla våra andra fonder upp under perioden januari-juni. Fonderna som investerar inom emerging markets har inte väckt något större intresse på några år. Ett nytt politiskt ledarskap i Indien bidrog dock till att Indienfonden steg med 32,6 procent under årets första sex månader, vilket är den största uppgången bland våra fonder. Värderingsskillnaden mellan västvärlden och emerging markets är ovanligt stor nu och utvecklingen för indiska aktier visar att det finns en stor potential när pusselbitar faller på plats. En marknad som har svårt att få pusselbitarna att falla på plats är den kinesiska. Vår bedömning är att Kina är inne i en period av strukturellt lägre tillväxt. Däremot ser möjligheterna bättre ut på flera andra asiatiska marknader. Mot den bakgrunden har Kinafonden från och med halvårsskiftet fått en ny placeringsinriktning innebärande att fonden kan investera i hela Asien, exklusive Japan. Fonden har i samband med detta också bytt namn till Carnegie Asia. Den nu drygt två år gamla Småbolagsfonden steg mest i värde, +27,7 procent, bland våra fonder med inriktning på Sverige och Norden. Vi är naturligtvis glada över att denna relativt nya fond är så framgångsrik. Detsamma kan sägas om Strategifonden och dess tvilling Strategy Fund, vilkas placeringsinriktning vi ändrade för två år sedan till att vid sidan av aktier även investera i företagobligationer. Det har resulterat i god avkastning till låg risk. Vi har nu haft några år med stigande aktiekurser och fallande räntor, vilket bidragit till en positiv utveckling för våra fonder. Därtill förefaller det som att vår investeringsfilosofi är framgångsrik eftersom våra fonder mestadels kommer ut bra i en jämförelse med konkurrenter. Som vanligt är framtiden oviss, men vi lovar att vara trogen vår investeringsfilosofi och göra vårt bästa att skapa fortsatta goda förvaltningsresultat. Vi hoppas på ert fortsatta förtroende. Hans Hedström Verkställande direktör Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport

4 fonder och marknader Uppgångarna har varit mer dämpade än under förra året en på värdepapersmarknaderna under under det första halvåret 2014 har fortsatt att vara god. Såväl aktie- som räntemarknader har haft en positiv utveckling. En viktig förklaring är att centralbanker och politiker fortsätter med att föra en expansiv politik. I början av året fanns dock en oro att den amerikanska centralbankens successiva neddragning av köp av obligationer skulle påverka marknaderna negativt. Än så länge har det visat sig att oron varit obefogad. Inflationstendenserna är ännu så länge låga, vilket håller räntorna nere. Den stränga vintern i USA påverkade tillväxten och många företag negativt. Annars förefaller den amerikanska ekonomin ändå utvecklas i rätt riktning. Problemen i Europa förefaller större, men de återkommande statsfinansiella kriserna i de sydeuropeiska länderna har lyst med sin frånvaro. Även om den ekonomiska tillväxten inte riktigt motsvarar förväntningarna kan ändå företagen uppvisa en hygglig vinsttillväxt. Det förklaras fortfarande främst av god kostnadskontroll. Aktieindexen i USA, Eurpa, Norden och emerging Markets har utvecklats ungefär likadant. Inom Norden är skillnaden stor. Den danska marknaden har genom den fantastiska utvecklingen för Novo Nordisk fått se sitt index öka över 20 procent. Inom emerging markets är skillnaderna också stora. Indien sticker ut i positiv bemärkelse. I vårens val röstade indierna fram en ny primiärminister, Narendra Modi. Det har väckt förväntningar om avregleringar av arbetsmarknaden och energisektorn. Vidare förväntas privatiseringar och investesteringar i infrastruktur och utbildning. Den ryska aktiemarknaden har däremot utvecklats negativt. Politiseringen av ekonomin som president Putin genomför möts av allt större misstro, inte minst bland utländska investerare. Rysslands agende i samband med krisen i Ukraina har inte gjort saken bättre. Rysslands har nu belagts med olika sanktioner som riskerar att påverka tillväxten negativt. Räntemarknaderna har som nämnts också utvecklats positivt. Redan vid ingången av året var räntorna extremt Fondutveckling, första halvåret 2014 i procent Carnegie Indienfond Carnegie Småbolag Carnegie Sverige Select Carnegie Sverigefond Carnegie Strategifond Carnegie Strategy Fund Carnegie Afrikafond Carnegie Emerging Markets Carnegie Obligationsfond Carnegie Kinafond Carnegie Corporate Bond Carnegie Likviditetsfond Carnegie Rysslandsfond 4 Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport 2014

5 fonder och marknader låga och det var därför få som då trodde på fortsatt fallande räntor. Det visade sig dock att räntorna kunde sjunka 15 ytterligare. Kreditspreadarna har också fortsatt att krympa, vilket naturligtvis gynna markanden för företagsobligationer. I jakten på avkastning tvingas investerare ta 10 större risker. Fondernas utveckling Carnegie Fonders fonder är i huvudsak inriktade på tre investeringsområden; 5 svenska/nordiska aktier, svenska/ nordiska räntor samt aktier på emerging markets. Under de senaste åren har fonderna inom de två första områdena 0 haft en generellt god utveckling USA medan det sistnämnda området haft det besvärligare. Hittills under 2014 har dock bilden för några av våra fonder inom emerging I jakten på avkastning tvingas investerare ta större risker. markets ljusnat en del. Det mest slående exemplet på detta är Indienfonden som under det första halvåret steg med hela 32,6 procent och därmed är den av våra fonder som steg mest under perioden. Som nämnts tidigare har Indien nu fått en ny regering som förväntas bedriva en politik som främjar näringslivet. Men det är också inom emerging markets som vi hittar den enda av våra fonder som hamnat på minus. Rysslandsfonden tappade 1,9 procent, vilket främst förklaras av krisen i Ukraina. Värt att notera att både Indienfonden och Rysslandsfonden skapat bra avkastning i jämförelse med fonder med likartad placeringsinriktning. De Sverigeinriktade aktiefonderna har fortsatt att skapa god och konkurrenskraftig avkastning. Småbolagsfonden LatinamerikaEuropa Sverige sticker ut mest med en uppgång på 27,7 procent. Visserligen har småbolagsaktier utvecklats bättre än aktiemarkanden generellt, men vår småbolagsfond har under årets första sex månader skaffat sig ett rejält försprång gentemot konkurrenterna. Det ser även mycket bra ut, både absolut och relativt, sedan fondens start för knappt två och ett halvt år sedan. De två övriga renodlade svenska aktiefonderna, Sverigefonden och Sverige Select, steg båda med cirka 12 procent. Strategifonden och dess tvillingfond Strategy Fund steg samtidigt med cirka 10 procent. De två sistnämnda fonderna investerar ju en försvarlig del i företagsobligationer, Ryssland AsienJapan vilket Sydafrika sänker risken men i den starka aktiemarknad som rått blir avkastningen Östeuropa för en ren Australien aktiefond, allt annat lika, högre. Bäst bland räntefonderna har det gått för Obligationsfonden som steg med USA 7,2% 4,4 procent. Latinamerika Även företagsobligationsfonden Sverige Corporate 11,8% Bond kan uppvisa en -0,4% Europa 4,7% bra avkastning, Ryssland 3,5 4,4% procent. Likviditetsfonden Östeuropa steg med 7,0% mer blygsamma 0,9 Asien 11,7% procent, vilket ändå är bra beaktat det Japan 3,2% låga ränteläget. Sydafrika 10,0% Australien 8,5% En framåtblick Vid ingången av 2014 ansåg vi att aktiemarknaden framstod som ett bra investeringsalternativ, åtminstone i jämförelse med räntemarkanden, men att förväntningarna borde vara modesta. Efter de senaste årens goda börsutveckling hade värderingarna nått relativt höga nivåer och fortsatta kursuppgångar bedömdes bara kunna försvaras av högre vinster. Vi trodde också att utvecklingen på Emerging markets skulle sluta tappa mot aktiemarknaderna i väst. Med facit i hand kan vi konstatera att aktiemarknaderna fortsatt att utvecklas bra, men uppgångarna har varit mer dämpade än under förra året. Emerging markets har klarat sig bättre än under 2013 och ligger i nivå med mer utvecklade marknader. Så långt var vi på rätt spår. Överraskningen är väl att obligationsräntorna fallit ytterligare. Vi tvingas också konstatera att aktiemarknaden stigit trots att vinstutvecklingen i företagen inte överraskat positivt. AKTIEmarknader för halvåret 2014 Källa: Bloomberg USA 10,4% Sverige 3,3% 15 Europa 6,7% Latinamerika 5,3% Sydafrika 14,1% Valutakurser Valutor mot svenska kronan Land Valuta Ryssland -1,4% Asien 5,1% Kurs, kr Japan 0,7% Australien 10,5% Jmf, % Argentina ARS 0,822-16,6% Australien AUD 6,304 9,9% 10 Brasilen BRL 3,028 11,3% Chlie CLP 0,121-1,1% Danmark DKK 1,228 3,4% EMU 5 EUR 9,158 3,4% F. Arabemiraten AED 1,821 4,1% Filippinerna PHP 0,153 5,5% Hong Kong HKD 0,863 4,1% 0 USA Latinamerika Sverige Europa Ryssland Östeuropa AsienJapan Sydafrika Australien Indonesien IDR 0,056 5,7% Japan JPY 6,604 8,2% Kanada CAD 6,272 3,8% Kenya KES 0,076 2,5% Kuwait KWD 23,744 4,2% Malaysia MYR 2,084 6,4% Mexico MXN 0,516 5,1% New Zealand NZD 5,852 10,6% Nigeria NGN 0,041 2,2% Norge NOK 1,091 2,9% Peru PEN 2,392 4,1% Polen PLN 2,203 3,3% Qatar QAR 1,837 4,1% Schweiz CHF 7,541 4,3% Storbritannien GBP 11,440 7,5% Sydafrika ZAR 0,629 2,9% Sydkorea KRW 0,007 8,2% Taiwan TWD 0,224 3,9% Thailand THB 0,206 5,0% Tjeckiska Rep. CZK 0,334 3,0% Turkiet TRY 3,157 5,6% Ungern HUF 0,030 0,0% USA USD 6,689 4,1% Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport

6 fonder och marknader Svenska kronan % Utv % USD och EURO relativt SEK 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% USD/SEK % EUR/SEK % -15% -20% dec-13 jun -14 styrräntor, % 1,2 ECB Sverige USA UK 0,9 0,6 0,3 0, dec jun -14 Källa: Thomson Datastream, Carnegie Research korta räntor, % 1,2 USA UK Japan Sverige Tyskland 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, dec jun -14 Källa: Thomson Datastream, Carnegie Research långa räntor, % 3,5 USA Sverige Tyskland Japan UK 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, dec jun Källa: Thomson Datastream, Carnegie Research Det är fortsatt den amerikanska ekonomin som visar tydliga tecken på att stärkas. Kina har ju en fortsatt hög tillväxt, men på en lägre nivå än tidigare. I Europa är den ekonomiska aktiviteten ännu låg och den nu uppkomna situationen med ett nytt kallt krig med Ryssland hämmar tillväxten ytterligare. Vi tycker därför fortfarande att det är för tidigt att positionera sig för hög tillväxt och stigande inflation. Eftersom aktiemarkanden snarast framstår som ännu högre värderad nu när halva året har gått än vid ingången av året Kina har ju en fortsatt hög tillväxt, men på en lägre nivå än tidigare. så anser vi att potentialen är begränsad. Risken har ökat och en större försiktighet är lämplig, men samtidigt är det svårt att hitta tecken som brukar bli tydliga inför stora börsnedgångar. Med obligationsräntor som är extremt låga så är det också svårt att rekommendera räntemarknaden. I enlighet med vår förvaltningsfilosofi förordar vi investeringar i företag med stabil finansiell ställning och intjäning som kan lämna god utdelning i fallet aktier eller en god ränta i fallet företagskrediter. En väldiversifierad portfölj inom emerging markets kan också vara bra. etablerade marknader Förändring i procent första halvåret 2014 (källa: Bloomberg). Land/område Index % SEK Australien ASX All Ordinaries 10,5 Belgien Bel20 10,5 Canada S&P/TSE Composit 15,4 Danmark OMX Copenhagen 24,5 Europa DJ Stoxx 50 Europa 6,7 Finland OMX Helsinki 6,8 Frankrike CAC 40 6,4 Irland Irish General Index 7,9 Italien Milan MIB30 16,0 Japan Nikkei 225 0,7 Nederländerna Amsterdam 6,3 Norge Oslo OBX 15,8 Schweits Swiss market 8,7 Spanien BIEX 35 13,8 Storbritanien FTSE 100 7,4 Sverige OMX 3,3 Tyskland Xetra DAGS 6,4 USA Nasdaq 9,9 USA S&P ,4 Österrike ATX 50 1,5 tillväxtmarknader Förändring i procent första havlåret (Källa: Bloomberg). Land/område Index % SEK Argentina Argentina Merval 22,0 Brasilien Bovespa 14,9 Chile Chile Stock Exchange 3,7 Filipinerna PSEi 22,6 Förenade ArabEmiraten ADX General Index 10,4 Förenade ArabEmiraten DFM General Index (Dubai) 21,8 Indonesien Jakarta Komposit 20,6 Kenya Nairobi Stock Exchange 1,6 Kina FTSE Xinhua 25 1,7 Korea Kospi 7,7 Kuwait Kuwait SE Price index -3,7 Malaysia Kuala Lumpur 7,3 Mexiko Mexico Bolsa 5,1 Nigeria Lagos Stock Exchange 5,1 Peru Peru Lima General 10,1 Polen WIG 4,6 Qatar DSM 15,2 RTS Ryssland -1,4 Sydafrika FTSE JSE Top 40 14,1 Taiwan Taiwan Weighted 13,2 Thailand SET 20,1 Tjekien PX 50 5,1 Turkiet ISE National 22,3 Ungern Budapest SE -0,4 6 Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport 2014

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Hans Hedström Hans är VD för Carnegie Fonder och anställd sedan 1999/2000. Gunnar Påhlson är ansvarig förvaltare av Carnegie Kinafond och Carnegie Indienfond. Gunnar har varit anställd sedan Fredrik Colliander är ansvarig förvaltare av Carnegie Rysslandsfond. Fredrik har varit anställd sedan John Strömgren är ansvarig förvaltare av Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverigefond och Carnegie Sverige Select. Simon har varit anställd sedan 2006 Niklas Edman är är förvaltare av Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond. Niklas har varit anställd sedan januari Jan-Olov Olsson är ansvarig förvaltare av Carnegie Emerging Markets tillsammans med Mona Stenmark. Jan-Olov har varit anställd sedan hösten Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Småbolagsfond. Viktor har varit anställd sedan Mona Stenmark är förvaltare för Carnegie Emerging Markets från och med januari Mona har varit anställd sedan Karin Fries är ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond. Karin har varit anställd sedan Stefan Ericson är ansvarig förvaltare av Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligations fond. Stefan har varit anställd sedan hösten Placeringspolicy Förvaltningens mål är att skapa en positiv och stabil avkastning. Det är Carnegie Fonders övertygelse att dessa mål bäst stämmer överens med fondandelsägarnas intressen och ger bästa förutsättningar för att över en investeringscykel överträffa konkurrenter och marknadsutveckling. Förvaltningsfilosofi För att nå förvaltningens mål har Carnegie Fonder antagit en förvaltningsfilosofi till vilken all förvaltning i bolaget ska ansluta sig. 1. Värdeförvaltning Fondernas medel placeras i tillgångar som bedöms vara undervärderade. 2. Fundamental analys Värderingarna baseras på fundamental analys. 3. Aktiv förvaltning Placeringarna görs oberoende av tillgångarnas vikt i jämförelseindex eller betydelse för marknaden. 4. Likvida placeringar Fondernas medel placeras i tillgångar som är föremål för en fungerande handel och prissättning. Vidare ska Carnegie Fonders förvaltning präglas av följande ledstjärnor: 4Det är aldrig annorlunda den här gången Sir John Templeton benämnde this time is different som de farligaste fyra orden när investeringsbeslut fattas. 4Tålamod Tillgångar kan vara under värderade en längre tid. 4Gå mot strömmen En värdeförvaltare går ofta mot strömmen genom att undervärderade tillgångar just är undervärderade eftersom andra placerare undviker dem. 4Risk är att kapitalet minskar, inte en siffra Riskmått som beta, standardavvikelse och tracking error får aldrig ersätta den fundamentala synen på risk i de placeringar fonderna gör. Risken för att kapitalet minskar kan bero att tillgången förvärvades när den var övervärderad, det uppstår ett problem i tillgångens underliggande verksamhet eller finansiell hävstång. 4Var försiktig med hävstång En investering som i grunden ger en blygsam avkastning blir inte en bra idé bara genom att ge den hävstång. 4Förstå investeringen och den underliggande verksamheten Fondens placeringar ska göras i instrument som förvaltaren förstår. På samma sätt måste förvaltaren förstå den kärnprocess som underliggande verksamhet utgörs av. Denna filosofi särskiljer Carnegie Fonders portföljer från flertalet konkurrerande fonder med samma placeringsinriktning på bland annat följande sätt: 4Lägre volatilitet 4Lägre omsättningshastighet 4Färre innehav 4Avkastningen är i högre utsträckning beroende av utdelningar och/eller kuponger Det är Carnegie Fonders övertygelse att bolagets portföljer också ska skilja ut sig genom en, över en investeringscykel, högre riskjusterad avkastning. Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport

8 Översikt Fondfakta i sammandrag Start Bankgiro PPM-nr Utdelning Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond Nej Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Carnegie Strategifond Ja, G-andelar John Strömgren Carnegie Fonder AB Carnegie Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. Carnegie Sverigefond Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond Nej Karin Fries Carnegie Fonder AB Carnegie Emerging Markets Nej Jan-Olov Olsson, Mona Stenmark Carnegie Fonder AB Carnegie Indienfond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Kinafond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Rysslandsfond Nej Fredrik Colliander Carnegie Fonder AB Räntefonder Carnegie Corporate Bond Ja, D-andelar Stefan Ericson, Niklas Edman SEB Fund Services S.A. Carnegie Likviditetsfond Nej Stefan Ericson, Niklas Edman Carnegie Fonder AB Carnegie Obligationsfond Nej Stefan Ericson, Niklas Edman Carnegie Fonder AB Avkastning Fondens avkastning, procent Fond 10 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 172,84 82,23 38,81 26,37 Carnegie Strategy Fund 169,33 82,21 41,69 25,37 Carnegie Småbolagsfond ,72 Carnegie Sverige Select - 150,57 60,20 33,50 Carnegie Sverigefond 230,07 115,80 51,66 30,87 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond - 29,14 17,81 13,96 Carnegie Emerging Markets 87,86 9,34-3,97 6,59 Carnegie Indienfond - 27,63 6,79 30,14 Carnegie Kinafond 83,08 2,66 7,76 13,29 Carnegie Rysslandsfond 148,05 39,28-7,95 9,71 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 64,19 43,23 21,46 7,04 Carnegie Likviditetsfond 27,23 12,67 8,37 2,00 Carnegie Obligationsfond 53,85 25,14 14,93 4,99 8 Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport 2014

9 Översikt Värdeutveckling 10 år, procent h Snitt/år Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 34,1 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3-12,9 14,4 21,6 10,5 15,5 Carnegie Strategy Fund 33,0 25,0 2,6-34,1 50,2 11,6-14,0 12,3 26,9 10,0 11,6 Carnegie Småbolagsfond ,4 40,8 27,7 29,3 Carnegie Sverige Select ,9-30,3 49,8 28,0-8,3 18,3 31,2 12,4 10,9 Carnegie Sverigefond 31,3 33,7-2,8-33,3 49,9 20,8-12,4 15,6 30,4 11,9 13,6 Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond - 0,7 33,5-40,1 29,0 16,2-18,8 15,5 0,1 8,4 2,6 Carnegie Indienfond 68,6 19,8 61,0-54,2 60,8 17,3-35,0 15,6-7,1 32,6 11,6 Carnegie Kinafond 19,2 54,3 49,8-42,4 34,3-7,1-20,1 9,6 8,4 4,3 4,7 Carnegie Rysslandsfond 107,6 40,2 16,5-66,2 126,6 11,3-19,2 9,2 3,9-1,9 10,4 Carnegie Emerging Markets 64,1 11,8 42,5-45,7 38,2 9,6-23,3 10,0-4,2 5,1 5,4 Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 1,3 1,8 3,0 4,3 2,5 1,1 2,9 3,5 2,3 0,9 4,8 Carnegie Obligationsfond 4,4 0,8 1,1 13,9-0,1 2,8 11,0 3,8-1,9 4,4 7,3 Carnegie Corporate Bond 1,1 1,1 2,5 7,2 6,8 7,8 3,3 11,6 5,6 3,5 5,7 Andelsvärde med mera Per Fond Andelsvärde, kr Fond - förmögenhet, Mkr Andelar, st Andelsägare, st Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond A 957, Carnegie Strategifond G 115, Carnegie Strategy Fund 3860, Carnegie Småbolagsfond 185, Carnegie Sverige Select 26, Carnegie Sverigefond 1779, Tillväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 10, Carnegie Indienfond 273, Carnegie Kinafond 142, Carnegie Rysslandsfond 50, Carnegie Emerging Markets 19, Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 1203, Carnegie Obligationsfond 1100, Carnegie Corporate Bond A 387, Carnegie Corporate Bond B, NOK 112, Carnegie Corporate Bond C, EUR 105, Carnegie Corporate Bond D 114, Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport

10 10 Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport 2014

11 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 12 Carnegie Strategifond 14 Carnegie Strategy Fund 16 Carnegie Sverigefond. 18 Carnegie Sverige Select 20 Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport

12 Carnegie Småbolagsfond Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Småbolagsfond. Viktor har varit anställd sedan Fondfakta Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,6 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer Placeringsinriktning Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag upptagna till handel på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent i små och medelstora företag upptagna till handel på de övriga nordiska aktiemarknaderna. Totalavkastning, % Period Till ack från start 85,9 snitt från start 29,3 10 ack - 10 snitt - 5 ack - 5 snitt - 3 ack - 3 snitt - 2 ack 92,6 2 snitt 38,8 1 år 55,7 Fonden hade under första halvåret 2014 en positiv värdeutveckling om 27,7 procent. I kombination med ett nettoinflöde om 673,2 miljoner kronor innebar det att fondförmögenheten vid årsskiftet uppgick till 1444 miljoner kronor. Förvaltning Under halvåret har större nettoköp ägt rum i Sanitec, Cloetta, Peab, Atrium Ljungberg och Loomis. Derivathandel m m Fonden har under 2014 inte handlat med derivat eller lånat ut aktier. Befintligt säkerhetskrav per den 30 juni var 0 kr. Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut till 98,3 procent investerad i aktier och 1,7 procent i likvida medel. Vi ökade innehavet i Sanitec eftersom vi anser bolaget vara välskött och ha en attraktiv värdering. Sanitec, som är Europas största tillverkare av toaletter och handfat, gynnas av ett ökat bostadsbyggande. Vi tror att bostadbyggandet gradvis ökar och gör bedömningen att bolaget har en lönsamhetspotential och då är undervärderat. Vi tog in Cloetta som ett nytt innehav. Vi tycker om den ocykliska karaktären på verksamheten vilket gör att bolaget har ödet i sina egna händer. Cloetta har starka varumärken och en mycket skicklig ledning. Värderingen är låg i förhållande till konkurrenterna och vi tror att bolagets lönsamhet kommer att fortsätta att förbättras. Bolaget har visat att man inte är främmande för att göra förvärv, något som uppskattas i dagens lågräntemiljö. Vi ser också att bolaget har potential för sin lösgodisverksamhet. Vi har köpt aktier i Peab. Vi tror på en starkare svensk byggkonjunktur vilket gynnar bolaget. Utöver en bättre marknad tror vi även att ett internt lönsamhetsfokus kan ge en bättre lönsamhet. På lite längre sikt gynnas bolaget av såväl ökat svenskt bostadsbyggande samt annonserade satsningar på infrastruktur. Bolaget har en låg värdering och en generös utdelningspolitik. Vi har ökat innehavet i AtriumLjungberg eftersom vi anser att aktien är lågt värderad. Bolaget är väldigt välskött och har en god förmåga att skapa värden vid projektutveckling. Vi gör bedömningen att bolagets Stockholmsfokus är attraktiv, och noterar att de låga räntorna gynnar bolaget. Sammantaget ett kvalitetsbolag till en attraktiv värdering. Vi har investerat i kontanthanteringsbolaget Loomis. Loomis har varit ett kärninnehav sedan fonden startades och har verkligen levt upp till våra förväntningar. Man har på ett skickligt sätt kombinerat lönsamhetsförbättring med utvalda företagsförvärv och vi tror att bolaget kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Bolaget har en skicklig ledning. Framtidsutsikter Den globala konjunkturen visar tecken på återhämtning. USA har länge visat vägen och nu ser vi även tecken på vändning i Europa. Det finns oroshärdar, såsom Kina, Ryssland och Brasilien och sammantaget får återhämtningen betraktas som bräcklig. Vi tror på en långsam och utdragen återhämtning. Samtidigt signalerar centralbankerna att de låga räntorna är här för en lång tid framöver vilket skapar en gynnsam miljö för aktier. Småbolagen har en stor exponering mot Sverige och Norden och här är den ekonomiska situationen gynnsam. Värderingsmässigt är börsen neutralt värderad men med tanke på de låga räntorna och att vi tror att konjunkturen står inför en förbättring gör det oss fortsatt optimistiska. utveckling per år, %, % h Snitt/år jan -12 dec h Andelsvärde, kr 103,41 145,55 185,9155 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 3,4 40,8 27,73 12 Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport 2014

13 Carnegie Småbolagsfond Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa Skulder Fondförmögenhet största innehaven Innehav Procent Atrium Ljungberg 7,6 Sanitec 7,0 Loomis 6,9 Peab 6,2 Intrum Justitia 5,4 ITAB Shop 5,1 Betson AB 4,6 Securitas 4,3 Huvudstaden 4,3 Cloetta 4,2 Branschfördelning Bransch Procent Sällanköpsvaror 38,4 Industrivaror 31,7 Finans och fastighet 19,5 Dagligvaror 7,9 Likvida medel 1,9 Informationsteknologi 0,7 finansiella instrument Värdepapper Överlåtbara värdepapper * Marknadsvärde, Fondvikt, kkr procen 1 Dagligvaror 7,9 Cloetta ,2 Duni ,5 Fenix Outdoor ,2 Finans och fastighet 19,5 Atrium Ljungberg ,6 Diös Fastigheter ,7 Fabege ,4 Fast Partner ,4 Hemfosa ,2 Hufvudstaden ,3 Industrivaror 31,7 Bufab AB ,1 Concentric ,6 Haldex ,4 ITAB Shop ,1 Nibe ,8 Peab ,2 Sanitec ,0 Ångpanneföreningen ,6 Informationsteknologi 0,7 HiQ ,7 Sällanköpsvaror 38,4 Betsson ,6 Elanders ,3 Intrum Justitia ,4 Loomis ,8 MTG ,2 Proffice ,7 Scandi Standard ,5 Securitas ,3 Unibet ,7 Uniflex ,8 Summa värdepapper ,1 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,9 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknade utanför EES. Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport

14 Carnegie Strategifond John Strömgren är ansvarig förvaltare av Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan Fondfakta Startdatum Kategori Blandfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,5 Riskklass 4 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer Placeringsinriktning Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk än rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. Totalavkastning, % Period Till ack från start 4 047,5 snitt från start 15,5 10 ack 172,8 10 snitt 10,6 5 ack 82,2 5 snitt 12,8 3 ack 38,8 3 snitt 11,6 2 ack 48,9 2 snitt 22,0 1 år 26,4 Strategifonden steg med 10,5 procent under perioden januari-juni Följaktligen har fonden fortsatt att ge en mycket god avkastning beaktat risknivån. De nordiska aktiemarknaderna har fortsatt sin goda utveckling. Centralbankerna i världens ledande ekonomier fortsätter sin expansiva politik, även om USA sakta men säker drar ned på sina stödköp av obligationer. Det är också i den amerikanska ekonomin som det finns tydliga tecken på förbättringar. I Europa är både tillväxt och inflation på låga nivåer, men krisrapporterna från de sydeuropeiska marknaderna når oss allt mer sällan. Istället har oron i Ukraina och Mellanöstern påverkat marknaderna negativt under vissa perioder. Företagsobligationsmarknaderna har fortsatt utvecklats positivt med ett stort intresse från investerare. För Strategifonden är kombinationen stigande aktiekurser och sjunkande räntor helt perfekt. Fonden fortsätter att attrahera nytt kapital. Nettoflödena uppgick under perioden till 355 Mkr. Förvaltat kapital uppgick per den 30 juni till Mkr. Förvaltning Den sedan två år gällande inriktningen för Strategifonden innebär i korthet att fonden placerar sina medel i värdepapper som ger hög direktavkastning emitterade av nordiska företag. Direkavkastningen kan utgöras av antingen aktieutdelning eller räntekuponger på obligationer. Det är vår bedömning att fördelningen mellan aktier och företagsobligationer över tiden kommer vara 50/50, men det kommer att variera. Under årets första halvår har aktieandelen legat kring cirka 60 procent. Aktieandelen har dock dragits ned något mot slutet av perioden i syfte att reducera risken i fonden. Så sent som i december 2013 byggde fonden upp en position i Scania. I februari 2014 presenterade Volkswagen ett bud på utestående aktier och fonden kunde avveckla sitt innehav med en mycket god förtjänst efter en för fonden ovanligt kort innehavstid. En aktie som också avyttrats i sin helhet, men efter att funnits i fonden under många år, är Itab Shop. Aktiekursen hade stigit till en så hög nivå att direktavkastningen framstod som för låg. Portföljen har fått tre nya aktieinnehav under halvåret, alla gamla bekantingar. Trots en till synes hög värdering har fonden investerat i H&M. Värderingen kan försvaras beaktat stabiliteten i utdelningarna, den finansiella styrkan samt tillväxtmöjligheterna inom online shopping. Vi har omprövat våra utdelningsantaganden för Handelsbanken, vilket gjort oss betydligt mer positiva till aktien i jämförelse med andra bankaktier. Mot den bakgrunden såldes innehavet i Nordea. Fonden har också återigen investerat i Securitas som vi vid rådande aktiekurs bedömer erbjuda en god direktavkastning till en låg risk. På obligationssidan har positionen i Bergvik Skog utökats genom betydande köp. Norsksvenska Solör, som är verksamt inom bioenergi och har funnits med i portföljen sedan tidigare, emitterade en ny obligation med räntan STI- BOR+500 räntepunkter som vi valde att köpa till fonden. Ovako, en europeisk stålproducent, är ett nytt innehav med en obligation med en ränta på nästan 7 procent. Den starka aktiemarknaden har fått till följd att många nya bolag söker sig till börsen. Bactiguard är ett av dem som börsintroducerades i juni. Fonden har sedan ett par år haft en Bactiguardobligation i portföljen. I samband med bolagets börsintroduktion fick vi möjlighet att lösa in obligation. Vi avstod att byta till aktier, vilket var ett alternativ. Det visade sig vara klokt, eftersom aktien fallit rejält efter introduktionen. Derivathandel med mera Fonden har handelat med derivat under första halvåret Fonden köper obligationer i utländsk valuta. För att skydda de svenska fondandelsägarna mot valutarörelser, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden använts som riskbedömningsmetod. Säkerhetskravet per den 30 juni var 0 kr. Den svenska kronans rörelser gentemot andra valutor har inte haft någon större påverkan på fondens andelsvärde under perioden. Värdepappersinnehav Per den 30 juni var fonden till 95,3 procent investerad i underliggande värdepapper. Resterande 4,7 procent utgjordes av likvida medel. Aktier utgjorde 54,9 procent. Framtidsutsikter Vår uppfattning är som tidigare att en portfölj av stabila aktier som lämnar god utdelning och företagsobligationer skapar bra förutsättningar för en god långsiktig värdetillväxt till relativt låg risk. Det finns dock oroande tecken. Volatiliteten på både aktieoch räntemarknaderna är nu nere på nivåer som vi senast såg 2007, precis innan finanskrisen. Detta i kombination med konstlat låga räntor och relativt höga aktievärderingar gör oss mer försiktiga. De allt högre priserna på aktier och företagsobligationer gör det svårare, men inte omöjligt, för oss att hitta aktier med hög direktavkastning eller obligationer med hög ränta. När priserna på fondens investeringar stiger så gör det kanske inte något, utan man kan säga att fonden får framtida utdelningar i förskott. Potentialen för den framtida avkastningen sjunker emellertid. Förväntningarna på fonden bör därför ställas lägre än den avkastning fonden skapat under den senaste tvåårsperioden. utveckling per år, %, % h Snitt/år dec -03 dec h Andelsvärde, kr Klass A 642,51 790,30 793,90 496,65 696,61 768,71 650,15 712,99 866,94 957,85 Andelsvärde, kr Klass G 107,48 115,87 Antal andelar, st Klass A Antal andelar, st Klass G Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Klass A 13,34 17,89 18,55 35,39 27,90 19,08 21,66 28,84 Utdelning, kr/andel Klass G 2,50 2,70 Totalavkastning, % 34,1 26,3 2,7-34,2 48,9 13,3-12,9 14,4 21,6 10,5 14 Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport 2014

15 Carnegie Strategifond Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinsrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde största innehaven Innehav Procent Investor 5,5 Swedbank 5,0 Holmen 4,3 Industrivärden 4,1 Telia Sonera 4,0 Bergvik Skog 3,8 Skanska 3,8 Sandvik 3,4 Kesko 3,3 SHB A 3,1 Strategisk fördelning, % ,8 3,4 1,0 0,1 3,0 55,7 Aktier Företagsobligationer Bankobligationer Likvida medel Kommunobligationer Derivat Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinsrument med negativt marknadsvärde - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter varav ersättning till bolaget som driver fondverksamheten, andelsklass A varav ersättning till bolaget som driver fondverksamheten, andelsklass G Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder - - Summa skulder Branschfördelning Bransch Procent Företagsobligationer 36,8 Finans och fastighet 21,9 Sällanköpsvaror 12,1 Industrivaror 9,8 Material 5,0 Likvida medel 3,0 Telekomoperatör 4,0 Bankobligationer 3,4 Energi 2,2 Kommunobligationer 1,0 Hälsovård 0,6 finansiella instrument Värdepapper Marknadsvärde, kkr Fondvikt Marknadsvärde, Fondvikt, procent 1 Värdepapper 1 kkr procen 1 Fondförmögenhet Överlåtbara värdepapper * Energi 2,2 Fortum ,2 Finans och fastighet 21,9 Industrivärden ,1 Investor A ,5 Investor B ,5 SEB A ,8 SHB A ,1 Swedbank ,0 Hälsovård 0,6 Orion Oyj ,6 Industrivaror 9,8 Sandvik ,4 Skanska ,8 SKF India ,6 Material 5,0 Holmen ,2 Kemira ,7 Rusforest ,1 Sällanköpsvaror 12,1 Elanders ,5 Electrolux ,1 H&M ,7 Kesko Oyj ,3 Orkla ,5 Securitas B ,0 Telekomoperatörer 4,0 TeliaSonera ,0 Bankobligationer 3,4 Danske Bank ,1 Danske Perp ,2 DNB Perp ,8 Lavare FRN ,4 Kommun obligationer 1,0 Crayon ,6 Pioneer FRN ,4 Företagsobligationer** 36,8 AC Alpha FRN ,3 Ahlström perp ,5 Aker FRN ,7 Aker FRN ,3 Aker FRN ,0 Akso FRN ,9 Albain FRN ,4 AR Packing Group ,0 Beerenber FRN ,2 Bergvik Skog AB ,8 Bravida FRN ,4 Candyking FRN ,7 Color Group AS ,3 Color Group AS ,6 Curato FRN ,3 Delarka ,6 Diamorph ,3 DOF FRN ,9 DOF Subesea FRN ,3 DOF Subesea FRN ,4 Euro Directories Bond ,0 etraveli FRN ,6 Global Connect A/S ,8 Golden FRN ,5 Hospitaity ,5 Island Offshore Shipphold ,4 NADL 6,25% ,5 Norlandia FRN ,7 Odfjell FRN ,7 Ovakoa 6,5% ,3 Prosafe FRN ,9 Sefyr Värme ,3 SFF FRN ,0 Sobi FRN ,8 Solor Bio FRN ,9 BE Bio Energy Group ,8 Sponda ,7 Stolt FRN ,7 Stolt FRN ,7 Storebrand ,9 Teekay Lng FRN ,3 Teekay Lng FRN ,8 Troax ,6 Unilabs Sub ,0 Upm-Kymmene ,8 Wallvision 9% ,5 VPS ,3 Övriga finansiella instrument*** 0,1 Valutaterminer ,1 Summa värdepapper ,0 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,0 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvrande marknad utanför EES. **Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och höppen för allmänheten. ***Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport

16 Carnegie Strategy Fund John Strömgren är ansvarig förvaltare av Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anställd sedan Fondfakta Startdatum Kategori Blandfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,5 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare John Strömgren Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Luxemburg Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer Placeringsinriktning Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt obligationer och statsskuldväxlar försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk en rena aktiefonder. Fonden har ett tydligt nordiskt fokus i sina placeringar. Fondens målsättning är att skapa en positiv och stabil avkastning. Totalavkastning, % Period Till ack från start 848,1 snitt från start 11,6 10 ack 169,3 10 snitt 10,4 5 ack 82,2 5 snitt 12,8 3 ack 41,7 3 snitt 12,3 2 ack 48,0 2 snitt 21,7 1 år 25,4 Strategy Fund steg med 10,0 procent under perioden januari-juni Följaktligen har fonden fortsatt att ge en mycket god avkastning beaktat risknivån. De nordiska aktiemarknaderna har fortsatt sin goda utveckling. Centralbankerna i världens ledande ekonomier fortsätter sin expansiva politik, även om USA sakta men säker drar ned på sina stödköp av obligationer. Det är också i den amerikanska ekonomin som det finns tydliga tecken på förbättringar. I Europa är både tillväxt och inflation på låga nivåer, men krisrapporterna från de sydeuropeiska marknaderna når oss allt mer sällan. Istället har oron i Ukraina och Mellanöstern påverkat marknaderna negativt under vissa perioder. Företagsobligationsmarknaderna har fortsatt utvecklats positivt med ett stort intresse från investerare. För Strategy Fund är kombinationen stigande aktiekurser och sjunkande räntor helt perfekt. Fonden fortsätter att attrahera nytt kapital. Nettoflödena uppgick under perioden till 21 Mkr. Förvaltat kapital uppgick per den 30 juni till 786 Mkr. Förvaltning Den sedan två år gällande inriktningen för Strategy Fund innebär i korthet att fonden placerar sina medel i värdepapper som ger hög direktavkastning emitterade av nordiska företag. Direkavkastningen kan utgöras av antingen aktieutdelning eller räntekuponger på obligationer. Det är vår bedömning att fördelningen mellan aktier och företagsobligationer över tiden kommer vara 50/50, men det kommer att variera. Under årets första halvår har aktieandelen legat kring cirka 60 procent. Aktieandelen har dock dragits ned något mot slutet av perioden i syfte att reducera risken i fonden. Så sent som i december 2013 byggde fonden upp en position i Scania. I februari 2014 presenterade Volkswagen ett bud på utestående aktier och fonden kunde avveckla sitt innehav med en mycket god förtjänst efter en för fonden ovanligt kort innehavstid. En aktie som också avyttrats i sin helhet, men efter att funnits i fonden under många år, är Itab Shop. Aktiekursen hade stigit till en så hög nivå att direktavkastningen framstod som för låg. Portföljen har fått tre nya aktieinnehav under halvåret, alla gamla bekantingar. Trots en till synes hög värdering har fonden investerat i H&M. Värderingen kan försvaras beaktat stabiliteten i utdelningarna, den finansiella styrkan samt tillväxtmöjligheterna inom online shopping. Vi har omprövat våra utdelningsantaganden för Handelsbanken, vilket gjort oss betydligt mer positiva till aktien i jämförelse med andra bankaktier. Mot den bakgrunden såldes innehavet i Nordea. Fonden har också återigen investerat i Securitas som vi vid rådande aktiekurs bedömer erbjuda en god direktavkastning till en låg risk. På obligationssidan har positionen i Bergvik Skog utökats genom betydande köp. Norsksvenska Solör, som är verksamt inom bioenergi och har funnits med i portföljen sedan tidigare, emitterade en ny obligation med räntan STI- BOR+500 räntepunkter som vi valde att köpa till fonden. Ovako, en europeisk stålproducent, är ett nytt innehav med en obligation med en ränta på nästan 7 procent. Den starka aktiemarknaden har fått till följd att många nya bolag söker sig till börsen. Bactiguard är ett av dem som börsintroducerades i juni. Fonden har sedan ett par år haft en Bactiguardobligation i portföljen. I samband med bolagets börsintroduktion fick vi möjlighet att lösa in obligation. Vi avstod att byta till aktier, vilket var ett alternativ. Det visade sig vara klokt, eftersom aktien fallit rejält efter introduktionen. Derivathandel med mera Fonden har handelat med derivat under första halvåret Fonden köper obligationer i utländsk valuta. För att skydda de svenska fondandelsägarna mot valutarörelser, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden använts som riskbedömningsmetod. Säkerhetskravet per den 30 juni var 0 kr. Den svenska kronans rörelser gentemot andra valutor har inte haft någon större påverkan på fondens andelsvärde under perioden. Värdepappersinnehav Per den 30 juni var fonden till 98 procent investerad i underliggande värdepapper. Resterande 2 procent utgjordes av likvida medel. Aktier utgjorde 55 procent. Framtidsutsikter Vår uppfattning är som tidigare att en portfölj av stabila aktier som lämnar god utdelning och företagsobligationer skapar bra förutsättningar för en god långsiktig värdetillväxt till relativt låg risk. Det finns dock oroande tecken. Volatiliteten på både aktie- och räntemarknaderna är nu nere på nivåer som vi senast såg 2007, precis innan finanskrisen. Detta i kombination med konstlat låga räntor och relativt höga aktievärderingar gör oss mer försiktiga. De allt högre priserna på aktier och företagsobligationer gör det svårare, men inte omöjligt, för oss att hitta aktier med hög direktavkastning eller obligationer med hög ränta. När priserna på fondens investeringar stiger så gör det kanske inte något, utan man kan säga att fonden får framtida utdelningar i förskott. Potentialen för den framtida avkastningen sjunker emellertid. Förväntningarna på fonden bör därför ställas lägre än den avkastning fonden skapat under den senaste tvåårsperioden. utveckling per år, %, % h Snitt/år dec -03 dec h Andelsvärde, kr 2 020, , , , , , , , , ,34 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel Totalavkastning, % 33,1 25,0 2,6-34,1 50,2 11,6-14,0 12,3 26,9 10,0 16 Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport 2014

17 Carnegie Strategy Fund Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC-derivatinsrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinsrument med negativt marknadsvärde -76, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - - Övriga skulder -1741, Summa Skulder största innehaven Innehav Procent Investor 4,0 TeliaSonera 3,1 Swedbank 2,9 Skanska 2,5 Holmen 2,3 Industrivärden 2,1 Sandvik 1,8 SEB 1,7 Kesko 1,1 Svenska Handelsbanken 1,1 Branschfördelning Bransch Procent Räntebärande värdepapper 42,4 Finans och fastighet 19,1 Industrivaror 13,0 Telekomoperatör 6,2 Material 5,6 Sällanköpsvaror 4,8 Energi 3,7 Likvida medel 2,5 Tjänster 2,0 Hälsovård 0,6 Strategisk fördelning, % ,2 7,8 Aktier Företagsobligationer Bankobligationer 35,0 55,1 Likvida medel Fondförmögenhet finansiella instrument Värdepapper Marknadsvärde, kkr Fondvikt Marknadsvärde, Fondvikt, procent 1 Värdepapper 1 kkr procen 1 Överlåtbara värdepapper* Energi 3,7 Fortum ,5 Kesko ,2 Finans och fastighet 19,1 Investor ,0 SEB ,4 Svenska Handelsbanken ,1 Swedbank ,6 Hälsovård 0,6 Orion ,6 Industrivaror 13,0 Elanders ,5 Industrivärden ,2 Sandvik ,5 Skanska ,8 Material 5,6 Holmen ,6 Kemira ,1 Sällanköpsvaror 4,8 Electrolux ,7 H&M ,9 Orkla ,2 Telekomoperatör 6,2 TeliaSonera ,2 Tjänster 2,0 Securitas ,0 Bankobligationer** 7,7 Danske Bank ,6 Danske Bank ,1 Företagsobligationer** 34,7 AC Alpha ,2 Ahlström ,2 Aker Solutions FRN ,1 Aker FRN ,5 Albain Bidco FRN ,7 Albain Bidco FRN ,4 AR Packaging FRN ,6 Austevoll Seafood FRN ,7 Be Bio Energy Group FRN ,9 Beerenberg FRN ,4 Bergvik Skog 8,5% ,1 Bravida FRN ,7 Candyking FRN ,8 Color Group FRN ,8 Crayon FRN ,4 Curato Biidco FRN ,3 Delarka 4,58% ,1 Diamorph ,1 DOF ASA FRN ,9 EUR Directories Bondco SCA FRN ,5 European Travel Interactiv FRN ,2 Global Connect ,3 Golden Heights FRN ,4 Hospitality Invest FRN ,6 Lavare Holding FRN ,4 Norlandia FRN ,3 North Atlantic Drilling 6,25% ,8 Odfjell FRN ,7 Ovako ,8 Pioneer Properties FRN ,3 Prosafe FRN ,6 Sefyr Värme 7% ,7 Solor Bio FRN ,5 Sponda 3,375% ,5 Stolt-Nielsen FRN ,3 Stolt-Nielsen FRN ,8 Storebrand Livforsikring FRN ,7 Svensk FastighetsFin FRN ,7 Swedisch Orphan Biovitrum FRN ,7 Teekay FRN ,1 Teekay FRN ,9 Troax Group FRN ,2 Unilabs SubHolding 8,5% ,1 Veritas Petreoleum ,3 Wallvision 9% ,3 Övriga finansiella instrument 0,0 Valutaterminer 223 0,0 Summa värdepapper ,5 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,5 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvrande marknad utanför EES. **Avser övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. ***Avser övriga finansiella instrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport

18 Carnegie Sverigefond Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverige fond och Carnegie Sverige Select. Simon har varit anställd sedan 2006 Fondfakta Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,4 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Simon Blecher Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier och övriga aktier noterade på Stockholmsbörsen, utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper. Totalavkastning, % Period Till ack från start 3 256,7 snitt från start 13,6 10 ack 230,1 10 snitt 12,7 5 ack 115,8 5 snitt 16,6 3 ack 51,7 3 snitt 14,9 2 ack 63,7 2 snitt 27,9 1 år 30,9 Sverigefonden steg med 11,9 procent under perioden januari-juni Fonden, precis som Stockholmsbörsen, fortsatte trenden från hela förra året med att ge en ganska jämn uppgång under perioden även om det stundtals varit lite stökigt. Aktiemarknaden har skakat av sig ett par politiska kriser - främst Ukraina/Ryssland och tuffat vidare uppåt samtidigt som räntorna sjunkit kraftigt, tvärtemot vad alla bedömare trodde för ett halvår sedan. Faktum är att långräntorna i USA och Västeuropa inte bara fallit utan dessutom har skillnaderna minskat kraftigt mellan perifera/skuldsatta länder i Europa och exempelvis Sverige. Med andra ord är långräntan nedpressad i såväl Irland och Italien som Spanien och Sverige. Inte direkt vad man kunde ana för 3-4 år sedan (!). Och därmed har aktiemarknaden rusat vidare uppåt i Europa utan att vinsterna följt med. Fonden fortsätter att attrahera nytt kapital. Nettoflödena uppgick under perioden till 456 Mkr. Förvaltat kapital uppgick per den 30 juni till Mkr. Förvaltning Det blev ett starkt halvår för Stockholmsbörsen och även fonden har lyckats väl. Det är extra glädjande eftersom det är i dessa perioder efter flera års uppgång och allt högre värdering som marknaden brukar bli rätt febrig och vi med vår försiktiga stil brukar missa vissa raketer liksom floppar. Och visst har vi gjort det även denna gång. Men flera av våra aktier har levererat en fin avkastning till ganska låg risk och sedan blev vi förstås hjälpta av budet på Scania. Vi köpte Scania på låga kronor då vi tyckte aktien var alldeles för billig i förhållande till sina höga marginaler och sin starka finansiella ställning. Vi har ägt den i flera år, men ökade något under fjolåret. Volkswagen valde att lägga bud på bolaget och vi valde att lämna in aktierna då vi tyckte att vi fick ett bra pris och därtill måste man komma ihåg att Volkswagen ändå styrde bolaget. Vi passade också på att sälja alla Loomis efter en fantastisk kursuppgång. Vi köpte aktierna kring 80 kronor då alla var livrädda att kontanter skulle försvinna och dess verksamhet dö. När vi sålde aktierna fick vi en bra bit över 100 procents avkastning och då har vi också fått flera utdelningar genom åren. Två gamla vänner gjorde comeback i Sverigefonden. En av världens mest välskötta banker, Handelsbanken, har vi länge ansett som dyr på grund av deras värdering mot bokat eget kapital. Men om man tar hänsyn till dess fina avkastning på eget kapital (ROE), kvalitén i kreditportföljen och därtill noterar dess starka finansiella ställning så konstaterar vi att SHB värderas lägre än börsens snitt och till högre utdelning. Och det kan vi inte säga nej till. Lägg till att det har en mycket fin tillväxt i länder som Holland och England. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberggruppen gjorde också comeback. Vi sålde aktierna för att vi var rädda för att bolagets köpcentrum skulle få konkurrens från e-handeln. Sedan dess har bolaget sålt PUB, köpt flera kontorsfastigheter och därtill börjat projektera en del bostäder. Flera goda nyheter har också kommit till bolaget i den meningen att det planeras tunnelbana till Sickla i Nacka där en stor del av deras värde finns. Lägger man ihop börsvärdet plus skulderna och delar i antalet kvadratmeter så kan man konstera att företaget värderas till strax över kronor per kvadrat (!). Med tanke på att nästan alla de fastigheter de äger kan säljas avsevärt högre kom vi in i aktien på en stor rabatt. Lägg till att de har låg skuldsättning och aldrig sänkt sin utdelning. Derivathandel med mera Fonden har inte handlat med derivat. Värdepappersinnehav Per den 30 juni var fonden till 99,2 procent investerad i underliggande värdepapper. Resterande 0,8 procent utgjordes av likvida medel. Framtidsutsikter Den som i början av detta år trodde att konjunkturen skulle ta fart och inflationen därmed närma sig och skyddade sig genom att köpa guld har lyckats. Guldpriset har nämligen stigit. Den som i början av detta år trodde att konjunkturen skulle bli svag och blev rädd för deflation och därmed spekulerade i att långräntor skulle falla har också lyckats. Så paradoxala är de finansiella marknaderna. Vi ser det som ett resultat av centralbankernas gigantiska experiment där likviditet tillförs och långräntor fallit. Även korträntor förstås genom ECB:s agerande och svenska riksbankens något överraskande dito. Pengar är nästan gratis och räntorna obefintliga. Det gör att fler bolag köper varandra och att kapital kommer till aktiemarknaden i jakt på avkastning. Värderingen har följaktligen kommit upp. Tidigare handlades Stockholmsbörsens till 12 gånger vinsten, nu är vi kring 16. Det är fortfarande på en nivå där det går att få en acceptabel avkastning ifrån, men det blir allt svårare såvida inte vinsterna lyfter. En viss hjälp med det senare kan ha kommit från riksbankens sänkning varför höstens kvartalsrapporter nog kan ge ett par procent i vinsttillväxt tack vare en svagare krona. Men några tvåsiffriga vinsttal tror vi inte på. Ska man vara orolig? Tja, det ska man nog alltid vara. Men för andelsägarna kan det vara tryggt att veta att portföljen består av bolag med låg värdering av vinster, höga utdelningar och starka balansräkningar. Sådana bolag brukar fungera i både bra utveckling per år, %, % h Snitt/år dec -03 dec h Andelsvärde, kr 982, , ,96 759, , , , , , ,95 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 23,76 30,77 28,69 69,65 30,84 20,87 39,01 46,05 Totalavkastning, % 31,3 33,7-2,8-33,3 49,9 20,8-12,4 15,6 30,4 11,9 18 Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport 2014

19 Carnegie Sverigefond Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut - - Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet största innehaven Innehav Procent H&M 7,2 Nordea 6,2 Investor 6,2 Sandvik 6,0 Volvo 5,7 Holmen 5,4 Swedbank 4,8 Securitas 4,6 Autoliv 4,4 SEB 4,4 Branschfördelning Bransch Procent Finans och fastighet 36,7 Industrivaror 28,2 Sällanköpsvaror 17,4 Material 5,4 Telekomoperatör 4,0 Dagligvaror 3,0 Informationsteknologi 2,3 Hälsovård 2,1 Likvida medel 0,8 finansiella instrument Värdepapper Överlåtbara värdepapper * Marknadsvärde, Fondvikt, kkr procen 1 Dagligvaror 3,0 Duni ,0 Finans och fastighet 36,7 Atrium Ljungberg ,7 Industrivärden ,4 Investor ,2 Lundberg ,0 Nordea ,2 SEB ,4 SHB ,1 Swedbank ,8 Hälsovård 2,1 Astra Zenica ,1 Industrivaror 28,2 ABB ,8 Atlas Copco ,4 Autoliv ,4 Sandvik ,0 Skanska ,8 Volvo ,7 Informationsteknologi 2,3 Ericsson ,3 Material 5,4 Holmen ,4 Telekomoperatörer 4,0 TeliaSonera ,0 Sällanköpsvaror 17,4 Elanders ,3 Electrolux ,8 H&M ,2 Intrum Justitia ,5 Securtias ,6 Summa värdepapper ,2 Övriga tillgångar och skulder (netto) ,8 Summa fondförmögenhet ,0 1 Siffrorna är avrundade till närmaste tiondels procent. *Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknade utanför EES. Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport

20 Carnegie Sverige Select Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverige fond och Carnegie Sverige Select. Simon har varit anställd sedan 2006 Fondfakta Startdatum Kategori Specialfond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1 0,75 Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Simon Blecher Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Veckovis Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer Ej ansluten till PPM 1 Tillkommer individuell resultatbaserad avgift om högst 20% av den veckovisa överavkastningen. Placeringsinriktning Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper handlas på en reglerad marknad i Sverige eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige. Fonden har friare placeringsregler än de som gäller för värdepappersfonder, vilket innebär att fonden placerar i ett mer koncentrerat urval av aktier.. Totalavkastning, % Period Till ack från start 101,1 snitt från start 10,9 10 ack - 10 snitt - 5 ack 150,6 5 snitt 20,2 3 ack 60,2 3 snitt 17,0 2 ack 58,7 2 snitt 26,0 1 år 33,5 Sverige Select steg med 12,42 procent under årets första halvår. Det får sägas vara en mycket god avkastning givet den risknivån fonden hållit. Vi har varit försiktiga och stundtals haft en ganska hög kassa. Det har varit ett starkt halvår för den svenska börsen liksom flera av världens dito. Stora uppgångar kan skönjas på flera europeiska aktiemarknader drivet av låga räntor och hög aktivitet på förvärvssidan. Faktum är att det vimlar av storaffärer och härhemma blev Scania uppköpt samtidigt som Astra Zeneca fick ett bud på sig, som dock avvisades. Ingen av dessa aktier har funnits i fonden och ändå har vi lyckats ge en god avkastning. I USA fortsätter stimulanserna att minska så sakteligen i takt med att ekonomin förbättrats, men samtidigt har Europa just påbörjat sina stimulanser och Japan fortsätter med oförminskad styrka, vilket innebär att världen fortfarande tillförs billiga pengar och de låga räntorna kvarstår ett tag till. Fonden hade ett utflöde under perioden på 312 Mkr. Förvaltat kapital uppgick per den sista juni till 1927 Mkr. Förvaltning Fonden har som målsättning att försöka ge en absolut avkastning till relativt låg risk. Fonden är koncentrerad och har stora innehav i ett fåtal bolag med starka balansräkningar, hög utdelning och god lönsamhet. Normalt sätt innehåller fonden aktier och så har det också varit under denna period. En hel del spännande nya bolag har kommit till börsen och flera av dem har uppnått våra kriterier; det vill säga bra kassaflöde, hög lönsamhet och möjlighet till höga utdelningar. Av fondens fem nya innehav är faktiskt två helt nya börsbolag, vilket får anses som anmärkningsvärt, men så har också nyintroduktionerna kommit tillbaka för första gången på många, många år. Bufab, som är ett klassiskt svenskt handelsbolag, jobbar med skruvar och muttrar och har höga marginaler och gynnas av att Europa är på väg att vända. Bolaget handlas till en låg multipel både i absoluta tal och jämfört med konkurrenter. Får de upp marginalen en smula kan lönsamheten bli riktigt god och med tanke på att det är kapitalsnålt innebär det kommande höga utdelningar alternativt flera förvärv. Scandi Standard är ett samlingsnamn för kycklingproducenter i Danmark, Norge och Sverige. I Sverige är de förstås mer kända som Kronfågel. Här är ett bolag som har det mesta av saker vi efterfrågar: en bra produkt, framtida tillväxt, fina marginaler och låg risk i rörelsen samtidigt som värderingen av vinsten är mycket låg och därmed givet att en hög andel kan delas ut till aktieägarna kan utdelningen bli riktigt attraktiv. De fick en del kritik i pressen för att bolaget är nystartat, men det är snarare konstellationen som är ny än bolaget. Kronfågel har funnits länge och vi svenskar äter lite kyckling jämför med engelsmän och amerikaner samtidigt som de flesta råd och rön pekar på att man ska äta mer kyckling. Nu har vi en position och det ska bli spännande att följa. Vi valde också att investera i PEAB för första gången. Vi tror, oavsett vilket regering som vinner i höst, att det krävs stora byggsatsningar i allt från infrastruktur till bostäder och detta kommer att gynna PEAB. Flera i styrelsen ökade sitt innehav samtidigt som vi. Lägg till att pe-talet är lågt och direktavkastningen god. På samma tema har vi investerat i Nobia. Bolaget som tillverkar kök äger bland annat Marbodal och Poggenpohl och gynnas inte bara av att den svenska marknaden är på väg upp utan att även England nu vänder kraftigt liksom delar av Kontinentaleuropa. Nya ledningen har gjort om bolaget rejält och tagit ner skulderna och i nuvarande intjäningstakt är de faktiskt skuldfria om något år eller två, vilket talar för att flera spännande förvärv kan komma. Selects största investering skedde i SEB. Vi är otroligt imponerande av det arbete Annika Falkengren har gjort med att få ner kostnaden och SEB tjänar nu väldigt mycket pengar och ser ut att ha god kostnads och kreditkoll. En trend vi tror fortsätter. Vi finansierade detta genom att sälja alla Nordea, Ericsson, Husqvarna, Atlas Copco och Sanitec. Derivathandel med mera Fonden har inte handlat med derivat under perioden. Värdepappersinnehav Per den 30 juni var fonden till 97 procent investerad i underliggande värdepapper. Resterande 3 procent utgjordes av likvida medel. Framtidsutsikter Vi gillar portföljen som består av ideligen välskötta svenska bolag med hög intjäning och dito direktavkastning liksom två investmentbolag, Investor och Industrivärden, som ger oss en väg in bland börsens finaste bolag till rabatt. Men visst blir man nervös när man i backspegeln betraktar våren 2014 och även de två åren dessförinnan: världen växer inte lika mycket som alla vill och tror, konjunkturen smyger sig med myrsteg upp och vinstfesten uteblir. Samtidigt faller räntor och aktier stiger. Nuvarande börsuppgången är till stor del en följd av att räntan han fallit och aktiemarknaden därmed anpassat avkastningskravet. Om börsen ska fortsätta upp krävs vinstökningar, vilket är svårt att tro på i någon större mening även om Europa sakta förbättras och USA tickar på. Därför finns riskerna där och man ska ha beredskap för att något oväntat kan ske. Med detta sagt är det ändå en trygghet att ha en portfölj med god direktavkastning. utveckling per år, %, % h Snitt/år sep -07 dec h Andelsvärde, kr 94,12 65,56 69,59 72,68 63,81 67,29 28,24 26,22 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr Utdelning, kr/andel 6,02 2,92 1,13 3,25 Totalavkastning, % -5,9-30,4 49,8 28,0-9,7 18,3 31,2 12,4 20 Carnegie Fonder AB l Halvårsrapport 2014

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB

halvårsrapport 2012 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2012 Carnegie Fonder AB halvårsrapport 202 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 202 Carnegie Fonder AB Innehåll Vd-ord 3 Utveckling fonder och marknader 4 Förvaltning 7 Översikt 8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 0 Carnegie

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB

helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB helårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Helårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10 Carnegie

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE HELÅRSRAPPORT 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB

halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB halvårsrapport 2011 Carnegie fonder AB Halvårsrapport 2011 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 10

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 juni 2014 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk 4 ICA Banken Varlig 6 ICA Banken Måttlig 8 ICA Banken Modig

Läs mer

Nordisk totalavkastning. Carnegie Strategifond.

Nordisk totalavkastning. Carnegie Strategifond. Nordisk totalavkastning Carnegie Strategifond. Riskhantering och vinstmaximering Carnegie Strategifond investerar i aktier och företagsobligationer i hela Norden. Med dessa två tillgångsslag har fonden

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Denna halvårsredogörelse omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Fonden Crescit är en nyskapande specialfond med tillstånd att förvalta

Läs mer

Koncernöversikt. Löpande information

Koncernöversikt. Löpande information årsrapport 27 Innehåll VD-ord Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund HQ Sverigefond 2 HQ Swedish Equity Fund 4 HQ Sverige select 6 H&Q

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB

helårsrapport 2010 Carnegie fonder AB helårsrapport 21 Carnegie fonder AB Helårsrapport 21 Carnegie Fonder AB 1 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder Carnegie Strategifond 1 HQ Strategy

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Tundra Vietnam Fund 515602-6824

Tundra Vietnam Fund 515602-6824 Årsberättelse för Tundra Vietnam Fund Perioden 2014-05-06-2014-12-31 Tundra Vietnam Fund 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 Juni 2013. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 Juni 2013. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 Juni 013 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 013 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Redovisningsprinciper

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2015

Halvårsredogörelse för fonder 2015 Halvårsredogörelse för fonder 2015 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljförmögenhet per 2014- Antal andelar 858 800,4744 St Andelskurs 3 202,0422 Kr Svenska aktier/fonder 49,11% 1 350 577 860 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria.

CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. PRISLISTA 1. DEPÅAVGIFTER OCH AVGIFTER FÖR REALTIDSKURSER CMC Markets tar inte ut några depåavgifter och alla realtidskurser och orderdjup på våra instrument är helt kostnadsfria. Depåavgift Standardkonto

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer