HELÅRSRAPPORT Carnegie Fonder AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB"

Transkript

1 PRIVATBANK LEDARE HELÅRSRAPPORT 1 Carnegie Fonder AB

2 Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1 Carnegie Strategifond...1 Carnegie Strategy Fund...14 Carnegie Swedish Equity Fund...16 Carnegie Sverigefond...18 Carnegie Sverige Select... Tiväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond... Carnegie Emerging Markets...4 Carnegie Indienfond...6 Carnegie Kinafond...8 Carnegie Rysslandsfond...3 Räntefonder Carnegie Corporate Bond...3 Carnegie Likviditetsfond...34 Carnegie Obligationsfond...36 Övriga fonder Carnegie Goria...38 Carnegie Total...4 Koncernöversikt Carnegie Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag ti Carnegie Holding AB, står under tisyn av Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Investeringsfonder (4:46). Förvaltat kapital per den 31 december 1 uppgick ti ca 3 miljarder kronor fördelat på drygt 18 direktregistrerade kunder. Carnegie Fonder förvaltar totalt 16 värdepappersfonder, varav elva i Carnegie Fonder AB och fem via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare uppgick ti 35 personer. Carnegie Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med stor erfarenhet. Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt aktier på tiväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil avkastning. Fonderna kännetecknas av aktiv värdeförvaltning baserad på fundamental analys. Löpande information under 13 Januari Helårsbesked för 1 April Helårsrapport 1 Tidningen Utsikt 1 i korthet Juli Halvårsbesked Augusti Halvårsrapport 13 Oktober Tidningen Utsikt Januari Carnegie Småbolagsfond startar. Carnegie Svea fusioneras med Carnegie Småbolagsfond. Mars Carnegie Fonders fonder lämnar utdelning. April Fonderna Carnegie Teus, Carnegie Protego och Carnegie Utlandsfond fusioneras med Carnegie Strategifond. Mer information om våra fonder På carnegiefonder.se hittar du respektive fonds fondbestämmelser, informations-, fakta- och produktblad. Här finner du även aktue information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser, nyhetsbrev, filmer, marknads- och månadsrapporter samt en förvaltarblogg. Du kan även följa oss på Facebook och Twitter. Bestä våra rapporter och nyhetsbrev gratis Prenumerera på våra rapporter och nyhetsbrev via e-post! Gå in på carnegiefonder.se och gör din bestäning där. För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations-, fakta- och produktblad, kontakta oss på telefon Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tibaka det insatta beloppet. Spara i våra fonder...4 Redovisningsprinciper...44 Revision...45 Policyfrågor...46 Ordlista och definitioner...49 Fondbolagsfakta...5 Medarbetare...5 Denna årsrapport innehåer helårsredogörelser per avseende de fonder som förvaltas av Carnegie Fonder AB samt information per om Carnegie Fonders Luxemburgregistrerade fonder. CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1

3 VD-ord Ett förvånansvärt bra år 1 måste sammanfattas som ett riktigt bra år. Aa fonder som förvaltas av Carnegie Fonder steg i värde. Ett högre risktagande lönade sig, vilket visade sig genom att aktiefonder gick bäst. I synnerhet andelsägarna i Carnegie Sverige Select är att gratulera då fonden steg med 18 procent. Pengar på banken däremot, innebar oftast förlust efter att inflationen räknats bort. De finns nog många som inte riktigt känner igen sig i beskrivningen att 1 var ett bra år. Konjunkturutvecklingen världen över var minst sagt svag och arbetslösheten är mycket hög, i synnerhet bland unga. Problemen i världsekonomin, ti exempel eurokrisen, budgetstupet i USA och en lägre tiväxt i Kina, verkar dessutom svårlösta även om läget stabiliserades mot slutet av året. Mot den bakgrunden är fondutvecklingen onekligen förvånande. Många av oss är andelsägare i Carnegie Strategifond. Som kommunicerats under året ändrade vi inriktningen i fonden under 1. Nu innehåer den ungefär ti hälften högutdelande aktier och ti hälften företagsobligationer, men fördelningen är inte huggen i sten. Tanken är att skapa en årlig avkastning på 6 7 procent, med låg risk, främst genom direktavkastningen från fondens investeringar. För den långsiktiga investeraren spelar då kortsiktiga kursväxlingarna en mindre ro. Den nya inriktningen har fått en smakstart. Carnegie Strategifond steg under 1 med nära 15 procent, vilket är mycket bra beaktat det låga risktagandet. I februari 1 lanserades Carnegie Småbolagsfond, som investerar i små och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden. Vi kan konstatera att 1 var mer gynnsamt för stora bolag, men historiska jämförelser visar att mindre bolag över tiden har en bättre utveckling. Risken är högre, men nu är småbolagsaktier i jämförelse med stora bolag ovanligt lågt värderade. Vid sidan av Strategifonden och Småbolagsfonden uppmärksammade vi under 1 att Rysslandsfonden fyde 15 år. De som varit med under dessa 15 år har fått vara med på en fantastisk resa, även om den inte atid upplevts som angenäm. Risktagandet har dock betalat sig i form av en hög avkastning. Jag vi också nämna det fantastiskt stora intresse som Carnegie Corporate Bond skapat. På bara några få år har fonden vuxit ti nära 6 miljarder kronor och är en viktig förklaring ti att vi återigen tar marknadsandelar på den svenska fondmarknaden. Fondens förvaltare, Stefan Ericson, tidelades också utmärkelsen Årets stjärnförvaltare i kategorin företagsobligation av Dagens Industri i samarbete med fondutvärderingsföretaget Morningstar. 13 är ett speciet år för Carnegie Fonder. Jag tänker då inte primärt på att vi i januari lanserade en ny hemsida, utan på att verksamheten och ovannämnda Carnegie Strategi fond, fyer 5 år. Vi kan se tibaka på en period som har varit mycket berikande för andelsägarna, trots flera kriser av olika slag. Ingen vet vad kommande 5 år innebär, men vi lovar att göra vårt bästa med att skapa bra förvaltningsresultat. Detsamma gäer för 13. Följ oss gärna på hemsidan via datorn eer mobilen, n Hans Hedström Verkstäande direktör CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1 3

4 Utveckling fonder och marknader Revansch för aktiefonder De stora problemen för världsekonomin är långt ifrån lösta. Men det kommer at fler ljusglimtar att hänga upp ett positivt scenario på. Marknaden Sammantaget blev 1 ett bra år för värdepappersmarknaderna. Aktiemarknaderna har, med några få undantag, utvecklats positivt. Samtidigt har tiväxtförväntningarna justerats ned i takt med att svag ekonomisk statistik från världens aa hörn publicerats. Sverige, som länge framstod som immunt mot problemen i omvärlden, kom också att se sin tiväxttakt sjunka betänkligt. Räntorna fortsätter att ligga på rekordlåga nivåer. Utvecklingen på det makroekonomiska planet överskuggade helt och hået utvecklingen i enskilda företag. Störst betydelse har eurokrisen haft, men en dämpad tiväxt i Kina och en långsammare återhämtning i USA än förväntat har också bidragit ti en at dystrare konjunkturbild. I det perspektivet är aktiemarknadernas positiva utveckling något överraskande. Av de stora aktiemarknaderna har den amerikanska haft den bästa utvecklingen. En rimlig förklaring är att USA påverkas i mindre utsträckning av problemen i Europa och en lägre kinesisk tiväxt. Mot slutet av året ökade dock farhågorna för FONDUTVECKLING 1, % Carnegie Strategifond Carnegie Strategy Fund Carnegie Swedish Equity Fund Carnegie Sverige Select Carnegie Sverigefond Carnegie Afrikafond Carnegie Emerging Markets att politikerna inte skue kunna hantera hotet om det så kaade budgetstupet på ett förnuftigt sätt. Utvecklingen på de europeiska aktiemarknaderna har generet varit bland de svagare, men här är skinaden stor mean krisländerna i söder och marknaderna i norr, däribland Sverige, Danmark och Norge. Finland har dock tyngts av Nokias koaps. Efter insatser från bland annat Europeiska Centralbanken ökade titron ti euron och räntorna på krisländernas obligationer började sjunka. Det blev också startskottet för en återhämtning på dessa länders aktiemarknader. Tiväxtmarknader har också klarat sig hyggligt, med Brasilien som ett tydligt undantag. I takt med stigande råvarupriser har den brasilianska marknaden haft flera starka år. När nu konjunkturbilden grumlats och råvarupriserna i många fa har fait har investerare sökt sig bort från den råvarutunga brasilianska aktiemarknaden. Den kinesiska marknaden utvecklades länge svagt beroende på en dämpad tiväxt i ekonomin och osäkerhet inför ledarskiftet i slutet av året. Under 1 Carnegie Småbolagsfond startades och ingår ej i sammanstäningen. Carnegie Indienfond Carnegie Kinafond Carnegie Rysslandsfond Carnegie Corporate Bond Carnegie Likviditetsfond Carnegie Obligationsfond Carnegie Goria Carnegie Total hösten kom dock signaler om en starkare ekonomi och aktiemarknaden svarade med kursuppgångar. I Indien fattades beslut om vissa avregleringar, vilket fick fart på aktiemarknaden. Den ryska marknaden hämmas av att Putin förefaer vara mer intresserad av sin egen makt än landets välstånd. Om nu den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna signalerar bättre tider så ger utvecklingen på räntemarknaderna en dystrare bild. Från redan i utgångsläget rekordlåga räntor har utvecklingen fortsatt nedåt i ti exempel Sverige, Tyskland och USA. Investerare är således beredda att låna ut ti dessa stater utan någon ränta att tala om överhuvudtaget. Mot slutet av året började dock räntorna stiga. Intresset för företagsobligationer var mycket stort, både från investerare och emittenter. Denna finansieringsform förefaer nu ha slagit rot även i Sverige. En osäker aktiemarknad och bankernas behov att banta sina balansräkningar har bidragit ti detta. Under årets första halvår förvärrades onekligen eurokrisen. Efter att det tidigare varit i sammanhanget relativt små ekonomier som haft stora problem att hantera sina skuldproblem hamnade även större länder som i synnerhet Spanien i en mer akut situation. Oron växte också för att Italien och även så småningom Frankrike kunde hamna i ett liknande läge. Marknaden kräver därför höga räntor för att låna ut ti dessa länder, vilket i sin tur förvärrade läget. Politikerna tvingades, på skattebetalarnas bekostnad, från den ena räddningsmanövern ti den andra. En positiv vändning kom under sommaren då ECB:s ordförande Mario Draghi deklarerade att euron skue försvaras ti vilket pris som helst. 4 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1

5 Utveckling fonder och marknader Euron har naturligtvis haft en svag +9, procent. Kinafonden gick länge utveckling under året. Kronan har även kräftgång men steg kraftigt under årets 15 stärkts mot andra stora valutor, ti sista månader när goda tiväxtsiffror för exempel doarn och pundet. den kinesiska ekonomin kunde presenteras. Rysslandsfonden steg initialt Fondernas utveckling kraftigt men i takt med att eurokrisen Spridningen i avkastning fonderna 1 blev avarligare och oljepriset pressades emean var ovanligt låg under 1. Aa ned fö de ryska aktiekurserna. fonder kan peka på en positiv avkastning. Räntefonderna steg aa med Carnegie Aktiefonderna kan sägas ha tagit en viss Corporate Bond i topp med en uppgång revansch efter det bistra 11. på 11,6 procent. Beaktat risknivån är 5 Högst avkastning skapades i Carnegie det en nära nog oslagbar avkastning. Sverige Select som steg med 18,3 pro Carnegie Likviditetsfonds uppgång om cent. Sverige Select har en betydligt mer 3,5 procent är mer blygsam, men faktum koncentrerad portfölj än traditionea är att vi har svårt att hitta någon liknande Sverigefonder och de enskilda aktievalen USA LatinamerikaEuropa fond Ryssland som AsienJapan presterat Sydafrika bättre. får därmed större betydelse. Fonden var Det är värt att notera att utvecklingen också den av våra aktiefonder som Sverige i våra Östeuropa fonder mäts i svenska Australien kronor, klarade sig bäst under 11. en valuta som stadigt stärkts under de Carnegie Strategifond har sedan april senaste åren. De fonder som investerar 1 en något förändrad inriktning, vilket på utländska marknader har därför ofta kommer att innebära en lugnare och gjort investeringar USA 7,% som utvecklats bättre Latinamerika -,4% stabilare utveckling framöver. Huvudförklaringarna är att fonden tydligare svenska Europa kronor ser 4,7% det inte lika bra ut. i lokal valuta, Sverige men 11,8% efter omräkning ti Ryssland 4,4% än tidigare fokuserar på aktier med hög Det går Östeuropa att säkra valutorna, 7,% men det är en direktavkastning samt investerar en kostsam Asien strategi som 11,7% påverkar avkastningen negativt. Därför är det mycket Japan 3,% försvarlig andel i företagsobligationer. Sydafrika 1,% Avkastningen för 1 stannade på ovanligt Australien att aktiefonder 8,5% säkrar sina investeringar valutamässigt. Det gäer både 14,4 procent, vilket är mycket bra beaktat det relativt låga risktagandet. Nystartade våra och branschkoegornas fonder. Småbolagsfonden missade tyvärr Dessutom är det ju så att ibland är periodens bästa börsmånad, vilken var utvecklingen för kronan negativ och då januari. För perioden februari-december gynnas fonder som investerar utomlands. blev avkastningen 3,4 procent, vilket är Under 1 har kronan främst stärkts synnerligen konkurrenskraftigt i jämförelse med flertalet småbolagsfonder. gentemot doarn och euron. Våra fonder som investerar på tiväxtmarknaderna kan också uppvisa tämligen Vid ingången av 1 förutspådde vi en En framåtblick goda uppgångar. Carnegie Afrikafond återhämtning för aktiemarknaderna och och Carnegie Indienfond steg båda i synnerhet för tiväxtmarknaderna. De med 15,6 procent. De afrikanska aktiemarknaderna har en jämförelsevis låg vara en stor fördel, men de lågt städa sistnämndas högre tiväxt bedömdes korrelation med utvecklingen på de förväntningarna innebar potential för västerländska marknaderna. Många aktiemarknaderna generet. Utsikterna afrikanska ekonomier växer också mycket för räntemarknaden bedömde vi som snabbt, om än från en låg nivå. 11 års sämre, speciet för obligationsmarknaderna eftersom obligationsräntorna förlorare, Carnegie Indienfond, kom tibaka i takt med marknaden. i utgångsläget var så låga. Vi var mer Carnegie Emerging Markets, som positiva ti företagskrediter. investerar brett på tiväxtmarknaderna När vi nu gör bokslut kan det konstateras att vi på det stora hela var rätt ute. och därmed har en lägre risknivå än våra övriga tiväxtmarknadsfonder, steg Tiväxtmarknaderna sticker dock inte ut med 1, procent. Carnegie Kinafond på det sätt vi hoppades. Vi trodde främst och Carnegie Rysslandsfond hamnade på Afrika och Kina. Afrika ligger bra ti, precis därunder, +9,6 procent respektive men uppgången i Kina dröjde ti årets UTVECKLING MARKNADER 1 Käa: Bloomberg USA 7,% Sverige 11,8% Östeuropa 7,% Europa 4,7% Latinamerika,4% Sydafrika 1,% VALUTAKURSER Valutor mot svenska kronan Land Valuta Ryssland 4,4% Asien 11,7% Kurs, kr Japan 3,% Australien 8,5% Jmf, % Argentina ARS 1,39 17, Australien AUD 6,759 4, Brasilen BRL 3,175 14, 15 Chile CLP,1358,5 Danmark DKK 1,155 4,1 EMU EUR 8,588 3,8 1 F. Arabemiraten AED 1,776 5,4 Filippinerna PHP,158,6 Hong Kong HKD,8391 5,3 5 Indonesien IDR,67 11,8 Japan JPY 7,565 16,1 Kanada CAD 6,5374 3, USA Latinamerika Sverige Europa Ryssland Östeuropa AsienJapan Sydafrika Australien Kenya KES,756 11,1 Kuwait KWD 3,113 6,6 Malaysia MYR,13, Mexico MXN,531 1,8 Nigeria NGN,416 1,9 Norge NOK 1,17 1,5 Nya Zeeland NZD 5,373,4 Peru PEN,548,4 Polen PLN,135 5,1 Qatar QAR 1,7863 5,6 Schweiz CHF 7,11 3, Storbritannien GBP 1,564 1,3 Sydafrika ZAR,7671 9,8 Sydkorea KRW,61 3,4 Taiwan TWD,4 1,4 Thailand THB,16,6 Tjeckien CZK,34 1,9 Turkiet TRY 3,6434,1 Ungern HUF,95 4, USA USD 6,54 5,6 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1 5

6 , 1,5 1,,5 Utveckling fonder och marknader, SVENSKA KRONAN 1, %,5 15, 1 ECB USD/SEK USA Sverige Storbritannien EUR/SEK 1,55 1,,5 5 1, 15 Jan Mar Maj Jul Sep Nov,5,,5 1,5, 1, 1,5,5 1,,,5, 1, 1,,5,5, ECB USA Sverige Storbritannien UTVECKLING KORTA RÄNTOR, %,5 Sverige Tyskland Japan 3,,5, USA Storbritannien,5 ECB Sverige, USA Storbritannien 1,5, 1,5 1,5 1,, Sverige Tyskland Japan USA Storbritannien Sverige Tyskland Japan 3, UTVECKLING USA Storbritannien 15 LÅNGA RÄNTOR, %,5,5 1 USD/SEK EUR/SEK,,5 1,5 1,5 1, 5,5 1, 1,,5 Sverige Tyskland Japan 15 USA Storbritannien, Jan Mar Maj Jul Sep Nov sista månader. Indien överraskade å andra sidan positivt. 3 Eurokrisen förvärrades i en utsträckning som få trodde vid ingången av 1 1. Det bidrog -1 ti att tiväxtförväntningarna för den - globala ekonomin -3 har skrivits ned. Även om företagen -4 fortsätter att uppvisa vinsttiväxt och hög lönsamhet så är det svårt att tro att inte den försämrade ekonomin ska påverka vinsterna negativt. För svensk exportindustri är den svaga utvecklingen för euron ett påtagligt ok att bära. 3 Det finns dock ljusglimtar att hänga upp ett mer positivt 1 scenario på. Amerikanska centralbanken, Fed, har nu fokus på arbetslösheten -1 och eftersom det är - en indikator som reagerar sent i cykeln -3 kommer antagligen Fed håa ned sin -4 styrränta även när ekonomin börjar stärkas. ECB har lovat att köpa statsobligationer om oron för euron kommer tibaks. I Japan är centralbanken nu satt under stort tryck från den nya politiska ledningen att skapa inflation. Den amerikanska bostadsmarknaden har också äntligen börjat återhämta sig. Högre förväntningar 3 på tiväxt och därmed också inflation är positivt för 1 aktier, men negativt för obligationer. Det bästa vore om -1 obligationsräntorna stiger sakta men säkert. - Kraftigt stigande räntor kan däremot skapa -3 panik, precis som när aktiemarknaden blev tagen på sängen av räntehöjningarna. De stora problemen för världsekonomin är, trots centralbankernas insatser, långt ifrån lösta. När vi nu fått en viss positiv avkastning från aktiemarknaden trots att inte särskilt mycket förbättrats, anser vi att förväntningarna på aktiemarknaden för 13 bör vara modesta. Liksom tidigare anser vi att det är klokt att håa sig ti investeringar i företag med stabil finansie stäning och som inte är så konjunkturkänsliga. Denna typ av företag bör också kunna håa en god utdelning. Obligationsmarknaden har klarat sig oväntat bra, men liksom tidigare är potentialen ytterst begränsad. Ett högre risktagande genom investeringar i företagsobligationer kommer rimligen att betala sig. n UTVECKLING ETABLERADE MARKNADER Förändring i procent under 1. Käa: Bloomberg, Reuters. Land/område Index % SEK Australien ASX A Ordinaries 8,5 Belgien Bel 14,4 Canada S&P/TSE Composit,5 Danmark OMX Copenhagen, Europa DJ Stoxx 5 Europa 4,7 Finland OMX Helsinki 4, Frankrike CAC 4 1,9 Irland Irish General Index 11,9 Italien Milan MIB3 3,8 Japan Nikkei 5 3, Nederländerna Amsterdam 5,5 Norge Oslo OBX 16,6 Schweiz Swiss market 11,5 Spanien BIEX 35 8,3 Storbritannien FTSE 1 4,7 Sverige OMX 11,8 Tyskland Xetra DAGS 4, USA Nasdaq 9,5 USA S&P 5 7, Österrike ATX 5,1 UTVECKLING TILLVÄXTMARKNADER Förändring i procent under 1. Käa: Bloomberg, Reuters. Land/område Index % SEK Argentina Argentina Merval 4,1 Brasilien Bovespa 7,7 Chile Chile Stock Exchange 5,5 Filipinerna PSEi 33,8 Förenade Arabemiraten Förenade DFM General Index (Dubai) 13,3 Arabemiraten ADX General Index 3,5 Indonesien Jakarta Komposit,9 Kenya Nairobi Stock Exchange,7 Kina FTSE Xinhua 5 7,5 Korea Kospi 13,1 Kuwait Kuwait SE Price index 4,5 Malaysia Kuala Lumpur 8, Mexiko Mexico Bolsa, Nigeria Lagos Stock Exchange 3,9 Peru Peru Lima General 5,5 Polen WIG 3,8 Qatar DSM 1, Ryssland RTS 4,4 Sydafrika FTSE JSE Top 4 1, Taiwan Taiwan Weighted 7,3 Thailand SET 3,5 Tjeckien PX 5 11,4 Turkiet ISE National 5,3 Ungern Budapest SE 11, USD/SEK EUR/SEK Sverige Tyskland Japan 3, 5 USA Storbritannien,5, 5 1,5 1 1, 6 15 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1,5 Jan Mar Maj Jul Sep Nov, Snitt-år Snitt-år UTVECKLING STYRRÄNTOR, % Sverige Tyskland Japan USA Storbritannien Snitt-år

7 Förvaltning Våra fondförvaltare Hans Hedström är förvaltare av Carnegie Goria och Carnegie Total. Hans är VD för Carnegie Fonder och anstäd sedan 1999/. Gunnar Påhlson är ansvarig förvaltare av Carnegie Kinafond och Carnegie Indienfond. Gunnar har varit anstäd sedan 6. Fredrik Coiander är ansvarig förvaltare av Carnegie Rysslandsfond. Fredrik har varit anstäd sedan. John Strömgren är Carnegie Fonders placeringschef och ansvarig förvaltare av Carnegie Strategifond och Carnegie Strategy Fund. John har varit anstäd sedan Simon Blecher är ansvarig förvaltare av Carnegie Sverigefond, Carnegie Sverige Select och Carnegie Swedish Equity Fund. Simon har varit anstäd sedan 6. Jan-Olov Olsson är ansvarig förvaltare av Carnegie Emerging Markets tisammans med Mona Stenmark. Jan-Olov har varit anstäd sedan hösten 11. Viktor Henriksson är förvaltare av Carnegie Småbolagsfond. Viktor har varit anstäd sedan 5. Mona Stenmark är förvaltare för Carnegie Emerging Markets från och med januari 1. Mona har varit anstäd sedan 4. Karin Fries är ansvarig förvaltare av Carnegie Afrikafond. Karin har varit anstäd sedan 4. Stefan Ericson är ansvarig förvaltare av Carnegie Corporate Bond, Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Obligationsfond. Stefan har varit anstäd på Carnegie sedan hösten 11. Placeringspolicy Förvaltningens mål är att skapa en positiv och stabil avkastning. Det är Carnegie Fonders övertygelse att dessa mål bäst stämmer överens med fondandelsägarnas intressen och ger bästa förutsättningar för att över en investeringscykel överträffa konkurrenter och marknadsutveckling. Förvaltningsfilosofi För att nå förvaltningens mål har Carnegie Fonder antagit en förvaltningsfilosofi ti vilken a förvaltning i bolaget ska ansluta sig. 1. Värdeförvaltning Fondernas medel placeras i tigångar som bedöms vara undervärderade.. Fundamental analys Värderingarna baseras på fundamental analys. 3. Aktiv förvaltning Placeringarna görs oberoende av tigångarnas vikt i jämförelseindex eer betydelse för marknaden. 4. Likvida placeringar Fondernas medel placeras i tigångar som är föremål för en fungerande handel och prissättning. Vidare ska Carnegie Fonders förvaltning präglas av följande ledstjärnor: Det är aldrig annorlunda den här gången Sir John Templeton benämnde this time is different som de farligaste fyra orden när investeringsbeslut fattas. Tålamod Tigångar kan vara under värderade en längre tid. Gå mot strömmen En värdeförvaltare går ofta mot strömmen genom att undervärderade tigångar just är undervärderade eftersom andra placerare undviker dem. Risk är att kapitalet minskar, inte en siffra Riskmått som beta, standardavvikelse och tracking error får aldrig ersätta den fundamentala synen på risk i de placeringar fonderna gör. Risken för att kapitalet minskar kan bero att tigången förvärvades när den var övervärderad, det uppstår ett problem i tigångens underliggande verksamhet eer finansie hävstång. Var försiktig med hävstång En investering som i grunden ger en blygsam avkastning blir inte en bra idé bara genom att ge den hävstång. Förstå investeringen och den underliggande verksamheten Fondens placeringar ska göras i instrument som förvaltaren förstår. På samma sätt måste förvaltaren förstå den kärnprocess som underliggande verksamhet utgörs av. Denna filosofi särskiljer Carnegie Fonders portföljer från flertalet konkurrerande fonder med samma placeringsinriktning på bland annat följande sätt: Lägre volatilitet Lägre omsättningshastighet Färre innehav Avkastningen är i högre utsträckning beroende av utdelningar och/eer kuponger Det är Carnegie Fonders övertygelse att bolagets portföljer också ska skilja ut sig genom en, över en investeringscykel, högre riskjusterad avkastning. CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1 7

8 Översikt FONDFAKTA I SAMMANDRAG Start Bankgiro PPM-nr Utdelning Förvaltare Fondbolag Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond Nej Viktor Henriksson Carnegie Fonder AB Carnegie Strategifond Nej John Strömgren Carnegie Fonder AB Carnegie Strategy Fund Nej John Strömgren SEB Fund Services S.A. Carnegie Swedish Equity Fund Ja, B-andelar Simon Blecher SEB Fund Services S.A. Carnegie Sverigefond Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Carnegie Sverige Select Nej Simon Blecher Carnegie Fonder AB Tiväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond Nej Karin Fries Carnegie Fonder AB Carnegie Emerging Markets Nej Jan-Olov Olsson, Mona Stenmark Carnegie Fonder AB Carnegie Indienfond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Kinafond Nej Gunnar Påhlson Carnegie Fonder AB Carnegie Rysslandsfond Nej Fredrik Coiander Carnegie Fonder AB Räntefonder Carnegie Corporate Bond Ja, D-andelar Stefan Ericson SEB Fund Services S.A. Carnegie Likviditetsfond Nej Stefan Ericson Carnegie Fonder AB Carnegie Obligationsfond Nej Stefan Ericson Carnegie Fonder AB Övriga fonder Carnegie Goria Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. Carnegie Total Ja, B-andelar Hans Hedström SEB Fund Services S.A. AVKASTNING Fondens avkastning, procent Fond 1 år 5 år 3 år 1 år Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 1 Carnegie Strategifond 165,34 1,57 1,93 14,4 Carnegie Strategy Fund 151,59 6,74 7,8 1,31 Carnegie Swedish Equity Fund 145,1 1,49 18,89 16,7 Carnegie Sverigefond 197,6,7,5 15,56 Carnegie Sverige Select 44,81 38,79 18,3 Tiväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 15,89 8,93 15,55 Carnegie Emerging Markets 15,8 3,69 7,64 9,97 Carnegie Indienfond 35,14 11,85 15,61 Carnegie Kinafond 36,98 18,57 9,6 Carnegie Rysslandsfond 37,18 4,69 1,77 9,1 Räntefonder Carnegie Corporate Bond 56, 4,8 4,7 11,57 Carnegie Likviditetsfond 8,9 15,7 7,77 3,54 Carnegie Obligationsfond 59,6 34,74 18,39 3,76 Övriga fonder Carnegie Goria 47,97 13,47 4,44,34 Carnegie Total 18,43,4 11,85 8,69 1 Carnegie Småbolagsfond startade RISKMÅTT Per Fond Riskklass Totalrisk, procent Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 6 1 Carnegie Strategifond 4 1,5 Carnegie Strategy Fund 6 1, Carnegie Swedish Equity Fund 7 17,9 Carnegie Sverigefond 7 14,4 Carnegie Sverige Select 6 13,3 Tiväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 6 15,7 Carnegie Emerging Markets 6 14, Carnegie Indienfond 7 5,5 Carnegie Kinafond 7 17,4 Carnegie Rysslandsfond 7 1,8 Räntefonder Carnegie Likviditetsfond 1, Carnegie Obligationsfond 3 3,8 Carnegie Corporate Bond 3,1 Övriga fonder Carnegie Goria 6 11,5 Carnegie Total 5 1,5 1 Carnegie Småbolagsfond har inte funnits i två år. 8 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1

9 Översikt VÄRDEUTVECKLING 1 ÅR, PROCENT Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 1 3,4 Carnegie Strategifond,5 14,4 34,1 6,3,7 34, 48,9 13,3 1,9 14,4 15,1 Carnegie Strategy Fund 1,1 14, 33, 5,,6 34,1 5, 11,6 14, 1,3 1,6 Carnegie Swedish Equity Fund 18, 14, 9,3 31, 4,5 36,5 49, 18,6 13,8 16,3 3,4 Carnegie Sverigefond 3,3 15,5 31,3 33,7,8 33,3 49,9,8 1,4 15,6 1,8 Carnegie Sverige Select 5,9 3,3 49,8 8, 9,7 18,3 6,1 Tiväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond,7 33,5 4,1 9, 16, 18,8 15,6 1,9 Carnegie Emerging Markets,4 1,7 64,1 11,8 4,5 45,7 38, 9,6 3,3 1, 5,8 Carnegie Indienfond 13,5 68,6 19,8 61, 54, 6,8 17,3 35, 15,6 11,1 Carnegie Kinafond 18,4 19, 54,3 49,8 4,4 34,3 7,1, 9,6 4,1 Carnegie Rysslandsfond 51,3 5,3 17,6 4, 16,5 66, 16,6 11,3 19, 9, 11,3 Räntefonder Carnegie Corporate Bond,6, 1,1 1,1,5 7, 6,8 7,8 3,3 11,6 5,7 Carnegie Likviditetsfond,8 1,9 1,3 1,8 3, 4,3,5 1,1,9 3,5 5, Carnegie Obligationsfond 4, 7,1 4,4,8 1,1 13,9,1,8 11, 3,8 7,6 Övriga fonder Carnegie Goria 33,5 5,1 19,5 6, 8,7 35,9 41,3 1,1 7,7,3 7,3 Carnegie Total 6, 14,1,7 1,6 6,8 31,4 9,8 11,7 7,9 8,7,3 1 Carnegie Småbolagsfond startade ANDELSVÄRDE MED MERA Per Fond Andelsvärde, kr Fondförmögenhet, mkr Andelar, st Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond 13, Carnegie Strategifond 71, Carnegie Strategy Fund 766, Carnegie Swedish Equity Fund 151, Carnegie Sverigefond 1, Carnegie Sverige Select 67, Tiväxtmarknadsfonder Carnegie Afrikafond 9, Carnegie Emerging Markets 19, Carnegie Indienfond, Carnegie Kinafond 16, Carnegie Rysslandsfond 49, Räntefonder Carnegie Corporate Bond 354, Carnegie Likviditetsfond 1166, Carnegie Obligationsfond 174, Övriga fonder Carnegie Goria 31, Carnegie Total 115, CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport 1 9

10 Carnegie Småbolagsfond FONDFAKTA Startdatum Kategori Aktiefond, Sverige Förvaltningsavgift, % 1,6% Riskklass 6 Ansvarig förvaltare Viktor Henriksson Fondbolag Carnegie Fonder AB Kursnotering Dagligen Registreringsland Sverige Utdelning Nej Bankgiro PPM-nummer PLACERINGSINRIKTNING Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag upptagna ti handel på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp ti tio procent i små och medelstora företag upptagna ti handel på de övriga nordiska aktiemarknaderna. TOTALAVKASTNING Period Ti Ackumulerad från start 3,4 Genomsnitt från start 3,8 1 år ackumulerad 1 år genomsnitt 5 år ackumulerad 5 år genomsnitt 3 år ackumulerad 3 år genomsnitt år ackumulerad år genomsnitt 1 år RISKMÅTT Totalrisk, fond % AVGIFTER OCH KOSTNADER Har inte funnits i två år Årlig avgift, % 1,66 Förvaltningsavgift, % 1,6 Förvaltningsavgift för 1 kr 1 n a Förvaltningsavgift för 1 kr/månad 1 n a Förvaltningsavgift/ genomsnittlig fondförmögenhet, % 1,66 1 Beräknat på engångsinsättning vid årets start samt på 5 månatlig insättning vid första dagen i respektive månad Utveckling Fonden startade den sista januari 1. I samband med starten fusionerades Carnegie Svea Aktiefond in i fonden. Fusionen bidrog med ett kapital om 9 15 kkr. Carnegie Småbolagsfond steg fram ti årsskiftet med 3,4 procent. Förvaltning Under året har större nettoköp ägt rum i Loomis, Balder, HiQ och och Hakon Invest. Derivathandel med mera Ingen handel med derivatinstrument har skett under perioden. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod. Värdepappersinnehav Fonden var vid periodens slut ti 98,5 procent investerad i aktier och 1,5 procent i likvida medel. Loomis togs under året in som ett stort innehav. Loomis har en låg värdering, en stark balansräkning, en hög direktavkastning, en låg konjunkturkänslighet samt en skicklig ledning, det vi säga precis ett 4 sådant bolag som passar oss som investerare. Loomis har under året ytterligare förbättrat sin lönsam- het och när den svenska konkurrenten Panaxia under senare delen av året gick i konkurs förbättrades situationen ytterligare. Det verkar atså som att lönsam- - heten i Sverige kan komma att förbättras ytterligare -4 under 13. Vi tror även att Loomis kan komma att genomföra förvärv under 13 då detta är en ut talad del av ledningens fokus samtidigt som balansräkningen är väldigt stark. 3 Vi investerade i Balder eftersom vi gjorde bedömning att aktien värderades med en stor substans 5 6 rabatt, det vi säga aktien värderades långt under 15 fastigheternas bedömda marknadsvärde. Vi tycker 4 1 också att bolagets fastighetsbestånd är underskattat, man har successivt avyttrat en del sämre hus sam tidigt som man har tifört fina fastigheter i bra lägen i Stockholm och Göteborg. Den stora an delen bostadsfastigheter är också attraktiv. Bolagets vd, Erik Selin, är skicklig. HiQ är börsens bästa IT-konsult med en över lägsen historik avseende lönsamhet och tiväxt. Vi gör bedömningen att den goda utvecklingen kommer att fortsätta. Bolaget är skuldfritt och har en väldigt hög direktavkastning. Under året har avståndet ti konkurrenterna ökat, då flera andra konsultbolag upp visat lönsamhetsproblem. Det stärker oss i vår uppfattning att HiQ över tiden ska ha en premievärdering. Hakon Invest står inför ett spännande 13. Majoritetsägaren i ICA, hoändska Ahold, har aviserat att man ska avveckla sitt ägande. Hakon Invest äger resterande aktier i ICA och påverkas naturligtvis av den väg Ahold väljer. Flera av alternativen skue kunna innebära att Hakon Invest blir en mer ren odlad investering i ICA, vilket vi tror skue vara positivt för aktien. ICA har en väldigt stark utveckling och är idag undervärderat i Hakon Invest. 4 Framtidsutsikter Den globala tiväxten blir dämpad 13 men ser ändå ut att bli bättre än 1. Europa är fortsatt i recession i skuldkrisens spår, men USA och Kina ser ut att förbättras. Vi tror att skattehöjningar och statliga - utgiftsminskningar är ofrånkomliga framöver men att 13 blir ännu ett år med extremt stimulativ penningpolitik samtidigt som finanspolitisk -4 åtstramning skjuts på framtiden. Det gör att aktier ser ut att vara ett attraktivt tigångsslag. Vår portfölj består av aktier med låg konjunkturkänslighet och hög direktavkastning, varför vi hyser god förhoppning om positiv avkastning 13. n UTVECKLING PER ÅR, % UTVECKLING, % Fonden startade UTVECKLING Fonden startade Utveckling Andelsvärde, kr 13,41 1 Antal andelar, st Fondförmögenhet, Mkr 68 1 Utdelning, kr/andel 5-1 Totalavkastning, % 3, CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2011

Årsberättelse för fonder 2011 L A N N E B O F O N D E R Årsberättelse för fonder 2011 Foto: Hans-Peter Huber / folio I N N E H Å L L Våra förvaltare 2 Lannebo Sverige 12 14 Styrelsens och VD:s underskrift 25 Information om fondbolaget

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Helårsrapport 2013 1 Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

Halvårsberättelse 2011

Halvårsberättelse 2011 Halvårsberättelse 2011 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund

Läs mer

Risker och möjligheter med fondsparande.

Risker och möjligheter med fondsparande. AMF Pension Fonder Halvårsrapport 2003 Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2001. Ett 100-tal unga fotografer

Läs mer

FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism

FokusPlaceringar. Turbulent år slutar i dur. Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt god potential. Aktier: Skäl till optimism FokusPlaceringar E T T N Y H E TS B R E V FÖ R D I G S O M Ä R K A P I TA L R Å D G I V N I N G S K U N D I S E B. N R 4, 2 014 Turbulent år slutar i dur Placeringstips: Skakig High Yield-resa men relativt

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer