Värdering av resurserna och effekterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdering av resurserna och effekterna"

Transkript

1 Värdering av resurserna och effekterna Varor och tjänster där marknadspriser finns Resurser och effekter som saknar marknadspriser En ej marknadsprissatt (o)nyttighet måste värderas på något sätt Värdering sker explicit eller implicit på något sätt Experter, planerare eller politiker bestämmer vilka preferenser individerna har Lobbyister eller de som ropar högst kan få stor inverkan på besluten Folkomröstning med majoritetsbeslut utan hänsyn till styrkan i preferenserna Försöka att värdera explicit utifrån individernas preferenser 1

2 Restid är ett exempel på en ej marknadsförd nyttighet som värderas explicit utifrån individernas preferenser Restid är en del av GC Exempel på tavlan: Utgå från Thomas exempel 3 Antag: GC per resa är 30 kr i utgångsläget Sparar 6 minuter per resa resor resor Använd restidsvärdet 59 kr per timme Detta ska vägas mot investeringskostnaden samt ev. negativa externa effekter som inte prissätts 2

3 Vägen kan orsaka intrång! Intrång värderas oftast inte explicit utifrån individernas preferenser men Trafikverkets mål är att göra det i större utsträckning eftersom effekten kan ha stor betydelse Exempel: Vallaleden i Linköping MOTALA RYD MALMSLÄTTSVÄGEN TOWN CENTRE KASERNGATAN VIKING- STAD NYA KALMARVÄGEN GOLF COURSE MJÄRDEVI SCIENCE PARK GAMLA KALMARVÄGEN LINKÖPING UNIVERSITY PARKLAND AND PLAYGROUND OLD LINKÖPING CYCLE AND FOOTPATH RESEARCH INSTITUTES SÖDRA LÄNKEN KISA LAMBOHOV LAMBO HOVS LEDEN MILITARY AREA Kostnad och nytta för Vallaleden, miljoner kr per år, prisnivå 1990 Kostnad Nytta Anläggningskostnad 2.1 Trafikant- och vägdriftkostnadsbesparing 19.3 Intrång i Vallaskogen? Minskade avgasutsläpp och minskat buller 0.9 Total kostnad 2.1 Total nytta 20.2 Lokal folkomröstning 1989: ¾ röstade nej 3

4 Två sätt att få med olika effekter i CBA: 1. Transfer av värden. 2. Ny värdering för varje projekt. Det krävs metoder för att få fram värden oavsett vilket sätt som används. Värderingsmetoder Revealed Preferences (RP) försöker avslöja preferenser från faktiskt beteende Stated Preferences (SP) frågar om värdering eller hur man skulle välja eller bete sig 4

5 Revealed Preferencesmetoder Marknadspriser Marknadsanalogimetoden Åtgärdskostnadsmetoden Intermediär vara-metoden Tillgångsvärdemetoden Hedoniska priser Reskostnadsmetoden 5

6 Marknadsanalogimetoden Om det finns ett privat alternativ (t ex sjukvård) Är detta ett korrekt skuggpris? (Mattson): Maxvärde Invändning: Beror på alternativen Om alternativet är gratis operation senare betalar man framför allt för att slippa vänta Viktigt att alltid tänka på vad det är man jämför 6

7 Åtgärdskostnadsmetoden Vilken kostnadsbesparing innebär åtgärden Lätt att glömma nyttor p.g.a. åtgärden Intermediär vara-metoden Offentlig produktion är input Exempel: utbildning som investering i humankapital Vad beror på utbildning och vad på andra faktorer som skiljer grupperna åt Andra fördelar av utbildning än högre inkomst Exempel: bevattningsprojekt Skördens storlek beror även på t ex väder och jordkvalitet 7

8 Tillgångsvärdemetoden Ökningar eller minskningar i värde på mark eller hus (kapitaliserat värde) Exempel: byggande av skogsväg Ökat värde på skogsmarken används Alt 1: Jämföra före-efter Priserna kan påverkas när planerna blir kända Vad annat hinner hända Alt 2: Jämföra skog med väg och annan skog utan väg Svårt att hitta fall som inte skiljer sig åt på andra sätt Varning för dubbelräkning (inte både sparade transportkostnader i skogsbruket och högre skogsvärde) 8

9 Hedoniska priser (HPM) Samband mellan pris och olika faktorer Skattar priset som en funktion av en mängd olika faktorer Det som eftersöks ingår som en av dessa Exempel: Hur beror huspriser på strandutsikt? En regressionsekvation skattas där man kontrollerar för andra viktiga faktorer P=f(strandutsikt, boyta, tomtyta, område) 9

10 Sätt kvantitativa mått på detta och skatta en regression: P=a+b1*strandutsikt+b2*boyta+b3*tomtyta+b4*område+e Parametern b1 ger värdet av att ha strandutsikten eller inte, samtidigt som man kontrollerar för de andra faktorerna. Exempel: lönen påverkas av risk i arbetet Skattar lönen som en funktion av utbildningsnivå, anställningstid, ålder mm samt risk för att dö eller skadas Stora datamängder behövs Det gäller att få med alla variabler som påverkar Asymmetrisk information Endast användarna 10

11 Reskostnadsmetoden (TCM) Generaliserade reskostnader Alla reala och monetära uppoffringar Besök i ett rekreationsområde varierar med kostnaden för att resa till området Exempelvis via antal besök per person och år beroende på den genomsnittliga reskostnaden från olika zoner Exempelvis värdera en nationalpark. Individer har olika långt (olika kostnader) för att resa dit. Utifrån besöksfrekvens från område A, B, C och D etc. (om det i genomsnitt kostar 10 kronor från A, 25 kr från B etc.) kan vi skatta en efterfrågekurva. 11

12 Exempel på tavlan: Nationalpark 12

13 Stated Preferencesmetoder Respondenter får besvara frågor om värdering, val eller beteende för att få fram deras preferenser Stated Behavior Contingent Valuation Method (CVM) Värdering av intrång i faktisk restid Stated Choice (i Mattson choice experiments) 13

14 Stated Behavior Hur skulle respondenten ändra beteendet vid förändring Kan kombineras med reskostnadsmetoden Exempel på tavlan: Bygger motorväg genom nationalparken 14

15 Exempel på tavlan: Rusta upp nationalparken 15

16 The Contingent Valuation Method (CVM) Beskriver ett scenario CVM med individuell maximal betalningsvilja Öppna frågor Budgivning Diskret (binär) CVM Frågar om respondenten vill ha förändringen mot att betala eller få en viss summa. Olika bud. En grupp slumpmässigt valda personer i populationen tar ställning till ett visst bud. En annan grupp slumpmässigt valda personer i populationen tar ställning till ett annat bud. 16

17 Liknar val på en marknad Mindre risk för strategiskt beteende Incitament att bete sig strategiskt när binär CVM används Svar Vad Respondentens WTP in Ärligt Strategiskt respondenten relation till budet och tror om budet kostnaden i förhållandet till kostnaden Fall A (1) WTP < kostnad Nej Nej bud = kostnad (2) WTP kostnad Ja Ja Fall B (1) WTP < bud < kostnad Nej Nej bud < kostnad (2) bud < kostnad WTP Ja Ja (3) bud WTP < kostnad Ja Nej Fall C (1) bud > kostnad WTP Nej Nej bud > kostnad (2) WTP bud > kostnad Ja Ja (3) bud > WTP kostnad Nej Ja Incitament för strategiskt beteende endast i fall B:3 och C:3. Alla kan ha incitament att bete sig strategiskt vid öppna frågor. Incitament att bete sig strategiskt betyder inte att man verkligen gör det, men vissa av respondenterna kan göra det. 17

18 Exempel: Binär CVM med väg i tunnel -scenario Existerande intrång av väg Få vägen i tunnel under marken mot höjd kommunalskatt Antag att den del av väg A som är markerad på kartan kan läggas i en tunnel under markytan. Kostnaden för detta skulle kunna täckas genom en höjning av kommunalskatten. Skulle du vilja ha denna sträcka av vägen nedsänkt i tunnel om detta innebar att du fick betala X kr mer i kommunalskatt per år under 10 år? Ja Nej 18

19 Om U är nytta, E är miljökvalitet, M är inkomst och bud är vad respondenten får betala i scenariot Uk(E1, M-bud) Uk(E0, M) ja-svar Uk(E1, M bud) < Uk(E0, M) nej-svar Hur sannolikheten för att vilja ha vägen i en tunnel beror på budet Genomsnittlig betalningsvilja för att få vägen i en tunnel 1 Andel ja-svar bud Lower bound --- Linjär interpolation 19

20 Exempel på tavlan: icke-parametrisk estimering av WTP från undersökning med binär CVM 20

21 Exempel undersökning med Binär CVM: E4 vid Huskvarna Population: Boende i närområdet samt invånare i Jönköpings kommun Urval: slumpmässigt valda Svarsfrekvens: 78 % 65 % Antag att det fanns möjlighet att idag lägga den del av E4:an som är markerad på kartan i en tunnel under markytan. Kostnaden för detta skulle kunna täckas genom en höjning av kommunalskatten. Skulle du vilja ha denna sträcka av vägen nedsänkt i tunnel om detta innebar att du fick betala X kr mer i kommunalskatt per år under 10 år? Ja, absolut Ja, kanske Nej, förmodligen inte Nej, absolut inte Vilket är det viktigaste skälet till Ditt svar?

22 Närområdet Bud: 25, 120, 600, 1200, 2500, 5000, kr per år under 10 år Genomsnittlig betalningsvilja i närområdet: 4690 kr per person och år under 10 år Totalt ca 57 miljoner kr Övriga Bud: 10, 25, 70, 120, 300, 600, 1200 kr per person och år under 10 år Genomsnittlig betalningsvilja övriga: 264 kr per person och år i 10 år Totalt ca 188 miljoner kr 22

23 Fördelar och nackdelar med: Personlig intervju Telefonintervju Brevenkät e-post internet Kostnad, svarsfrekvens, intervjuarpåverkan, informationsmöjlighet, population Scope-effekter (omfattning av en effekt) Embedding-effekter (mer än en effekt) 23

24 Svårt att förstå vad innebär Purchase of moral satisfaction WTP eller WTA Prospect theory förlustaversion Kräver mer för att acceptera förlust än beredd att betala för förbättring Pålitlighet Jämföra med RP Undersöka vid flera tidpunkter Olika typer av värden Användare Icke-användare 24

25 Val av betalningssätt påverkar värderingen Tvingande betalning: Omfördelning av skatt Höjd skatt Obligatorisk avgift Ej tvingande betalning: Frivilliga bidrag Mellanting: Höjda priser på vissa varor Ivehammar (2009): Omfördelning av kommunalskatt > höjd kommunalskatt Höjd kommunalskatt = obligatorisk avgift Höjd kommunalskatt > frivilliga bidrag 25

26 Värdering av intrång i faktisk restid Minskad restid är ofta en viktig effekt vid investeringar i transportinfrastruktur Restidsbesparingen varierar beroende på resmönster Detta kan utnyttjas för att värdera intrång Ett urval av populationen får först svara på detaljerade frågor om resvanor och vistelsefrekvenser i för studien relevanta områden Därefter beskrivning av en planerad väg och dess effekter Respondenten får frågan om han/hon vill att vägen ska byggas eller inte 26

27 Kan förklara valet och få fram genomsnittlig avvägning mellan olika positiva och negativa effekter Hur mycket restidsbesparing krävs i genomsnitt för att kompensera för intrånget (beroende på exponering) WTA intrånget i minskad restid Populationen måste ha både fördelar och nackdelar Ett verkligt scenario beskrivs för respondenten och hans/hennes effekter beror på hans/hennes resvanor och exponering Respondenten väljer utifrån de faktiska kostnader och nyttor som han/hon skulle få om projektet genomförs 27

28 Uk(M, E1, t1) Uk(M, E0, t0) ja-svar Uk(M, E1, t1) < Uk(M, E0, t0) nej-svar U är den indirekta nyttofunktionen för individ k, E är miljökvalitet, t är fritid och M är inkomst. M antas vara oförändrad för IP eftersom vägen finansieras av t ex Trafikverket. Uk(M, E1, t0+ CV) = U0k Skattar sannolikheten för att IP vill ha vägen med exempelvis logitmodell. U net, k = V k + ε k 28

29 V k = α + β time + χ X + δ Y time k i i ik j j jk P k answers yes = e e V k V k = e Vk Villighet att substituera restid mot intrånget. Hur mycket restidsbesparing krävs i genomsnitt för att kompensera för intrånget. E [ WTS] = 1 β time ( α + χ X i i + δ Y i j ) 29

30 Exempel studie där faktisk restid vägs mot intrång: Ugglumsleden i Partille Restidsbesparing men intrång i lokalt rekreationsområde UGGLUMSLEDEN 30

31 Fråga 4: Hur ofta färdas du med bil eller buss mellan Björndammen och Sävedalen? Varje eller nästan varje dag Någon eller några gånger i veckan Någon eller några gånger i månaden Någon eller några gånger per år Mer sällan Aldrig Fråga 5: Hur mycket tror du att din restid per vecka skulle minska om Ugglumsleden byggdes ut? 46 minuter 19 minuter 8 minuter 5 minuter 2 minuter 2 minuter Skulle du vilja att Ugglumsleden byggdes ut? Svarsalternativ Andel Ja, absolut 19 % Ja, kanske 20 % Nej, förmodligen inte 23 % Nej, absolut inte 38 % WTS restid mot intrånget Egenuppgiven restid Tidsbesparing från resmönster Alla svar 18 timmar per person och år 24 timmar per person och år Endast säkra svar 23 timmar per person och år 26 timmar per person och år 31

32 Binär CVM med tunnelscenario Svar i versionen med Ugglumsleden i en tunnel finansierad med höjd kommunalskatt Bud n Andel ja-svar kr per person och år Jämförelse mellan ett genomsnitt av de 4 modellerna (värdering i tid), d.v.s. 23 timmar, med 872 kr ger 38 kr per timme. Kan jämföras med 42 kr per timme (tidsvärde när studien genomfördes) 32

33 Värdering i faktisk restid hade varit en lämplig värderingsmetod i fallet med Vallaleden När kan metoden med värdering i faktisk restid användas? Exempelvis vid intrång av väg i tätortsnära natur- och kulturmiljö som används för rekreation. Bussgata genom bostadsområde 33

34 Stated Choice (SC) Olika alternativ, där olika faktorer varieras på olika sätt Respondenterna väljer mellan alternativ, rangordnar dem eller poängsätter dem Används för att värdera tid och komfort Sundström et al, Visst skakar det - men är tågresenären beredd att betala för högre åkkomfort, KTH,

35 Skattar med regressionsfunktion värdet av olika faktorer Kan via regression med logitmodell exempelvis skatta värdet av restid som kvoten av parametern för restid och parametern för pris E( WTP) restid = β β restid biljettpris 35

36 Benefits transfer Rakt av använda värden från tidigare studier Situationsanpassa värden från tidigare studier Problem med benefits transfer Heterogenitet Unikhet Substitut betydelsefulla Om ovanstående gäller krävs mycket insamlad data för att få fram situationsanpassade värden 36

37 Genomförande av postenkätundersökning 1. Val av population och urval 2. Begära tillstånd från SPAR-nämnden 3. Beställa adresser 4. Design av enkäten Vilka frågor behöver man svar på Fråga enkelt och begripligt Svarsalternativ 5. Olika personer får ge synpunkter 6. Ändringar i enkätutformningen 7. Ev. pilotstudie 8. Ändringar i enkätutformningen 9. Huvudstudie påminnelser 11. Analys av svaren Exempel försättsblad och enkät 37

38 Exempel CBA baserad på enkäter: Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker Nedläggningen av en livsmedelsbutik kan vara ett marknadsmisslyckande pga att konsumenterna inte samordnar sitt beteende Åtgärder för att bevara butiken kan vara samhällsekonomiskt effektivt Prisskillnad och omsättning Förändrat bilresande i samband med dagligvaruinköp Betalningsvilja för att få en butik 38

39 Exempel på tavlan: Samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl för butiken, per år Nytta Kostnad Summa nytta Summa kostnad 39

40 CBA inom transportområdet Samhällets övergripande mål för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Åtgärder inom transportsektorn ska grundas på samhällsekonomiska bedömningar Marginalkostnadsprissättning av transportanläggningarna 40

41 Järnvägsprojekt Anläggningskostnaden Effekter för infrastrukturhållaren Ändrade underhållskostnader Effekter för trafikutövaren Ändrade driftskostnader Effekter för resenärer/godskunder Tidsåtgång Bekvämlighet Miljö och säkerhet Luftföroreningar Buller Olycksrisker 41

42 Vägprojekt Anläggningskostnader Trafiksäkerhetseffekter Restid Godskostnad Fordonskostnader Luftföroreningar Drift och underhåll Buller Intrång 42

43 Värdering av tid inom transportområdet Arbetsresor, övriga resor Åktid, turintervall, anslutningstid, bytestid, Individernas preferenser Tidigare värden byggde på SC-studie från 1995 Nya värden bygger på SC-studie genomförd 2008, håller på att implementeras Redovisning av nya föreslagna värden (ASEK 5) 43

44 Värdering av statistiskt liv Value of statistical life (VSL) Värdering av en sannolikhetsförändring Ett statistiskt liv innebär att ett liv på en anonym person (vet inte vem) räddas genom exempelvis förbättrad trafiksäkerhet på en väg Om sannolikheten att dö i en trafikolycka för en grupp på personer ändras från 0,00008 till 0,00006 per år innebär det att 0,00002 * = 1 statistiskt liv per år räddas VSL = betalningsvilja/ risk 44

45 VSL bestäms av individers marginella betalningsvilja för minskad risk att själva dö i en olycka eller för att en oidentifierad person av en viss population inte dör Värdet beror på utgångspunkten, d.v.s. risknivån Exempel på tavlan 45

46 Death-rate equivalents (DRE) svåra och lindriga skador i relation till ett dödsfall Materiella kostnader samt riskvärde baserat på VSL Dödade: VSL + materiella kostnader Svårt skadade: Viss % av riskvärderingen för dödsfall + materiella kostnader Säkerhet som privat eller kollektiv nyttighet Individ Säkerhetspaternalism VOLY: value of life year lost tar hänsyn till ålder 46

47 Rekommenderade värden ASEK (2008) materiella riskvärdering totalt Dödsfall Svårt skadad Lindrigt skadad egendomsskada VSL baserat på CVM-studier Hedonisk prisstudie Säkerhet som ett attribut som påverkar bilpris Bör veta objektiva risker med olika bilmärken Mattsson: Risknivån vid brand densamma som risken inom transportområdet ok att låna värden 47

48 Värdering av buller inom transportområdet Tidigare använda värden baseras på bullerstudie från 1997 Hedoniska priser Wilhelmsson hur vägbuller påverkade villapriserna i Ängby utanför Stockholm. Genomsnittliga bullernivåer (ekvivalentnivåer) Ingen skillnad mellan jämn nivå och toppar Buller inomhus och utomhus Kr per utsatt och år för olika ekvivalentnivåer Nya bullervärden baserade på nya studier på gång 48

49 Värdering av luftföroreningar Kväveoxider Svaveldioxid Kolväten Partiklar Effekter på hälsa och miljö Osäkra beräkningar Emissioner effekter värdering Kalkylvärde för emissioner bör visa marginell skadekostnad orsakad av 1 kg ytterligare utsläpp 49

50 Koldioxid Skuggpris utifrån politiskt mål Vad krävs för koldioxidskatt för att uppnå detta Handel med utsläppsrätter Figur på tavlan: optimal utsläppsmängd 50

51 Värdering av intrång Vägar byggs för att de ger positiva effekter i form av ökad tillgänglighet. Miljöintrång negativ extern effekt. Intrång måste vägas mot övriga effekter Benefits transfer via beräkningsformel kan kanske användas för boendemiljö Substitut spelar liten roll Dela upp utifrån typfall Detaljerad hedonisk prisstudie T ex skatta hur attributet väg som barriär mot vatten påverkar huspriser Väga intrång mot faktisk restid Intrång i lokala rekreationsområden Rekommenderas av ASEK 5 Exempel på Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler 51

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Konsulter inom samhällsutveckling

Konsulter inom samhällsutveckling RAPPORT 2010-06-30 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 16 Markanvändning G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 16 Markanvändning... 3 16.1. Intrång

Läs mer

Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet

Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet Elin Kågebro, Maria Vredin Johansson FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 S Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 9 Trafiksäkerhet G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 9. Trafiksäkerhet... 3 9.1 Olycksvärdering...

Läs mer

Ekonomisk värdering av miljöförändringar. En undersökning om vindkraftutbyggnad med scenariovärderingsmetoden (CVM)

Ekonomisk värdering av miljöförändringar. En undersökning om vindkraftutbyggnad med scenariovärderingsmetoden (CVM) Ekonomisk värdering av miljöförändringar En undersökning om vindkraftutbyggnad med scenariovärderingsmetoden (CVM) Rapport 5403 september 2004 Ekonomisk värdering av miljöförändringar En undersökning om

Läs mer

Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på lokaltrafiken i Norrköpings tätort under lågtrafik

Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på lokaltrafiken i Norrköpings tätort under lågtrafik LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Lärarprogrammet Specialisering samhällskunskap, Välfärdsstatens utveckling Cost-benefitanalys av införandet av nolltaxa på

Läs mer

Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6

Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Internalisering av trafikens externa effekter nya beräkningar för väg och järnväg PM 2011:6 Trafikanalys Adress:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Efterfrågan på bussresor i Luleå tätort

EXAMENSARBETE. Efterfrågan på bussresor i Luleå tätort EXAMENSARBETE 2005:058 SHU Efterfrågan på bussresor i Luleå tätort Stina Hedström Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Nationalekonomiprogrammet D-nivå Institutionen för Industriell

Läs mer

STATISTIK OCH ANALYS. Samhällets kostnader för olyckor

STATISTIK OCH ANALYS. Samhällets kostnader för olyckor STATISTIK OCH ANALYS Samhällets kostnader för olyckor Samhällets kostnader för olyckor Samhällets kostnader för olyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) MSB:s kontaktperson: Linda Ryen,

Läs mer

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader METEOROLOGI Nr 146, 2011 SIMAIRscenario - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader Gunnar Omstedt, Bertil Forsberg 1, Lena Nerhagen 2, Lars Gidhagen och Stefan Andersson

Läs mer

Värdering och svar. Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en contingent valuation-studie på ekologiska varor. Örebro Universitet

Värdering och svar. Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en contingent valuation-studie på ekologiska varor. Örebro Universitet Örebro Universitet Handelshögskolan Nationalekonomi C, Uppsats Handledare: Anders Lunander Examinator: Lars Hultkrantz Vårterminen 212 Värdering och svar Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Transportsektorns samhällsekonomiska analyser och skattefaktorer

Transportsektorns samhällsekonomiska analyser och skattefaktorer CERE Working Paper, 2012:3 Transportsektorns samhällsekonomiska analyser och skattefaktorer Gunnel Bångman Trafikanalys, Östersund The Centre for Environmental and Resource Economics (CERE) is an inter-disciplinary

Läs mer

Samhällsekonomiskt underlag till Miljöpropositionen

Samhällsekonomiskt underlag till Miljöpropositionen Konjunkturinstitutet Miljöekonomisk enheten Charlotte Nilsson Tel. 453 59 93 e-post charlotte.nilsson@konj.se 15 oktober 2004 Dnr. 42-3-04 PM Samhällsekonomiskt underlag till Miljöpropositionen 1. Uppdraget

Läs mer

Kollektivtrafikens samhällsnytta. En vägledning

Kollektivtrafikens samhällsnytta. En vägledning Kollektivtrafikens samhällsnytta En vägledning 1 2 Innehållsförteckning VÄGLEDNING KOLLEKTIVTRAFIKENS SAMHÄLLSNYTTA Sid 5 1. INLEDNING Sid 6 VAD KAN MAN ANVÄNDA SAMHÄLLSEKONOMISKA BERÄKNINGAR TILL? Sid

Läs mer

Samhällsekonomiska värderingar i Sverige och EU en jämförelse

Samhällsekonomiska värderingar i Sverige och EU en jämförelse Samhällsekonomiska värderingar i Sverige och EU en jämförelse Gunnar Lindberg, VTI 1 Sammanfattning De ekonomiska metoder som används är likartade mellan de svenska värderingarna och de som presenterats

Läs mer

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

ÖVERSYN AV SAMHÄLLSEKONOMISKA METODER OCH KALKYLVÄRDEN PÅ TRANSPORTOMRÅDET

ÖVERSYN AV SAMHÄLLSEKONOMISKA METODER OCH KALKYLVÄRDEN PÅ TRANSPORTOMRÅDET ÖVERSYN AV SAMHÄLLSEKONOMISKA METODER OCH KALKYLVÄRDEN PÅ TRANSPORTOMRÅDET Rapport 2002:4 Rapport 2002:4 3 Förord Enligt regleringsbrevet för 2000 ska påbörja en revidering av samhällsekonomiska metoder

Läs mer

2+1-VÄGAR MED VAJERRÄCKE

2+1-VÄGAR MED VAJERRÄCKE Institutionen för ekonomi 2+1-VÄGAR MED VAJERRÄCKE - En cost-benefit-analys med särskild hänsyn till utryckningsfordon 2+1-ROADS WITH STEEL WIRE BARRIERS - A Cost-Benefit Analysis with Special Regard to

Läs mer

Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering

Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Martin Peterson Nicolas Espinoza Luleå Tekniska Universitet Räddningsverkets kontaktperson: Mattias Strömgren,

Läs mer

Ekonomisk värdering av liv och hälsa

Ekonomisk värdering av liv och hälsa 31 januari 2012 Maria Vredin Johansson Miljöekonomiska enheten Ekonomisk värdering av liv och hälsa Den hälsorelaterade nyttan av att anpassa samhället till ett förändrat klimat utgörs bland annat av minskade

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1. Kapitel 7 Tid och kvalitet i persontrafik

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1. Kapitel 7 Tid och kvalitet i persontrafik Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 7 Tid och kvalitet i persontrafik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 7. Tid och kvalitet i

Läs mer

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet

Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet VTI notat 35 2003 VTI notat 35-2003 Marginalkostnadsberäkning av luftburna föroreningar från fordon problem med differentiering, interdependens och variabilitet Författare FoU-enhet Projektnummer 91005

Läs mer

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar WSP Analys & Strategi rapport 2007:12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

Värdering av olycksrisker Nationalekonomi

Värdering av olycksrisker Nationalekonomi Värdering av olycksrisker Nationalekonomi Värdering av olycksrisker Nationalekonomi Henrik Jaldell Mikael Svensson Nationalekonomi Karlstads universitet Räddningsverkets kontaktperson: Mattias Strömgren,

Läs mer

Ekonomisk värdering av kulturmiljön Resultat från värderingsstudier av kulturreservat i Småland

Ekonomisk värdering av kulturmiljön Resultat från värderingsstudier av kulturreservat i Småland Rapport från Riksantikvarieämbetet Ekonomisk värdering av kulturmiljön 2010 Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Omslagsfoto: Åsens by 2 Förord Milljömålsmyndigheterna

Läs mer

Producentöverskottet ex ante, ex post

Producentöverskottet ex ante, ex post Thesis 247 Producentöverskottet ex ante, ex post Fallstudie av Blekinge kustbanas elektrifiering Anders Bondemark Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av myggproblemets kostnader

Samhällsekonomisk analys av myggproblemets kostnader Samhällsekonomisk analys av myggproblemets kostnader Slutrapport, januari 2013 Åsa Soutukorva, Kajsa Johansson, Linus Hasselström Enveco Miljöekonomi AB Scott Cole EESweden Hans Remvig Resurs AB Bengt

Läs mer

Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna

Invånarnas syn på den framtida trafiken i Helsingborgs stadskärna VTI notat 5-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Invånarnas syn på den framtida trafiken i Resultat från en enkätundersökning Tomas Svensson Per Henriksson Förord Den här studien om invånarnas

Läs mer