Värdering av resurserna och effekterna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdering av resurserna och effekterna"

Transkript

1 Värdering av resurserna och effekterna Varor och tjänster där marknadspriser finns Resurser och effekter som saknar marknadspriser En ej marknadsprissatt (o)nyttighet måste värderas på något sätt Värdering sker explicit eller implicit på något sätt Experter, planerare eller politiker bestämmer vilka preferenser individerna har Lobbyister eller de som ropar högst kan få stor inverkan på besluten Folkomröstning med majoritetsbeslut utan hänsyn till styrkan i preferenserna Försöka att värdera explicit utifrån individernas preferenser 1

2 Restid är ett exempel på en ej marknadsförd nyttighet som värderas explicit utifrån individernas preferenser Restid är en del av GC Exempel på tavlan: Utgå från Thomas exempel 3 Antag: GC per resa är 30 kr i utgångsläget Sparar 6 minuter per resa resor resor Använd restidsvärdet 59 kr per timme Detta ska vägas mot investeringskostnaden samt ev. negativa externa effekter som inte prissätts 2

3 Vägen kan orsaka intrång! Intrång värderas oftast inte explicit utifrån individernas preferenser men Trafikverkets mål är att göra det i större utsträckning eftersom effekten kan ha stor betydelse Exempel: Vallaleden i Linköping MOTALA RYD MALMSLÄTTSVÄGEN TOWN CENTRE KASERNGATAN VIKING- STAD NYA KALMARVÄGEN GOLF COURSE MJÄRDEVI SCIENCE PARK GAMLA KALMARVÄGEN LINKÖPING UNIVERSITY PARKLAND AND PLAYGROUND OLD LINKÖPING CYCLE AND FOOTPATH RESEARCH INSTITUTES SÖDRA LÄNKEN KISA LAMBOHOV LAMBO HOVS LEDEN MILITARY AREA Kostnad och nytta för Vallaleden, miljoner kr per år, prisnivå 1990 Kostnad Nytta Anläggningskostnad 2.1 Trafikant- och vägdriftkostnadsbesparing 19.3 Intrång i Vallaskogen? Minskade avgasutsläpp och minskat buller 0.9 Total kostnad 2.1 Total nytta 20.2 Lokal folkomröstning 1989: ¾ röstade nej 3

4 Två sätt att få med olika effekter i CBA: 1. Transfer av värden. 2. Ny värdering för varje projekt. Det krävs metoder för att få fram värden oavsett vilket sätt som används. Värderingsmetoder Revealed Preferences (RP) försöker avslöja preferenser från faktiskt beteende Stated Preferences (SP) frågar om värdering eller hur man skulle välja eller bete sig 4

5 Revealed Preferencesmetoder Marknadspriser Marknadsanalogimetoden Åtgärdskostnadsmetoden Intermediär vara-metoden Tillgångsvärdemetoden Hedoniska priser Reskostnadsmetoden 5

6 Marknadsanalogimetoden Om det finns ett privat alternativ (t ex sjukvård) Är detta ett korrekt skuggpris? (Mattson): Maxvärde Invändning: Beror på alternativen Om alternativet är gratis operation senare betalar man framför allt för att slippa vänta Viktigt att alltid tänka på vad det är man jämför 6

7 Åtgärdskostnadsmetoden Vilken kostnadsbesparing innebär åtgärden Lätt att glömma nyttor p.g.a. åtgärden Intermediär vara-metoden Offentlig produktion är input Exempel: utbildning som investering i humankapital Vad beror på utbildning och vad på andra faktorer som skiljer grupperna åt Andra fördelar av utbildning än högre inkomst Exempel: bevattningsprojekt Skördens storlek beror även på t ex väder och jordkvalitet 7

8 Tillgångsvärdemetoden Ökningar eller minskningar i värde på mark eller hus (kapitaliserat värde) Exempel: byggande av skogsväg Ökat värde på skogsmarken används Alt 1: Jämföra före-efter Priserna kan påverkas när planerna blir kända Vad annat hinner hända Alt 2: Jämföra skog med väg och annan skog utan väg Svårt att hitta fall som inte skiljer sig åt på andra sätt Varning för dubbelräkning (inte både sparade transportkostnader i skogsbruket och högre skogsvärde) 8

9 Hedoniska priser (HPM) Samband mellan pris och olika faktorer Skattar priset som en funktion av en mängd olika faktorer Det som eftersöks ingår som en av dessa Exempel: Hur beror huspriser på strandutsikt? En regressionsekvation skattas där man kontrollerar för andra viktiga faktorer P=f(strandutsikt, boyta, tomtyta, område) 9

10 Sätt kvantitativa mått på detta och skatta en regression: P=a+b1*strandutsikt+b2*boyta+b3*tomtyta+b4*område+e Parametern b1 ger värdet av att ha strandutsikten eller inte, samtidigt som man kontrollerar för de andra faktorerna. Exempel: lönen påverkas av risk i arbetet Skattar lönen som en funktion av utbildningsnivå, anställningstid, ålder mm samt risk för att dö eller skadas Stora datamängder behövs Det gäller att få med alla variabler som påverkar Asymmetrisk information Endast användarna 10

11 Reskostnadsmetoden (TCM) Generaliserade reskostnader Alla reala och monetära uppoffringar Besök i ett rekreationsområde varierar med kostnaden för att resa till området Exempelvis via antal besök per person och år beroende på den genomsnittliga reskostnaden från olika zoner Exempelvis värdera en nationalpark. Individer har olika långt (olika kostnader) för att resa dit. Utifrån besöksfrekvens från område A, B, C och D etc. (om det i genomsnitt kostar 10 kronor från A, 25 kr från B etc.) kan vi skatta en efterfrågekurva. 11

12 Exempel på tavlan: Nationalpark 12

13 Stated Preferencesmetoder Respondenter får besvara frågor om värdering, val eller beteende för att få fram deras preferenser Stated Behavior Contingent Valuation Method (CVM) Värdering av intrång i faktisk restid Stated Choice (i Mattson choice experiments) 13

14 Stated Behavior Hur skulle respondenten ändra beteendet vid förändring Kan kombineras med reskostnadsmetoden Exempel på tavlan: Bygger motorväg genom nationalparken 14

15 Exempel på tavlan: Rusta upp nationalparken 15

16 The Contingent Valuation Method (CVM) Beskriver ett scenario CVM med individuell maximal betalningsvilja Öppna frågor Budgivning Diskret (binär) CVM Frågar om respondenten vill ha förändringen mot att betala eller få en viss summa. Olika bud. En grupp slumpmässigt valda personer i populationen tar ställning till ett visst bud. En annan grupp slumpmässigt valda personer i populationen tar ställning till ett annat bud. 16

17 Liknar val på en marknad Mindre risk för strategiskt beteende Incitament att bete sig strategiskt när binär CVM används Svar Vad Respondentens WTP in Ärligt Strategiskt respondenten relation till budet och tror om budet kostnaden i förhållandet till kostnaden Fall A (1) WTP < kostnad Nej Nej bud = kostnad (2) WTP kostnad Ja Ja Fall B (1) WTP < bud < kostnad Nej Nej bud < kostnad (2) bud < kostnad WTP Ja Ja (3) bud WTP < kostnad Ja Nej Fall C (1) bud > kostnad WTP Nej Nej bud > kostnad (2) WTP bud > kostnad Ja Ja (3) bud > WTP kostnad Nej Ja Incitament för strategiskt beteende endast i fall B:3 och C:3. Alla kan ha incitament att bete sig strategiskt vid öppna frågor. Incitament att bete sig strategiskt betyder inte att man verkligen gör det, men vissa av respondenterna kan göra det. 17

18 Exempel: Binär CVM med väg i tunnel -scenario Existerande intrång av väg Få vägen i tunnel under marken mot höjd kommunalskatt Antag att den del av väg A som är markerad på kartan kan läggas i en tunnel under markytan. Kostnaden för detta skulle kunna täckas genom en höjning av kommunalskatten. Skulle du vilja ha denna sträcka av vägen nedsänkt i tunnel om detta innebar att du fick betala X kr mer i kommunalskatt per år under 10 år? Ja Nej 18

19 Om U är nytta, E är miljökvalitet, M är inkomst och bud är vad respondenten får betala i scenariot Uk(E1, M-bud) Uk(E0, M) ja-svar Uk(E1, M bud) < Uk(E0, M) nej-svar Hur sannolikheten för att vilja ha vägen i en tunnel beror på budet Genomsnittlig betalningsvilja för att få vägen i en tunnel 1 Andel ja-svar bud Lower bound --- Linjär interpolation 19

20 Exempel på tavlan: icke-parametrisk estimering av WTP från undersökning med binär CVM 20

21 Exempel undersökning med Binär CVM: E4 vid Huskvarna Population: Boende i närområdet samt invånare i Jönköpings kommun Urval: slumpmässigt valda Svarsfrekvens: 78 % 65 % Antag att det fanns möjlighet att idag lägga den del av E4:an som är markerad på kartan i en tunnel under markytan. Kostnaden för detta skulle kunna täckas genom en höjning av kommunalskatten. Skulle du vilja ha denna sträcka av vägen nedsänkt i tunnel om detta innebar att du fick betala X kr mer i kommunalskatt per år under 10 år? Ja, absolut Ja, kanske Nej, förmodligen inte Nej, absolut inte Vilket är det viktigaste skälet till Ditt svar?

22 Närområdet Bud: 25, 120, 600, 1200, 2500, 5000, kr per år under 10 år Genomsnittlig betalningsvilja i närområdet: 4690 kr per person och år under 10 år Totalt ca 57 miljoner kr Övriga Bud: 10, 25, 70, 120, 300, 600, 1200 kr per person och år under 10 år Genomsnittlig betalningsvilja övriga: 264 kr per person och år i 10 år Totalt ca 188 miljoner kr 22

23 Fördelar och nackdelar med: Personlig intervju Telefonintervju Brevenkät e-post internet Kostnad, svarsfrekvens, intervjuarpåverkan, informationsmöjlighet, population Scope-effekter (omfattning av en effekt) Embedding-effekter (mer än en effekt) 23

24 Svårt att förstå vad innebär Purchase of moral satisfaction WTP eller WTA Prospect theory förlustaversion Kräver mer för att acceptera förlust än beredd att betala för förbättring Pålitlighet Jämföra med RP Undersöka vid flera tidpunkter Olika typer av värden Användare Icke-användare 24

25 Val av betalningssätt påverkar värderingen Tvingande betalning: Omfördelning av skatt Höjd skatt Obligatorisk avgift Ej tvingande betalning: Frivilliga bidrag Mellanting: Höjda priser på vissa varor Ivehammar (2009): Omfördelning av kommunalskatt > höjd kommunalskatt Höjd kommunalskatt = obligatorisk avgift Höjd kommunalskatt > frivilliga bidrag 25

26 Värdering av intrång i faktisk restid Minskad restid är ofta en viktig effekt vid investeringar i transportinfrastruktur Restidsbesparingen varierar beroende på resmönster Detta kan utnyttjas för att värdera intrång Ett urval av populationen får först svara på detaljerade frågor om resvanor och vistelsefrekvenser i för studien relevanta områden Därefter beskrivning av en planerad väg och dess effekter Respondenten får frågan om han/hon vill att vägen ska byggas eller inte 26

27 Kan förklara valet och få fram genomsnittlig avvägning mellan olika positiva och negativa effekter Hur mycket restidsbesparing krävs i genomsnitt för att kompensera för intrånget (beroende på exponering) WTA intrånget i minskad restid Populationen måste ha både fördelar och nackdelar Ett verkligt scenario beskrivs för respondenten och hans/hennes effekter beror på hans/hennes resvanor och exponering Respondenten väljer utifrån de faktiska kostnader och nyttor som han/hon skulle få om projektet genomförs 27

28 Uk(M, E1, t1) Uk(M, E0, t0) ja-svar Uk(M, E1, t1) < Uk(M, E0, t0) nej-svar U är den indirekta nyttofunktionen för individ k, E är miljökvalitet, t är fritid och M är inkomst. M antas vara oförändrad för IP eftersom vägen finansieras av t ex Trafikverket. Uk(M, E1, t0+ CV) = U0k Skattar sannolikheten för att IP vill ha vägen med exempelvis logitmodell. U net, k = V k + ε k 28

29 V k = α + β time + χ X + δ Y time k i i ik j j jk P k answers yes = e e V k V k = e Vk Villighet att substituera restid mot intrånget. Hur mycket restidsbesparing krävs i genomsnitt för att kompensera för intrånget. E [ WTS] = 1 β time ( α + χ X i i + δ Y i j ) 29

30 Exempel studie där faktisk restid vägs mot intrång: Ugglumsleden i Partille Restidsbesparing men intrång i lokalt rekreationsområde UGGLUMSLEDEN 30

31 Fråga 4: Hur ofta färdas du med bil eller buss mellan Björndammen och Sävedalen? Varje eller nästan varje dag Någon eller några gånger i veckan Någon eller några gånger i månaden Någon eller några gånger per år Mer sällan Aldrig Fråga 5: Hur mycket tror du att din restid per vecka skulle minska om Ugglumsleden byggdes ut? 46 minuter 19 minuter 8 minuter 5 minuter 2 minuter 2 minuter Skulle du vilja att Ugglumsleden byggdes ut? Svarsalternativ Andel Ja, absolut 19 % Ja, kanske 20 % Nej, förmodligen inte 23 % Nej, absolut inte 38 % WTS restid mot intrånget Egenuppgiven restid Tidsbesparing från resmönster Alla svar 18 timmar per person och år 24 timmar per person och år Endast säkra svar 23 timmar per person och år 26 timmar per person och år 31

32 Binär CVM med tunnelscenario Svar i versionen med Ugglumsleden i en tunnel finansierad med höjd kommunalskatt Bud n Andel ja-svar kr per person och år Jämförelse mellan ett genomsnitt av de 4 modellerna (värdering i tid), d.v.s. 23 timmar, med 872 kr ger 38 kr per timme. Kan jämföras med 42 kr per timme (tidsvärde när studien genomfördes) 32

33 Värdering i faktisk restid hade varit en lämplig värderingsmetod i fallet med Vallaleden När kan metoden med värdering i faktisk restid användas? Exempelvis vid intrång av väg i tätortsnära natur- och kulturmiljö som används för rekreation. Bussgata genom bostadsområde 33

34 Stated Choice (SC) Olika alternativ, där olika faktorer varieras på olika sätt Respondenterna väljer mellan alternativ, rangordnar dem eller poängsätter dem Används för att värdera tid och komfort Sundström et al, Visst skakar det - men är tågresenären beredd att betala för högre åkkomfort, KTH,

35 Skattar med regressionsfunktion värdet av olika faktorer Kan via regression med logitmodell exempelvis skatta värdet av restid som kvoten av parametern för restid och parametern för pris E( WTP) restid = β β restid biljettpris 35

36 Benefits transfer Rakt av använda värden från tidigare studier Situationsanpassa värden från tidigare studier Problem med benefits transfer Heterogenitet Unikhet Substitut betydelsefulla Om ovanstående gäller krävs mycket insamlad data för att få fram situationsanpassade värden 36

37 Genomförande av postenkätundersökning 1. Val av population och urval 2. Begära tillstånd från SPAR-nämnden 3. Beställa adresser 4. Design av enkäten Vilka frågor behöver man svar på Fråga enkelt och begripligt Svarsalternativ 5. Olika personer får ge synpunkter 6. Ändringar i enkätutformningen 7. Ev. pilotstudie 8. Ändringar i enkätutformningen 9. Huvudstudie påminnelser 11. Analys av svaren Exempel försättsblad och enkät 37

38 Exempel CBA baserad på enkäter: Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker Nedläggningen av en livsmedelsbutik kan vara ett marknadsmisslyckande pga att konsumenterna inte samordnar sitt beteende Åtgärder för att bevara butiken kan vara samhällsekonomiskt effektivt Prisskillnad och omsättning Förändrat bilresande i samband med dagligvaruinköp Betalningsvilja för att få en butik 38

39 Exempel på tavlan: Samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl för butiken, per år Nytta Kostnad Summa nytta Summa kostnad 39

40 CBA inom transportområdet Samhällets övergripande mål för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Åtgärder inom transportsektorn ska grundas på samhällsekonomiska bedömningar Marginalkostnadsprissättning av transportanläggningarna 40

41 Järnvägsprojekt Anläggningskostnaden Effekter för infrastrukturhållaren Ändrade underhållskostnader Effekter för trafikutövaren Ändrade driftskostnader Effekter för resenärer/godskunder Tidsåtgång Bekvämlighet Miljö och säkerhet Luftföroreningar Buller Olycksrisker 41

42 Vägprojekt Anläggningskostnader Trafiksäkerhetseffekter Restid Godskostnad Fordonskostnader Luftföroreningar Drift och underhåll Buller Intrång 42

43 Värdering av tid inom transportområdet Arbetsresor, övriga resor Åktid, turintervall, anslutningstid, bytestid, Individernas preferenser Tidigare värden byggde på SC-studie från 1995 Nya värden bygger på SC-studie genomförd 2008, håller på att implementeras Redovisning av nya föreslagna värden (ASEK 5) 43

44 Värdering av statistiskt liv Value of statistical life (VSL) Värdering av en sannolikhetsförändring Ett statistiskt liv innebär att ett liv på en anonym person (vet inte vem) räddas genom exempelvis förbättrad trafiksäkerhet på en väg Om sannolikheten att dö i en trafikolycka för en grupp på personer ändras från 0,00008 till 0,00006 per år innebär det att 0,00002 * = 1 statistiskt liv per år räddas VSL = betalningsvilja/ risk 44

45 VSL bestäms av individers marginella betalningsvilja för minskad risk att själva dö i en olycka eller för att en oidentifierad person av en viss population inte dör Värdet beror på utgångspunkten, d.v.s. risknivån Exempel på tavlan 45

46 Death-rate equivalents (DRE) svåra och lindriga skador i relation till ett dödsfall Materiella kostnader samt riskvärde baserat på VSL Dödade: VSL + materiella kostnader Svårt skadade: Viss % av riskvärderingen för dödsfall + materiella kostnader Säkerhet som privat eller kollektiv nyttighet Individ Säkerhetspaternalism VOLY: value of life year lost tar hänsyn till ålder 46

47 Rekommenderade värden ASEK (2008) materiella riskvärdering totalt Dödsfall Svårt skadad Lindrigt skadad egendomsskada VSL baserat på CVM-studier Hedonisk prisstudie Säkerhet som ett attribut som påverkar bilpris Bör veta objektiva risker med olika bilmärken Mattsson: Risknivån vid brand densamma som risken inom transportområdet ok att låna värden 47

48 Värdering av buller inom transportområdet Tidigare använda värden baseras på bullerstudie från 1997 Hedoniska priser Wilhelmsson hur vägbuller påverkade villapriserna i Ängby utanför Stockholm. Genomsnittliga bullernivåer (ekvivalentnivåer) Ingen skillnad mellan jämn nivå och toppar Buller inomhus och utomhus Kr per utsatt och år för olika ekvivalentnivåer Nya bullervärden baserade på nya studier på gång 48

49 Värdering av luftföroreningar Kväveoxider Svaveldioxid Kolväten Partiklar Effekter på hälsa och miljö Osäkra beräkningar Emissioner effekter värdering Kalkylvärde för emissioner bör visa marginell skadekostnad orsakad av 1 kg ytterligare utsläpp 49

50 Koldioxid Skuggpris utifrån politiskt mål Vad krävs för koldioxidskatt för att uppnå detta Handel med utsläppsrätter Figur på tavlan: optimal utsläppsmängd 50

51 Värdering av intrång Vägar byggs för att de ger positiva effekter i form av ökad tillgänglighet. Miljöintrång negativ extern effekt. Intrång måste vägas mot övriga effekter Benefits transfer via beräkningsformel kan kanske användas för boendemiljö Substitut spelar liten roll Dela upp utifrån typfall Detaljerad hedonisk prisstudie T ex skatta hur attributet väg som barriär mot vatten påverkar huspriser Väga intrång mot faktisk restid Intrång i lokala rekreationsområden Rekommenderas av ASEK 5 Exempel på Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler 51

Värdera resurserna och effekterna

Värdera resurserna och effekterna Värdera resurserna och effekterna Varor och tjänster där marknadspriser finns Resurser och effekter som saknar marknadspriser En icke marknadsprissatt (o)nyttighet måste värderas på något sätt Värdering

Läs mer

Beslutsunderlag för offentlig sektor

Beslutsunderlag för offentlig sektor Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler (Cost-Benefit Analys, CBA) Beslutsunderlag för offentlig sektor Offentlig produktion och offentlig styrning för att nå samhällsekonomisk effektivitet behövs pga. olika

Läs mer

1 redovisningsseminarium

1 redovisningsseminarium Cost Benefitanalys samhällsekonomisk projektutvärdering Introduktion till nationalekonomi Grundläggande mikroekonomi Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler (CBA) Värderingsmetoder CBA inom transportområdet

Läs mer

Människors beteende ger miljöskador som innebär välfärdsförluster. Knappa miljö- och naturresurser. Hur mycket bör miljöskador minska?

Människors beteende ger miljöskador som innebär välfärdsförluster. Knappa miljö- och naturresurser. Hur mycket bör miljöskador minska? Miljöekonomi Människors beteende ger miljöskador som innebär välfärdsförluster Knappa miljö- och naturresurser Hur mycket bör miljöskador minska? Avvägning mellan fördelar och nackdelar Hur nås denna minskning

Läs mer

Bullervärderingar på bostadsmarknaden

Bullervärderingar på bostadsmarknaden Kandidatuppstats i Nationalekonomi Politices kandidat-programmet på Linköpings universitet Bullervärderingar på bostadsmarknaden En jämförelse mellan studenters och övriga samhällets betalningsvilja för

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 S Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 9 Trafiksäkerhet G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 9. Trafiksäkerhet... 3 9.1 Olycksvärdering...

Läs mer

Samhällsekonomisk analys förklarat på ett enklare sätt

Samhällsekonomisk analys förklarat på ett enklare sätt Samhällsekonomisk analys förklarat på ett enklare sätt 2 Enligt Riksdagens Förordning (2010:185) ska Trafikverket, med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv, ansvara för den långsiktiga

Läs mer

Går det att få med intrångsvärden i Vägverkets samhällsekonomiska kalkyler?

Går det att få med intrångsvärden i Vägverkets samhällsekonomiska kalkyler? PUBLIKATION 2007:34 Går det att få med intrångsvärden i Vägverkets samhällsekonomiska kalkyler? Förstudie av Stefan Grudemo, Vägverket Pernilla Ivehammar, Linköpings universitet Mars 2007 Titel Går det

Läs mer

Pernilla Ivehammar Thomas Sonesson. Lektionsuppgifter till kursen. Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, 730G79

Pernilla Ivehammar Thomas Sonesson. Lektionsuppgifter till kursen. Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, 730G79 Pernilla Ivehammar Thomas Sonesson Lektionsuppgifter till kursen Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, 730G79 HT 2011 Lektion 1 Uppgift 1:1 En kommun äger en simhall. Den rörliga kostnaden för ett simhallsbesök

Läs mer

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0

Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0 Version 2016-04-01 Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.0 Förord och Innehåll 1 Inledning G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Förord Denna rapport Analysmetod och samhällsekonomiska

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 16 Markanvändning G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 16 Markanvändning... 3 16.1. Intrång

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 19 Fördelningseffekter och jämställdhet

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 19 Fördelningseffekter och jämställdhet Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 19 Fördelningseffekter och jämställdhet G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 19 Fördelningseffekter

Läs mer

Samhällsekonomiska värderingar i Sverige och EU en jämförelse

Samhällsekonomiska värderingar i Sverige och EU en jämförelse Samhällsekonomiska värderingar i Sverige och EU en jämförelse Gunnar Lindberg, VTI 1 Sammanfattning De ekonomiska metoder som används är likartade mellan de svenska värderingarna och de som presenterats

Läs mer

Värdering av tid, förseningar och trygghet i kollektivtrafiken. Maria Börjesson Biträdande föreståndare CTS, KTH

Värdering av tid, förseningar och trygghet i kollektivtrafiken. Maria Börjesson Biträdande föreståndare CTS, KTH Värdering av tid, förseningar och trygghet i kollektivtrafiken Maria Börjesson Biträdande föreståndare CTS, KTH Nya tidsvärden 2008 (kr/h) genomsnittliga inko Sanna tidsvärden Tidsvärden evaluerad Regionala

Läs mer

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Jonas Eliasson, Professor transportsystemtanalys Maria Börjesson, Docent transportsystemanalys, KTH Royal Institute of Technology Länk effektivitet

Läs mer

Ruttval i modell och verklighet - erfarenheter från trängselskatteutredningen i Göteborg

Ruttval i modell och verklighet - erfarenheter från trängselskatteutredningen i Göteborg Ruttval i modell och verklighet - erfarenheter från trängselskatteutredningen i Göteborg Karin Brundell-Freij, WSP Helena Sjöstrand, SWECO Finansiering från Trafikverket Ruttval i Emme Rutt med lägst generaliserad

Läs mer

Effekter för säkerhetsarbete inom olycksområdet (ESS) Arbetslag 1

Effekter för säkerhetsarbete inom olycksområdet (ESS) Arbetslag 1 Effekter för säkerhetsarbete inom olycksområdet (ESS) Arbetslag 1 Mikael Svensson & Henrik Jaldell 2014-08-20 Presentation vid MSB Seminarium, Westmanska palatset, Stockholm 1 Översikt arbetslag 1 För

Läs mer

Folkomröstningen om en väg i Finngösaravinen

Folkomröstningen om en väg i Finngösaravinen VTI notat 5 2005 VTI notat 5-2005 Folkomröstningen om en väg i Finngösaravinen Analys av valresultatet beträffande ett vägprojekt i Partille Författare FoU-enhet Projektnummer 50469 Projektnamn Uppdragsgivare

Läs mer

Några frågor kring samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler

Några frågor kring samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler Thomas Sonesson Nationalekonomi Linköpings Universitet Några frågor kring samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 1. Realekonomisk kalkyl och intressentkalkyl En samhällsekonomisk kalkyl kan presenteras

Läs mer

Tentamen Nationalekonomi A. 16 Augusti 2016

Tentamen Nationalekonomi A. 16 Augusti 2016 Tentamen Nationalekonomi A Samhällsekonomisk analys Globala & nationella perspektiv 16 Augusti 2016 Hjälpmedel: Miniräknare Totalpoäng: 20 För betyget G krävs: 10 För betyget VG krävs: 15 Skriv din kod

Läs mer

Nyheter i ASEK 6. Nya rekommendationer och vad dessa förändringar kan innebära för kalkylerna.

Nyheter i ASEK 6. Nya rekommendationer och vad dessa förändringar kan innebära för kalkylerna. Nyheter i ASEK 6 Nya rekommendationer och vad dessa förändringar kan innebära för kalkylerna. Basår för priser Basår för priser ändras från 2010 till 2014. Det vill säga alla kalkylvärden i ASEK 6 ska

Läs mer

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens MARKNADSIMPERFEKTIONER Ofullständig konkurrens Ofullständig information (asymmetrisk information) Externa effekter Kollektiva nyttigheter Ständigt fallande genomsnittskostnader (Jämviktsbrist/trögheter)

Läs mer

Värdering av ekosystemtjänster

Värdering av ekosystemtjänster Värdering av ekosystemtjänster Stockholm 22 september 2016 Tore Söderqvist Forskningschef, docent i nationalekonomi tore.soderqvist@anthesisgroup.com Anthesis Enveco AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen

Läs mer

RAPPORT. Vägprojektet Haningeleden i Huddinge riktlinjer och studie med metoden att värdera miljökvalitet i verkliga restidsbesparingar

RAPPORT. Vägprojektet Haningeleden i Huddinge riktlinjer och studie med metoden att värdera miljökvalitet i verkliga restidsbesparingar RAPPORT Vägprojektet Haningeleden i Huddinge riktlinjer och studie med metoden att värdera miljökvalitet i verkliga restidsbesparingar Titel: Vägprojektet Haningeleden i Huddinge riktlinjer och studie

Läs mer

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken 2009-05-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Göteborgs trängselskatter: Fördelningseffekter ur konsumentoch medborgarperspektiv.

Göteborgs trängselskatter: Fördelningseffekter ur konsumentoch medborgarperspektiv. Göteborgs trängselskatter: Fördelningseffekter ur konsumentoch medborgarperspektiv. Jonas Eliasson Professor Transport Systems Analysis, KTH Royal Institute of Technology Att mäta fördelningseffekter Hur

Läs mer

Nya sätt att organisera räddning och respons. Åsa Weinholt asa.weinholt@liu.se Avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS) 2015-02-18

Nya sätt att organisera räddning och respons. Åsa Weinholt asa.weinholt@liu.se Avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS) 2015-02-18 Nya sätt att organisera räddning och respons Åsa Weinholt asa.weinholt@liu.se Avdelningen för Kommunikations- och transportsystem (KTS) 2015-02-18 Om mig Jag påbörjade mina doktorandstudier mars 2012.

Läs mer

Ingår hälsoeffekter i hedoniska värderingar av trafikbuller en SP-pilot 1

Ingår hälsoeffekter i hedoniska värderingar av trafikbuller en SP-pilot 1 Ingår hälsoeffekter i hedoniska värderingar av trafikbuller en SP-pilot 1 Jan-Erik Swärdh, VTI 2013-12-20 PM till Trafikverket Inledning Trafikrelaterat buller är ett stort och ökande miljöproblem. Problemen

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:1

Policy Brief Nummer 2014:1 Policy Brief Nummer 2014:1 Svenska nötköttsproducenter kan minska sina kostnader Den svenska nötköttsproduktionen minskar och lönsamheten är låg. I denna studie undersöker vi hur mycket svenska nötköttsproducenter

Läs mer

Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi

Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi Hur betalar trafiken på järnväg, väg, vatten och i luft för sin infrastruktur idag? Jan-Eric Nilsson Professor i transportekonomi Budgetsaldo vägtrafik 2014 Statens inkomster CO2+energiskatt diesel 17,5

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/26343.pdf

https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/26343.pdf 2012 https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/26343.pdf Kostnadsnyttoanalys av sprinkler i särskilt boende för äldre Henrik Jaldell Nationalekonomi, Karlstads universitet & Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker

Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker Rapport 0116 Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker Rapport 0116 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa

Läs mer

Forskningsläget betr värdet av restidsvinster för privatresor i Sverige

Forskningsläget betr värdet av restidsvinster för privatresor i Sverige Lars Hultkrantz 1998-12-30 Forskningsläget betr värdet av restidsvinster för privatresor i Sverige Inledning Nuvarande tidsvärden för restidsförändringar för resenärer som betalar sina resa med egna medel

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Sampers användardag. Ny modell för långa resor. Christian Nilsson 13 december 2011 2011-12-13

Sampers användardag. Ny modell för långa resor. Christian Nilsson 13 december 2011 2011-12-13 Sampers användardag Ny modell för långa resor Christian Nilsson 13 december 2011 2011-12-13 Bakgrund Tidigare Vinnova-projekt om höghastighetståg. Genomfördes tillsammans med KTH Modelltekniska brister

Läs mer

Några frågor kring samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler

Några frågor kring samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler Thomas Sonesson Nationalekonomi Linköpings Universitet Några frågor kring samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 1. Realekonomisk kalkyl och intressentkalkyl En samhällsekonomisk kalkyl kan presenteras

Läs mer

Et kritisk blikk Jämförelser av olika bypakker

Et kritisk blikk Jämförelser av olika bypakker Et kritisk blikk Jämförelser av olika bypakker Maria Börjesson PhD Centre for Transport Studies, KTH 27 november 2009, 1 Avgifter i Göteborg och Oslo Brett politiskt stöd Finansierande avgifter som en

Läs mer

Kort beskrivning av skillnader mellan samhällsekonomiska resultat för EVA-kalkyler i nuvarande planeringsomgång ( ) och föregående ( )

Kort beskrivning av skillnader mellan samhällsekonomiska resultat för EVA-kalkyler i nuvarande planeringsomgång ( ) och föregående ( ) Kort beskrivning av skillnader mellan samhällsekonomiska resultat för EVA-kalkyler i nuvarande planeringsomgång (2010 2021) och föregående (2004 2015) 2008-12-15 Carsten Sachse, Vägverket Konsult Rev081218Peo

Läs mer

Data på individ/hushålls/företags/organisationsnivå. Idag större datamänger än tidigare

Data på individ/hushålls/företags/organisationsnivå. Idag större datamänger än tidigare MIKROEKONOMETRI Data på individ/hushålls/företags/organisationsnivå Tvärsnittsdata och/eller longitudinella data o paneldata Idag större datamänger än tidigare Tekniska framsteg erbjuder möjligheter till

Läs mer

Framtidens energiförsörjning utmaningarna, och lösningarna? Runar Brännlund, CERE, Umeå University

Framtidens energiförsörjning utmaningarna, och lösningarna? Runar Brännlund, CERE, Umeå University Framtidens energiförsörjning utmaningarna, och lösningarna? Runar Brännlund, CERE, Umeå University Hur ser framtiden ut, tror man (i alla fall en del)? Fossilbränslen endast i transportsektorn och till

Läs mer

Föreläsning 7 - Faktormarknader

Föreläsning 7 - Faktormarknader Föreläsning 7 - Faktormarknader 2012-09-14 Emma Rosklint Faktormarknader En faktormarknad är en marknad där produktionsfaktorer prissätts och omsätts. Arbetsmarknaden Individen Hela marknaden Efterfrågan

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Förord och Innehåll 1 Inledning G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Förord ASEK (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska

Läs mer

Vägverket publikation 2003:95

Vägverket publikation 2003:95 VEM VINNER OCH VEM FÖRLORAR PÅ TRÄNGSELAVGIFTER? FÖRDELNINGSEFFEKTER AV TRÄNGSELAVGIFTER I STOCKHOLM Vägverket publikation 2003:95 FÖRDELNINGSEFFEKT AV AVGIFTER Med fördelningseffekter avses hur olika

Läs mer

Värdering av EkosystemtjänsteR Rubrik på presentation. Johan Dahlberg

Värdering av EkosystemtjänsteR Rubrik på presentation. Johan Dahlberg Värdering av EkosystemtjänsteR Rubrik på presentation Malmö, Plats och 2015-02-11 datum Johan Dahlberg KAPITAL OCH AVKASTNING [...] ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen

Läs mer

Session 4: Samhällsekonomi vad är alternativet?

Session 4: Samhällsekonomi vad är alternativet? Session 4: Samhällsekonomi vad är alternativet? Praktikerns syn på det samhällsekonomiska beslutsunderlaget. Peo Nordlöf peo.nordlof@vv.se Varför samhällsekonomiska analyser? Varför inte vanlig marknadslösning?

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Monetär värdering av kulturarvet i en storskalig skredriskanalys

Monetär värdering av kulturarvet i en storskalig skredriskanalys Riskhantering och kulturvård 2 December 2014 Monetär värdering av kulturarvet i en storskalig skredriskanalys - Erfarenheter från Göta älv-utredningen Foto: Trollhättan Kommun. Dambygge i Trollhättan Tonje

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Tunneln genom Hallandsåsen vinnare och förlorare 1

Tunneln genom Hallandsåsen vinnare och förlorare 1 ANDERS LJUNGBERG Tunneln genom Hallandsåsen vinnare och förlorare 1 Ett regeringsbeslut angående tunneln genom Hallandsåsen kommer snart att fattas. I den reviderade samhällsekonomiska kalkylen från 1998

Läs mer

Användarhandledning. Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund och har vidareutvecklats av Ulf Magnusson, 2002-04-23.

Användarhandledning. Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund och har vidareutvecklats av Ulf Magnusson, 2002-04-23. Användarhandledning BUSE version 2.21 Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder vid väginvesteringar Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund och har vidareutvecklats

Läs mer

E22 Förbi Bergkvara, YSY004

E22 Förbi Bergkvara, YSY004 E22 Förbi Bergkvara, YSY004 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: E22 sträcker sig från Malmö och Öresundsregionen via Blekinge och Kalmar län till Norrköping. Befintlig väg saknar på aktuell

Läs mer

Samhällseffekter och utvärdering. Erik Johansson K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Samhällseffekter och utvärdering. Erik Johansson K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Samhällseffekter och utvärdering Erik Johansson K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Innehåll Varför reser vi? Effekter och konsekvenser Utvärderingsverktyg Agglomerationer Foto: News Øresund

Läs mer

En tand för en tand och en våtmark för en våtmark ett återskapande värt pengarna?

En tand för en tand och en våtmark för en våtmark ett återskapande värt pengarna? En tand för en tand och en våtmark för en våtmark ett återskapande värt pengarna? En undersökning av nyttan och kostnaderna av att restaurera våtmark med hjälp av Contingent Valuation Method Helena Nordling

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Varför görs efterbehandling? Hållbar utveckling som ett tredimensionellt begrepp

Varför görs efterbehandling? Hållbar utveckling som ett tredimensionellt begrepp Ekonomisk riskvärdering - problemägarens och övriga samhällets perspektiv? Värdering av risker vid val av kostnadseffektiva åtgärdsstrategier Finansierat av Naturvårdsverket (Hållbar sanering) Deltagare:

Läs mer

Val av styrmedel. Definiera äganderätter, Coase teorem. Regleringar. Skatter och subventioner. Marknader för utsläpp. Reglering eller skatt??

Val av styrmedel. Definiera äganderätter, Coase teorem. Regleringar. Skatter och subventioner. Marknader för utsläpp. Reglering eller skatt?? Val av styrmedel Definiera äganderätter, Coase teorem Regleringar Skatter och subventioner Marknader för utsläpp Reglering eller skatt?? Äganderätter, Coase Teorem Två olika aktiviteter: (A) (B) Skogsbruk

Läs mer

Angående tjänstetidsvärden

Angående tjänstetidsvärden Nils Bruzelius Rev. 1: 1998-08-17 Angående tjänstetidsvärden 1. Inledning Jag hänvisar till: - brev från Patrik Nylander daterat den 22 juni 1998 - Persontidsvärden, Ett första utkast, 26 maj 1998, av

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer

ESS 2006 Intervjuinstruktion.

ESS 2006 Intervjuinstruktion. ESS 2006 Intervjuinstruktion. Hur lever vi i Sverige och andra länder i Europa? Hur lever invånarna i olika europeiska länder sina liv? Vad anser man i olika viktiga samhällsfrågor och tycker man att politiker

Läs mer

Är mer transporter bra eller dåligt?

Är mer transporter bra eller dåligt? KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Är mer transporter bra eller dåligt? Jonas Eliasson Professor i Transportsystemanalys, KTH Centrum för Transportstudier & Institutionen för Transportvetenskap Men nya

Läs mer

Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar: Problem och Möjligheter. Bengt Kriström Professor i Naturresursekonomi SLU-Umeå www-sekon.slu.

Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar: Problem och Möjligheter. Bengt Kriström Professor i Naturresursekonomi SLU-Umeå www-sekon.slu. Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar: Problem och Möjligheter Bengt Kriström Professor i Naturresursekonomi SLU-Umeå www-sekon.slu.se\~bkr Uppläggning Samhällsekonomisk lönsamhetsbedömningar Exempel

Läs mer

Värdering och svar. Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en contingent valuation-studie på ekologiska varor. Örebro Universitet

Värdering och svar. Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en contingent valuation-studie på ekologiska varor. Örebro Universitet Örebro Universitet Handelshögskolan Nationalekonomi C, Uppsats Handledare: Anders Lunander Examinator: Lars Hultkrantz Vårterminen 212 Värdering och svar Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en

Läs mer

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 Åtgärdsvalsstudier fyrstegsprincipen i praktiken Krav på effektivare planeringsprocesser, enklare, tydligare Krav på väl fungerande transportsystem, multimodalt,

Läs mer

BUSE version 2.2. Användarhandledning. Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder vid väginvesteringar

BUSE version 2.2. Användarhandledning. Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder vid väginvesteringar Användarhandledning BUSE version 2.2 Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder vid väginvesteringar Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund och har vidareutvecklats

Läs mer

Kollektivtrafik för äldre I EN HÅLLBAR OCH ATTRAKTIV STAD. Anders Wretstrand

Kollektivtrafik för äldre I EN HÅLLBAR OCH ATTRAKTIV STAD. Anders Wretstrand Kollektivtrafik för äldre I EN HÅLLBAR OCH ATTRAKTIV STAD T fikd LTH 2012 05 08 Trafikdag LTH 2012-05-08 Anders Wretstrand Agenda Definition Resandet Värderingar Kollektivtrafik en användbar tjänst? Äldres

Läs mer

Monetära schablonvärden för miljöförändringar

Monetära schablonvärden för miljöförändringar Monetära schablonvärden för miljöförändringar rapport 6322 december 2009 Monetära schablonvärden för miljöförändringar Gerda Kinell, Tore Söderqvist och Linus Hasselström Enveco Miljöekonomi AB NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:1

Policy Brief Nummer 2012:1 Policy Brief Nummer 2012:1 Överföring av ängs- och hagmarkers värde Det finns ett samhällsekonomiskt intresse av att veta hur ängs- och hagmarker värderas av allmänheten då finansiella medel inom Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Vad är det egentligen vi svarar på? - En djupdykning i time trade-off (TTO) metoden och dess brister

Vad är det egentligen vi svarar på? - En djupdykning i time trade-off (TTO) metoden och dess brister Vad är det egentligen vi svarar på? - En djupdykning i time trade-off (TTO) metoden och dess brister Emelie Heintz 1,2, Marieke Krol 3, Lars-Åke Levin 2 1 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU),

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

Bör man legalisera nerladdning av musik?

Bör man legalisera nerladdning av musik? Bör man legalisera nerladdning av musik? Sammanfattning I denna artikel framförs argument för att legalisera gratis nerladdning av musik via internet. Detta bör tillåtas eftersom musik till stor grad är

Läs mer

Tentamen Nationalekonomi A HT 2015

Tentamen Nationalekonomi A HT 2015 Tentamen Nationalekonomi A Samhällsekonomisk analys Globala & nationella perspektiv HT 2015 Hjälpmedel: Miniräknare Totalpoäng: 20 För betyget G krävs: 10 För betyget VG krävs: 15 Skriv din kod på samtliga

Läs mer

Handelskammarens rapport nr Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen

Handelskammarens rapport nr Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen Handelskammarens rapport nr 2.2010 Ur askan i? Flygstoppets påverkan på företagen 2 Handelskammarens rapport nr 2.2010 Innehållsförteckning Analys...................................... 3 Försäljning och

Läs mer

Introduktion till samhällsekonomisk analys. Samhällsekonomi och modeller PM 2012:01

Introduktion till samhällsekonomisk analys. Samhällsekonomi och modeller PM 2012:01 Introduktion till samhällsekonomisk analys Samhällsekonomi och modeller PM 2012:01 Dokumenttitel: Introduktion till samhällsekonomisk analys Skapat av: Gunnel Bångman Dokumentdatum: 2012-10-31 Dokumenttyp:

Läs mer

Värdet av liv. LARS HULT- KRANTZ OCH MIKAEL SVENSSON Lars Hultkrantz är professor i nationalekonomi. dekanus vid Handelshögskolan

Värdet av liv. LARS HULT- KRANTZ OCH MIKAEL SVENSSON Lars Hultkrantz är professor i nationalekonomi. dekanus vid Handelshögskolan Värdet av liv nr 2 2008 årgång 36 Vi ställs varje dag inför avvägningar som innebär att små risker för att råka illa ut till liv och hälsa ställs mot annan konsumtion, t ex när vi trycker olika hårt på

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(13) Samlad effektbedömning Objekt: BVMa_020 Kust till kustbanan, Datum för upprättande: Upprättad av: Hans Thorselius, danielsondosk ab Kvalitetsgranskad av: Pär Ström Godkänd

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Användarhandledning. Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder

Användarhandledning. Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder Användarhandledning BUSE version 2.1 Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund, VM och har vidareutvecklats av Ulf

Läs mer

Beräkningsmodell för infrastrukturinvesteringars intrångskostnader

Beräkningsmodell för infrastrukturinvesteringars intrångskostnader VTI meddelande 939 2002 Beräkningsmodell för infrastrukturinvesteringars intrångskostnader Stefan Grudemo Pernilla Ivehammar Jessica Sandström VTI meddelande 939 2002 Beräkningsmodell för infrastrukturinvesteringars

Läs mer

Två räkneexempel. Bilaga 5 till Teknisk dokumentation för Samkalk i Sampers version 2.1. ÅF-Trafikkompetens AB / Transek AB

Två räkneexempel. Bilaga 5 till Teknisk dokumentation för Samkalk i Sampers version 2.1. ÅF-Trafikkompetens AB / Transek AB Två räkneexempel Bilaga 5 till Teknisk dokumentation för Samkalk i Sampers version 2.1 ÅF-Trafikkompetens AB / Transek AB Version februari 2005 Förord Transek har fått i uppdrag att uppdatera den tekniska

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Motion om kollektivtrafiken

Motion om kollektivtrafiken 2008-03-31 67 154 Kommunstyrelsen 2008-08-11 163 223 Arbets- och personalutskottet 2008-06-02 147 350 Dnr 08.179-008 marskf31 Motion om kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Statens utgifter för drift, underhåll

Statens utgifter för drift, underhåll Statens utgifter för drift, underhåll och byggande av transportinfrastruktur huvudsakligen statliga vägar och järnvägar är budgeterade till 44 miljarder kronor år 2016. Det är mer än vad staten avsätter

Läs mer

Definitioner - Risk. Riskhantering. Ville Bexander.

Definitioner - Risk. Riskhantering. Ville Bexander. Riskhantering Ville Bexander ville.bexander@svbf.se 08 588 474 13 1. 2015-03-03 Definitioner - Risk Ett mått på de skadliga konsekvenserna av en möjlig framtida händelse Osäkerhetens effekt på mål Möjligheten

Läs mer

Motormännens valmanifest 2014

Motormännens valmanifest 2014 Motormännens valmanifest 2014 Bilen vår viktigaste hushållsmaskin Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande

Läs mer

Värdet av boende-, kultur- och naturmiljö

Värdet av boende-, kultur- och naturmiljö Värdet av boende-, kultur- och naturmiljö - förändringar p.g.a. trafikens inverkan 6 juni 2002 Gunnar Lind Johanna Lindqvist Dillén Jonas Eliasson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 1 2 BAKGRUND

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Prioritering av åtgärder inom förorenade områden ekonomiska och etiska aspekter. Lars Rosén, FRIST, Chalmers

Prioritering av åtgärder inom förorenade områden ekonomiska och etiska aspekter. Lars Rosén, FRIST, Chalmers Prioritering av åtgärder inom förorenade områden ekonomiska och etiska aspekter? Lars Rosén, FRIST, Chalmers FRIST Forum for Risk Investigation and Soil Treatment Kompetenscentrum för efterbehandling av

Läs mer

Resenärers värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen

Resenärers värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen Resenärers värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen STEMMA-möte Lena Winslott Hiselius, Lunds Tekniska Högskola Hans Thorselius, Danielsondosk AB Projektet Målet är att öka kunskapen om vad som

Läs mer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Sverige Country Payment Report 16: SVERIGE Intrum Justitia har samlat in uppgifter från tusentals i Europa för att få insikt i ens betalningsbeteenden och ekonomiska tillstånd.

Läs mer

- med fokus på hälsoekonomiska utvärderingar

- med fokus på hälsoekonomiska utvärderingar - med fokus på hälsoekonomiska utvärderingar Hälsoekonomi vad, varför & hur? Hälsoekonomiska analyser och dess användningsområden Praktiska exempel tillämpad vetenskap som förenar ekonomiska teorier och

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Olika processer. Kollektiva beslutprocesser - Public Choice. Public Choice: Definition. Public Choice

Olika processer. Kollektiva beslutprocesser - Public Choice. Public Choice: Definition. Public Choice Olika processer Kollektiva beslutprocesser - Public Choice Varor Marknad för varor och tjänster Bilar, mat, kläder, resor Arbetsmarknad Lön, arbetskraft Offentlig sektor Skatter, bidrag, offentlig konsumtion

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

GC-kalk. Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771-921 921 Textelefon: 0243-750 90 www.trafikverket.

GC-kalk. Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771-921 921 Textelefon: 0243-750 90 www.trafikverket. GCkalk Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771 921 921 Textelefon: 0243 750 90 www.trafikverket.se Version 1,3 Kalkylläge Cykel Tätort Indata nät NULÄGE (JA) Sträcka Rutt

Läs mer

RAPPORT 2010:11. Trafikanters värdering av tid Den nationella tidsvärdesstudien 2007/08. Slutversion (2010-06-30) Analys & Strategi

RAPPORT 2010:11. Trafikanters värdering av tid Den nationella tidsvärdesstudien 2007/08. Slutversion (2010-06-30) Analys & Strategi RAPPORT 2010:11 Trafikanters värdering av tid Den nationella tidsvärdesstudien 2007/08 Slutversion (2010-06-30) Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer