Värdering av resurserna och effekterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdering av resurserna och effekterna"

Transkript

1 Värdering av resurserna och effekterna Varor och tjänster där marknadspriser finns Resurser och effekter som saknar marknadspriser En ej marknadsprissatt (o)nyttighet måste värderas på något sätt Värdering sker explicit eller implicit på något sätt Experter, planerare eller politiker bestämmer vilka preferenser individerna har Lobbyister eller de som ropar högst kan få stor inverkan på besluten Folkomröstning med majoritetsbeslut utan hänsyn till styrkan i preferenserna Försöka att värdera explicit utifrån individernas preferenser 1

2 Restid är ett exempel på en ej marknadsförd nyttighet som värderas explicit utifrån individernas preferenser Restid är en del av GC Exempel på tavlan: Utgå från Thomas exempel 3 Antag: GC per resa är 30 kr i utgångsläget Sparar 6 minuter per resa resor resor Använd restidsvärdet 59 kr per timme Detta ska vägas mot investeringskostnaden samt ev. negativa externa effekter som inte prissätts 2

3 Vägen kan orsaka intrång! Intrång värderas oftast inte explicit utifrån individernas preferenser men Trafikverkets mål är att göra det i större utsträckning eftersom effekten kan ha stor betydelse Exempel: Vallaleden i Linköping MOTALA RYD MALMSLÄTTSVÄGEN TOWN CENTRE KASERNGATAN VIKING- STAD NYA KALMARVÄGEN GOLF COURSE MJÄRDEVI SCIENCE PARK GAMLA KALMARVÄGEN LINKÖPING UNIVERSITY PARKLAND AND PLAYGROUND OLD LINKÖPING CYCLE AND FOOTPATH RESEARCH INSTITUTES SÖDRA LÄNKEN KISA LAMBOHOV LAMBO HOVS LEDEN MILITARY AREA Kostnad och nytta för Vallaleden, miljoner kr per år, prisnivå 1990 Kostnad Nytta Anläggningskostnad 2.1 Trafikant- och vägdriftkostnadsbesparing 19.3 Intrång i Vallaskogen? Minskade avgasutsläpp och minskat buller 0.9 Total kostnad 2.1 Total nytta 20.2 Lokal folkomröstning 1989: ¾ röstade nej 3

4 Två sätt att få med olika effekter i CBA: 1. Transfer av värden. 2. Ny värdering för varje projekt. Det krävs metoder för att få fram värden oavsett vilket sätt som används. Värderingsmetoder Revealed Preferences (RP) försöker avslöja preferenser från faktiskt beteende Stated Preferences (SP) frågar om värdering eller hur man skulle välja eller bete sig 4

5 Revealed Preferencesmetoder Marknadspriser Marknadsanalogimetoden Åtgärdskostnadsmetoden Intermediär vara-metoden Tillgångsvärdemetoden Hedoniska priser Reskostnadsmetoden 5

6 Marknadsanalogimetoden Om det finns ett privat alternativ (t ex sjukvård) Är detta ett korrekt skuggpris? (Mattson): Maxvärde Invändning: Beror på alternativen Om alternativet är gratis operation senare betalar man framför allt för att slippa vänta Viktigt att alltid tänka på vad det är man jämför 6

7 Åtgärdskostnadsmetoden Vilken kostnadsbesparing innebär åtgärden Lätt att glömma nyttor p.g.a. åtgärden Intermediär vara-metoden Offentlig produktion är input Exempel: utbildning som investering i humankapital Vad beror på utbildning och vad på andra faktorer som skiljer grupperna åt Andra fördelar av utbildning än högre inkomst Exempel: bevattningsprojekt Skördens storlek beror även på t ex väder och jordkvalitet 7

8 Tillgångsvärdemetoden Ökningar eller minskningar i värde på mark eller hus (kapitaliserat värde) Exempel: byggande av skogsväg Ökat värde på skogsmarken används Alt 1: Jämföra före-efter Priserna kan påverkas när planerna blir kända Vad annat hinner hända Alt 2: Jämföra skog med väg och annan skog utan väg Svårt att hitta fall som inte skiljer sig åt på andra sätt Varning för dubbelräkning (inte både sparade transportkostnader i skogsbruket och högre skogsvärde) 8

9 Hedoniska priser (HPM) Samband mellan pris och olika faktorer Skattar priset som en funktion av en mängd olika faktorer Det som eftersöks ingår som en av dessa Exempel: Hur beror huspriser på strandutsikt? En regressionsekvation skattas där man kontrollerar för andra viktiga faktorer P=f(strandutsikt, boyta, tomtyta, område) 9

10 Sätt kvantitativa mått på detta och skatta en regression: P=a+b1*strandutsikt+b2*boyta+b3*tomtyta+b4*område+e Parametern b1 ger värdet av att ha strandutsikten eller inte, samtidigt som man kontrollerar för de andra faktorerna. Exempel: lönen påverkas av risk i arbetet Skattar lönen som en funktion av utbildningsnivå, anställningstid, ålder mm samt risk för att dö eller skadas Stora datamängder behövs Det gäller att få med alla variabler som påverkar Asymmetrisk information Endast användarna 10

11 Reskostnadsmetoden (TCM) Generaliserade reskostnader Alla reala och monetära uppoffringar Besök i ett rekreationsområde varierar med kostnaden för att resa till området Exempelvis via antal besök per person och år beroende på den genomsnittliga reskostnaden från olika zoner Exempelvis värdera en nationalpark. Individer har olika långt (olika kostnader) för att resa dit. Utifrån besöksfrekvens från område A, B, C och D etc. (om det i genomsnitt kostar 10 kronor från A, 25 kr från B etc.) kan vi skatta en efterfrågekurva. 11

12 Exempel på tavlan: Nationalpark 12

13 Stated Preferencesmetoder Respondenter får besvara frågor om värdering, val eller beteende för att få fram deras preferenser Stated Behavior Contingent Valuation Method (CVM) Värdering av intrång i faktisk restid Stated Choice (i Mattson choice experiments) 13

14 Stated Behavior Hur skulle respondenten ändra beteendet vid förändring Kan kombineras med reskostnadsmetoden Exempel på tavlan: Bygger motorväg genom nationalparken 14

15 Exempel på tavlan: Rusta upp nationalparken 15

16 The Contingent Valuation Method (CVM) Beskriver ett scenario CVM med individuell maximal betalningsvilja Öppna frågor Budgivning Diskret (binär) CVM Frågar om respondenten vill ha förändringen mot att betala eller få en viss summa. Olika bud. En grupp slumpmässigt valda personer i populationen tar ställning till ett visst bud. En annan grupp slumpmässigt valda personer i populationen tar ställning till ett annat bud. 16

17 Liknar val på en marknad Mindre risk för strategiskt beteende Incitament att bete sig strategiskt när binär CVM används Svar Vad Respondentens WTP in Ärligt Strategiskt respondenten relation till budet och tror om budet kostnaden i förhållandet till kostnaden Fall A (1) WTP < kostnad Nej Nej bud = kostnad (2) WTP kostnad Ja Ja Fall B (1) WTP < bud < kostnad Nej Nej bud < kostnad (2) bud < kostnad WTP Ja Ja (3) bud WTP < kostnad Ja Nej Fall C (1) bud > kostnad WTP Nej Nej bud > kostnad (2) WTP bud > kostnad Ja Ja (3) bud > WTP kostnad Nej Ja Incitament för strategiskt beteende endast i fall B:3 och C:3. Alla kan ha incitament att bete sig strategiskt vid öppna frågor. Incitament att bete sig strategiskt betyder inte att man verkligen gör det, men vissa av respondenterna kan göra det. 17

18 Exempel: Binär CVM med väg i tunnel -scenario Existerande intrång av väg Få vägen i tunnel under marken mot höjd kommunalskatt Antag att den del av väg A som är markerad på kartan kan läggas i en tunnel under markytan. Kostnaden för detta skulle kunna täckas genom en höjning av kommunalskatten. Skulle du vilja ha denna sträcka av vägen nedsänkt i tunnel om detta innebar att du fick betala X kr mer i kommunalskatt per år under 10 år? Ja Nej 18

19 Om U är nytta, E är miljökvalitet, M är inkomst och bud är vad respondenten får betala i scenariot Uk(E1, M-bud) Uk(E0, M) ja-svar Uk(E1, M bud) < Uk(E0, M) nej-svar Hur sannolikheten för att vilja ha vägen i en tunnel beror på budet Genomsnittlig betalningsvilja för att få vägen i en tunnel 1 Andel ja-svar bud Lower bound --- Linjär interpolation 19

20 Exempel på tavlan: icke-parametrisk estimering av WTP från undersökning med binär CVM 20

21 Exempel undersökning med Binär CVM: E4 vid Huskvarna Population: Boende i närområdet samt invånare i Jönköpings kommun Urval: slumpmässigt valda Svarsfrekvens: 78 % 65 % Antag att det fanns möjlighet att idag lägga den del av E4:an som är markerad på kartan i en tunnel under markytan. Kostnaden för detta skulle kunna täckas genom en höjning av kommunalskatten. Skulle du vilja ha denna sträcka av vägen nedsänkt i tunnel om detta innebar att du fick betala X kr mer i kommunalskatt per år under 10 år? Ja, absolut Ja, kanske Nej, förmodligen inte Nej, absolut inte Vilket är det viktigaste skälet till Ditt svar?

22 Närområdet Bud: 25, 120, 600, 1200, 2500, 5000, kr per år under 10 år Genomsnittlig betalningsvilja i närområdet: 4690 kr per person och år under 10 år Totalt ca 57 miljoner kr Övriga Bud: 10, 25, 70, 120, 300, 600, 1200 kr per person och år under 10 år Genomsnittlig betalningsvilja övriga: 264 kr per person och år i 10 år Totalt ca 188 miljoner kr 22

23 Fördelar och nackdelar med: Personlig intervju Telefonintervju Brevenkät e-post internet Kostnad, svarsfrekvens, intervjuarpåverkan, informationsmöjlighet, population Scope-effekter (omfattning av en effekt) Embedding-effekter (mer än en effekt) 23

24 Svårt att förstå vad innebär Purchase of moral satisfaction WTP eller WTA Prospect theory förlustaversion Kräver mer för att acceptera förlust än beredd att betala för förbättring Pålitlighet Jämföra med RP Undersöka vid flera tidpunkter Olika typer av värden Användare Icke-användare 24

25 Val av betalningssätt påverkar värderingen Tvingande betalning: Omfördelning av skatt Höjd skatt Obligatorisk avgift Ej tvingande betalning: Frivilliga bidrag Mellanting: Höjda priser på vissa varor Ivehammar (2009): Omfördelning av kommunalskatt > höjd kommunalskatt Höjd kommunalskatt = obligatorisk avgift Höjd kommunalskatt > frivilliga bidrag 25

26 Värdering av intrång i faktisk restid Minskad restid är ofta en viktig effekt vid investeringar i transportinfrastruktur Restidsbesparingen varierar beroende på resmönster Detta kan utnyttjas för att värdera intrång Ett urval av populationen får först svara på detaljerade frågor om resvanor och vistelsefrekvenser i för studien relevanta områden Därefter beskrivning av en planerad väg och dess effekter Respondenten får frågan om han/hon vill att vägen ska byggas eller inte 26

27 Kan förklara valet och få fram genomsnittlig avvägning mellan olika positiva och negativa effekter Hur mycket restidsbesparing krävs i genomsnitt för att kompensera för intrånget (beroende på exponering) WTA intrånget i minskad restid Populationen måste ha både fördelar och nackdelar Ett verkligt scenario beskrivs för respondenten och hans/hennes effekter beror på hans/hennes resvanor och exponering Respondenten väljer utifrån de faktiska kostnader och nyttor som han/hon skulle få om projektet genomförs 27

28 Uk(M, E1, t1) Uk(M, E0, t0) ja-svar Uk(M, E1, t1) < Uk(M, E0, t0) nej-svar U är den indirekta nyttofunktionen för individ k, E är miljökvalitet, t är fritid och M är inkomst. M antas vara oförändrad för IP eftersom vägen finansieras av t ex Trafikverket. Uk(M, E1, t0+ CV) = U0k Skattar sannolikheten för att IP vill ha vägen med exempelvis logitmodell. U net, k = V k + ε k 28

29 V k = α + β time + χ X + δ Y time k i i ik j j jk P k answers yes = e e V k V k = e Vk Villighet att substituera restid mot intrånget. Hur mycket restidsbesparing krävs i genomsnitt för att kompensera för intrånget. E [ WTS] = 1 β time ( α + χ X i i + δ Y i j ) 29

30 Exempel studie där faktisk restid vägs mot intrång: Ugglumsleden i Partille Restidsbesparing men intrång i lokalt rekreationsområde UGGLUMSLEDEN 30

31 Fråga 4: Hur ofta färdas du med bil eller buss mellan Björndammen och Sävedalen? Varje eller nästan varje dag Någon eller några gånger i veckan Någon eller några gånger i månaden Någon eller några gånger per år Mer sällan Aldrig Fråga 5: Hur mycket tror du att din restid per vecka skulle minska om Ugglumsleden byggdes ut? 46 minuter 19 minuter 8 minuter 5 minuter 2 minuter 2 minuter Skulle du vilja att Ugglumsleden byggdes ut? Svarsalternativ Andel Ja, absolut 19 % Ja, kanske 20 % Nej, förmodligen inte 23 % Nej, absolut inte 38 % WTS restid mot intrånget Egenuppgiven restid Tidsbesparing från resmönster Alla svar 18 timmar per person och år 24 timmar per person och år Endast säkra svar 23 timmar per person och år 26 timmar per person och år 31

32 Binär CVM med tunnelscenario Svar i versionen med Ugglumsleden i en tunnel finansierad med höjd kommunalskatt Bud n Andel ja-svar kr per person och år Jämförelse mellan ett genomsnitt av de 4 modellerna (värdering i tid), d.v.s. 23 timmar, med 872 kr ger 38 kr per timme. Kan jämföras med 42 kr per timme (tidsvärde när studien genomfördes) 32

33 Värdering i faktisk restid hade varit en lämplig värderingsmetod i fallet med Vallaleden När kan metoden med värdering i faktisk restid användas? Exempelvis vid intrång av väg i tätortsnära natur- och kulturmiljö som används för rekreation. Bussgata genom bostadsområde 33

34 Stated Choice (SC) Olika alternativ, där olika faktorer varieras på olika sätt Respondenterna väljer mellan alternativ, rangordnar dem eller poängsätter dem Används för att värdera tid och komfort Sundström et al, Visst skakar det - men är tågresenären beredd att betala för högre åkkomfort, KTH,

35 Skattar med regressionsfunktion värdet av olika faktorer Kan via regression med logitmodell exempelvis skatta värdet av restid som kvoten av parametern för restid och parametern för pris E( WTP) restid = β β restid biljettpris 35

36 Benefits transfer Rakt av använda värden från tidigare studier Situationsanpassa värden från tidigare studier Problem med benefits transfer Heterogenitet Unikhet Substitut betydelsefulla Om ovanstående gäller krävs mycket insamlad data för att få fram situationsanpassade värden 36

37 Genomförande av postenkätundersökning 1. Val av population och urval 2. Begära tillstånd från SPAR-nämnden 3. Beställa adresser 4. Design av enkäten Vilka frågor behöver man svar på Fråga enkelt och begripligt Svarsalternativ 5. Olika personer får ge synpunkter 6. Ändringar i enkätutformningen 7. Ev. pilotstudie 8. Ändringar i enkätutformningen 9. Huvudstudie påminnelser 11. Analys av svaren Exempel försättsblad och enkät 37

38 Exempel CBA baserad på enkäter: Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker Nedläggningen av en livsmedelsbutik kan vara ett marknadsmisslyckande pga att konsumenterna inte samordnar sitt beteende Åtgärder för att bevara butiken kan vara samhällsekonomiskt effektivt Prisskillnad och omsättning Förändrat bilresande i samband med dagligvaruinköp Betalningsvilja för att få en butik 38

39 Exempel på tavlan: Samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl för butiken, per år Nytta Kostnad Summa nytta Summa kostnad 39

40 CBA inom transportområdet Samhällets övergripande mål för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Åtgärder inom transportsektorn ska grundas på samhällsekonomiska bedömningar Marginalkostnadsprissättning av transportanläggningarna 40

41 Järnvägsprojekt Anläggningskostnaden Effekter för infrastrukturhållaren Ändrade underhållskostnader Effekter för trafikutövaren Ändrade driftskostnader Effekter för resenärer/godskunder Tidsåtgång Bekvämlighet Miljö och säkerhet Luftföroreningar Buller Olycksrisker 41

42 Vägprojekt Anläggningskostnader Trafiksäkerhetseffekter Restid Godskostnad Fordonskostnader Luftföroreningar Drift och underhåll Buller Intrång 42

43 Värdering av tid inom transportområdet Arbetsresor, övriga resor Åktid, turintervall, anslutningstid, bytestid, Individernas preferenser Tidigare värden byggde på SC-studie från 1995 Nya värden bygger på SC-studie genomförd 2008, håller på att implementeras Redovisning av nya föreslagna värden (ASEK 5) 43

44 Värdering av statistiskt liv Value of statistical life (VSL) Värdering av en sannolikhetsförändring Ett statistiskt liv innebär att ett liv på en anonym person (vet inte vem) räddas genom exempelvis förbättrad trafiksäkerhet på en väg Om sannolikheten att dö i en trafikolycka för en grupp på personer ändras från 0,00008 till 0,00006 per år innebär det att 0,00002 * = 1 statistiskt liv per år räddas VSL = betalningsvilja/ risk 44

45 VSL bestäms av individers marginella betalningsvilja för minskad risk att själva dö i en olycka eller för att en oidentifierad person av en viss population inte dör Värdet beror på utgångspunkten, d.v.s. risknivån Exempel på tavlan 45

46 Death-rate equivalents (DRE) svåra och lindriga skador i relation till ett dödsfall Materiella kostnader samt riskvärde baserat på VSL Dödade: VSL + materiella kostnader Svårt skadade: Viss % av riskvärderingen för dödsfall + materiella kostnader Säkerhet som privat eller kollektiv nyttighet Individ Säkerhetspaternalism VOLY: value of life year lost tar hänsyn till ålder 46

47 Rekommenderade värden ASEK (2008) materiella riskvärdering totalt Dödsfall Svårt skadad Lindrigt skadad egendomsskada VSL baserat på CVM-studier Hedonisk prisstudie Säkerhet som ett attribut som påverkar bilpris Bör veta objektiva risker med olika bilmärken Mattsson: Risknivån vid brand densamma som risken inom transportområdet ok att låna värden 47

48 Värdering av buller inom transportområdet Tidigare använda värden baseras på bullerstudie från 1997 Hedoniska priser Wilhelmsson hur vägbuller påverkade villapriserna i Ängby utanför Stockholm. Genomsnittliga bullernivåer (ekvivalentnivåer) Ingen skillnad mellan jämn nivå och toppar Buller inomhus och utomhus Kr per utsatt och år för olika ekvivalentnivåer Nya bullervärden baserade på nya studier på gång 48

49 Värdering av luftföroreningar Kväveoxider Svaveldioxid Kolväten Partiklar Effekter på hälsa och miljö Osäkra beräkningar Emissioner effekter värdering Kalkylvärde för emissioner bör visa marginell skadekostnad orsakad av 1 kg ytterligare utsläpp 49

50 Koldioxid Skuggpris utifrån politiskt mål Vad krävs för koldioxidskatt för att uppnå detta Handel med utsläppsrätter Figur på tavlan: optimal utsläppsmängd 50

51 Värdering av intrång Vägar byggs för att de ger positiva effekter i form av ökad tillgänglighet. Miljöintrång negativ extern effekt. Intrång måste vägas mot övriga effekter Benefits transfer via beräkningsformel kan kanske användas för boendemiljö Substitut spelar liten roll Dela upp utifrån typfall Detaljerad hedonisk prisstudie T ex skatta hur attributet väg som barriär mot vatten påverkar huspriser Väga intrång mot faktisk restid Intrång i lokala rekreationsområden Rekommenderas av ASEK 5 Exempel på Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler 51

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 S Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 9 Trafiksäkerhet G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 9. Trafiksäkerhet... 3 9.1 Olycksvärdering...

Läs mer

Samhällsekonomiska värderingar i Sverige och EU en jämförelse

Samhällsekonomiska värderingar i Sverige och EU en jämförelse Samhällsekonomiska värderingar i Sverige och EU en jämförelse Gunnar Lindberg, VTI 1 Sammanfattning De ekonomiska metoder som används är likartade mellan de svenska värderingarna och de som presenterats

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 16 Markanvändning G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 16 Markanvändning... 3 16.1. Intrång

Läs mer

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken 2009-05-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Tunneln genom Hallandsåsen vinnare och förlorare 1

Tunneln genom Hallandsåsen vinnare och förlorare 1 ANDERS LJUNGBERG Tunneln genom Hallandsåsen vinnare och förlorare 1 Ett regeringsbeslut angående tunneln genom Hallandsåsen kommer snart att fattas. I den reviderade samhällsekonomiska kalkylen från 1998

Läs mer

Värdering och svar. Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en contingent valuation-studie på ekologiska varor. Örebro Universitet

Värdering och svar. Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en contingent valuation-studie på ekologiska varor. Örebro Universitet Örebro Universitet Handelshögskolan Nationalekonomi C, Uppsats Handledare: Anders Lunander Examinator: Lars Hultkrantz Vårterminen 212 Värdering och svar Skillnader mellan öppna och binära frågor vid en

Läs mer

https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/26343.pdf

https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/26343.pdf 2012 https://www.msb.se/ribdata/filer/pdf/26343.pdf Kostnadsnyttoanalys av sprinkler i särskilt boende för äldre Henrik Jaldell Nationalekonomi, Karlstads universitet & Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Är mer transporter bra eller dåligt?

Är mer transporter bra eller dåligt? KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Är mer transporter bra eller dåligt? Jonas Eliasson Professor i Transportsystemanalys, KTH Centrum för Transportstudier & Institutionen för Transportvetenskap Men nya

Läs mer

Beräkningsmodell för infrastrukturinvesteringars intrångskostnader

Beräkningsmodell för infrastrukturinvesteringars intrångskostnader VTI meddelande 939 2002 Beräkningsmodell för infrastrukturinvesteringars intrångskostnader Stefan Grudemo Pernilla Ivehammar Jessica Sandström VTI meddelande 939 2002 Beräkningsmodell för infrastrukturinvesteringars

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Förord och Innehåll 1 Inledning G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Förord ASEK (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska

Läs mer

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv

Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv Anpassning av transportsystemen ur ett resursperspektiv En fossiloberoende transportsektor 2030 Göteborg 13 september 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Fossiloberoende = hållbar? Trivector Traffic

Läs mer

Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel?

Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel? Hushållens energianvändning - vilken roll har informationsstyrmedel? Thomas Broberg och Andrius Kazukauskas (CERE, Umeå Universitet) 18 februari, 2015 Om projektet Start: oktober, 2013 Avslut: oktober,

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Användarhandledning. Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund och har vidareutvecklats av Ulf Magnusson, 2002-04-23.

Användarhandledning. Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund och har vidareutvecklats av Ulf Magnusson, 2002-04-23. Användarhandledning BUSE version 2.21 Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder vid väginvesteringar Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund och har vidareutvecklats

Läs mer

Riskvärdering. Ekonomisk värdering av hälsorisker idag och i framtiden

Riskvärdering. Ekonomisk värdering av hälsorisker idag och i framtiden Riskvärdering Ekonomisk värdering av hälsorisker idag och i framtiden 2 MSB:s kontaktperson: Bodil Lundberg, 010-240 42 68 Publikationsnummer MSB 403 ISBN 978-91-7383-232-8 3 Förord För åren 2010-2011

Läs mer

Värdering av EkosystemtjänsteR Rubrik på presentation. Johan Dahlberg

Värdering av EkosystemtjänsteR Rubrik på presentation. Johan Dahlberg Värdering av EkosystemtjänsteR Rubrik på presentation Malmö, Plats och 2015-02-11 datum Johan Dahlberg KAPITAL OCH AVKASTNING [...] ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen

Läs mer

Magnus Hennlock. Climate & Sustainable Cities IVL Swedish Research Institute. Department of Economics University of Gothenburg. www.gu.

Magnus Hennlock. Climate & Sustainable Cities IVL Swedish Research Institute. Department of Economics University of Gothenburg. www.gu. Magnus Hennlock Climate & Sustainable Cities IVL Swedish Research Institute Department of Economics University of Gothenburg Ekonomi? Privatekonomi Företagsekonomi Samhällsekonomi Miljöekonomi Nationalekonomi

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag

Hastighets gränser. ur ett. svenskt. perspektiv. Trafikdag Hastighets gränser ur ett svenskt perspektiv Trafikdag 2012 TIDIGARE HASTIGHETSSYSTEM I SVERIGE UTOM TÄTTBEBYGGT OMRÅDE: kommunen beslutar om tättbebyggt område generellt 70 km/tim och på motorväg 110

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Användarhandledning. Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder

Användarhandledning. Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder Användarhandledning BUSE version 2.1 Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund, VM och har vidareutvecklats av Ulf

Läs mer

Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser

Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser Generation 1 Generation 2 Generation 3 1920 1970 1970 2010 På gång i Sverige, finns i USA Rubrik: Frisksport Hälsopedagogik Hälsoutveckling Fokus: Kul Aktiviteter

Läs mer

Rapport 2006:44. Samhällsekonomi Citybanan. Uppdatering samt kompletteringar avseende särskilda förhållanden i storstad

Rapport 2006:44. Samhällsekonomi Citybanan. Uppdatering samt kompletteringar avseende särskilda förhållanden i storstad Rapport 2006:44 Samhällsekonomi Citybanan Uppdatering samt kompletteringar avseende särskilda förhållanden i storstad FÖRORD Transek har på uppdrag av projekt Citybanan, Banverket Östra Banregionen, uppdaterat

Läs mer

Bygg om eller bygg nytt

Bygg om eller bygg nytt Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg nytt Kapitel 1 Introduktion Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel

Läs mer

Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning

Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning Chalmers tekniska högskola, IT-universitetet 2004-01-12 MDI Interaktionsdesign Designmetodik, 3 p HT-03 Tänka-högt metoden versus Enkätundersökning Sofia Torberntsson Kursansvariga: Hanna Landin Staffan

Läs mer

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren

Flyglinjen. Torsby - Hagfors - Arlanda. En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Foto: Ulrika Andersson En nödvändighet för näringslivet och en fin service för medborgaren Enkätundersökning om flyglinjen Torsby - Hagfors - Arlanda Resvaneundersökning

Läs mer

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Södra stambanan och Västra stambanan är mycket hårt belastade. Restiderna

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5. Samhällsekonomiska principer och

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5. Samhällsekonomiska principer och Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5 Kapitel 10 Buller Version 2012-05-16 G L 6(1+0,1) 6

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar

Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar Fokusområde nr 4: Alternativ till egen bil Projektledare: Johan Raustorp Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

ö AB fic or Traf Trivect

ö AB fic or Traf Trivect ö Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 78 personer anställda, 37 på Traffic Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

Konsulter inom samhällsutveckling

Konsulter inom samhällsutveckling RAPPORT 2010-06-30 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Svar till ÖVNING 4. SVAR

Svar till ÖVNING 4. SVAR Svar till ÖVNING 4. 1. Förklara varför en lagstiftning om att arbetsgivaren inte får fråga en arbetssökande om dennes eventuella föräldraledighet torde vara meningslös. SVAR: Arbetsgivaren vill hellre

Läs mer

Beräkningen utgår från en nyanländ som kallas till hälsoundersökning.

Beräkningen utgår från en nyanländ som kallas till hälsoundersökning. 1 Beräkningen utgår från en nyanländ som kallas till hälsoundersökning. Det första scenariot är att den nyanlände kommer direkt till hälsoundersökningen. Vid hälsoundersökningen är en sjuksköterska och

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Uppgift 1 (14p) lika stor eller mindre än den förväntade poängen som efterfrågades i deluppgift d? Endast svar krävs, ingen motivering.

Uppgift 1 (14p) lika stor eller mindre än den förväntade poängen som efterfrågades i deluppgift d? Endast svar krävs, ingen motivering. Uppgift 1 (14p) I en hockeymatch mellan lag A och lag B leder lag A med 4-3 när det är en kvart kvar av ordinarie matchtid. En oddssättare på ett spelbolag behöver bestämma sannolikheten för de tre matchutfallen

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1. Kapitel 7 Tid och kvalitet i persontrafik

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1. Kapitel 7 Tid och kvalitet i persontrafik Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 7 Tid och kvalitet i persontrafik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 7. Tid och kvalitet i

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter

Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-08-31 Steg 1 och 2 Tänk om och optimera Kapitel 2 Påverka behov av resor och transporter 2 Yta för bild Dokumenttitel: [Dokumenttitel]

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Bullervärden för samhällsekonomisk analys

Bullervärden för samhällsekonomisk analys VTI notat 30-2008 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Bullervärden för samhällsekonomisk analys Beräkningar för väg- och järnvägsbuller Henrik Andersson Lina Jonsson Mikael Ögren VTI notat 30-2008

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Alexander Brusmark, Jonathan Dandemar, Frida Jonsson, Astrid Karlsson, Mindy-Li Nixon & Christina von Tell

Alexander Brusmark, Jonathan Dandemar, Frida Jonsson, Astrid Karlsson, Mindy-Li Nixon & Christina von Tell Jag har inte råd att slösa bort min tid på att tjäna pengar En studie kring effekter av informationsvinkling och preferenser inför val av pensionsålder Alexander Brusmark, Jonathan Dandemar, Frida Jonsson,

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Ekonomisk värdering av miljöförändringar. En undersökning om vindkraftutbyggnad med scenariovärderingsmetoden (CVM)

Ekonomisk värdering av miljöförändringar. En undersökning om vindkraftutbyggnad med scenariovärderingsmetoden (CVM) Ekonomisk värdering av miljöförändringar En undersökning om vindkraftutbyggnad med scenariovärderingsmetoden (CVM) Rapport 5403 september 2004 Ekonomisk värdering av miljöförändringar En undersökning om

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Jaktens ekonomiska värden då och nu

Jaktens ekonomiska värden då och nu VILT OCH FISK FAKTA AKTUELL FORSKNING OM VILT, FISK OCH FÖRVALTNING Nr 2 2009 - CMYK: 100, 0 54, 20 - RGB: 1,118,96 #017660 - PANTONE C: 3288 - CMYK: 0, 100, 66, 13 - RGB: 217, 0, 38, #D90026 - PANTONE

Läs mer

2014-04-24 TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV. Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim

2014-04-24 TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV. Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim TRIVECTOR FRAMTIDENS TRANSPORTSYSTEM - SAMSPILL MELLOM BYUTVIKLING OG VALG AV Framtidsverksted 2.april 2014 Trondheim Christer Ljungberg, CEO Trivector AB Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda,

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

Bakgrund. Problemidentifiering. Fleet Management. Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader

Bakgrund. Problemidentifiering. Fleet Management. Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader Fleet Management Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader Isac Alenius Marcus Pettersson Produktionsekonomi, Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola Den danska trafikoperatören Arriva

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

D-UPPSATS. Villaägarna som tvingas flytta då LKAB utvidgar brytningen i Malmbergsgruvan. Erika Johansson. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Villaägarna som tvingas flytta då LKAB utvidgar brytningen i Malmbergsgruvan. Erika Johansson. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2007:082 Villaägarna som tvingas flytta då LKAB utvidgar brytningen i Malmbergsgruvan Erika Johansson Luleå tekniska universitet D-uppsats Nationalekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011.

PM 1(7) Data är tillgängligt. Figur 1. Figuren visar det sammanvägda resultatet för respektive fråga åren 2009, 2010 och 2011. PM 1(7) Nöjdhetsundersökning av Geodataportalen 2011 Sammanfattning I december 2011 genomfördes den tredje Nöjdhetsundersökningen av Geodataportalen. Sammantaget visar undersökningen att resultatet är

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun.

Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. Nya hastighetsgränser Rätt hastighet för en attraktiv kommun. ERBJUDANDE OM KOMMUNIKATIONSMATERIAL FÖR KOMMUNER Innehåll Inledning 3 Kommunernas information 4 Folder 4 Annons 6 Affisch 7 Rollup 8 Webbanner

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2009

Kvalitetsvärderingsrapport 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(6) Kvalitetsvärderingsrapport 2009 För beslut Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts för de centralt insamlade priserna i KPI under 2009.

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Elektrifiering av E4 Södertälje- Helsingborg översiktlig samhällsekonomisk kalkyl

Elektrifiering av E4 Södertälje- Helsingborg översiktlig samhällsekonomisk kalkyl Elektrifiering av E4 Södertälje- Helsingborg översiktlig Grontmij AB Mattias Haraldsson Vår referens Eskilstuna, Mattias Haraldsson Rapport Namnteckning Granskad av Godkänd av Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Från hot )ll möjlighet Kulturvård 3.0 Christer Gustafsson

Från hot )ll möjlighet Kulturvård 3.0 Christer Gustafsson Från hot )ll möjlighet Kulturvård 3.0 Christer Gustafsson Uppsala universitet HÖSTMÖTE 2013 KULTURARVET I SAMHÄLLSUTVECKLING Utmaningar Klima;örändringar Globalisering Ojämlikhet CG 5(8) Utmaningar Klima;örändringar

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

Värdering av säkerhet metodproblem och resultat med relevans inom räddningstjänsten

Värdering av säkerhet metodproblem och resultat med relevans inom räddningstjänsten Värdering av säkerhet metodproblem och resultat med relevans inom räddningstjänsten Lars Hultkrantz Örebro universitet Många anställda och politiker inom olika delar av den offentliga sektorn ställs inför

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Ekonomisk värdering av kulturmiljön Resultat från värderingsstudier av kulturreservat i Småland

Ekonomisk värdering av kulturmiljön Resultat från värderingsstudier av kulturreservat i Småland Rapport från Riksantikvarieämbetet Ekonomisk värdering av kulturmiljön 2010 Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Omslagsfoto: Åsens by 2 Förord Milljömålsmyndigheterna

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Motormännens valmanifest 2014

Motormännens valmanifest 2014 Motormännens valmanifest 2014 Bilen vår viktigaste hushållsmaskin Fri rörlighet, mobilitet för alla, är ett grundläggande kännetecken för det moderna, demokratiska samhället. Bilen har en central och avgörande

Läs mer

En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade

En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade Ö Hallberg 2009-05-26 B 1 En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research, Trångsund Inledning Statistiska Centralbyrån har sedan 1960-talet utgivit

Läs mer

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS

a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU KS Uppgift 1 a) Långsiktig jämvikt där aggregerad efterfrågan möter aggregerat utbud på både kort och lång sikt. AU LS AU KS AE BN* BN b) Kontraktiv penningpolitik: höjd ränta dyrare att låna till investeringar

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg HÄLSODEKLARATIONEN Har du ADHD, ADD, DAMP, autismspektrumtillstånd (till exempel

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Prisbildning på elmarknader. EG2205 Föreläsning 3 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin

Prisbildning på elmarknader. EG2205 Föreläsning 3 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin Prisbildning på elmarknader EG2205 Föreläsning 3 4, vårterminen 2015 Mikael Amelin 1 Lärandemål Utföra överslagsberäkningar på elpriser, samt analysera vilka faktorer som har stor betydelse för prisbildningen

Läs mer

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor

Manual för Platsnytt rekrytering. Urvalsfrågor Manual för Platsnytt rekrytering Urvalsfrågor Version 006-06-0 INNEHÅLL INNEHÅLL Logga in och navigera Hjälp 4 URVALSFRÅGOR Beskrivning urvalsfrågor 5 Urvalsfrågor 6 Avancerade urvalsfrågor 7-8 Poängvärde

Läs mer