Samlad effektbedömning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad effektbedömning"

Transkript

1 Samlad effektbedömning 1(13) Samlad effektbedömning Objekt: BVMa_020 Kust till kustbanan, Datum för upprättande: Upprättad av: Hans Thorselius, danielsondosk ab Kvalitetsgranskad av: Pär Ström Godkänd av: Sten Hammarlund KARTBILD Växjö bangård.

2 2(13) SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Allmänt: Denna Samlade effektbedömning avser en ombyggnad av Växjö bangård. Ombyggnaden innefattar i huvudsak en utökning från två till fyra plattformsspår, ett nytt uppställningsspår samt planskilda plattformsförbindelser. Syftet med ombyggnaden är primärt att möjliggöra ökad tågtrafik på bangården samt att öka säkerheten. Projektet innebär även att spår på bangården tas bort, vilket frigör mark för andra ändamål. Samhällsekonomisk effektivitet: Enligt den samhällsekonomiska kalkylen uppvisar ombyggnaden ett nettonuvärde på cirka -25 Mkr, vilket ger en nettonuvärdeskvot på cirka -0,2. Beroende på stora osäkerheter, se nedan, bedömer vi dock att det utifrån tillgängligt underlag inte är möjligt att bedöma om ombyggnaden kan anses vara lönsam eller inte. Långsiktigt hållbar transportförsörjning: Ombyggnaden bedöms bidra positivt till det övergripande transportpolitiska målet en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Åtgärdens kostnadseffektivitet: Ombyggnaden bedöms med viss osäkerhet vara kostnadseffektiv med avseende på det mått som är relevant kronor per inbesparad restidstimme. De mest betydande effekterna: Nyttorna består främst av effekter för resenärerna i form av utökad turtäthet och reducerade bytestider. Bedömningens säkerhet: Bedömningen skall betraktas som mycket osäker. Osäkerheterna består bl.a. i trafikeringen i jämförelsealternativet, en mycket schablonmässig nedskrivning av resandet från utrednings- till jämförelsealternativ samt att kostnader för och effekter av flytten av den lokala godshanteringen från bangården saknas.

3 3(13) BAKGRUND Nuläge Kust till kustbanan, delen Alvesta-Kalmar, trafikeras idag dels av Öresundståg till Kalmar respektive Växjö, dels av tåg mellan Göteborg och Växjö/Kalmar/Karlskrona. Sträckan Alvesta-Växjö trafikeras även av Krösatåg. Drygt 40 % av persontågen på sträckan Alvesta- Växjö har Växjö som ändstation. Växjö bangård har idag två plattformsspår. Med dagens trafik är kapacitetssituationen på Växjö bangård godtagbar. Problem och önskemål Enligt Basprognos 2020 förväntas antalet tåg som berör Växjö komma att öka, i synnerhet tåg med Växjö som ändstation. Antalet vändande tåg i Växjö förväntas komma att fördubblas. Med den ökade trafiken kommer det att krävas minst tre plattformsspår och ett uppställningsspår. Från kommunens sida finns önskemål om att reducera bangårdens storlek och på så sätt frigöra stationsnära mark för andra ändamål. Förslag till åtgärd Den lösning som effektbeskrivs benämns alternativ 3c och innefattar fyra plattformsspår och ett uppställningsspår i den västra änden av bangården. Nuvarande spår 1 (det nordligaste spåret) tas bort. Planskilda plattformsförbindelser byggs. Bangården saneras, vilket innebär att mark frigörs. Nuvarande och framtida principutformning framgår av figurerna nedan. Figur 1 Nuvarande bangårdsutformning.

4 4(13) Figur 2 Bangårdsutformning enligt alternativ 3c. Ombyggnaden innebär att nuvarande godshanteringsspår försvinner från själva bangårdsområdet. Alternativa lokaliseringar för nya spår för godstrafiken har studerats i genomförd bangårdsutredning (Tyréns, 2007). EKONOMI OCH PLANERING Anläggningskostnad inkl. riskbedömning och ev. finansiering Anläggningskostnaden har med 50 % säkerhetsintervall bedömts uppgå till cirka 130 Mkr i prisnivå Detta motsvarar cirka 121 Mkr i kalkylprisnivån Med 85 % säkerhetsintervall bedöms den totala kostnaden uppgå till cirka 125 Mkr i prisnivån Följande förslag finns till medfinansiering av projektet: Tabell 1: Förslag till medfinansiering, prisnivå Finansiering Mkr EU-medel (*) 20 Regional plan 70 Medfinansiering 30 Banverket 20 Summa 140 (*) Villkor färdigbyggt och slutredovisat senast Kostnader för nya spår för godshantering utanför bangårdsområdet ingår inte. Kostnadsbedömning för dessa åtgärder saknas. 1 Cirka 133 Mkr enligt successiv kalkyl upprättad I kalkylen ingår inte planskilda plattformsförbindelser, vilket enligt BV (Thomas Wellander, ) bedöms innebära att kostnaden ökar till cirka 140 Mkr. I den samhällsekonomiska kalkylen skall cirka 10 Mkr frånräknas för block 1 och 2 enligt successiv kalkyl. 2 Nedjustering med KPI med 7,3 % från prisnivå till kalkylprisnivån 2006 (årsmedel).

5 5(13) Komplexitet och möjlighet till etappindelning Åtgärderna är inte relevanta att etappindela. Tidshorisont Någon samhällsekonomisk bedömning har inte tidigare gjorts för åtgärderna. Planeringsläge, fysisk och ekonomisk plan Objektet ingår inte i den reviderade Framtidsplanen. Förslag till finansieringsavtal finns, se ovan. SAMMANHANG Andra förutsättningar av betydelse samt relation till andra åtgärder Åtgärderna är inte beroende av att andra åtgärder i systemet genomförs. Alternativa åtgärder för att uppnå syftet Åtgärden har inte beskrivits och analyserats utifrån den s.k. fyrstegsprincipen.

6 6(13) PRISSATTA EFFEKTER Effekter i UA Den samhällsekonomiska kalkylen är genomförd med Bansek (version 3.1). I kalkylen har följande prognosunderlag använts: Personprognos: P Basprognos_ÅP Godsprognos: - Åtgärderna bedöms inte påverka transporttiderna. Genom att den lokala godshanteringen flyttas från själva bangården kan såväl kostnader och tid för denna komma att påverkas. Det finns dock inget underlag för att bedöma dessa effekter. Förutsättningen är att all den tågtrafik som berör Växjö bangård enligt Basprognos 2020 inte ryms på bangården utan en ombyggnad. Basprognosens resande har därför räknats ned till ett jämförelsealternativ utifrån de elasticitetstal som tillämpas i Bansek. Skillnaden i tågutbud och resande har värderats i kalkylen. Kalkylen baseras på antaganden om hur stor del av resandet på berörda tåglinjer kring Alvesta som har mål- eller bytespunkt i Alvesta. Detta innebär, tillsammans med några andra förutsättningar, att kalkylen innehåller större osäkerhet än i normalkalkylen. Möjliga osäkerheter, och hur detta kan påverka resultatet, beskrivs nedan. Förutsättningar för kalkylen beskrivs utförligare i Bilaga 1. Effektredovisning.

7 7(13) Övriga kalkylförutsättningar I övrigt gäller följande kalkylförutsättningar: Tabell 2: Kalkylförutsättningar Diskonteringsår 2010 Byggtid, antal år (projektspecifik) 2 Byggstartår (kalkylmässigt) 2010 Trafikstartår (kalkylmässigt och projektspecifikt) = 2010+Byggtid 2012 Kalkylperiod från trafikstart 40 år Bedömningsperiod (byggtid + kalkylperiod) Ekonomisk livslängd (projektspecifik), antal år 60 Prisnivå Prognosår och scenario 2006 (årsmedel) 2020 EET Årlig resandetillväxt 3 T.o.m. år 2020: 1,39 % Fr. o.m. år 2021: 0,47 % ASEK nivå 4 3 För berörda tåglinjer enligt filen Tillväxt och pkm per linje EET.xls.

8 8(13) Nyckeltal Tabell 3: Nyckeltal Nyckeltal Huvud- Känslighets- Känslighets- Känslighets- Känslighets- samhällsekonomisk analys analys analys analys analys effektivitet 4 Inv.kostn 50 % (Huvudanalys) Inv.kostn 85 % Noll trafiktillväxt efter år 2020 (Inv.kostn 50 %) Hög trafiktillväxt (1,5 ggr normal) efter år 2020 (Inv.kostn CO2 värdering 3,50 kr/kg 5 (Inv.kostn 50 %) 50 %) Nettonuvärde Nettonuvärdeskvot, NNK Nyttokostnadskvot, NK Investeringskostnad minus Restvärde (diskonterad, inkl. SF) -0,18-0,20-0,23-0,15-0,09-0,18-0,20-0,23-0,15-0, Nyckeltal Kostnadseffektivitet 6 Restid (kr/timme): 38 4 Nettonuvärde=Nytta-(Investeringskostnader minus Restvärde), NNK=Nettonuvärde/(Investeringskostnad minus Restvärde), NK=Nettonuvärde/Kostnader (Kostnader=Investering, Drift, Underhåll och Reinvestering). 5 En höjd värdering av CO 2 från 1,50 kr till 3,50 kr/kg innebär att vägtrafikens externa miljökostnad per fordonskilometer ökar; från 0,46 kr till 0,73 kr för personbil och från 3,12 kr till 4,74 kr för lastbil. 6 Kostnadseffektiviteten beräknas som annuitetsberäknad kostnad (ej restvärdesjusterad kostnad) dividerat med effekten för prognosår 1 för åtgärden.

9 9(13) Sammanvägning Tabell 4: Sammanvägning (huvudkalkyl) Samhällsekonomisk effekt för Huvudanalys Effekt prognosår 2020 Nuvärde, miljoner kr Resenärer Godskunder Trafikföretag Budgeteffekter Externa kostnader Övrigt Restid Persontimmar Mkr Reskostnad 0,0 Mkr/år 0 Mkr Vägavgift/vägskatt 0,0 Mkr/år 0 Mkr Restidsosäkerhet, förseningar 0,0 Persontimmar 0 Mkr Komfort 0,0 Mkr/år 0 Mkr Transporttid 0 Tontimmar 8 0 Mkr Transportkostnad 0,0 Mkr/år 0 Mkr Vägavgift/vägskatt 0,0 Mkr/år 0 Mkr Restidsosäkerhet, förseningar 0,0 Tontimmar 0 Mkr Övriga effekter godskunder 0,0 Mkr/år 0 Mkr Biljettintäkter 8,3 Mkr exkl moms 161 Mkr Trafikeringskostnad 9-6,5 Mkr exkl moms -155 Mkr Drivmedelsskatter, moms, banavgifter, tågdrift (sk 1) -3,4 Mkr/år -65 Mkr Tågtrafik -0,3 Mkr/år -5 Mkr Övrig trafik 1,4 Mkr/år 26 Mkr Buller 0,0 Mkr/år 0 Mkr Plankorsningar väg/järnväg 0,0 Mkr/år 0 Mkr Barriär 0,0 Mkr/år 0 Mkr Annan 0,0 Mkr/år 0 Mkr Drift&Underhåll, väg - Mkr/år 0 Mkr Drift&Underhåll, jvg - 0 Mkr Reinvesteringar, jvg - 0 Mkr Investeringskost 50% minus restvärde inkl. SF (disk) Mkr Nettonuvärde Mkr 7 Samtliga tidskomponenter; åktid, anslutningstid, bytestid, turintervall, förseningstid, ärenden samt befintliga/kvarvarande respektive tillkommande/försvinnande trafik 8 Samtliga transportslag. 9 Trafikeringskostnad består av fordonskostnader, omkostnader, overheadkostnader och banavgifter (tågtrafik)

10 10(13) Mkr Resenärer Godskunder Trafikföretag Budgeteffekter Externa kostnader DoU + reinvest Övrigt Investeringskostnad -200 Figur 3 Fördelning av Nyttor och Kostnader för Huvudanalys 50 %, diskonterat till år Emissionsförändringar Som komplement till ovanstående kalkylsammanställning redovisas effekter på emissioner i följande tabell. Tabell 5: Förändrade utsläppsvolymer av luftföroreningar (ton per år) och koldioxid (1000 ton per år) UA-JA. Färdmedel HC NOx SO2 Partiklar CO2 Tåg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrig spårtrafik (*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Flyg (*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Buss (*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Personbil -16,6-20,6 0,0-0,5-7,7 Yrkestrafik väg (**) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt all trafik -16,6-20,6 0,0-0,5-7,7 (*) Beräknas inte i Bansek. (**) Avser lastbil.

11 11(13) EJ PRISSATTA EFFEKTER Typ av effekt/mått Kvantifierad effekt Kvalitativ bedömning/uppskattad storleksordning Buller - Liten eller marginell effekt till följd av ökad tågtrafik. Påverkan landsbygd - Ingen effekt Påverkan tätort - Positiv effekt då bangårdsområdets storlek reduceras. Påverkan naturområden - Ingen effekt Exploateringseffekter - Positiv effekt då mark frigörs som kan nyttjas för andra ändamål. Kommunen har planer på bebyggelse i anslutning till bangården. Värdet på tillkommande byggrätter utgör en vinst i den samhällsekonomiska kalkylen. Det har dock inte funnits något underlag för att bedöma hur mycket mark som frigörs eller värdet på dessa byggrätter. Arbetsmarknadseffekter - Positiv effekt då åtgärden möjliggör utökad tågtrafik och färre byten, vilket kan bidra till positiva arbetsmarknadseffekter (bättre matchning på arbetsmarknaden), effekter som åtminstone delvis inte ingår i de värderade effekterna. Restidsosäkerhet/trängsel - Sannolikt negativ effekt då den ökade tågtrafiken ger ett högre kapacitetsutnyttjande på sträckan Växjö-Alvesta, vilket leder till ökade förseningsrisker. Barriäreffekter - Ingen effekt Slutsatser om samhällsekonomisk lönsamhet Enligt den samhällsekonomiska kalkylen uppvisar ombyggnaden ett nettonuvärde på cirka - 25 Mkr, vilket ger en nettonuvärdeskvot på cirka -0,2. Osäkerheterna i kalkylen bedöms dock vara betydande, varför vår bedömning är att det inte är möjligt att bedöma om ombyggnaden kan anses vara lönsam eller inte. Osäkerheterna består bl.a. i trafikeringen i jämförelsealternativet, en mycket schablonmässig nedskrivning av resandet från utrednings- till jämförelsealternativ samt att kostnader för och effekter av flytten av den lokala godshanteringen från bangården saknas. För en utförligare beskrivning av dessa osäkerheter, se Bilaga 1. Effektredovisning.

12 12(13) FÖRDELNINGSEFFEKTER Då andelen kvinnliga resenärer i kollektivtrafiken normalt överstiger 50 % bedöms mer än hälften av beräknade restidsvinster tillfalla kvinnor. MÅLUPPFYLLELSEBEDÖMNING Transportpolitiskt mål Delmål: Tillgänglighet Delmål: Transportkvalitet Delmål: Säkerhet Delmål: Miljö Delmål: Regional utv. Delmål: Jämställdhet Det övergripande målet* Bedömning av åtgärdens bidrag till måluppfyllelse Åtgärderna bedöms bidra positivt till uppfyllelse av målet Ett tillgängligt transportsystem. Åtgärderna möjliggör utökad tågtrafik med färre byten. Persontågstrafiken får en förbättrad konkurrenskraft. Åtgärderna förväntas därför medföra ett ökat transportarbete på järnväg. Det är oklart hur åtgärderna sammantaget bidrar till uppfyllelse av målet En hög transportkvalitet. Större turutbud och kortare restider ger en överflyttning från buss till tåg, vilket bör leda till en högre upplevd komfort. Effekterna för den lokala godshanteringen är dock oklara. Åtgärderna bedöms bidra positivt till uppfyllelse av målet En säker trafik. Åtgärderna leder till en överflyttning av persontransporter från väg till järnväg, vilket ger minskade olyckskostnader på väg. Åtgärderna bedöms bidra positivt till uppfyllelse av målet En god miljö. Åtgärderna leder till en överflyttning av persontransporter från väg till järnväg, vilket bidrar till minskade utsläpp. Åtgärderna bedöms bidra positivt till uppfyllelse av målet En positiv regional utveckling. Åtgärderna möjliggör utökad tågtrafik med färre byten. Detta bidrar till förbättrade möjligheter för framför allt arbetspendling. Den spårburna trafiken, får en förbättrad konkurrenskraft. Svaga grupper som inte har råd att ha bil kan, med föreslagna åtgärder, bättre utnyttja kollektivtrafiken. Ur ett könsperspektiv torde det också vara positivt eftersom fler kvinnor än män saknar tillgång till bil. Åtgärderna bedöms därför bidra positivt till uppfyllelse av målet Ett jämställt transportsystem. Åtgärderna bedöms bidra till en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Då den samhällsekonomiska bedömningen innehåller stora osäkerheter är det oklart om utbyggnaden bidrar till uppfyllelse av målet samhällsekonomisk effektivitet. * Bedömning av såväl samhällsekonomisk effektivitet som långsiktig hållbarhet. Målkonflikter Det finns inga konflikter mellan eller inom de transportpolitiska delmålen. Hur väl uppfylls projektmålen? Det finns inga formulerade projektmål, däremot funktionskrav med hänsyn till trafikens behov.

13 13(13) REFERENSER Bilaga 1. Effektredovisning för BVMa_020 Kust till kustbanan,,. Växjö bangårdsområden avgränsningar och disposition. Utredning Tyréns/Växjö kommun. Funktionsbeskrivning Växjö bangård,

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(13) Samlad effektbedömning OBJEKT: BVMa_016, dubbelspårutbyggnad Datum för upprättande: Upprättad av: Joakim Johansson, WSP analys och strategi Kvalitetsgranskad av: Pär Ström

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(13) Samlad effektbedömning OBJEKT: BVMa_025, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet Datum för upprättande: Upprättad av: Joakim Johansson, WSP analys och strategi Kvalitetsgranskad

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(12) Samlad effektbedömning Objekt: BVGv_001 Domnarvet, ny växelförbindelse Datum för upprättande: Upprättad av: Hans Thorselius, Danielsondosk AB Kvalitetsgranskad av: Pär Ström

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(14) Samlad effektbedömning OBJEKT: SPÅRVÄG OST DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-28 REV 09 02 24 REV 09 04 07 REV 09 05 05 UPPRÄTTAD AV: MARIA HÅKANSSON, SL PLANERING Spårväg Ost.

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(8) Samlad effektbedömning OBJEKT: INFARTSPARKERINGAR DATUM FÖR UPPRÄTTANDE 2008-09-03 REV 09 05 07 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER KARTBILD SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Det är nödvändigt

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(21) Samlad effektbedömning OBJEKT: ÅDALSBANAN, SUNDSVALL-HÄRNÖSAND JÄRNVÄG I NY STRÄCKNING SAMT TRIANGELSPÅR I MALAND OCH ELEKTRIFIERING AV TUNADALSSPÅRET DATUM FÖR UPPRÄTTANDE:

Läs mer

Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår

Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår PM Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår Handläggare: Hans Thorselius, DANIIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96 52 90 e-post:hans.thorselius@danielsondosk.se Innehåll 1 Effektbeskrivning

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(15) Samlad effektbedömning Objekt: BVMa_029 Malmö-Staffanstorp-Dalby, nytt enkelspår Datum för upprättande: Upprättad av: Hans Thorselius, Danielsondosk AB Godkänd av: KARTBILD

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(14) Samlad effektbedömning Objekt: BVGb_015 (tunnel) inklusive resecentrum Datum för upprättande: (rev BV 2009-05-19) Upprättad av: Hans Thorselius, Danielsondosk ab Reviderad

Läs mer

2006-12-04. Ostlänken. Beräkning av samhällsekonomiska effekter

2006-12-04. Ostlänken. Beräkning av samhällsekonomiska effekter 2006-12-04 Ostlänken Beräkning av samhällsekonomiska effekter Förord Ostlänken avser ett nytt dubbelspår på Södra stambanan från Järna till Linköping via Nyköping/Skavsta och Norrköping. Banverket genomförde

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar )

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar ) Samlad effektbedömning 1(8) Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar ) OBJEKT: BVGb_006 Kraftsamling Göteborg, ofördelat Datum för upprättande: 2009-10-09

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_020 Kust till kustbanan, Växjö bangårdsombyggnad

Effektredovisning för BVMa_020 Kust till kustbanan, Växjö bangårdsombyggnad PM Effektredovisning för BVMa_020 Kust till kustbanan, Växjö bangårdsombyggnad Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96 52 90 e-post:hans.thorselius@danielsondosk.se Innehåll 1 Effektbeskrivning

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg

Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg PM Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96 52 90 e-post:hans.thorselius@danielsondosk.se Innehåll 1 Effektbeskrivning av

Läs mer

Västlänken en tågtunnel under Göteborg

Västlänken en tågtunnel under Göteborg BRVT 2006:03:15 2006-02-09 Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Västlänken en tågtunnel under Göteborg Västlänken 03 Byggskedet 13 Mark, vatten och resursanvändning 04 Gestaltning

Läs mer

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C PM Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C Handläggare: Hans Thorselius, DANIIELSONDOSK AB Telefon:

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_017 Norrbotniabanan, etapp 1

Effektredovisning för BVLu_017 Norrbotniabanan, etapp 1 Datum 2009-12-04 1 Bilaga PM Effektredovisning för BVLu_017 Norrbotniabanan, etapp 1 Handläggare: Henry Degerman Telefon: 0920-351 13 e-post:henry.degerman@banverket.se Innehåll 1 Effektbeskrivning av

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anders Lundberg UPPRÄTTAD AV. Linda Isberg

UPPDRAGSLEDARE. Anders Lundberg UPPRÄTTAD AV. Linda Isberg UPPDRAG Ostkustbanan underlag Sverigeförhandlingen UPPDRAGSLEDARE Anders Lundberg DATUM 2016-04-29 Rev 2015-05-09 UPPDRAGSNUMMER 7001346100 UPPRÄTTAD AV Linda Isberg SLUTVERSION Dokumentation och resultat

Läs mer

Utbyggnad av slussar i Trollhätte kanal

Utbyggnad av slussar i Trollhätte kanal Samlad effektbedömning 1(10) Version: 1 Objektnr: SjöV 005 Svante Roupé 2009-08-31 Anders Ljungberg 2009-10-09 Utbyggnad av slussar i Trollhätte kanal SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Utbyggnad av nya slussar

Läs mer

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen ( låsningar )

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen ( låsningar ) Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar ) OBJEKT: BVGb_008 Trollhättan-Göteborg (Olskroken), dubbelspår (inklusive stationer

Läs mer

Enkel-SEB utan samhällsekonomisk kalkyl

Enkel-SEB utan samhällsekonomisk kalkyl STÖDDOKUMENT 1 (29) Dokumentdatum Stöddokument 216-4-1 2. Fastställt av Ersätter Chef VO Planering 1. Skapat av Agnes von Koch, PLnpp Enkel-SEB utan samhällsekonomisk kalkyl 1. Syfte I Riktlinje Samlad

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(12) Samlad effektbedömning OBJEKT: TUNNELBANA FRÅN ODENPLAN TILL KAROLINSKA/NORRA STATION DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-09-25 REVIDERAD 2009 04 03 UPPRÄTTAD AV: ERIK SJAUNJA SAMMANFATTANDE

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(5) Samlad effektbedömning OBJEKT: BROMMAPLAN DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-22 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Brommaplan är en av Stockholms större trafikknutpunkter

Läs mer

GC-kalk. Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771-921 921 Textelefon: 0243-750 90 www.trafikverket.

GC-kalk. Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771-921 921 Textelefon: 0243-750 90 www.trafikverket. GCkalk Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771 921 921 Textelefon: 0243 750 90 www.trafikverket.se Version 1,3 Kalkylläge Cykel Tätort Indata nät NULÄGE (JA) Sträcka Rutt

Läs mer

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Samlad effektbedömning 1(9) Version: 2 090315 091209 Horstensleden SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Horstensleden möjliggör separering av in- och utgående trafik till Stockholms hamn samtidigt som den resulterar

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h

Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h PM Effektredovisning för BVMa_002 Emmaboda- Karlskrona/Kalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och hastighetsanpassning till 160 km/h Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(10) Samlad effektbedömning OBJEKT: SPÅRVÄG SYD DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-27, KOMPLETTERAD 08-09-29 REV 2009 02 24 REV 2009 04 07 UPPRÄTTAD AV: MONICA CASEMYR KARTBILD SAMMANFATTANDE

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302 Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY32 1. Beskrivning av åtgärden UA2 Befinlig sträckning (lila), UA3 Nysträckningsalternativ Byarum Tenhult (grönt) och UA4 Nysträckningsalternativ Torsvik Tenhult

Läs mer

E22 Förbi Söderköping

E22 Förbi Söderköping 22 Samlad effektbedömning 1(10) VSÖ_004 E22 Förbi Söderköping 801 843 22 852845 845 210 210 781 780 210 839 780 NY KÖPING FINSPÅNG OXELÖSUND NORRKÖPING MOTALA LINKÖPING TRANÅS Bakgrundskartan: Copyright

Läs mer

Utbyggnad av farleden till Gävle hamn

Utbyggnad av farleden till Gävle hamn Samlad effektbedömning 1(11) Version: 4 Objektnr: SjöV 002 Henrik Swahn 090203 Redigerad och Anders Ljungberg 090310 Utbyggnad av farleden till Gävle hamn SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Utbyggnaden av inseglingen

Läs mer

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA3, XSY302

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA3, XSY302 Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA3, XSY32 1. Beskrivning av åtgärden UA2 Befinlig sträckning (lila), UA3 Nysträckningsalternativ Byarum Tenhult (grönt) och UA4 Nysträckningsalternativ Torsvik Tenhult

Läs mer

2006:18. Samhällsekonomiska kalkyler för Nordsydliga förbindelser i Stockholm

2006:18. Samhällsekonomiska kalkyler för Nordsydliga förbindelser i Stockholm 2006:18 Samhällsekonomiska kalkyler för Nordsydliga förbindelser i Stockholm FÖRORD Denna rapport är ett komplement till vägutredningen Nordsydliga förbindelser i Stockholm. Målet för vägutredningen är

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER Detta dokument syftar till att beskriva bakgrunden till de val av linjesträckningar och stationsorter Sverigeförhandlingen beslutat att starta

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Effektanalys. EVA Grundrapport Tage Tillander, Scandiaconsult, Karta

Effektanalys. EVA Grundrapport Tage Tillander, Scandiaconsult, Karta EVA Grundrapport Effektanalys Karta EVA Grundrapport 2(13) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. ÖVERSIKT... 3 2. SAMMANFATTNING... 4 3. TRAFIKOMFÖRDELNING... 6 4. EFFEKTREDOVISNING... 7 5.

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021

NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 Vägverkets styrelse 11 augusti 2009 1 Den nationella transportplanen handlar om Tillväxt Fler jobb i fler och växande regioner Samhällsnytta Ökat samspel mellan olika

Läs mer

Utbyggnad av Södertälje sluss och kanal samt farleden till hamnarna i Mälaren

Utbyggnad av Södertälje sluss och kanal samt farleden till hamnarna i Mälaren Utbyggnad av Södertälje sluss och kanal samt farleden till hamnarna i Mälaren Samlad effektbedömning 1(12) Objektnr: SjöV 004 Henrik Swahn 090204 Redigerad och Anders Ljungberg 090529 SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(39) Samlad effektbedömning Objekt: BVLu_017 Norrbotniabanan, etapp 1 Datum för upprättande: 2009-12-04 Upprättad av: Henry Degerman Kvalitetsgranskad av: Pär Ström Godkänd av:

Läs mer

Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen inriktningsunderlag 2010 2019

Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen inriktningsunderlag 2010 2019 Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen inriktningsunderlag 2010 2019 Underlagsrapport Banavgifter Underlagsrapport Banavgifter Banverkets inriktningsunderlag omfattar följande rapporter: Järnvägens

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

ANALYS AV NORRTÅGS TRAFIKERINGSUPPLÄGG SAMT AV EN GENERELL TRAFIKERINGSMINSKNING

ANALYS AV NORRTÅGS TRAFIKERINGSUPPLÄGG SAMT AV EN GENERELL TRAFIKERINGSMINSKNING ANALYS AV NORRTÅGS TRAFIKERINGSUPPLÄGG SAMT AV EN GENERELL TRAFIKERINGSMINSKNING 2 Förord har av Näringsdepartementet ombetts att genomföra vissa analyser som underlag för överväganden om marknadstillträdet

Läs mer

Analyser av Östlig förbindelse

Analyser av Östlig förbindelse Analyser av Östlig förbindelse Eller några synpunkter på hur Sampers kan förbättras för denna typ av analyser. Sampers användardag 2015-12-14 Christian Nilsson Genomfört arbete Analyser av. Östlig förbindelse.

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Effekter och samhällsekonomisk bedömning för Västkustbanan, sträckan Ängelholm - Maria

Effekter och samhällsekonomisk bedömning för Västkustbanan, sträckan Ängelholm - Maria PM Effekter och samhällsekonomisk bedömning för Västkustbanan, sträckan Ängelholm - Maria Innehåll 1 Sammanfattning...3 2 Objektbeskrivning...3 2.1 Bakgrund och syfte...3 3 Förutsättningar och effekter...4

Läs mer

KINNEKULLEBANAN Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Laxå Gullspång Mariestad Götene Lidköping Vara

KINNEKULLEBANAN Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Laxå Gullspång Mariestad Götene Lidköping Vara INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2 BAKGRUND 3 SYFTE 3 MÅLBILD 3 STRATEGI 3 KINNEKULLEBANAN Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Laxå Gullspång Mariestad Götene Lidköping Vara REGIONAL UTVECKLING 4

Läs mer

PM Bullerberäkningar Analys & Strategi

PM Bullerberäkningar Analys & Strategi PM Bullerberäkningar 2009-05-28 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag

Läs mer

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Politiskt styrd organisation Medlemmar: 57 kommuner, 5 landsting, 5 associerade Fokusområden Infrastruktur och

Läs mer

Kapacitetsanalys av två principutformningar av bansystemet på Ostlänken

Kapacitetsanalys av två principutformningar av bansystemet på Ostlänken Kapacitetsanalys av två principutformningar av bansystemet på OSKAR FRÖIDH TORLEIF JANSSON Slutrapport 2005 TRITA-INFRA 05-017 ISSN 1651-0216 ISRN KTH/INFRA/--05/017 SE ISBN 91-7323-123-1 KTH Arkitektur

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten

Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Kollektivtrafik i Södra Landvetter En studie av alternativa spårburna system PUBLIKATION 2009:04 Dokumentinformation Titel: Trivector Serie nr: Kollektivtrafik

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_018 Malmö Fosieby- Trelleborg, hastighetsanpassning (160 km/tim), mötesstation m.m.

Effektredovisning för BVMa_018 Malmö Fosieby- Trelleborg, hastighetsanpassning (160 km/tim), mötesstation m.m. Datum 2009-06-10 1 Bilaga -- PM Effektredovisning för BVMa_018 Malmö Fosieby- Trelleborg, hastighetsanpassning (160 km/tim), mötesstation m.m. Handläggare: Telefon: e-post: Datum Bilaga Innehåll 1 Effektbeskrivning

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 13 PM Redovisning av en samhällsekonomisk kalkyl 2009-02-26 En redovisning av aktuell samhällsekonomisk kalkyl, inklusive trängselskattens effekter

Läs mer

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_019 Gävle-Storvik, mötesstation BVGv_016 Storvik-Frövi, mötesstation och samtidig infart

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_019 Gävle-Storvik, mötesstation BVGv_016 Storvik-Frövi, mötesstation och samtidig infart PM Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_019 Gävle-Storvik, mötesstation BVGv_016 Storvik-Frövi, mötesstation och samtidig infart Handläggare: Hans Thorselius, DANIIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 14 Operativa trafikeringskostnader för godstransporter

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 14 Operativa trafikeringskostnader för godstransporter Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 14 Operativa trafikeringskostnader för godstransporter G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1. Kapitel 14 Fordons- och transportkostnader för godstrafik

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1. Kapitel 14 Fordons- och transportkostnader för godstrafik Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 14 Fordons- och transportkostnader för godstrafik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 14 Fordons-

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 Det har gått nästan två månader sedan Sverigeförhandlingen lämnade sitt besked om att höghastighetsbanans

Läs mer

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå 1/5 Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå Närvarande: - Kommunrepresentanter o Haparanda/Torneå, Göran Wigren o Kalix, Magnus Wiklund o Boden,

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Järnvägssystemet Järna Stockholm

Järnvägssystemet Järna Stockholm Järnvägssystemet Järna Stockholm Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning Underlag till Sverigeförhandlingen Stockholm C Älvsjö Flemingsberg Södertälje Syd Saltå Ostlänken Titel: Järnvägssystemet Järna

Läs mer

Höghastighetsprojektet. Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering

Höghastighetsprojektet. Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering Höghastighetsprojektet Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering Aktuella projekt högre hastigheter Förstudier och järnvägsutredningar för Götalandsbanan Samhällsekonomisk kalkyl för Götalandsbanan

Läs mer

Bilaga 1 Översiktliga kartor som visar aktuella sträckor med hastighetsförändringar.

Bilaga 1 Översiktliga kartor som visar aktuella sträckor med hastighetsförändringar. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-05-02 Ärendenr: TRV 2012/1511 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson Trafikmiljö Besöksadress: N Kaplansgatan 1 www.trafikverket.se Tele fredrik.h.jansson@trafikverket.se

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Miljömålen i infrastrukturplaneringen; 09-11-23

Miljömålen i infrastrukturplaneringen; 09-11-23 TRAFFIC AB RAPPORT 2009:78 VERSION 1.0 Miljömålen i infrastrukturplaneringen; 09-11-23 genomgång och analys Dokumentinformation Titel: Miljömålen i infrastrukturplaneringen Serie nr: 2009:78 Projektnr:

Läs mer

Kortversion Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket Varberg-Borås. Remissversion: 2016-03-21

Kortversion Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket Varberg-Borås. Remissversion: 2016-03-21 Kortversion Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket Varberg-Borås Remissversion: 2016-03-21 vv 1 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket Varberg-Borås Skapat av: Kreera Samhällsbyggnad Dokumentdatum:

Läs mer

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA

LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA LÅNGTIDSUTVÄRDERING AV HASTIGHETSPÅMINNANDE VMS I RÄVLANDA Göteborg 2003-11-28 SWECO VBB ITS SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Dokumentinformation

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

2004:5. Upplandspendeln. Vad ger den för trafik, intäkter och samhällsnytta?

2004:5. Upplandspendeln. Vad ger den för trafik, intäkter och samhällsnytta? 2004:5 Upplandspendeln Vad ger den för trafik, intäkter och samhällsnytta? Rapport 16 juni 2004 Transek AB är ett företag som bedriver konsultverksamhet och forskning främst inom trafikområdet. Människors

Läs mer

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483

2012-04-25 Ärendenr: TRV 2012/1483 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-04-25 Trafikverket Region Mitt Fredrik Jansson SMbt Kaplansgatan 1, Gävle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Direkt:026-147305 Beredningsunderlag

Läs mer

Trångsektorsplan Göteborg - tågplan T11

Trångsektorsplan Göteborg - tågplan T11 Ert datum Er beteckning Leveransdivisionen Planering Box 1070 SE-172 22 SUNDBYBERG Sverige Besöksadress: Landsvägen 50A Telefon 08-762 20 20 Telefax www.banverket.se Rapport Trångsektorsplan Göteborg -

Läs mer

Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt Mora Malung Rättvik Leksand Gagnef Falun Hofors Storvik Sandviken Gävle Vansbro Ludvika Borlänge

Läs mer

Utbyggd farled Klintehamn, TRV008

Utbyggd farled Klintehamn, TRV008 Utbyggd farled Klintehamn, TRV008 Infoga diagram, figur eller bild här 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Den nuvarande hamnen i Klintehamn och farleden dit tillåter bara relativt små fartyg

Läs mer

Effektredovisning för BVSt_020 Laxå bangårdsombyggnad

Effektredovisning för BVSt_020 Laxå bangårdsombyggnad 2008-11-24 Till amlad effektbedömning PM Effektredovisning för BVt_020 Laxå bangårdsombyggnad Handläggare: Joakim Johansson, WP A& Telefon: 08-688 77 46 e-post: joakim.p.johansson@wspgroup.se Innehåll

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 1: Södermälarstrand-Tomteboda, YST003

Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 1: Södermälarstrand-Tomteboda, YST003 Cykelväg i Citybanans räddningstunnel, alternativ 1: Södermälarstrand-Tomteboda, YST3 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Cykeltrafiken i Stockholms innerstad har ökat markant på senare år,

Läs mer

Infrastruktur- och transportfrågor. Två uppdrag: Statligt uppdrag RUS

Infrastruktur- och transportfrågor. Två uppdrag: Statligt uppdrag RUS Infrastruktur- och transportfrågor Två uppdrag: Statligt uppdrag RUS Örebroregionens förutsättningar En av de största arbetsmarknadsregionerna En av landets största städer Begränsad pendling till grannstäder

Läs mer

SIKA Rapport 2005:3. Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål

SIKA Rapport 2005:3. Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål SIKA Rapport 25:3 Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål Maj 25 SIKA är en myndighet som arbetar inom transport- och kommunikationsområdet. Våra huvudsakliga uppgifter är att göra

Läs mer

RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ

RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ ra04s 2011-02-17 RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ Trafikverket Region Nord Umeå Västra länken Uppdragsnummer 2391971 Resultat av trafikprognoser och samhällsekonomiska

Läs mer

Framtid, Citybanan och Ostlänken. Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid

Framtid, Citybanan och Ostlänken. Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid Framtid, Citybanan och Ostlänken Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid Marknadsutveckling Den regionala obalansen väntas öka Förhållandet mellan dag och nattbefolkning

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

3. Transportpolitiska mål

3. Transportpolitiska mål 3. Transportpolitiska mål 3.1 Tillgängligt transportsystem Vägverket definierar tillgänglighet som den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det utbud och de aktiviteter

Läs mer

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer.

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer. REGIONUTVECKLING FÖRSLAG 2014-04-04 Regeringen Catharina Elmsäter-Svärd 103 33 Stockholm E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering I enlighet med infrastrukturministerns

Läs mer

ERTMS finansiering av ombordutrustning

ERTMS finansiering av ombordutrustning ERTMS finansiering av ombordutrustning 12 mars 2013 Agenda Kostnader och nyttor för ERTMS fördelning på aktörer Kostnader för ERTMS-ombordutrustning och hur de påverkar järnvägsbranschen Möjliga finansieringsalternativ

Läs mer

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för två alternativ för ombyggnad av Slussen

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för två alternativ för ombyggnad av Slussen 1 Richard Murray 2013-02-05 Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för två alternativ för ombyggnad av Slussen Alternativ: Stadens förslag Nya Slussen Alternativ: Slussen plan B Samhällsekonomiska

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Jonas Eliasson, Professor transportsystemtanalys Maria Börjesson, Docent transportsystemanalys, KTH Royal Institute of Technology Länk effektivitet

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer