Samlad effektbedömning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad effektbedömning"

Transkript

1 Samlad effektbedömning 1(13) Samlad effektbedömning OBJEKT: BVMa_016, dubbelspårutbyggnad Datum för upprättande: Upprättad av: Joakim Johansson, WSP analys och strategi Kvalitetsgranskad av: Pär Ström Godkänd av: Sten Hammarlund SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

2 2(13) Samhällsekonomisk effektivitet: En samhällsekonomisk analys har gjorts för en utbyggnad till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria (plus Etapp 1 i projektet Maria-Knutpunkten som omfattar en ombyggnad av Maria station samt dubbelspårsutbyggnad till Romares väg). Åtgärden ger en beräknad nettonuvärdeskvot på 0,08, vilket innebär att projektet är samhällsekonomiskt lönsamt enligt kalkylen. Det är emellertid inte fråga om någon hög lönsamhet. Den beräknade nyttan uppgår till Mkr och den beräknade kostnaden till Mkr, vilket ger en nettonytta på 110 Mkr. Nettoeffekten av de icke prissatta effekterna bedöms vara positiv och stärker därmed kalkylresultatet. Genomförda känslighetsanalyser visar att den kalkylerade lönsamheten är positiv i samtliga fall förutom i alternativet om noll trafiktillväxt efter Antagandet om noll trafiktillväxt på berörda linjer efter 2020 bedöms å andra sidan vara osannolikt, sett till den historiska tillväxten och med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen i regionen. Slutsatsen är därför att objektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Osäkerheten i denna bedömning är dock relativt stor (se nedan). Långsiktigt hållbar transportförsörjning: Åtgärden bedöms ge ett positivt bidrag till långsiktigt hållbar transportförsörjning genom att transportmöjligheterna i regionen förbättras samtidigt som utsläppen av koldioxid och lokala luftföroreningar minskar. Åtgärdens kostnadseffektivitet: Åtgärdens kostnad för en timmes restidsvinst är 187,1 kr, vilket ligger över det genomsnittliga tidsvärdet på sträckan som uppgår till 90,9 kr/timma. Åtgärden leder emellertid till såväl restids- som förseningstidsvinster (restidsvinsten står för 86 procent av den totala tidsvinsten och förseningstidsvinsten för 14 procent). Kostnaden per timmes tidsvinst (med fördelning enligt ovan) är 160,5 kr. Det viktade genomsnittliga tidsoch förseningstidsvärdet för resenärerna är 110,3 kr. Beräkningarna visar att åtgärden inte är kostnadseffektiv. De mest betydande effekterna: Det är framförallt resenärerna som får stora positiva effekter i form av restidsvinster och minskade förseningar. Restidsvinsterna beräknas uppgå till 801 Mkr, vilket utgör ca 53 procent av åtgärdens totala nytta, och förseningstidsvinsterna till 346 Mkr, vilket utgör ca 23 procent. Den kortare restiden ger också stora vinster för trafikhuvudmannen i form av minskade tågdriftskostnader och ökade biljettintäkter. Kostnaderna för infrastrukturhållaren reduceras marginellt; kostnaderna för reinvesteringar av plankorsningar och växlar minskar i något större utsträckning än vad drift- och underhållskostnaderna ökar. Säkerhetseffekter uppstår genom att plankorsningarna byggs om till planskilda förbindelser. Borttagande av plankorsningarna medför även minskat hinder och kortare restider för vägtrafikanterna. Den högre kapaciteten som två spår innebär, medför också att det finns möjlighet för ökad flexibilitet och att exempelvis avgångs- och ankomsttider bättre kan anpassas till efterfrågan. Ett dubbelspår ger också ökade möjligheter att köra fler tåg om efterfrågan blir ännu större.

3 3(13) Bedömningens säkerhet: Slutsatsen att åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam bedöms vara relativt osäker, eftersom kalkylresultatet endast ger en mycket låg (men positiv) lönsamhet samtidigt som vissa av de antaganden som kalkylen bygger på är osäkra. Det gäller exempelvis antagandena om resandeutvecklingen under prognosperioden och om åtgärdens effekter på förseningstid. BAKGRUND Nuläge Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en viktig länk för både person- och godstrafik i västra Sverige. Banan är väsentlig både för regional pendeltrafik och för längre resor och transporter mellan Öresundsregionen och Göteborg/Norge. Banans nuvarande kapacitet och standard är dock otillräcklig för att möjliggöra en attraktiv och konkurrenskraftig tågtrafik. För att öka Västkustbanans kapacitet och bekvämlighet samt för att minska restiderna så pågår därför ombyggnad och upprustning av banan på flera avsnitt av sträckan Göteborg Lund. En sträcka med otillräcklig kapacitet är sträckan Ängelholm Maria. Sträckan är enkelspårig och den begränsade kapacitet påverkar möjligheterna att utnyttja banan såväl för regionala som för längre resor. Problem och önskemål För Västkustbanan som helhet är det långsiktiga målet att göra hela banan dubbelspårig. Sträckan Ängelholm-Helsingborg har idag endast enkelspår och är därmed en av flaskhalsarna på Västkustbanan. Västkustbanan trafikeras av snabbtåg, interregionala tåg, regionaltåg och godståg, vilket skapar konflikter mellan långsamma och snabba tåg. Samtidigt efterfrågas tätare avgångar, kortare restider och större punktlighet av trafikutövare och tågresenärer. Sträckan Ängelholm-Helsingborg trafikeras enbart av persontåg och det är framför allt den regionala trafiken som behöver ökad kapacitet Förslag till åtgärd Västkustbanan byggs ut till dubbelspår på hela sträckan Ängelholm Maria och i princip längs nuvarande järnväg, enligt alternativ UA1b i Järnvägsutredningen. Investeringen innebär att det behövs en växel mindre än i JA, dessutom byggs 6 plankorsningar om till planskilda förbindelser och investeringar görs i bulleråtgärder. Förutom utbyggnaden till dubbelspår längs sträckan omfattar genomförda kalkyler och bedömningar även de åtgärder som ligger inom Etapp 1 av projektet Maria-Kuntpunkten (ombyggnad av Maria station samt en dubbelspårutbyggnad till Romares väg). EKONOMI OCH PLANERING

4 4(13) Anläggningskostnad inkl. riskbedömning och ev. finansiering Med sannolikhetsgrad 50 procent har anläggningskostnaden för utbyggnaden av dubbelspår längs sträckan (enligt alternativ UA1b i Järnvägsutredningen, dvs. inklusive ombyggnad av 6 plankorsningar till planskilda förbindelser samt investeringar i bulleråtgärder) uppskattats till Mkr i prisnivå Med en reduktion för produktionsstöd på 226 Mkr blir anläggningskostnaden Mkr. Omräknat till prisnivå 2006-medel blir kostnaden 987 Mkr. Kostnaden för de åtgärder som ligger inom Etapp 1 av Maria-Knutpunkten har uppskattats till 350 Mkr i prisnivå Med reduktion för produktionsstöd blir kostnaden för denna del 319 Mkr, vilket omräknat till prisnivå medel ger en kostnad på 303 Mkr. Den totala anläggningskostnaden för de åtgärder som ingår i kalkylerna blir därmed Mkr räknat i prisnivå 2006-medel. Tidshorisont Objektet väntas ha en byggtid på 3 år. Planeringsläge, fysisk och ekonomisk plan Förstudien och Järnvägsutreningen är avslutade. PRISSATTA EFFEKTER Prissatta effekter enligt Bansek De samhällsekonomiska kalkylerna är genomförda med Bansek. I kalkylerna har ursprungligen följande prognosunderlag använts: Person: P Basprognos_ÅP Basprognosens resande år 2006 avviker kraftigt ifrån Skånetrafikens och SJ:s statistik. Med antagande om en resandetillväxt enligt basprognosen, har prognosen för 2020 därför räknats upp med samma faktor som avvikelsen mellan statistik och prognos för Det innebär att en uppräkningsfaktor på totalt 1,32 har tillämpats för Pågatåg och Öresundståg, dvs. en justering från basprognosens 2,12 miljoner resor till 2,80 miljoner resor år Ett ytterligare problem med basprognosen är antagandet om fördelning av resande mellan Pågatåg och Öresundståg. Enligt basprognosen sker en betydande överflyttning från Pågatåg till Öresundståg. Visserligen innebär basprognosens trafikering att de genomgående Pågatågen på sträckan Ängelholm-Helsingborg-Malmö försvinner. Dessa tåg knyts istället samman med Skånebanans trafik. Å andra sidan förlängs Pågatågen till helt nya stationer i Barkåkra och Förslöv, vilket kommer att öka resandeunderlaget. Därför har vi i kalkylerna antagit att resandet med Öresundståg uppgår till 1,52 miljoner resor år 2020 och att resandet med Pågatåg uppgår till 1,28 miljoner resor, vilket kan jämföras med basprognosens 1,47 resp. 0,65 miljoner resor.

5 5(13) Även resandet med SJ:s snabbtåg bedöms vara underskattad i basprognosen vad gäller såväl 2006 som resandetillväxten till I kalkylen har vi antagit att resandet med snabbtåg uppgår till 1,0 miljoner resor år 2020, vilket kan jämföras med basprognosens 0,34 miljoner resor. Samtliga korrigeringar av prognostiserade resandevolymer har gjorts enligt metodik beskriven i Banverket beräkningshandledning BVH 706. Åtgärden antas ingå i UA. Kalkylförutsättningar (specifika för Åtgärdsplaneringen där inte annat anges) Diskonteringsår 2010 Byggtid, antal år (projektspecifik) 3 Byggstartår (kalkylmässigt) 2010 Trafikstartår (kalkylmässigt och projektspecifikt) = 2010+Byggtid 2013 Kalkylperiod från trafikstart Bedömningsperiod (byggtid + kalkylperiod) Ekonomisk livslängd (projektspecifik), antal år 40 år 43 år 60 år Prisnivå Prognosår och scenario 2020 EET ASEK nivå 4

6 6(13) Nyckeltal Nyckeltal Huvud- Känslighets- Känslighets- Känslighets- samhällsekonomisk. analys analys analys analys effektivitet 1 Inv.kostn 50 % Noll trafiktillväxt efter år 2020 Hög trafiktillväxt (1,5 ggr normal) efter år 2020 CO2 värdering 3,50 kr/kg (Inv.kostn (Inv.kostn (Inv.kostn 50 %) 50 %) 50 %) Nettonuvärde 109,6-104,6,4 247,5 133,7 Nettonuvärdeskvot, NNK 0,08-0,07 0,18 0,10 Nyttokostnadskvot, NK 0,08-0,07 0,18 0,10 Investeringskostnad minus Restvärde (diskonterad, inkl. SF) 1 405, , , ,4 Nyckeltal Kostnadseffektivitet 2 Restid: Kostnaden för en timmes restidsvinst för passagerare är 187,1 kr år Det genomsnittliga tidsvärdet för resenärerna är 90,9 kr. Restid och förseningstid: Åtgärden leder till såväl restids- som förseningstidsvinster. Restidsvinsten står för 86 procent av den totala tidsvinsten (räknat i timmar) och förseningstidsvinsten för 14 procent. Kostnaden per timmes tidsvinst (51,5 minuter restidsvinst och 8,5 minuters förseningstidsvinst) är 160,5 kr år Det viktade genomsnittliga tids- och förseningstidsvärdet för resenärerna är 110,3 kr. Nyckeltalen beräknas endast för huvudanalysen 1 Nettonuvärde=Nytta-(Investeringskostnader minus Restvärde), NNK=Nettonuvärde/(Investeringskostnad minus Restvärde), NK=Nettonuvärde/Kostnader (Kostnader=Investering, Drift, Underhåll och Reinvestering). 2 Kostnadseffektiviteten beräknas som annuitetsberäknad kostnad (ej restvärdesjusterad kostnad) dividerat med effekten för prognosår 1 för åtgärden

7 7(13) Samhällsekonomisk effekt för Huvudanalys Effekt prognosår 2020 Nuvärde, miljoner kr Resenärer Restid Persontimmar 3 800,9 Mkr Reskostnad Mkr/år Mkr Vägavgift/vägskatt Mkr/år Mkr Restidsosäkerhet, förseningar Persontimmar 346,2 Mkr Komfort Mkr/år Mkr Godskunder Transporttid Tontimmar 4 Mkr Transportkostnad Mkr/år Mkr Vägavgift/vägskatt Mkr/år Mkr Restidsosäkerhet, förseningar Tontimmar Mkr Övriga effekter godskunder Mkr/år Mkr Trafikföretag Biljettintäkter 10,03 Mkr exkl moms 213,2 Mkr Trafikeringskostnad 5 3,74 Mkr exkl moms 67,2 Mkr Budgeteffekter Drivmedelsskatter, moms, banavgifter -1,27 Mkr/år -27,6 Mkr Externa kostnader Tågtrafik -0,09 Mkr/år -1,9 Mkr Övrig trafik 1,93 Mkr/år 41,0 Mkr Övrigt Buller Mkr/år 45,5 Mkr Plankorsningar väg/järnväg 1,52 Mkr/år 27,8 Mkr Barriär Mkr/år Mkr Annan Mkr/år Mkr Drift&Underhåll, väg Mkr/år Mkr Drift&Underhåll, jvg - -29,2 Mkr Reinvesteringar, jvg - 31,9 Mkr Investeringskost50% minus restvärde inkl. SF (disk) ,4 Mkr Nettonuvärde - 109,6 Mkr Den totala nyttan har enligt tabellen ovan beräknats till 1 515,0 Mkr. Med en investeringskostnad på 1 405,4 Mkr ger det ett nettonuvärde (nytta minus kostnad) på 109,6 Mkr. Förseningstidsvinsten är en förhållandevis stor post, 346,2 Mkr, vilket utgör ca 23 procent av den totala nyttan. Beräkningen av denna tidsvinst baseras på antagandet att förseningstiden reduceras med i genomsnitt 1,2 minuter för de resenärer som reser längs sträckan Ängelholm Maria. Det kan alltså röra sig antingen om resenärer som påbörjar eller avslutar sin resa vid en station längs sträckan Ängeholm-Maria eller om resenärer som reser längs hela sträckan 3 Samtliga tidskomponenter; åktid, anslutningstid, bytestid, turintervall, förseningstid, ärenden samt befintliga/kvarvarande respektive tillkommande/försvinnande trafik 4 Samtliga 5 Trafikeringskostnad består av fordonskostnader, omkostnader, overheadkostnader och banavgifter (tågtrafik)

8 8(13) men påbörjar/avslutar sin resa vid en station norr om Ängelholm/söder om Maria. De linjer som därmed berörs är: - SJ:s X2000-tåg, Göteborg-Malmö - Skånetrafikens Öresundståg, Göteborg-Malmö-Helsingör - Skånetrafikens pågatågslinjer, Förslöv-Klippan/Hässleholm/Åstorp. I tabellen nedan redovisas statistik över den genomsnittliga förseningstiden för ankommande tåg vid stationer längs ovannämnda linjer år Stationer längs sträckan (eller närmsta station i de fall tågen inte gör uppehåll i Ängelholm eller Maria) har markerats i fetstil Göteborg-Malmö Göteborg-Malmö-Helsingör 10902, 10903, Förslöv-Klippan/Hässelholm/Åstorp Station Försening Station Försening Station Försening Göteborg 2.7 Göteborg 2.7 Ängelholm 2.7 Varberg 2.8 Mölndal 1.4 Kattarp 2.8 Halmstad 3.2 Kungsbacka 1.4 Ödåkra 2.1 Helsingborg 1.7 Varberg 2.8 Maria 2.3 Lund c 2.2 Falkenberg 3.1 Helsingborg 1.7 Malmö c 2.6 Halmstad 3.2 Påarp 1.9 Laholm 3.1 Mörarp 1.4 Båstad 3.3 Bjuv 1.7 Ängelholm 2.7 Åstorp 1.1 Helsingborg 1.7 Klippan 1.3 Landskrona 1.8 Perstorp 1.8 Lund 2.2 Burlöv 2.1 Malmö 2.6 År 2007 var den genomsnittliga förseningstiden 2,3 minuter vid Maria och 2,7 minuter vid Ängelholm. Även stationerna mellan Ängelholm och Maria hade förseningstider runt detta intervall. För stationerna norr om Ängelholm och söder om Maria var det år 2007 relativt stor variation i förseningstiderna. Stationerna direkt söder om Maria, t.ex. Helsingborg och Landskrona, hade något lägre förseningstider (1,7 resp. 1,8 min) men längre söderut ökade återigen förseningarna. I Lund var förseningstiden 2,2 minuter och i Malmö 2,6 minuter. Norr om Ängelholm var förseningstiderna överlag relativt stora. Längs sträckan Båstad-Falkenberg rörde det sig om mer än tre minuter. I Göteborg var förseningstiden 2,7 minuter. Inga uppgifter har kunnat tas fram om antalet resenärer på ovannämnda linjer som idag (eller 2007) stiger av eller på vid respektive station. Av tabellen nedan kan vi emellertid utgå ifrån att den genomsnittliga förseningstiden för de resenärer som idag reser längs sträckan sannolikt hamnar inom intervallet 2-3 minuter. Antagandet i beräkningarna

9 9(13) om en förseningstidsvinst på 1,2 minuter per resenär innebär med andra ord ungefär en halvering av dagens förseningstider. Som komplement till ovanstående kalkylsammanställning redovisas effekter på emissioner i följande tabell. Kalkylsammanställningen ovan redovisas i diagram. Tabell: Förändrade utsläppsvolymer av luftföroreningar (ton per år) och koldioxid (1000 ton per år) UA-JA Färdmedel HC NOx SO2 Partiklar CO2 Tåg Övrig spårtrafik Flyg Buss Personbil -1,2-1,5 0,0 0,0-0,566 Yrkestrafik väg Totalt all trafik -1,2-1,5 0,0 0,0-0,566

10 10(13) EJ PRISSATTA EFFEKTER Typ av effekt/mått Kvantifierad effekt Kvalitativ bedömning/uppskattad storleksordning Ökad kapacitet - Åtgärden bedöms påverka kapaciteten positivt Ett dubbelspår ger ökade möjligheter att köra fler tåg om efterfrågan blir ännu större. Den högre kapaciteten som ett dubbelspår innebär, medför att det finns möjlighet för ökad flexibilitet och att exempelvis avgångs- och ankomsttider bättre kan anpassas till efterfrågan. Detta kan leda till att nyttor för resenärerna uppstår som inte har beaktats i kalkylen. Fasta avgångstider - Åtgärden bedöms leda till en ökad möjlighet att trafikera sträckan med fasta avgångstider Ett dubbelspår och högre kapacitet kan medföra att trafikhuvudmannen kan trafikera sträckan med fasta avgångstider, exempelvis var 20:e minut. Detta kan vara av stort värde för resenären eftersom kostnaden för att inhämta information är mycket låg med fasta avgångstider. Minskat fordonsslitage pga bättre banstandard - Åtgärden bedöms leda till ett marginellt minskat fordonsslitage Upprustningen av sträckan till en bättre banstandard än i JA medför troligen att fordonsslitaget minskar eftersom en bättre banstandard troligen sliter mindre på fordonen. Barriäreffekter - Åtgärden bedöms leda till minskade barriäreffekter I samband med utbyggnaden till dubbelspår ersätts samtliga plankorsningar med planskildheter vilket medför minskat hinder och kortare restider för vägtrafikanterna när det blir lättare att passera järnvägen. Intrångseffekter - Åtgärden bedöms leda till marginella intrångseffekter Intrångseffekter inrymmer en rad olika former av påverkan på natur- och kulturmiljöer. Grovt sett kan intrång delas in i rent fysiska intrång och i visuella (eller emotionella) intrång. För mer detaljerade beskrivningar hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för projektet. Intrångseffekten kommer endast att vara liten vid en utbyggnad från ett till två spår på Västkustbanan eftersom spåret breddas till två i stort sett i befintlig sträckning.

11 11(13) Exploateringseffekter - Åtgärden bedöms inte ge någon exploateringseffekt eftersom ingen ny mark tas i anspråk Arbetsmarknadseffekter - Åtgärden bedöms ge en positiv påverkan på arbetsmarknaden Minskade restider bidra till en positiv regional utveckling genom att arbetspendlingen underlättas. Det blir lättare att byta jobb och bo kvar på samma ställe eller byta bostad och ha kvar samma arbete. Matchningen på arbetsmarknaden kan därmed underlättas. Dessa effekter kan vara betydande med tanke på den utveckling som sker i regionen. Slutsatser om samhällsekonomisk lönsamhet: Enligt huvudkalkylen har objektet en nettonuvärdeskvot på 0,08, dvs. den beräknade nyttan överstiger den beräknade kostnaden med 8 procent (objektet har en samhällsekonomisk anläggningskostnad på Mkr och beräknas ge ett nettonuvärde på 110 Mkr). Nettoeffekten av de icke prissatta effekterna är positiv och stärker därmed kalkylresultatet, dvs. att objektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Genomförda känslighetsanalyser visar att den kalkylerade lönsamheten är positiv i samtliga fall förutom i alternativet om noll trafiktillväxt efter Antagandet om noll trafiktillväxt på berörda linjer efter 2020 bedöms å andra sidan vara osannolikt, sett till den historiska tillväxten och med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen i regionen. Slutsatsen är därför att objektet är samhällsekonomiskt lönsamt. Osäkerheten i denna bedömning är dock relativt stor med tanke den låga kalkylerade lönsamheten och att flera av de betydelsefulla antaganden som kalkylen bygger på är osäkra t.ex. antagandena om resandeutvecklingen under prognosperioden och om åtgärdens effekter på förseningstid). FÖRDELNINGSEFFEKTER Objektet leder till minskad restid och minskad förseningstid för alla tågresenärer på sträckan. Då kvinnor reser kollektivt i större utsträckning än män, förbättras därför resmöjligheten för kvinnor. Samtidigt minskar barriäreffekterna för vägtrafiken i samband med att korsningar förses med planskild passage.

12 12(13) MÅLUPPFYLLELSEBEDÖMNING Transportpolitiskt mål Delmål: Tillgänglighet Delmål: Transportkvalitet Delmål: Säkerhet Delmål: Miljö Delmål: Regional utv. Delmål: Jämställdhet Det övergripande målet* Bedömning av åtgärdens bidrag till måluppfyllelse Sammantaget bedöms åtgärden ge en positiv påverkan på delmålet om tillgänglighet Restiden mellan Ängelholm och Maria antas minska vid utbyggnaden till dubbelspår. Den minskade restiden medför att resenärer flyttas över från andra trafikslag till tåg. Sammantaget bedöms åtgärden ge en positiv påverkan på delmålet transportkvalitet. Genom att spårkapaciteten kan utnyttjas bättre minskar störningskänsligheten och därmed också risken för förseningar. Även restidsvinsterna innebär en förbättring av transportkvaliteten. Sammantaget bedöms åtgärden ge en marginellt positiv påverkan på delmålet säkerhet En säkrare järnvägstrafik uppnås genom att fyra plankorsningar av A-typ och två av B-typ byggs om till planskilda förbindelser. Överföringen från andra trafikslag ger också nyttor i form av minskade trafikolyckor på väg. Sammantaget bedöms åtgärden ge en positiv påverkan på delmålet miljö Externa nyttor uppnås i form av minskade luftföroreningar och klimatgaser p.g.a. överföringar från personbilar. Dessutom görs bulleråtgärder i Ödåkra, Kattarp, Rögle, Vegeholm och Ängelholm för att minska tågbullret för utsatta fastigheter. Sammantaget bedöms åtgärden ge en positiv påverkan på delmålet regional utveckling Minskade restider kan bidra till en positiv regional utveckling genom att arbetspendlingen underlättas. Det blir lättare att byta jobb och bo kvar på samma ställe eller byta bostad och ha kvar samma arbete. Matchningen på arbetsmarknaden kan därmed underlättas. Sammantaget saknas kunskap om åtgärdens långsiktiga effekter på jämställdheten mellan kvinnor och män Svaga grupper som inte har råd att ha bil gynnas genom åtgärden. Även ur ett könsperspektiv torde åtgärden vara positiv eftersom kvinnor åker mer kollektivt än män. Det senare baseras på information om nuvarande resmönster och resultat från attitydundersökningar. Hur olika transportpolitiska åtgärder påverkar jämställdheten på längre sikt finns det ingen kunskap om. Sammantaget bedöms åtgärden ge ett marginellt positivt bidrag till det övergripande målet Åtgärdens samhällsekonomiska lönsamhet ligger nära noll och kan ev. vara marginellt positiv. Samtidigt bidrar åtgärden till långsiktig hållbarhet genom att transportmöjligheterna förbättras samtidigt som utsläppen av koldioxid och lokala luftföroreningar minskar.

13 13(13) Målkonflikter Inga avgörande målkonflikter har identifierats. Hur väl uppfylls projektmålen? (Upprättarens bedömning av om åtgärden får önskade effekter) Projektmålen är att öka kapaciteten på sträckan och därigenom reducera restid och förseningsrisk samt skapa ökad flexibilitet och beredskap för en ökad trafikering. Målet bedöms uppfyllas. REFERENSER Järnvägsutredning Västkustbanan, BV Underlagsmaterial från Banverket avseende Etapp 1 i projektet Maria-Knutpunkten.

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(13) Samlad effektbedömning Objekt: BVMa_020 Kust till kustbanan, Datum för upprättande: Upprättad av: Hans Thorselius, danielsondosk ab Kvalitetsgranskad av: Pär Ström Godkänd

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(13) Samlad effektbedömning OBJEKT: BVMa_025, hastighetsanpassning 160 km/h och ökad kapacitet Datum för upprättande: Upprättad av: Joakim Johansson, WSP analys och strategi Kvalitetsgranskad

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(14) Samlad effektbedömning OBJEKT: SPÅRVÄG OST DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-28 REV 09 02 24 REV 09 04 07 REV 09 05 05 UPPRÄTTAD AV: MARIA HÅKANSSON, SL PLANERING Spårväg Ost.

Läs mer

2006-12-04. Ostlänken. Beräkning av samhällsekonomiska effekter

2006-12-04. Ostlänken. Beräkning av samhällsekonomiska effekter 2006-12-04 Ostlänken Beräkning av samhällsekonomiska effekter Förord Ostlänken avser ett nytt dubbelspår på Södra stambanan från Järna till Linköping via Nyköping/Skavsta och Norrköping. Banverket genomförde

Läs mer

Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår

Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår PM Effektredovisning för BVGv_005 Skutskär-Furuvik, dubbelspår Handläggare: Hans Thorselius, DANIIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96 52 90 e-post:hans.thorselius@danielsondosk.se Innehåll 1 Effektbeskrivning

Läs mer

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar )

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar ) Samlad effektbedömning 1(8) Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar ) OBJEKT: BVGb_006 Kraftsamling Göteborg, ofördelat Datum för upprättande: 2009-10-09

Läs mer

Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg

Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg PM Effektredovisning för BVMa_017 Södertunneln Helsingborg Handläggare: Hans Thorselius, DANIELSONDOSK AB Telefon: 0733-96 52 90 e-post:hans.thorselius@danielsondosk.se Innehåll 1 Effektbeskrivning av

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

Västlänken en tågtunnel under Göteborg

Västlänken en tågtunnel under Göteborg BRVT 2006:03:15 2006-02-09 Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Västlänken en tågtunnel under Göteborg Västlänken 03 Byggskedet 13 Mark, vatten och resursanvändning 04 Gestaltning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anders Lundberg UPPRÄTTAD AV. Linda Isberg

UPPDRAGSLEDARE. Anders Lundberg UPPRÄTTAD AV. Linda Isberg UPPDRAG Ostkustbanan underlag Sverigeförhandlingen UPPDRAGSLEDARE Anders Lundberg DATUM 2016-04-29 Rev 2015-05-09 UPPDRAGSNUMMER 7001346100 UPPRÄTTAD AV Linda Isberg SLUTVERSION Dokumentation och resultat

Läs mer

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C PM Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C Handläggare: Hans Thorselius, DANIIELSONDOSK AB Telefon:

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Samlad effektbedömning 1(9) Version: 2 090315 091209 Horstensleden SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Horstensleden möjliggör separering av in- och utgående trafik till Stockholms hamn samtidigt som den resulterar

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Enkel-SEB utan samhällsekonomisk kalkyl

Enkel-SEB utan samhällsekonomisk kalkyl STÖDDOKUMENT 1 (29) Dokumentdatum Stöddokument 216-4-1 2. Fastställt av Ersätter Chef VO Planering 1. Skapat av Agnes von Koch, PLnpp Enkel-SEB utan samhällsekonomisk kalkyl 1. Syfte I Riktlinje Samlad

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_017 Norrbotniabanan, etapp 1

Effektredovisning för BVLu_017 Norrbotniabanan, etapp 1 Datum 2009-12-04 1 Bilaga PM Effektredovisning för BVLu_017 Norrbotniabanan, etapp 1 Handläggare: Henry Degerman Telefon: 0920-351 13 e-post:henry.degerman@banverket.se Innehåll 1 Effektbeskrivning av

Läs mer

Utbyggnad av farleden till Gävle hamn

Utbyggnad av farleden till Gävle hamn Samlad effektbedömning 1(11) Version: 4 Objektnr: SjöV 002 Henrik Swahn 090203 Redigerad och Anders Ljungberg 090310 Utbyggnad av farleden till Gävle hamn SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Utbyggnaden av inseglingen

Läs mer

2004:5. Upplandspendeln. Vad ger den för trafik, intäkter och samhällsnytta?

2004:5. Upplandspendeln. Vad ger den för trafik, intäkter och samhällsnytta? 2004:5 Upplandspendeln Vad ger den för trafik, intäkter och samhällsnytta? Rapport 16 juni 2004 Transek AB är ett företag som bedriver konsultverksamhet och forskning främst inom trafikområdet. Människors

Läs mer

GC-kalk. Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771-921 921 Textelefon: 0243-750 90 www.trafikverket.

GC-kalk. Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771-921 921 Textelefon: 0243-750 90 www.trafikverket. GCkalk Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771 921 921 Textelefon: 0243 750 90 www.trafikverket.se Version 1,3 Kalkylläge Cykel Tätort Indata nät NULÄGE (JA) Sträcka Rutt

Läs mer

ANALYS AV NORRTÅGS TRAFIKERINGSUPPLÄGG SAMT AV EN GENERELL TRAFIKERINGSMINSKNING

ANALYS AV NORRTÅGS TRAFIKERINGSUPPLÄGG SAMT AV EN GENERELL TRAFIKERINGSMINSKNING ANALYS AV NORRTÅGS TRAFIKERINGSUPPLÄGG SAMT AV EN GENERELL TRAFIKERINGSMINSKNING 2 Förord har av Näringsdepartementet ombetts att genomföra vissa analyser som underlag för överväganden om marknadstillträdet

Läs mer

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY302 Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA2, XSY32 1. Beskrivning av åtgärden UA2 Befinlig sträckning (lila), UA3 Nysträckningsalternativ Byarum Tenhult (grönt) och UA4 Nysträckningsalternativ Torsvik Tenhult

Läs mer

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA3, XSY302

Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA3, XSY302 Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister, UA3, XSY32 1. Beskrivning av åtgärden UA2 Befinlig sträckning (lila), UA3 Nysträckningsalternativ Byarum Tenhult (grönt) och UA4 Nysträckningsalternativ Torsvik Tenhult

Läs mer

2006:18. Samhällsekonomiska kalkyler för Nordsydliga förbindelser i Stockholm

2006:18. Samhällsekonomiska kalkyler för Nordsydliga förbindelser i Stockholm 2006:18 Samhällsekonomiska kalkyler för Nordsydliga förbindelser i Stockholm FÖRORD Denna rapport är ett komplement till vägutredningen Nordsydliga förbindelser i Stockholm. Målet för vägutredningen är

Läs mer

KINNEKULLEBANAN Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Laxå Gullspång Mariestad Götene Lidköping Vara

KINNEKULLEBANAN Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Laxå Gullspång Mariestad Götene Lidköping Vara INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2 BAKGRUND 3 SYFTE 3 MÅLBILD 3 STRATEGI 3 KINNEKULLEBANAN Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Laxå Gullspång Mariestad Götene Lidköping Vara REGIONAL UTVECKLING 4

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016

DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 DELRAPPORT UTVÄRDERING AV SVERIGEFÖRHANDLINGENS URVALSKRITERIER OCH BESLUTSUNDERLAG, MARS 2016 Det har gått nästan två månader sedan Sverigeförhandlingen lämnade sitt besked om att höghastighetsbanans

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

Blekinge i Sverigeförhandlingen

Blekinge i Sverigeförhandlingen Blekinge i Sverigeförhandlingen Redovisning av nyttoberäkningar Vi vill vara med om att utveckla Sveriges järnvägssystem, men då måste vi få rätt förutsättningar att delta. Bild från långfilmen Gäst hos

Läs mer

Bullerutredning, väg- och järnvägstrafik. Kilafors - Söderhamn Etapp 2: Marmaverken - Söderhamn. Trafikverket 2014-08-29

Bullerutredning, väg- och järnvägstrafik. Kilafors - Söderhamn Etapp 2: Marmaverken - Söderhamn. Trafikverket 2014-08-29 10193629 Trafikverket 2014-08-29 RAPPORT Marmaverken - Söderhamn Trafikverket Kund Trafikverket Konsult WSP Akustik, Göteborg Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: 010 722 50 00 www.wspgroup.se

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002

UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS UPPFÖLJNING AV DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN MAJ 2002 STATENS INSTITUT FÖR KOMMUNIKATIONSANALYS INNEHÅLL De transportpolitiska

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping DATUM DIARIENR Styrelsen 7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet 2009-03-05 ( 5/09) enligt följande: Banverket har

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland

Förstudie slutrapport 2011-05-09. Lerums Kommun, Västra Götaland Förstudie slutrapport 2011-05-09 Västra Stambanan, Göteborg Skövde, Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Lerum/Stenkullen Lerums Kommun, Västra Götaland Ärendennummer: TRV 2011/34318

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Trångsektorsplan Göteborg - tågplan T11

Trångsektorsplan Göteborg - tågplan T11 Ert datum Er beteckning Leveransdivisionen Planering Box 1070 SE-172 22 SUNDBYBERG Sverige Besöksadress: Landsvägen 50A Telefon 08-762 20 20 Telefax www.banverket.se Rapport Trångsektorsplan Göteborg -

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 13 PM Redovisning av en samhällsekonomisk kalkyl 2009-02-26 En redovisning av aktuell samhällsekonomisk kalkyl, inklusive trängselskattens effekter

Läs mer

Framtid, Citybanan och Ostlänken. Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid

Framtid, Citybanan och Ostlänken. Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid Framtid, Citybanan och Ostlänken Marknadsutveckling Citybanan Ostlänken Sammanfattning nuläge och framtid Marknadsutveckling Den regionala obalansen väntas öka Förhållandet mellan dag och nattbefolkning

Läs mer

Svenska synpunkter på höghastighetståg

Svenska synpunkter på höghastighetståg IVA Väst seminarium Oslo 2015-01-13 Svenska synpunkter på höghastighetståg Jörgen Einarsson Region Väst Varför behövs nya transportförbindelser? Den Skandinaviska 8-miljoners-staden. Nationella nyttor.

Läs mer

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station Klartecken för Varbergstunneln Utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår har pågått i många år. Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER

BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER BESLUTSUNDERLAG - VAL AV LINJESTRÄCKNING OCH STATIONSORTER Detta dokument syftar till att beskriva bakgrunden till de val av linjesträckningar och stationsorter Sverigeförhandlingen beslutat att starta

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se

Läs mer

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk

Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk PM Nr 24, 2014 Konsekvenser för Sverige av EU-kommissionens förslag på klimat-och energipolitiskt ramverk Miljöekonomiska enheten 2014-01-31 Konjunkturinstitutet Dnr 4.2-2-3-2014 Konsekvenser för Sverige

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss 30 mars 2016 KS-2015/1253.446 1 HANDLÄGGARE Nicklas Lord 08-535 365 62 nicklas.lord@huddinge.se Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025

ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län. Nationell transportplan för 2014 2025 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Regeringens infrastruktursatsningar för jobb & tillväxt i Östergötlands län Nationell transportplan för 2014 2025 Regeringens beslut den 3 april 2014 I beslutet den 3 april 2014 har regeringen

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ

RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ ra04s 2011-02-17 RAPPORT SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV ALTERNATIV FÖR VÄSTRA LÄNKEN UMEÅ Trafikverket Region Nord Umeå Västra länken Uppdragsnummer 2391971 Resultat av trafikprognoser och samhällsekonomiska

Läs mer

NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021

NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 Vägverkets styrelse 11 augusti 2009 1 Den nationella transportplanen handlar om Tillväxt Fler jobb i fler och växande regioner Samhällsnytta Ökat samspel mellan olika

Läs mer

Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen inriktningsunderlag 2010 2019

Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen inriktningsunderlag 2010 2019 Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen inriktningsunderlag 2010 2019 Underlagsrapport Banavgifter Underlagsrapport Banavgifter Banverkets inriktningsunderlag omfattar följande rapporter: Järnvägens

Läs mer

PM Skillnader i förutsättningar mellan Kapacitetsuppdraget 2011 och ny Nationell plan 2014-2025

PM Skillnader i förutsättningar mellan Kapacitetsuppdraget 2011 och ny Nationell plan 2014-2025 [Ärendenummer] 2013:3 Till: Från: PM Skillnader i förutsättningar mellan Kapacitetsuppdraget 2011 och ny Nationell plan 2014-2025 Inledning Skillnaderna mellan de prognoser och kalkyler som gjordes under

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för två alternativ för ombyggnad av Slussen

Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för två alternativ för ombyggnad av Slussen 1 Richard Murray 2013-02-05 Jämförelse av de samhällsekonomiska kostnaderna för två alternativ för ombyggnad av Slussen Alternativ: Stadens förslag Nya Slussen Alternativ: Slussen plan B Samhällsekonomiska

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggare Dag Segrell Tfn 0142-851 50 Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-07 KS/2015:280 Näringsdepartementet Ert diarienummer N2016/0179/TIF Svar på delrapport

Läs mer

Sammanfattning. Kalkylerna är robusta

Sammanfattning. Kalkylerna är robusta Sammanfattning Kalkylerna är robusta Den svenska transportpolitiken bygger på samhällsekonomiska kalkyler eftersom offentliga medel är en begränsad resurs och det är viktigt att de används där de kan göra

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Kortversion Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket Varberg-Borås. Remissversion: 2016-03-21

Kortversion Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket Varberg-Borås. Remissversion: 2016-03-21 Kortversion Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket Varberg-Borås Remissversion: 2016-03-21 vv 1 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie Viskadalsstråket Varberg-Borås Skapat av: Kreera Samhällsbyggnad Dokumentdatum:

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 14 Operativa trafikeringskostnader för godstransporter

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2. Kapitel 14 Operativa trafikeringskostnader för godstransporter Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 14 Operativa trafikeringskostnader för godstransporter G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 2 Tågtrafikering Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 2: Tågtrafikering Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra

Läs mer

Trafikekonomi superbuss Lund C Lund ESS

Trafikekonomi superbuss Lund C Lund ESS Trafikekonomi superbuss Lund C Lund ESS Kostnader och intäkter för trafikdriften 2013-05-21 Sida 1(5) Innehåll Innehåll... 1 1. Förutsättningar... 3 2. Resandeutveckling och intäkter... 4 3. Produktion

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(39) Samlad effektbedömning Objekt: BVLu_017 Norrbotniabanan, etapp 1 Datum för upprättande: 2009-12-04 Upprättad av: Henry Degerman Kvalitetsgranskad av: Pär Ström Godkänd av:

Läs mer

SIKA Rapport 2005:3. Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål

SIKA Rapport 2005:3. Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål SIKA Rapport 25:3 Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål Maj 25 SIKA är en myndighet som arbetar inom transport- och kommunikationsområdet. Våra huvudsakliga uppgifter är att göra

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1. Kapitel 14 Fordons- och transportkostnader för godstrafik

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1. Kapitel 14 Fordons- och transportkostnader för godstrafik Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 14 Fordons- och transportkostnader för godstrafik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 14 Fordons-

Läs mer

regional infrastrukturplan för halland 2014 2025

regional infrastrukturplan för halland 2014 2025 regional infrastrukturplan för halland 2014 2025 fastställd av regionfullmäktige 18 juni 2014 FÖRORD Halland - Bästa Livsplatsen, är vår gemensamma vision i Halland. Ett Halland där människor har bästa

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

RAPPORT. Olika nivåer på resandet. Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen

RAPPORT. Olika nivåer på resandet. Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen RAPPORT Olika nivåer på resandet Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen 2009-12-17 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter

Läs mer

Ängelholm-Maria Järnvägsutredning Buller- och vibrationsutredning till MKB

Ängelholm-Maria Järnvägsutredning Buller- och vibrationsutredning till MKB Projekt: 20-04346 Rapport: 20-04346-06022700 Datum: 2006-02-27 Antal sidor: 34 Bilagor: Ängelholm-Maria Järnvägsutredning Buller- och vibrationsutredning till MKB Reviderad 2006-09-01 Uppdragsgivare: Tyréns

Läs mer

Från 1 april 2016 gäller Ny ASEK, nya effektsamband, nya förutsättningar för prognoser och kalkyler

Från 1 april 2016 gäller Ny ASEK, nya effektsamband, nya förutsättningar för prognoser och kalkyler 1 (8) Från 1 april 2016 gäller Ny ASEK, nya effektsamband, nya förutsättningar för prognoser och kalkyler Ny ASEK ASEK 6.0 Rapporten Beräkningsmetodik för transportsektorns samhällsekonomiska analyser

Läs mer

Citytunneln. Samhällsekonomisk bedömning

Citytunneln. Samhällsekonomisk bedömning Citytunneln, samhällsekonomisk bedömning Sidan 1 av 36 BANVERKET BRST PM 2001-03-01 Södra Banregionen Lennart Lennefors Citytunneln Samhällsekonomisk bedömning Citytunneln, samhällsekonomisk bedömning

Läs mer

Hållbara resor och transporter Seminarium tillsammans med Region Skåne. Att välja rätt väg

Hållbara resor och transporter Seminarium tillsammans med Region Skåne. Att välja rätt väg Hållbara resor och transporter Seminarium tillsammans med Region Skåne Att välja rätt väg LEIF ZETTERBERG Helsingborg 7 december 2007 Hur ser morgondagen ut? Globalisering Teknikutveckling Värderingsförändringar

Läs mer

Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne

Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne Trafikpolitiskt program för Miljöpartiet i Skåne Övergripande Skåne är med sin flerkärnighet och mångfald fantastiskt. I andra delar av landet blickas avundsjukt på pågatågseffekten, på hur satsningar

Läs mer

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Jonas Eliasson, Professor transportsystemtanalys Maria Börjesson, Docent transportsystemanalys, KTH Royal Institute of Technology Länk effektivitet

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Kollektivtrafikens långsiktiga samhällsnytta i Storstad. Maria Börjesson

Kollektivtrafikens långsiktiga samhällsnytta i Storstad. Maria Börjesson Kollektivtrafikens långsiktiga samhällsnytta i Storstad - fallstudie Stockholms tunnelbana Maria Börjesson Bakgrund En del misstror samhällsekonomiska kalkyler: - Tunnelbanan i Stockholm inte skulle ha

Läs mer

ÄLVDALSBANAN 2009-07-01

ÄLVDALSBANAN 2009-07-01 ÄLVDALSBANAN 2009-07-01 Mora Älvdalens Järnväg AB Byggtid 1898 1900 Trafik MVJ t o m 1909 Broförbindelse över Österdalälven i Mora år 1896. FRMJ Trafikerades av GDJ under åren 1909 1948. Banan förstatligades

Läs mer

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket

Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val. Christer Löfving, Trafikverket 1 Höghastighetsjärnväg i Sverige våra tekniska val Christer Löfving, Trafikverket 10 11 12 Höghastighet i omvärlden Sedan länge satsar Japan, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Benelux på höghastighet.

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Titel: Systemanalys Redaktör: Anders Markstedt WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252

Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 2015-06-18 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg (TN 2015-0017) KS/2015:252 Förvaltningens

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer.

E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering. Målbilden uppnås genom ett tvåstegsförfarande som följer. REGIONUTVECKLING FÖRSLAG 2014-04-04 Regeringen Catharina Elmsäter-Svärd 103 33 Stockholm E20 Vägen Framåt förslag till utbyggnad mm med hjälp av lokal och regional medfinansiering I enlighet med infrastrukturministerns

Läs mer

Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt Mora Malung Rättvik Leksand Gagnef Falun Hofors Storvik Sandviken Gävle Vansbro Ludvika Borlänge

Läs mer

Höghastighetsprojektet. Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering

Höghastighetsprojektet. Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering Höghastighetsprojektet Lennart Lennefors Samhälle Långsiktig planering Aktuella projekt högre hastigheter Förstudier och järnvägsutredningar för Götalandsbanan Samhällsekonomisk kalkyl för Götalandsbanan

Läs mer