Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsplan 2015 2017 för Västmanlands sjukhus"

Transkript

1 Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus

2

3 PLAN 3 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus INNEHÅLL 1 INLEDNING BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGENS ARBETSSÄTT I STYRPROCESSEN FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG Uppdrag för respektive sjukhus MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE Medborgare/patientperspektiv Processperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiperspektiv EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Ersättningar Målrelaterad ersättning Fördelningen av landstingsersättning inom förvaltningen Ersättning tandvård Övergångsersättning Tillförda medel för riktade åtgärder Intäktsfinansierade verksamheter Resultatreglering Investeringar Budget och produktionsplan Budget... Fel! Bokmärket är inte definierat Produktionsplan INTERN KONTROLL INTERN REFERENS UNDERSKRIFTER Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

4

5 PLAN 5 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus 1 INLEDNING Denna förvaltningsplan beskriver Västmanlands sjukhus mål, uppdrag och ram samt vilka åtgärder som ska genomföras för att nå måluppfyllelse. Planen utgår från Landstingsplanen och de planeringsförutsättningar som fastställts av landstingsstyrelsen. 2 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGENS ARBETSSÄTT I STYRPROCESSEN Landstingets styrprocess byggs upp av delarna planering och uppföljning och beskrivs principiellt i dokumenten ovan. I årets planeringsprocess har målen i landstingsplanen setts över i syfte att förenkla och förtydliga den målstyrning som tillämpas. Målen är grupperade i resultatmål vilka beskriver vad som ska uppnås, och processmål som beskriver hur detta ska gå till. Processmålen bygger huvudsakligen på att mål som beslutats i särskilda program eller övergripande styrdokument, såsom t ex Program för bättre hälsa och Miljöpolitiskt program, ska omsättas och uppnås i de verksamheter som är berörda. Med detta som utgångspunkt ska förvaltningen i dialog med sina berörda verksamheter omsätta programmen/motsv i aktiviteter som sedan följs upp med avseende på genomförande och effekter. Programansvariga (på landstingsövergripande nivå) ansvarar för en övergripande planering och uppföljning inom programområdet. Programansvariga håller också samman team som stödjer förvaltningen i arbetet. Förvaltningschef och berörda linjechefer ansvarar för att föreslagna och beslutade aktiviteter genomförs. Förvaltningsplanen för Västmanlands sjukhus utgår från planeringsförutsättningarna och används i styrningen tillsammans med den verksamhetsplan som arbetats fram i Sjukhusledningsgruppen. Förvaltningen har i verksamhetsplanen valt att fokusera på tre stora fokusområden inför nästkommande period: Kunskapsstyrning Värdebaserad vård Bemanning/kompetens och ledarskap/arbetsorganisation Inom dessa områden har förvaltningsövergripande aktiviteter tagits fram, och i förvaltningsplanen hänvisas till dessa. Samtliga kliniker tar fram en egen verksamhetsplan med utgångspunkt i de förvaltningsövergripande aktiviteterna och planeringsförutsättningarna. Klinikernas verksamhetsplaner innehåller mål, aktiviteter och styrkort. Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

6 PLAN 6 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Löpande uppföljning av mål sker i sjukhusledningen varje månad. Respektive klinik följs upp månadsvis via skriftlig rapportering och schemalagda muntliga möten med förvaltningsledningen. Respektive verksamhetschef följer upp sin klinik månadsvis tillsammans med klinikledning. Redovisning görs också vid samverkansmöten med fackliga organisationer, både på klinik och för sjukhuset övergripande. 3 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG Grunduppdraget för Västmanlands sjukhus är att bedriva en säker och tillgänglig hälso och sjukvård av god kvalitet. Västmanlands sjukhus omfattar sjukhusen i Västerås, Köping och Sala. All verksamhet ska bedrivas utifrån lagar, föreskrifter och landstingsövergripande styrdokument och avtal. Vård skall ske utifrån evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet och utifrån den enskilda patientens behov. Alla kontakter/vård ska ske med respekt för individen oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, social tillhörighet eller geografisk hemvist. Internkontrollen ska säkerställas och övergripande styrkort ska följas upp enligt mätplan. Planperioden ska präglas av ett hälsoinriktat och miljömedvetet arbetssätt. Förvaltningen ska intensifiera sitt miljöarbete utifrån landstingets miljöpolicy och program. Länsinvånarna konsumerar merparten av sin specialiserade somatiska vård vid Västmanlands sjukhus. De landstingsdrivna sjukhusen har samlats i en förvaltning för att optimera möjligheterna att använda kompetens, vårdplatser och andra resurser så effektivt som möjligt utifrån de uppdrag som ges av landstingsstyrelsen och för att stödja processer och flöden inom och mellan sjukhusen. Förvaltningsledningen har ett övergripande ansvar för säkerställandet av palliativ vård enligt beslut i landstingsstyrelsen Uppdrag för respektive sjukhus Västmanlands sjukhus Västerås har ett länsövergripande ansvar för ambulanssjukvård, kirurgisk specialistsjukvård och serviceverksamhet för diagnostik och medicinsk teknik och fysik. Inom Västmanlands sjukhus Västerås bedrivs även medicinsk specialistsjukvård, neonatalvård, förlossningsvård, intensivvård, avancerad palliativ vård, kvalificerade rehabiliteringsinsatser och specialisttandvård. Västmanlands sjukhus Köping tillhandahåller akut och planerad internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård och kvalificerade rehabiliteringsinsatser till KAK området. Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

7 PLAN 7 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Västmanlands sjukhus Sala har sin tyngdpunkt på närvårdsplatser och skall därvid tillhandahålla basal internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård samt kvalificerade rehabiliteringsinsatser. 4 MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE 4.1 Medborgare/patientperspektiv Intention (Målområde 1 En god och jämlik vård och hälsa ) Hälsoläget i Västmanland är jämlikt och invånarna upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa och får god vård på lika villkor. Resultatmål Nuläge Frekvens Andelen invånare med självupplevd god hälsa ska öka och 2016 uppgå till 74 % Skillnaden i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 12 % Tandhälsan hos invånarna ska förbättras: Andel vuxna med självupplevd god tandhälsa ska öka och 2016 uppgå till 76 % Andel kariesfria barn och ungdomar ska öka och 2015 uppgå till 67 % Skillnaden i tandhälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska: Skillnaden i tandhälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 17 % Medelvärdet hos den sjukaste tredjedelen 12 åringar ska närma sig medelvärdet för hela gruppen och 2015 uppgå till 2,0 Den medicinska kvaliteten (enligt ÖJ) ska stå sig väl i nationell jämförelse Processmål 2012: 72 % 2012: 14 % 2012: 74 % 2013: 65 % 2012: 20 % 2013: 2,2 2013: 66,8% av indikatorerna i ÖJ i paritet med rikssnittet eller bättre Vart 4:e år Vart 4:e år Vart 4:e år År Vart 4:e år År Å Antal personer som hänvisas och kommer till Hälsocenter från hälsooch sjukvården ska öka år från år. År 2015 ska antalet personer ha ökat med 10 % jämfört med : 142 personer 1 Uppdrag 1 Avser sammantagen volym för primärvård och sjukhusvård. Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

8 PLAN 8 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus VS ska i sin förvaltningsplan redovisa aktiviteter med vilka man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: Program för bättre hälsa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Handlingsplan för HFS arbetet (Hälsofrämjande hälso och sjukvård) Länsstrategi för folkhälsa Barntandvårdsprogram Program för sexuell hälsa Våld i nära relationer VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur den medicinska kvaliteten ska förbättras inom: Kvinnosjukvården Lungcancer Vård i livets slut/den palliativa vården Diabetesvård i samverkan med primärvård VS ska redovisa hur förvaltningen avser att använda Hälsocenter som resurs. Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag inom målområde ett Bidra till att utveckling av Barntandvårdsprogrammet Förbättringar av medicinsk kvalitet inom ovan angivna områden ska genomföras i enlighet med dokumentet Analys: Öppna jämförelser 2013 Områdeskommentarer av Landstinget Västmanlands resultat med beskrivning av handlingsplaner och pågående förbättringsåtgärder VS bidrar till att utveckla vård i livets slut/den palliativa rådet genom ordförandeskapet och deltagande i det palliativa rådet tillsammans med länets kommuner. Effekter Förbättrad medicinsk kvalitet Förbättra vården inom de kvalitetsindikatorer vi ligger under rikssnittet Milstolpar Q förbättra smärtskattning Rådets uppdrag är att säkerställa en jämlik palliativvård i Smärtskattning Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

9 PLAN 9 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus länet och ta fram förslag till förbättringar Förekomst av brytpunktsamtal Dokumenterad munhälsa VS bidrar till att utveckla vård i livets slut/den palliativa rådet VS deltar i arbetsgrupp tillsammans med primärvården Värdebaserad vård: Skapa en snabbare återkoppling av patientens upplevde kvalitet Behovs ordination av ångestdämpande VS bidrar till att utveckla vård i livets slut/den palliativa rådet Förbättra resultaten gällande diabetsvården Se aktivitet nr 1.2 i VP VS bidrar till att utveckla vård i livets slut/den palliativa rådet Presentation av pilot på sjukhusledningen och förslag till hur vi kan arbeta vidare / breddinföra (oktober). Kartlägga vilka verksamheter som använder hälsobladet till specifika diagnosgrupper /generellt Uppföljning av följsamhet till instruktionen Rökstopp inför operation Ta fram en kontaktperson inom varje klinik för HFSgruppens frågor Utvärdera och förstärka de insatser som gjorts/görs gällande informationsinsatser om sjukdomsförebyggande arbete via: E utbildning Hitta goda exempel som kan spridas vidare i verksamheten Förbättrade medicinska resultat Förbättrad kunskap och informationsspridning Förbättrad kunskap om sjukdomsförebyggande arbete och metoder Q skall kartläggningen vara färdig Q skall kartläggningen vara färdig Q skall kartläggningen vara färdig Varje klinik har en kontaktperson för HSF arbetet senast Q Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

10 PLAN 10 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Introduktion för nyanställda sjuksköterskor Information på apt Hänvisning till Hälsocenter Alla medarbetare skall genomföra E utbildning om levnadsvanor senast Q Utveckla den struktur och de arbetsformer som är nödvändiga för en kunskapsstyrning Stimulera klinisk forskning och utveckling samt höja den vetenskapliga kompetensnivån inom VS Se aktivitet nr 2.1 i VP Se aktivitet nr 2.2 i VP LÄNK LÄNK Intention (Målområde 3 Nöjda och trygga invånare ) Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. Resultatmål Nuläge Frekvens Invånarnas förtroende för landstingets hälso och sjukvård ska öka år från år och 2015 uppgå till 70 % Andel av befolkningen som anser att väntetiderna i hälso och sjukvården är rimliga ska öka år från år och 2015 uppgå till 62,5% 2013: 59 % Å 2013: 52,5 % Å Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin ska öka år från år Processmål 2013: Besök: 93 % Op/åtg: 91 % Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 60/60 ska uppgå till 80 % Dec 2013: Besök: 72 % Åtgärd: 81 % Andel patienter som väntat högst fyra timmar på akutmottagningen ska öka till 75 % 2 Dec % M, M, Ökad användning av Mina Vårdkontakter (mäts på landstingstotal nivå) Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2015 uppgå till 30 % Uppdrag VS ska i sin förvaltningsplan redovisa aktiviteter med vilka man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande 2013: 18 % 2014: 21% 2 Ledtid. Andel patienter som genomgått alla provtagningar/undersökningar, fått sina ordinationer och lämnat akutkliniken inom 4 timmar. Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

11 PLAN 11 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus styrdokument: Strategi för tillgänglighet (redovisas hösten 2014 och inkluderar bl a bemötande, information/delaktighet, telefontillgänglighet) Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Handlingsprogram för barnkonventionen i LTV 2014 Landstinget Västmanlands e hälsoplan Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Följa remissinflödet M, Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag inom målområde tre Effekter Milstolpar Aktivitet för att utöka basutbudet av mina vårdkontakter (MVK) med Q målet att alla verksamheter har ett gemensamt utökat standardutbud Förbättrad tillgänglighet för medborgarna och effektivare processer för verksamheten implementering av minst 7 8 tjänster i MVK Införa direkt tidbokning via MVK/Cosmic med målet att alla verksamheter har samma standardutbud Ny telefoni, VS deltar i arbetsgrupp för införande Barnkonventionen : Pilotprojekt på Onkologkliniken barn som närstående Se ovan Problemfritt införande Projektet förväntas leda Milstolpe att minst 5 verksamheter infört tidbokningen under 2015 och därefter succesiv utökning. Breddinfört Breddinförande start 2015 med start i Fagersta därefter Sala och Köping. Sist i Västerås Tillsätta 25% barnrättsombud Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

12 PLAN 12 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Värdebaserad vård: Definiera och tillgodose behovet av vårdplatser för akut och planerad verksamhet. Värdebaserad vård: Ökad operationskapacitet Fortsatt arbete med ledningsläkare på akutmottagning en i Västerås Projekt utskrivningssamordnare till att specifika aktiviteter tas fram för att förbättra arbetet med barn som närstående Se aktivitet nr 1.1 i VP Se aktivitet nr 1.3 i VP Kortare vårdtid på akutmottagningen Se projektplan BIFOGA Starta pilotarbete Utvärdering LÄNK LÄNK 70% % 2016 Utvärdering av projektet våren Införande av funktionen hösten 2015 Intention 4.2 Processperspektiv Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna Resultatmål Nuläge Frekvens Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska Patienterna ska få en större andel av sin öppenvård i primärvården. Öka med två procentenheter per år. LtV VS Å : 55,2 % Å Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år 2013: Minskar Å Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Å Processmål Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

13 PLAN 13 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Samtliga avvikelser ska vara klassificerade och allvarlighetsbedömda senast inom 4 veckor för händelsen: Andel klassificerade avvikelser ska 2015 uppgå till 100 % Andel inom fyra veckor allvarlighetsbedömda avvikelser ska 2015 uppgå till 100 % Kostnaderna för DRG poäng inom den somatiska slutenvården ska inte överstiga genomsnittet för länssjukhusgruppen. Uppdrag VS ska i sin förvaltningsplan redovisa aktiviteter med vilka man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument och prioriteringar: Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete Plan för processutveckling/ orientering (kommer under hösten 2014) Miljöpolitiskt program (med prioritet på transporter, produkter och avfall samt utbildning) Handlingsplan för utveckling av styrning och ledning med hjälp av DRG och KPP Kompetensöverföring/överföring av arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier En handlingsplan utifrån Patientsäkerhetskulturenkäten ska vara upprättad med minst två förbättringsområden senast VS ska redovisa hur förvaltningen avser att: Medverka i utvecklingsarbetet kring suicidprevention som kommer att initieras av Landstingskontoret Införa lustgasdestruktör (Kvinnokliniken) Minska förskrivning av antibiotika och diklofenak Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag 2013: 65 % 2013: 75 % 2013: Värdet ges hösten 2014 Å Återinläggningar inom 30 dagar Undvikbar slutenvård Kvalitetsparametrar enligt målrelaterat ersättningssystem, fastställs hösten 2014 Vårdproduktion enligt överenskommen specifikation M, M, M, M, Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag Effekter Milstolpar Införande av lustgasdestruktör. VS ingår i projektgrupp för Se projektplan BILAGA Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

14 PLAN 14 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus införande VS bidrar aktivt i projekt för införande av Läkemedelsautomater Säkerställa att samtliga medarbetare genomgår e utbildning i grundläggande miljöarbete senast utgången 2017 VS bidrar till att minska miljöpåverkan från tjänsteresor samt från produkter och avfall, se VS handlingsplan för det miljöpolitiska programmet VS bidrar aktivt till att minska användandet av antibiotika genom aktivt deltagande i projekt; Implementering och uppföljning av Infektionsverktyget Uppföljning av infektionsverktyget för att säkerställa korrekt förskrivning av antibiotika Säkerställa att VC genomgår chefsutbildning i patientsäkerhet Tema arbete med workshop runt patientsäkerhet kommer att anordnas i samarbete med patientsäkerhetsteamet Minst tre verksamheter skall använda Markörbaserad journalgranskning/alternativt använda rutinkollen Implementering av Dörr till dörr processen. Säkerställa att de processer som finns idag fungerar via processägare Se projektplan Ökad miljökompetens Minskad miljöpåverkan Följsamhet till riktlinjer gällande antibiotika ordinationer Ökad kunskap ger bättre patientsäkerhet Förbättrad patientsäkerhet Förbättrad patientsäkerhet genom en kvalitetssäkring att man gör rätt och följer nationella vårdprogram/riktlinjer Framtagande av fem åtgärder som kan förbättra patientens väg genom vården skall breddinföras. Etablerad processorganisation BILAGA Varje år skall minst 1000 medarbetare genomgått utbildning Årlig uppföljning Årlig uppföljning. Därefter utöka utbildningskravet att gälla även för EC Två tillfällen är inplanerade, våren och hösten 2015 Årsuppföljning Uppföljning delår/år Årlig uppföljning Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

15 PLAN 15 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus för befintliga processer MAVA och akutmottagningen i Västerås skall vara delaktig i den övergripande utvecklingsarbetet kring suicidprevention Strukturerad analys av Lex Maria, förra årets lex Maria. VS deltar aktivt i analysledarorganisation De verksamheter som har de flesta VRI/trycksår/fallskador kommer att punktmarkeras VS deltar aktivt i trycksårsgruppen Framtagande av en förvaltningsövergripande handlingsplan där tre utvalda områden kommer att punktmarkeras Överlämningar och överföringar av patienter och information arbetsbelastning och personaltäthet Säkerställa vårdkedjan mot psykiatrin och vårdcentralerna Förbättrad patientsäkerhet Mindre trycksår Genomgång två gånger per år, vår och höst Mäts och följs upp på helår Säkerställa under Q2 att det pågår aktiviteter utifrån klinikspecifika handlingsplaner samt benägenhet att rapportera händelser Säkerställa att Strålsäkerhetsarbetet sker enligt framtagen verksamhets och aktivitetsplan Optimerad patientsäkerhet gällande arbete med joniserande strålning på Västmanland sjukhus Säkerställa att verksamhetschefer på berörda kliniker följer verksamhetsplan för strålsäkerhet (uppföljning delårsvis). Säkerställa att arbete med KPP analyser och analys av DRGkostnader fortgår enligt fastställd handlingsplan. Fastställa klinikegna aktvitetsplaner som ska följas upp en gång per år. Bidra till bättre kvalitet på den medicinska registreringen i Cosmic samt bättre DRG kodning via deltagande på utbildningar och egna informationsinsatser. Minskad kostnad per DRG poäng Minskad kostnad per DRG poäng Klinikanalyser och aktivitetsplaner framtagna i januari Färre felaktigheter vid nivå 3 genomgångar under 2015 jämfört Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

16 PLAN 16 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus med Medarbetarperspektiv Intention Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. Resultatmål Nuläge Frekvens LtV VS Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka 2013: : 76 Vart annat år Värdet på Chef och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 vara i nivå med medarbetarindex 2013: : 71 Vart annat år Minskad sjukfrånvaro 2013: 5,8% Ökad frisknärvaro 2013: 54,4% Processmål 2013: 5,9% 2013: 54,0% År År Uppdrag 5.A VS ska i sin förvaltningsplan redovisa aktiviteter med vilka man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar: Kompetensförsörjning/kompetensförsörjningsplaner Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Sjukfrånvaro Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag Effekter Milstolpar 5.A Arbetsmiljö Delta i arbetet med att ge chefer stöd och kunskap om medarbetar och lönesamtal, lönekriterier samt Minskad sjukfrånvaro Ökad frisknärvaro Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

17 PLAN 17 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus kompetensutvecklingsplaner. Delta i projekt hälsofrämjande ledarskap. Delta i projekt önskad sysselsättningsgrad Delta i arbetet med att åstadkomma hälsosamma och verksamhetsanpassade arbetstider utifrån behov, kompetens och tillgängliga resurser (optimal bemanning). 5.A Kompetensförsörjning Delta och bidra i arbetet med att genomföra och tyddliggöra uppdraget med arbetsgivarvarumärket. Delta i utvecklingsarbetet kring AT och ST och gemensam rekryteringsprocess för läkare och planering för landstings gemensam läkarfördelning. Initiera och delta i arbetet med introduktionsår för i första hand sjuksköterskor. Delta i arbetet med utbildningsverksamhetens roll i kunskapsorganisationen, VFU, kompetenskort och samarbete med MDH/kommuner m fl. Delta i arbetet med bemannings och arbetsorganisation genom att driva arbetet med kompetensöverföring, tillvarata, rekrytera, ställa om och avveckla kompetens. Utveckla arbetet med åtgärder för att rekrytera och behålla kompetenser inom bristyrken. Optimal bemanning utifrån behov, kompetens och tillgängliga resurser Bättre rekryteringsmöjligheter. Ökad medarbetarindex. Ökad kompetens. Minskad personalrörlighet. Minskad kompetensbrist. Ökad produktivitetet. 5.A Chefsförsörjning Bättre ledarskap. Delta i arbetet med att vidareutveckla och införa ledarutvecklingsprogrammet utbildning, ledarsstöd och program för framtida chef Planera, delta och ta initiativ till att utreda, utveckla stödet till chefer i deras uppdrag sam utveckla arbetet vad ska en chef göra/kunna. Nöjdare chefer. Nöjdare medarbetare. 5.A Lönebildning Tyddliggöra roller och Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

18 PLAN 18 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Delta i arbetet med att skapa en stabil lönebildningsprocess med budgetarbetet Delta i arbetet med att analysera lönestrukturer, löneläge, lönespridning och löneglidning för att bidra till en långsiktig strategi. Utveckla kunskap och en gemensam arbetsgivarhållning med lönestrukturer i syfte att behålla och rekrytera personal. ansvar. Ledarskapet och medarbetarskapet utvecklas. Intention 4.4 Ekonomiperspektiv Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer. Resultatmål Nuläge Frekvens Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 75 miljoner kronor 2015, 151 miljoner kronor 2016 och 157 miljoner kronor 2017 Prognos april mkr M, Den totala låneskulden inkl LÖF får vid utgången av resp år högst uppgå till 860 miljoner kronor 462 mkr Processmål Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget för VS. Uppdrag VS ska i sin förvaltningsplan, utöver vad som ingår i perspektiven ovan, redovisa ytterligare åtgärder som krävs för att uppnå ekonomisk balans. I detta ingår att tidigare beslutade planer uppdateras och att de ekonomiska effekterna är mätbara och kan följas upp enligt överenskommelse. Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Prognos april mkr M, M, Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

19 PLAN 19 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos o Bruttokostnadsutveckling o Utfall jämfört med föregående år o Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställda och inhyrd personal Investeringar M, M, M, M, M, M, Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag Effekter Milstolpar Följa upp och analysera effekter av genomförandet av aktiviteter enligt verksamhetsplan 2015 för att på sikt nå en minskad kostnadsutveckling. Lägre kostnader från 2016 Fortsatt arbete med aktiviteter i förvaltningsplan : Intensifiera genomförandet av redovisat åtgärdsprogram för balans mellan ekonomi och verksamhet, se bilaga Ekonomi i balans Lägre kostnader Säkerställa ekonomikunskaper. Effektivare administrativ hantering av den högspecialiserade vården. Säkerställa att ekonomiska effekter finns med i beslutsunderlag inför verksamhetsförändringar Uppdatera rutiner inom förvaltningen för fakturahantering (sänka kostnaden för kundförluster samt för försent betalda fakturor). Delta och bidra i de uppdrag som centrumbildningarna fått angående Ekonomi i balans för Västmanlands sjukhus (LS beslut ): Lägre kostnader Produktion (CHSU) Internhandel (CEVA) Mäta (CEVA) HR/Ledarskap/styrning (CHR) IT stöd (CIT) Kunskapsstyrning (CHSU) Ordning och reda. Nå en ökad efterlevnad av policys och rutiner, så som AB, delegationsordningar mm Översyn och uppdatering av prislistor för den öppna specialistvården. Säkerställa att rätt fakturering sker i samband med införandet av ny Patientlag från Stöd i detta arbete skall ske i separat projekt med syfte att förbättra rutiner och IT stöd i denna process. Delta i dialog kring hanteringen av de 45 mkr som för 2015 finns avsatt i Sänkta kostnader Högre och mer korrekta intäkter Bättre Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

20 PLAN 20 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus LS anslag för tillgänglighetssatsning. tillgänglighet och lägre kostnader för LtV. 5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 5.1 Ersättningar Landstingsfullmäktige har beslutat om följande ram för Västmanlands sjukhus: 3 548,0 miljoner kronor för år ,7 miljoner kronor för år ,5 miljoner kronor för år 2017 I samband med arbetet med förvaltningsplanen har ersättningen delas upp i en målrelaterad del och en fast del till förvaltningen Målrelaterad ersättning Nedanstående skrivning är preliminär års målnivåer för ersättning styrs av de kvalitets och patientsäkerhetskrav som Centrum för hälso och sjukvårdsutveckling (CHSU) fastställt i dialog med Västmanlands sjukhus. Regelverk avseende den målrelaterade ersättningen framgår i dokumentet, Målrelaterad ersättning specifikation och regelverk Detta regelverk tas fram under hösten 2014 av Centrum för ekonomi och verksamhetsanalys (CEVA) och CHSU i dialog med Västmanlands sjukhus. Den målrelaterade ersättningen utgör en rörlig ersättningsdel till förvaltningen som utges utifrån grad av måluppfyllelse senast vid varje tertialbokslut. Förvaltningen ansvarar själv för hantering av de rörliga delarna gentemot klinikerna. Den målrelaterade ersättningen utgör två procent av den totala ersättningen Andel målrelaterad ersättning kan förändras mellan åren under planperioden. För VS innebär detta att den fasta ersättningen under 2015 uppgår till mkr och att totalt möjlig målrelaterad ersättning uppgår till 71 mkr. Målrelaterad ersättning 2015 omfattar nedanstående fem variabler som vardera maximalt omfattar 1/5 av den totala målrelaterade ersättningen. Målnivåer inom parentes är de målnivåer som gällt Målnivåer för 2015 ska ses som preliminära förslag att fastställa i regelverket under senhösten 2015, se ovan. Variabel nr 5, Infektionsverktyget, har inte tillämpats 2014 då utvärderingsmetod och baseline varit under utveckling och beräknas bli klart först under senhösten Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

21 PLAN 21 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Kvalitetsvariabel Mål 100 % ersättning Mål 50 % ersättning Ingen ersättning Andel riskbedömda patienter i Senior Alert av totalt inskrivna patienter över 70 år. Mäts per månad Andel av riskbedömda patienter med risk som fått minst en planerad åtgärd genomförd. Mäts per månad Andel diagnossatta vårdtillfällen. Mäts per månad Andel diagnossatta läkarbesök. Mäts per månad Prel: Andel godkända svar vid uppföljning av tillämpning av Infektionsverktyget. Mäts per månad 65% (65%) 40% (40%) <40% (<40%) 80% (80%) 70% (70%) <70% (<70%) 98% (98%) 93% (93%) <93% (<93%) 95% (95%) 90% (90%) <90% (<90%) 75% 50% <50% Fördelningen av landstingsersättning inom förvaltningen Nedan redovisas hur ramen för landstingsersättningen, 3 548,0 mkr fördelas inom förvaltningen: Belopp i mkr Verksamhet Fast ersättning Möjlig målrelaterad ersättning Total möjlig ersättning Kirurgi 372,1 7,6 379,7 Ortopedi 353,4 7,2 360,7 Ögonkliniken 97,9 0,8 98,8 Kvinnokliniken 209,6 4,3 213,8 Medicinkliniken 708,2 14,5 722,7 Fysiologi Infektion 76,8 1,6 78,4 Öron 123,4 1,0 124,4 Barnmedicin 218,6 2,7 221,3 Operation 8,2 0,03 8,3 Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

22 PLAN 22 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Radiologi 16,2 0 16,2 Urologi 82,2 1,7 83,8 Onkologi 166,9 3,4 170,3 Hud 38,4 0,3 38,7 Reumatologi 100,7 0,8 101,5 Kärlkirurgiska kliniken 74,3 1,5 75,8 Akutkliniken 206, ,8 Laboratoriemedicin Medicinsk teknik och fysik Sjukresor 2,0 0 2,0 Västmanlands Sjukhus Gemensamt 168,5 14,4 182,9 VS Köping 278,7 5,7 284,4 VS Sala 56,2 1,1 57,4 Geriatrik och Rehabmedicin 117,9 2,4 120,3 SUMMA 3 477,0 71, ,0 Förvaltningen erhåller den fasta ersättningen med 1/12 per månad. Skugguppföljning av en rörlig DRG baserad ersättning ska genomföras Ersättning tandvård Ersättning till specialist och sjukhustandvård sker enligt överenskommelse med Vårdval Övergångsersättning I landstingsstyrelsens anslag finns 40 miljoner kronor reserverade i så kallad övergångsersättning för Västmanlands sjukhus avseende För att få tillgång till denna ersättning skall Västmanlands sjukhus följa och genomföra 2015 års aktiviteter i den handlingsplan för produktionsstyrning som tas fram gemensamt mellan Landstingskontoret och Västmanlands sjukhus Tillförda medel för riktade åtgärder Tabellen nedan visar vad som tillförts ramen, utöver uppräkning och jämfört med vad som ingår i Landstingsplan Belopp i miljoner kronor Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

23 PLAN 23 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Västmanlands sjukhus Lönesatsningar sjuksköterskor som gjordes från ,8 15,8 15,8 Tarmcancerscreening 2,7 3,0 2,8 Patientrörlighet EU 4,4 6,0 7,1 Ramförstärkning 60,0 60,0 60,0 För 2016 och 2017 är merparten av beloppen ovan uppräknade med LPIK exkl läkemedel. Förvaltningen erhåller extra landstingsersättning från landstingsstyrelsens anslag 2015 för följande: Kompetensutveckling när läkemedelsindustrin och medicinsk teknik upphör med finansiering 3,5 miljoner kronor Prishöjning patientmat utöver 2,3 procent 0,4 miljoner kronor Avgiftsfrihet 85 åringar och äldre 4,8 miljoner kronor Från 2016 och framåt kommer ersättningen att tillföras ramarna/köparnas ramar. 5.2 Intäktsfinansierade verksamheter För verksamheter som är intäktsfinansierade och säljer till verksamheter utanför Västmanalands sjukhus är den generella prisuppräkning max 2,3 %. (LPIK exklusive läkemedel med effektiviseringskrav på 0,5 procentenheter). Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter Verksamhet Prisförändring i procent Prisförändring i mkr Volymförändring i mkr Total beräknad intäkt i mkr Röntgenkliniken 2,3% 4,7 3,0 207,0 Laboratoriemedicin 1,8% 3,9 10,6 214,3 Operationskliniken 2,1% 6,5 E/T 323,0 Fysiologkliniken 2,3% 1,0 1,1 40,1 Medicinsk Teknik 2,3% 0,4 0 16,4 Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

24 PLAN 24 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus 5.3 Resultatreglering Enligt landstingsfullmäktiges beslut den , uppgår Västmanlands sjukhus reglerade resultat till 88,0 miljoner kronor. Sedan 2009 tillämpas en resultatregleringsmodell där det reglerade resultatet ska återställas inom två år. Västmanlands sjukhus har till landstingsstyreslens sammanträde den 17 december 2014 inkommit med begäran om uppskov med återställande av reglerat resultat. 5.4 Investeringar Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 68 miljoner kronor 2015, 75 miljoner kronor 2016 och 70 miljoner kronor Nedan framgår större planerade investeringar 2015 samt förväntade effekter av dessa. Större (över 1,5 mkr) investeringar 2015 Motiv* Investeringsbelopp (mkr) Förväntad effekt Datortomograf, lab 22 reinvestering 6,0 Lägre strålning och högre bildkvalitet. Ökad produktion då vissa undersökningstyper ej går att genomföra på befintlig utrustning 4 st ambulanser reinvestering 5,0 Lägre reparationskostnader 3 st autoklaver reinvestering 4,5 Befintliga är 12 år gamla. Lägre sårbarhet med ny utrustning Utrustning till behandlingsrum reinvestering 2,4 Utdömd utrustning. Utrustning för att kunna behandla patienter 8 enheter 2 st ultraljudsapparater 2 st C bågar till kirurgoperation LIS till Klinisk Mikrobiologi 3 st Hematologiinstrument reinvestering 2,2 Utrustning för att kunna behandla patienter reinvestering 2,0 Minskad sårbarhet, ökad kvalitet reinvestering 2,0 Samordningsvinster då det blir samma system som Klinisk Kemi beräknas köpa in hösten reinvestering 2,0 Ersätter befintlig system med stora driftstörningar. Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

25 PLAN 25 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Blodbuss nyinvestering 1,8 Säkra och samordna blodförsörjningen i länet Vagnstvätt nyinvestering 1,5 Effektivare flöden 5.5 Budget och produktionsplan Budget Förvaltningens arbete med att nå en ekonomi i balans fortsätter från tidigare år. På uppdrag av landstingsstyrelsen har under 2014 ett långsiktigt arbete startat upp för att kunna möta de krav som ställs. Full effekt av detta arbete kommer dock inte att kunna nås förrän tidigast Förvaltningen bedömer för 2015 att kvarstående underskott att hantera uppgår till 120 miljoner kr. I bedömningen finns ökade kostnader som inte ryms i beslutade ramar. Vidare bedöms nya effekter för redan uppstartade kostnadssänkande program uppgå till 50 miljoner kr för När det gäller effekterna av under året påbörjat arbete beräknas de i huvudsak falla ut först Genom effekterna av de kostnadssänkande programmen beräknas kostnadsutvecklingen 2015 sjunka med ca 2,0% enheter i förhållande till Ett viktigt stöd för att nå full effekt i arbetet med att nå balans mellan ekonomi och verksamhet är att patientinflödet till förvaltningen sjunker samt bemanningsläget stabiliseras. Obalansen på 120 miljoner kr är redovisad som en reducering av personalkostnader i personalkategori 00. Budget i detalj återfinns i bilaga Produktionsplan Nedan redovisas förvaltningens produktionsplan utifrån den kapacitet som förvaltningen bedömer kan hanteras inom lagd budget. Typ av besök Plan 2015 utifrån egen kapacitet Prognos 2014 inkl. extra tillgänglighetssatsningar med separat finansiering Utfall 2013 inkl. extra tillgänglighetssatsningar med separat finansiering Vårdtillfällen Vårddagar Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

26 PLAN 26 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Läkarbesök Sjukvårdande behandling Operationer, dagkir o klinikegna Operationer, Slutenvård *) *) *) Förändrad redovisningsmetod mot INTERN KONTROLL Förvaltningens granskningsområden framgår i sammanställningen nedan. Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och risk bedömning Brandskydd Efterlevnad av rutin/instruktion för brandskydd Kontroll av att rutin/ instruktion för brandskydd följs. Mycket allvarlig/ möjlig (Centuri 193) Miljö Efterlevnad av miljöpolicy, miljömål och miljöinstruktioner Kontroll av arbetet med miljöpolitiska programmet och miljöcertifieringen Allvarlig/ möjlig Säker kontanthantering Att instruktion för säker kontanthantering följs (Centuri 869) Kontroll av att rutinerna för hantering av kontanter sker enligt fastställd instruktion. Kännbar/ möjlig Uppdragsprojekt Att redovisade uppdragsprojekt har extern finansiär och att aktiviteter sker. Stickprov av dokumentation och redovisning av uppdragsprojekt. Lindrig/ möjlig Utskrivningsklara Att instruktion för hantering och Stickprovskontroll av att utskrivningsklara patienter Kännbar/ möjlig Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

27 PLAN 27 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus patienter fakturering av utskrivningsklara patienter följs faktureras då betalningsansvaret övergått till kommunen. (Centuri 8047) Systematiskt logguppföljning Efterlevnad av instruktion beträffande loggranskning (Centuri 3453) Beskrivning av berörda verksamheter gällande efterlevnad gällande omfattning, ansvar, tillvägagångssätt och dokumentation. Allvarlig/ sannolik Systematiskt arbetsmiljöarbete Att riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete följs (Centuri 12773) Stickprovskontroll av att årlig uppföljning sker av det systematiska arbetsmiljöarbetet Mycket allvarlig/ möjlig Kontroll av löneutbetalningar Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Stickprovskontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma. Allvarlig/ möjlig 7 INTERN REFERENS Denna förvaltningsplan är beslutad av Landstingsstyrelsen , xxx. Diarienummer: LTV 14xxxx 8 UNDERSKRIFTER Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med exemplar till vardera part. Västerås [Skriv datum] Västerås [Skriv datum] Landstinget Västmanland [Skriv förvaltning] Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

28 PLAN 28 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus [Skriv namn] [Skriv namn] Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

29 Verksamhetsplan 2015 Västmanlands sjukhus

30 Vision Det hälsofrämjande landstinget bidrar till ett gott liv för alla. Alla som behöver ska ha tillgång till vård av hög kvalitet. Invånarna är delaktiga med tilltro till en levande demokrati. Landstinget Västmanland Värdegrund Landstinget Västmanland ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och ska bemötas med respekt. Alla människor ska ges förutsättningar för god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla involverade parter. Landstinget ska hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov. Västmanlands sjukhus Förvaltningen har ett länsövergripande ansvar att bedriva ambulanssjukvård, kirurgisk och medicinsk specialistsjukvård, specialisttandvård och serviceverksamhet för diagnostik, hjälpmedelsverksamhet och medicinsk teknik och fysik. All verksamhet ska bedrivas utifrån lagar, föreskrifter och landstingsövergripande styrdokument och avtal. Vård ska ske utifrån evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet och utifrån den enskilda patientens behov. Alla kontakter/vård ska ske med respekt för individen oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, social tillhörighet eller geografisk hemvist. Internkontrollen ska säkerställas och övergripande styrkort ska följas upp enligt mätplan. Planperioden ska präglas av ett hälsoinriktat och miljömedvetet arbetssätt. Förvaltningen ska intensifiera sitt miljöarbete utifrån landstingets miljöpolicy och program. Långsiktiga målsättningar Rätt vård i rätt tid Göra rätt från början Vård på rätt vårdnivå Hög tillgänglighet Sjukhuset ska ha hög tillgänglighet och utgå från patientens bästa i vårdkedjans alla steg. Samtidigt har vi en helhetssyn i omhändertagandet som innebär att alla länets invånare får en vård som hör till den bättre i landet. Vården vi bedriver ska präglas av hög kompetens och goda resultat. Patienten ska bli mer nöjd med bemötande och delaktighet. Tillgängliga resurser är begränsade. Det innebär för oss att patienten ska omhändertas på en nivå som motsvarar behovet. På så sätt får vi våra resurser att räcka till alla. Samverka för patientsäkra och effektiva vårdprocesser Utveckla ett hälsoinriktat och miljömedvetet arbetssätt Skapa effektiva vårdkedjor och processer Säkra en effektiv produktion Säker vård Hög medicinsk kvalitet Undvika vårdskador Sjukhuset utför evidensbaserad vård med hög kompetens. Med patientsäkerheten i fokus uppnår vi goda resultat utan kvalitetsbristkostnader. Vi tar alla ansvar för och tänker på patientsäkerhet i det dagliga arbetet. Vi ska öka riskmedvetenheten och ha ett riskreducerat arbetssätt Långsiktiga strategier Säkra kompetensförsörjningen på alla nivåer Skapa en attraktiv arbetsplats med vi känsla Stimulera forskning och utveckling Stimulera kompetensöverföring och omvärldsbevakning Ekonomi i balans Vård anpassad till våra resurser Säkra rätt kompetens och bemanning Sjukhuset ska reducera sitt underskott i etapper till år 2015 då ekonomin ska vara i balans. Det innebär att sjukhusets intäkter och kostnader ska vara lika stora. För de medel som är tillgängliga ska sjukhuset producera vård till en volym och kvalitet som motsvarar uppsatta mål för verksamheten. För att uppnå detta behöver förvaltningen säkra rätt kompetens och bemanning. Väga in ekonomin i alla beslut Utveckla ekonomisk styrning och uppföljning Effektivisera prioritera våga välja Skapa ekonomisk medvetenhet

31 Långsiktiga målsättningar Rätt vård i rätt tid Göra rätt från början Vård på rätt vårdnivå Hög tillgänglighet Säker vård Hög medicinsk kvalitet Undvika vårdskador Vård anpassad till våra resurser Säkra rätt kompetens och bemanning Ekonomi i balans Nuläge + Tillgänglighetsmålet uppnås av flera kliniker. + Det hälsofrämjande arbetet är påbörjat. + Flera verksamhetsövergripande vårdprocesser har införts. + Ledande kvalitet inom spetsområden baserat på FoU. Ökad efterfrågan på vård För hög beläggningsgrad på disponibla vårdplatser Interna arbetssätt, processer och patientflöden kan förbättras. Bristande operationsresurser. Patientupplevd kvalitet (PUK) behöver förbättras. Samverkan i vårdflöden med kommuner och primärvård behöver utvecklas. +Det finns struktur för analys och förbättringsarbete i öppna jämförelser +/ Medicinska spetsområden finns men är för få + Förekomst av VRI har minskat - Patientsäkerhetsarbetet behöver utvecklas - Vårdprocesser kan förbättras - För lite fokusering på kvalitetsmått i uppföljningen - Hög frekvens av trycksår - Bristande IT stöd för att uppnå säker vård - Kunskapsnivån och kompetensnivån på Västmanlands sjukhus behöver höjas +Kompetensöverföring mellan yrkesgrupper påbörjat +Ledningsgruppsutveckling pågår - Obalans mellan våra resurser och verksamhet - Kostnadssänkande åtgärder har inte haft avsedd effekt - Dåliga effektivitetsmått - Ökade kostnader till följd av satsning på förbättrad tillgänglighet, ökat vårdbehov och medicinsk utveckling - Brist på erfarna medarbetare - Ledarskap och arbetsorganisation är inte anpassat för att möta framtidens medarbetare Fokusområden 2015 Värdebaserad vård Kunskapsstyrning Ledarskap och organisation Kompetens och bemanning Aktiviteter 2015 Definiera och tillgodose behovet av vårdplatser för akut och planerad verksamhet. Öka operationskapaciteten. Skapa en snabbare återkoppling av patientens upplevda kvalitet. Utveckla struktur och arbetsformer för kunskapsstyrning Stimulera klinisk forskning, utveckling samt höja vetenskapliga nivån inom Västmanlands sjukhus Optimal bemanning utifrån behov, kompetens och tillgängliga resurser Chefsstöd (rekrytera, utveckla, stödja och avveckla chefer) Utveckla en lönestruktur i syfte att behålla och rekrytera personal Införande av introduktionsår för nyexaminerade sjuksköterskor

32 Prioriterade mått Frekvens Utgångsläge 2014 Rätt vård i rätt tid Målvärde 2015 Målvärde 2017 Patientens upplevelse av bemötande År ÖV 94 / SV 90 ÖV 96 / SV 92 ÖV 96 / SV 92 Patientens upplevelse av delaktighet År ÖV 80 / SV 73 ÖV 82 / SV 75 ÖV 82 / SV 75 Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 60/60 dagar / 90/90 dagar Månad Besök: 72 % / 91% Åtgärd: 64 % / 89% Besök: 80 % / 100% Åtgärd: 80 % / 100% Besök: >80 % / 100% Åtgärd: >80 % / 100% Andel patienter som lämnat akutmottagningarna inom fyra timmar Månad 69,4 % 75 % 75 % Andel av befolkningen som anser att väntetiderna i hälso och sjukvården är rimliga År 52,5 % (2013) 62,5 % 62,5 % Beläggningsgrad Månad 95% (snittvärde jan nov) Antalet utlokaliserade patienter Månad 148 Snittvärde jan nov) 85% 85% 0 0 Säker vård Andel vårdrelaterade infektioner (VRI) Delår 3,8 % 3,8 % 3,8 % Andel indikatorer i Öppna Jämförelser som är i paritet med rikssnittet eller bättre År 66,8 % (2013) Antal patienter som drabbats av allvarlig vård skada År 14 st (2013) < 14 st Andel inom fyra veckor för händelsen klassificerade avvikelser Andel inom fyra veckor för händelsen allvarlighetsbedömda avvikelser Delår 65 % (2013) 75 % (2013) 100% 100% 100% 100% Ekonomi i balans Nöjd medarbetarindex Vartannat år 76 (2013) Chef och ledarskapsindex Vartannat år 71 (2013) Sjukfrånvaro Delår 5,9 % (2013) 5,8 % 5,7 % Frisknärvaro År 54 % (2013) 55 % 56 % Kostnad för övertid Månad 55 Mkr (prognos) 45 Mkr 25 Mkr Inhyrd personal (timmar) Månad (prognos) Helårsresultat jämfört med budget Månad 147 mkr (prognos) 120 Mkr 0 Mkr Jämförbar bruttokostnadsutveckling ska minska Månad 4,6% (prognos) 3 % 1 %

33 Dokumentnamn Aktiviteter för Ekonomi i balans (EiB) Västmanlands sjukhus, status och nuläge inför 2015 Beslutade i LS Bilaga till Förvaltningsplan VS Mål och genomförande av aktiviteter inom Västmanlands sjukhus Skapat datum Diarienummer Målområde Målvärde Ursprunglig beräknad ekonomisk effekt 2015 (Mkr) Ny uppskattad ekonomisk effekt 2015 (Mkr) Pågår enligt plan (nov 2014) Genomfört enligt plan (nov 2014) Avviker från plan avs genomföran de (nov 2014) Avviker från plan avs måluppfylel se (nov 2014) Ack. Utfall 2014, per 31/10 Kommentar till status eller avvikelser Minskad beläggningsgrad genom 85 % (totalt mål) - Färre överbeläggningar mot % - Färre återinläggningar mot % - Reduktion av vårdskador Fallskador, minskning mot % Trycksår, minskning mot %- enheter VRI <5% Reducerad arbetad tid mot ,5%- enheter 23,0 15,0 X X 97% 10,0 10,0 X X 1,2% De flesta aktiviteter pågår eller är avslutade, men vårdplatser tvingas hållas stängd p.g.a. bemanningsproblematik som eskalerat under Antalet återinläggningar har minskat med ca 3%, medan överbeläggningarna ökat med 18%. VRI når målet, analys av utfall för vårdskador pågår. De aktiviteter som inte är avslutade ingår nu i verksamhetsplan 2015 och kommer att få ett omtag. Arbetad tid har ökat under 2014 men beror framförallt på uppbemanning av undersköterskor för att täcka vakanta sjukskötersketjänster. De flesta av dessa aktiviteter ingår nu i verksamhetsplan 2015 och kommer att få ett omtag. Halvering av nyttjandet av bemanningsföretag mot 2012, timmar Minskad sjukfrånvaro till 5% Lägre lönekostnader sommarperioden mot 2013 Minskade kostnader DSK-insatser mot 2013 Minskad tid för hemgång för medicinskt färdigbehandlade patienter med vårdtid över 6 vdg mot % mot ,0 5,0 X X -12,9% 5% 4,0 2,0 X X 5,8% Lägre kostnad övertid 1,0 1,0 X X +3,0 Mkr Lägre 4,0 4,0 X X +0,6 Mkr Minskning antal dagar 2,0 2,0 X X Sänkt kostnad / DRG-poäng mot 2012 <41.372kr 7,0 0, kr Sänkta kostnader för kundförluster, räntor Sänkta 1,0 1,0 X X +1,6 Mkr och påminnelseavgifter mot 2013 kostnader Se ovan under arbetad tid. Aktiviteterna pågår och många av klinikerna når målet på 5%. På de kliniker som inte når målet intensifieras arbetet tillsammans med HR. Omtag pågår inför sommaren Sommaren 2014 påverkades av bemanningssituationen och ett genomförande enligt plan gick inte att verkställa. Samarbetet med kommunerna har förbättrats, men kostnaderna har ökat under 2014, framförallt p.g.a orsaker som inte sjukhuset kunnat påverka. Samarbetet med kommunerna har förbättrats, men antalet dagar har ökat under 2014, framförallt p.g.a orsaker som inte sjukhuset kunnat påverka. Utgår inför 2015, pga ingår i andra mål. Avviker mot mål för 2014 pga förändrad redovisingsprincip. Aktiviterna avslutade.

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus. Bil 1

Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus. Bil 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus Bil 1 PLAN 2 (22) 28145 1 Förvaltningsplan 2016 2018 Västmanlands sjukhus INNEHÅLL 1 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG... 3 1.1 Uppdrag för respektive sjukhus...

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Program Patientsäkerhet

Program Patientsäkerhet PROGRAM 1 (5) INLEDNING Landstinget Västmanland arbetar målmedvetet för att öka patientsäkerheten och successivt utveckla en säkerhetskultur, som kännetecknas av hög riskmedvetenhet och ett aktivt riskreducerande

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Landstingets hälsofrämjande. Landstinget Västmanland

Landstingets hälsofrämjande. Landstinget Västmanland www.pwc.se Förstudie Landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Thomas Lidgren Landstinget Västmanland Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Revisionsmetod...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Budget 2014 Landstingets kansli

Budget 2014 Landstingets kansli Budget 2014 Landstingets kansli Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Genom ledning, stöd och service skapar vi tillsammans förutsättningar för största möjliga välfärd för invånarna.

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning

Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen på Södersjukhusets akutmottagning Sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) INTERPELLATIONSSVAR 2017-02-09 1 (5) LS 2016-1544 Svar på interpellation 2016:1544 av Håkan Jörnehed (V) angående det hårda patienttrycket och arbetsbelastningen

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33

Vårdenhet i Kirurgicentrum. Balanserat styrkort för avd 33 Vårdenhet i Kirurgicentrum Balanserat styrkort för avd 33 1.1 Vision Vår vision är att i ständig utveckling, med stort engagemang och hög kompetens ge den bästa omvårdnaden till patienter med kirurgiska

Läs mer

VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV

VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV 1 (8) Datum Västmanlands sjukhus Karin Lidgren 2015 05 18 VÄSTMANLANDS SJUKHUS KOSTNADSJÄMFÖRELSE I ETT OMVÄRDLSPERSPEKTIV 1 INLEDNING Verksamheten vid Västmanlands sjukhus har sedan 2007 gått med underskott.

Läs mer

Dnr A 151/11:1. Verksamhetsplan 2012. Alingsås lasarett. Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15

Dnr A 151/11:1. Verksamhetsplan 2012. Alingsås lasarett. Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15 Dnr A 151/11:1 Verksamhetsplan 2012 Alingsås lasarett Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3 UPPDRAG OCH VERKSAMHETSIDÉ... 3 FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post Landstinget Västmanland Landstingshuset Västerås

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post Landstinget Västmanland Landstingshuset Västerås YTTRANDE 1 (2) Datum 2016-08-31 LTV 160775 Landstingets revisorer Yttrande över granskningsrapporten Granskning av patientsäkerhetsarbetet Landstingsstyrelsen instämmer i revisionens slutsatser; att ansvarig

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län Landstingsstyrelsen 2012-02-08 Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, www.ltkalmar.se Svensk sjukvård i världsklass Svensk sjukvård

Läs mer

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Datum Dnr Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler och uppföljning tillgänglighetspaket

Datum Dnr Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler och uppföljning tillgänglighetspaket Sjukvårdsnämnd SUS Fredrik Wiberg Enhetschef 040-33 10 42 Fredrik.Wiberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-06-23 Dnr 1602182 1 (5) Sjukvårdsnämnd SUS Månadsrapport SUS maj, inklusive kvalitetsvariabler

Läs mer

Sunderby sjukhus. Om- och tillbyggnad. Funktionsplanerarkonferens 22 oktober 2015. Vistet det hälsofrämjade hotellet

Sunderby sjukhus. Om- och tillbyggnad. Funktionsplanerarkonferens 22 oktober 2015. Vistet det hälsofrämjade hotellet Om- och tillbyggnad Sunderby sjukhus Funktionsplanerarkonferens 22 oktober 2015 Vistet det hälsofrämjade hotellet Anne Lindahl hur började vi? Inger Gustafsson och så blev det! BILD 1 Om- och tillbyggnad

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Hälso- och sjukvården i Skåne

Hälso- och sjukvården i Skåne Bilaga: Inriktning ekonomisk modell och tidplan Hälso- och sjukvården i Skåne - en samlad resurs för ökad tillgänglighet Tillgänglighetspaket 2016 1. Riktade kö-satsningar 2. Arbetsuppgiftsomflyttningar

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015

6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015 1 (9) 6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015 2 (9) Med utgångspunkt från innehållet i den genomgripande förändringen av Primärvårdsprogram och Regelverk gällande

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Budgetunderlag Primärvård

Budgetunderlag Primärvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Annika Hagstedt Hälso- och sjukvård +46155245753 2016-05-30 PVN16-0126-1 Ä R E N D E G Å N G Primärvårdsnämnden M Ö T E S D A T

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004

Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004 Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004 I och med den länsövergripande omorganisationen har gemensamt styrkort för Barn- och Kvinnocentrum ännu inte utarbetats. Ett balanserat

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Christina Lindberg, Jan Olov Strandell 2015-09-29 Politisk viljeinriktning för diabetesvården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på nationella riktlinjer från 2015 och den utvärdering som Socialstyrelsen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016

Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta: 1. Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsplan 2016 Punkt 15 Tjänsteutlåtande Datum 2015-10-06 Diarienummer SU 301-1247/2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Barbro Fridén Till styrelsen för Utvecklingsplan 2016 Förslag till beslut Styrelsen för föreslås

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS 2017-0342 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01 LS 2017-0342 Landstingsstyrelsen Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA Gällande fr o m 2004-01-01 1(6) STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE BARN-KVINNA UPPGIFT Området skall bedriva verksamhet inom Barn- och ungdomssjukvård, Kvinnosjukvård, Barn- och ungdomspsykiatri, Barn-

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Skånevård Kryh Förvaltningsledningen

Skånevård Kryh Förvaltningsledningen Skånevård Kryh Förvaltningsledningen Monica Nivard HR-controller 046-770858 monica.nivard@skane.se Datum 2016-08-26 1 (5) Inhyrning av personal Åtgärder som vidtas och planeras att vidtas för att minska

Läs mer

Framtidens bästa primärvård. Region Östergötland

Framtidens bästa primärvård. Region Östergötland Framtidens bästa primärvård Utmaningar för Östergötlands primärvård Alla har inte välfungerande vårdcentral nära Olikheter i kvalitet och trygghet för patienter Låg patientnöjdhet 60 tillsvidareanställda

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013

Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013 Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013 Vårdrelaterade infektioner Andelen infektioner i landet sjunker till 8,7 procent i den senaste mätningen av vårdrelaterade

Läs mer

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt?

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt? Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober 2013 Nya organisationen vad är nytt? Hans Rönnkvist, biträdande landstingsdirektör Innehåll - Styr- och ledningsmodell - Varför omorganiserar landstinget?

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvård

Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvård 1(6) Patientsäkerhetsplan 2014 Division Närsjukvå Bakgrund Patientsäkerhetslagen 2010: 659 ställer krav på en hög säkerhet inom varje våverksamhet. Division Närsjukvås patientsäkerhetsplan har patientmedverkan

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Fagersta 2014-02-28 Lennart Nyman Verksamhetschef Mitt Hjärta i Bergslagen AB Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer