Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsplan 2015 2017 för Västmanlands sjukhus"

Transkript

1 Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus

2

3 PLAN 3 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus INNEHÅLL 1 INLEDNING BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGENS ARBETSSÄTT I STYRPROCESSEN FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG Uppdrag för respektive sjukhus MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE Medborgare/patientperspektiv Processperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiperspektiv EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Ersättningar Målrelaterad ersättning Fördelningen av landstingsersättning inom förvaltningen Ersättning tandvård Övergångsersättning Tillförda medel för riktade åtgärder Intäktsfinansierade verksamheter Resultatreglering Investeringar Budget och produktionsplan Budget... Fel! Bokmärket är inte definierat Produktionsplan INTERN KONTROLL INTERN REFERENS UNDERSKRIFTER Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

4

5 PLAN 5 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus 1 INLEDNING Denna förvaltningsplan beskriver Västmanlands sjukhus mål, uppdrag och ram samt vilka åtgärder som ska genomföras för att nå måluppfyllelse. Planen utgår från Landstingsplanen och de planeringsförutsättningar som fastställts av landstingsstyrelsen. 2 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGENS ARBETSSÄTT I STYRPROCESSEN Landstingets styrprocess byggs upp av delarna planering och uppföljning och beskrivs principiellt i dokumenten ovan. I årets planeringsprocess har målen i landstingsplanen setts över i syfte att förenkla och förtydliga den målstyrning som tillämpas. Målen är grupperade i resultatmål vilka beskriver vad som ska uppnås, och processmål som beskriver hur detta ska gå till. Processmålen bygger huvudsakligen på att mål som beslutats i särskilda program eller övergripande styrdokument, såsom t ex Program för bättre hälsa och Miljöpolitiskt program, ska omsättas och uppnås i de verksamheter som är berörda. Med detta som utgångspunkt ska förvaltningen i dialog med sina berörda verksamheter omsätta programmen/motsv i aktiviteter som sedan följs upp med avseende på genomförande och effekter. Programansvariga (på landstingsövergripande nivå) ansvarar för en övergripande planering och uppföljning inom programområdet. Programansvariga håller också samman team som stödjer förvaltningen i arbetet. Förvaltningschef och berörda linjechefer ansvarar för att föreslagna och beslutade aktiviteter genomförs. Förvaltningsplanen för Västmanlands sjukhus utgår från planeringsförutsättningarna och används i styrningen tillsammans med den verksamhetsplan som arbetats fram i Sjukhusledningsgruppen. Förvaltningen har i verksamhetsplanen valt att fokusera på tre stora fokusområden inför nästkommande period: Kunskapsstyrning Värdebaserad vård Bemanning/kompetens och ledarskap/arbetsorganisation Inom dessa områden har förvaltningsövergripande aktiviteter tagits fram, och i förvaltningsplanen hänvisas till dessa. Samtliga kliniker tar fram en egen verksamhetsplan med utgångspunkt i de förvaltningsövergripande aktiviteterna och planeringsförutsättningarna. Klinikernas verksamhetsplaner innehåller mål, aktiviteter och styrkort. Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

6 PLAN 6 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Löpande uppföljning av mål sker i sjukhusledningen varje månad. Respektive klinik följs upp månadsvis via skriftlig rapportering och schemalagda muntliga möten med förvaltningsledningen. Respektive verksamhetschef följer upp sin klinik månadsvis tillsammans med klinikledning. Redovisning görs också vid samverkansmöten med fackliga organisationer, både på klinik och för sjukhuset övergripande. 3 FÖRVALTNINGENS GRUNDUPPDRAG Grunduppdraget för Västmanlands sjukhus är att bedriva en säker och tillgänglig hälso och sjukvård av god kvalitet. Västmanlands sjukhus omfattar sjukhusen i Västerås, Köping och Sala. All verksamhet ska bedrivas utifrån lagar, föreskrifter och landstingsövergripande styrdokument och avtal. Vård skall ske utifrån evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet och utifrån den enskilda patientens behov. Alla kontakter/vård ska ske med respekt för individen oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, social tillhörighet eller geografisk hemvist. Internkontrollen ska säkerställas och övergripande styrkort ska följas upp enligt mätplan. Planperioden ska präglas av ett hälsoinriktat och miljömedvetet arbetssätt. Förvaltningen ska intensifiera sitt miljöarbete utifrån landstingets miljöpolicy och program. Länsinvånarna konsumerar merparten av sin specialiserade somatiska vård vid Västmanlands sjukhus. De landstingsdrivna sjukhusen har samlats i en förvaltning för att optimera möjligheterna att använda kompetens, vårdplatser och andra resurser så effektivt som möjligt utifrån de uppdrag som ges av landstingsstyrelsen och för att stödja processer och flöden inom och mellan sjukhusen. Förvaltningsledningen har ett övergripande ansvar för säkerställandet av palliativ vård enligt beslut i landstingsstyrelsen Uppdrag för respektive sjukhus Västmanlands sjukhus Västerås har ett länsövergripande ansvar för ambulanssjukvård, kirurgisk specialistsjukvård och serviceverksamhet för diagnostik och medicinsk teknik och fysik. Inom Västmanlands sjukhus Västerås bedrivs även medicinsk specialistsjukvård, neonatalvård, förlossningsvård, intensivvård, avancerad palliativ vård, kvalificerade rehabiliteringsinsatser och specialisttandvård. Västmanlands sjukhus Köping tillhandahåller akut och planerad internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård och kvalificerade rehabiliteringsinsatser till KAK området. Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

7 PLAN 7 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Västmanlands sjukhus Sala har sin tyngdpunkt på närvårdsplatser och skall därvid tillhandahålla basal internmedicinsk specialistvård, avancerad palliativ vård samt kvalificerade rehabiliteringsinsatser. 4 MÅL OCH UPPDRAG MED PLAN FÖR GENOMFÖRANDE 4.1 Medborgare/patientperspektiv Intention (Målområde 1 En god och jämlik vård och hälsa ) Hälsoläget i Västmanland är jämlikt och invånarna upplever att de har en god fysisk och psykisk hälsa och får god vård på lika villkor. Resultatmål Nuläge Frekvens Andelen invånare med självupplevd god hälsa ska öka och 2016 uppgå till 74 % Skillnaden i självupplevd hälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 12 % Tandhälsan hos invånarna ska förbättras: Andel vuxna med självupplevd god tandhälsa ska öka och 2016 uppgå till 76 % Andel kariesfria barn och ungdomar ska öka och 2015 uppgå till 67 % Skillnaden i tandhälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska: Skillnaden i tandhälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska och 2016 uppgå till 17 % Medelvärdet hos den sjukaste tredjedelen 12 åringar ska närma sig medelvärdet för hela gruppen och 2015 uppgå till 2,0 Den medicinska kvaliteten (enligt ÖJ) ska stå sig väl i nationell jämförelse Processmål 2012: 72 % 2012: 14 % 2012: 74 % 2013: 65 % 2012: 20 % 2013: 2,2 2013: 66,8% av indikatorerna i ÖJ i paritet med rikssnittet eller bättre Vart 4:e år Vart 4:e år Vart 4:e år År Vart 4:e år År Å Antal personer som hänvisas och kommer till Hälsocenter från hälsooch sjukvården ska öka år från år. År 2015 ska antalet personer ha ökat med 10 % jämfört med : 142 personer 1 Uppdrag 1 Avser sammantagen volym för primärvård och sjukhusvård. Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

8 PLAN 8 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus VS ska i sin förvaltningsplan redovisa aktiviteter med vilka man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument: Program för bättre hälsa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Handlingsplan för HFS arbetet (Hälsofrämjande hälso och sjukvård) Länsstrategi för folkhälsa Barntandvårdsprogram Program för sexuell hälsa Våld i nära relationer VS ska i sin förvaltningsplan redovisa hur den medicinska kvaliteten ska förbättras inom: Kvinnosjukvården Lungcancer Vård i livets slut/den palliativa vården Diabetesvård i samverkan med primärvård VS ska redovisa hur förvaltningen avser att använda Hälsocenter som resurs. Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag inom målområde ett Bidra till att utveckling av Barntandvårdsprogrammet Förbättringar av medicinsk kvalitet inom ovan angivna områden ska genomföras i enlighet med dokumentet Analys: Öppna jämförelser 2013 Områdeskommentarer av Landstinget Västmanlands resultat med beskrivning av handlingsplaner och pågående förbättringsåtgärder VS bidrar till att utveckla vård i livets slut/den palliativa rådet genom ordförandeskapet och deltagande i det palliativa rådet tillsammans med länets kommuner. Effekter Förbättrad medicinsk kvalitet Förbättra vården inom de kvalitetsindikatorer vi ligger under rikssnittet Milstolpar Q förbättra smärtskattning Rådets uppdrag är att säkerställa en jämlik palliativvård i Smärtskattning Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

9 PLAN 9 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus länet och ta fram förslag till förbättringar Förekomst av brytpunktsamtal Dokumenterad munhälsa VS bidrar till att utveckla vård i livets slut/den palliativa rådet VS deltar i arbetsgrupp tillsammans med primärvården Värdebaserad vård: Skapa en snabbare återkoppling av patientens upplevde kvalitet Behovs ordination av ångestdämpande VS bidrar till att utveckla vård i livets slut/den palliativa rådet Förbättra resultaten gällande diabetsvården Se aktivitet nr 1.2 i VP VS bidrar till att utveckla vård i livets slut/den palliativa rådet Presentation av pilot på sjukhusledningen och förslag till hur vi kan arbeta vidare / breddinföra (oktober). Kartlägga vilka verksamheter som använder hälsobladet till specifika diagnosgrupper /generellt Uppföljning av följsamhet till instruktionen Rökstopp inför operation Ta fram en kontaktperson inom varje klinik för HFSgruppens frågor Utvärdera och förstärka de insatser som gjorts/görs gällande informationsinsatser om sjukdomsförebyggande arbete via: E utbildning Hitta goda exempel som kan spridas vidare i verksamheten Förbättrade medicinska resultat Förbättrad kunskap och informationsspridning Förbättrad kunskap om sjukdomsförebyggande arbete och metoder Q skall kartläggningen vara färdig Q skall kartläggningen vara färdig Q skall kartläggningen vara färdig Varje klinik har en kontaktperson för HSF arbetet senast Q Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

10 PLAN 10 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Introduktion för nyanställda sjuksköterskor Information på apt Hänvisning till Hälsocenter Alla medarbetare skall genomföra E utbildning om levnadsvanor senast Q Utveckla den struktur och de arbetsformer som är nödvändiga för en kunskapsstyrning Stimulera klinisk forskning och utveckling samt höja den vetenskapliga kompetensnivån inom VS Se aktivitet nr 2.1 i VP Se aktivitet nr 2.2 i VP LÄNK LÄNK Intention (Målområde 3 Nöjda och trygga invånare ) Västmanlands invånare har förtroende för och är nöjda med landstingets tjänster. Resultatmål Nuläge Frekvens Invånarnas förtroende för landstingets hälso och sjukvård ska öka år från år och 2015 uppgå till 70 % Andel av befolkningen som anser att väntetiderna i hälso och sjukvården är rimliga ska öka år från år och 2015 uppgå till 62,5% 2013: 59 % Å 2013: 52,5 % Å Andel patienter som får sin vård minst enligt vårdgarantin ska öka år från år Processmål 2013: Besök: 93 % Op/åtg: 91 % Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 60/60 ska uppgå till 80 % Dec 2013: Besök: 72 % Åtgärd: 81 % Andel patienter som väntat högst fyra timmar på akutmottagningen ska öka till 75 % 2 Dec % M, M, Ökad användning av Mina Vårdkontakter (mäts på landstingstotal nivå) Andel invånare som anslutit sig till Mina Vårdkontakter ska öka och 2015 uppgå till 30 % Uppdrag VS ska i sin förvaltningsplan redovisa aktiviteter med vilka man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande 2013: 18 % 2014: 21% 2 Ledtid. Andel patienter som genomgått alla provtagningar/undersökningar, fått sina ordinationer och lämnat akutkliniken inom 4 timmar. Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

11 PLAN 11 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus styrdokument: Strategi för tillgänglighet (redovisas hösten 2014 och inkluderar bl a bemötande, information/delaktighet, telefontillgänglighet) Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Handlingsprogram för barnkonventionen i LTV 2014 Landstinget Västmanlands e hälsoplan Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Följa remissinflödet M, Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag inom målområde tre Effekter Milstolpar Aktivitet för att utöka basutbudet av mina vårdkontakter (MVK) med Q målet att alla verksamheter har ett gemensamt utökat standardutbud Förbättrad tillgänglighet för medborgarna och effektivare processer för verksamheten implementering av minst 7 8 tjänster i MVK Införa direkt tidbokning via MVK/Cosmic med målet att alla verksamheter har samma standardutbud Ny telefoni, VS deltar i arbetsgrupp för införande Barnkonventionen : Pilotprojekt på Onkologkliniken barn som närstående Se ovan Problemfritt införande Projektet förväntas leda Milstolpe att minst 5 verksamheter infört tidbokningen under 2015 och därefter succesiv utökning. Breddinfört Breddinförande start 2015 med start i Fagersta därefter Sala och Köping. Sist i Västerås Tillsätta 25% barnrättsombud Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

12 PLAN 12 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Värdebaserad vård: Definiera och tillgodose behovet av vårdplatser för akut och planerad verksamhet. Värdebaserad vård: Ökad operationskapacitet Fortsatt arbete med ledningsläkare på akutmottagning en i Västerås Projekt utskrivningssamordnare till att specifika aktiviteter tas fram för att förbättra arbetet med barn som närstående Se aktivitet nr 1.1 i VP Se aktivitet nr 1.3 i VP Kortare vårdtid på akutmottagningen Se projektplan BIFOGA Starta pilotarbete Utvärdering LÄNK LÄNK 70% % 2016 Utvärdering av projektet våren Införande av funktionen hösten 2015 Intention 4.2 Processperspektiv Landstingets verksamheter utförs på rätt nivå i säkra, sammanhållna processer och med god hushållning av resurserna Resultatmål Nuläge Frekvens Antal patienter som drabbas av allvarlig vårdskada ska minska Patienterna ska få en större andel av sin öppenvård i primärvården. Öka med två procentenheter per år. LtV VS Å : 55,2 % Å Landstingets negativa miljöpåverkan ska minska år från år 2013: Minskar Å Verksamheten ska bedrivas effektivt med god kostnadskontroll Å Processmål Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

13 PLAN 13 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Samtliga avvikelser ska vara klassificerade och allvarlighetsbedömda senast inom 4 veckor för händelsen: Andel klassificerade avvikelser ska 2015 uppgå till 100 % Andel inom fyra veckor allvarlighetsbedömda avvikelser ska 2015 uppgå till 100 % Kostnaderna för DRG poäng inom den somatiska slutenvården ska inte överstiga genomsnittet för länssjukhusgruppen. Uppdrag VS ska i sin förvaltningsplan redovisa aktiviteter med vilka man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande styrdokument och prioriteringar: Verksamhetsplan för patientsäkerhetsarbete Plan för processutveckling/ orientering (kommer under hösten 2014) Miljöpolitiskt program (med prioritet på transporter, produkter och avfall samt utbildning) Handlingsplan för utveckling av styrning och ledning med hjälp av DRG och KPP Kompetensöverföring/överföring av arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier En handlingsplan utifrån Patientsäkerhetskulturenkäten ska vara upprättad med minst två förbättringsområden senast VS ska redovisa hur förvaltningen avser att: Medverka i utvecklingsarbetet kring suicidprevention som kommer att initieras av Landstingskontoret Införa lustgasdestruktör (Kvinnokliniken) Minska förskrivning av antibiotika och diklofenak Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag 2013: 65 % 2013: 75 % 2013: Värdet ges hösten 2014 Å Återinläggningar inom 30 dagar Undvikbar slutenvård Kvalitetsparametrar enligt målrelaterat ersättningssystem, fastställs hösten 2014 Vårdproduktion enligt överenskommen specifikation M, M, M, M, Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag Effekter Milstolpar Införande av lustgasdestruktör. VS ingår i projektgrupp för Se projektplan BILAGA Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

14 PLAN 14 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus införande VS bidrar aktivt i projekt för införande av Läkemedelsautomater Säkerställa att samtliga medarbetare genomgår e utbildning i grundläggande miljöarbete senast utgången 2017 VS bidrar till att minska miljöpåverkan från tjänsteresor samt från produkter och avfall, se VS handlingsplan för det miljöpolitiska programmet VS bidrar aktivt till att minska användandet av antibiotika genom aktivt deltagande i projekt; Implementering och uppföljning av Infektionsverktyget Uppföljning av infektionsverktyget för att säkerställa korrekt förskrivning av antibiotika Säkerställa att VC genomgår chefsutbildning i patientsäkerhet Tema arbete med workshop runt patientsäkerhet kommer att anordnas i samarbete med patientsäkerhetsteamet Minst tre verksamheter skall använda Markörbaserad journalgranskning/alternativt använda rutinkollen Implementering av Dörr till dörr processen. Säkerställa att de processer som finns idag fungerar via processägare Se projektplan Ökad miljökompetens Minskad miljöpåverkan Följsamhet till riktlinjer gällande antibiotika ordinationer Ökad kunskap ger bättre patientsäkerhet Förbättrad patientsäkerhet Förbättrad patientsäkerhet genom en kvalitetssäkring att man gör rätt och följer nationella vårdprogram/riktlinjer Framtagande av fem åtgärder som kan förbättra patientens väg genom vården skall breddinföras. Etablerad processorganisation BILAGA Varje år skall minst 1000 medarbetare genomgått utbildning Årlig uppföljning Årlig uppföljning. Därefter utöka utbildningskravet att gälla även för EC Två tillfällen är inplanerade, våren och hösten 2015 Årsuppföljning Uppföljning delår/år Årlig uppföljning Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

15 PLAN 15 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus för befintliga processer MAVA och akutmottagningen i Västerås skall vara delaktig i den övergripande utvecklingsarbetet kring suicidprevention Strukturerad analys av Lex Maria, förra årets lex Maria. VS deltar aktivt i analysledarorganisation De verksamheter som har de flesta VRI/trycksår/fallskador kommer att punktmarkeras VS deltar aktivt i trycksårsgruppen Framtagande av en förvaltningsövergripande handlingsplan där tre utvalda områden kommer att punktmarkeras Överlämningar och överföringar av patienter och information arbetsbelastning och personaltäthet Säkerställa vårdkedjan mot psykiatrin och vårdcentralerna Förbättrad patientsäkerhet Mindre trycksår Genomgång två gånger per år, vår och höst Mäts och följs upp på helår Säkerställa under Q2 att det pågår aktiviteter utifrån klinikspecifika handlingsplaner samt benägenhet att rapportera händelser Säkerställa att Strålsäkerhetsarbetet sker enligt framtagen verksamhets och aktivitetsplan Optimerad patientsäkerhet gällande arbete med joniserande strålning på Västmanland sjukhus Säkerställa att verksamhetschefer på berörda kliniker följer verksamhetsplan för strålsäkerhet (uppföljning delårsvis). Säkerställa att arbete med KPP analyser och analys av DRGkostnader fortgår enligt fastställd handlingsplan. Fastställa klinikegna aktvitetsplaner som ska följas upp en gång per år. Bidra till bättre kvalitet på den medicinska registreringen i Cosmic samt bättre DRG kodning via deltagande på utbildningar och egna informationsinsatser. Minskad kostnad per DRG poäng Minskad kostnad per DRG poäng Klinikanalyser och aktivitetsplaner framtagna i januari Färre felaktigheter vid nivå 3 genomgångar under 2015 jämfört Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

16 PLAN 16 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus med Medarbetarperspektiv Intention Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser, och en professionell uppdragsgivare. Resultatmål Nuläge Frekvens LtV VS Värdet på Nöjd medarbetarindex ska vidmakthållas eller öka 2013: : 76 Vart annat år Värdet på Chef och ledarskapsindex ska öka och senast 2017 vara i nivå med medarbetarindex 2013: : 71 Vart annat år Minskad sjukfrånvaro 2013: 5,8% Ökad frisknärvaro 2013: 54,4% Processmål 2013: 5,9% 2013: 54,0% År År Uppdrag 5.A VS ska i sin förvaltningsplan redovisa aktiviteter med vilka man avser styra verksamheten med utgångspunkt i målen ovan och följande prioriteringar: Kompetensförsörjning/kompetensförsörjningsplaner Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Sjukfrånvaro Antal rehabärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (Stickskador, hot/våld) Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag Effekter Milstolpar 5.A Arbetsmiljö Delta i arbetet med att ge chefer stöd och kunskap om medarbetar och lönesamtal, lönekriterier samt Minskad sjukfrånvaro Ökad frisknärvaro Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

17 PLAN 17 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus kompetensutvecklingsplaner. Delta i projekt hälsofrämjande ledarskap. Delta i projekt önskad sysselsättningsgrad Delta i arbetet med att åstadkomma hälsosamma och verksamhetsanpassade arbetstider utifrån behov, kompetens och tillgängliga resurser (optimal bemanning). 5.A Kompetensförsörjning Delta och bidra i arbetet med att genomföra och tyddliggöra uppdraget med arbetsgivarvarumärket. Delta i utvecklingsarbetet kring AT och ST och gemensam rekryteringsprocess för läkare och planering för landstings gemensam läkarfördelning. Initiera och delta i arbetet med introduktionsår för i första hand sjuksköterskor. Delta i arbetet med utbildningsverksamhetens roll i kunskapsorganisationen, VFU, kompetenskort och samarbete med MDH/kommuner m fl. Delta i arbetet med bemannings och arbetsorganisation genom att driva arbetet med kompetensöverföring, tillvarata, rekrytera, ställa om och avveckla kompetens. Utveckla arbetet med åtgärder för att rekrytera och behålla kompetenser inom bristyrken. Optimal bemanning utifrån behov, kompetens och tillgängliga resurser Bättre rekryteringsmöjligheter. Ökad medarbetarindex. Ökad kompetens. Minskad personalrörlighet. Minskad kompetensbrist. Ökad produktivitetet. 5.A Chefsförsörjning Bättre ledarskap. Delta i arbetet med att vidareutveckla och införa ledarutvecklingsprogrammet utbildning, ledarsstöd och program för framtida chef Planera, delta och ta initiativ till att utreda, utveckla stödet till chefer i deras uppdrag sam utveckla arbetet vad ska en chef göra/kunna. Nöjdare chefer. Nöjdare medarbetare. 5.A Lönebildning Tyddliggöra roller och Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

18 PLAN 18 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Delta i arbetet med att skapa en stabil lönebildningsprocess med budgetarbetet Delta i arbetet med att analysera lönestrukturer, löneläge, lönespridning och löneglidning för att bidra till en långsiktig strategi. Utveckla kunskap och en gemensam arbetsgivarhållning med lönestrukturer i syfte att behålla och rekrytera personal. ansvar. Ledarskapet och medarbetarskapet utvecklas. Intention 4.4 Ekonomiperspektiv Den finansiella ställningen ska vara stark så att landstinget långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer. Resultatmål Nuläge Frekvens Det ekonomiska resultatet för landstinget ska uppgå till 75 miljoner kronor 2015, 151 miljoner kronor 2016 och 157 miljoner kronor 2017 Prognos april mkr M, Den totala låneskulden inkl LÖF får vid utgången av resp år högst uppgå till 860 miljoner kronor 462 mkr Processmål Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget för VS. Uppdrag VS ska i sin förvaltningsplan, utöver vad som ingår i perspektiven ovan, redovisa ytterligare åtgärder som krävs för att uppnå ekonomisk balans. I detta ingår att tidigare beslutade planer uppdateras och att de ekonomiska effekterna är mätbara och kan följas upp enligt överenskommelse. Löpande uppföljning utöver processmål och uppdrag Prognos april mkr M, M, Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

19 PLAN 19 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Antal arbetade timmar Periodresultat och helårsprognos o Bruttokostnadsutveckling o Utfall jämfört med föregående år o Helårsprognos jämfört med budget Kostnader för anställda och inhyrd personal Investeringar M, M, M, M, M, M, Aktiviteter för att säkerställa mål och uppdrag Effekter Milstolpar Följa upp och analysera effekter av genomförandet av aktiviteter enligt verksamhetsplan 2015 för att på sikt nå en minskad kostnadsutveckling. Lägre kostnader från 2016 Fortsatt arbete med aktiviteter i förvaltningsplan : Intensifiera genomförandet av redovisat åtgärdsprogram för balans mellan ekonomi och verksamhet, se bilaga Ekonomi i balans Lägre kostnader Säkerställa ekonomikunskaper. Effektivare administrativ hantering av den högspecialiserade vården. Säkerställa att ekonomiska effekter finns med i beslutsunderlag inför verksamhetsförändringar Uppdatera rutiner inom förvaltningen för fakturahantering (sänka kostnaden för kundförluster samt för försent betalda fakturor). Delta och bidra i de uppdrag som centrumbildningarna fått angående Ekonomi i balans för Västmanlands sjukhus (LS beslut ): Lägre kostnader Produktion (CHSU) Internhandel (CEVA) Mäta (CEVA) HR/Ledarskap/styrning (CHR) IT stöd (CIT) Kunskapsstyrning (CHSU) Ordning och reda. Nå en ökad efterlevnad av policys och rutiner, så som AB, delegationsordningar mm Översyn och uppdatering av prislistor för den öppna specialistvården. Säkerställa att rätt fakturering sker i samband med införandet av ny Patientlag från Stöd i detta arbete skall ske i separat projekt med syfte att förbättra rutiner och IT stöd i denna process. Delta i dialog kring hanteringen av de 45 mkr som för 2015 finns avsatt i Sänkta kostnader Högre och mer korrekta intäkter Bättre Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

20 PLAN 20 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus LS anslag för tillgänglighetssatsning. tillgänglighet och lägre kostnader för LtV. 5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 5.1 Ersättningar Landstingsfullmäktige har beslutat om följande ram för Västmanlands sjukhus: 3 548,0 miljoner kronor för år ,7 miljoner kronor för år ,5 miljoner kronor för år 2017 I samband med arbetet med förvaltningsplanen har ersättningen delas upp i en målrelaterad del och en fast del till förvaltningen Målrelaterad ersättning Nedanstående skrivning är preliminär års målnivåer för ersättning styrs av de kvalitets och patientsäkerhetskrav som Centrum för hälso och sjukvårdsutveckling (CHSU) fastställt i dialog med Västmanlands sjukhus. Regelverk avseende den målrelaterade ersättningen framgår i dokumentet, Målrelaterad ersättning specifikation och regelverk Detta regelverk tas fram under hösten 2014 av Centrum för ekonomi och verksamhetsanalys (CEVA) och CHSU i dialog med Västmanlands sjukhus. Den målrelaterade ersättningen utgör en rörlig ersättningsdel till förvaltningen som utges utifrån grad av måluppfyllelse senast vid varje tertialbokslut. Förvaltningen ansvarar själv för hantering av de rörliga delarna gentemot klinikerna. Den målrelaterade ersättningen utgör två procent av den totala ersättningen Andel målrelaterad ersättning kan förändras mellan åren under planperioden. För VS innebär detta att den fasta ersättningen under 2015 uppgår till mkr och att totalt möjlig målrelaterad ersättning uppgår till 71 mkr. Målrelaterad ersättning 2015 omfattar nedanstående fem variabler som vardera maximalt omfattar 1/5 av den totala målrelaterade ersättningen. Målnivåer inom parentes är de målnivåer som gällt Målnivåer för 2015 ska ses som preliminära förslag att fastställa i regelverket under senhösten 2015, se ovan. Variabel nr 5, Infektionsverktyget, har inte tillämpats 2014 då utvärderingsmetod och baseline varit under utveckling och beräknas bli klart först under senhösten Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

21 PLAN 21 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Kvalitetsvariabel Mål 100 % ersättning Mål 50 % ersättning Ingen ersättning Andel riskbedömda patienter i Senior Alert av totalt inskrivna patienter över 70 år. Mäts per månad Andel av riskbedömda patienter med risk som fått minst en planerad åtgärd genomförd. Mäts per månad Andel diagnossatta vårdtillfällen. Mäts per månad Andel diagnossatta läkarbesök. Mäts per månad Prel: Andel godkända svar vid uppföljning av tillämpning av Infektionsverktyget. Mäts per månad 65% (65%) 40% (40%) <40% (<40%) 80% (80%) 70% (70%) <70% (<70%) 98% (98%) 93% (93%) <93% (<93%) 95% (95%) 90% (90%) <90% (<90%) 75% 50% <50% Fördelningen av landstingsersättning inom förvaltningen Nedan redovisas hur ramen för landstingsersättningen, 3 548,0 mkr fördelas inom förvaltningen: Belopp i mkr Verksamhet Fast ersättning Möjlig målrelaterad ersättning Total möjlig ersättning Kirurgi 372,1 7,6 379,7 Ortopedi 353,4 7,2 360,7 Ögonkliniken 97,9 0,8 98,8 Kvinnokliniken 209,6 4,3 213,8 Medicinkliniken 708,2 14,5 722,7 Fysiologi Infektion 76,8 1,6 78,4 Öron 123,4 1,0 124,4 Barnmedicin 218,6 2,7 221,3 Operation 8,2 0,03 8,3 Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

22 PLAN 22 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Radiologi 16,2 0 16,2 Urologi 82,2 1,7 83,8 Onkologi 166,9 3,4 170,3 Hud 38,4 0,3 38,7 Reumatologi 100,7 0,8 101,5 Kärlkirurgiska kliniken 74,3 1,5 75,8 Akutkliniken 206, ,8 Laboratoriemedicin Medicinsk teknik och fysik Sjukresor 2,0 0 2,0 Västmanlands Sjukhus Gemensamt 168,5 14,4 182,9 VS Köping 278,7 5,7 284,4 VS Sala 56,2 1,1 57,4 Geriatrik och Rehabmedicin 117,9 2,4 120,3 SUMMA 3 477,0 71, ,0 Förvaltningen erhåller den fasta ersättningen med 1/12 per månad. Skugguppföljning av en rörlig DRG baserad ersättning ska genomföras Ersättning tandvård Ersättning till specialist och sjukhustandvård sker enligt överenskommelse med Vårdval Övergångsersättning I landstingsstyrelsens anslag finns 40 miljoner kronor reserverade i så kallad övergångsersättning för Västmanlands sjukhus avseende För att få tillgång till denna ersättning skall Västmanlands sjukhus följa och genomföra 2015 års aktiviteter i den handlingsplan för produktionsstyrning som tas fram gemensamt mellan Landstingskontoret och Västmanlands sjukhus Tillförda medel för riktade åtgärder Tabellen nedan visar vad som tillförts ramen, utöver uppräkning och jämfört med vad som ingår i Landstingsplan Belopp i miljoner kronor Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

23 PLAN 23 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Västmanlands sjukhus Lönesatsningar sjuksköterskor som gjordes från ,8 15,8 15,8 Tarmcancerscreening 2,7 3,0 2,8 Patientrörlighet EU 4,4 6,0 7,1 Ramförstärkning 60,0 60,0 60,0 För 2016 och 2017 är merparten av beloppen ovan uppräknade med LPIK exkl läkemedel. Förvaltningen erhåller extra landstingsersättning från landstingsstyrelsens anslag 2015 för följande: Kompetensutveckling när läkemedelsindustrin och medicinsk teknik upphör med finansiering 3,5 miljoner kronor Prishöjning patientmat utöver 2,3 procent 0,4 miljoner kronor Avgiftsfrihet 85 åringar och äldre 4,8 miljoner kronor Från 2016 och framåt kommer ersättningen att tillföras ramarna/köparnas ramar. 5.2 Intäktsfinansierade verksamheter För verksamheter som är intäktsfinansierade och säljer till verksamheter utanför Västmanalands sjukhus är den generella prisuppräkning max 2,3 %. (LPIK exklusive läkemedel med effektiviseringskrav på 0,5 procentenheter). Tabellen nedan visar prisförändring i procent, pris och volymförändring samt total beräknad intäkt för intäktsfinansierade verksamheter Verksamhet Prisförändring i procent Prisförändring i mkr Volymförändring i mkr Total beräknad intäkt i mkr Röntgenkliniken 2,3% 4,7 3,0 207,0 Laboratoriemedicin 1,8% 3,9 10,6 214,3 Operationskliniken 2,1% 6,5 E/T 323,0 Fysiologkliniken 2,3% 1,0 1,1 40,1 Medicinsk Teknik 2,3% 0,4 0 16,4 Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

24 PLAN 24 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus 5.3 Resultatreglering Enligt landstingsfullmäktiges beslut den , uppgår Västmanlands sjukhus reglerade resultat till 88,0 miljoner kronor. Sedan 2009 tillämpas en resultatregleringsmodell där det reglerade resultatet ska återställas inom två år. Västmanlands sjukhus har till landstingsstyreslens sammanträde den 17 december 2014 inkommit med begäran om uppskov med återställande av reglerat resultat. 5.4 Investeringar Förvaltningens planeringsramar för inventarier och utrustning uppgår till 68 miljoner kronor 2015, 75 miljoner kronor 2016 och 70 miljoner kronor Nedan framgår större planerade investeringar 2015 samt förväntade effekter av dessa. Större (över 1,5 mkr) investeringar 2015 Motiv* Investeringsbelopp (mkr) Förväntad effekt Datortomograf, lab 22 reinvestering 6,0 Lägre strålning och högre bildkvalitet. Ökad produktion då vissa undersökningstyper ej går att genomföra på befintlig utrustning 4 st ambulanser reinvestering 5,0 Lägre reparationskostnader 3 st autoklaver reinvestering 4,5 Befintliga är 12 år gamla. Lägre sårbarhet med ny utrustning Utrustning till behandlingsrum reinvestering 2,4 Utdömd utrustning. Utrustning för att kunna behandla patienter 8 enheter 2 st ultraljudsapparater 2 st C bågar till kirurgoperation LIS till Klinisk Mikrobiologi 3 st Hematologiinstrument reinvestering 2,2 Utrustning för att kunna behandla patienter reinvestering 2,0 Minskad sårbarhet, ökad kvalitet reinvestering 2,0 Samordningsvinster då det blir samma system som Klinisk Kemi beräknas köpa in hösten reinvestering 2,0 Ersätter befintlig system med stora driftstörningar. Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

25 PLAN 25 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Blodbuss nyinvestering 1,8 Säkra och samordna blodförsörjningen i länet Vagnstvätt nyinvestering 1,5 Effektivare flöden 5.5 Budget och produktionsplan Budget Förvaltningens arbete med att nå en ekonomi i balans fortsätter från tidigare år. På uppdrag av landstingsstyrelsen har under 2014 ett långsiktigt arbete startat upp för att kunna möta de krav som ställs. Full effekt av detta arbete kommer dock inte att kunna nås förrän tidigast Förvaltningen bedömer för 2015 att kvarstående underskott att hantera uppgår till 120 miljoner kr. I bedömningen finns ökade kostnader som inte ryms i beslutade ramar. Vidare bedöms nya effekter för redan uppstartade kostnadssänkande program uppgå till 50 miljoner kr för När det gäller effekterna av under året påbörjat arbete beräknas de i huvudsak falla ut först Genom effekterna av de kostnadssänkande programmen beräknas kostnadsutvecklingen 2015 sjunka med ca 2,0% enheter i förhållande till Ett viktigt stöd för att nå full effekt i arbetet med att nå balans mellan ekonomi och verksamhet är att patientinflödet till förvaltningen sjunker samt bemanningsläget stabiliseras. Obalansen på 120 miljoner kr är redovisad som en reducering av personalkostnader i personalkategori 00. Budget i detalj återfinns i bilaga Produktionsplan Nedan redovisas förvaltningens produktionsplan utifrån den kapacitet som förvaltningen bedömer kan hanteras inom lagd budget. Typ av besök Plan 2015 utifrån egen kapacitet Prognos 2014 inkl. extra tillgänglighetssatsningar med separat finansiering Utfall 2013 inkl. extra tillgänglighetssatsningar med separat finansiering Vårdtillfällen Vårddagar Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

26 PLAN 26 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus Läkarbesök Sjukvårdande behandling Operationer, dagkir o klinikegna Operationer, Slutenvård *) *) *) Förändrad redovisningsmetod mot INTERN KONTROLL Förvaltningens granskningsområden framgår i sammanställningen nedan. Kontrollområde Kontrollmål Kontrollmoment Väsentlighet och risk bedömning Brandskydd Efterlevnad av rutin/instruktion för brandskydd Kontroll av att rutin/ instruktion för brandskydd följs. Mycket allvarlig/ möjlig (Centuri 193) Miljö Efterlevnad av miljöpolicy, miljömål och miljöinstruktioner Kontroll av arbetet med miljöpolitiska programmet och miljöcertifieringen Allvarlig/ möjlig Säker kontanthantering Att instruktion för säker kontanthantering följs (Centuri 869) Kontroll av att rutinerna för hantering av kontanter sker enligt fastställd instruktion. Kännbar/ möjlig Uppdragsprojekt Att redovisade uppdragsprojekt har extern finansiär och att aktiviteter sker. Stickprov av dokumentation och redovisning av uppdragsprojekt. Lindrig/ möjlig Utskrivningsklara Att instruktion för hantering och Stickprovskontroll av att utskrivningsklara patienter Kännbar/ möjlig Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

27 PLAN 27 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus patienter fakturering av utskrivningsklara patienter följs faktureras då betalningsansvaret övergått till kommunen. (Centuri 8047) Systematiskt logguppföljning Efterlevnad av instruktion beträffande loggranskning (Centuri 3453) Beskrivning av berörda verksamheter gällande efterlevnad gällande omfattning, ansvar, tillvägagångssätt och dokumentation. Allvarlig/ sannolik Systematiskt arbetsmiljöarbete Att riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete följs (Centuri 12773) Stickprovskontroll av att årlig uppföljning sker av det systematiska arbetsmiljöarbetet Mycket allvarlig/ möjlig Kontroll av löneutbetalningar Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Stickprovskontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma. Allvarlig/ möjlig 7 INTERN REFERENS Denna förvaltningsplan är beslutad av Landstingsstyrelsen , xxx. Diarienummer: LTV 14xxxx 8 UNDERSKRIFTER Denna förvaltningsplan har upprättats i två exemplar, varefter förvaltningsplanen undertecknats och fördelats med exemplar till vardera part. Västerås [Skriv datum] Västerås [Skriv datum] Landstinget Västmanland [Skriv förvaltning] Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

28 PLAN 28 (28) Förvaltningsplan för Västmanlands sjukhus [Skriv namn] [Skriv namn] Utfärdad av: Annette Daneryd Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

29 Verksamhetsplan 2015 Västmanlands sjukhus

30 Vision Det hälsofrämjande landstinget bidrar till ett gott liv för alla. Alla som behöver ska ha tillgång till vård av hög kvalitet. Invånarna är delaktiga med tilltro till en levande demokrati. Landstinget Västmanland Värdegrund Landstinget Västmanland ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och ska bemötas med respekt. Alla människor ska ges förutsättningar för god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla involverade parter. Landstinget ska hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov. Västmanlands sjukhus Förvaltningen har ett länsövergripande ansvar att bedriva ambulanssjukvård, kirurgisk och medicinsk specialistsjukvård, specialisttandvård och serviceverksamhet för diagnostik, hjälpmedelsverksamhet och medicinsk teknik och fysik. All verksamhet ska bedrivas utifrån lagar, föreskrifter och landstingsövergripande styrdokument och avtal. Vård ska ske utifrån evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet och utifrån den enskilda patientens behov. Alla kontakter/vård ska ske med respekt för individen oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, social tillhörighet eller geografisk hemvist. Internkontrollen ska säkerställas och övergripande styrkort ska följas upp enligt mätplan. Planperioden ska präglas av ett hälsoinriktat och miljömedvetet arbetssätt. Förvaltningen ska intensifiera sitt miljöarbete utifrån landstingets miljöpolicy och program. Långsiktiga målsättningar Rätt vård i rätt tid Göra rätt från början Vård på rätt vårdnivå Hög tillgänglighet Sjukhuset ska ha hög tillgänglighet och utgå från patientens bästa i vårdkedjans alla steg. Samtidigt har vi en helhetssyn i omhändertagandet som innebär att alla länets invånare får en vård som hör till den bättre i landet. Vården vi bedriver ska präglas av hög kompetens och goda resultat. Patienten ska bli mer nöjd med bemötande och delaktighet. Tillgängliga resurser är begränsade. Det innebär för oss att patienten ska omhändertas på en nivå som motsvarar behovet. På så sätt får vi våra resurser att räcka till alla. Samverka för patientsäkra och effektiva vårdprocesser Utveckla ett hälsoinriktat och miljömedvetet arbetssätt Skapa effektiva vårdkedjor och processer Säkra en effektiv produktion Säker vård Hög medicinsk kvalitet Undvika vårdskador Sjukhuset utför evidensbaserad vård med hög kompetens. Med patientsäkerheten i fokus uppnår vi goda resultat utan kvalitetsbristkostnader. Vi tar alla ansvar för och tänker på patientsäkerhet i det dagliga arbetet. Vi ska öka riskmedvetenheten och ha ett riskreducerat arbetssätt Långsiktiga strategier Säkra kompetensförsörjningen på alla nivåer Skapa en attraktiv arbetsplats med vi känsla Stimulera forskning och utveckling Stimulera kompetensöverföring och omvärldsbevakning Ekonomi i balans Vård anpassad till våra resurser Säkra rätt kompetens och bemanning Sjukhuset ska reducera sitt underskott i etapper till år 2015 då ekonomin ska vara i balans. Det innebär att sjukhusets intäkter och kostnader ska vara lika stora. För de medel som är tillgängliga ska sjukhuset producera vård till en volym och kvalitet som motsvarar uppsatta mål för verksamheten. För att uppnå detta behöver förvaltningen säkra rätt kompetens och bemanning. Väga in ekonomin i alla beslut Utveckla ekonomisk styrning och uppföljning Effektivisera prioritera våga välja Skapa ekonomisk medvetenhet

31 Långsiktiga målsättningar Rätt vård i rätt tid Göra rätt från början Vård på rätt vårdnivå Hög tillgänglighet Säker vård Hög medicinsk kvalitet Undvika vårdskador Vård anpassad till våra resurser Säkra rätt kompetens och bemanning Ekonomi i balans Nuläge + Tillgänglighetsmålet uppnås av flera kliniker. + Det hälsofrämjande arbetet är påbörjat. + Flera verksamhetsövergripande vårdprocesser har införts. + Ledande kvalitet inom spetsområden baserat på FoU. Ökad efterfrågan på vård För hög beläggningsgrad på disponibla vårdplatser Interna arbetssätt, processer och patientflöden kan förbättras. Bristande operationsresurser. Patientupplevd kvalitet (PUK) behöver förbättras. Samverkan i vårdflöden med kommuner och primärvård behöver utvecklas. +Det finns struktur för analys och förbättringsarbete i öppna jämförelser +/ Medicinska spetsområden finns men är för få + Förekomst av VRI har minskat - Patientsäkerhetsarbetet behöver utvecklas - Vårdprocesser kan förbättras - För lite fokusering på kvalitetsmått i uppföljningen - Hög frekvens av trycksår - Bristande IT stöd för att uppnå säker vård - Kunskapsnivån och kompetensnivån på Västmanlands sjukhus behöver höjas +Kompetensöverföring mellan yrkesgrupper påbörjat +Ledningsgruppsutveckling pågår - Obalans mellan våra resurser och verksamhet - Kostnadssänkande åtgärder har inte haft avsedd effekt - Dåliga effektivitetsmått - Ökade kostnader till följd av satsning på förbättrad tillgänglighet, ökat vårdbehov och medicinsk utveckling - Brist på erfarna medarbetare - Ledarskap och arbetsorganisation är inte anpassat för att möta framtidens medarbetare Fokusområden 2015 Värdebaserad vård Kunskapsstyrning Ledarskap och organisation Kompetens och bemanning Aktiviteter 2015 Definiera och tillgodose behovet av vårdplatser för akut och planerad verksamhet. Öka operationskapaciteten. Skapa en snabbare återkoppling av patientens upplevda kvalitet. Utveckla struktur och arbetsformer för kunskapsstyrning Stimulera klinisk forskning, utveckling samt höja vetenskapliga nivån inom Västmanlands sjukhus Optimal bemanning utifrån behov, kompetens och tillgängliga resurser Chefsstöd (rekrytera, utveckla, stödja och avveckla chefer) Utveckla en lönestruktur i syfte att behålla och rekrytera personal Införande av introduktionsår för nyexaminerade sjuksköterskor

32 Prioriterade mått Frekvens Utgångsläge 2014 Rätt vård i rätt tid Målvärde 2015 Målvärde 2017 Patientens upplevelse av bemötande År ÖV 94 / SV 90 ÖV 96 / SV 92 ÖV 96 / SV 92 Patientens upplevelse av delaktighet År ÖV 80 / SV 73 ÖV 82 / SV 75 ÖV 82 / SV 75 Andel patienter som fått besök/åtgärd inom 60/60 dagar / 90/90 dagar Månad Besök: 72 % / 91% Åtgärd: 64 % / 89% Besök: 80 % / 100% Åtgärd: 80 % / 100% Besök: >80 % / 100% Åtgärd: >80 % / 100% Andel patienter som lämnat akutmottagningarna inom fyra timmar Månad 69,4 % 75 % 75 % Andel av befolkningen som anser att väntetiderna i hälso och sjukvården är rimliga År 52,5 % (2013) 62,5 % 62,5 % Beläggningsgrad Månad 95% (snittvärde jan nov) Antalet utlokaliserade patienter Månad 148 Snittvärde jan nov) 85% 85% 0 0 Säker vård Andel vårdrelaterade infektioner (VRI) Delår 3,8 % 3,8 % 3,8 % Andel indikatorer i Öppna Jämförelser som är i paritet med rikssnittet eller bättre År 66,8 % (2013) Antal patienter som drabbats av allvarlig vård skada År 14 st (2013) < 14 st Andel inom fyra veckor för händelsen klassificerade avvikelser Andel inom fyra veckor för händelsen allvarlighetsbedömda avvikelser Delår 65 % (2013) 75 % (2013) 100% 100% 100% 100% Ekonomi i balans Nöjd medarbetarindex Vartannat år 76 (2013) Chef och ledarskapsindex Vartannat år 71 (2013) Sjukfrånvaro Delår 5,9 % (2013) 5,8 % 5,7 % Frisknärvaro År 54 % (2013) 55 % 56 % Kostnad för övertid Månad 55 Mkr (prognos) 45 Mkr 25 Mkr Inhyrd personal (timmar) Månad (prognos) Helårsresultat jämfört med budget Månad 147 mkr (prognos) 120 Mkr 0 Mkr Jämförbar bruttokostnadsutveckling ska minska Månad 4,6% (prognos) 3 % 1 %

33 Dokumentnamn Aktiviteter för Ekonomi i balans (EiB) Västmanlands sjukhus, status och nuläge inför 2015 Beslutade i LS Bilaga till Förvaltningsplan VS Mål och genomförande av aktiviteter inom Västmanlands sjukhus Skapat datum Diarienummer Målområde Målvärde Ursprunglig beräknad ekonomisk effekt 2015 (Mkr) Ny uppskattad ekonomisk effekt 2015 (Mkr) Pågår enligt plan (nov 2014) Genomfört enligt plan (nov 2014) Avviker från plan avs genomföran de (nov 2014) Avviker från plan avs måluppfylel se (nov 2014) Ack. Utfall 2014, per 31/10 Kommentar till status eller avvikelser Minskad beläggningsgrad genom 85 % (totalt mål) - Färre överbeläggningar mot % - Färre återinläggningar mot % - Reduktion av vårdskador Fallskador, minskning mot % Trycksår, minskning mot %- enheter VRI <5% Reducerad arbetad tid mot ,5%- enheter 23,0 15,0 X X 97% 10,0 10,0 X X 1,2% De flesta aktiviteter pågår eller är avslutade, men vårdplatser tvingas hållas stängd p.g.a. bemanningsproblematik som eskalerat under Antalet återinläggningar har minskat med ca 3%, medan överbeläggningarna ökat med 18%. VRI når målet, analys av utfall för vårdskador pågår. De aktiviteter som inte är avslutade ingår nu i verksamhetsplan 2015 och kommer att få ett omtag. Arbetad tid har ökat under 2014 men beror framförallt på uppbemanning av undersköterskor för att täcka vakanta sjukskötersketjänster. De flesta av dessa aktiviteter ingår nu i verksamhetsplan 2015 och kommer att få ett omtag. Halvering av nyttjandet av bemanningsföretag mot 2012, timmar Minskad sjukfrånvaro till 5% Lägre lönekostnader sommarperioden mot 2013 Minskade kostnader DSK-insatser mot 2013 Minskad tid för hemgång för medicinskt färdigbehandlade patienter med vårdtid över 6 vdg mot % mot ,0 5,0 X X -12,9% 5% 4,0 2,0 X X 5,8% Lägre kostnad övertid 1,0 1,0 X X +3,0 Mkr Lägre 4,0 4,0 X X +0,6 Mkr Minskning antal dagar 2,0 2,0 X X Sänkt kostnad / DRG-poäng mot 2012 <41.372kr 7,0 0, kr Sänkta kostnader för kundförluster, räntor Sänkta 1,0 1,0 X X +1,6 Mkr och påminnelseavgifter mot 2013 kostnader Se ovan under arbetad tid. Aktiviteterna pågår och många av klinikerna når målet på 5%. På de kliniker som inte når målet intensifieras arbetet tillsammans med HR. Omtag pågår inför sommaren Sommaren 2014 påverkades av bemanningssituationen och ett genomförande enligt plan gick inte att verkställa. Samarbetet med kommunerna har förbättrats, men kostnaderna har ökat under 2014, framförallt p.g.a orsaker som inte sjukhuset kunnat påverka. Samarbetet med kommunerna har förbättrats, men antalet dagar har ökat under 2014, framförallt p.g.a orsaker som inte sjukhuset kunnat påverka. Utgår inför 2015, pga ingår i andra mål. Avviker mot mål för 2014 pga förändrad redovisingsprincip. Aktiviterna avslutade.

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Tandvårdsförvaltningen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Landstingets vision och värdegrund... 3 1.2 Verksamhetsidé... 3 1.3 Utmaningar... 3 2 Medborgare och kund... 4 2.1

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Landstingsplan och budget 2015-2017

Landstingsplan och budget 2015-2017 Landstingsplan och budget 2015-2017 FÖR ETT HÄLSOINRIKTAT LANDSTING Beslutad av landstingsfullmäktige 2014-12-xx 2 (73) INNEHÅLL 1 Politiskt förord... 7 2 Inledning... 9 3 Vision och värdegrund... 9 4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården

VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget 2012 NU-sjukvården Sida 1 (29) Dnr 19/2011 VERKSAMHETSPLAN med Detaljbudget NU-sjukvården Under förutsättning att styrelsen för NU-sjukvården beslutar 2011-12-16 109 Sida 2 (29) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING OCH

Läs mer

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Innehållsförteckning 1 Vision och målbild 2 1.1 Landstinget Kronobergs vision 2 1.2 Målbild

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (20) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 4 2. REGIONFULLMÄKTIGES MÅL... 5 Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare

Läs mer

Sida 1 (71) Dnr 22/2013. Årsredovisning 2012. NU-sjukvården. Styrelsen för NU-sjukvården 2013-02-01, 5

Sida 1 (71) Dnr 22/2013. Årsredovisning 2012. NU-sjukvården. Styrelsen för NU-sjukvården 2013-02-01, 5 Sida 1 (71) Dnr 22/2013 Årsredovisning 2012 NU-sjukvården Styrelsen för NU-sjukvården 2013-02-01, 5 Sida 2 (71) Innehåll 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS...5 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG...7 3.

Läs mer

Diarienummer: LS-LED15-0227 Verksamhetsberättelse 2014 Länssjukvårdsnämnden Helår 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Länssjukvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2013 - resultatbalansering

Verksamhetsberättelser 2013 - resultatbalansering 2014-03-12 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Verksamhetsberättelser 2013 - resultatbalansering Inledning I Landstingets årsredovisning redovisas resultatet av all den verksamhet som finansieras

Läs mer

Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet:

Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet: Årsredovisning 2013 Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning för år 2013 Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-04-08 MISSIV 2014-04-08

Läs mer

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013)

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Planerings- och beställarstaben 2014-09-26 Ingela Jönsson Tfn: 063-147762 E-post: ingela.jonsson@jll.se Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91 Närsjukvården i centrala Östergötland www.regionostergotland.se Dnr 2015-91 Bild Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 5 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Diarienummer: PVN-HSF13-013 Verksamhetsberättelse 2012 Primärvårdsnämnden Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 4 Väsentliga förhållanden

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Årsredovisning 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning S ammanfattning... 5 S Us uppdrag och uppföljning av vårdöverenskommelsen... 8 Patientperspektivet... 9 Sjukhusets mål i patientperspektivet...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Diarienummer K 0338-2013. Karolinska Universitetssjukhuset

Diarienummer K 0338-2013. Karolinska Universitetssjukhuset Diarienummer K 0338-2013 Karolinska Universitetssjukhuset Förvaltningsberättelse 2 (45) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förväntad utveckling 2013... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Verksamheten

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG 1 2 BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 Den 1 januari 2015 gick landstinget och regionförbundet samman och bildade Region Kronoberg. INVÅNARE MEDARBETARE

Läs mer