Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland"

Transkript

1 Dnr RS Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016

2 Kortare väntetider i cancervården Dnr SKL 15/06016 Redovisning sker i enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kortare väntetider i cancervården En mall för landstingens handlingsplaner för införandet av 2016 års standardiserade vårdförlopp (SVF) har tidigare tagits fram av RCC i enlighet med överenskommelsen. Målet med regeringens cancersatsning och överenskommelsen med SKL är att förbättra tillgängligheten inom cancervården genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att fortsatt införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp (SVF). Enligt överenskommelsen får de landsting som senast den 1 november 2016 lämnar in en redovisning enligt denna mall, med beskrivning av hur de arbetat enligt inlämnad handlingsplan under 2016, ta del av återstående stimulansmedel 203 mkr. Av redovisningen ska det framgå att de 13 nya SVF har införts senast den 1 november Ett SVF räknas som infört när en patient med välgrundad misstanke har genomgått utredning enligt SVF och startat behandling eller avslutats på annat sätt. Vidare ska det framgå av redovisningen hur landstingen arbetat med SVF som går över landstingsgränser. Det ska också framgå i redovisningen hur landstingen har arbetat med framtagen nationell PREM-enkät. Respektive regionalt cancercentrum (RCC) samordnar arbetet med redovisningarna vilka ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november

3 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp 1.1 Nuläge För närvarande har 18 SVF fastställts och fem av dessa infördes Beskriv nuläget för de fem SVF som landstinget implementerade under 2015 och beskriv också om utredningsgången fungerar som planerat? Vi har fortsatt vår ambition att göra ingången till cancervården mer tydlig och transparent för alla aktörer inom regionen. Det ska vara enkelt för patient och remittent att hamna rätt. Genom att en standardiserad vårdbegäran skickas till EN remissingång minskas antalet relationer i gränssnittet remittent/remissmottagare markant vilket säkrar en standardisering i början av patientens utredningsresa. I oktober 2015 startade Enheten för samordnad cancerutredning (Enheten), med uppgift att utgöra remissingång för flertalet av de standardiserade vårdförloppen. Enheten bemannas av ett multiprofessionellt/disciplinärt team (med kirurgiskt- onkologisk och palliativ kompetens) och kommer under 2017 att förstärkas med paramedicinsk kompetens. Förutsättningar för enheternas uppdrag och grundläggande arbetssätt: Kriterier för remittering välkända, transparenta och giltiga för ALLA patienter Standardiserad vårdbegäran med nödvändig information för säker leverans i nästa steg En remissingång för alla SVF i Region Östergötland Validering av kriterier Access till systemets förbokade tider för första åtgärd, t.ex. radiologi eller specialistbesök, i vårdförloppen Direkt personlig telefonkontakt för möjlighet till individanpassning, trygghet, ökad delaktighet och valfrihet Möjlighet att använda hela systemet parallellt med utredning till exempel rökavvänjning via primärvård, symtomlindring via smärtenhet, etablera kontakt med kommunala stödstrukturer Data genereras i ingången nödvändig för planering längre in i vårdförloppet till exempel operationsplanering Enheten utgör, tillsammans med utredningsenheterna på Vrinnevisjukhuset, Norrköping och Lasarettet i Motala, ansvariga enheter för SVF allvarliga, ospecifika symtom och SVF för patienter med okänd primärtumör. 3

4 Har det förändrade arbetssättet för dessa stabiliserats? Om inte, vilka utmaningar kvarstår? För de första fem SVF har arbetssättet stabiliserats och utvecklats sedan införandet. Nedan redovisas några iakttagelser och utmaningar för de första fem vårdförloppen: SVF Urinblåsa: Kriterierna gör att ett stort antal patienter med låg sannolikhet för cancer går in i SVF. Elva personer behöver utredas för att påvisa en person med urinblåsecancer. Personlig kontakt tas med alla patienter som inkluderas. Förloppet är stabilt och förbokade tider finns till inledande radiologisk undersökning och första läkarbesök. Bedömningen är att ledtiderna är snävt satta och svåra att uppnå, inte minst längre in i vårdförloppet. Rutiner för avkodning finns. SVF Prostata: Relevanta kriterier och ett stabilt förlopp. Personlig kontakt tas med alla patienter som inkluderas och även förbokade tider finns till första läkarbesök. En gemensam mottagning, urologisk/onkologisk, testas sedan några månader tillbaka. Ledtiderna bedömer vi kan nås i den inledande fasen men är svårare att uppnå i dagsläget till främst strålbehandling. Rutiner för avkodning finns. SVF Huvud/hals: Kriterierna för misstanke/välgrundad misstanke har inneburit vissa svårigheter kommunikativt. Personlig kontakt tas med patienter som inkluderas i SVF och förbokade tider till första läkarbesök har kunnat erbjudas i viss utsträckning. Rutin för kodning kan förbättras. SVF Matstrupe/magsäck: Vårdförloppet startar sent i patientens resa, vi har därför använt SVF a allvarliga symtom som en möjlig väg att fånga dessa patienter tidigare. Personlig kontakt tas med alla patienter som inkluderas och förbokade tider finns till första läkarbesök, inledande radiologi och om behov föreligger till ytterligare gastroskopering. Enheten ansvarar för utredning fram till MDK och även nytt arbetsätt med gemensam mottagning med kirurg, onkolog, palliativmedicinerare och kontaktsjuksköterskor startar i november. Rutiner för avkodning finns. SVF AML: Ett SVF där vi inte gjort några förändringar jämfört med hur vi tidigare tog hand om dessa patienter. Hematologiska kliniken tar snabbt kontakt och ansvarar för patienten under vårdförloppet. Vår bedömning är att vi uppnår ledtidskraven. Rutin för kodning kan förbättras. Hur har landstinget arbetat med resultatet utifrån de nationella mätpunkterna för de SVF som infördes 2015? Våra utdata bygger på KVÅ- kodning som görs i journal. Genom vår utdataportal, REBUS, kan vi kontinuerligt avläsa antalet startade vårdförlopp/avslutade vårdförlopp inom respektive SVF. Vi kan även söka ut data avseende patienternas hemkommun, kön och ålder för respektive vårdförlopp samt verksamhetsrelaterad information som remitterande enhet mm. Databasen har möjliggjort ett eget valideringsarbete och ger förutsättningar för en helt ny typ av uppföljning. I november kommer vi inom sydöstra sjukvårdsregionen att jämföra våra utdata för att identifiera eventuella skillnader i registrering och tolkning. Det pågår även ett utvecklingsarbete kring hur vi säkrar korrekt registrering för de patienter som kommer till oss från andra regioner/landsting. Under 2016 har vi inte haft fokus på övriga mätpunkter inom SVF utan sett det som nästa steg. Vi har valt att arbeta med att få en så hög andel patienter som möjligt inkluderas i SVF och att få de nya arbetssätten att fungera, detta i syfte att erbjuda patienterna förbättrade möjligheter att bli delaktig i planeringen av sin cancerutredning. 4

5 2. Införande av de 13 nya vårdförloppen under Införande Har landstinget infört samtliga 13 SVF? a) När började landstinget inkludera patienter i vårdförloppen? SVF Allvarliga, ospecifika symtom SVF Cancer utan känd primärtumör SVF Bukspottskörtel SVF Lever SVF Gallgång SVF Lungcancer SVF Myelom SVF Lymfom SVF Tjock- och ändtarmscancer SVF Bröstcancer SVF Hudmelanom SVF Primära maligna hjärntumörer SVF Äggstockscancer 9 maj 9 maj 19 september 19 september 19 september 19 september 19 september 19 september 3 oktober 3 oktober 10 oktober 10 oktober 10 oktober Genom införandet av SVF allvarliga, ospecifika symtom och SVF cancer utan känd primärtumör så har patienter inom andra SVF kunnat inkluderas under sommaren/hösten b) När infördes koordinatorfunktionen för respektive vårdförlopp? Vi har koordinatorsfunktionalitet på tre olika nivåer: Koordination av den generiska cancerutredningsprocessen genom Enheten i samverkan med regionens utredningsenheter: o o Samtliga koordinatorer har sjuksköterskekompetens då vi tidigt vill screena för livsstilsfrågor, fånga olika typer av medicinska- och omvårdnadsmässiga behov som exempelvis symtomlindring, utsättning av antikoagulerande läkemedel och tolkbehov men även identifiera personer med barn som anhöriga och personer i behov av kommunalt stödstrukturer. Patienter som behöver erbjudas stöd under vårdförloppet identifieras därmed tidigt, vilket vi ser som ett led i att förhindra undanträngning av dessa patienter. Koordination av respektive diagnosspecifik process, i de flesta fall från den tidpunkt då patienten har cancer. För de större diagnoserna behöver vi fortsätta att stödja teamen för att säkra t.ex. validitet i process, förbättringsarbete och processutveckling. För koordination av enskild patients resa har vi våra kontaktsjuksköterskor som nyckelpersoner. Enligt senaste kartläggningen från RCC, 128 stycken inom vår region. 5

6 c) När infördes obokade tider för respektive SVF? Obokade tider för inledande radiologi är infört för merparten av de 18 vårdförloppen och detta har gjorts i samband med införandet av respektive SVF, så även tider till första läkarbesök. Ett fortsatt arbete behöver göras för att kunna erbjuda förbokade tider längre in i vårdförloppen till exempel avseende palliativ hemsjukvård, palliativ kemoterapi och strålbehandling. d) Har införandet följt handlingsplanen eller har det skett justeringar? I så fall varför och på vilket sätt? Nej, vi fortsätter enligt plan genom att främst utveckla de arbetssätt som vi uppfattar ger patienten bättre möjligheter att påverka sin egen vårdprocess. Vi fortsätter med arbetet med att skapa en generisk process med standardiserad vårdbegäran, en remissingång, generisk dokumentation och produktionsplanering. 2.2 Stöd till utvecklingsarbete Hur har landstinget gett stöd till verksamheternas utvecklingsarbete med a) Införandet av välgrundad misstanke i primärvården? b) Införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? Avseende välgrundad misstanke så har vi utifrån de nationella dokumenten tagit fram kunskapsoch beslutsstöd för att underlätta för varje medarbetare oavsett arbetsplats vad som menas med välgrundad misstanke och vad som förväntas av varje medarbetare i mötet med den person som uppfyller dessa kriterier. Ytterligare informationsinsatser kommer att behöva göras och främst till den sjukhusspecialiserade vården då vi inledningsvis haft vårt fokus på primärvården. En uppföljningsbar och självinstruerande remiss med nödvändig information för hela utredningsprocessen har tagits fram för 15 av de 18 vårdförloppen. För de resterande tre vårdförloppen kommer en uppföljningsbar remiss att vara framtagen under första kvartalet Informationsinsatserna görs samlat i enlighet med regionens framtagna och uppdaterade kommunikationsplan. Enheten har också etablerat sig som en helpdesk för cancerutredning dit remittenter kan vända sig för att få hjälp med handläggandet av patienter. c) Införande av koordinatorfunktion? Syftet med enheten och koordinatorerna är att snabbt och likvärdigt kunna erbjuda patienterna tidig kontakt i den inledande fasen av SVF. Här har det för flertalet SVF erbjudits stöd av den centrala koordinatorsfunktion medan några SVF/verksamheter valt att tillsätta koordinatorer i den egna verksamheten, exempelvis för SVF bröst- och tjocktarmscancer. I samband med införandet av SVF görs en överenskommelse med involverade verksamheter på vilket sätt och i vilken omfattning enheten ska inneha ett patientansvar. Hur långt detta ansvar sträcker sig varierar mellan vårdförloppen och har ofta att göra med förloppets komplexitet och verksamhetens tidigare arbetssätt. Koordinatorsfunktion är även tillsatt på onkologiska kliniken. Se även punkt

7 d) Införande av obokade tider? Genom ett samarbete med den radiologiska verksamheten har våra koordinatorer succesivt fått tillgång till obokade tider till diagnostik. Det har också skapat möjligheten att erbjuda patienterna tider till diagnostik på alla tre radiologiska enheter inom regionen, vilket ger en ökad flexibilitet. 2.3 Utmaningar Beskriv utmaningarna med införandet av årets SVF: a) Hur har landstinget omhändertagit de utmaningar som beskrevs i handlingsplanen? Utmaningar Överlappning av symtom mellan de olika vårdförloppen KVÅ kodning slutkodning Utförda åtgärder Genom att vi tidigt introducerat SVF för allvarlig misstanke och cancer med okänd primärtumör har vi kunnat sänka tröskeln in till cancervården genom att kommunicera larmsymtom. Riktade informationsinsatser har genomförts och kommer att fortgå under våren Genom att utveckla sammanhållen dokumentation i process kommer kodningen att underlättas. KVÅ kodning över länsgränser Produktionsplanering i realtid Riktade informationsinsatser har genomförts och kommer att fortgå under våren Genom att utveckla gemensam dokumentation i samband med MDK. Genom att testa E-remiss. Utvecklat utdataportal med ingångsdata från Enheten och från de enheter som startkodar. Identifierat behov av produktionsplanering i hela systemet och inte bara i respektive vårdförlopp, inom exempelvis patologin. Konceptet med en ingång längre in i patientens resa vid senare övergångar som till exempel en gemensam operationsplanering för alla cancervård har diskuterats. 7

8 b) Har det uppstått oförutsedda utmaningar? Om ja, vilka? Hur har landstinget löst detta? Nej, inte helt oförutsedda. De vårdförlopp som införts under 2016 har inneburit en större variationer utifrån enskild individ inom respektive diagnosgrupp t.ex. avseende ålder, samsjuklighet, tumörstadium och eventuell spridning vid diagnos vilket påverkar prognos och därmed möjlighet till standardisering. Vi gjorde tidigt en förstudie avseende dessa variationer och såg behov av att vid sidan av implementering av SVF även implementera möjligheten till anpassade vårdförlopp. Det vi lärt är att: tidig personlig kontakt med varje patient gör att vi kan erbjuda patienten olika typer av stöd tidigt i patientens utredning och på så sätt anpassa vårdförloppet utifrån individens förutsättningar genom att samordnad utredningarna för SVF allvarliga, ospecifika symtom och SVF för patienter med okänd primärtumör så fångar vi upp patienter som annars riskerar att få en fragmenterad utredning. de nya arbetssätten ger förutsättning för en mer samlad och starkt aktör kring cancerutredning Genom Enhetens verksamhet, övriga koordinatorer och grupperingar kring utvecklingsfrågor har vi möjlighet att koordinera regionens kontinuerliga utvecklingsarbete i cancervården, skapa förutsättningar för produktionsplanering i realtid, minimera undanträngningseffekter men också möjliggöra en horisontell prioritering mellan de olika vårdförloppen. Genom att skapa en ingång för de standardiserade vårdförloppen ges förutsättningar att över tid utveckla system för ledning, samordning, prioritering, validering, transperens och förbättring av cancerprocesserna. För att bedriva det fortsatta utvecklingsarbetet har en gruppering tillsatts med medverkan från Enheten, övriga koordinatorer (verksamhet), Patientjournal (termer, konfigurering, kodning) och Utdata CI/BI (datafångst, bearbetning, rapporter). c) Hur har landstinget arbetat med att följa och åtgärda eventuella s.k. undanträngningseffekter? Vi bedömde tidigt att det finns risk för undanträngningseffekter som en följd av SVF. Undanträngning kan ske på flera nivåer: Inom samma diagnosgrupp (äldre vs yngre, män vs kvinnor, glesbygd vs storstad, svenska medborgare vs nyanlända, kuration vs palliation) Mellan olika diagnosgrupper inom cancerområdet Mellan cancer och non-cancer Genom den ovan beskrivna arbetssättet tror vi att det går att både motverka och synliggöra undanträngningseffekter. Några iakttagelser: Svarstider till patologi varierar ännu mellan diagnosgrupper och behöver balanseras på ett bättre sätt. Ledtider tenderar att bli längre för de äldre patienterna. Patienter som utreds med allvarliga symtom och som inte visar sig ha en cancer behöver kunna garanteras en fortsatt sammanhållen utredning om symtom kvarstår 8

9 2.4. Antal avslutade patienter Hur många patienter har genomgått och avslutat (påbörjat behandling eller avslutat av annan anledning) SVF fram till och med senast den 31 oktober 2016? Ange redovisningsdatum här. Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF. Standardiserat vårdförlopp Män Kvinnor AML 1 2 Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Huvud- och halscancer Matstrups- och magsäckscancer 18 6 Prostatacancer Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Bröstcancer 2 2 Cancer i bukspottkörteln och periampullärt 2 0 Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång 1 1 Cancer utan känd primärtumör, CUP 26 7 Lungcancer 0 2 Maligna lymfom 5 5 Malignt melanom 1 1 Myelom 1 1 Primär levercancer 1 1 Primära maligna hjärntumörer 1 0 Tjock- och ändtarms cancer 0 1 Äggstockscancer 0 3 9

10 2.5 Överföring av information Hur har landstinget löst frågor gällande överföring av information/data när flera landsting har ansvar för olika delar i ett enskilt SVF? I sydöstra sjukvårdsregionen har vi regelbundna gemensamma möten kring IT-frågor kopplade till SVF. Vi är överens om att datum för välgrundad misstanke om cancer (VGM) skall framgå på remissen till mottagande landsting/region, och att det är behandlande landsting/regions uppgift att rapportera till SKL. Denna rutin är ännu inte säkerställd och i detta samverkansforum har också diskuterats huruvida man istället skulle rapportera in patienterna till SKL när de kommit åter till eget landsting/region, utifrån de uppgifter som framgår i remissvaret. Frågan har lyfts till nationell nivå genom processamordnare/rcc Sydöst, rutinen är dock oförändrad. Hur har landstinget arbetat med resultatet utifrån de nationella mätpunkterna för de SVF som infördes 2015? I dagsläget uppfattar vi att data som presenteras nationellt ännu inte är fullt ut valdiderad. De interna resultat som finns för sydöstra sjukvårdsregionen fångar antal startade vårdförlopp och antal avslutade alternativt behandlingsstartade vårdförlopp. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att säkra korrekt registrering, validera egen data och utveckla våra möjligheter att använda resultaten på mer övergripande nivå. Vilka rutiner finns? Bifoga gärna rutiner/regelverk som implementerats. Sydöstra sjukvårdsregionen har tagit stöd av den nationellt framtagna rutinen men har ännu inte tagit fram några gemensamma sådana, vilket behöver göras under året. Vilka ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att informationsöverföringen ska förbättras under 2017? I samverkan med Cambio är ett e-remissprojekt uppstartat i sydöstra sjukvårdsregionen och de första testerna är gjorda under januari 2016, tekniktest är slutförd 1 oktober Det återstår arbete med att få detta att fungera över landsting-och regiongränser och vi går in i pilotfas mellan december 2016 och juni Inom Hematologiverksamheterna i sydöstraregionen. 10

11 3. Information och förankring 3.1 Patienter Genom våra koordinatorers direkta personliga kontakter med varje person som går in i SVF kan vi kontinuerligt fånga synpunkter och förbättringsförslag på vår egen process. RCC:s patientråd fungerar som referensgrupp i arbetet. Hur införandet av SVF fortgår inom sydöstra sjukvårdregionen återförs och diskuteras regelbundet vid deras sammankomster, senast vid mötet den 29 september Flera av dess medlemmar har gjort besök på Enheten och vi har även bjudits in till enskilda möten av patientföreningar som Bröstcancerföreningen, Prostatacancerföreningen och Blodsjukas förening. Ett vetenskapligt projekt med fokus på patientupplevelser och verksamhetens erfarenhet av införandet är igång tillsammans med Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, avdelningen för logistik och kvalitetsutveckling. En magisteruppsats har nyligen presenterats inom ramen av detta samarbete, författad av Magdalena Smeds, Implementering av standardiserade vårdförlopp en genväg in i cancervården. Ett projekt med extern part har genomfört djupintervjuer med patienter som genomgått SVF med framtagande av empatiskapande berättelser. Detta för att få fram ett starkt kommunikativt verktyg i den fortsatta cancerprocessutvecklingen. 3.2 Privata vårdgivare Hur har landstinget involverat representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF under året? Såväl lagetablerade läkare, privata vårdcentraler och övriga privata vårdgivare har involverats i processen inte minst för att säkra tillgänglighet till samma information utanför som innanför vår brandvägg. Längst har vår samverkan kommit inom de urologiska flödena där Enheten har tillgång till tidbok hos en stor privat aktör i Östergötland. 3.3 Primärvård Hur har landstinget säkerställt att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? Se punkt

12 4. Arbete med PREM-enkäten För att ta del av stimulansmedlen ska den nationella PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC och följer strukturen för nationell patientenkät (NPE), användas under Kravet gäller för de fem SVF som har implementerats under 2015 men önskvärt är att även de patienter som ingår i de SVF som införs under 2016 utvärderas med enkäten. Resultaten ska kunna användas såväl nationellt som regionalt och för respektive landsting. 4.1 Utskick av PREM-enkät Hur har landstinget arbetat inför utskick av PREM-enkäten för de fem första vårdförloppen? Har landstinget startat utskick av PREM-enkäten även till patienter ingående i 2016 års SVF? I så fall vilka? Regionen har aktiverat utskick till samtliga 18 vårdförlopp, men då antalet individer inom flera av vårdförloppen ännu är få så kommer vi först under 2017 att ha ett tillräckligt omfattande material att börja arbeta med. 178 enkäter skickats ut i vår region och svarsfrekvens har legat på 58 %. 4.2 Användning av resultat Hur har/kommer resultaten från PREM-enkäten att användas? Ser landstinget redan nu om utveckling av enkäten behövs för att ge ytterligare vägledning till landstingets förbättringsarbete för patienternas upplevelse av SVF? PREM-enkäten ser vi kommer att kunna utvecklas till ett bra verktyg för analys av hur vi lyckas uppnå patientupplevd kvalitet inom SVF. Dessa data kommer att vara ett värdefullt komplement för att balansera ledtidsmätningen. Vi vill ju inte bara att det ska gå fortare utan att helheten ska bli bättre för patienten. Enkäten kan även utgöra ett underlag för förbättringsarbeten inom respektive SVF. Vår utvecklingsgrupp kommer att ha ett samordnade ansvar för återföringen av resultaten av PREMenkäten. 5. Erfarenheter av 2016 års arbete Har landstingets erfarenheter av implementeringen 2016 lett till förändringar i upplägget inför arbetet 2017? Om ja, på vilket sätt? Nej, vi ser inte att vi kommer att förändra upplägget inför Vi har från starten haft en utblick mot att våra nya arbetssätt ska kunna möta samtliga patienter som behöver utredas för en misstänkt cancer. Vi kommer att samordna införandet av kommande SVF inom sydöstra sjukvårdsregionen och en gemensam införandeplan finns. 12

13 6. Ekonomi Ge en översiktlig bild av hur årets medel samt föregående års eventuellt överförda medel har använts. Vad kommer årets återstående medel att användas till och hur mycket av årets medel kommer att föras över från år 2016 till 2017? Hur stimulansmedlen har använts kommer inte att påverka utbetalning av medel men informationen är av värde inför diskussion av en ny överenskommelse för 2017 mellan regeringen och SKL. Utbetalda stimulansmedel april 2016: kr Stimulansmedlen har främst använts för uppbyggnaden av Enheten för samordnad cancerutredning och för tillsättning av ytterligare koordinatorer och processledning. En mindre del av medlen har gått åt till produktionsplanering inom främst diagnostik, projektledning, IT-utveckling, (remisser, mallar, utdataportal, teledermatoskopi) och utvärdering. 7. Inför överenskommelse 2017 Delge oss gärna synpunkter och erfarenheter som kan vara viktiga att ta med inför arbetet med års överenskommelse mellan regeringen och SKL. Vikten av att lyfta goda exempel på nya arbetssätt som innebär högre grad av patientinvolvering och/eller effektivare arbetssätt Varje dag räknas men vi måste kunna beskriva hur vi fyllt fler dagar med trygghet och minskad oro för våra patienter! PREM-enkäten kommer att kunna bli ett bra verktyg för förbättringar, viktigt att utvärdera enkätens omfattning och när i patientens förlopp den skickas ut, hur vi sedan arbetat med att förbättra utifrån våra resultat är viktigt att efterfråga Ledtidsmätningarna uppfattar vi som delvis mycket osäkra, vi vill gärna kunna beskriva de problem vi haft/har (viktigt att validiteten kan säkras innan resultaten kommuniceras öppet) Täckningsgraden i SVF relaterat till cancerregistret/kvalitetsregistret kommer att bli en viktig mätpunkt och inom vår region har kontakt redan tagits med RCC Sydöst för ett gemensamt utvecklingsarbete avseende detta. 13

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

HANDLINGSPLAN Region Östergötland

HANDLINGSPLAN Region Östergötland HANDLINGSPLAN Region Östergötland för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Lägesrapport 2015-10-26 Handläggare: Per-Anders Heedman, Marie Lagerfelt Verksamhet: Region Östergötland Datum: 2015-10-26 Diarienummer: RS 2015-167 www.regionostergotland.se

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Från sydöstra sjukvårdsregionen Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland Redovisningarna ska vara

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 31 oktober 2016 Fastställd av: Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Kortare

Läs mer

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Dokumenthistorik. Version Datum Kommentar Handläggare Gorton & Uppugunduri

Dokumenthistorik. Version Datum Kommentar Handläggare Gorton & Uppugunduri HANDLINGSPLAN-RCC sydöst för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Norrbottens Läns Landsting Datum: 2016-10-31 Fastställd av: Jonas Thörnqvist, Biträdande Landstingsdirektör 1. Uppföljning av

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2016 1 Inledning...3 1 Uppföljning av tidigare införda vårdfölopp...5 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp...5

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Västerbottens Läns Landsting 2015

Västerbottens Läns Landsting 2015 1 (14) Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens Läns Landsting 2015 Fastställt av: Anders Sylvan Landstingsdirektör 2 (14) Nationell

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1(9) Datum Diarienummer 2017-02-14 RS160723 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården November 2016 Sammanställning av SVF - rapporter för Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen 2017... 3 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion Handlingsplaner för 2017 års SVF Uppsala Örebro sjukvårdsregion Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A Telefon: 018-15 19 10 E-post:

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 161027 Version 1 1 (19) Redovisning av införandet av

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017 1 Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2017 2 Innehåll Kortare väntetider i cancervården... 3 1. Uppföljning av införda vårdförlopp... 4 1.1 Införande

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 2015-08-25 2 (12) Nationell satsning på kortare väntetider

Läs mer

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Obligatorisk kod för start av SVF VL210 Beslut välgrundad misstanke Datum då beslut fattas

Läs mer

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Landstinget Västernorrland enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 1 Innehållsförteckning: Information och förankring i verksamheten

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen 2016-10-24 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen (VGR) deltar i den nationella satsningen, år 2015-2018, på införandet

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Projektägare: Lisbet Gibson Datum: 2016-10-27 Diarienr: RS491/2015 lisbet.gibson@regionjh.se Projektledare: Elin Wassdahl Nilsson

Läs mer

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016 Sammanfattning Standardiserade vårdförlopp, SVF, har som nationell satsning intentionen att hälso- och sjukvården i högre grad utformar vården utifrån patientens fokus. Det vill våra regionala politiker

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd augusti 2015 Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2016-03-08 LS-LED16-0578 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Inledning Vårdprogram har varit och är en integrerad och viktig del av svensk sjukvård sedan många år. Vårdprogrammen kan vara lokala,

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-04-12 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2015 DELRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2015 Regeringens diarienummer S2015/470/FS SKLs diarienummer 14/6942 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, gunilla.gunnarsson@skl.se

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Incidens för huvud- och halscancer Cirka 1.400 patienter får diagnosen HH-cancer per år i Sverige. Inom Västra sjukvårdsregionen (VSR) diagnostiseras

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017.

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017. Diarienummer: nr LS-LED17-0359 Handläggare: Anne Genander, Projektledare Tfn 070-550 24 60, e-post anne.genander@dll.se HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

[Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp]

[Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp] . Förstudierapport [Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp] Övergripande kartläggning kring samverkan utifrån ett IT-perspektiv inom Sydöstra sjukvårdregionen kring standardiserade vårdförlopp Version

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 1 Patientrådets sammansättning Patient- och närståenderepresentanter i patientrådet ska ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående.

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2017-03-07 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 170309 Version 1 1 (18) Handlingsplan för införande

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. Lägesrapport 2016

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. Lägesrapport 2016 Standardiserade vårdförlopp i cancervården Lägesrapport 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer