Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län"

Transkript

1 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016

2 Kortare väntetider i cancervården Dnr SKL 15/06016 Redovisning sker i enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kortare väntetider i cancervården En mall för landstingens handlingsplaner för införandet av 2016 års standardiserade vårdförlopp (SVF) har tidigare tagits fram av RCC i enlighet med överenskommelsen. Målet med regeringens cancersatsning och överenskommelsen med SKL är att förbättra tillgängligheten inom cancervården genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att fortsatt införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp (SVF). Enligt överenskommelsen får de landsting som senast den 1 november 2016 lämnar in en redovisning enligt denna mall, med beskrivning av hur de arbetat enligt inlämnad handlingsplan under 2016, ta del av återstående stimulansmedel 203 mkr. Av redovisningen ska det framgå att de 13 nya SVF har införts senast den 1 november Ett SVF räknas som infört när en patient med välgrundad misstanke har genomgått utredning enligt SVF och startat behandling eller avslutats på annat sätt. Vidare ska det framgå av redovisningen hur landstingen arbetat med SVF som går över landstingsgränser. Det ska också framgå i redovisningen hur landstingen har arbetat med framtagen nationell PREM-enkät. Respektive regionalt cancercentrum (RCC) samordnar arbetet med redovisningarna vilka ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november

3 Innehåll Kortare väntetider i cancervården Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp Nuläge Införande av de 13 nya vårdförloppen under Införande Stöd till utvecklingsarbete Utmaningar Antal avslutade patienter Överföring av information Information och förankring Patienter Privata vårdgivare Primärvård Arbete med PREM-enkäten Utskick av PREM-enkät Användning av resultat Erfarenheter av 2016 års arbete Ekonomi Inför överenskommelse Bilaga 1 - Införandeplan, Region Jönköpings län

4 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp 1.1 Nuläge För närvarande har 18 SVF fastställts och fem av dessa infördes Beskriv nuläget för de fem SVF som landstinget implementerade under 2015 och beskriv också om utredningsgången fungerar som planerat? Tabellen beskriver kortfattat nuläge för de fem första SVF som implementerades 2015 Prostatacancer Cancer urinblåsa/urinvägar Urologin var tidigt ute i införandet av SVF, startade april Den modell vi använder för registrering av koder inom samtliga vårdförlopp har sitt ursprung härifrån. Då urologin varit första piloter för oss medför det att all registrering som skett inte varit korrekt från start vilket medför en stor insats vid korrigering finns rutiner i verksamheten för systematisk kontroll av utdata. Vikten av just kontroll på registreringsprocesen och utdata kan inte nog betonas i våra arbetssätt. Huvud-halscancer Stora volymer remitteras till öron-, näsa-, halsmottagningen vilket påverkar verksamheten i stort. Vi har haft felregistrering av koder i flödet vilket gör att de volymer som redovisas som välgrundad misstanke inte stämmer med beskrivning av vårdförlopp. Tekniskt har en systemanpassning utförts vilket medför at nytt arbetssätt implementeras från och med Matstrupe och magsäck SVF-process med filterfunktion där välgrundad misstanke uppstår vid besök med gastroskopi. Ambitionen är att alla patienter (SVF/ej SVF) ska erbjudas gastroskopitid inom sju dagar. AML Ett förlopp, akutflöde, som fungerade väl redan innan SVF infördes, då med behandling i Linköping. Sedan februari 2016, behandlas dessa patienter i regionen. Processen fungerar väl för patientgruppen. 4

5 Har det förändrade arbetssättet för dessa stabiliserats? Om inte, vilka utmaningar kvarstår? Arbetssättet inom urologin har stabiliserats, vi ser dock utmaningar inom prostatacancer där nationell diskussion pågår. Inom SVF cancer i urinblåsa/urinvägar diskuteras kriteriernas omfattning. SVF matstrupe och magsäckscancer vårdförloppet inom Region Jönköpings län fungerar väl men vi har en känd utmaning runt att säkra arbetsätt vid överflyttning av patient för behandling i annat landsting/region. Vi hittar inom Sydöstra regionen kommunikationsvägar mellan landsting/region som säkrar vårdförloppet för patienten men vi behöver ytterligare förstärka arbetssätten runt dokumentation och informationsöverföring. Utredning av SVF huvud-/halscancer sker till största delen inom öron-, näsa- och halskliniken som är en länsklinik i Region Jönköpings län. Bilden är att arbetssättet inom regionen har stabiliserats och fungerar väl, dock sker även i detta fall viss behandlingsstart i annat landsting med likvärdiga lösningar som beskrivits ovan. Akut myeloisk leukemi är ett akutflöde, redan innan SVF fanns ett välfungerade flöde för dessa patienter, då med behandling i Östergötland. Sedan dess har Region Jönköpings län börjat ge behandling vilket möjliggör kontroll på hela flödet vilket upplevs fungera väl. Hur har landstinget arbetat med resultatet utifrån de nationella mätpunkterna för de SVF som infördes 2015? I dagsläget saknas validerade nationella resultat. Inom sydöstra regionen finns resultat som fångar antal startade, antal avslutade alternativt behandlingsstartade vårdförlopp. Inom Sydöstra regionen har vi samverkansmöte då vi jämför våra resultat kopplat till mätpunkterna, utifrån detta föds nya frågor att arbeta vidare med på hemmaplan. I våra verksamhetsnära processgrupper pågår ett kontinuerligt arbete för att lära oss använda resultaten på processnivå i syfte att säkra patientflöde och korrekt registrering samt utveckla vår verksamhet. 2. Införande av de 13 nya vårdförloppen under Införande Har landstinget infört samtliga 13 SVF? Ja, se bilaga 1. a) När började landstinget inkludera patienter i vårdförloppen? Se Införandeplan, bilaga 1. b) När infördes koordinatorfunktionen för respektive vårdförlopp? I samband med att nytt vårdförlopp införs finns koordinatorer inom respektive vårdförlopp. Vi har inom Region Jönköpings län tagit beslut om att ha koordinatorer verksamhetsnära. Våra koordinatorer har till uppgift att förmedla tider för besök/undersökning och operation/behandling inom respektive vårdförlopp. KVÅ- 5

6 kodning sker med automatik i vårt IT-stöd i samband med att patientprocessen registreras/dokumenteras. c) När infördes obokade tider för respektive SVF? I samband med att nytt vårdförlopp införs finns tider avsatta för att ta emot patientgruppen. Detta har respektive processgrupp arbetat fram utifrån kända volymer. d) Har införandet följt handlingsplanen eller har det skett justeringar? I så fall varför och på vilket sätt? Se införandeplan, bilaga 1. I stora delar har vi följt den framtagna planen. I samråd med Gunilla Gunnarsson förändrades dock planen på så sätt att startdatum för några vårdförlopp tidigarelades. Inom Sydöstra sjukvårdsregionen har vi planerat gemensamma starter för de tio förloppen som kommer Stöd till utvecklingsarbete Hur har landstinget gett stöd till verksamheternas utvecklingsarbete med a) införandet av välgrundad misstanke i primärvården? Den framtagna informationsmodellen för SVF i vår region ger stöd i remitteringsprocessen genom fastställda remissmallar inom respektive SVF-process. När det gäller SVF hudmelanom har en anpassning av framtagen informationsmodell genomförts. Den modell vi tillämpar ska kunna stödja uppföljning av hela vårdförloppet från primärvård (som utför första excision), till kirurgklinik alternativt öron-, näsa-, halsklinik eller hudklinik. Region Jönköpings län har sedan tidigare ett kunskapsstöd kallat Fakta som används av remittenter när de ska skriva remiss, åtta av de befintliga dokumenten i kunskapsstödet har reviderats och tio nya dokument har skapats för att inkludera kriterier för standardiserade vårdförlopp. b) införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? Information har förmedlats om vårdförloppen via mail till verksamhetschefer/funktionsbrevlådor, erbjudande om att få presentation på respektive enheters arbetsplatsträffar, nyhetsflöden på intranät, film tillgänglig på intranätet, artiklar i personaltidning, verksamhetsnära besök, presentation på ledningsgrupper liksom i samverkansgrupper på olika nivåer i regionen. Region Jönköpings län har i samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen tagit fram en dokumentationsmodell som innehåller stöd: SVF-remissmallar, SVF-vårdåtagande och Canceröversikt samt specifik journalmall för primärvård (hudmelanom). Denna har införts för samtliga SVF-processer genom samarbete med diagnosbaserade processgrupper, informationsmöten på klinik- och professionsnivå. Denna modell möjliggör återkoppling av in- och utdata i realtid för hur läget ser ut för varje process (ett dygns förskjutning). Detta är ett område som vi behöver kommunicera med ytterligare då de inte bara är remissmottagare utan även remittenter. 6

7 c) införande av koordinatorfunktion? I Region Jönköpings län finns ett beslut om verksamhetsnära koordinatorer. Respektive diagnosbaserad processgrupp har fått ta ställning till behov av förändringar i arbetssätt för koordinering i vårdförloppet. Processgruppen har utifrån denna behovskartläggning fått möjlighet att ansöka om stimulansmedel. Koordinatorerna utgörs av olika professioner utifrån lämplighet. d) införande av obokade tider? Vid uppstart har de olika diagnosbaserade processgrupperna utifrån statistik, inflöde, volymer, kompetenser m.m. Detta har sedan översatts till behov av antal avsatta tider. 7

8 2.3 Utmaningar Beskriv utmaningarna med införandet av årets SVF: a) Hur har landstinget omhändertagit de utmaningar som beskrevs i handlingsplanen? Tabellen beskriver utmaningar från handlingsplan för Region Jönköpings län 2016 Utmaning i handlingsplan Patologi 1. Kompetens rekrytering 2. Kompetensförskjutning 3. IT SVF komplicerade att lösa 1. Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (AOS). 2. Cancer utan känd primärtumör (CUP). Åtgärd 1. Enligt handlingsplan genomförd. 2. Pågående. 3. Pågående. I Region Jönköpings län finns inget diagnostiskt center därför har följande beslut tagits. 1. Medicinsk vård ansvarar för AOS, medicinkliniken, Jönköping, har ansvar för patientgruppen i Region Jönköpings län. 2. Kirurgisk vård ansvarar för CUP, samtliga tre kirurgkliniker har ansvar för patienter inom respektive upptagningsområde. Röntgen Eventuell undanträngning Röntgen har inte hittills tydligt kunnat identifiera några tecken på undanträngning som uppstått i samband med SVF. Operationsplanering Undanträngning Dokumentationsöverföring/digitalisering Vi kan inte se tydlig generell undanträngning inom operation som beror på SVF. Däremot ser vi att besök för koloskopi-kontroller kan få flyttas fram. Samverkan och utveckling inom Sydöstra pågår. Mellan landsting/regioner Sydöstra b) Har det uppstått oförutsedda utmaningar? Om ja, vilka? Hur har landstinget löst detta? En utmaning, som vi trodde skulle vara löst fram till idag, är att på nationell nivå kunna jämföra in- och utdata. Vi hade också hoppats kunna överföra relevant information elektroniskt till andra landsting när det är aktuellt med överflyttning av patienter. 8

9 En annan stor utmaning i arbetet med standardiserade vårdförlopp är synsättet på ansvar för process och vårdförlopp. Standardiserade vårdförlopp innefattar ett gränsöverskridande ansvar 1 för att säkerställa att vi kan följa de nationella beskrivningarna och därmed vad patienterna kan förvänta sig. Detta kräver att förändrat synsätt som vi arbetar kontinuerligt för att uppnå, vi har stöd av den dokumentationsmodell vi använder. Vi ser att vi kan använda resultaten/utdata hjälper oss att förklara vårdförloppen tillsammans med våra processledare och de diagnosbaserade processgrupperna inom SVF-arbetet. Införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården som remissmottagare har fungerat väl. Vi har blivit varse att vi ytterligare behöver förstärka att även specialistvården är remittenter och behöver ha kunskap om definitionen och kriterierna för välgrundad misstanke samt informations- och dokumentationsmodellen. c) Hur har landstinget arbetat med att följa och åtgärda eventuella s.k. undanträngningseffekter? Region Jönköpings län följer: Väntetider i nationella databasen Signe samt andel patienter som fått återbesök inom angiven tidsangivelse. Region Jönköpings län pågår arbete med att skapa en modell för att följa effekter på ledtider inom patologi och radiologi. 1 Här avses med gränsöverskridande ansvar att patientens vårdflöde går igenom olika verksamheter, t.ex. från vårdcentral, via röntgen, till specialist och ett antal utredningar. 9

10 2.4. Antal avslutade patienter Hur många patienter har genomgått och avslutat (påbörjat behandling eller avslutat av annan anledning) SVF fram till och med senast den 31 oktober 2016? Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF. Data för Region Jönköpings län hämtas från intern databas Standardiserat vårdförlopp Män Kvinnor Kommentar AML 4 1 Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Huvud- och halscancer Matstrups- och magsäckscancer 10 8 Prostatacancer Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 0 1 Registrerad Bröstcancer Cancer i bukspottkörteln och periampullärt Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Registrerad Cancer utan känd primärtumör, CUP 0 1 Lungcancer Maligna lymfom Malignt melanom 1 5 Myelom 0 1 Primär levercancer 1 5 Primära maligna hjärntumörer 1 0 Tjock- och ändtarms cancer Äggstockscancer

11 2.5 Överföring av information Hur har landstinget löst frågor gällande överföring av information/data när flera landsting har ansvar för olika delar i ett enskilt SVF? Inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår nära samarbete och gemensamma möten kring ITfrågor/SVF. Vi har fastslagit att datum för välgrundad misstanke om cancer (VGM) och vilket SVF skall framgå på remissen till mottagande landsting/region, samt att det är behandlande landstings/regions uppgift att rapportera SVF-data till SKL. Uppgifter om datum för behandlingsstart samt typ av behandling ska framgå i remissvaret. Istället för att skicka kopior rekommenderas användning av nationella patientöversikten (NPÖ), dock finns begränsningar i vilken informationsmängd som är tillgänglig. I detta samverkansforum har även diskussion förts huruvida respektive remitterande landsting/region istället borde rapportera SVF-data till SKL. Frågan har lyfts till nationell nivå genom processamordnare/rcc Sydöst, rutinen är dock oförändrad. Vilka rutiner finns? Bifoga gärna rutiner/regelverk som implementerats. I dags läget arbetar respektive SVF-process med att stärka sina rutiner vid överföring av information mellan landsting/region. Bevakningsrutiner och resurser för detta krävs. Vår rutin bygger på att remissen ska innehålla datum för start av välgrundad misstanke samt att det landsting som övertar patienten rapporterar till SKL, se svar ovan. Vilka ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att informationsöverföringen ska förbättras under 2017? Samverkansprojekt inom Sydöstra sjukvårdsregionen, espir, fortsätter (samverkande processer i sydöstra sjukvårdsregionen med koppling till ehälsa); Skapa remissmall för användning mellan olika huvudmän, med sökord som ger underlag för att följa hela processen. Initiera digital överföring av remisser via nationell eremiss. Projekt uppstartat inom Sydöstra sjukvårdsregionen och de första testerna är gjorda under januari 2016, tekniktest är slutförd 1 oktober Test/pilotfas december 2016 juni 2017 med hematologiverksamheterna i sydöstraregionen samt en hälsocentral i Region Jönköpings län medverkar. Hälsocentralen ligger nära länsgränsen till Region Östergötland vilket gör att invånarna rör sig mellan Regionerna Jönköping och Östergötland. Öka användning av NPÖ som informationskälla istället för kopiering, faxning, inskanning av material och dylikt. Påverka (ställa krav) mot Inera om ökad tillgänglighet av möjliga informationsmängder via NPÖ. Fokusera på att möjliggöra digital tillgång till olika typer av bilder (foton, rtg-bilder, pdf-filer, ekg, teledermatoskopi, strålbilder, ögonbilder, patologi o.s.v.) Arbeta med utveckling av rutiner för multidisciplinära konferenser I väntan på digitala lösningar har manuella rutiner skapats för att registrera informationen via sökord i Canceröversikt. 11

12 3. Information och förankring 3.1 Patienter Hur har landstinget involverat patientföreträdare i arbetet med SVF under året? Respektive SVF-process uppmanas att ha patientrepresentanter med i sina diagnosbaserade processgrupper. Resultatet av detta varierar, några processgrupper har patientdeltagare, andra har arbetat med telefonuppföljning/intervju eller patientföreträdare som deltagit och föreläst på utvecklingsdagar för medarbetare i verksamhet. Information i invånartidning som delas ut till alla hushåll i länet. Regionala cancercentrum Sydöst har ett patientråd fungerar som en referensgrupp i arbetet. Hur införandet av SVF fortgår återförs och disktuteras i denna grupp som har fått följa utvecklingen av införandet inom Sydöstra sjukvårdsregionen. Information och artiklar i ett patientperspektiv finns på Region Jönköpings läns webb-plats tillgängligt för medborgare samt intranätet för medarbetare. Exempel från patienter som uttalat sig angående SVF: Sjukvården var så himla bra från första dagen. Det gick snabbt och jag har fått veta allt i minsta detalj. Helt suveränt, Jag fick direkt veta vad som skulle hända. Jag hann bara hem en timme. Sedan ringde urologen i Jönköping och sa att jag skulle få träffa en urolog nästa dag på kirurgmottagningen här i Värnamo, berättar Mats, som fortsätter. På tisdagen, fjärde vardagen efter första kontakten med sjukvården fick Mats det patologiska provsvaret med beskedet att det inte var cancer: En sådan här gång är det guld värt att få snabbt besked och proffsigt bemötande, säger han. 3.2 Privata vårdgivare Hur har landstinget involverat representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF under året? Samverkan med privata vårdgivare inom vårdval (primärvård, specialiserad vård, ingår i arbetet med kliniskt kunskapsstöd Fakta). De använder regionens IT-stöd och kan ta del av information i regionens intranät. Privata vårdgivare ingår i olika processgrupper, Fakta-grupper och medicinska programgrupper/ledingsgrupper samt bjuds in till storgrupps sjukvård utbildningsinsatser och konferenser som arrangeras av regionen. Privata vårdgivare som ej ingår i vårdvalet har fått informationsbrev, film om SVF och även blivit erbjudna platsbesök. 3.3 Primärvård Hur har landstinget säkerställt att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? 12

13 Representation från primärvården finns i alla diagnosbaserade processgrupper, i projektgrupp samt i styrgrupp. Detta medför att spridd förankring finns vilket medför att dialog förenklas. Projektledare har presenterat SVF vid flera tillfällen på primärvårdens så kallade Fakta-dagar, två alternativa dagar per termin för samtliga läkare (totalt genomfört sex tillfällen sedan våren 2015 ytterligare två planeras under hösten 2016). I oktober 2016 genomförs vad som kallas Bra Liv Arena, ett forum som vänder sig till samtlig personal i primärvården inom Region Jönköpings län och innehåller parallella seminarier, 12 alternativa tillfällen med föreläsning om SVF, á 40 minuter. Utöver detta sker fortlöpande nyhetsinformation via Region Jönköpings läns intranät kring uppdatering av tidigare respektive nytillkomna Fakta-dokument. Fakta är ett vedertaget kunskapsstöd som används i Region Jönköpings län. 4. Arbete med PREM-enkäten För att ta del av stimulansmedlen ska den nationella PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC och följer strukturen för nationell patientenkät (NPE), användas under Kravet gäller för de fem SVF som har implementerats under 2015 men önskvärt är att även de patienter som ingår i de SVF som införs under 2016 utvärderas med enkäten. Resultaten ska kunna användas såväl nationellt som regionalt och för respektive landsting. 4.1 Utskick av PREM-enkät Hur har landstinget arbetat inför utskick av PREM-enkäten för de fem första vårdförloppen? Region Jönköpings län var pilot vid framtagandet av PREM-enkäten och har sedan dess en kontinuerlig process för att leverera personuppgifter inför utskick av enkäten. Har landstinget startat utskick av PREM enkäten även till patienter ingående i 2016 års SVF? I så fall vilka? Region Jönköpings län har anmält uppgifter som möjliggör utskick för samtliga 18 SVFdiagnoser. Region Jönköpings län har tagit fram en process för att leverera data som underlag för utskick av enkäten i samband med att nytt SVF införs. 4.2 Användning av resultat Hur har/kommer resultaten från PREM-enkäten att användas? Resultaten från PREM-enkäten har inte funnits tillgängliga för projektet under så lång tid men Region Jönköpings län har tagit fram en process som bygger på systematisk återkoppling, varje månad, sköts av dedikerad resurs. Återkoppling sker till projektledare samt till styrgrupp och projektgrupp via resultattavla som visas/diskuteras vid möte för respektive grupp. 13

14 Arbete pågår med framtagandet av resultattavlor för respektive SVF där PREM-resultatet ska vara ett mått. Ser landstinget redan nu om utveckling av enkäten behövs för att ge ytterligare vägledning till landstingets förbättringsarbete för patienternas upplevelse av SVF? Fortfarande är det tidigt i processen och arbetet med resultaten av PREM-enkäten, Region Jönköpings län kan se att återkoppling på övergripande nivå kan ge utvecklingsmöjligheter i form av specifika områdessatsningar. En reflektion är att man kanske ska överväga om det behövs olika versioner av PREMenkäten beroende på om man har cancerdiagnos eller inte samt att formulering i följebrev vid utskick till patienter bör nyanseras och förtydligas. 5. Erfarenheter av 2016 års arbete Har landstingets erfarenheter av implementeringen 2016 lett till förändringar i upplägget inför arbetet 2017? Om ja, på vilket sätt? Våra utdatarapporter för respektive SVF är ett stöd för att identifiera kvalitetsbrister utifrån registrering och blir ett pedagogiskt redskap för att få följsamhet till den fastställda registreringsmodellen. Ytterligare insatser behövs dock runt detta vilket har resulterat i att vi beviljat stimulansmedel för att stötta processgrupperna i arbetet med: Uppföljning och användning av mått och mätetal för kvalitetssäkring. Fördjupade och kontinuerliga informations- och uppföljningsinsatser kopplat till informationsmodellen i vårt IT-stöd (Cosmic). Vi har i Region Jönköpings län generellt en god samverkan mellan verksamheter och i hela SVF-arbetet. Röntgenkliniken hos oss, som är en länsklinik med enheter på flera orter, beskriver att det i och med SVF-införandet fått kraft i det interna förbättringsarbetet vilket har en direkt påverkan på patientens vårdförlopp. I dagsläget klarar de att i de allra flesta fall att erbjuda en undersökningstid inom överenskommet tidsintervall samt att svara ut inom 24 timmar. Ständigt funderar vi på kommunikation som når ut till alla medarbetare vilket är en stor utmaning, här handlar det om förändring av synsätt på arbetssätt och arbetsuppgifter. Tidigare har vi arbetat med verksamheternas processer. Det har aldrig varit så tydligt som nu att det handlar om patientens resa genom vården. Det är viktigt att vi tillsammans får kraft i budskapet tillsammans, samverkan är en förutsättning då Varje dag räknas! Vi funderar över hur budskapet ska lanseras för att beröra oss alla. 14

15 6. Ekonomi Ge en översiktlig bild av hur årets medel samt föregående års eventuellt överförda medel har använts. Vad kommer årets återstående medel att användas till och hur mycket av årets medel kommer att föras över från år 2016 till 2017? Ekonomisk tilldelning sker till verksamheterna i ordinarie budgetprocess. Dessutom avsätts separata medel att använda för utveckling, så kallade stimulansmedel. Region Jönköping har skapat en tydlig process för ansökan och beslut om tilldelning av stimulansmedel. Respektive SVF-process ansöker och beskriver behovet samt hur medlen avses användas. Återkoppling sker till projektledare. Nedanstående områden som berör flera vårdflöden väntas komma in med ansökan om stumulansmedel: Radiologi IT-centrum Även urologin, har annonserat att de avser komma in med ytterligare ansökan i samband med att fler SVF blir aktuella för deras del. Region Jönköpings län har dessutom beviljat en ansökan om stimulansmedel för utveckling av IT-stöd, 1,2 miljoner, fördelat över två år,. Dessa lyfts Hur stimulansmedlen har använts kommer inte att påverka utbetalning av medel men informationen är av värde inför diskussion av en ny överenskommelse för 2017 mellan regeringen och SKL. Översikt stimulansmedel för SVF, Region Jönköpings län, 2016 Användningsområde Summa Kommentar OH-kostnader Koordinator urologen Hud - dermatoskopi Utbildning primärvård Koordinator - kirurgi Tjock- och ändtarmscancer Koordinator - medicin Lungcancer PREM-enkät Utrustning/utbildning - Öron-, näsa-, halsprocessen Hud - resurs för utbildning Summa totalt Tabellen visar beviljade stimulansmedel inom Region Jönköpings län. 15

16 7. Inför överenskommelse 2017 Delge oss gärna synpunkter och erfarenheter som kan vara viktiga att ta med inför arbetet med 2017-års överenskommelse mellan regeringen och SKL. Det är viktigt att belysa goda exempel, nya arbetssätt som innebär högre grad av patientinvolvering och/eller effektivare arbetssätt/färre dagar för patienten. PREM enkäten kan bli ett bra verktyg för förbättringar, viktigt att utvärdera enkätens omfattning och när i patientens förlopp den skickas ut, se även under punkten 4.5. De resultat som kommer från enkäten kan vara ett viktigt resultat till landsting/regioner generellt men specifikt till respektive processgrupp. Mätningar och resultatåterkoppling är en bra modell för att åtstadkomma förändring. De ledtidsmätningar vi har i dags läget innehåller viss osäkerhet och fortsatt kvalitetssäkring behövs. Inom Sydöstra sjukvårdsregionen har vi samverkat runt modellen för datafångst men skiljer oss åt i vissa delar t.ex. termer och begrepp samt kopplingar i vårt IT-stöd. Fortsatt arbete med förståelse runt inregistrering behövs, ett arbete som behöver kopplas till den dataleverans som sedan sker utom Region Jönköpings län. (Viktigt att validiteten kan säkras innan resultaten kommuniceras öppet.) 16

17 Bilaga 1 - Införandeplan, Region Jönköpings län 17

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Från sydöstra sjukvårdsregionen Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland Redovisningarna ska vara

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Dnr RS 2015-913 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 31 oktober 2016 Fastställd av: Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Kortare

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Norrbottens Läns Landsting Datum: 2016-10-31 Fastställd av: Jonas Thörnqvist, Biträdande Landstingsdirektör 1. Uppföljning av

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion Handlingsplaner för 2017 års SVF Uppsala Örebro sjukvårdsregion Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A Telefon: 018-15 19 10 E-post:

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1(9) Datum Diarienummer 2017-02-14 RS160723 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Projektägare: Lisbet Gibson Datum: 2016-10-27 Diarienr: RS491/2015 lisbet.gibson@regionjh.se Projektledare: Elin Wassdahl Nilsson

Läs mer

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016 Sammanfattning Standardiserade vårdförlopp, SVF, har som nationell satsning intentionen att hälso- och sjukvården i högre grad utformar vården utifrån patientens fokus. Det vill våra regionala politiker

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Sammanfattning Projektet fick till uppgift att med stöd av befintliga IT-stöd ta fram en regiongemensam mall i syfte att kunna

Läs mer

Västerbottens Läns Landsting 2015

Västerbottens Läns Landsting 2015 1 (14) Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens Läns Landsting 2015 Fastställt av: Anders Sylvan Landstingsdirektör 2 (14) Nationell

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 161027 Version 1 1 (19) Redovisning av införandet av

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2016 1 Inledning...3 1 Uppföljning av tidigare införda vårdfölopp...5 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp...5

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen 2017... 3 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017 1 Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2017 2 Innehåll Kortare väntetider i cancervården... 3 1. Uppföljning av införda vårdförlopp... 4 1.1 Införande

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen 2016-10-24 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen (VGR) deltar i den nationella satsningen, år 2015-2018, på införandet

Läs mer

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården November 2016 Sammanställning av SVF - rapporter för Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Innehåll Inledning Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

[Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp]

[Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp] . Förstudierapport [Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp] Övergripande kartläggning kring samverkan utifrån ett IT-perspektiv inom Sydöstra sjukvårdregionen kring standardiserade vårdförlopp Version

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 1 Innehållsförteckning: Information och förankring i verksamheten

Läs mer

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg 2015-10-23 Region Kronoberg Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg Beslutet att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården i

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Obligatorisk kod för start av SVF VL210 Beslut välgrundad misstanke Datum då beslut fattas

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-04-12 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 2015-08-25 2 (12) Nationell satsning på kortare väntetider

Läs mer

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2014 Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN STÄRKT CANCERVÅRD Regeringens diarienummer S2013/6061/FS och S2014/4439/FS

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN

Läs mer

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Landstinget Västernorrland enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2017-03-07 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2015 DELRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2015 Regeringens diarienummer S2015/470/FS SKLs diarienummer 14/6942 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, gunilla.gunnarsson@skl.se

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2016-03-08 LS-LED16-0578 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare

Läs mer

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Lägesrapport 2015-10-26 Handläggare: Per-Anders Heedman, Marie Lagerfelt Verksamhet: Region Östergötland Datum: 2015-10-26 Diarienummer: RS 2015-167 www.regionostergotland.se

Läs mer

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Förstudierapport mars 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Genomförande... 4 3. Informationsinsamling...

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017.

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017. Diarienummer: nr LS-LED17-0359 Handläggare: Anne Genander, Projektledare Tfn 070-550 24 60, e-post anne.genander@dll.se HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen

Läs mer

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 Innefattar handlingsplaner för Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 170309 Version 1 1 (18) Handlingsplan för införande

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Hur lång tid behöver jag vänta innan jag får komma till specialist? Hur lång tid tar det innan jag får besked om min diagnos? Att mäta i realtid

Hur lång tid behöver jag vänta innan jag får komma till specialist? Hur lång tid tar det innan jag får besked om min diagnos? Att mäta i realtid Hur lång tid behöver jag vänta innan jag får komma till specialist? Hur lång tid tar det innan jag får besked om min diagnos? När får jag min första behandling? Att mäta i realtid - nu kan vi svara Strategiska

Läs mer