16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016"

Transkript

1 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av handlingsplanen för införandet av standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan staten och SKL gällande kortare väntetider i cancervården Förslag till beslut Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att anta förslaget till handlingsplan Handingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionkontoret ( ) Skrivelse från regionstyrelsen

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Jeanette Törnqvist, Utvecklare Avdelningens för Kunskapsstyrning Datum Diarienummer RS Regionstyrelsen Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att anta förslaget till handlingsplan Sammanfattning Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av handlingsplanen för införandet av standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan staten och SKL gällande kortare väntetider i cancervården Bakgrund Regeringen och SKL enades om en överenskommelse 2015 om en fyraårig satsning under beteckningen Varje dag räknas. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma kortare väntetider och minska de regionala skillnaderna inom cancervården är att införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp (SVF). Nyckelområden för arbetet är införande av begreppet välgrundad misstanke, införande av en koordinatorsfunktion och införande av obokade tider. Standardiserade vårdförlopp i Halland Region Halland beslutade i mars 2015 att delta i satsningen Varje dag räknas. Handlingsplan och redovisning för 2015 har inlämnats och därmed fick Region Halland tillgång till 13,2 miljoner i stimulansmedel. Handlingsplan för 2016 lämnades in i mars 2016 och Region Halland fick tillgång till stimulansmedel kopplade till handlingsplanen motsvarande 6,5 miljoner kr. För närvarande är 17 av 18 förlopp startade i Region Halland, varav 12 är startade under Det sista förloppet som ska startas under 2016, SVF Allvarliga

3 2(2) ospecifika symtom, planeras att starta innan 1 november. Se bifogad redovisning av handlingsplan Ekonomiska konsekvenser av beslutet Överenskommelsen mellan regeringen och SKL för 2016 omfattar 444 mkr, varav 406 mkr utgör stimulansmedel till landstingen. Under 2016 har Region Halland erhållit 6,5 mkr efter att handlingsplanen godkänts. Ytterligare 6,5 mkr kan emottas under hösten 2016 under förutsättning att kraven uppnås, vilket ska redovisas den 1 november Kraven för att få tillgång till stimulansmedlen innebär att patienter har startat och avslutat standardiserade vårdlopp inom samtliga 13 förlopp som ska implementeras under Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Magdalen Barkström Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Bilaga: Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016.

4 1(12) Datum Diarienummer RS Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning Beslut att ansvara för införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården togs av Regionstyrelsen i Halland Regionen har tagit ansvar för implementering av de standardiserade vårdförloppen. De fem pilotförloppen implementerades under hösten Ytterligare 13 förlopp har implementerats under Parallellt med uppföljningen av de implementerade förloppen pågår arbete med att förbereda standardiserade vårdförlopp för kommande cancerdiagnoser inför En viktig framgångsfaktor har varit det engagemang som funnits i samtliga berörda verksamheter. Sammanfattningsvis är majoriteten av medarbetarna i Region Halland mycket positiva till nationellt införande av SVF vilket förenklat införandet. 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp 1.1 Nuläge För närvarande har 18 SVF fastställts och fem av dessa infördes Beskriv nuläget för de fem SVF som landstinget implementerade under 2015 och beskriv också om utredningsgången fungerar som planerat? Har det förändrade arbetssättet för dessa stabiliserats? Om inte, vilka utmaningar kvarstår? Hur har landstinget arbetat med resultatet utifrån de nationella mätpunkterna för de SVF som infördes 2015? Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax:

5 2(12) SVF för AML, huvud-halstumörer, matstrupe-magsäckcancer, prostatacancer och urinblåsecancer startade i september 2015 i Region Halland och har sedan dess varit igång. Patienter inkluderas kontinuerligt och utredningsförloppen fungerar som planerat. Utmaningar gäller framför allt brist på kapacitet i vissa processer och följsamhet till rutiner för remittering av patienter från primärvården. Gällande följsamhet till rutiner i primärvården förbättras resultaten i våra mätningar kontinuerligt vilket visar att kontinuerlig informationsspridning, dialoger och uppföljning är en framgångsfaktor. Antal inkluderade patienter per process och ledtider redovisas till processledare och förvaltningsledning varje månad. Processledarna och verksamheterna tillsammans med övriga berörda verksamheter såsom röntgen och patologen, arbetar oavbrutet med att reducera flaskhalsar för att nå de definierade ledtiderna. Gällande behov av resurser så sker detta enligt ordinarie struktur mellan regionkontoret och respektive förvaltning. 2. Införande av de 13 nya vårdförloppen under Införande Har landstinget infört samtliga 13 SVF? a) När började landstinget inkludera patienter i vårdförloppen? SVF bröstcancer, tjock ändtarmscancer, lungcancer och lymfom började inkludera patienter i februari SVF myelom, äggstockcancer, hjärntumör, cancer i lever, bukspottkörtel och gallblåsan började inkludera patienter i april SVF hudmelanom och CUP började inkludera patienter i september månad SVF allvarliga ospecifika symtom planeras inkludera patienter senast oktober månad Gällande Allvarliga ospecifika symtom så inkluderas ett mindre antal patienter under hösten 2016 för att utvärdera processen, eftersom Region Halland använder Diagnostiskt centrum i Helsingborg respektive Göteborg för denna patientgrupp. Breddinförande kommer att genomföras när processen är helt fastställd och samarbete är helt klarlagt samt regionavtal är skrivna, vilket förväntas vara i slutet av I flera av vårdförloppen implementerade under 2016, såsom lungcancer, äggstockscancer, hjärntumör, cancer i lever, bukspottkörtel och gallblåsa, kan

6 3(12) behandling ske i Region Skåne eller Västragötalandsregionen. Detta innebär att nationell rapporteringen av dessa förlopp för patienter som inte fått behandling i Halland sker av Region Skåne eller Västragötalandsregionen enligt beslut. b) När infördes koordinatorfunktionen för respektive vårdförlopp? Koordinatorsfunktionen bemannades samtidigt som patienterna inkluderades i respektive förlopp med undantag av Allvarliga ospecifika symtom. Gällande koordinatorer för Allvarliga ospecifika symtom är det oklart hur den organisationen kommer att se ut då processen inte är fastställd ännu. Fram till AOS-processen är klart kommer respektive berörd vårdcentral få stöd i sättningen av KVÅ-koder i journalsystemet och samordning av patientinsatser sker via funktionen regional koordinator för implementering av SVF. c) När infördes obokade tider för respektive SVF? Obokade tider infördes samtidigt som patienter inkluderades i respektive förlopp. d) Har införandet följt handlingsplanen eller har det skett justeringar? I så fall varför och på vilket sätt? Handlingsplanen för införande av SVF har följts med undantag av SVF CUP, hudmelanom och allvarliga ospecifika symtom. Anledningarna till fördröjning av start av de ovannämnda SVF är att nya processer organiserades, kartlades och bemannandes. 2.2 Stöd till utvecklingsarbete Hur har landstinget gett stöd till verksamheternas utvecklingsarbete med a) införandet av välgrundad misstanke i primärvården? Heldags lärandeseminarium SVF anordnades, för en gemensam förståelse, i slutet av januari 2016 med inbjudan till alla primärvårdsläkare inklusive processledare, koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, linjechefer och tjänstemän i Region Halland. Halvdags dialogmöte SVF genomfördes i april 2016 och september 2016 med målgrupp primärvårdsläkare Region Halland. Informationsmöten har arrangerats/kommer att arrangeras under hösten 2016 för att möta läkare och sekreterare i primärvården. Hösten 2016 arrangeras dialogmöten med primärvårdsenheter i respektive kommun kring SVF. Detta är en uppföljning av de besök som gjordes på samtliga vårdcentraler i Region Halland hösten Information på dialogmöten för verksamhetschefer i primärvården privat verksamhet och offentligt driven vård, har genomförts.

7 4(12) Mätning av korrekt märkning av remisser med SVF från primärvården till specialistvården mäts varje månad och resultatet återkopplas till primärvårdsenheterna uppdelad per primärvårdsenhet. Regionala SVF för primärvården som baserar sig på de nationella primärvårdsversionerna och med regional information tillagd såsom vart remisser skall skickas, koordinatorsnamn och kontaktuppgifter har skapats. Dessa regionala SVF finns tillgängliga för samtliga primärvårdsenheter på Region Hallands extranät. En powerpointpresentation som är riktad till primärvården utifrån Region Hallands förutsättningar är utskickad till samtliga verksamhetschefer i privat och offentlig regi inom primärvården. Upprepad information till verksamhetschefer inom primärvården har skickats via mail 1 ggr/mån under året. Hit har också filmerna från Västragötalandsregionen med information om respektive SVF distribuerats. Hemsidorna, både extranätet och webben, har utvecklats för att vara lättillgängliga och med relevant information. Avvikelser skrivs till vårdcentraler som inte följer de riktlinjer som beskrivs i vårdvalsmodellen med syfte att skapa lärande. b) införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? Massiva informationsinsatser har genomförts inom specialistvården via läkarmöte, sekreterarmöten och arbetsplatsträffar på berörda enheter via regional koordinator för implementering av SVF. Lägesrapporter till linjeorganisationen skrivs två gånger per år av cancersamordnare med syfte att hålla specialistvårdens linjeorganisation uppdaterad för att stödja verksamheterna. Regional koordinator har tät kontakt med verksamheter och akutmottagningarna. Region Halland startar under HT 2016 ett processråd bestående av linjechefer för ökad genomförandekraft i cancerprocesserna och dess SVF. c) införande av koordinatorfunktion? Regionala koordinatorsmöten med Region Hallands koordinatorer har genomförts vid tre tillfällen under Syftet med dessa möten har varit att lära av varandra, bygga nätverk samt informera om koordinatorsfunktionens uppdrag, kodning etc. Regional koordinator har också tät kontakt med koordinatorerna inom specialistvården för att identifiera patienter inom specialistvården som inte inkluderas i SVF som uppfyller välgrundad misstanke

8 5(12) Koordinatorsmöte med södra sjukvårdsregionen där RCC Syd varit arrangör har genomförts där koordinatorer från Halland deltagit. Utbildningar och stöd till koordinatorer har skett och sker fortlöpande. Gällande ITstöd har stort fokus legat på koordinatorernas tillgång till data fortlöpande för att kunna följa patientflödena. Avvikelser som framförallt påverkar koordinatorsfunktionen har följts upp och återkopplats till respektive enhet för att utveckla verksamheten. Avvikelserna har berört dåligt informerade patienter, sent mottagna remisser pga ej prioriterade skrivköer, ej märkta remisser mm. d) införande av obokade tider? Dialoger har förts med framför allt röntgen för att frigöra obokade tider. Sedan har respektive processledare fört dialoger med exempelvis anestesikliniken, där specifika obokade tider eller andra rutiner för snabb handläggning behövs. 2.3 Utmaningar Beskriv utmaningarna med införandet av årets SVF: a) Hur har landstinget omhändertagit de utmaningar som beskrevs i handlingsplanen? Utmaningarna har omhändertagits utifrån de planerade åtgärderna som beskrevs i handlingsplanen för Dock kvarstår vissa utmaningar i samma eller minskad omfattning såsom kapacitetsbrister, otillräckligt med arbetstid till vissa processledare och antal vårdenheter inom primärvården. Planerade åtgärder fortgår gällande dessa utmaningar. Branschråd för privata vårdenheter primärvård är fortfarande inte skapta, diskussioner pågår. b) Har det uppstått oförutsedda utmaningar? Om ja, vilka? Hur har landstinget löst detta? Oklarheter gällande arbetsuppgifter har förekommit, framför allt inom yrkeskategorierna och funktionerna kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare och koordinatorer. Detta arbetas med via dialoger inom grupperingar och via linjeorganisationen. Arbetet med KVÅ-koderna har genererat mer arbete än förväntat. c) Hur har landstinget arbetat med att följa och åtgärda eventuella s.k. undanträngningseffekter? Frågeställningen undanträngningseffekter har lyfts i olika kontexter, grupperingar och forum. Inga direkta undanträngningseffekter som isolerat beror på SVF har kunnat

9 6(12) identifieras. Kapacitetsbrister finns inom vissa områden vilket påverkar köerna negativt. Inom urologin ökar antalet väntande, dock ökar inte nyttjande av vårdgarantin. Övertid för medarbetare har i vissa fall använts för att omhänderta köer. I vissa verksamheter har arbetet med SVF i processarbetet tvärtom inneburit en bättre tillgänglighet. Röntgen och patologen har god tillgänglighet och inte längre väntetider idag än innan SVF implementerades Antal avslutade patienter Hur många patienter har genomgått och avslutat (påbörjat behandling eller avslutat av annan anledning) SVF fram till och med senast den 31 oktober 2016? Ange redovisningsdatum här. Redovisa antal uppdelat på kön. Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF. Använd gärna tabellen. Standardiserat vårdförlopp Män Kvinnor AML Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Huvud- och halscancer Matstrups- och magsäckscancer Prostatacancer Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Bröstcancer Cancer i bukspottkörteln och periampullärt Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Cancer utan känd primärtumör, CUP Lungcancer Maligna lymfom Malignt melanom Myelom

10 7(12) Primär levercancer Primära maligna hjärntumörer Tjock- och ändtarms cancer Äggstockscancer 2.5 Överföring av information Hur har landstinget löst frågor gällande överföring av information/data när flera landsting har ansvar för olika delar i ett enskilt SVF? Vilka rutiner finns? Bifoga gärna rutiner/regelverk som implementerats. Vilka ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att informationsöverföringen ska förbättras under 2017? Gällande patientuppgifter som överförs i samband med överflyttning av patienter till regionvård har den lokala rutinen som skapades i samarbetet med RCC Syd och RCC Väst ersatts av en nationell. Skillnaden mellan rutinerna var liten så praxis har förändrats marginellt. Den nationella rutinen har spridits till koordinatorer och medicinska sekreterare. Den finns också på Region Hallands samarbetsplats för cancervården. Överföring enligt rutinen av patientuppgifter, exempelvis KVÅ-koder lyftes på vårens koordinatorsmöten men behöver lyftas igen då detta fortfarande inte fungerar helt optimalt. Överföring av patientinformation vid MDK och inför behandlingar försvåras då faxöverföring måste användas. Region Hallands rutin för faxöverföring har omarbetats under året för att möjliggöra faxöverföring så att ledtider kan hållas. Gällande patientdata som ska överföras vid regionvård när Region Skåne eller Västragötalandsregionen ska rapportera patienter till databasen som kommer från Halland, sker ett utvecklingsarbete där patientinformation kommer att överföras via fil. Region Halland träffar cancersamordnare i Skåne, RCC Syd och RCC Väst en till två gånger per år för att diskutera utmaningar. I dessa möten har överföring av data diskuterats.

11 8(12) 3. Information och förankring 3.1 Patienter Hur har landstinget involverat patientföreträdare i arbetet med SVF under året? Patientföreträdare har deltagit i framtagande av handlingsplanen våren 2016 och denna redovisning hösten Patientföreträdare har deltagit i arbetsgrupp regionövergripande implementering SVF. Patientföreträdare har deltagit i processmöte för processledare, dialogmöte SVF med primärvårdsläkare våren 2016, koordinatorsmöte hösten 2016 samt kontaktsjuksköterskemöte hösten Arbetet med att starta ett patient- och närståenderåd är initierat. 3.2 Privata vårdgivare Hur har landstinget involverat representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF under året? Representanter från privata vårdgivare har bjudits in till arbetet med handlingsplan våren 2016 och redovisning hösten Processledare har haft kontakt med privata vårdgivare inom specialistvården i processer där privata vårdgivare är berörda. Vårdval specialiserad vård hud är en stor aktör i hudmelanomprocessen liksom de privata gynekologiska öppenvårdsmottagningarna i processen äggstockscancer. Regional koordinator har haft kontakt och besökt flertalet av de privata vårdgivare som berörs av SVF, gäller både primärvården och specialistvård. 3.3 Primärvård Hur har landstinget säkerställt att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? Primärvårdens medarbetare har fått kännedom om SVF direkt eller indirekt via linjeorganisationen genom information och diskussion vid dialogmöten lärandeseminarium mailutskick

12 9(12) regionala SVF på extranätet återkoppling av korrekt märkning av remisser besök på vårdcentraler Se 2:2 för mer utförlig information. 4. Arbete med PREM-enkäten För att ta del av stimulansmedlen ska den nationella PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC och följer strukturen för nationell patientenkät (NPE), användas under Kravet gäller för de fem SVF som har implementerats under 2015 men önskvärt är att även de patienter som ingår i de SVF som införs under 2016 utvärderas med enkäten. Resultaten ska kunna användas såväl nationellt som regionalt och för respektive landsting. 4.1 Utskick av PREM-enkät Hur har landstinget arbetat inför utskick av PREM-enkäten för de fem första vårdförloppen? Har landstinget startat utskick av PREM enkäten även till patienter ingående i 2016 års SVF? I så fall vilka? Information gick ut till berörda verksamheter, linjeorganisationerna, processledare och koordinatorer gällande PREM-enkäten. Information till primärvårdens medarbetare har spridits med uppmaning att patienter som inkluderas i SVF måste vara välinformerade om att de är ingår i vårdförlopp som innebär att de kommer bli kontaktade omgående av specialistvården. Patienter i SVF bröstcancer och tjock- ändtarmscancer kommer att få PREM-enkäter utskickade from oktober Användning av resultat Hur har/kommer resultaten från PREM-enkäten att användas? Ser landstinget redan nu om utveckling av enkäten behövs för att ge ytterligare vägledning till landstingets förbättringsarbete för patienternas upplevelse av SVF? Linjeorganisationen och processledarna har tillgång till enkäten direkt via ic-qualitys portal. Första resultatet som kom i juni skickades ut till förvaltningschefer och processledare. Det var baserat på drygt 40 patienter och vilket styrkte arbetet med att fortsätta påtala för primärvården om vikten av att informera patienterna om inkludering i SVF.

13 10(12) Andra resultatet som kom i september 2016 hanterades med samma rutin. Resultatet visade att vissa patienter som var inkluderade i SVF inte var medvetna om detta. Arbete med framtagande av en(1) patientinformation för samtliga SVF för att underlätta för primärvårdens läkare påbörjades. Region Skånes version har använts som underlag för Region Hallands variant. En kommunikationsplan SVF för Region Halland skrevs under våren med åtgärder för att informera invånarna om SVF exempelvis via invånartidningar och informationsspridning vid sociala medier. Detta med syfte att underlätta för primärvården att kännedom om SVF finns när patienterna söker dit med alarmsymtom. 5. Erfarenheter av 2016 års arbete Har landstingets erfarenheter av implementeringen 2016 lett till förändringar i upplägget inför arbetet 2017? Om ja, på vilket sätt? Region Halland kommer tidigaste att starta upp förloppen VT 2017 för att säkerställa att alla nationella dokument och KVÅ-koder är färdigställda. För övrigt kommer i stort sett samma koncept att användas. SVF skelett- och mjukdelssarkom kommer att utgå ifrån ortopedkliniken som inte tidigare varit berörd av SVF. Övriga förlopp utifrån från kliniker med erfarenhet av SVF vilket underlättar implementeringen. Vissa av kommande SVF har små patientvolymer vilket på ett vis försvårar för exempelvis primärvården. 6. Ekonomi Ge en översiktlig bild av hur årets medel samt föregående års eventuellt överförda medel har använts. Vad kommer årets återstående medel att användas till och hur mycket av årets medel kommer att föras över från år 2016 till 2017? Hur stimulansmedlen har använts kommer inte att påverka utbetalning av medel men informationen är av värde inför diskussion av en ny överenskommelse för 2017 mellan regeringen och SKL. Under 2016 har Region Halland erhållit 6,5 mkr efter att handlingsplanen godkänts.

14 11(12) Hallands sjukhus (HS) HS har identifierat behov av nya koordinatorsfunktioner på medicinkliniken, kirurgkliniken och kvinnokliniken då nya förlopp införs på dessa kliniker under Total kostnad 2,4 mkr. Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) ADH har identifierat behov av en ny koordinatorsfunktion 50% på röntgenkliniken då de nya förloppen påverkar verksamheten på denna enhet. Total kostnad 225 tkr. Kommande behov SVF allvarliga ospecifika symtom är nyligen startad. Eventuella ekonomiska konsekvenser avseende detta vårdförlopp kommer att hanteras längre fram. SVF hudmelanom är en komplex process med flera kliniker involverade i förloppet pga. vårdval specialiserade vård hud i RH. Det kommer med all sannolikhet att behövas koordinatorer på fler kliniker/verksamheter som behöver stimulansmedel än idag fördelade. Även eventuella behov av medel för vidare utveckling av IT-stöd och informationsoch utbildningsinsatser kommer att utvärderas längre fram. Även stöd i MDKorganisationen kommer att kartläggas och utvecklas för att anpassas till SVF. Förmodligen kommer även medel att användas till arbete med flaskhalsar som kvarstår. Avsatta medel för 2016 används för arbete som utförs under 2016 och Inför överenskommelse 2017 Delge oss gärna synpunkter och erfarenheter som kan vara viktiga att ta med inför arbetet med 2017-års överenskommelse mellan regeringen och SKL. För att skapa en så effektiv implementeringsprocess under 2017 har Region Halland för avsikt att införa alla tio kommande förlopp under 2017 vid ett tillfälle. Då behöver alla nationella dokument, KVÅ-koder, informationsmaterial mm vara färdigställt för så enkel implementeringsprocess som möjligt. Det komplicerar att beslut är fattat att det är det behandlande landstingen som rapporterar patienten till databasen och i denna redovisning skall hemlandstinget rapportera samtliga patienter, även de som behandlats och därmed rapporterats från annat landsting. Dessa uppgifter finns att hitta i epikriser från regionvård men kräver manuell hantering eftersom Region Halland inte designat systemet idag att på ett enkelt sätt extrahera dessa data från journalsystemet.

15 12(12) Region Halland efterfrågar en nationell kampanj för att informera invånarna om att cancervården idag i Sverige bedrivs på ett standardiserat sätt. Det under lättar både för professionen med väl informerade invånare och det ställer samtidigt krav på organisationerna med välinformerade invånare. Regionstyrelsen Mats Eriksson Regionstyrelsens ordförande Catarina Dahlöf Regiondirektör

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Mall för redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Mall för redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Mall för redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

21 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019

21 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 21 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Regeringen och SKL har gjort en överenskommelse om att under 2015-2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetider

Läs mer

Redovisning av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 REGION KRONOBERG 2016-10-21 Region Kronoberg Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 1 Uppföljning av

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

20 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016, fördelning stimulansmedel RS160019

20 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016, fördelning stimulansmedel RS160019 20 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016, fördelning stimulansmedel RS160019 Ärendet Regeringen och SKL har gjort en överenskommelse om att under 2015-2018 genomföra en nationell

Läs mer

28 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 RS160019

28 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 RS160019 28 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 RS160019 Ärendet Regeringen och SKL har gjort en överenskommelse om att under 2015-2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetider

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

Satsning på cancervården

Satsning på cancervården Satsning på cancervården Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden 2015 2018 för att Förkorta väntetiderna Minska de regionala skillnaderna Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017

Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 REGION KRONOBERG 2017-03-01 Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1.1 Nuläge för

Läs mer

Tänk SVF! Primärvårdens viktiga roll i införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården xx-xx

Tänk SVF! Primärvårdens viktiga roll i införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården xx-xx Tänk SVF! Primärvårdens viktiga roll i införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017-xx-xx 2018-03-22 Överenskommelse för väntetidssatsningen 2017 Landsting/regioner ska införa samtliga

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Nationell överenskommelse Kortare väntetider i cancervården

Nationell överenskommelse Kortare väntetider i cancervården Styrande måldokument Överenskommelse Sida 1 (5) Nationell överenskommelse 2018 - Kortare väntetider i cancervården Sida 2 (5) Bakgrund Regeringen avsätter 447,5 mnkr år 2018 för att skapa en mer jämlik

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1(9) Datum Diarienummer 2017-02-14 RS160723 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 01054 1(10) Datum 2015-10-30 Diarienummer RS150023 RS150120 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Sammanfattning Beslut

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 180413 Version 4 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Denna rutin gäller för patienter som avslutas i SVF-flödet fram till och med mars 2018

Denna rutin gäller för patienter som avslutas i SVF-flödet fram till och med mars 2018 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Lärandekonferens 1/12

Lärandekonferens 1/12 Lärandekonferens 1/12 13.00 Välkomna! Presentation av dagen - Lenita Lundin Standardiserade vårdförlopp - Lisa Jelf Eneqvist SVF-flödet med b.la. - Lollo Viita Hallberg och Bodil Sandh Vad har vi åstadkommit

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-19 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av resterande

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Region Norrbotten

Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Region Norrbotten Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Region Norrbotten enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården, 2017. Datum 2017-03-09 Fastställd av:

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2018 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2017

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2018 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2017 1(11) Datum Diarienummer 2018-02-13 RS170909 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2018 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Redovisning av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017

Redovisning av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 Redovisning av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 REGION KRONOBERG 2017-10-16 Region Kronoberg 1. Uppföljning av införda vårdförlopp För närvarande finns 28 fastställda SVF. Av dessa infördes

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

regiongavleborg.se Per Fessé, Cancersamordnare

regiongavleborg.se Per Fessé, Cancersamordnare Standardiserad Vårdförlopp Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé, Cancersamordnare Remiss

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Region Jönköpings län 2017-03-13 Handlingsplanerna

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 31 oktober 2016 Fastställd av: Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Kortare

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2018 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2018 Datum. HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp för cancer

Standardiserade vårdförlopp för cancer Ledningsstaben/BjH 1 (18) Standardiserade vårdförlopp för cancer Ledtidstidsresultat Q4 2016 Q4 2017 RAPPORT april 2017 2 (18) Från välgrundad misstanke om cancer till första behandling enligt standardiserade

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i

Läs mer

Handlingsplan. För arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017

Handlingsplan. För arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Regionalt cancercentrum väst Västra Götalandsregionen 2017-02-16 Handlingsplan För arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Beräkningsunderlag. för andel cancerpatienter som genomgått SVF Version 2.1

Beräkningsunderlag. för andel cancerpatienter som genomgått SVF Version 2.1 Beräkningsunderlag för andel cancerpatienter som genomgått SVF 2019-03-20 Version 2.1 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2018-02-12 Version 1.0 2018-10-2 Version 2.0 2019-03-20 Version 2.1.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 Ärendet Regionstyrelsen fattar beslut om fördelningen av regionala medel till införande av standardiserade vårdförlopp. Regeringen och

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN

Läs mer

REDOVISNING AV LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2015

REDOVISNING AV LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2015 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se REDOVISNING AV LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR Rollfördelning i VGR Statliga stimulansmedel 2015-2018 (69 MSEK) Införande av SVF = linjeorganisationens ansvar Förbokning av tider, rekryteringar, informationsspridning,

Läs mer

30 Revisionsrapport om gransknings av cancersjukvården bröst- och prostatacancer RS150052, RS150107

30 Revisionsrapport om gransknings av cancersjukvården bröst- och prostatacancer RS150052, RS150107 Ärende 30 RS 2015-05-27 30 Revisionsrapport om gransknings av cancersjukvården bröst- och prostatacancer RS150052, RS150107 Ärendet Regionstyrelsen har fått revisionsrapporten Vård på lika villkor (2014-11-13)

Läs mer

Resultat Standardiserade vårdförlopp i Skåne

Resultat Standardiserade vårdförlopp i Skåne Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044/3091812 Johan.Cosmo@skane.se Datum 2018-02-20 1 (6) Resultat Standardiserade vårdförlopp i Skåne 2015

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

YTTRANDE. Datum Dnr Granskning av Ledtider i cancervården (rapport nr )

YTTRANDE. Datum Dnr Granskning av Ledtider i cancervården (rapport nr ) Sjukvårdsnämnd Sund Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se YTTRANDE Datum 2017-03-02 Dnr 1600283 1 (6) Granskning av Ledtider i cancervården (rapport nr 12-2016) Rapporten

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF SVF-utbildning 9 juni 2016 Innehåll Inledning Registreringsflöde Demo rapporter i Cognos Frågor och avslutning Vad är ett standardiserat vårdförlopp Start av

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 LK/153144

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 LK/153144 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017 LK/153144 1 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp a) Beskriv

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Välkommen till Cancerdag för allmänläkare

Välkommen till Cancerdag för allmänläkare Välkommen till Cancerdag för allmänläkare Program förmiddagen 08:30-09:15 Inledning 09:15-09:25 Bensträckare 09:25-10:15 Tidig upptäckt 10:15-10:25 Bensträckare 10:25-11:30 Standardiserade vårdförlopp

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Dnr RS 2015-913 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Norrbottens Läns Landsting Datum: 2016-10-31 Fastställd av: Jonas Thörnqvist, Biträdande Landstingsdirektör 1. Uppföljning av

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Sjukvårdsnämnd SUS Aktuella väntetider inom cancervården. Björn Ekmehag

Sjukvårdsnämnd SUS Aktuella väntetider inom cancervården. Björn Ekmehag Sjukvårdsnämnd SUS 2017-10-20 Aktuella väntetider inom cancervården Björn Ekmehag Misstanke Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Välgrundad misstanke Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp - cancer Erfarenheter från Primärvården Utvecklingskraft cancer

Standardiserade vårdförlopp - cancer Erfarenheter från Primärvården Utvecklingskraft cancer Standardiserade vårdförlopp - cancer Erfarenheter från Primärvården Utvecklingskraft cancer 2017-05-18 Vår resa Ann-Louise Elling Kvarnholmens hälsocentral Ltkalmar.se Tidig information och delaktighet

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2018-10-15 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Varje dag räknas! en välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process utan onödig väntetid. Vård med kvalité ,

Varje dag räknas! en välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process utan onödig väntetid. Vård med kvalité , Varje dag räknas! en välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process utan onödig väntetid. Vård med kvalité 2018-05-08, 2018-05-21 Charlotte Carlsson Kortare väntetider i cancervården Varje

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen 2016-10-24 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen (VGR) deltar i den nationella satsningen, år 2015-2018, på införandet

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Handlingsplan Standardiserade vårdförlopp 2018 Region Norrbotten

Handlingsplan Standardiserade vårdförlopp 2018 Region Norrbotten Handlingsplan Standardiserade vårdförlopp 2018 Region Norrbotten Datum: 2018-03-13 Fastställd av: Jonas Thörnqvist, Biträdande Regiondirektör 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018

HANDLINGSPLAN. för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2018 Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2018/00231 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160307 Version 1 1 (12) Handlingsplan för införande

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården. Dnr SKL 17/01359

Kortare väntetider i cancervården. Dnr SKL 17/01359 Kortare väntetider i cancervården Dnr SKL 17/01359 Redovisning sker i enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kortare väntetider i cancervården 2017.

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2016 1 Inledning...3 1 Uppföljning av tidigare införda vårdfölopp...5 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp...5

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården - överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2015 (Dnr 14/6942)

Kortare väntetider i cancervården - överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2015 (Dnr 14/6942) Tjänsteskrivelse 1(2) 2015-02-17 RJL 2015/378 Folkhälsa och sjukvård Therese Eklöv Nämnden för folkhälsa och sjukvård Kortare väntetider i cancervården - överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen 2017... 3 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion Handlingsplaner för 2017 års SVF Uppsala Örebro sjukvårdsregion Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A Telefon: 018-15 19 10 E-post:

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg 2015-10-23 Region Kronoberg Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg Beslutet att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården i

Läs mer