Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg"

Transkript

1 Region Kronoberg Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg Beslutet att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg togs i mars 2015 och arbetet med införandet för de fem första pilotprocesserna startade under våren Märkning av remisser och mätning av tiden från välgrundad misstanke till start av behandling startar i Region Kronoberg den 1 november Information och förankring i verksamheten 1. Hur har landstinget/regionen informerat och fört dialog om SVF inom verksamheterna i syfte att skapa förankring och ett effektivt införande av de fem pilotdiagnosernas SVF? En kommunikationsplan togs fram i ett tidigt skede för att säkerställa att berörda målgrupper fick information. Målet var i första hand att skapa en förståelse och ett engagemang hos medarbetare och chefer så att de medverkar på ett konstruktivt sätt i arbetet med de standardiserade vårdförloppen. Inriktningen var att arbeta stegvis med kommunikation, eftersom arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp sker över en längre period. Behovet av kommunikation förändras under tiden och behöver kompletteras efter hand. En viktig del var även att organisera och utveckla stödet till ledare på olika nivåer i vården. Chefslinjen utgör Region Kronobergs huvudkanal för information och kommunikation och därför har en viktig del i kommunikationsstrategin varit att förse cheferna med stödmaterial för vidareinformation. Inriktningen har också varit att använda och utgå från det nationella materialet för att de grundläggande budskapen ska bli samordnade och samstämmiga. Aktiviteter och insatser En styrgrupp med representanter från berörda delar av organisationen bildades i ett tidigt skede och har träffats en gång i månaden för att få kunskap, information och för att föra en dialog om olika frågor kopplade till satsningen. 1a) Region Kronoberg_Redovisning_handlings Sida 1 av 9

2 Styrgruppens ordförande (hälso- och sjukvårdsavdelningens verksamhetschef) har kontinuerligt informerat och fört dialog på hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. En intern hemsida för satsningen har skapats där fakta, länkar, informationsmaterial och artiklar om satsningen finns tillgängliga. Informationsstöd till chefer i form av bildspel avsedda för arbetsplatsträffar har tagits fram och spridits i organisationen. Information och redaktionella artiklar till övergripande interna nyhetsbrev, personaltidning och intranät har publicerats fortlöpande. Region Kronbergs cancersamordnare har informerat och fört dialog om satsningen på kontaktsjuksköterskemöten, ledningsgrupper, möten med patientföreningar, och på Allmänmedicinskt Kunskapscentrum (AMK) 2. Hur har landstinget/regionen samverkat med regionala cancercentrum (RCC) under införandet av SVF och vilka erfarenheter kan ni dela med er av inför 2016 års arbete? RCC syd har skapat nätverk för kommunikatörer, cancersamordnare, vårdförloppskoordinatorer och tillgänglighetsnätverket(analys). Representanter från alla delar av södra regionen ingår i dessa nätverk. Från Region Kronoberg är det en kommunikationsstrateg, en cancersamordnare, en uppföljningsstrateg och i dagsläget tre vårdförloppskoordinatorer. En viktig framgångsfaktor för 2016 är att fortsatt engagera och motivera chefslinjen att sprida kunskap om satsningen i verksamheten och motivera medarbetarna att bidra i arbetet. För att de ska fungera krävs förankring på ledningsnivå och ett bra stödmaterial för vidareinformation. Det är också viktigt att framsteg och goda exempel sprids kontinuerligt för att visa den utveckling som sker. Information om satsningen ska också finnas och synas i många informationskanaler samtidigt för bästa genomslagskraft. Aktiviteter och insatser Kommunikatörsnätverket har haft flera möten för att utbyta erfarenheter och idéer. Det har varit såväl fysiska möten som telefonkonferenser. Cancersamordnarnätverket har täta kontakter via möten, e-post och telefon. Dialog kring problem och lösningar. Öppet klimat där alla delar med sig. Man får snabbt hjälp, råd och tips om hur andra gjort. Samordnaren på RCC syd håller ihop det gemensamma arbetet, information och informationsspridning. Tillgänglighetsnätverket har regelbunden kontakt via möte, e-post och telefon. Koordinatorsnätverket bildades i oktober 2015 under ett tvådagars internat för vårdförloppskoordinatorerna som RCC syd arrangerade med stöd av tillgänglighetsnätverket och cancersamordnarna. Sida 2 av 9

3 Involvering 1. Hur har landstinget/regionen involverat patientrepresentanter i arbetet med SVF? Patient- och närståenderepresentanter finns med i den strategiska styrgruppen som träffas en gång i månaden för information och dialog. Möten hålls två gånger per år med aktiva patientföreningar i Region Kronoberg för information och dialog. En uppdragsbeskrivning och modell för ekonomisk ersättning till patientnärstående representanter är framtagen och kommer att implementeras inom kort. I varje patientprocess ska patient- närståendemedverkan säkerställas. Detta är inte klart i alla processer ännu. 2. Hur har landstinget/regionen involverat representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF? Med vårdval primärvård sker samordning och samverkan via Allmän Medicinskt Kunskapscentrum (AMK). Privata vårdgivare inom vårdvalet har inbjudits att delta på uppstartsmöte i februari 2015(ingen kom) och december Vi har i samarbete med AMK lokalanpassat primärvårdsversionerna av SVF. Erbjudande har gått ut till alla vårdcentraler i regionen att få information på plats. Hittills har ingen tackat ja. Med övriga privata vårdgivare som har avtal med Region Kronoberg sker samordning och informationsspridning via planeringssekreterare på kundvalsenheten. Stöd till verksamheternas utvecklingsarbete 1. Hur har stödet inom landstinget/regionen sett ut för införandet av välgrundad misstanke i primärvården och den specialiserade vården? Utvecklingsenheten, cancersamordnaren, VIS och analys och kommunikationsavdelningen har arbetat tillsammans för att ta fram verktyg, rutiner och sprida information om välgrundad misstanke. Huvud- och halscancer har haft föreläsning för primärvårdsläkarna om det förloppet. De nationella primärvårdsversionerna är kommunicerade till primärvården via AMK och kommer att finnas tillgängliga på webben för vårdgivare. Regelbundna träffar med berörda chefer för vidare spridning av information till medarbetarna. - Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF? Sida 3 av 9

4 Processteamen har förbättrat sina rutiner avseende remissbedömning så att SVF remisserna tas omhand varje dag. Processteamen har reserverade tider på sina mottagningar för patienter med cancermisstanke. 2. Hur har landstinget/regionen löst införandet av koordinatorfunktion för respektive diagnosspecifikt SVF? I Region Kronoberg finns tre vårdförloppskoordinatorer som i dag arbetar 30 procent var och täcker för varandra. Vi räknar med att utöka i takt med införandet av fler SVF. Dom ansvarar för alla SVF patienter i samverkan med berörda klinikers sekreterare och kontaktsjuksköterskor. Det finns ett telefonnummer till koordinatorerna för att underlätta snabb kontakt från primärvården och andra inremitterande enheter. - Hur har landstinget/regionen definierat koordinatorfunktionens uppdrag? Se bilaga. - Vid vilken tidpunkt infördes koordinatorfunktionen för respektive pilotdiagnos? Koordinatorerna påbörjade sitt arbete i maj Dom arbetar med alla förloppen. - Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF? Verksamheterna är mer uppmärksamma på patienter med cancermisstanke. Ökad samverkan och förståelse över klinikgränser. Alla arbetar mot samma mål. Utifrån patientperspektivet har inga observationer gjorts ännu. 3. Hur har landstinget/regionen löst obokade/reserverade tider för respektive pilotdiagnos? Blåscancerprocessen, huvud- och halsprocessen och magsäckmatstrupsprocessen har reserverade tider till mottagning. Blåscancerprocessen har även säkrat tider till behandling. Prostatacancerprocessen har inte kommit igång med det ännu. I skrivande stund saknas processledare för prostatacancerprocessen. AML är ett akut och välfungerande förlopp redan idag så där är det inte aktuellt med reserverade tider på samma sätt. På röntgen finns fasta tider för några diagnoser. Sektionsansvariga på röntgen arbetar tillsammans med cancersamordnaren för att hitta hållbara lösningar för alla processer. Parallellt pågår också ett arbete med att införa produktions- och kapacitetsplanering samt att förbättra samordningen av röntgenverksamheten mellan våra två sjukhus. Idag bokas tider av respektive klinik. Från och med första november 2015 kommer koordinatorerna att boka och samordna tider i dialog och samråd med verksamheterna. På operation är dessa patienter prioriterade. - Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF? Sida 4 av 9

5 Vi har ännu inte gjort några sådana observationer. Implementering av de fem standardiserade vårdförloppen 1. Om och i så fall hur har landstinget/regionen implementerat de fem pilotdiagnosernas SVF under 2015? Arbetet startade i patientprocessteamen våren 2015 med kartläggning av respektive process nuläge och önskat läge i förhållande till SVF. Varje process arbetar aktivt med förbättringar kring rutiner, arbetssätt och samverkan över gränser för att klara målen i SVF. Processledarna får stöd i processarbetets olika faser från utvecklingsenheten, cancersamordnaren, analysenhet och kommunikationsavdelningen En särskild remiss för de patienter som ska ingå i ett standardiserat vårdförlopp är framtagen för att underlätta för inremitterande och för koordinatorerna. Delprocesser som röntgen och patologen arbetar med sina delar av patientprocessen. Mätning av SVF från välgrundad misstanke till start av behandling startar i Region Kronoberg 1 november Då är våra VIS och IT-system redo för detta. - Hur många patienter har startat utredning i respektive SVF efter beslut om välgrundad misstanke (ange tidsperiod 2015)? Vi har inte påbörjat kodning och rapportering ännu. Start 1 november Hur många av de patienter som utretts med SVF har fått diagnosen: Akut myeloisk leukemi Huvud- och halscancer Matstrupe- och magsäckscancer Prostatacancer Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Se svar ovan. - Hur många patienter inom respektive SVF har avslutats genom start av behandling? Se svar ovan. - Hur många patienter har avslutat SVF av annan anledning exempelvis av medicinska skäl eller annat? Se svar ovan. - Finns delar av SVF som inte implementerats och hur ser tidplanen ut för att det ska genomföras? Sida 5 av 9

6 Se svar ovan. - Finns det rutiner för överföring utan fördröjning av patient till behandlande enhet när denna är annan än utredande? Inom Region Kronoberg sker överföring via koordinator, ansvarig läkare eller kontaktsjuksköterska. Det finns en gemensam rutin inom södra regionen för patienter som överförs mellan landsting. Uppföljning av ledtider och indikatorer i vårdadministrativa system 1. Hur har landstinget/regionen tillsett att SVF från välgrundad misstanke till start av behandling går att följa i de vårdadministrativa systemen? Finns åtgärder som ska genomföras för att uppföljningen ska kunna ske och hur ser tidplanen för dessa ut? Inom Region Kronoberg har vi samma journalsystem inom den specialiserade sjukhusvården och primärvården (offentlig och privat). All registrering kommer att ske i vårt journalsystem. Detta gör att all data samlas i ett gemensamt datalager och att man därifrån kan hämta de uppgifter som behövs för att följa de ledtider som efterfrågas. Inga särskilda åtgärder krävs. 2. Vilka av de nationella ledtiderna kan redovisas via vårdadministrativt system för SVF vid rapportskrivandet? Välgrundad misstanke, start av behandling, avslut av SVF innan behandling påbörjad och överlämning mellan landsting. Ansvar och aktiviteter för att IT- stöd blir funktionellt 1. Hur har landstinget/regionen utvecklat de stödprocesser som behövs för att följa och följa upp SVF i respektive IT-stöd? Åtgärdskoderna finns inlagda i journalsystemet Beskrivningar finns på när, var och hur åtgärdskoderna ska dokumenteras i journalen. Rapporter kommer att finnas för samtliga SVF som underlag för inrapportering till nationella databasen. Rapporter kommer att finnas för uppföljning av ledtider internt i Region Kronoberg. Vi börjar med manuell inmatning till nationella databasen Sida 6 av 9

7 Införandet av fler standardiserade vårdförlopp Hur har landstinget/regionen planerat för införandet av fler SVF 2016? Under hösten 2015 har processledare för 4 nya förlopp utsetts. Processledare saknas i skrivande stund för CUP. Senast under våren 2016 kommer övriga processledare att utses. Ett uppstartsmöte i samverkan med RCC syd i Region Kronoberg går av stapeln den 11 december Erfarenheter från införandet av de fem första förloppen tas tillvara. Region Kronoberg erbjuder stöd till de nya processledarna. VIS-systemets lösning med remisshantering är gjord så att det enkelt går att lägga till nya processer. 2. Hur har landstinget/regionen samverkat och löst övergångar för patienter som går över landstingsgränserna? Koordinatorer från hela södra regionen har varit på en gemensam tvådagars utbildning och där diskuterat rutiner och skapat ett nätverk. En gemensam rutin för överföring av patienter mellan landsting har tagits fram för patienter i södra sjukvårdsregionen där de flesta patienter rör sig över gränserna. För patienter utanför södra regionen ansvarar koordinatorerna för att aktiva överlämningar görs. Utmaningar och åtgärder 1. Vilka har varit de stora utmaningarna vid införandet av de fem första SVF och hur har ni hanterat dem? Det har varit svårt att nå ut med information till primärvården och privata vårdgivare. Vi för kontinuerligt dialog med ansvariga och via AMK. Det råder i dagsläget brist på CT och PET-CT kapacitet. Det är också brist på röntgensjuksköterskor. En djupare genomlysning, kartläggning och effektivisering av röntgens verksamhet i Region Kronoberg är påbörjad. Det råder brist på urologer. Arbetet med rekrytering pågår. Kodverket från SKL kom sent i våras. Vi fick in koderna i vårt journalsystem först under vecka 37. Den nationella väntetidsdatabasen har inte kunnat ta emot data förrän från vecka 39 och rutinerna för hur och vem som ska rapportera blev inte heller klart förrän då. Så det har varit svårt att i god tid nå ut med rätt information till berörda verksamheter. Därför har vi valt att vänta med start av mätdelen i SVF tills allt var klart. Det har tagit tid att utveckla verktygen i vårt journalsystem för att få till ett bra flöde och smidigt arbetssätt samt att förankra det gentemot Sida 7 av 9

8 primärvården och slutenvården. Vi bedömer det som bra att det har fått lov att ta tid även om det försenat starten av mätdelen i SVF. Svårt för processteamen att avsätta tillräckligt med tid för processarbetet inom ramen för ordinarie arbetstid. 2. Vilka goda exempel på lösningar har ni erfarenhet av från införandet under 2015? Ett mycket välfungerande nätverk mellan cancersamordnarna i södra regionen för samarbete och erfarenhetsutbyte i samverkan med RCC syd. Vi har ett telefonnummer in till koordinatorerna så det är enkelt för primärvården att hålla reda på. Vi har en särskild remiss i vårt journalsystem som täcker alla förloppen och gör det enkelt för koordinatorerna att hitta de patienter som ingår i SVF. Det blir också enkelt att lägga till nya vårdförlopp. Huvud- och halsprocessen började tidigt kartlägga hur många remisser med cancermisstanke som kom in (innan kodverket var klart). De fick då ett underlag för hur mycket lediga tider på mottagningen som behövdes. De kunde också se varifrån remisserna kom. För esofaguscancer har Region Kronoberg utarbetat rutiner tillsammans med Region Skåne för att korta ledtiden till regional MDK. Region Kronoberg har en processmodell som är gemensam för allt processarbete och som används även i SVF arbetet. Produktions- och kapacitetsplanering genomförs i Region Kronoberg för att skapa effektiva patientflöden. 3. Vilka utmaningar ser ni inför kommande SVF 2016? Det saknas kontaktsjuksköterskor för vissa diagnoser. Det råder brist på röntgensjuksköterskor, patologer och vissa läkarkompetenser. Otillräcklig tillgång till CT och PET-CT. Primärvården är även fortsatt en stor utmaning. Undanträngningseffekter för andra patientgrupper. Vi har inte sett det ännu men det måste följas upp när fler SVF införs. Ekonomi Ge en översiktlig bild av hur stimulansmedlen har använts (exempelvis projektmedel, medel för åtgärdande av tillgänglighet och andra utmaningar, medel för införande av koordinatorfunktion) och vad återstående stimulansmedel kommer att användas till. Hur mycket medel från 2015 kommer att överföras till 2016? Sida 8 av 9

9 Fördelning av stimulansmedel kr Område Medel kr Anmärkning Vårdförloppskoordinator 90 % tjänsteutrymme Fördelning på tre sekreterare, 30 % tjänst vardera Resekostnader/konferens Möte med RCC, nätverksmöte med mera Förbrukningsmaterial IT, mobiltelefon Medicinskt servicecentrum Produktion- och kapacitetsplanering extern konsult. Medicinskt servicecentrum Kvalitetshöjande aktiviteter, lönemedel Hälso- och sjukvårdsavdelningen Processcoach 50 % Investeringsbidrag inköp av CT Ökat behov av CT-undersökning För år 2015 har kr av stimulansmedlen använts till standardiserade vårdförlopp i cancervården. Av de medlen avser till tre vårdförloppskoordinatorer på sammanlagt 90 % tjänstgöringsgrad. Sedan har kr använts till kvalitetshöjande aktiviteter som avslutades i september 2015, ersattes av konsulttjänst som har i uppdrag genomför produktion- och kapacitetsplanering inom medicinsk servicecentrum till en kostnad av 1,2 Mkr. Investeringsbidrag till inköp av CT-utrustning, dessa undersökningar förväntas öka inom cancerprocesserna. Övriga kostande för resor, konferenser, förbrukningsmaterial samt process stöd kr. Per-Henrik Nilsson Hälso-sjukvårdsdirektör Ingeborg Franzén Utvecklingsdirektör Solveig Svensson Verksamhetschef, Hälso och sjukvårdsavd. Sida 9 av 9

10 Funktionsbeskrivning för vårdförloppskoordinator i Region Kronoberg Vårdförloppskoordinatorns roll är att säkra kodning av standardiserade vårdförlopp, boka in undersökningar inkluderade i de standardiserade vårdförloppen samt följa tillgänglighet och aktuella väntetider. I koordinatorns uppgifter ingår att: Vara första kontakt med remittent eller mottagande klinik. Ta emot och märka remisser som uppfyller kriterierna för standardiserat vårdförlopp. Boka in tider för undersökning i enlighet med det standardiserade vårdförloppet och bevaka att undersökningstiderna hålls liksom att de i vårdförloppen ingående undersökningarna görs. Ta kontakt med patienten för att ge patienten undersökningstider och förklara utredningsförloppet. Hänvisa patienten vidare till t ex kontaktsjuksköterska eller läkare då det finns behov av medicinsk information, stöd eller frågor som rör vården i övrigt. Säkerställa aktiva överlämningar till andra vårdgivare, även över landstingsgränser och informera patient härom. Registrera och följa ledtider för vårdförloppen och rapportera vidare. Nära samverkan med berörda klinikers sekreterare och kontaktsjuksköterska. Uppmärksamma och rapportera avvikelser enligt rutin. Sida 1 av 1

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Lägesrapport 2015-10-26 Handläggare: Per-Anders Heedman, Marie Lagerfelt Verksamhet: Region Östergötland Datum: 2015-10-26 Diarienummer: RS 2015-167 www.regionostergotland.se

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Västerbottens Läns Landsting 2015

Västerbottens Läns Landsting 2015 1 (14) Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens Läns Landsting 2015 Fastställt av: Anders Sylvan Landstingsdirektör 2 (14) Nationell

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 2015-08-25 2 (12) Nationell satsning på kortare väntetider

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 1 Innehållsförteckning: Information och förankring i verksamheten

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården November 2015 2015-08-25 2 (9) Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Innehåll Inledning Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

Läs mer

Kontaktsjuksköterska och Vårdförloppskoordinator

Kontaktsjuksköterska och Vårdförloppskoordinator Kontaktsjuksköterska och Vårdförloppskoordinator Vem gör vad? Den na&onella cancerstrategin (SOU 2009:11) Varje pa(ent ska få en fast kontaktperson på den cancervårdande kliniken med sy7e a8: förbä8ra

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården, 2016. Regiongemensam inledning till

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1(9) Datum Diarienummer 2017-02-14 RS160723 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

Redovisning av Landstinget Västernorrlands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Redovisning av Landstinget Västernorrlands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Landstinget Västernorrlands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Inledning Vårdprogram har varit och är en integrerad och viktig del av svensk sjukvård sedan många år. Vårdprogrammen kan vara lokala,

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Förstudierapport mars 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Genomförande... 4 3. Informationsinsamling...

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-04-12 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 Innefattar handlingsplaner för Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2017-03-07 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Landstinget Västernorrland enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

standardiserade vårdförlopp för fem standardiserade vårdförlopp för fem

standardiserade vårdförlopp för fem standardiserade vårdförlopp för fem Handlingsplan avseende standardiserade vårdförlopp för fem Handlingsplan för att införa standardiserade vårdförlopp för fem cancerdiagnoser Mars 2015 Handlingsplan 2015 för kortare väntetider i cancervården

Läs mer

www.cancercentrumsyd.se 2015-10-28 RUTIN FÖR RAPPORTERING MELLAN LANDSTING AV PATIENT I STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) Patient remitteras till annat landsting/region för fortsatt utredning och/eller

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC)

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC) 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015-05-04 HSN 1411-1527 HSN Handläggare: Gunnel Blomgren Jan Forslid Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, p 10 Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 170309 Version 1 1 (18) Handlingsplan för införande

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Rapport 2012 2 (6) Sammanfattning Alla cancerpatienter ha tillgång till en kontaktsjuksköterska eller motsvarande, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) akut myeloisk leukemi (AML)

Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) akut myeloisk leukemi (AML) 2016-07-06 Registreringar i PASiS Standardiserat vårdförlopp (SVF) akut myeloisk leukemi (AML) Kontaktpersoner registrering SVF Skånevård Kryh: Ingrid Lundqvist ingrid.lundqvist@skane.se (Ystad) Maria

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion Handlingsplaner för 2017 års SVF Uppsala Örebro sjukvårdsregion Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A Telefon: 018-15 19 10 E-post:

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 161027 Version 1 1 (19) Redovisning av införandet av

Läs mer

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016 Sammanfattning Standardiserade vårdförlopp, SVF, har som nationell satsning intentionen att hälso- och sjukvården i högre grad utformar vården utifrån patientens fokus. Det vill våra regionala politiker

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Stockholms läns landsting

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Stockholms läns landsting av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Stockholms läns landsting Oktober 2015 2 (36) Innehåll Bakgrund... 3 Information och förankring i verksamheten... 4 Involvering... 7 Stöd till

Läs mer

Användarmanual SVF-INCA ( )

Användarmanual SVF-INCA ( ) Användarmanual SVF-INCA (2016-11-10) Innehållsförteckning Inledning... 1 Komma igång... 1 Hur man får tillgång till SVF-registret... 1 Logga in... 1 SVF-registret... 2 Startsida / Klinikens aktiva SVF...

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Frågor som nämns vid senaste ledningsgrupp:

Frågor som nämns vid senaste ledningsgrupp: Frågor som nämns vid senaste ledningsgrupp: Nya strukturer på flera ställen ex: onkologklinik, kirurgi Prostata cancer nationella riktlinjer kommer Väntetiderna är alldeles för långa Behovet av multid.k.

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2015 DELRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2015 Regeringens diarienummer S2015/470/FS SKLs diarienummer 14/6942 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, gunilla.gunnarsson@skl.se

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen 2017... 3 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer