SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården."

Transkript

1 SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober

2 Innehållsförteckning: Information och förankring i verksamheten sid 4 Involvering sid 6 Stöd till verksamheternas utvecklingsarbete sid 7 Implementering av de fem pilotdiagnosernas SVF under 2015 sid 10 Uppföljning av ledtider i vårdadministrativa system sid 13 Ansvar och aktiviteter för att IT- stöd blir funktionellt sid 14 Införandet av fler standardiserade vårdförlopp 2016 sid 14 Utmaningar och åtgärder sid 16 Ekonomi sid 17 Bilagor 1-2 2

3 Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården Bakgrund Regeringen avser att avsätta 500 miljoner kronor per år för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård. I januari 2015 träffade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse om kortare väntetider i cancervården (dnr 14/6942). Målet med regeringens cancersatsning och överenskommelsen är att förbättra tillgängligheten inom cancervården genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp (SVF). Samtliga landsting/regioner har i enlighet med överenskommelsen beslutat att införa SVF. Landstingen/regionerna har även tagit fram handlingsplaner för hur de avser att införa systemet. De landsting/regioner som senast den 1 november 2015 redovisar hur de fem pilotdiagnosernas SVF införts i enlighet med handlingsplanen kommer att kunna ta del av de medel som fördelas i november Vad som skall ingå i landstingets redovisning För att landstingen ska få ta del av höstens medel i enlighet med överenskommelsen ska landstingen lämna in en redovisning för hur de har arbetat enligt den handlingsplan som lämnades in under våren I redovisningen ska det framgå att de fem pilotdiagnosernas SVF 1 har införts. Denna mall ska underlätta landstingens/regionernas strukturering av redovisningen så att det blir tydligt hur SVF har införts. SKL och Socialdepartementet har gemensamt tagit fram mallen. Parterna rekommenderar landstingen att redovisa med stöd av/i enlighet med mallen. Enligt överenskommelsen ska redovisningen knyta an till handlingsplanen, som baserades på sju övergripande frågor. För att underlätta kopplingen till handlingsplanen citeras dessa frågor i rutor under respektive rubrik. De citerade frågorna utgör bakgrundsinformation och ska inte besvaras på nytt. Redovisningen är framtagen med bidrag från respektive lokal processledare; Eva Borin/Gustav Rehn för prostatacancer och cancer i urinblåsa och övre urinvägar, 3

4 Hans-Ivar Påhlsson/cancer i matstrupe och magsäck, Adrian Ström/Rosemarie Isholt för Huvud- och halscancer samt Anders Aldrin/AML. Andra delar av projektgruppen som bidragit är Arne Lundberg verksamhetsområdeschef Med/Op klinikerna Åsa Hedqvist resursområdeschef öppenvård, Åsa Wilson ansvarig samordnande kontaktsjuksköterska, Hans Brandström och Maria Ahlmark verksamhetsområdeschef primärvård, Jeanette Chressman-Hoas verksamhetschef ehälsa/mit samt Amy Öberg patientföreträdare. Texterna har sammanställts och skrivits av projektledare Thomas Kunze. Information och förankring i verksamheten 1. Hur har landstinget/regionen informerat och fört dialog om SVF inom verksamheterna i syfte att skapa förankring och ett effektivt införande av de fem pilotdiagnosernas SVF? 2. Hur har landstinget/regionen samverkat med regionala cancercentrum (RCC) under införandet av SVF och vilka erfarenheter kan ni dela med er av inför 2016 års arbete? 1. Information och dialog För att införandet av standardiserade vårdförlopp har kunnat genomföras är en av förutsättningarna att samtliga berörda i regionen med ingående landsting är informerade och delaktiga. Inom projektet för standardiserade vårdförlopp inom RCC Stockholm Gotland finns en definierad delprojektgrupp för kommunikation där projektledare och kommunikatörer från RCC Stockholm Gotland, kommunikatörer från SLL och Region Gotland ingår med uppgift att utarbeta och uppdatera projektets kommunikationsplan samt att samverka i det nationella arbetet. I kommunikationsplanen har analys gjorts av intressenter och deras behov av kommunikativa insatser på olika nivåer och i olika former. För Region Gotlands del är antalet vårdgivare betydligt färre jämfört med SLL vilket medför fördelar ur kommunikations- och dialogsynpunkt. På Gotland finns det ett lasarett och sju vårdcentraler varav fyra i Visby. Två av vårdcentralerna är privata. Det finns ingen privat vård inom cancerområdet på Gotland. I Region Gotland hölls med stöd av RCC:s regionala SVF projektgrupp ett informations- och dialogmöte riktat till personal i cancervården, chefer, politiker samt patientföreträdare. Förutom information diskuterades såväl utmaningar som möjligheter med införande av SVF. Hälso- och sjukvårdnämnden på Gotland informerades ytterligare om SVF i samband med att det politiska beslutet togs att införa SVF i Region Gotland. 4

5 Den berörda specialiserade cancervården på Visby Lasarett har informerats dels via ett onkologiskt råd där chefer och företrädare för de olika vårdprocesserna regelbundet träffas, dels via intern information. Samtliga vårdcentraler på Gotland såväl offentliga som privata har besökts och dels informerats om SVF dels fått möjligheten att ställa frågor. En utbildningsdag har under hösten tagits fram riktat till samtliga distriktsläkare och distriktssköterskor på Gotland. Utbildningen innehåller bland annat detaljerad information om IT- och kodsättningsfrågor, koordinatorsfunktioner samt utvidgad information kring begreppen misstanke och välgrundad misstanke inklusive lokala rutiner i anslutning till uppläggen av SVF processerna på Gotland. Utrymme ges för frågor och diskussioner. Utbildningen hålls under tre olika dagar med samma program för att ge så många som möjligt från primärvården att delta. Se bilaga Samverkan med RCC och erfarenheter inför 2016 Inom RCC Stockholm Gotland har en regionalt övergripande projektorganisation byggts upp för att stödja implementeringen av de fem pilotdiagnosernas standardiserade vårdförlopp i SLL och Region Gotland under Projektet har tilldelats en projektledare (tillika regional samordnare) och en biträdande projektledare. I styrgruppen för projektet ingår chefer för samtliga beställarområden inom SLL samt chef för verksamhetstyrning och stöd inom SLL, sjukvårdschef på Gotland, representanter för RCC och Karolinska Institutet. Styrgruppens ordförande är chefen för RCC Stockholm-Gotland. Projektledaren är adjungerad till styrgruppen. I projektgruppen ingår förutom projektledarna, regionala processledare för de fem pilotdiagnoserna, representanter för primärvården, representanter för RCC Stockholms-Gotlands Patient- och närståenderåd, representanter för patologi och radiologi, kommunikatör, representant för cancerrådgivningen, representant för Region Gotland (som tillika är lokal projektledare för införande av SVF inom Region Gotland) samt samordande kontaktsjuksköterska. Vidare finns två delprojektgrupper för respektive kommunikation och uppföljning-it. Inom delprojektgruppen IT-uppföljning har Region Gotland varit representerat. Samarbetet inom ramen för den regionala projektgruppen i RCC har upplevts som ett värdefullt stöd för implementeringen av de första fem SVF pilotdiagnoserna i Region Gotland framförallt när det gäller etablerade sakkunnignätverk inom och utanför regionen. Information från SKL och den nationella samverkansgruppen samt möjlighet till diskussioner, stöd och samsyn när det gäller uppkomna oklarheter eller frågor. För IT-frågor har samverkan här varit essentiell, bland annat pga delvis samma journalsystem i SLL och Region Gotland. 5

6 Samtidigt kan det konstateras att förutsättningarna för att implementera SVF skiljer sig markant i Region Gotland jämfört med SLL och att själva grundarbetet med att implementera SVF alltid behöver ske utifrån lokala förutsättningar. Involvering 1. Hur har landstinget/regionen involverat patientrepresentanter i arbetet med SVF? 2. Hur har landstinget/regionen involverat representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF? 1. Patientrepresentanter Patientinvolvering i arbetet med standardiserade vårdförlopp kan ske på två sätt. Dels via patientrepresentanter i projektgrupper och dels via patienter, närstående och/eller patientföreningar engagerade i arbetet med respektive cancerprocess/ vårdprogramgrupp. Patientrepresentanterna till regionala projektgruppen i RCC för standardiserade vårdförlopp utses av det Patient- och närståenderåd som byggts upp inom RCC Stockholm Gotland. Patientrepresentanterna har i uppgift att patientens och närståendes perspektiv lyfts och tillvaratas i projektetet. Ordföranden i RCC:s Patientoch närståenderåd har involverats tidigt i processen i att ta fram en handlingsplan. Patientrepresentanterna har möjlighet att använda sig av hela Patient- och närståenderådet för att bereda frågor som kan komma att uppstå samt att förankra frågeställningar inom projektet. Alla deltagare i Patient- och närståenderådet på RCC har erbjudits patientutbildning för att stärka sin insyn i sjukvårdens organisation och sin roll som företrädare. I Region Gotland har en lokal projektgrupp bildats för införande av SVF bestående av chefläkare (sammankallande) som även är medlem i RCC:s ledningsgrupp, representanter för sjukhus- och primärvårdsledning, öppenvård, lokala processledare inom berörda SVF områden, distriktsläkare samt medicinsk IT. I denna grupp ingå även en av RCC utbildad patientföreträdare som har utsetts av Cancer Gotland. Cancer Gotland är en övergripande patientförening som företräder patienter och anhöriga för samtliga cancerdiagnoser. 6

7 2. Representanter privata vårdgivare I Region Gotland är utbudet av privata vårdgivare begränsat till två vårdcentraler varav en verksam inom Praktikertjänst, en privat gynekologmottagning samt hela njursjukvården inklusive dialysverksamheten. Det finns idag ingen privat verksamhet på Gotland inom någon av de inom SVF upptagna processområdena. Bägge privata vårdcentraler har via personliga besök informerats om SVF och såväl läkare som distriktssköterskor har bjudits in till heldagsutbildningar i SVF och ingående processer (bilaga 1) Resterande privata vårdgivare (gynekologi och njursjukvård) kommer att informeras och erbjudas utbildning under 2016 när SVF införs inom områden som berör dessa. Stöd till verksamheternas utvecklingsarbete 1. Hur har stödet inom landstinget/regionen sett ut för införandet av välgrundad misstanke i primärvården och den specialiserade vården? - Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patientoch verksamhetsperspektiv efter införande av SVF? 2. Hur har landstinget/regionen löst införandet av koordinatorfunktion för respektive diagnosspecifikt SVF? - Hur har landstinget/regionen definierat koordinatorfunktionens uppdrag? - Vid vilken tidpunkt infördes koordinatorfunktionen för respektive pilotdiagnos? - Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patientoch verksamhetsperspektiv efter införande av SVF? 3. Hur har landstinget/regionen löst obokade/reserverade tider för respektive pilotdiagnos? - Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patientoch verksamhetsperspektiv efter införande av SVF? 1. Stöd för införande av välgrundad misstanke - Primärvården har en nyckelroll när det gäller att initiera utredning av patienter med misstanke om cancer, i Region Gotland består den av både offentliga och privata vårdgivare som beskrivits ovan. Beroende på standardiserat vårdförlopp kommer remissbeslutet med välgrundad misstanke att kunna ske inom dessa verksamheter. Riktade informationsoch utbildningsinstaser till samtliga vårdcentraler enligt ovan har genomförts. För de SVF som är avsedda att införas under 2016 kommer ytterligare informations- och utbildningsinsatser att behöva planeras för att säkerställa att primärvården får den information och kunskap som behövs 7

8 för att säkerställa hur utredning skall inledas inklusive dokumentation i de vårdadministrativa systemen. - När det gäller den öppna specialiserade vården, specialiserad slutenvård samt även akutsjukvården så kommer utbildningsinsatser för att säkerställa kunskap om välgrundad misstanke att behöva planeras och även här genomföras för att säkerställa kunskapen om SVF inklusive kriterier för misstanke/välgrundad misstanke för att även här kunna optimera processer och ledtider. - Några säkra effekter ur patient- och verksamhetsperspektiv har inte kunnat observeras då det har gått så pass kort tid. Informations- och utbildningsinsatser har dock medfört att patientföreningarna är väl informerade om införandet av SVF samt att kunskapsnivån och medvetenheten i vården kring symtom som kan signalera en cancersjukdom för de första fem SVF kan ha ökat. 2. Införande av koordinatorfunktion - Inom ramen för RCC Stockholm Gotland har införandet av koordinatorer inom cancervården för effektivisering av vårdförloppen diskuterats. Tanken är att koordinatorer skall kunna organisera och synkronisera utrednings-och vårdmoment som t.ex. tidsbokningar för diagnostik, MDK, samt behandlingar men även kommunikation kring vårdprocessen. En modell som framgångrikt inrättats i Danmark med medicinska sekreterare och sjuksköterskor som koordinatorer har studerats. Nätverksbyggande mellan koordinatorer på såväl lokal, regional samt nationell nivå har identifierats som en viktig framgångsfaktor nät det gäller att optimera ledtider framförallt när det gäller vårdövergångar såväl regionalt mellan landstingen samt nationellt. - Ur kompetensförsörjningssynpunkt råder idag en brist på sjuksköterskor och medicinska sekreterare. En bedömning är att även andra yrkeskategorier som tex undersköterskor kan komma ifråga som koordinatorer. - En särskild utbildning för koordinatorer i Stockholm-Gotlandsregionen med inriktning på IT, logistik, samordning och ledning håller på att tas fram inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan personalenheten i SLL, RCC Stockholm-Gotland samt KTH. - Region Gotland har valt att till en början driva koordinatorsfunktionen i projektform för att kunna följa upp i vilken omfattning i tid som behöver läggas på koordinatorsfunktionen samt för att kunna se vilken yrkesgrupp 8

9 som är mest lämpad kompetensmässigt. På ÖNH-mottagningen kommer funktionen att ligga på en sjuksköterska, på kir/uro-mottagningen kommer en undersköterska och en medicinsk sekreterare att dela på uppdraget vilket medför möjlighet att täcka upp för varandra vid sjukdom eller annan frånvaro. På hematologmottagningen fungerar idag sjuksköterskor både som kontaktsjuksköterskor och koordinatorer. När det gäller AML så är det så pass få fall så koordinatorsfunktionen gällande tidsbokning och bevakning täcks väl in i nuvarande uppdrag på hematologmottagningen. Vid misstanke om AML kontaktas alltid tjänstgörande hematolog eller under jourtid medicinbakjour som då även innehar koordinatorsfunktionen. I december kommer en första utvärdering. - Koordinatorsfunktionen infördes i Region Gotland i samband med att SVF på Gotland startade för samtliga fem pilotdiagnoser. - Region Gotland utgår från RCC Stockholm-Gotlands funktionsbeskrivning för koordinatoruppdraget. Se bilaga 2 för lokal funktionsbeskrivning för koordinator på kirurg- och urologmottagning Visby Lasarett.. - Några första observationer avseende koordinators arbete gentemot patienter har inte gjorts. Urologmottagningen har hittills haft ett högt inflöde av SVF-patienter där flertalet har avskrivits från cancermisstanke. 3. Obokade tider - Utifrån genomförda nulägesanalyser har framkommit att förloppen redan idag i viss mån har arbetat med obokade tider för läkarbesök, diagnostik och behandling. Tider för läkarbesök för filterfunktion eller startad SVF liksom för diagnostik har i stort kunnat säkras inom ramen för befintliga resurser. - Obokade tider har avsatts på berörda mottagningar: fyra tider per vecka på kirurgmottagningen (bokningsbara för övriga patienter två dagar innan) sex tider per vecka på urologmottagningen (bokningsbara för övriga patienter två dagar innan) sex tider per vecka på ÖNH mottagningen (bokningsbara för övriga patienter en dag innan) - På RTG avdelningen har två obokade tider vardagar för CTundersökningar avsatts dvs tio tider per vecka. 9

10 - På hematologmottagningen har inga tider avsatts dels pga. litet förväntat antal, dels då patienterna i regel inkommer via akutmottagningen och läggs in i slutenvården. - För tider till dag/slutenvårdskirurgi samt för inläggning av tex venösa accesser så löses dessa inom ramen för veckovisa operationsråd där tillgängliga tider prioriteras. - Potentiella risker för undanträngningseffekter utifrån nuvarande personalresurser har identifierats, framförallt inom det urologiska området pga kompetensrekryteringssvårigheter. Om och i så fall hur har landstinget/regionen implementerat de fem pilotdiagnosernas SVF under 2015? Inkludera om möjligt följande i beskrivningen: - Hur många patienter har startat utredning i respektive SVF efter beslut om välgrundad misstanke (ange tidsperiod 2015)? - Hur många av de patienter som utretts med SVF har fått diagnosen: Akut myeloisk leukemi Huvud- och halscancer Matstrupe- och magsäckscancer Prostatacancer Cancer i urinblåsa och övre urinvägar - Hur många patienter inom respektive SVF har avslutats genom start av behandling? - Hur många patienter har avslutat SVF av annan anledning exempelvis av medicinska skäl eller annat? - Finns delar av SVF som inte implementerats och hur ser tidplanen ut för att det ska genomföras? - Finns det rutiner för överföring utan fördröjning av patient till behandlande enhet när denna är annan än utredande? Övergripande - Samverkan med RCC har primärt skett genom en regionalt övergripande projektgrupp som ovan beskrivs närmare. - I Region Gotland har en lokal projektgrupp bildats för införande av SVF bestående av chefläkare som även är medlem i RCC:s ledningsgrupp samt representerar Region Gotland i RCC:s regionala projektgrupp, representanter för sjukhus- och primärvårdsledning, öppenvård, lokala processledare inom 10

11 berörda SVF områden, distriktsläkare samt medicinsk IT. Representanter för diagnostik har adjungerats till gruppen vid behov. I denna grupp ingår även en av RCC utbildad patientföreträdare som har utsetts av Cancer Gotland som är en övergripande patientförening som företräder patienter och anhöriga för samtliga cancerdiagnoser. Projektgruppen har haft regelbundna sammankomster varannan vecka sedan i våras. Inom ramen för var och en av de ingående SVF områdena har därefter processpecifika arbetsgrupper bildats. Styrgrupp för den lokala projektgruppen har utgjorts av onkologiska rådet i Region Gotland som består av sjukvårdschef samt företrädare för cancervården på Gotland. - Arbetet inleddes genom att en lokal handlingsplan för kortare väntetider i cancervården utifrån givna frågeställningar togs fram och skickades till Socialdepartementet 15 mars Inom ramen för processpecifika arbetsgrupper och lokala projektgruppen har under våren en nulägesanalys genomförts där patientvolymer, aktuella ledtider, behov av tider till läkarbesök, diagnostik samt behandlingar (kirurgi lokalt utfört alternativt utomläns i SLL, strålbehandling samt cytostatika) liksom sk flaskhalsar identifierats. Utifrån detta har en lokal aktivitetsplan tagits fram med behov av olika åtgärder ur ett tillgänglighets-, resurs- och tidsperspektiv för att kunna införa SVF. Åtgärderna har listats under berörda SVF men också för samtliga SVF övergripande, kommunikation och information samt för primärvårdens del. Beslut om åtgärder har fattats av projektgruppen i samråd med de processpecifika arbetsgrupperna varefter implementeringen har följt linjeorganisationen. - SVF för de första fem ingående pilotdiagnoserna infördes i Region Gotland Tider för läkarbesök för filterfunktion eller startad SVF liksom för diagnostik har i princip kunnat säkras inom ramen för befintliga resurser För kommande SVF 2016 så kommer antagligen behovet av obokade tider inte att räcka till inom ramen för befintliga resurser om undanträngningseffekter skall undvikas. 1. Hur många patienter har startat utredning i respektive SVF efter beslut om välgrundad misstanke sedan SVF infördes ? - Hur många patienter har startat utredning i respektive SVF efter beslut om välgrundad misstanke (from ) 11

12 Akut myeloisk leukemi: 0 Huvud- och halscancer: 2 Matstrupe- och magsäckscancer: 0 Prostatacancer: 7 Cancer i urinblåsa och övre urinvägar: 9 - Hur många av de patienter som utretts med SVF har fått diagnosen - Huvud- och halscancer: 0 Prostatacancer: 0 Cancer i urinblåsa och övre urinvägar: 0 - Hur många patienter inom respektive SVF har avslutats genom start av behandling? Inga patienter har hittills avslutat SVF genom start av behandling. - Hur många patienter har avslutat SVF av annan anledning exempelvis av medicinska skäl eller annat? Två patienter har avslutat SVF av annan anledning bland annat pga. eget val. - Finns delar av SVF som inte implementerats och hur ser tidplanen ut för att det ska genomföras? Alla delar av SVF inom de första fem pilotdiagnoserna fram till start av första behandling har implementerats. Dock finns det delar som kommer att behöva utvecklas och förbättras. Dessa delar består för Region Gotlands del framförallt av patologisk diagnostik samt förbättrade rutiner för överföring av de cancerpatienter från Gotland som behöver genomgå operation eller strålbehandling framförallt i SLL. Samtlig patologisk diagnostik för Region Gotlands del sker i SLL på KUS alternativt Aleris-Medilab. Tillgången till snabb patologisk diagnostik identifierades tidigt som en potentiell flaskhals. KUS införde officiellt SVF och diskussioner har förts med Aleris-Medilab som till att börja med kommer att handlägga diagnostik inom ramen för SVF som akutprover. Från Region Gotlands sida har logistiken när det gäller patologiprover som skickas till SLL behövts ses över samt differentieras utifrån aktuell SVF:s tidsramar. - Finns det rutiner för överföring utan fördröjning av patient till behandlande enhet när denna är annan än utredande? På Visby Lasarett sker både utredning och kirurgisk behandling inom flera av de ingående pilotprocesserna på samma enhet. För dessa patienter sker det inte 12

13 någon överföring. Vid behov av överföring till tex en onkologisk enhet så sker detta internt inom lasarettet. Rutiner för detta är sedan tidigare välfungerande. För patienter som överförs till annat landsting under Införandet av fler standardiserade vårdförlopp 2016 fråga 2. Uppföljning av ledtider och indikatorer i vårdadministrativa system 1. Hur har landstinget/regionen tillsett att SVF från välgrundad misstanke till start av behandling går att följa i de vårdadministrativa systemen? Finns åtgärder som ska genomföras för att uppföljningen ska kunna ske och hur ser tidplanen för dessa ut? - Genom lokalt framtagna rutiner i hur kodningen ska sättas i journalsystemet så att det stödjer uttaget enligt definition 2. Vilka av de nationella ledtiderna kan redovisas via vårdadministrativt system för SVF vid rapportskrivandet? - De mätpunkter som ska levereras till SKL som "skallkrav" kan i dagsläget tas ut manuellt. Det pågår arbete med ett automatiskt uttag som bör vara klart innan dec Ansvar och aktiviteter för att IT- stöd blir funktionellt 1. Hur har landstinget/regionen utvecklat de stödprocesser som behövs för att följa och följa upp SVF i respektive IT-stöd? - Region Gotland har ett gemensamt journalsystem (Take Care) för all sjukvård: offentlig och privat primärvård, specialistvård samt slutenvård. Till detta journalsystem så finns befintliga rutiner i hur koderna ska sättas i verksamheterna. Rutinerna och koder finns knutna till journalsystemet. - Datauttag kommer att kunna ske per automatik och kommer att kunna följas upp via ett uppföljningsverktyg med en dags förskjutning. Återkoppling till berörda verksamheter kommer inom projektet att ske regelbundet via systemförvaltarfunktionen för journalsystemet. 13

14 Införandet av fler standardiserade vårdförlopp Hur har landstinget/regionen planerat för införandet av fler SVF 2016? - RCC:s övergripande regionala projektorganisation kommer att fortsätta som tidigare beskrivits. För att arbeta proaktivt och kunna införa ytterligare förlopp under 2016 har ytterligare två grupperingar skapats. En grupp benämns grupp 2 och innefattar regionala processledare för de förlopp som snart ska beslutas, d.v.s. tjock och ändtarmscancer, lungcancer, bröstcancer, lymfom samt cancer utan känd primärtumör. Den andra gruppen benämns Grupp 3 och innefattar processledarna för de förlopp som nu är ute på remiss, malignt hudmelanom, levercancer, bukspottkörtelcancer, cancer i gallblåsa och gallvägar, maligna hjärntumörer. - Region Gotlands lokala projektgrupp och dess arbetssätt är nu väl etablerad och även denna kommer att fortsätta sitt arbete som tidigare beskrivits. Gruppens sammansättning och arbetssätt kan komma att behöva förändras beroende på aktuella SVF. Arbetsprocessen bedöms bli snarlik som den som har tillämpats under 2015: Nulägesanalys Regional anpassning (analys och SFV) Upprättande av aktivitetslista Eventuell risk- och konsekvensvärdering Fastställande av kommunikationsaktiviteter Förankring och beslut i styrgrupp I förekommande fall förankring och beslut i berörda ledningsgrupper Start av SVF Uppföljningsrapport till socialdepartementet 2. Hur har landstinget/regionen samverkat och löst övergångar för patienter som går över landstingsgränserna? - För Akut myeloisk leukemi har man regionalt beslutat om en gemensam remissingång med gemensamma kriterier till specialistklinik på KS baserat på välgrundad misstanke och utredningsblock A för att undvika tidsfördröjning och eventuell dubbeldiagnostik. Denna process har även tidigare varit välfungerande. 14

15 - Inom en del processer sker kirurgiska insatser av mer högspecialiserad karaktär på sjukhus i SLL efter utförd utredning på i Region Gotland. Inom de första fem pilotprocesserna så berör detta bland annat kirurgi vid ÖNH-cancer, cancer i matstrupe och magsäck samt viss kirurgi inom urotelial cancer. Detta innebär en vårdövergång till annat landsting. SLL och Region Gotland har sedan flera år ett gemensamt journalsystem som medför goda förutsättningarna för ömsesidig kommunikation över landstingsgränserna. Förbättrade möjligheter till gemensamma MDK konferenser via videolänk håller på att utvecklas bla med stöd från RCC Stockholm-Gotland men behöver förbättras ytterligare framförallt inom SLL. Ett projekt SPIMO på distans där patienter kan genomgå preoperativ bedömning och vårdplanering på distans via videolänk med Karolinska sjukhuset håller på att utvecklas där välfungerande preoperativa besök har kunnat genomföras. Erfarenhetsmässigt uppstår det ofta tidsmässiga fördröjningar mellan det att en patient remitterats och att behandling genomförs, i första hand inom kirurgi. Ett samarbete mellan lokala processledare i berörda processer på remitterande respektive mottagande kliniker har påbörjats för att se hur vårdövergångarna kan åstadkommas så att tidsfördröjning kan undvikas. En framöver mer utvecklad och övergripande koordinatorfunktion med etablerade nätverk mellan koordinatorer hos vårdgivare som både tar emot och som skickar patienter till andra landsting bedöms kunna vara en viktig funktion för att säkra ledtiderna för dessa patienter inom ramen för SVF framöver. Utmaningar och åtgärder 1. Vilka har varit de stora utmaningarna vid införandet av de fem första SVF och hur har ni hanterat dem? - För Region Gotlands del så har några stora utmaningar egentligen inte förekommit då det har förelegat ett stort och positivt engagemang i såväl projektgruppen som hos berörda verksamheter med beredvillighet att finna olika lösningar för att kunna införa SVF. - Den utmaning vi har ställts inför gäller framförallt införandet av koordinatorfunktioner samt en del oklarheter och kommunikation kring ITfrågor bla. kodning. 15

16 2. Vilka goda exempel på lösningar har ni erfarenhet av från införandet under 2015? - Arbetet med att införa SVF för de första fem pilotdiagnoserna har medfört goda erfarenheter hur man bör tänka, hur man lägger upp arbetsprocessen samt hur man kan finna olika lösningar. En stor framgångsfaktor är engagerade och motiverade medarbetare där införande av SVF ses som ett tydligt patientrelaterat förbättringsarbete. 3. Vilka utmaningar ser ni inför kommande SVF 2016? - Även om SVF för de första fem pilotdiagnoserna har införts under 2015 så kommer ett fortsatt arbete kring dessa att behövas för att fortsätta att optimera processerna. - Region Gotland behöver tillsammans med SLL fortsätta att utveckla tekniska lösningar för att på distans kunna delta i olika diagnostiska nätverk och konferenser. - Kommande SVF för 2016 kommer att innebära en betydligt större utmaning för Region Gotland jämfört med De kommande SVF processerna som skall införas under 2016 kommer att innebära betydligt flera processer med större patientvolymer i SVF som dessutom kommer att vara utspridda på flera verksamhetområden jämfört med SVF Det kommer att ställas stora krav att inom befintliga resurser säkra tillgången på obokade tider inom ramen för SVF för bland annat läkarbesök, diagnostik, tider för dag/slutenvårdskirurgi, tider för onkologisk eller strålbehandling. Flera av de SVF processerna som förutom de som infördes 2015 kommer att införas 2016 berör kirurgin på Visby Lasarett som kommer att ställas inför stora utmaningar. Införande av SVF innebär inte nödvändigtvis ett ökat antal patienter som skall utredas och behandlas jämfört med idag. Skillnaden är att förloppen är mer standardiserade samt att det har tillkommit en tidsaspekt. Sannolikt kommer vissa verksamhetsområden som tex diagnostik samt operation i en större omfattning framöver behöva se över och förändra sina arbetssätt för att öka tillgängligheten. Ekonomi - Ge en översiktlig bild av hur stimulansmedlen har använts (exempelvis projektmedel, medel för åtgärdande av tillgänglighet och andra utmaningar, medel för införande av koordinatorsfunktion) och vad 16

17 återstående stimulansmedel kommer att användas till. Hur mycket medel från 2015 kommer att överföras till 2016? - Stimulansmedlen har initialt främst använts till att bygga upp projektorganisationen för införandet av SVF. Detta inkluderar såväl arbete för projektgruppen som diverse arbetsgrupper. Löpande under året har koordinatorer och kontaktsjuksköterskor anställts vilka finansieras via stimulansmedlen. Utbildning har genomförts inom flera delar av organisationen, både inom specialistvården men också inte minst, inom primärvården. Investering i viss teknisk utrustning för att möjliggöra pilotprojektet SPIMO på distans enligt beskrivning ovan. Hälso- och sjukvården på Gotland planerar inte att överföra några av stimulansmedlen till 2016 då bedömningen är att dessa åtgår i sin helhet och mer därtill under

18 Bilaga 1 Utbildning i Standardiserade vårdförlopp i cancervården Välkommen till information och utbildning för de första fem standardiserade vårdförloppen AML, cancer i matstrupe och magsäck, huvud-och halscancer, cancer i urinvägarna samt prostatacancer. Utbildningen riktar sig till läkare, sjuksköterskor och sekreterare som arbetar i primärvården och kommer att innehålla bla information om vårdförloppen, begreppen misstanke-skälig misstanke inom de olika vårdförloppen, rutiner vid remissförfarande, kodning mm. Utbildningen erbjuds tre dagar med identiskt program: 15/10 Lasarettets aula 22/10 Lasarettets aula 5/11 Lasarettets aula Välkomna! Program 08:00-08:30 Introduktion SVF ( Thomas Kunze) 08:30-09:00 IT frågor, kodning, koordinator- och kontaktsjuksköterskefunktion ( Anneli Eriksson, Åsa Wilson) 09:00-10:00 Cancer i urinvägarna (Gustaf Rehn) 10:00-10:15 Kaffe 10:15-11:15 Prostatacancer (Gustaf Rehn) 11:15-12:00 AML (Anders Aldrin) 12:00-13:00 Lunch 13:00-14:00 Cancer i matstrupe och magsäck (Hans-Ivar Påhlsson) 14:00-15:00 Huvud- och halscancer (Adrian Ström/Rosmarie Isholt) 18

19 Bilaga 2 Funktionsbeskrivning för Koordinator till standardiserade vårdförlopp (SVF) 2015, Kirurg- och urologmottagningen, Visby lasarett Uppdragets avgränsning och plats i organisationen Funktionen benämns Koordinator SVF. Koordinatorn har ett skriftligt uppdrag av verksamhetschefen, förvaltningschef, landsting/regionledning eller motsvarande. Ingår i nätverket koordinatorer SVF som samordnas av RCC Stockholm Gotland Koordinatorn har uppdrag och mandat att följa och rapportera att SVF följs och att beställda undersökningar genomförs. Utbildning/kunskap/önskade egenskaper Relevant formell och reell kompetens, såsom undersköterska, medicinsk sekreterare eller i vissa fall sjuksköterska. God kännedom om det standardiserade vårdförloppet. Starkt patientfokus och dokumenterat god förmåga att samarbeta i team. Servicekänsla samt stark social kompetens och problemlösningsförmåga God IT-vana Påbyggnadsutbildning logistik etc, 7,5hp KTH/SLL. Önskvärt att koordinatorn genomgår denna inom första året med bibehållen lön (en utbildning håller på att tas fram med möjlig start 1/1-16). Funktion Koordinatorns roll är att boka in undersökningar inkluderade i de standardiserade vårdförloppen. I koordinatorns uppgifter ingår att: Ta emot telefonsamtal när patient uppfyller kriterierna för standardiserat vårdförlopp efter remissgranskning av läkare. Boka in tider för undersökning i enlighet med det standardiserade vårdförloppet och tillse att undersökningstiderna hålls liksom att de i vårdförloppen ingående undersökningarna görs. Se till att svar på undersökningar, provtagningar föreligger vid tex läkarbesök. Se till att patienten får information om sina undersökningstider och sitt utredningsförlopp via kontaktsjuksköterska. System med förbokade/garanterade tider i utredning och start av första behandling är en förutsättning. Tillgänglighet Koordinatorn: Är den person som remittent i första hand kontaktar då de har en patient med välgrundad misstanke för en cancersjukdom som ingår i vårdförloppet. Är tillgänglig via lämpliga kanaler året runt, måndag torsdag , fredag på telefon Har ersättare vid frånvaro. Länk till Funktionsbeskrivning för koordinator till standardiserade vårdförlopp, SVF, RCC Stockholm-Gotland

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 2015-08-25 2 (12) Nationell satsning på kortare väntetider

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

Västerbottens Läns Landsting 2015

Västerbottens Läns Landsting 2015 1 (14) Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens Läns Landsting 2015 Fastställt av: Anders Sylvan Landstingsdirektör 2 (14) Nationell

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg 2015-10-23 Region Kronoberg Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg Beslutet att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården i

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Lägesrapport 2015-10-26 Handläggare: Per-Anders Heedman, Marie Lagerfelt Verksamhet: Region Östergötland Datum: 2015-10-26 Diarienummer: RS 2015-167 www.regionostergotland.se

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården November 2015 2015-08-25 2 (9) Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen 2017... 3 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2016 1 Inledning...3 1 Uppföljning av tidigare införda vårdfölopp...5 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp...5

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Kontaktsjuksköterska och Vårdförloppskoordinator

Kontaktsjuksköterska och Vårdförloppskoordinator Kontaktsjuksköterska och Vårdförloppskoordinator Vem gör vad? Den na&onella cancerstrategin (SOU 2009:11) Varje pa(ent ska få en fast kontaktperson på den cancervårdande kliniken med sy7e a8: förbä8ra

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Redovisning av Landstinget Västernorrlands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Redovisning av Landstinget Västernorrlands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Landstinget Västernorrlands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017 1 Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2017 2 Innehåll Kortare väntetider i cancervården... 3 1. Uppföljning av införda vårdförlopp... 4 1.1 Införande

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården, 2016. Regiongemensam inledning till

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING MARS 2015 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider... 3 Krav i överenskommelsen

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 Innefattar handlingsplaner för Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2015 DELRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2015 Regeringens diarienummer S2015/470/FS SKLs diarienummer 14/6942 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, gunilla.gunnarsson@skl.se

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Förstudierapport mars 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Genomförande... 4 3. Informationsinsamling...

Läs mer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Inledning Vårdprogram har varit och är en integrerad och viktig del av svensk sjukvård sedan många år. Vårdprogrammen kan vara lokala,

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Innehåll Inledning Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

Läs mer

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Landstinget Västernorrland enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes Minnesanteckningar Patient & Na rsta endera det vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland Tid: 6 november 16.00 19.00 Plats: Regionalt Cancercentrum, Va stgo tagatan 2, - lokal: Edsviken Deltagare:

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2014 Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN STÄRKT CANCERVÅRD Regeringens diarienummer S2013/6061/FS och S2014/4439/FS

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1(9) Datum Diarienummer 2017-02-14 RS160723 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC)

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC) 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015-05-04 HSN 1411-1527 HSN Handläggare: Gunnel Blomgren Jan Forslid Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, p 10 Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-11 LS 2016-0272 Landstingsstyrelsen Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet

Läs mer

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion Handlingsplaner för 2017 års SVF Uppsala Örebro sjukvårdsregion Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A Telefon: 018-15 19 10 E-post:

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Dnr RS 2015-913 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 1 Patientrådets sammansättning Patient- och närståenderepresentanter i patientrådet ska ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående.

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Stockholms läns landsting

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Stockholms läns landsting av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Stockholms läns landsting Oktober 2015 2 (36) Innehåll Bakgrund... 3 Information och förankring i verksamheten... 4 Involvering... 7 Stöd till

Läs mer

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 Ärendet Regionstyrelsen fattar beslut om fördelningen av regionala medel till införande av standardiserade vårdförlopp. Regeringen och

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Obligatorisk kod för start av SVF VL210 Beslut välgrundad misstanke Datum då beslut fattas

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 141210 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna-Lena Sunesson Christine Backlund Ewa Jonsson Gunvor Swenning Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm

Läs mer