Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland"

Transkript

1 Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Lägesrapport Handläggare: Per-Anders Heedman, Marie Lagerfelt Verksamhet: Region Östergötland Datum: Diarienummer: RS

2 Dokumenthistorik Version 1 Datum

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Tänkta vårdprocesser för SVF och AVF i region Östergötland Varför en ingång? Information och förankring i verksamheten Hur har regionen informerat och fört dialog om SVF inom verksamheterna i syfte att skapa förankring och ett effektivt införande av de fem pilotdiagnosernas SVF? Hur har regionen samverkat med regionala cancercentrum (RCC) under införandet av SVF och vilka erfarenheter kan ni dela med er av inför 2016 års arbete? Involvering Hur har regionen involverat patientrepresentanter i arbetet med SVF? Hur har regionen involverat representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF? Stöd till verksamheternas utvecklingsarbete Hur har stödet inom regionen sett ut för införandet av välgrundad misstanke i primärvården och den specialiserade vården? Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- och verksamhetsperspektiv efter införandet av SVF? Hur har regionen löst införandet av koordinatörsfunktion för respektive diagnosspecifikt SVF Hur har regionen definierat koordinatorfunktionens uppdrag? Vid vilken tidpunkt infördes koordinatorfunktionen för respektive pilotdiagnos Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF? Hur har regionen löst reserverade tider för respektive pilotdiagnos? Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF? Implementering av de fem standardiserade vårdförloppen Hur har regionen implementerat de fem pilotdiagnosernas SVF under 2015? Hur många patienter har startat utredning i respektive SVF efter beslut om välgrundad misstanke (ange tidsperiod 2015)? Hur många av de patienter som utretts med SVF har fått diagnosen: Hur många patienter inom respektive SVF har avslutats genom start av behandling? Hur många patienter har avslutat SVF av annan anledning exempelvis av medicinska skäl eller annat? Finns delar av SVF som inte implementerats och hur ser tidplanen ut för att det ska genomföras? Finns det rutiner för överföring utan fördröjning av patient till behandlande enhet när denna är annan än utredande? Uppföljning av ledtider och indikatorer i vårdadministrativa system Hur har regionen tillsett att SVF från välgrundad misstanke till start av behandling går att följa i de vårdadministrativa systemen? Finns åtgärder som ska genomföras för att uppföljningen ska kunna ske och hur ser tidplanen för dessa ut?

4 6.2 Vilka av de nationella ledtiderna kan redovisas via vårdadministrativt system för SVF vid rapportskrivandet? Ansvar och aktiviteter för att IT- stöd blir funktionellt Hur har regionen utvecklat de stödprocesser som behövs för att följa och följa upp SVF i respektive IT-stöd? Införandet av fler standardiserade vårdförlopp Hur har regionen planerat för införandet av fler SVF Hur har regionen samverkat och löst övergångar för patienter som går över landstingsgränserna? Utmaningar och åtgärder Vilka har varit de stora utmaningarna vid införandet av de fem första SVF och hur har ni hanterat dem? Vilka goda exempel på lösningar har ni erfarenhet av från införandet under 2015? Vilka utmaningar ser ni inför kommande SVF Ekonomi

5 1 Bakgrund Grundsyftet med SVF är att korta ledtider från välgrundad misstanke till behandlingsstart. Kriterierna för välgrundad misstanke är fastställda på nationell nivå och skiljer sig mellan de olika cancerformerna. Det är viktigt att ha i åtanke att uppskattningsvis 50 % av alla cancerdiagnoser kommer att ställas via de vanliga vårdvägarna. Erfarenheter från bl. a Danmark är också att ca 50 % av de patienter som uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke inte direkt kan utredas via de fastställda standardiserade utredningsförloppen (SVF) utan har behov av ett mer eller mindre anpassat utredningsförlopp (anpassat vårdflöde, AVF). Anledning kan vara samsjuklighet, egna önskemål eller misstanke på avancerad cancersjukdom redan vid första kontakten och därmed tveksamhet av individnyttan av en standardiserad utredning. Vi har erfarenhet från regionen med anpassade utredningsprocesser exempelvis i arbetet med CUUS (cancerutredning US) och CUP (cancer med okänd primärtumör) som visar att ett anpassat multiprofessionellt omhändertagande och utredning snabbt kan ge rätt diagnos och rätt omhändertagande. 1.1 Tänkta vårdprocesser för SVF och AVF i region Östergötland. Välgrundad misstanke uppstår vid en vårdkontakt (primärvård eller sjukhusklinik). En standardiserad remiss skickas till EN remissingång. Där sker en validering av remissens innehåll och en triagering dvs. en första bedömning om patienten skall gå in i ett standardiserat vårdförlopp eller erbjudas ett anpassat vårdförlopp. Om patienten skall vidare i ett standardiserat vårdförlopp bokas patienten enligt fastställda riktlinjer för röntgenundersökningar eller till ett specialistläkarbesök. Dessa tillhandahålls av DC (Diagnostikcentrum) och av berörda sjukhuskliniker (exempelvis urologisk klinik när det gäller prostata- och urinblåsecancer). För att detta skall fungera krävs att DC och respektive sjukhusklinik utvecklar sina vårdprocesser inkluderande produktionsplanering för att kunna tillhandahålla tillräckligt många undersökningstider inom fastställda tidsgränser. Detta inbegriper även kapaciteten vävnadsdiagnostik (PAD). Det fortsatta utvecklingsarbetet inom SVF, som drivs i projektform, skall bl. a klarlägga vem som har patientansvar och när patientansvaret övergår från exempelvis primärvården till sjukhuskliniken under det standardiserade vårdförloppet. För patienter som erbjuds ett anpassat vårdförlopp (utredningsgång) så övertas patientansvaret av Utredningsfunktionen för anpassat vårdflöde. Även patienter som utreds och primärt omhändertas inom denna funktion kommer att genomgå utredningar (röntgen mm) varför även denna funktion skall ha möjlighet att boka de undersökningstider som beskrivs ovan. En utredningsfunktion för anpassade vårdflöden skall innefatta multiprofessionell kompetens och nära samarbeta med både diagnostik och övriga berörda sjukhuskliniker samt primärvården. 5 (13)

6 1.2 Varför en ingång? I Region Östergötland finns 43 vårdcentraler som remitterar in personer med misstanke/välgrundad misstanke på cancer till specialistvården i de fem aktuella vårdförloppen. Vid traditionell remittering blir antalet relationer 215. Sker remittering till en remissmottagare som efter validering därefter lotsar patienten till rätt flöde blir antalet relationer istället 48. Vid ytterligare införande av 13 vårdförlopp blir skillnaden ännu mer markant: 774 (18 x 43) vs 61 ( ). Till detta kommer även välgrundad misstanke att uppstå inom specialistvården vilket ytterligare ökar/motiverar behovet av en gemensam remissingång. 6 (13)

7 2 Information och förankring i verksamheten 2.1 Hur har regionen informerat och fört dialog om SVF inom verksamheterna i syfte att skapa förankring och ett effektivt införande av de fem pilotdiagnosernas SVF? Vi har sett det som viktigt att involvera såväl politik och tjänstemannaledning som ledare och medarbetare på olika nivåer vid införandet av de standardiserade vårdförloppen. Regionstyrelse och Hälso-och sjukvårdsnämnd får kontinuerlig återkoppling avseende implementeringen. Vi har sett behov av att tillsätta olika grupperingar för information och fortsatt dialog men också för fortsatt gemensamt lärande, idéutveckling och skapande av relationer. Styrgrupp (ansvariga produktionsenhetschefer, inklusive stödcentra), Referensgrupp (verksamhetschefer inom såväl diagnostik som specialistvård och RCC sydost), Projektledningsgrupp för det operativa införandet. Inledande workshops har genomförts dels på en övergripande nivå dels inom respektive diagnosområde med företrädare från diagnostik, specialist- och primärvård samt projektledning. Inom de urologiska vårdförloppen, som vi ser som vår största utmaning under 2015, har patientrepresentanter deltagit. En regionövergripande kommunikationsplan är framtagen. Hemsida på såväl intranät som vårdgivarwebb (externa vårdgivare) har skapats där nationellt informationsmaterial anpassats till lokala förhållanden såsom t.ex. bildspel att användas på arbetsplatsträffar. Nyheter som t.ex. olika reportage från verksamheter lyfts regelbundet för att bibehålla aktualiteten i satsningen. Medicinska PM för Region Östergötland är framtagna och inlagda som styrande dokument på såväl intranät som vårdgivarwebb. Sitevisits från projektledningen på vårdcentraler, specialistmottagningar och vårdavdelningar. Helpdesk funktionalitet kontorstid är i drift sedan för stöd till remittenterna. 2.2 Hur har regionen samverkat med regionala cancercentrum (RCC) under införandet av SVF och vilka erfarenheter kan ni dela med er av inför 2016 års arbete? De regionala projektledarna har under 2015 haft andra uppdrag inom ramen för RCC sydost vilket skapat förutsättningar för harmonisering av de tre nivåerna (Nationellt, Sydöstra sjukvårdsregionen respektive Östergötland) vid införandet av standardiserade vårdförlopp. RCC har bidragit till uppkomsten av ett nätverk med lokala projektledare för respektive län, processcoacher samt processamordnare som regelbundet stämt av införandet på respektive nivå. RCC:s processledare har till viss del varit en viktig ingång för starten av de lokala processerna. 7 (13)

8 Inom vissa avgränsade området som t.ex. framtagande av strukturerad vårdbegäran/remiss såväl inom landsting som mellan landsting har samverkan inom ramen för RCC varit av stort värde. Vår erfarenhet är att det är viktigt att de tre nivåerna går hand i hand t.ex. rörande olika kommunikationsinsatser. RCC:s fokus under 2016 bör vara stödjande och inte ledande. 3 Involvering 3.1 Hur har regionen involverat patientrepresentanter i arbetet med SVF? RCC sydost har ett välfungerande patientråd som har fungerat som referensgrupp i uppbyggnadsskedet. Efterhand kommer patientföreträdare att kopplas till de specifika vårdprocesserna t.ex. inom prostatacancerprocessen. Vi ser dock svårigheter för patientinvolvering vid cancerdiagnoser med sämre prognos t.ex. inom övre gastrointestinal cancer. 3.2 Hur har regionen involverat representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF? Det finns ett befintligt branschråd, nätverk för lagetablerade och samrådsgrupper i länsdelarna för våra privata vårdgivare. Personliga kontakter mellan projektledning och privata vårdgivare har tagits. 4 Stöd till verksamheternas utvecklingsarbete 4.1 Hur har stödet inom regionen sett ut för införandet av välgrundad misstanke i primärvården och den specialiserade vården? Avseende välgrundad misstanke så har region Östergötland utifrån de nationella dokumenten tagit fram ett kunskaps- och beslutsstöd för att underlätta för varje medarbetare oavsett arbetsplats vad som menas med välgrundad misstanke och vad som förväntas av varje medarbetare i mötet med den person som uppfyller dessa kriterier. En uppföljningsbar remiss med nödvändig information för hela utredningsprocessen för samtliga vårdförlopp har tagits fram och integrerats i den elektroniska patientjournalen (Cosmic). Detta krävs för validering och skapar möjlighet till triagering samt gör att vi också kan identifiera de fastställda mätpunkterna på ett säkert sätt. Vi har skapat en gemensam remissingång för samtliga remisser som bygger på välgrundad misstanke frånsett vid välgrundad misstanke på AML där remitteringsvägen är oförändrad jämfört med tidigare d.v.s. direkt till hematologisk klinik. Ingången eller Enheten för samordnad cancerutredning är i drift sedan 1 oktober 2015, med ett länsövergripande uppdrag. Enheten bemannas av ett multiprofessionellt team (läkare och sjuksköterska). Syftet med enheten är att få möjlighet att koordinera regionens kontinuerliga förändrings- och utvecklingsarbete i cancervården, skapa förutsättningar till produktionsplanering i realtid, minimera undanträngningseffekter men också för att på sikt möjliggöra en horisontell prioritering mellan de olika vårdförloppen. 8 (13)

9 Enheten har snabbt etablerat sig som en helpdesk för cancerutredning dit remittenter kan vända sig för att få hjälp med handläggandet utav patienter Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- och verksamhetsperspektiv efter införandet av SVF? Vår erfarenhet av det nya arbetssättet är fortfarande mycket begränsad. Remittenter har dock signalerat att den tydlighet som det nya arbetssättet ger (och som man uppfattar även sänker tröskeln till specialistvården) underlättar första instans arbete i mycket hög grad. Genom att enheten direkt tar kontakt med varje patient har vi fått direkt återkoppling från dem vi är till för. Patienterna uppskattar det förändrade arbetssättet med en personlig kontakt från specialistvården och inte enbart kallelser per post. Det tidiga personliga mötet skapar förutsättningar för: kontinuitet och trygghet, möjlighet att ge tider för konsultation eller diagnostiska åtgärder, fånga upp personens övriga behov, förmedla kontakt med övriga stödsystem i samhället eller i andra delar av Hälso-och sjukvården, screena för livsstilsfrågor, fånga patientupplevelser för att förbättra vår egen process. 4.2 Hur har regionen löst införandet av koordinatörsfunktion för respektive diagnosspecifikt SVF Vi ser behov av koordinatorsfunktionalitet på tre olika nivåer: koordination av den generiska cancerutredningsprocessen, sker genom Enheten för samordnad cancerutredning. koordination av respektive diagnosspecifik process (från den tidpunkt då vi vet att patienten har cancer). Vi har tillsatt en processledare för prostatacancer då vi har goda erfarenheter ifrån vår bröstcancerprocess. Vi tror dock att detta inte räcker utan att det för varje förlopp behövs ett team med olika funktioner för att säkra t.ex. validitet i process, förbättringsarbete och processutveckling. koordination av enskild patients resa. Här ser vi kontaktsjuksköterskan som nyckelperson och genom RCC:s arbete är begreppet idag etablerat och antalet kontaktsjuksköterskor ständigt ökande Hur har regionen definierat koordinatorfunktionens uppdrag? Vgs ovan Vid vilken tidpunkt infördes koordinatorfunktionen för respektive pilotdiagnos Koordination av den generiska cancerutredningsprocessen infördes 1 oktober (13)

10 4.2.3 Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF? Vgs Hur har regionen löst reserverade tider för respektive pilotdiagnos? Med utgångspunkt från cancerregistret samt andra datakällor (t.ex. inom patologin i Östergötland, kvalitetsregister) gjordes initialt en grov produktionsplanering avseende behov av olika åtgärder i respektive process. Vi kunde därefter beskriva förväntansbilden per vecka på såväl specialistvård som diagnostik. Både specialistkliniker som radiologiska enheter har därefter avsatt reserverade tider för de initiala åtgärderna inom respektive vårdförlopp. Dessa tider är tillgängliga för Enheten för samordnad cancerutredning som bokar direkt i respektive kliniks tidbok. Patienten meddelas samtliga aktuella tider vid den första kontakten från enheten Vilka första observationer har ni gjort avseende effekter utifrån patient- och verksamhetsperspektiv efter införande av SVF? Genom vårt angreppssätt kommer patienten snabbt in i rätt flöde. Under den korta tid det nya flödet/arbetssättet testats har vi noterat att många av de patienter vi varit i kontakt med i det inledande skedet av SVF också varit i behov av stöd och ett särskilt omhändertagande. Det har bl. a handlat om att möta rädslor, samtala om livsstil, förtydliga förberedelser inför undersökningar men även att genom ett förberedande samtal kunna avstå från att gå in i en utredning enligt SVF. Produktionsplanering har traditionellt utgått från vad som levererades under föregående år. Genom SVF får vi möjlighet till produktionsplanering i realtid vilket ger en sannare bild av behoven av cancerutredning i befolkningen. För vissa diagnosområden kommer detta på gruppnivå troligen att synliggöra tidigare undanträngning även inom cancerområdet dvs. behoven är större än vad vi tidigare vetat för vissa cancerdiagnoser. 5 Implementering av de fem standardiserade vårdförloppen 5.1 Hur har regionen implementerat de fem pilotdiagnosernas SVF under 2015? Vi startade implementeringen av samtliga fem vårdförlopp när Enheten för samordnad cancerutredning driftsattes. För fyra av vårdförloppen är enheten remissmottagare. För det femte vårdförloppet, AML, har vi valt att remisserna som tidigare går direkt till hematologisk klinik. För detaljer se punkt Hur många patienter har startat utredning i respektive SVF efter beslut om välgrundad misstanke (ange tidsperiod 2015)? Under perioden har 98 patienter startat utredning efter beslut om misstanke/välgrundad misstanke. Fördelningen har varit prostata 37, urinblåsa 45, huvud/hals 12, matstrupe/magsäck 2, AML (13)

11 5.1.2 Hur många av de patienter som utretts med SVF har fått diagnosen: Under v pågår kvalitetssäkring av det utdatalager som skapar rapporter avseende mätpunkter rörande start av behandling respektive avslut av SVF innan start av första behandling. Vi kan återfinna mätpunkterna i utdatalagret men vi vill validera dessa gentemot journal. Det vi vet med säkerhet är att en av två personer inom såväl SVF AML som SVF matstrupe/magsäck också fått den avsedda diagnosen. De två andra personerna hade annan cancer: ALL respektive ventrikelymfom Hur många patienter inom respektive SVF har avslutats genom start av behandling? Under v pågår kvalitetssäkring av det utdatalager som skapar rapporter avseende mätpunkter rörande start av behandling respektive avslut av SVF innan start av första behandling. Vi kan återfinna mätpunkterna i utdatalagret men vi vill validera dessa gentemot journal Hur många patienter har avslutat SVF av annan anledning exempelvis av medicinska skäl eller annat? Under v pågår kvalitetssäkring av det utdatalager som skapar rapporter avseende mätpunkter rörande start av behandling respektive avslut av SVF innan start av första behandling. Vi kan återfinna mätpunkterna i utdatalagret men vi vill validera dessa gentemot journal Finns delar av SVF som inte implementerats och hur ser tidplanen ut för att det ska genomföras? Nej Finns det rutiner för överföring utan fördröjning av patient till behandlande enhet när denna är annan än utredande? Ja. 6 Uppföljning av ledtider och indikatorer i vårdadministrativa system 6.1 Hur har regionen tillsett att SVF från välgrundad misstanke till start av behandling går att följa i de vårdadministrativa systemen? Finns åtgärder som ska genomföras för att uppföljningen ska kunna ske och hur ser tidplanen för dessa ut? Aktuella KVÅ-koder har lagts in i diagnos-och åtgärdsverktyget i patientjournalen. Kodning av välgrundad misstanke sker via Enheten för samordnad cancerutredning direkt i patientjournal. För huvud/halscancer och AML sker denna kodning av öronklinik respektive hematologisk klinik. Kodning vid start av behandling eller avslut innan start av första behandling sker i respektive process. Vi har testat så att vårt utdatasystem återfinner aktuella data och kan sammanställa dessa dels för vidarebefordran till nationell nivå men även skapa rapporter för vårt eget utvecklingsarbete t.ex. för vår produktionsplanering. Vi vill dock kvalitetssäkra data beskrivet under (13)

12 6.2 Vilka av de nationella ledtiderna kan redovisas via vårdadministrativt system för SVF vid rapportskrivandet? Beslut om välgrundad misstanke, start av första behandling samt avslut innan första behandling. Möjlighet finns även att fånga de andra mätpunkterna men vi har i dagsläget valt att avstå från detta. 7 Ansvar och aktiviteter för att IT- stöd blir funktionellt 7.1 Hur har regionen utvecklat de stödprocesser som behövs för att följa och följa upp SVF i respektive IT-stöd? Genom att redan initialt skapa en ingång för de standardiserade vårdförloppen ges förutsättningar att över tid utveckla system för ledning, samordning, prioritering, validering, transperens och förbättring av cancerprocesserna. För att bedriva det fortsatta utvecklingsarbetet har en gruppering tillsatts med medverkan från Enheten för samordnad cancerutredning (verksamhet), Patientjournal (termer, konfigurering, kodning)och Utdata CI/BI (datafångst, bearbetning, rapporter). 8 Införandet av fler standardiserade vårdförlopp Hur har regionen planerat för införandet av fler SVF 2016 Vi har påbörjat arbetet med att skapa en generisk process, applicerbar på samtliga kommande standardiserade vårdflöden (en standardiserad remiss, en remissingång, gemensam produktionsplanering för den initiala utredningsfasen, koordination på tidigare beskrivna områden). Kommande vårdförlopp innebär större variationer utifrån enskild individ inom respektive diagnosgrupp t.ex. avseende ålder, samsjuklighet, tumörstadium och eventuell spridning vid diagnos vilket påverkar prognos och därmed möjlighet till standardisering. Vi har gjort en omfattande förstudie avseende dessa variationer och vi ser behov av att vid sidan av implementering av standardiserade vårdförlopp även implementera anpassade vårdförlopp beskrivet i 1.1. Det generiska angreppsättet skapar förutsättning till triagering till för individen optimal utredning. En ingång - två vårdtjänster. 8.2 Hur har regionen samverkat och löst övergångar för patienter som går över landstingsgränserna? Sydöstra sjukvårdsregionen har etablerade kontaktvägar (telefon, fax, pappersremiss) för överföring av information över länsgränser. Vi är även överens om att det är behandlande landsting som kodar såväl välgrundad misstanke som start av första behandling. Eftersom våra journalsystem i dagsläget inte är lika konfigurerade ser vi behov av att säkra digital informationsöverföring över gränser. Som ett första steg kommer en e-remiss att pilottestas under vården (13)

13 9 Utmaningar och åtgärder 9.1 Vilka har varit de stora utmaningarna vid införandet av de fem första SVF och hur har ni hanterat dem? Den stora kontinuerliga utmaningen handlar om att systemet bör byta perspektiv från vårdgivarens (inifrån och ut) till patientens (utifrån och in). Vi möter denna utmaning genom att involvera såväl politik och tjänstemannaledning som ledare och medarbetare på alla nivåer vid införandet av de standardiserade vårdförloppen. 9.2 Vilka goda exempel på lösningar har ni erfarenhet av från införandet under 2015? Vi ser att konceptet med en gemensam remissingång kommer att vara av stort värde. Genom en snabb personlig telefonkontakt kan den inledande kontakten kvalitetssäkras och göras uppföljningsbar genom den standardiserade dokumentation som tagit fram för just den första vårdkontakten i samband med SVF. Vi kan därefter snabbt erbjuda patienten möjligheten att gå in i rätt flöde. Remittenterna känner att tröskeln sänks och systemet får snabbt data i realtid. Det senare gör att vi kan produktionsplanera i realtid men också hantera eventuell undanträngning genom vår tanke med en ingång två vårdtjänster. 9.3 Vilka utmaningar ser ni inför kommande SVF 2016 Vi ser att flera av vårdförloppen egentligen hänger ihop i början av patientens process och här ser vi behov av att rigga flera SVF i cluster t.ex. lymfom, CUP och cancer i övre gastrointestinalkanalen. Andra framtida utmaningar är att ytterligare effektivisera samverkan med övriga landsting/regioner i vår sjukvårdsregion. Det gäller bl. a informationsöverföring och samverkan i MDK. En väg för att effektivisera detta är att skapa en ingång även för denna process men även att vidareutveckla ITstödet. 10 Ekonomi Bemanning av Enheten för samordnad cancerutredning med sjuksköterskor 150 % Projektledning 200 % Kompetensförstärkning inom logistik och produktionsplanering 75 % Processledare prostatacancer 100 % Resursförstärkning Onkologi för produktionsplanering radioterapi samt gemensam mottagning onkologi och urologi 50 % Forskning: processen i sig, patientupplevelser 100 % 13 (13)

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

HANDLINGSPLAN Region Östergötland

HANDLINGSPLAN Region Östergötland HANDLINGSPLAN Region Östergötland för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Förstudierapport mars 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Genomförande... 4 3. Informationsinsamling...

Läs mer

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund Arbetsmaterial 2014-06-13 Socialdepartementet PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården Bakgrund Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2014 Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN STÄRKT CANCERVÅRD Regeringens diarienummer S2013/6061/FS och S2014/4439/FS

Läs mer

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården ETT UTVECKLINGSARBETE INOM ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården DELRAPPORT 2011 1 Sammanfattning Insatser för fler kontaktsjuksköterskor eller motsvarande inom cancervården är

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Standardiserat vårdförlopp Huvud-halscancer ur ett processägarperspektiv Jan Nyman, onkolog, SU SVF utbildning 160302, Hotell 11, Eriksberg, Göteborg Vad är en regional processägare? RCC bildades för ca

Läs mer

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Landstinget Västernorrland enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 Ärendet Regionstyrelsen fattar beslut om fördelningen av regionala medel till införande av standardiserade vårdförlopp. Regeringen och

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Redovisning av Landstinget Västernorrlands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Redovisning av Landstinget Västernorrlands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Landstinget Västernorrlands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 180413 Version 4 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Version: 1.2

Styrdokument. Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Version: 1.2 Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården 2017-04-25 Version: 1.2 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-02-03 Första version 2016-04-26

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014. Uppbyggnad, styrkor och utmaningar

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014. Uppbyggnad, styrkor och utmaningar Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 Uppbyggnad, styrkor och utmaningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum 2016-04-26

Läs mer

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av jämlik cancervård Jean Odgaard Fredrik Markstedt Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte, Revisionsfråga och

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 151104

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 151104 Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 151104 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Charlotte Bygdemo-Toytziaridis Christine Backlund Elisabet Wiklund

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Framtidens Cancerupplysning

Framtidens Cancerupplysning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-03 1 (2) HSN 1402-0286 Handläggare: Torsten Ibring Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-04-01 p 4 Framtidens Cancerupplysning Ärendebeskrivning En

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 01054 1(10) Datum 2015-10-30 Diarienummer RS150023 RS150120 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Sammanfattning Beslut

Läs mer

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1 1 (13) Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Myelom Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Cecilie Hveding Blimark januari 2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 2 SYFTE 3 BAKGRUND 3 PROJEKT FÖR ÅR 2010 4 1. FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR EN PATIENTFOKUSERAD OCH SAMMANHÅLLEN CANCERVÅRD 4 2. INFORMATIONSTJÄNST

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Christer Blomstrand Staben för ehälsa +4616103630 2015-12-28 LS-LED15-1795-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott

Läs mer

Handlingsplan Modell Västerbotten

Handlingsplan Modell Västerbotten Stina Saitton Flik 8.15. Leg apotekare, PhD Läkemedelscentrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå Tel: 090-785 31 95 Fax: 090-12 04 30 E-mail: stina.saitton@vll.se (kommunen bokar LMgenomgång) Handlingsplan

Läs mer

Mall för redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Mall för redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Mall för redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15 Uppsala Ö rebro Verksamhetsbera ttelse 2015 Utkast 2016-02-15 1 Patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer MÅL: Tydlig regional samordning av mammografi- och cervixcancerscreening,

Läs mer

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården Framgångsfaktorer i diabetesvården Inspiration för utveckling av diabetesvården Inledning Analys av data från registret visar skillnader i resultat något som tyder på möjligheter att öka kvaliteten. Diabetes

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. En baslinjestudie Standardiserade vårdförlopp i cancervården En baslinjestudie Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Dnr RS 2015-913 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare

Läs mer

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Upprättat av: Verksamhetschef Bo Lundin, Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Kalmar län, Förvaltningscheferna

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 150907

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 150907 Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 150907 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna Selberg Jonasson Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Charlotte Bygdemo-Toytziaridis Christine Backlund

Läs mer

[Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp]

[Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp] . Förstudierapport [Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp] Övergripande kartläggning kring samverkan utifrån ett IT-perspektiv inom Sydöstra sjukvårdregionen kring standardiserade vårdförlopp Version

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Minnesanteckningar 2015-03-25. Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård

Minnesanteckningar 2015-03-25. Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård Minnesanteckningar 2015-03-25 Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård Datum: 2015-03-25 Tid: 10.00-16.00 Plats: Vimmerby, Fredensborgs Herrgård Närvarande Centrumråd Christina Edward ordf. Leni

Läs mer

En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren. HSO Skåne rapport 2008:4

En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren. HSO Skåne rapport 2008:4 En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren HSO Skåne rapport 2008:4 En utbildad patient HSO Skåne rapport 2008:4 Denna rapport bygger på 8 frågor till de tre patientutbildningscentrer,

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård 1 (11) Ännu bättre cancervård En delrapport om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården 1 september 2012 Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg 2015-10-23 Region Kronoberg Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg Beslutet att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården i

Läs mer

Samverkansnämnd. Protokoll. Datum: 2014-10-17 Plats: Best Western Hotell Mälaren, Västerås. Tjänstemän. Närvarande: Landsting/politiker

Samverkansnämnd. Protokoll. Datum: 2014-10-17 Plats: Best Western Hotell Mälaren, Västerås. Tjänstemän. Närvarande: Landsting/politiker Samverkansnämnd : 2014-10-17 Plats: Best Western Hotell Mälaren, Västerås Närvarande: Landsting/politiker Örebro Marie-Louise Forsberg-Fransson Ola Karlsson Robert Mörk Jenny Steen Ewa Sundqvist Annika

Läs mer

Satsning på cancervården

Satsning på cancervården Satsning på cancervården Regeringen satsar 500 miljoner kr per år under perioden 2015 2018 för att Förkorta väntetiderna Minska de regionala skillnaderna Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och

Läs mer

SKRS Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning 2015-10-23

SKRS Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning 2015-10-23 SKRS Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning Bakgrund Socialstyrelsens rapport Rehabilitering för vuxna med syneller hörselnedsättning 2012 Nationella kvalitetsregister finansieras

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för. DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete)

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för. DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete) Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete) Bakgrund 2011 presenterade Rehabiliteringsrådet sitt slutbetänkande Statens Offentliga

Läs mer

Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal

Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal Projektet Patientjournal 08 Införande av datorjournal Seminarium 6:4 Föreläsare: Anders Bernholtz, Landstinget i Östergötland anders.bernholtz@lio.se Projektet Patientjournal 08 en resa för Östergötland

Läs mer

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20.

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20. Projektdirektiv Journal- och läkemedelstjänster för invånare och vårdpersonal Inera mall Projektdirektiv v2.0 2012-10-10 Sid 1/6 1. Namn. 2. Bakgrund och syfte 2.1 Bakgrund Handlingsplan 2013 2018 (Landstings,

Läs mer

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning 2012-03-19 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning Den 22 februari 2012 beviljade Arvsfonden

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Rapport förstudie. Tobaksprevention i primärvård och specialiserad vård ett delprojekt inom Cancerstrategi Gävleborg. PROJEKTiL Landstinget Gävleborg

Rapport förstudie. Tobaksprevention i primärvård och specialiserad vård ett delprojekt inom Cancerstrategi Gävleborg. PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Rapport förstudie Tobaksprevention i primärvård och specialiserad vård ett delprojekt inom Cancerstrategi Gävleborg PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 111024, R04 Datum 2013-01-21 Dnr 2012/924 1 Inledning

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp. Cancer i urinvägar

Standardiserat vårdförlopp. Cancer i urinvägar Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinvägar Blåscancer I Sverige upptäcks ca 2400 nya fall av tumör i urinblåsan/år. Ca 250 fall av tumör i övriga urinvägar (njurbäcken, uretär, uretra). Inom VGR ca

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015

Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015 Christina Lindberg, Hanna Höghielm 2016-04-06 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion baserad på Socialstyrelsens

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Cancerrehabilitering i vårdprocesser

Cancerrehabilitering i vårdprocesser ARBETSMATERIAL/DISKUSSIONSUNDERLAG Cancerrehabilitering i vårdprocesser Barbro Arvidsson, barbro.arvidsson@orebroll.se och Anna Kling, anna.kling@orebroll.se Processledare för vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering,

Läs mer

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Anna Schölin Projektledare Lena Jadefeldt Slattery Projektledare Projekt Läkemedelsgenomgångar

Läs mer

VÄGEN TILL DIAGNOS. Utredning vid misstanke om cancer

VÄGEN TILL DIAGNOS. Utredning vid misstanke om cancer VÄGEN TILL DIAGNOS Utredning vid misstanke om cancer En granskning av logistiken i Hälso- och sjukvården Mars 2005 Bo Nordestedt Jan Svanell Innehåll Sida 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Uppdraget 4.

Läs mer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-17 LS-LED15-1307-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

Genetik utveckling Sydöstra sjukvårdsregionen. Cecilia Gunnarsson, Jan-Erik Karlsson, Marie Gustafsson, Karl Landergren

Genetik utveckling Sydöstra sjukvårdsregionen. Cecilia Gunnarsson, Jan-Erik Karlsson, Marie Gustafsson, Karl Landergren Genetik utveckling Sydöstra sjukvårdsregionen Cecilia Gunnarsson, Jan-Erik Karlsson, Marie Gustafsson, Karl Landergren Självtest genetik på apotek Satsningen bygger på att DNA-forskningen har kommit så

Läs mer

Regionalt cancercentrum sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst Regionalt cancercentrum sydöst Vi finns för att cancer finns Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av

Läs mer

Till ordförande RCC i samverkan

Till ordförande RCC i samverkan Till ordförande RCC i samverkan Vi skriver detta brev till er då vi är djupt oroade över bristen på hematopatologer i Sverige och i er region. Blodcancer är sammanlagt den tredje vanligaste dödsorsaken

Läs mer

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07 Uppdrag gällande framtidsplan Verksamhetsområdet dermatologi och venereologi, omfattar hud- och STImottagning samt två hudvårdplatser på avd 12 reumatologkliniken. De olika enheterna inom verksamhetsområdet

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med RMPG öron 8 och 9 maj 2014

Minnesanteckningar från möte med RMPG öron 8 och 9 maj 2014 Planeringsenheten 2014-05-10 Gunnita Augustsson Minnesanteckningar från möte med RMPG öron 8 och 9 maj 2014 Dag 2014-05-08 09 Tid Kl 12:00 dag 1 - kl 12 dag 2 Plats Närvarande Ej närvarande Halltorps Gästgiveri,

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården JUNI 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2011-12-07 Styrdokumentet fastslaget av Regionala

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. BUP Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. BUP Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 BUP Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Patienterfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

RCC samverkansmöte 21 april 2016 Videomöte RCC Stockholm Gotland

RCC samverkansmöte 21 april 2016 Videomöte RCC Stockholm Gotland RCC samverkansmöte 21 april 2016 Videomöte RCC Stockholm Gotland Närvarande: Nils Conradi, Maria Rejmyr Davis, Lars Holmberg, Beatrice Melin, Mona Ridderheim, Srinivas Uppugunduri, Gunilla Gunnarsson (ordförande),

Läs mer

Ambulansdirigering Medhelp

Ambulansdirigering Medhelp LS-LED12-577 Ambulansdirigering Medhelp Maud Ekman (V) har inlämnat en interpellation om vad som krävs för att avtalet med Medhelp om ambulansdirigering inte ska förlängas och vilka alternativ som finns

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 Datum: 2015-04-27 Dnr: LTV150519 Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 JONAS LOSTELIUS ENHETEN FÖR KUNSKAPSSTYRNING OCH UTBILDNING 2 (12) INNEHÅLL

Läs mer

Alla tjänar på ett starkt team!

Alla tjänar på ett starkt team! Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med olika aktörer för att skapa en jämlik, patientfokuserad och effektiv cancervård. I Sverige

Läs mer