Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län"

Transkript

1 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016

2 Kortare väntetider i cancervården Dnr SKL 15/06016 Redovisning sker i enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kortare väntetider i cancervården En mall för landstingens handlingsplaner för införandet av 2016 års standardiserade vårdförlopp (SVF) har tidigare tagits fram av RCC i enlighet med överenskommelsen. Målet med regeringens cancersatsning och överenskommelsen med SKL är att förbättra tillgängligheten inom cancervården genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att fortsatt införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp (SVF). Enligt överenskommelsen får de landsting som senast den 1 november 2016 lämnar in en redovisning enligt denna mall, med beskrivning av hur de arbetat enligt inlämnad handlingsplan under 2016, ta del av återstående stimulansmedel 203 mkr. Av redovisningen ska det framgå att de 13 nya SVF har införts senast den 1 november Ett SVF räknas som infört när en patient med välgrundad misstanke har genomgått utredning enligt SVF och startat behandling eller avslutats på annat sätt. Vidare ska det framgå av redovisningen hur landstingen arbetat med SVF som går över landstingsgränser. Det ska också framgå i redovisningen hur landstingen har arbetat med framtagen nationell PREM-enkät. Respektive regionalt cancercentrum (RCC) samordnar arbetet med redovisningarna vilka ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2016.

3 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp 1.1 Nuläge För närvarande har 18 SVF fastställts och fem av dessa infördes Beskriv nuläget för de fem SVF som landstinget implementerade under 2015 och beskriv också om utredningsgången fungerar som planerat? Införandet av de 5 första SVF gick enligt plan. Som förväntat ett fåtal patienter i SVF/Akut myeloisk leukemi, väl fungerande rutiner fanns sedan tidigare och det krävdes inga stora förändringar vid införandet, 8 startade SVF med 5 behandlingsstarter*. För patienter som inkluderats i SVF/Matstrupe-och magsäckscancer med filterfunktion har en remiss för gastroskopi med kriterierna för välgrundad misstanke utarbetats, 128 startade SVF med 19 behandlingsstarter. SVF/Huvud- och halscancer, filterfunktion. Öron-näs-och halsverksamheterna tycker att inkluderingskriterierna är för vida, 101 startade SVF med 5 behandlingsstarter. SVF/Prostatacancer, ett stort patientunderlag där vi upplevt otydliga kriterier i vårdförloppet främst avseende PSA-värde, detta har förtydligats på SVF-remissen, 293 startade SVF med 111 behandlingsstarter. SVF/Cancer i urinblåsa- och övre urinvägar, ett stort remissinflöde som resulterat i en större mängd CT-urografi med få positiva fynd, 314 startade SVF med 51 behandlingsstarter. Inflödet av SVF-remisser, främst inom urologi, var mindre än förväntat under de första månaderna 2016 och vi såg att patienter som uppfyller kraven för välgrundad misstanke kom på annan remiss. Detta har uppmärksammats i remissmottagande verksamhet och förnyad information har på olika sätt getts gällande SVF och remissrutiner till remitterande enheter. Remissmallar och canceröversikt, för en sammanhållen dokumentation och möjlighet till datafångst, har reviderats efterhand för att passa verksamheterna. Informationskampanj för att öka registreringarna och kvalitetssäkra indata är gjord under september 2016 på länets samtliga sjukhus. En privat vårdgivare/urologi har i samråd med verksamhetschef på Länssjukhuset beslutat sig för att inte ta emot remisser för välgrundad misstanke, dessa remisser mottas istället på Länssjukhuset i Kalmar. Vad gäller utredningsgången går det som planerat men självklart uppstår frågor och lösningar efterhand. *Siffror på startade SVF samt behandlingsstarter tagna

4 Har det förändrade arbetssättet för dessa stabiliserats? Om inte, vilka utmaningar kvarstår? SVF står på många agendor i våra verksamheter och medvetenheten om vad som krävs och vad man ska göra är stor. De första 5 SVF som infördes 2015 var av varierande storlek rent patientmässigt vilket ställt olika krav på införandeprocessen. Det återstår arbete med att få alla i våra verksamheter att, använda SVF-remisser varje gång man har en välgrundad misstanke om cancer att registreringen sker på rätt sätt för varje enskild patient för att det ska gå att mäta på enhetligt sätt ledtiderna går att mäta och redovisas utifrån olika tumörgrad/utrednings-och behandlingsformer korrelerat till varandra Vi arbetar med att säkra processen över huvudmannagränser och att inrapporteringen till den nationella databasen är korrekt. Hur har landstinget arbetat med resultatet utifrån de nationella mätpunkterna för de SVF som infördes 2015? I dagsläget saknas validerade nationella resultat. De interna resultat som finns för sydöstra regionen fångar antal startade vårdförlopp och antal avslutade alternativt behandlingsstartade vårdförlopp. Det pågår ett kontinuerligt arbete i våra verksamhetsnära processgrupper för att lära oss använda resultaten på processnivå i syfte att säkra korrekt registrering.

5 2. Införande av de 13 nya vårdförloppen under Införande Har landstinget infört samtliga 13 SVF? Alla 13 SVF är införda under perioden och inklusion av patienter har skett i respektive SVF under förutsättning att patientunderlag funnits. a) När började landstinget inkludera patienter i vårdförloppen? Standardiserat vårdförlopp Tjock-och ändtarmscancer Lungcancer Maligna lymfom Cancer utan känd primärtumör(cup) Äggstockscancer Myelom Hjärntumör Levercancer Cancer i galla-och gallvägar Bukspottkörtelcancer Bröstcancer Malignt melanom Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Startdatum 31 mars maj september 2016 b) När infördes koordinatorfunktionen för respektive vårdförlopp Koordinatorfunktion fanns i respektive verksamhet vid startdatum för införandet av det specifika vårdförloppet. c) När infördes obokade tider för respektive SVF? Obokade tider fanns i respektive verksamhets tidbok vid startdatum för införandet av det specifika vårdförloppet. d) Har införandet följt handlingsplanen eller har det skett justeringar? I så fall varför och på vilket sätt?

6 Implementeringen av SVF-diagnoserna 2016 har i stort sett gjorts på samma sätt som vid pilotinförandet Projektorganisationen, inkluderat patientmedverkan, för SVF har arbetat med planering och införande av kommande SVF tillsammans med verksamhetsnära projektgrupper i slutenvården, primärvården samt med privata vårdgivare. Revidering av startdatum gjordes, från planerat införandedatum till , för Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer. På Västerviks sjukhus finns en utredningsenhet vilket inte finns på Länssjukhuset i Kalmar det tillsammans med att hålla ihop remitteringsrutinerna i länet gjorde att arbetet drog ut på tiden. Samarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen har varit givande och fortgår, bl a genom avstämning varannan vecka och IT-möten gällande SVF. Planering pågår också för gemensamma startdatum av kommande 10 SVF Stöd till utvecklingsarbete Hur har landstinget gett stöd till verksamheternas utvecklingsarbete med a) införandet av välgrundad misstanke i primärvården? I landstingets projektorganisation för SVF, se organisationsschema nedan, finns en projektgrupp Primärvård under ledning av verksamhetsutvecklare som också ingår i projektledningsgruppen för SVF. Projektgrupp Primärvård är en tvärprofessionell införandegrupp med representanter från såväl offentlig som privat verksamhet samt hälsovalsenheten. I gruppen finns verksamhetschefer som är läkare och sjuksköterskor samt administratörer. Den breda representationen säkerställer alla parters delaktighet. Särskilda flödesschema, se bilaga 1, och flödeskartläggningar har genomförts inom respektive vårdförlopp, förankring med slutenvårdens rutiner för att säkerställa övergångar har gjorts. Det har också varit ett aktivt deltagande från gruppen i remissbyggandet för SVF. b) införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? I projektorganisationen för SVF finns tre projektgrupper Slutenvård, en för varje sjukhus i länet. Dessa projektgrupper leds av verksamhetsutvecklare som ingår i projektledningsgruppen för SVF, grupperna är tvärprofessionellt sammansatta. Flödeskartläggning av alla diagnoser som har införts gällande SVF samt förankring med primärvårdens rutiner för att säkerställa övergångarna har gjorts. Det sker också ett aktivt deltagande från slutenvårdsgrupperna i remissbyggandet för SVF. I projektorganisationen för SVF finns också en projektgrupp för Välgrundad misstanke (VGM). Denna grupp är inriktad på arbete med remissmallar, dokumentation samt utdata. Projektgruppen/VGM leds av processledare/cancer som också ingår i projektledningsgruppen för SVF. Gruppen är sammansatt med representanter från slutenvården, primärvården samt IT vårdsystem och utdata. Denna grupp har fungerat som support till övriga grupper vad gäller byggande av remissmallar, canceröversikt och för framtagande av utdatarapporter.

7 c) införande av koordinatorfunktion? Koordinatorfunktion fanns i linjeorganisationen vid startdatum för införandet av de specifika vårdförloppen. I syfte att säkra koordinatorfunktionen har flera medarbetare på berörda kliniker funktionen. Under uppstartsfasen för SVF 2015/2016 har stimulansmedel använts för projektanställning av koordinator inom kirurgi, medicin samt onkologi. Funktionsbeskrivning för koordinator finns. d) införande av obokade tider? Obokade tider fanns avsatta för utredning och behandling enligt SVF i respektive verksamhets tidbok vid startdatum för införandet av de specifika vårdförloppen. Det tekniska arbetet supporteras med hjälp av projektgruppen för välgrundad misstanke. Rutin för bokning av SVF-patienter samt utnyttjande av tiderna för andra patienter då SVF-patient inte bokats har upprättas på verksamhetsnivå. 2.3 Utmaningar Beskriv utmaningarna med införandet av årets SVF: a) Hur har landstinget omhändertagit de utmaningar som beskrevs i handlingsplanen?

8 Utmaning och planerad åtgärd nedan angavs i handlingsplanen våren Utmaning Planerad åtgärd Vad har hänt? Tid och kvalité, det är många vårdförlopp som ska implementeras Förankring av SVF på kliniker som inte varit involverade tidigare Fler diagnoser som konkurrerar om snabba undersökningar och svar. En ökad press på stödkliniker som radiologi och patologi att leverera på kort tid Digitalt stöd, tar tid att ta fram lösningar som ska gälla både lokalt, regionalt samt nationellt Att internt följa upp ledtiderna i detalj Följsamhet till de standardiserade vårdförloppen, att inte falla tillbaka till tidigare arbetssätt Att nå ut med information Att få med läkarna på informationstillfällen om SVF Motivera verksamheterna och som projektledning finnas tillhands med det vi kan hjälpa till med för ett smidigt införande i rätt tid Kommunikationsplan med information om SVF på olika nivåer Respektive verksamhet följer produktionsdata och vidtar nödvändiga åtgärder Fortsatt arbete med IT-frågor, e-remiss, dokumentation, utdata. Införa vårdförlopp / realtidsrapport motsvarande det som RJL har för tjock-och ändtarmscancer. Fortlöpande information och påminnelse i verksamheterna Målgruppsanpassad information och användande av flera kanaler med huvudfokus på muntliga forum Fortsatt bjuda in till informationsmöten Nära samarbete och god tillgänglighet mellan verksamhet, projektledning och projektgrupper Utfört Följs hela tiden av verksamheterna Arbete pågår lokalt och regionalt Arbete pågår lokalt och regionalt Återkommande information i nära samarbete mellan verksamhet, projektledning och projektgrupper Återkommande informationsmöten i olika verksamheter och för olika personalgrupper är utfört under våren och hösten 2016 Informationsmöten har hållits i olika forum för läkarna

9 Utmaning Planerad åtgärd Vad har hänt? Att ställa om arbetet i Primärvården så att rektoskopi hinner utföras inom utsatt tidsintervall då det gäller SVF/tjock-och ändtarmscancer Varje vårdenhet i primärvården ser över sina flöden Vissa vårdförlopp kommer att vara mer komplicerade att hitta rätt flöden för. Ex. Cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom, vem ska vara remissmottagare? Remissingången för bröstcancer, det första förloppet med screeningverksamhet som införs Många av SVF-diagnoserna är sällan förekommande för varje vårdgivare. Det är en utmaning att ständigt hålla sig uppdaterad och agera på rätt sätt vid varje tillfälle Intensifiera antalet möten kring dessa förlopp. Tydlighet vad som ska vara gjort innan remiss för välgrundad misstanke sänds Diskussion med berörda verksamheter Upprepad och uppdaterad information vid möten och mejl etc. Framtagande av en informationssticka att sätta på datorskärmen Upplevs svårt i verksamheterna, arbete pågår Remissmottagare löst, utvärdering i slutet av året Flödet löst Informationssticka framtagen och används i verksamheterna. Fortsatt information med jämna mellanrum Säkerställa att vi mäter ledtider etc på ett standardiserat sätt lokalt, regionalt men också nationellt Påverka mottagande landsting/region att tiderna för SVF hålls för remitterade patienter från LKL Utredning och behandling i annat landsting/region, säkerställa att patienternas ledtider blir rapporterade med rätt data och i rätt tid till den nationella databasen En viss standardiseringsproblematik när anpassningar krävs efter lokala förhållanden Fortsatt samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen för gemensamma rutiner Fortsatt samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen för gemensamma rutiner. Upprätta samarbete med andra sjukvårdsregioner som vi nyttjar. Följa ledtider. Fortsatt samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen för gemensamma rutiner. Upprätta samarbete med andra sjukvårdsregioner som vi nyttjar Kommunikation och erfarenhetsutbyte Arbete pågår Pågår. Gemensamma startdatum för 10 SVF 2017 sätts bl a. Arbete pågår Diskussioner i sydöstra sjukvårdsregionen för att lära av varandra

10 b) Har det uppstått oförutsedda utmaningar? Om ja, vilka? Hur har landstinget löst detta? Tiden har varit en utmaning, verksamheterna upplever att införandet går för fort. Ledtidsmätning av varje enskilt SVF är en stor utmaning där vi inte har någon lösning i dagsläget. Diskussion kring detta sker i vår egen projektorganisation men också tillsammans i sydöstra regionen. Vi kan följa ledtiden från VGM till avslut av SVF genom första behandling alt. avslut av annan orsak. Problemet är att mäta ledtiden för olika tumörgrader, utrednings-och behandlingsformer korrelerat till varandra. För detta krävs sannolikt en canceröversikt för varje enskilt SVF. Vi står inför ett versionsbyte av Cosmic 2017, i och med det kommer inte tid och arbete läggas på det, arbete med andra lösningar pågår. Redovisningsproblem från SIGNE-databasen, här krävs ett nationellt omtag för validering av ledtiden. PREM-enkäten, utskick till patienter som avslutat ett SVF men ingått i ett annat och får enkät hemskickad under pågående utredning, här krävs ett nationellt arbete för att förhindra det liksom gällande informationen i följebrevet till patienterna som bör uppdateras utefter de frågor som varit återkommande från patienterna till SKL. c) Hur har landstinget arbetat med att följa och åtgärda eventuella s.k. undanträngningseffekter? Vi har hittills inte tittat närmare på undanträngningseffekter på ett systematiskt sätt. Ställningstagande till vilken patient som skall prioriteras sker dagligen i verksamheterna och den etiska plattformen med prioriteringsmodell är den metod man tillämpat även för SVF-patienterna. I november 2016 samlas verksamhetschefer som har införda SVF på länets kliniker tillsammans med representanter från Linnéuniversitetet och projektledningen SVF för att gemensamt diskutera vad vi ska utvärdera i Landstinget i Kalmar län (LKL) i och med införandet av SVF.

11 2.4. Antal avslutade patienter Hur många patienter har genomgått och avslutat (påbörjat behandling eller avslutat av annan anledning) SVF fram till och med senast den 31 oktober. Ange redovisningsdatum här. Redovisa antal uppdelat på kön. Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF. LKL tillsammans med RJL och RÖ kommer att redovisa data tom 19 oktober. Standardiserat vårdförlopp Män H-län Kvinnor H-län AML 4 5 Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Huvud- och halscancer Matstrups- och magsäckscancer Prostatacancer 240 n/a Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 1 0 Bröstcancer n/a 2 Cancer i bukspottkörteln och periampullärt Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Cancer utan känd primärtumör, CUP Lungcancer Maligna lymfom 12 9 Malignt melanom 2 1 Myelom 1 2 Primär levercancer 1 0 Primära maligna hjärntumörer 0 3 Tjock- och ändtarms cancer Äggstockscancer n/a 4

12 2.5 Överföring av information Hur har landstinget löst frågor gällande överföring av information/data när flera landsting har ansvar för olika delar i ett enskilt SVF? I sydöstra sjukvårdsregionen, har vi samarbete och gemensamma möten kring IT-frågor/SVF. Vi har fastslagit att datum för välgrundad misstanke om cancer (VGM) skall framgå på remissen till mottagande landsting/region, och att det är behandlande landsting/regions uppgift att rapportera SVF-data till SKL. I detta samverkanforum har också diskuterats huruvida man istället skulle rapportera in patienterna till SKL när de kommit åter till eget landsting/region, utifrån de uppgifter som framgår i remissvaret. Frågan har lyfts till nationell nivå genom processamordnare/rcc Sydöst, rutinen är dock oförändrad. Vilka rutiner finns? Bifoga gärna rutiner/regelverk som implementerats. Sydöstra sjukvårdsregionen har tagit stöd av den nationellt framtagna rutinen. Vilka ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att informationsöverföringen ska förbättras under 2017? Skapa remissmall för användning mellan olika huvudmän, med sökord som ger underlag för att följa hela processen. Initiera digital överföring av remisser via nationell eremiss. Projekt uppstartat inom Sydöstra sjukvårdsregionen och de första testerna är gjorda under januari 2016, tekniktest är slutförd 1 oktober Test/pilotfas december 2016 juni 2017 med hematologiverksamheterna i sydöstraregionen samt en hälsocentral i Region Jönköpings län medverkar. Öka användning av NPÖ som informationskälla istället för kopiering, faxning, inskanning av material och dylikt. Påverka (ställa krav) Inera om ökad tillgänglighet av möjliga informationsmängder via NPÖ. Fokusera på att möjliggöra digital tillgång till olika typer av bilder som foton, rtg-bilder, pdf-filer, ekg, teledermatoskopi, strålbilder, ögonbilder, patologi. Arbeta med utveckling av rutiner för multidisciplinära konferenser. I väntan på digitala lösningar har manuella rutiner skapats för att registrera informationen via sökord i Canceröversikt.

13 3. Information och förankring 3.1 Patienter Hur har landstinget involverat patientföreträdare i arbetet med SVF under året? Handlingsplanen för SVF är utarbetad tillsammans med projektledningsgrupp och patientföreträdare. Patientmedverkan har funnits i projektledningsgruppen för SVF sedan starten Ett lyckat koncept som vi håller fast vid i arbetet framåt med nya förlopp. Sedan årsskiftet 2016 finns också patientmedverkan i LKL s sjukvårdsledning, som också fungerar som styrgrupp till SVF-projektet. Regionala cancercentrum Sydöst har ett patientråd fungerande som referensgrupp i arbetet. Hur införandet av SVF fortgår återförs och diskuteras i denna grupp. 3.2 Privata vårdgivare Hur har landstinget involverat representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF under året? Privata vårdgivare inom hälsoval är involverade på samma sätt som den offentliga primärvården. Privata vårdgivare inom ex. kvinnosjukdomar och hudsjukdomar har projektledaren tillsammans med planeringsenheten i LKL ansvarat för att informera om och involvera i arbetet med SVF. 3.3 Primärvård Hur har landstinget säkerställt att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? I LKL s projektorganisation för SVF finns en projektgrupp Primärvård under ledning av verksamhetsutvecklare som också ingår i projektledningsgruppen för SVF. Inför pilotinförandet av SVF producerades en film för att förtydliga arbetssättet, den har reviderats och är fortfarande aktuell samt uppskattas av chefer och medarbetare i primärvården. Det finns bildspel som ständigt uppdateras. Flödesscheman, se bilaga, kortversioner och informationsblad finns utarbetat för respektive vårdförlopp. Detta finns samlat på landstingets intranät och är tillgängligt för alla vårdgivare. Spridning av information sker via mejl och olika möten. Det är av största betydelse att informationen upprepas vid flera tillfällen. Det yttersta ansvaret för att informationen når ut till samtliga medarbetare har verksamhetschefer och medicinskt ansvariga läkare på vårdenheterna.

14 4. Arbete med PREM-enkäten För att ta del av stimulansmedlen ska den nationella PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC och följer strukturen för nationell patientenkät (NPE), användas under Kravet gäller för de fem SVF som har implementerats under 2015 men önskvärt är att även de patienter som ingår i de SVF som införs under 2016 utvärderas med enkäten. Resultaten ska kunna användas såväl nationellt som regionalt och för respektive landsting. 4.1 Utskick av PREM-enkät Hur har landstinget arbetat inför utskick av PREM-enkäten för de fem första vårdförloppen? Projektledaren har tillsammans med samordnare för Nationella patientenkäten, IT och andra intressenter samverkat kring datauttag, avrop, resultatåterkoppling mm. Denna grupp kommer aktivt att arbeta med PREM enkäten både vad gäller utskick och resultat. PREM enkäten har gått ut till patienter i de 5 första SVF from 1 mars Har landstinget startat utskick av PREM enkäten även till patienter ingående i 2016 års SVF? I så fall vilka? Avrop PREM enkäten är gjort för samtliga 18 införda förlopp i LKL och följer tidplanen. PREM enkät har gått ut till patienter i de 13 senast införda SVF from 1 juni respektive 1 oktober Användning av resultat Hur har/kommer resultaten från PREM-enkäten att användas? Genom att analysera och återföra resultat kommer den att användas för utveckling av verksamheten. Ledning och projektgrupper som är involverade i arbetet samt enskilda verksamheter kommer att få ta del av resultaten. Det är därför av vikt att resultat finns tillgängliga för analys på enhetsnivå. För publik redovisning föreslås kliniknivå alternativt per SVF och länsnivå. Efter samtal med projektledare för SVF på nationell nivå anges det att de inkomna frågorna är få och att de synpunkter som patienter med anknytning till LKL lämnat endast varit av frågande karaktär. Ser landstinget redan nu om utveckling av enkäten behövs för att ge ytterligare vägledning till landstingets förbättringsarbete för patienternas upplevelse av SVF? Vi har inte kunnat ta del av övergripande resultat i någon större omfattning gällande PREM enkäten och har därmed svårt att analysera det. Förbättringsförslag, de patienter som avslutat ett SVF och som övergått i ett annat SVF har i dagsläget fått en enkät hemskickad under pågående utredning. Detta förfarande är olyckligt då dessa patienter får en enkät mitt under utredningstiden. För att säkra detta bör man på

15 nationell nivå hitta lösningar på hur dessa överlappningar mellan SVF kopplas samman. informationen i följebrevet till patienterna bör uppdateras utefter de frågor som varit återkommande från patienterna till SKL. 5. Erfarenheter av 2016 års arbete Har landstingets erfarenheter av implementeringen 2016 lett till förändringar i upplägget inför arbetet 2017? Om ja, på vilket sätt? Implementeringen av SVF-diagnoserna 2017 kommer i stort sett att göras på samma sätt som 2015 och Projektorganisationen, inkluderat patientmedverkan, för SVF arbetar vidare med planering och införande av kommande SVF tillsammans med verksamhetsnära projektgrupper i slutenvården, primärvården samt med privata vårdgivare. Samarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen har varit givande och kommer fortgå, bl a genom avstämning varannan vecka och IT-möten gällande SVF. En gemensam införandeplan för de 10 kommande SVF görs i sydöstra sjukvårdsregionen. Arbete med ledtidsmätning kommer att fortgå och intensifieras. 6. Ekonomi Ge en översiktlig bild av hur årets medel samt föregående års eventuellt överförda medel har använts. Vad kommer årets återstående medel att användas till och hur mycket av årets medel kommer att föras över från år 2016 till 2017? Överförda stimulansmedel från 2015 till 2016, kr Utbetalda stimulansmedel från Socialdepartementet april 2016, kr Överförda stimulansmedel från 2015 samt utbetalda medel 2016 har använts för att täcka kostnader för projektorganisation inkluderat lön för projektledare och processledare/cancer, resor och lokaler vid läns-regionala-och nationella möten samt till arvode vid patientmedverkan i SVF-projektet. Medel har använts till koordinatorfunktion och kontaktsjuksköterskor i länet. Utveckling av remissmallar, canceröversikt samt utdatarapporter för SVF har krävt mycket arbete och detta har finansierats av projektet. För att klara utredningstider har köförkortning gjorts inom kirurgi, urologi samt radiologiska verksamheter, dessa åtgärder har bekostats av tilldelade stimulansmedel. Det kommer inte att överföras några medel från 2016 till Hur stimulansmedlen har använts kommer inte att påverka utbetalning av medel men informationen är av värde inför diskussion av en ny överenskommelse för 2017 mellan regeringen och SKL.

16 7. Inför överenskommelse 2017 Delge oss gärna synpunkter och erfarenheter som kan vara viktiga att ta med inför arbetet med 2017-års överenskommelse mellan regeringen och SKL. PREM enkäten kan bli ett bra verktyg för förbättringar, viktigt att utvärdera enkätens omfattning och när i patientens förlopp den skickas ut, hur vi sedan arbetat med att förbättra utifrån våra resultat är viktigt att efterfråga Ledtidsmätningarna uppfattar vi som mycket osäkra, viktigt att validiteten kan säkras innan resultaten kommuniceras publikt Täckningsgraden i SVF relaterat till cancerregistret/kvalitetsregistret kan bli en viktig mätpunkt Pausa införandet av nya diagnoser tills man ser att nuvarande SVF-diagnoser fungerar. Risken är annars att man fortsätter i samma banor och när ett fel upptäcks är alldeles för många förlopp berörda.

17 Bilaga 1

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Från sydöstra sjukvårdsregionen Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland Redovisningarna ska vara

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Dnr RS 2015-913 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 31 oktober 2016 Fastställd av: Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Kortare

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Norrbottens Läns Landsting Datum: 2016-10-31 Fastställd av: Jonas Thörnqvist, Biträdande Landstingsdirektör 1. Uppföljning av

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 2015-08-25 2 (12) Nationell satsning på kortare väntetider

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

Västerbottens Läns Landsting 2015

Västerbottens Läns Landsting 2015 1 (14) Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens Läns Landsting 2015 Fastställt av: Anders Sylvan Landstingsdirektör 2 (14) Nationell

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion Handlingsplaner för 2017 års SVF Uppsala Örebro sjukvårdsregion Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A Telefon: 018-15 19 10 E-post:

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 161027 Version 1 1 (19) Redovisning av införandet av

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1(9) Datum Diarienummer 2017-02-14 RS160723 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016 Sammanfattning Standardiserade vårdförlopp, SVF, har som nationell satsning intentionen att hälso- och sjukvården i högre grad utformar vården utifrån patientens fokus. Det vill våra regionala politiker

Läs mer

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Lägesrapport 2015-10-26 Handläggare: Per-Anders Heedman, Marie Lagerfelt Verksamhet: Region Östergötland Datum: 2015-10-26 Diarienummer: RS 2015-167 www.regionostergotland.se

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen 2017... 3 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Projektägare: Lisbet Gibson Datum: 2016-10-27 Diarienr: RS491/2015 lisbet.gibson@regionjh.se Projektledare: Elin Wassdahl Nilsson

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2016 1 Inledning...3 1 Uppföljning av tidigare införda vårdfölopp...5 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp...5

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen 2016-10-24 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen (VGR) deltar i den nationella satsningen, år 2015-2018, på införandet

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017 1 Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2017 2 Innehåll Kortare väntetider i cancervården... 3 1. Uppföljning av införda vårdförlopp... 4 1.1 Införande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2015 DELRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2015 Regeringens diarienummer S2015/470/FS SKLs diarienummer 14/6942 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, gunilla.gunnarsson@skl.se

Läs mer

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården November 2016 Sammanställning av SVF - rapporter för Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2016-03-08 LS-LED16-0578 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 1 Innehållsförteckning: Information och förankring i verksamheten

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Landstinget Västernorrland enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017.

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017. Diarienummer: nr LS-LED17-0359 Handläggare: Anne Genander, Projektledare Tfn 070-550 24 60, e-post anne.genander@dll.se HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen

Läs mer

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 Innefattar handlingsplaner för Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Innehåll Inledning Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

[Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp]

[Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp] . Förstudierapport [Samverkan kring Standardiserad vårdförlopp] Övergripande kartläggning kring samverkan utifrån ett IT-perspektiv inom Sydöstra sjukvårdregionen kring standardiserade vårdförlopp Version

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg 2015-10-23 Region Kronoberg Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg Beslutet att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården i

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-04-12 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer

Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer Incidens för huvud- och halscancer Cirka 1.400 patienter får diagnosen HH-cancer per år i Sverige. Inom Västra sjukvårdsregionen (VSR) diagnostiseras

Läs mer

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt

Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Slutrapport till RSL projekt Cosmic ledtidsmätning - arbetsnamn canceröversikt Sammanfattning Projektet fick till uppgift att med stöd av befintliga IT-stöd ta fram en regiongemensam mall i syfte att kunna

Läs mer

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Förstudierapport mars 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Genomförande... 4 3. Informationsinsamling...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 1 Patientrådets sammansättning Patient- och närståenderepresentanter i patientrådet ska ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående.

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF

Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Kodningsvägledning standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer för nationell uppföljning av SVF Obligatorisk kod för start av SVF VL210 Beslut välgrundad misstanke Datum då beslut fattas

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2017-03-07 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer