HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november Nuläge för införda vårdförlopp Erfarenheter av SVF-arbetet fram till nu Antal patienter som genomgått respektive SVF Överföring av information Plan för införande av tio nya vårdförlopp under Tidplan för införande Stöd till utvecklingsarbete Utmaningar och konsekvenser Information och förankring Patienter och närstående Privata vårdgivare Primärvård Uppföljning Nationella mätpunkter PREM-enkäten Planering för fortsatt arbete efter Bilaga: Fastställda standardiserade vårdförlopp

3 Inledning Regeringen har beslutat att avsätta 500 miljoner kronor per år för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård. Årligen träffas överenskommelser inom satsningen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En överenskommelse för 2017 träffades i december om kortare väntetider i cancervården. Målet med regeringens cancersatsning och överenskommelsen är att förbättra tillgängligheten inom cancervården genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna med avsikten att uppnå en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp (SVF). Beslut finns att ledtiderna ska följas upp genom Klassifikation av Vårdåtgärder, så kallade KVÅ-koder. KVÅ koder har tagits fram nationellt för samtliga hittills 18 införda förlopp, och finns nu för ytterligare de 10 förlopp som ska implementeras under För att få ta del av medlen ska landstingen tillsammans med Regionala cancercentrum (RCC) ta fram och lämna in en handlingsplan enligt den mall som har tagits fram i enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och SKL. För Region Gotlands del har RCC Stockholm- Gotland uppdraget att aktivt stödja arbetet med implementeringen av SVF. Krav i överenskommelsen 2017 För att få ta del av vårens medel (204 mkr) ska landstingen senast den 15 mars 2017: tillsammans med RCC ta fram en handlingsplan enligt mall. Respektive landsting ansvarar för att den egna handlingsplanen tas fram. involvera patientföreträdare vid framtagandet av handlingsplanen genom RCC lämna in handlingsplanen till Socialdepartementet fortsätta arbetet med de 18 SVF som infördes under 2015 och För att få ta del av höstens medel (203 mkr) ska landstingen också senast den 1 november 2017: Lämna in en redovisning enligt kommande mall. I redovisningen ska det framgå att landstingen o senast den 1 november 2017 har infört* tio nya SVF (totalt 28 införda SVF). SVF för analcancer, akut lymfatisk leukemi (ALL), peniscancer samt testikelcancer anses införda när landstinget har alla delar i arbetet på plats, så att patienter kan börja remitteras enligt aktuellt SVF. o redovisat hur de har arbetat med SVF som går över landstingsgränser o använt den nationella PREM-enkäten för de 18 SVF som införts under 2015 och 2016 (se avsnitt 4.2 nedan). Respektive RCC samordnar arbetet med redovisningarna vilka ska lämnas till Socialdepartementet. *Ett standardiserat vårdförlopp räknas som infört när patienter med välgrundad misstanke har remitterats för start av standardiserat vårdförlopp, alternativ beslut tagits om att starta ett standardiserat vårdförlopp. Patienter ska ha genomgått utredning enligt det standardiserade vårdförloppet och startat behandling eller avslutats på annat sätt. 3

4 Denna handlingsplan är framtagen på uppdrag av hälso-och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland med stöd från RCC Stockholm-Gotland. Materialet har sammanställts och skrivits av projektledare Thomas Kunze. Följande processansvariga specialistläkare svarar för införandet av 2017 år SVF: Anders Aldrin och Karolina Ekman/Akuta leukemier (ALL), Lymfom inkl KLL Pontus Gustavsson/ Analcancer Lena Edwall/ Livmoderhals- och livmoderkroppscancer Eva Borin och Gustav Rehn/Njurcancer, Peniscancer, Testikelcancer Johan Raud/ Sköldkörtelcancer Tönu Saartok/ Skelett- och mjukdelssarkom Utöver ovanstående bidrar följande personer: Hans Brandström/ Primärvårdschef Åsa Wilson/Samordnande kontaktsjuksköterska Yvonne Larsson/Patientföreträdare Bröstcancerföreningen ROSA Gotland Jeanette Chressman-Hoas och Ylva Ahlgren/eHälsa/MIT Anette Widerström/Koordinatorfunktion Maria Dalemar hälso- och sjukvårdsdirektör Thomas Kunze chefläkare 4

5 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november Nuläge för införda vårdförlopp a) Beskriv nuläget och planerat fortsatt arbete för de 18 SVF som infördes Utgå från det som skett efter att 2016 års redovisning lämnades in (senast den 1 november 2016). Om uppföljning via de patientadministrativa systemen och rapportering till SKL:s nationella databas, koordinatorfunktion eller obokade tider inte är på plats för samtliga SVF, beskriv vilka åtgärder som landstinget kommer att vidta för att färdigställa detta. Sedan redovisningen som lämnades in i november 2016 har ett fortsatt arbete bedrivits på både övergripande nivå och inom berörda verksamheter med att fortlöpande utveckla och kvalitetssäkra rutiner kring förloppen. Samtliga 18 SVF för 2015 och 2016 års är införda men behov av ständiga förbättringar och justeringar föreligger. Tre generella områden som berör samtliga SVF har särskilt identifierats: Kommunikation och utbildning Ett utökat och ständigt återkommande kommunikations- och utbildningsbehov till såväl primärvård som specialistvård kring dels begreppet, dels identifiering av välgrundad misstanke med start av SVF samt korrekt avslut av SVF. Det har förekommit flera fall av patienter i flera förlopp som uppfyllt kraven för SVF men inte handlagts enligt SVF och patienter som handlagts enlig SVF men som inte har registrerats på rätt sätt. En särskild utmaning för Region Gotland är en ansträngd situation i primärvården framförallt beroende på en brist på fasta primärvårdsläkare. En stor del av primärvården bedrivs med läkare från bemanningsföretag eller vikarier vilket medför svårigheter med avseende på kommunikation och utbildning. Uppföljning och rapportering Rutiner för att säkra, registrera och systematiskt rapportera de nationella mätpunkterna i de enskilda SVF. Periodvis har det funnits oklarheter när det gäller tolkning av vilka koder som skall sättas och registreras i vissa förlopp. Se även under b) nedan. Koordinatorfunktion Koordinatorfunktion för samtliga 18 hittills införda SVF är på plats. Verksamhetsområde kirurgi inklusive bröst och urologi på Visby lasarett svarar för 9 av hittills införda SVF med ett förhållandevis stort antal patienter sammanlagt. För att administrera detta har två koordinatorer på vardera 50 % rekryterats under Övriga 9 SVF med beräknat mindre antal patienter och varierande förlopp har sin ingång på flera av lasarettets övriga specialistmottagningar vilket har medfört att koordinatorfunktioner har fått läggas på kontaktsjuksköterskor. Behov av att förtydliga och utveckla de olika rollerna med avseende på funktion, rutiner och ansvar har identifierats. Ett regionalt (Gotland) koordinatorsnätverk för samtliga med 5

6 koordinatorsfunktion kommer att startas upp under våren för att bättre kunna säkra information, gemensamma rutiner och utbildning. Detta nätverk kommer även att vara kopplat till motsvarande nätverk för koordinatorer i SLL. SVF Allmänna allvarliga symtom som kan bero på cancer En diagnostisk mottagning (DM) inrättades på Visby Lasarett och påbörjade sin verksamhet samtidigt som det SVF:t infördes. Patientunderlaget i Region Gotland beräknades initialt till ca 2 patienter/månad utifrån justerad statistik från DC på Södertälje sjukhus i SLL. Trots utbildning och upprepad information till såväl primärvården som till allmänheten har antalet patienter som remitterats legat lägre än förväntat. Möjliga orsaker till detta håller på att analyseras, ett ansträngt läge i primärvården under 2016 med brist på fasta allmänläkare diskuterats som eventuell bidragande orsak. b) Hur fungerar systemet för uppföljning av SVF med hjälp av KVÅ-kodning och hur kvalitetssäkrar landstinget data som rapporteras in till den nationella väntetidsdatabasen? KVÅ-koderna registreras fortlöpande i journalanteckning. Initialt förekom en del svårigheter att nå ut med denna rutin till samtliga berörda vårdgivare i såväl specialistsom primärvård. I dagsläget har denna rutin dock blivit väl inarbetad. KVÅ-koderna hämtas sedan direkt ur journalsystemets (TakeCare) databas för överföring till SKL. Via en Qlikview-app kan alla patienter som fått någon av KVÅkoderna registrerat i sin journal följas Vid eventuella missar eller felregistreringar tas kontakt med berörd verksamhet som med stöd från E-hälsa/MIT har möjlighet att korrigera eventuella uppkomna fel. c) Finns det när denna handlingsplan lämnas in patienter som har genomgått och avslutat utredning enligt SVF för samtliga 18 SVF införda ? Denna fråga ska besvaras av de landsting som vid 2016 års redovisning inte kunde redovisa att patienter hade genomgått och avslutat utredning enligt SVF för samtliga 18 SVF införda : I redovisningen under punkt 1.3 : Antal patienter som genomgått respektive SVF fram till och med redovisar Region Gotland patienter som har genomgått och avslutat SVF i samtliga de 18 SVF som implementerades fram till och med

7 1.2 Erfarenheter av SVF-arbetet fram till nu a) Beskriv landstingets erfarenheter av införandet av välgrundad misstanke i primärvården och den specialiserade vården, införandet av koordinatorfunktion samt obokade tider. Arbetet med att hittills införa 18 SVF under en tvåårsperiod har medfört goda erfarenheter och kunskaper hur arbetet planeras, läggs upp och hur olika lösningar kan hittas. En tydlig framgångsfaktor utgörs av engagerade och motiverade medarbetare som betraktar införandet som ett tydligt patientrelaterat förbättringsarbete. Behovet av ständigt återkommande och upprepad avstämning, information och utbildning angående SVF med berörda vårdgivare i såväl primär- som specialistvård ses som en av de största enskilda framgångsfaktorerna. b) Har landstingets erfarenheter av implementeringen lett till förändringar i upplägget inför 2017 och i så fall på vilket sätt? Region Gotland kommer att införa 2017 års 10 SVF på i princip samma sätt som tidigare. Jämfört med 2016 kommer dock samtliga 10 SVF för 2017 att införas i början av året istället för att delas upp i två block med införande vår respektive höst. I och med att de flesta 2017 års SVF bedöms få ett lägre patientantal i förloppen jämfört med tidigare SVF har detta bedömts som möjligt utifrån den relativt begränsade organisationen och resurser i Region Gotland. Primära skälet till att införa samtliga 2017 års SVF i början av 2017 är att utifrån Region Gotlands begränsade befolkningsstorlek och införandet SVF med mer ovanliga diagnoser kunna uppfylla kraven för införda SVF i samband med avrapporteringen 1/11. Region Gotland har beslutat att under 2017 inte längre hålla de relativt omfattande katedrala utbildningsdagarna som under 2015 och 2016 har hållits i samband med SVF införande och som har riktats till alla av SVF berörda personalkategorier. Skälet till detta är att antalet deltagande läkare från såväl primärvård- som specialistvård i förhållande till det totala antalet berörda läkare trots upprepad inbjudan och påminnelser har varit lågt. Utbildningsdagarna har krävt relativt stora arbetsinsatser framförallt av berörda SVF processledare och regional projektledning. Information/utbildning för 2017 års SVF kommer att säkras på annat sätt, se berörda avsnitt i handlingsplanen. c) Har landstinget erfarenheter som ni vill föra vidare gällande den nationella definitionen av välgrundad misstanke i något SVF? Om ja, specificera vilket SVF det gäller och beskriv erfarenheterna. SVF Testikelcancer: 2. Ingång till standardiserat vårdförlopp 2.1 Misstanke Följande ska föranleda misstanke: Palpabel knöl i testikeln (ger omedelbart välgrundad misstanke) 7

8 Förslag ändrad skrivning: Icke genomlysningsbar palpabel knöl i testikeln (ger omedelbart välgrundad misstanke) 1.3 Antal patienter som genomgått respektive SVF Hur många patienter har genomgått och avslutat* de SVF som implementerades fram till och med den 31 december 2016? * Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF, genom start av behandling eller annat avslut. Antal patienter påbörjade och avslutade inom det egna landstinget Antal patienter påbörjade inom det egna landstinget, men överförda till och avslutade i ett annat landsting Antal patienter påbörjade i ett annat landsting, men överförda till och avslutade inom det egna landstinget Vårdförlopp Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor AML Urinblåse- och urinvägs cancer Huvud- och halscancer Matstrups- och magsäckscancer Prostatacancer Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Bröstcancer Bukspottkörtelcancer Gallblåsecancer Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer Lungcancer Lymfom Myelom Okänd primärtumör (CUP) Tjock- och ändtarmscancer Äggstockscancer

9 1.4 Överföring av information Hur har landstinget löst frågor angående att överföra och säkra informationen för uppföljning när flera landsting delar på ansvaret för ett enskilt SVF? a) Hur har landstinget implementerat den fastställda nationella rutinen för överföring av patient i SVF mellan landsting?* Region Gotland tillämpar den fastställda nationella rutinen. Denna har även kompletterats med en med regional rutin som reglerar om hur användarna ska registrera när en patient överflyttas till eller tas emot från annat landsting. Rapportering av både patienter som skickas och de som tas emot har säkrats via registrering i journalsystemet och överföringen till SKL. b) Planerar landstinget några ytterligare åtgärder för att säkra informationsöverföring mellan landsting? Region Gotland deltar tillsammans med RCC Stockholm-Gotland och SLL i ett gemensamt pilotprojekt för att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen med s.k. samordnande kontaktsjuksköterskor. Den samordnande kontaktsjuksköterskan har en övergripande funktion för att skapa en bättre sammanhållande vårdkedja ur patientens perspektiv, bland annat genom att stötta befintliga kontaktsjuksköterskor för en förbättrad samverkan inklusive strukturerade rutiner för överlämningar mellan olika aktörer i cancervården. I och med att pilotprojektet drivs gemensamt i hela Stockholm- Gotlandsregionen kan en gemensam struktur för aktiv överlämning kan överlämningar även över landstingsgränsen förbättras och bli enhetlig för både avsändande och mottagande landsting. * 9

10 2. Plan för införande av tio nya vårdförlopp under 2017 Tio SVF har fastställts för införande under När ett SVF införs i cancervården utgår man från det framtagna underlaget. Landstingen ansvarar för att SVF införs. Nyckelområden för arbetet är införandet av välgrundad misstanke efter en nationell definition, införande av koordinatorfunktion och införandet av obokade tider hos utredande enheter Tidplan för införande Hur ser tidplanen för år 2017 ut? Ange följande: a) När planerar landstinget att koordinatorfunktion för de nya SVF ska vara i drift? Koordinatorfunktion för samtliga 10 av 2017 års SVF ska vara i drift b) När planerar landstinget att obokade tider för de nya SVF ska vara i drift? De flesta av de 10 SVF som skall införas under 2017 beräknas få ett förhållandevis lågt patientantal utifrån Region Gotlands befolkningsstorlek. Bedömningen är att tillgången till obokade tider inom givna tidsramar ut kan säkras inom befintlig verksamhet. c) När planerar landstinget att börja inkludera patienter i respektive SVF? Samtliga 10 av de SVF som skall införas under 2017 startades i Region Gotland Stöd till utvecklingsarbete Hur avser landstinget att stödja verksamheternas utvecklingsarbete med a) Införandet av välgrundad misstanke i primärvården? Se svar under 3.3 Primärvård - Hur säkerställer landstinget att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? b) Införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? Verksamhetsområden i den specialiserade vården som idag handlägger patienter i SVF bedöms efter införandet av sammanlagt 18 SVF under 2015 och 2016 ha en ganska god kunskap om SVF och begreppet välgrundad misstanke. Processansvariga för 2017 års 10 SVF är representerade i den regionala projektgruppen och ska informera och utbilda övrig personal inom sina respektive verksamhetsområden i SVF. 10

11 För övriga verksamhetsområden kommer regelbundna besök för information och utbildning att hållas. Utöver detta information via intranät samt utskick med aktuell information och utbildning om SVF. Samtliga AT-läkare erhåller en översiktlig introduktionsutbildning om SVF i samband med introduktionsvecka. Ytterligare utbildning i specifika SVF ges sedan i samband med utbildning på respektive tjänstgöringsområde. Det föreligger ibland svårigheter med att säkerställa kännedom om SVF hos externa konsultläkare eller vikarier. c) Införande av koordinatorfunktion? De flesta av de 10 SVF som skall införas under 2017 beräknas få ett förhållandevis lågt patientantal utifrån Region Gotlands befolkningsstorlek. I samband med själva införingsskedet är bedömningen att koordinatorfunktionen kan säkras inom befintlig organisation. Inom vissa av de SVF som handläggs på mindre specialistmottagningar och där koordinatorfunktionen ligger kombinerat med kontaktsjuksköterskefunktion behöver detta dock följas och utvärderas framöver utifall ytterligare resurser behöver tillföras. d) Obokade tider? Se svar under 2.1. Tidplan för införande; b) När planerar landstinget att obokade tider för de nya SVF ska vara i drift? 11

12 2.3 Utmaningar och konsekvenser a) Vilka utmaningar ser landstingen med införandet av de nya SVF och hur avser man att lösa dessa? Använd gärna tabellen: Utmaning Planerad åtgärd Många koordinatorfunktioner som inte arbetar Plan för sammanhållande funktion utifrån samma rutiner Vårdförloppen för många gotländska patienter innebär vårdövergångar till i första hand SLL men även andra landsting för första behandling. Flera mer ovanliga diagnoser vilket medför mindre mängdträning för hanterandet av SVF. Diagnostiska nätverk och MDK Rutiner för överföring till annat landsting och mottagande av patienter från annat landsting behöver implementeras och säkras Återkommande utbildning, stöd och information framförallt med avseende på kriterier för misstanke/välgrundad misstanke Tillsammans med SLL fortsätta att utveckla tekniska lösningar för att på distans kunna delta i olika diagnostiska nätverk och konferenser. Ledtider RTG. Trots fördubblad DT kapacitet Rekrytering av personal på Visby lasarett from våren 2016 viss kapacitetsbegränsning pga personalbrist Fortsatt risk för undanträngningseffekter inom Urolog rekryterad till Visby lasarett from hela verksamhetsområdet kirurgi inkl bröst- våren och urologi på Visby lasarett Kontaktsjuksköterskefunktion behöver utvecklas. Alla patienter har idag inte tillgång till KSSK. Kapacitets och kompetensbrist inom patologin Fortsatta åtgärder nationellt och i SLL Patienter i SVF ska känna sig trygga, väl omhändertagna, delaktiga och informerade i sin utredning Utökat stöd genom cancerrådgivningen till både patienter och närstående Utbildning och information till de vårdgivare som ställer välgrundad misstanke om den patientinformation som finns. Utvärdering av PREM enkäter. b) Bedömer landstinget att det finns risk för att undanträngningseffekter/omprioriteringar kan komma att uppstå under 2017 som följd av införandet av SVF? Beskriv i så fall vilka och hur dessa kommer att följas och åtgärdas. Risker för undanträngningseffekter har hittills bedömts som olika för dels olika förlopp och dels beroende på det totala antalet SVF som respektive specialistklinik ska handlägga. 12

13 Undanträngningseffekter har i första hand observerats inom urologin avseende återbesök vid fortsatt vård efter avslutat SVF och för patienter med icke maligna diagnoser. Urologverksamheten på Visby lasarett redovisar nästan 1000 fler läkar- och sjuksköterskebesök under 2016 jämfört med Den huvudsakliga orsaken till de observerade undanträngningseffekterna bedöms dels bero en kombination av det ökade antalet besök, bristen på urologer, samt en inte fullt utvecklad kontaktsjuksköterskefunktion. Region Gotlands enda fast anställda urolog pensionerades under En ny urolog har kunnat rekryteras och påbörjar sin anställning under hösten Det sammanlagda behovet av urologisk specialistkompetens beräknas dock till 2 heltidstjänster i Region Gotland. Risker för undanträngningseffekter inom allmänkirurgin på Visby lasarett hade identifierats redan i samband införandet av 2016 års SVF beroende på det förhållandevis stora antalet SVF som här hade sin ingång (9 av 18). Risken omfattar återbesök men även generellt för patienter med ickemaligna kirurgiska diagnoser. Av de 10 SVF som ska införas under 2017 kommer ytterligare 5 att ha sin ingång i verksamhetsområde kirurgi på Visby Lasarett vilket sammanlagt ger 14 av totalt 28 införda SVF dvs. 50 %. Även om antalet patienter i flera av dessa SVF bedöms bli lågt kan den samlade risken för undanträngningseffekter att öka något. Detta kommer att behöva bevakas och följas framöver. Behov av att framöver bättre följa upp inte bara eventuella undanträngningseffekter utan även hela SVF projektet blir allt tydligare. Ett samarbete med RCC Stockholm-Gotland och Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin, CES har inletts där CES kommer att följa och utvärdera införandet av SVF i regionen med fokus på sex utvalda SVF. Slutrapport väntas efter projektets slut mars Information och förankring 3.1 Patienter och närstående Förutom en förbättrad tillgänglighet ska införandet av SVF även skapa ökad nöjdhet hos patienterna genom bl.a. bättre information, mer delaktighet och kortare väntetider. a) Hur har landstinget involverat patient- och närståenderepresentanter i arbetet med handlingsplanen? Region Gotland har i egenskap av rikets minsta landsting/region ett litet patientunderlag vilket medför att det ofta inte finns tillräckligt patientunderlag för att bilda patientföreningar för många av cancervårdens diagnosområden. Det finns idag tre diagnosspecifika patientföreningar på Gotland: Bröstcancerförening Rosa på Gotland Blodsjukas förening på Gotland Gotlands prostataförening 13

14 Utifrån detta bildades 2014 en övergripande förening Cancer Gotland med stöd från RCC Stockholm-Gotland. Cancer Gotland är en paraplyorganisation som täcker alla cancerdiagnoser. Föreningen är till för alla som berörs av cancer, alla är välkomna att gå med. Genom RCC Stockholm-Gotland har även ett antal lokala patientföreträdare utbildats för Gotlands del. Patientföreträdare från Region Gotland ingår även i Patient- och närståenderådet i RCC Stockholm-Gotland. En utbildad patientföreträdare från Bröstcancerföreningen Rosa på Gotland och som företräder samtliga lokala föreningar ingår i den Regionala projektgruppen för införande av SVF på Gotland och är delaktig i arbetet. Patientföreträdaren ska enligt överenskommelse regelbundet kommunicera med samtliga övriga patientföreningar om arbetet med införande av SVF. b) Hur avser landstinget att fortsätta involvera patient- och närståenderepresentanter i arbetet med SVF? Involvering av patientföreträdare i arbetet med SVF kommer primärt att ske genom att en övergripande utbildad patientföreträdare även i fortsättningen ingår i Regionala projektgruppen som sammanträder varannan vecka. För tre diagnosområden har lokala patientföreträdare utsetts: Bröstcancer Mag-tarm Prostata 3.2 Privata vårdgivare Hur avser landstinget att samverka med representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF? I Region Gotland är utbudet av privata vårdgivare begränsat till två vårdcentraler varav en verksam inom Praktikertjänst, en privat gynekologmottagning samt hela njursjukvården inklusive dialysverksamheten. Det finns idag ingen privat verksamhet på Gotland inom någon av de inom SVF upptagna processområdena förutom den privata gynekologmottagningen. En lokal överenskommelse har träfatts att denna självständigt inte ska utreda SVFpatienter utan remitterar patienter med symtom förenliga med misstanke till VO Gyn & obstetrik på Visby Lasarett för fortsatt handläggning enligt berört SVF. Bägge privata vårdcentraler erbjuds samma kommunikation och utbildningar som de offentligt drivna vårdcentralerna i Region Gotland (6 st). Detta innebär återkommande personliga besök, information via intranät samt utskick med aktuell information och utbildning om SVF. 14

15 3.3 Primärvård Hur säkerställer landstinget att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? Samtliga vårdcentraler (6 offentligt drivna, 2 privata) erhåller återkommande personliga besök, information via intranät samt utskick med aktuell information och utbildning om SVF. Primärvårdschef för Region Gotland ingår i regionala projektgruppen för SVF införande. Detta medför att information och frågor om SVF har en direkt länk till primärvårdens ledningsgrupp och berörda vårdcentralschefer samt omvänt att primärvården har en direkt ingång i SVF projektgruppen. Det föreligger generella svårigheter med att säkerställa kännedom om SVF hos läkare från bemanningsföretag eller vikarier. Ett projekt för utökat stöd till primärvården med stöd från RCC Stockholm-Gotland är planerat att startas upp under Projektet innebär att en person anställs på % under 2017 och 2018 för att systematiskt säkra SVF i primärvården genom återkommande information och undervisning. Möjlighet att eventuellt kunna koppla detta projekt till det primärvårdsstöd för SVF som SLL har infört via Akademiska vårdcentraler diskuteras. 4. Uppföljning 4.1. Nationella mätpunkter Hur avser landstinget att följa upp och använda resultaten av de nuvarande nationella mätpunkterna i det fortsatta arbetet med de införda SVF? Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genom ehälsa/mit utvecklat ett eget registeroch analysverktyg som utgår från en QlikView app. Denna är kopplad till journalsystemet och hämtar automatiskt alla registrerade SVF koder. Genom denna kan samtliga SVF flöden ner på patientnivå följas med avseende på förlopp och ledtider. QlikView appen skapar även de XLS filerna som behövs för rapportering till SKL. Ett nationellt SVF-Register kopplat till INCA för registrering och uppföljning av SVF har tagits fram via RCC Väst och kommer nu att implementeras i SLL. I dagsläget pågår diskussioner om Region Gotland ska behålla det egna utvecklade registerverktyget eller ansluta sig till RCC registret. Målet är att resultaten av de nuvarande nationella mätpunkterna med avseende på förlopp och ledtider i de införda SVF framöver ska redovisas inom ramen för det ledningssystem i hälso- och sjukvården som idag finns i Region Gotland. Detta innebär uttag och redovisning av resultat inklusive eventuella förslag till förbättringsåtgärder där behov har identifierats till delårs- och årsbokslut. I samband med detta ska en översiktlig analys av resultaten ha genomförts dels på förvaltningsnivå, dels av verksamheter berörda av enskilda SVF inklusive fördjupad analys med beslut om förbättringsinsatser där behov har identifierats. 15

16 4.2 PREM-enkäten För att få ta del av medlen ska den PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC, och som bygger på arbetet med nationell patientenkät (NPE), användas även under Kravet gäller för alla de 18 SVF som har implementerats under Önskvärt är att även de SVF som införs 2017 utvärderas med enkäten. Resultaten ska kunna användas såväl nationellt som regionalt och lokalt. a) Hur planerar landstinget att använda PREM-enkäten för de SVF som infördes ? Se svar under b) b) Hur avser landstinget att analysera och tillgodogöra sig resultaten av PREMenkäten? Resultaten från leverantörens analysdatabas analyseras på aggregerad nivå och där så är möjligt, per vårdförlopp. Jämförelser med riket och med egna resultat över tid görs. Antal enkätsvar är i dagsläget få vilket medför en osäkerhet i resultaten eller att resultat per SVF inte kan erhållas på grund av den spärr vid färre än 10 svar som finns i analysverktyget. För SVF med antalet patienter över spärren på 10 svar ligger svarsfrekvensen för Region Gotland på ca 50 % dvs. ungefär som snittet för riket. Presentation och dialog om resultaten förs regelbundet i ett Onkologiskt råd som består av företrädare för all cancervård i Region Gotland. När SVF har hunnit bli mer implementerat med fler förlopp och framförallt flera patienter bedöms den statistiska signifikansen bli allt bättre med säkrare resultat. Målet är att resultaten då förutom presentation och dialog på övergripande nivå även ska brytas ned för vidare analys och ställningstagande till förbättringsåtgärder av berörda vårdaktörer och patientföreträdare inom respektive SVF i enlighet med det ledningssystem som hälso- och sjukvården tillämpar. c) Planerar landstinget att använda sig av PREM-enkäten till de SVF som införs 2017? Ja. Flera av 2017 års SVF kommer dock statistiskt att ha ett lägre patientantal än 10 årligen vilket innebär en risk att resultaten i PREM-enkäten för dessa hamnar under leverantörens spärr på 10 patienter och sålunda inte kommer att redovisas. 16

17 5. Planering för fortsatt arbete efter 2018 Målet för de årliga överenskommelserna är att de insatser som ingår ska bli en integrerad del av landstingens ordinarie verksamhet och att resultaten av arbetet ska bli tydliga, för både landstingen och för invånare och patienter, genom att de SVF som ingår i överenskommelserna är implementerade. År 2020 är målet att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett SVF och 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive SVF inom utsatta maximala tidsgränser. Regeringen avser att följa utvecklingen. a) Beskriv hur landstinget planerar att arbeta för att arbetet med SVF fortsätter efter Region Gotlands ambition är självfallet att fortsätta arbetet med att SVF ska bli en bestående och integrerad del av den ordinarie verksamheten. SVF är redan idag integrerat i framtida verksamhets- och strategiska planer. Fem områden bedöms bli viktiga för det fortsatta arbetet efter 2018: Fortsatt systematisk information och utbildning till berörda verksamhetsområden. Säkrande av att detta även sker ute i respektive linjeorganisation. Utbildning av läkare och sjuksköterskor under utbildning. Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra kodning, registrering och rapportering av data. Systematisk uppföljning av SVF både på övergripande förvaltningsnivå och på berörd verksamhetsnivå med avseende på antal patienter och uppnådda ledtider. Analys och beslut om riktade förbättringsåtgärder där behov identifieras. Utveckling av PREM för att erhålla högre svarsfrekvens vilket ger mer tillförlitliga utfallsdata. Nationella insatser för att åstadkomma detta kan behövas. Rutiner för att utvärdera resultat från PREM och genomföra riktade förbättringsåtgärder där behov identifieras behöver utveckls och förbättras på verksamhets- och processnivå. Insatser för att öka antalet fast anställda läkare i primärvården för att skapa kontinuitet och på ett bättre sätt säkra SVF. Bristen på ordinarie läkare i primärvården bedöms som en av de större svårigheterna när det gäller säkrandet av SVF. Region Gotland har under 2016 startat en särskild utbildningsvårdcentral för att bättre kunna rekrytera ST-läkare i allmänmedicin, och för att kunna erbjuda dessa en bra utbildning. Ytterligare åtgärder för att lösa läkarbristen i primärvården kommer dock att krävas på regional nivå, via SKL samt på nationell nivå. 17

18 b) Cancersatsningen ska utformas så att erfarenheter, slutsatser och resultat så långt möjligt kan komma till nytta även på andra områden inom hälso- och sjukvården. Har landstinget erfarenheter redan nu kring spridning av resultat eller förslag på hur detta arbete ska fortsätta? Hälso- och sjukvården i Region Gotland anser att antalet standardiserade vårdprocesser i sjukvården ur jämlikhets-, effektivitets-, samt patientsäkerhetsperspektiv framöver behöver öka. I dagsläget pågår det ett omfattande nationellt utvecklingsarbete kring sammanhållen struktur för kunskapsstyrning som kan ses som del i utvecklandet standardiserade vårdprocesser. I Hälso- och sjukvårdsförvaltningens strategiska plan för har ett avsnitt rörande detta lagts in där det bland annat ska identifieras vårdprocesser med behov av standardisering. 18

19 Bilaga: Fastställda standardiserade vårdförlopp Vårdförlopp som infördes under 2015 och 2016: Akut myeloisk leukemi, AML Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Huvud- och halscancer Matstrups- och magsäckscancer Prostatacancer Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Bröstcancer Cancer i bukspottkörteln och periampullärt Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Cancer utan känd primärtumör, CUP Lungcancer Maligna lymfom Malignt melanom Myelom Primär levercancer Primära maligna hjärntumörer Tjock- och ändtarmscancer Äggstockscancer Vårdförlopp som ska införas 2017: Analcancer Akut lymfatisk leukemi Kronisk lymfatisk leukemi Livmoderhalscancer (cervixcancer) Livmoderkroppscancer (endometriecancer) Njurcancer Peniscancer Skelett- och mjukdelssarkom Sköldkörtelcancer Testikelcancer De standardiserade vårdförloppen kan hämtas på 19

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017 1 Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2017 2 Innehåll Kortare väntetider i cancervården... 3 1. Uppföljning av införda vårdförlopp... 4 1.1 Införande

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2016 1 Inledning...3 1 Uppföljning av tidigare införda vårdfölopp...5 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp...5

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion Handlingsplaner för 2017 års SVF Uppsala Örebro sjukvårdsregion Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A Telefon: 018-15 19 10 E-post:

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 1 Innehållsförteckning: Information och förankring i verksamheten

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 31 oktober 2016 Fastställd av: Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Kortare

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1(9) Datum Diarienummer 2017-02-14 RS160723 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017.

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017. Diarienummer: nr LS-LED17-0359 Handläggare: Anne Genander, Projektledare Tfn 070-550 24 60, e-post anne.genander@dll.se HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Dnr RS 2015-913 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider

Läs mer

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 170309 Version 1 1 (18) Handlingsplan för införande

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 2015-08-25 2 (12) Nationell satsning på kortare väntetider

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Från sydöstra sjukvårdsregionen Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland Redovisningarna ska vara

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2016-03-08 LS-LED16-0578 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 7 oktober 2015 Innehåll Inledning Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer och ledtider Summering och avslutning

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2015 DELRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2015 Regeringens diarienummer S2015/470/FS SKLs diarienummer 14/6942 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, gunilla.gunnarsson@skl.se

Läs mer

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016 Sammanfattning Standardiserade vårdförlopp, SVF, har som nationell satsning intentionen att hälso- och sjukvården i högre grad utformar vården utifrån patientens fokus. Det vill våra regionala politiker

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister Version april 2016 Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister För ytterligare information om definitioner se ansökan till etikprövningsnämnderna. Ansökan ska skickas till det RCC som

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen 2016-10-24 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen (VGR) deltar i den nationella satsningen, år 2015-2018, på införandet

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Norrbottens Läns Landsting Datum: 2016-10-31 Fastställd av: Jonas Thörnqvist, Biträdande Landstingsdirektör 1. Uppföljning av

Läs mer

Västerbottens Läns Landsting 2015

Västerbottens Läns Landsting 2015 1 (14) Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens Läns Landsting 2015 Fastställt av: Anders Sylvan Landstingsdirektör 2 (14) Nationell

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Mars År tre av fyra

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Mars År tre av fyra HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Mars 2017 År tre av fyra Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 15 mars 2017 2 Innehåll Inledning...

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 161027 Version 1 1 (19) Redovisning av införandet av

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 1 Patientrådets sammansättning Patient- och närståenderepresentanter i patientrådet ska ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående.

Läs mer

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län

MATSTRUPE- OCH MAGSÄCKSCANCER Dalarnas län Standardiserat vårdförlopp Kvalitetsregister 26 mars 2015 Kortare väntetider i cancervården i Uppsala-Örebroregionen - regionalt kvalitetsregisterunderlag för standardiserade vårdförlopp MATSTRUPE- OCH

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

HANDLINGSPLAN Region Östergötland

HANDLINGSPLAN Region Östergötland HANDLINGSPLAN Region Östergötland för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg 2015-10-23 Region Kronoberg Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg Beslutet att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården i

Läs mer

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Lägesrapport 2015-10-26 Handläggare: Per-Anders Heedman, Marie Lagerfelt Verksamhet: Region Östergötland Datum: 2015-10-26 Diarienummer: RS 2015-167 www.regionostergotland.se

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Projektägare: Lisbet Gibson Datum: 2016-10-27 Diarienr: RS491/2015 lisbet.gibson@regionjh.se Projektledare: Elin Wassdahl Nilsson

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården, 2016. Regiongemensam inledning till

Läs mer

Leder satsningar på cancervård till undanträngning?

Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Det kliniska perspektivet Jens Andersson, specialist i urologi Urologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom urologin

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer