Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017"

Transkript

1 1 Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2017

2 2 Innehåll Kortare väntetider i cancervården Uppföljning av införda vårdförlopp Införande av tio nya SVF under Nuläge Antal patienter som genomgått respektive SVF Utvecklingsarbete och utmaningar Stöd till utvecklingsarbete Utmaningar Information och förankring Patienter och närstående Privata vårdgivare Primärvård Överföring av information över landstingsgränser Uppföljning Nationella mätpunkter Patienternas upplevelse av SVF Erfarenheter av 2017 års arbete Planering för fortsatt arbete efter Ekonomi Inför överenskommelsen

3 3 Kortare väntetider i cancervården Redovisning sker i enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kortare väntetider i cancervården En mall för landstingens handlingsplaner för arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) 2017 har tidigare tagits fram av RCC, i enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Målet med regeringens cancersatsning och överenskommelsen med SKL är att förbättra tillgängligheten inom cancervården genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att fortsatt införa ett gemensamt nationellt system med SVF. De landsting som senast den 1 november 2017 lämnar in en redovisning enligt framtagen mall, med beskrivning av hur de arbetat under 2017 för att följa inlämnad handlingsplan, får ta del av den andra delen av stimulansmedel för Av redovisningen ska det framgå att de tio nya standardiserade vårdförloppen (SVF) har införts senast den 1 november 2017, samt att arbetet med de 18 SVF som infördes fortlöper. Ett SVF räknas som infört när en patient med välgrundad misstanke har genomgått utredning enligt SVF och startat behandling eller avslutats på annat sätt. SVF för analcancer, akut lymfatisk leukemi (ALL), peniscancer samt testikelcancer anses införda när landstinget har alla delar i arbetet på plats så att patienter kan börja remitteras enligt aktuellt SVF. Krav i överenskommelsen 2017 Vidare ska det framgå av redovisningen hur landstingen arbetat med SVF som går över landstingsgränser. Landstingen ska redovisa sina preliminära planer för hur arbetet med SVF ska fortsätta efter 2018 och den nationella PREM-enkäten ska ha använts för de 18 SVF som implementerades Respektive regionalt cancercentrum (RCC) samordnar arbetet med landstingens redovisningar vilka ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november De standardiserade vårdförloppen kan hämtas på

4 4 1. Uppföljning av införda vårdförlopp För närvarande finns 28 fastställda SVF. Av dessa infördes 18 SVF och tio ska ha införts under Införande av tio nya SVF under 2017 a) När infördes de tio nya vårdförloppen? Vårdförlopp Införande av koordinatorfunktion Införande av obokade tider Datum för start av SVF Analcancer se kommentar Akut lymfatisk se kommentar leukemi (ALL) Kronisk lymfatisk se kommentar leukemi (KLL) Livmoderhalscancer se kommentar (cervixcancer) Livmoderkroppscancer se kommentar (endometriecancer) Njurcancer se kommentar Peniscancer se kommentar Skelett- och mjukdelssarkom se kommentar Sköldkörtelcancer se kommentar Testikelcancer se kommentar Kommentar till införande av obokade tider: Det beräknade antalet patienter i vart och ett av 2017 införda SVF har i Region Gotland beräknats bli lågt till mycket lågt. Dessa nya SVF hanteras i stor utsträckning av verksamheter som arbetar med SVF sedan tidigare. Med anledning av detta har det preliminärt bedömts inte föreligga ett behov av särskilt avsatta obokade tider i större omfattning för flera av 2017 års SVF. Patienterna har i regel kunnat handläggas inom ramen för befintliga eller med kort varsel tillskapade tidstillgångar anpassade efter hur snabbt respektive SVF skall handläggas.

5 5 a) Har införandet av de tio nya vårdförloppen följt handlingsplanen eller har det skett justeringar? I så fall varför och på vilket sätt? Införandet av 2017 års SVF har kunnat genomföras utan några större justeringar utifrån handlingsplanen. 1.2 Nuläge a) Beskriv nuläget för samtliga 28 SVF. Beskriv också om utredningsgången fungerar som planerat. För de 18 SVF som infördes begränsas redovisningen till det som har skett efter att 2017 års handlingsplan lämnades in (senast 15 mars 2017). Generella processer Patologi (som för Region Gotlands del utförs dels på KUL, dels via Aleris) : Förbättrade ledtider för många förlopp, för vissa förlopp behövs dock ytterligare förbättringar. Framtida utveckling av digitaliserad patologi ses som positivt. Radiologi: Välfungerande, god lokal tillgång med bra ledtider till SVF undersökningar Koordinatorfunktion finns i dagsläget på plats för samtliga SVF. Denna har på en del mottagningar med mindre antal SVF kombinerats med kontaktsjuksköterskefunktion vilket har medfört dels vissa gränsdragnings-oklarheter mellan dessa två funktioner, dels varierande kontinuitet tex vid sjukdom eller ledighet. För att förbättra detta har under hösten en samordnande koordinator utsetts med uppdraget att regelbundet samla alla koordinatorer för information och utbildning. På hematologmottagningen som svarar för flera SVF kommer en tidsstudie att genomföras för att kartlägga tidsåtgången för SVF koordinering för att se om eventuell resursförstärkning behövs. Planerad övergång till SVF-INCA registret vid årsskiftet bedöms också ge bättre förutsättningar för koordinatorerna att kunna följa och administrera förloppen (se nedan). Huvud-halscancer Ingen fungerande MDK pga lokalbrist. Skall vara löst och igång vid årsskiftet. Svårighet hinna med diagnossättning och registrering. I övrigt välfungerande.

6 6 Akut leukemi, KLL, Lymfom, Myelom Välfungerande SVF, i princip samma arbetssätt som innan SVF infördes med redan då korta ledtider. Svårigheter med optimalt fungerande koordinatorfunktion pga upplevd resursbrist i kombination med oklar gränsdragning mellan kontaktsjuksköterske- och koordinatorfunktion. En tidsstudie planeras för att kunna definiera resursåtgång för koordinering. Maligna melanom Lokalt projekt för test och utvärdering av teledermatologi för att snabbare kunna identifiera misstänkt hudcancer har genomförts och fallit väl ut. Beslut fattat att utrusta samtliga vårdcentraler i Region Gotland med teledermatoskop. Rekrytering av ytterligare hudläkare till Visby för kommer att ge bättre förutsättningar till följsamhet till SVF. Lungcancer Välfungerande SVF. Koordinatorfunktion innehas av läkare. Allmänna ospecifika symtom Relativt få patienter inremitterade till förloppet. Möjlig orsak brist på ordinarie primärvårdsläkare som leder till en stor omsättning av hyrläkare vilket i sin tur medför dels brist på kontinuitet, dels kommunikationssvårigheter. Ytterligare utbildningsinsatser planeras. Skelett- och mjukdelssarkom Hittills 3 patienter i SVF. Handhas av verksamhetsområde ortopedi för närvarande. Eventuellt kan detta SVF behöva ses över och läggas samman med kommande SVF Buksarkom. Primära hjärntumörer Välfungerande SVF. Få patienter. Primär levercancer Mycket få patienter. Välfungerande. Bröstcancer, Prostatacancer, Urinblåse- och urinvägscancer, Njurcancer, Peniscancer, Testikelcancer, Matstrups- och magsäckscancer, Bukspottkörtelcancer, Gallblåsecancer, Tjock- och ändtarmscancer, Analcancer, Sköldkörtelcancer, Maligna melanom nedom nyckelben samt CUP. Samtliga dessa 14 SVF handläggs inom ramen för verksamhetsområde kirurgi på Visby Lasarett. Sammanlagt utgör dessa 50% av samtliga införda SVF vilket är en

7 7 stor utmaning för ett litet verksamhetsområde. SVF processerna är välfungerande i stort, antalet patienter i de olika förloppen mycket varierande. Antalet kontaktsjuksköterskor behöver utökas, upplevs som för få idag för att kunna hinna med alla patienter. Ett bra samarbete mellan befintliga kontaktssjuksköterskor och koordinatorer föreligger. Vissa bekymmer med att en del SVF inte avslutas och registreras korrekt. Livmoderkroppscancer, Livmoderhalscancer, Äggstockscancer Patienter i samtliga SVF dock ledtider längre än föreskrivit i respektive SVF. Framförallt beroende på långa ledtider på Karolinska sjukhuset efter överföring för start av behandling men även patologi i vissa fall. Se även kommentar under punkt 4.1 Nationella mätpunkter. b) Har det förändrade arbetssättet som SVF innebär stabiliserat sig? Om inte, vilka utmaningar kvarstår? Det förändrade arbetssättet som SVF innebär håller på att stabiliseras alltmer. Tillgängligheten till mottagningstider, röntgen och operation i Region Gotland är idag överlag tillräcklig. En viktig framgångsfaktor är att införandet av SVF ses som positivt av alla berörda verksamhetsområden. Kombinationen koordinator/kontaktsjuksköterska på mindre mottagningar behöver fortsätta att utvecklas och säkras. Olika roller, funktioner och uppdrag behöver implementeras bättre. c) Har landstinget sedan handlingsplanen lämnades in vidtagit några åtgärder avseende systemet för uppföljning av SVF med hjälp av KVÅkodning? Region Gotland har fortsatt att registrera patienter på samma sätt som tidigare vilket innebär att KVÅ-koderna registreras fortlöpande i journalanteckning. KVÅ-koderna hämtas direkt ur journalsystemets (TakeCare) databas för överföring till SKL. Via en Qlikview-app kan alla patienter som fått någon av KVÅ-koderna registrerat i sin journal följas. Uteblivna registreringar för start av SVF framförallt i primärvård har i samband med uppföljningar medfört ett administrativt merarbete för att i efterhand säkra dessa. I samband med övergång till SVF-INCA kommer detta att lättare kunna administreras direkt av specialistvårdens koordinatorer som då själva kommer att kunna registrera star av SVF även om detta skett i primärvård.

8 8 Det som har tillkommit sedan handlingsplanen för 2017 är att det idag även rapporteras patienter som överförs till andra landsting. d) Hur kvalitetssäkrar landstinget data som rapporteras in till den nationella väntetidsdatabasen? Varje månadsskifte genomförs en kontroll av ofullständiga eller felaktiga flöden genom QV-appen. Listor över eventuella fel rapporteras till berörd vårdgivare för korrigering innan överföring till den nationella väntetidsdatabasen sker. 1.3 Antal patienter som genomgått respektive SVF Hur många patienter har genomgått och avslutat* SVF fram till och med datum för inlämnande av redovisningen (senast 1 november 2017)? * Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF, genom start av behandling eller annat avslut. Tabellen nedan är uppdaterad Antal patienter påbörjade och avslutade inom det egna landstinget Antal patienter påbörjade inom det egna landstinget, men överförda till och avslutade i ett annat landsting Antal patienter påbörjade i ett annat landsting, men överförda till och avslutade inom det egna landstinget Vårdförlopp Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor SVF införda AML Urinblåse- och urinvägscancer Huvud- och halscancer Matstrups- och magsäckscancer Prostatacancer

9 9 Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Bröstcancer Bukspottkörtelcancer Gallblåsecancer Hjärntumörer Hudmelanom Levercancer Lungcancer Lymfom Myelom Okänd primärtumör (CUP) Tjock- och ändtarmscancer Äggstockscancer SVF införda 2017 Analcancer** Akut lymfatisk leukemi (ALL)** Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Livmoderhalscancer (cervixcancer) Livmoderkroppscancer (endometriecancer) Njurcancer Peniscancer**

10 10 Skelett- och mjukdelssarkom Sköldkörtelcancer Testikelcancer** ** SVF för analcancer, akut lymfatisk leukemi (ALL), peniscancer samt testikelcancer anses införda när landstinget har alla delar i arbetet på plats, så att patienter kan börja remitteras enligt aktuellt SVF 2. Utvecklingsarbete och utmaningar 2.1 Stöd till utvecklingsarbete a) Beskriv hur landstinget har gett stöd till verksamheternas utvecklingsarbete avseende införandet av välgrundad misstanke i primärvården och den specialiserade vården, införandet av koordinatorfunktion samt obokade tider års införande av SVF är nu tredje året av fyra vilket medför att det idag finns en erfarenhet hos berörda vårdgivare när det gäller dels SVF i sig, dels tillvägagångssättet vid införandet. Samtliga 2017 års 10 SVF har i Region Gotland låga eller mycket låga patientflöden vilket har medfört att dessa har kunnat införas i befintliga strukturer med endast smärre justeringar när det gäller koordinatorfunktion och tillgång till obokade tider. Införandet av välgrundad misstanke för 2017 års 10 SVF har setts som en större utmaning, framförallt då det i flera fall rör sig om mer sällsynta diagnoser. I den specialiserade vården har detta primärt hanterats genom egna internutbildningar i berörda verksamhetsområden. För primärvården har ett särskilt utbildnings- och utvecklingsstöd tillskapats i samarbete med RCC Stockholm-Gotland, se punkt 3.3 Primärvård. Samtliga AT-läkare i Region Gotland genomgår en SVF utbildning i samband med en introduktionsvecka i samband med AT-start.

11 11 IT b) Beskriv övrigt utvecklingsarbete som har haft betydelse för införandeprocessen och för SVF-arbetet i sin helhet. Fortsatt utveckling av förutsättningar för videolänkuppkopplingsmöjligheter, i första hand gentemot vårdgivare i SLL för att dels öka andelen patienter som diskuteras på MDK, dels för att ge berörda personalgrupper i cancersjukvården bättre kompetensutvecklingsmöjligheter genom att på distans kunna delta i olika utbildningar som hålls i Stockholm. För Region Gotlands del behöver ytterligare kartläggning genomföras ur resurssynpunkt i första hand när det gäller tillgång till utrustning, lokaler samt IT-stöd. För att kunna genomföra detta behöver det även göras motsvarande IT-investeringar i SLL då ett flertal vårdgivare idag saknar tillgång till utrustning för att kunna bereda möjlighet att delta i konferenser och utbildningar via länk. Regional cancerplan Stockholm-Gotland Cancerplan är en del av framtidsplanen för Region Gotland och SLL och innehåller tydliga mål för RCC:s arbete som sedan skall omsättas i förbättringsåtgärder i respektive landsting/region. Det övergripande arbetet med att genomföra förbättringsåtgärder inom de områden som planen specificerar sker fortlöpande i Region Gotland. Införande av SVF ses som en del av denna då det berör flera områden som tex vårdprocesser, förlängd överlevnad samt patientperspektiv som ingår i cancerplanen. Primärvård Se punkt Utmaningar Beskriv utmaningarna med införandet av årets SVF och med SVF-arbetet i sin helhet: a) Hur har landstinget omhändertagit de utmaningar som beskrevs i handlingsplanen 2017? Utmaning beskriven i handlingsplan 2017 Planerade/genomförda åtgärder Många koordinatorfunktioner som inte arbetar Plan för införande gemensamma rutiner utifrån samma rutiner. Oklar rollfördelning för framtagen. Planerad anslutning under hösten

12 12 personal med kombinerad kontaktsjuksköterske- och koordinatorfunktion. till SVF-INCA register för förbättrade koordinerings möjligheter. Översyn av resursåtgången för SVF koordinering på vissa mottagningar. Vårdförloppen för många gotländska patienter innebär vårdövergångar till i första hand SLL men även andra landsting för första behandling. Rutiner för överföring till annat landsting och mottagande av patienter från annat landsting säkras allt bättre bla. inom ramen för ett regionalt pilotprojekt sk samordnande kontaktsjuksköterskor med sk aktiv strukturerad överlämning.. Anslutning till regionalt SVF INCA register ger säkrare överföringar då patienterna ligger i samma register vid vårdövergångar. Flera mer ovanliga diagnoser vilket medför mindre mängdträning för hanterandet av SVF. Diagnostiska nätverk och MDK Utbildning, stöd och information framförallt med avseende på kriterier för misstanke/välgrundad misstanke. Utbildningssatsningar. Se punkt 3.3 Kirurgi, bröst och urologi har etablerade MDK sedan tidigare. Gynekolog uppstart september För ÖNH planeras start from årsskiftet. Ledtider RTG. Trots fördubblad DT kapacitet på Visby lasarett from våren 2016 viss kapacitetsbegränsning pga personalbrist Rekrytering av personal pågår. Bättre ledtider i dagsläget. Fortsatt risk för undanträngningseffekter inom hela verksamhetsområdet kirurgi inkl. bröstoch urologi på Visby lasarett Urolog rekryterad till Visby lasarett from sommaren Kontaktsjuksköterskefunktion behöver utvecklas. Alla patienter har idag inte tillgång till KSSK. Se punkt 2.2.c Kapacitets och kompetensbrist inom patologin Fortsatta åtgärder nationellt och i SLL. Förbättrade ledtider för vissa SVF idag. Nationellt införande av digital patologi. Patienter i SVF ska känna sig trygga, väl omhändertagna, delaktiga och informerade i sin utredning Utökat stöd genom cancerrådgivningen till både patienter och närstående Utbildning och information till de vårdgivare

13 13 som ställer välgrundad misstanke om den patientinformation som finns. Utvärdering av PREM enkäter har genomförts. Riktade insatser utifrån identifierade förbättringsområden ska tas fram. b) Har det uppstått oförutsedda utmaningar? Om ja, beskriv vilka och hur ni har löst dessa utmaningar. Några nytillkomna oförutsedda utmaningar i Region Gotland sedan handlingsplanen togs fram har i princip inte förekommit. De utmaningar som då identifierades var väl kända utifrån de erfarenheter som gjordes i samband med införandet av SVF 2015 och Ökade ledtider inom övre GI-cancer på Karolinska Huddinge har även påverkat SVF patienter från Gotland som remitterats för kirurgi. Dialog om riktade förbättringsåtgärder har förts både inom RCC samt i KARGO rådet som utgör ett gemensamt råd för samverkansfrågor när det gäller sjukvård mellan Karolinska Sjukhuset och Region Gotland. Arbetet med PREM-enkäterna har tillfälligt avstannat efter det upphörda samarbetet med IC Quality. Kvaliteten på analyserna har ibland upplevts som varierande när det gäller praktisk användbarhet i förbättringsarbete. c) Hur har landstinget arbetat med att följa och åtgärda befarade undanträngningseffekter? Undanträngningseffekter inom urologin med avseende på återbesök vid fortsatt vård efter avslutat SVF och för patienter med icke maligna diagnoser observerades redan några månader efter att SVF för Prostatacancer och Urinblåse/urinvägscancer infördes under Den huvudsakliga orsaken till detta bedömdes dels bero en kombination av ökat antalet besök och utredningar, bristen på urologer, samt en inte fullt utvecklad kontaktsjuksköterskefunktion. Risker för undanträngningseffekter inom allmänkirurgin på Visby lasarett hade identifierats redan i samband införandet av 2016 års SVF beroende på det förhållandevis stora antalet SVF som här hade sin ingång (9 av 18).Av de 10 SVF som infördes under 2017 hamnade ytterligare 5 i allmänkirurgin vilket innebar 14 av totalt 28 införda SVF dvs 50%.Detta innebar en stor utmaning för en liten allmänkirurgisk organisation. Även om antalet patienter i flera av dessa SVF bedömdes bli lågt antogs en risk för undanträngningseffekter föreligga. De risker

14 14 som identifierades omfattade återbesök men även generellt för patienter med icke maligna kirurgiska diagnoser. I dagsläget (oktober 2017) kan inga uppenbara undanträngningseffekter identifieras inom det kirurgiska verksamhetsområdet inklusive urologi. Framgångsrik rekrytering av urolog till Gotland och anpassade flexibla arbetssätt beroende på antalet patienter i respektive SVF bedöms ha bidragit. Eventuella uppkomna undanträngningseffekter kommer dock även framgent att behöva följas systematiskt. Inga identifierade undanträngningseffekter har rapporterats från verksamhetsområdena hematologi och gynekologi som svarar för flera SVF. När det gäller begreppet undanträngningseffekt så tolkas det enligt Socialstyrelsens definition: Undanträngning sker när en lägre prioriterad patient får vård före en högre prioriterad patient 3. Information och förankring 3.1 Patienter och närstående Hur har landstinget involverat patient- och närståendeföreträdare i arbetet med SVF under året? Patientföreträdare som representerar alla patientföreningar i Region Gotland är medlem i och har deltagit regelbundet i regionens lokala projektgruppssammankomster för införande av SVF. Två gånger per år hålls ett informations- och dialogmöte riktat till alla medlemmar i de patientföreningar som finns representerade i Region Gotland. I samband med dessa informeras förutom pågående arbeten kring den regionala cancerplanen även hur införandet av SVF har går i regionen. 3.2 Privata vårdgivare Hur har landstinget involverat representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF under året? I Region Gotland finns 3 privata vårdgivare, 2 inom primärvård som svarar för 2 vårdcentraler sammanlagt och en inom gynekologi. För privata vårdgivare inom primärvård genomförs samma informations/utbildningsinsatser som för primärvård i egen regi, se nedan under 3.3 Primärvård. Här tillämpas ett regionalt helhetsperspektiv oavsett om det rör sig om vårdgivare i egen regi eller i privat regi.

15 15 För privat vårdgivare inom gynekologi har överenskommelse träffats att inte utreda enligt SVF utan istället remittera in patienter med symtom förenliga med misstanke eller välgrundad misstanke till kvinnokliniken Visby lasarett för fortsatt handläggning. 3.3 Primärvård Hur har landstinget säkerställt att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? Under året har ett utbildningstillfälle riktat till läkare och distriktssköterskor genomförts hos en privat vårdgivare inom primärvård. Region Gotland har under de senare åren anställt ett stort antal ST-läkare inom allmänmedicin för att på sikt kunna förbättra den rådande stora bristen på allmänläkare. Samtliga ST-läkare inom allmänmedicin har under året kallats till ett gemensamt utbildningstillfälle om SVF. Dessa har bedömts att bättre kunna stå för kontinuitet på vårdcentraler med stor omsättning av hyrläkare. Ett nätverk för cancer i primärvården i SLL har skapats genom initiativ och stöd från RCC Stockholm-Gotland., CaPrim, bestående av åtta vårdutvecklingsledare vid åtta akademiska vårdcentraler i SLL. CaPrim genomför nu informationskampanjer på de ca 200 vårdcentralerna i SLL samtidigt som utbildningar anpassade till genomförd problem- och behovsinventering kommer att erbjudas. I Region Gotland finns sammanlagt 6 vårdcentraler varav 2 i privat regi. I April 2017 infördes med stöd från RCC Stockholm-Gotland ett motsvarande stöd till primärvården anpassat till gotländska förhållanden. En canceransvarig sjuksköterska för primärvården har rekryterats på 20% och informationskampanjer till vårdcentralerna i Region Gotland har påbörjats. Lokala utbildningsinsatser kommer även att planeras. 3.4 Överföring av information över landstingsgränser Hur har landstinget löst frågor angående att överföra och säkra informationen för uppföljning när flera landsting delar på ansvaret för ett enskilt SVF? a) Hur har landstinget arbetat för att säkerställa att den fastställda nationella rutinen för överföring av patient i SVF mellan landsting följs?* Region Gotland tillämpar den fastställda nationella rutinen. Denna har även kompletterats med en med regional rutin som reglerar om hur användarna ska

16 16 registrera när en patient överflyttas till eller tas emot från annat landsting. Rapportering av både patienter som skickas och de som tas emot har säkrats via registrering i journalsystemet och överföringen till SKL. Information om denna rutin ges i samband med SVF-utbildning samt har gjorts tillgänglig för berörd personal dels direkt i journalsystemet, dels i lokala dokumenthanteringssystemet. I samband med uppföljning/kvalitetssäkring kan avvikelser från den nationella rutinen identifieras och korrigeras. b) Planerar landstinget några ytterligare åtgärder för att säkra informationsöverföring mellan landsting? Region Gotland har för avsikt att senast vid årsskiftet 2017/2018 ansluta sig och börja koda sina SVF patienter i SVF-INCA registret vilket bland annat kommer att säkrare registrering av patienter som överlämnas över landstingsgränser. Koordinatorer i Region Gotland är anslutna till ett koordinatorsnätverk i region Stockholm-Gotland som ger en bra plattform för regional utveckling och erfarenhetsutbyte. Det regionala projektet med samordnande kontaktsjuksköterskor där aven Region Gotland deltar har utökats och förlängts. Verksamhetsområde kirurgi har under 2017 börjat utveckla preoperativa bedömningar och inskrivning på distans via videolänk med specialinskrivningsmottagningen (SPIMO) på enheten för övre buk Karolinska Sjukhuset Huddinge. Detta medför bl.a. en ökad patientsäkerhet och underlättar överlämning för såväl vårdgivare som patienten samtidigt som det genererar besparingar både tidsmässigt och ekonomiskt. 4. Uppföljning 4.1. Nationella mätpunkter Hur har landstinget följt upp och använt resultaten av de nuvarande nationella mätpunkterna i arbetet med SVF? Region Gotland har börjat följa upp resultaten av de nuvarande nationella mätpunkterna beroende på SVF. I samband med anslutning till SVF-INCA registret 2018 kommer samtliga vårdgivare ha möjlighet att följa och ha kontroll över hela

17 17 SVF inklusive patienter som överlämnas till andra landsting vilket kommer att ge betydligt bättre uppföljningsmöjligheter för att kunna nå de för 2020 föreslagna målen. För jämförelser mellan Region Gotland och andra landsting används de nationella rapporterna på cancercentrum.se. Ett genomgående observandum för flera av de SVF där de föreskrivna ledtiderna inte har kunnat hållas är att det sker en fördröjning efter en överföring till SLL för start av första behandling, i regel kirurgi men även radioterapi i vissa fall. För samtliga 13 patienter inom SVF livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer samt äggstockscancer som överförts från Region Gotland till Karolinska sjukhuset för första behandling under perioden har ledtiderna kraftigt överskridits. Liknande problematik föreligger med förlängda ledtider i väntan på kirurgi vid överföring av patienter inom SVF pancreascancer, matstrups/magsäckscancer samt gall/gallvägscancer till enheten för övre buk vid Karolinska sjukhuset i Huddinge där ledtiderna under de gångna sommarmånaderna upplevdes som oacceptabla. Den nuvarande operationskapaciteten på delar av Karolinska sjukhuset Solna och Huddinge behöver ökas ur SVF perspektivet och behöver snarast åtgärdas. Den nuvarande situationen ger knappast stöd och motivation till berörda verksamhetsområden i Region Gotland som anstränger sig för att utreda sina SVF patienter inom ramen för de angivna ledtiderna när det tar stopp efter överföring till SLL. 4.2 Patienternas upplevelse av SVF För att få ta del av medlen ska den PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC användas även under Kravet gäller för alla de 18 SVF som har implementerats under Önskvärt är att även de SVF som införs 2017 utvärderas med enkäten. a) Hur har landstinget använt PREM-enkäten för de SVF som infördes ? Se svar under punkt d. b) Har landstinget använt sig av PREM-enkäten för de SVF som införts 2017? Nej. Bland annat pga avbrutet samarbete med IC Quality. Utöver det så har de flesta av 2017 års SVF <10 patienter per förlopp vilket hade medfört att resultatet

18 18 inte hade redovisats. c) Kommentera svarsfrekvens och antalet utskickade respektive inkomna enkäter i förhållande till landstingets storlek. För vilka SVF finns tillräckligt mycket data för att se resultat? Inkludera den data som finns tillgänglig i analysverktyget när denna redogörelse färdigställs. Perioden mars-december 2016 Utskickade enkäter Inskickade enkäter Svarsfrekvens Befolknings -underlag Antal utskick/ inv ,5% Antal svar/ inv. Perioden mars december 2016 Vårdförlopp med Utskickade Inskickade Svarsfrekvens minst 10 svar enkäter enkäter Urinblåse- och ,9% urinvägscancer Huvud- och ,3% halscancer Prostatacancer ,3% Bröstcancer ,8% Tjock- och ändtarmscancer ,0% Utskick har även skett för följande SVF där svar inte har redovisats pga färre än 10 patienter i förloppen: Malignt lymfom Matstrups- och magsäckscancer Lungcancer

19 19 CUP Perioden januari-mars 2017 Utskickade enkäter Inskickade enkäter Svarsfrekvens Befolknings -underlag Antal utskick/ inv ,9% Antal svar/ inv. Perioden januari-mars 2017 Vårdförlopp med Utskickade Inskickade Svarsfrekvens minst 10 svar enkäter enkäter Urinblåse- och % urinvägscancer Huvud- och ,2% halscancer Prostatacancer ,8% Bröstcancer ,8% Tjock- och ändtarmscancer ,2% Utskick har även skett för följande SVF där svar inte har redovisats pga färre än 10 patienter i förloppen: Myelom Lungcancer Hudmelanom CUP AML Matstrups- och magsäckscancer

20 20 Vårdförlopp Antal utskickade Antal svar Samtliga (60,9%) Tjock- eller ändtarmscancer (62,2%) Bröstcancer (61,8%) Cancer i urinblåsa och urinvägar (60%) Huvud- och halscancer (54,2%) Prostatacancer (58,8%) Hudmelanom 13 9 (69,2%) Myelom 2 2(100%) Lungcancer 2 2 (100%) Cancer med okänd primärtumör - CUP 4 2 (50%) Malignt lymfom 3 1 (33,3%) Matstrups- och magsäckscancer 2 0 (0%) AML 2 2 (100%) Totalt antal enkäter och svar Region Gotland jan-mar 2017.Av dessa når 5 SVF upp till 10 eller flera svar. Total svarsfrekvens 60,9%.

21 21 Sammanvägt utfall inom de 7 huvudområdena för Region Gotland för de 5 SVF med 10 eller mer svarande patienter. Förbättringsområden kan identifieras och åtgärdas. d) Hur har landstinget analyserat och tillgodogjort sig resultaten av PREMenkäten? Resultaten från leverantörens databas analyseras på aggregerad nivå och där så är möjligt per SVF. Jämförelser med riket och med egna tidigare resultat över tid genomförs regelbundet. Flera av frågorna i 2016 års enkät har förändrats eller tagits bort och nya frågor har tillkommit. Det går därmed inte att jämföra alla resultat 2016 med 2017 eller att slå samman resultaten för de båda åren. Återföring och dialog om resultaten genomförs 2-3 gånger per år i ett sk. Onkologiskt råd som består av representanter för alla berörda vårdgivare i cancervården som sedan i sin tur svarar för att analysera och utvärdera sina egna resultat. För områden där ett förbättringsbehov identifieras ska vid behov handlingsplaner tas fram som stöd för förbättringsarbeten. Denna process behöver ytterligare utvecklas. Andelen enkätsvar är fortfarande relativt lågt även om en viss ökning kan skönjas.

22 22 Utifrån Region Gotlands perspektiv med ett lågt invånarantal upplevs det som ett problem att resultat för en del SVF med färre än 10 svar inte redovisas pga den spärr som finns i analysverktyget. 5. Erfarenheter av 2017 års arbete Har landstingets erfarenheter av implementeringen 2017 lett till förändringar i upplägget inför arbetet 2018? I så fall på vilket sätt? Huvuddelen av de erfarenheter som har gjorts i samband med införande av SVF gjordes under år 2 av den nationella satsningen dvs 2016 när sammanlagt 13 SVF infördes. Införandet av dessa 13 SVF innebar ett omfattande arbete för den lilla sjukvårdsorganisation som Region Gotland har. Här gjordes många viktiga erfarenheter som direkt kunde tillämpas på 2017 års arbete vilket underlättade detta. Region Gotland har tillsammans med SLL och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) deltagit i ett gemensamt projekt för att belysa styrkor och svagheter i processerna förinförande av SVF. Under våren 2017 genomfördes djupintervjuer med sammanlagt 13 personer med olika roller/funktioner i processerna. Resultaten av dessa intervjuer har nu sammanställts och en återkoppling kommer att genomföras. Att Region Gotland i samband med redovisningen av arbetet med SVF för 2016 var ett av de regioner/landsting som inte fick godkänt gav upphov till många reaktioner. I efterhand kan dock konstateras att detta medförde att arbetet med införandet av 2017 års SVF intensifierades utifrån gjorda erfarenheter. Arbetet med införande av SVF 2018 kommer preliminärt att omfatta 3 5 nya SVF varv det i dagsläget föreligger remissversioner för 3 på cancercentrums hemsida. Samtliga av dessa 3 kommer för Region Gotlands del att ha mycket få patienter. De erfarenheter med att införa SVF som hittills har gjorts under åren kommer även att direkt tillämpas under Under 2018 kommer dock ökade insatser att genomföras i följande områden: Primärvård Intensifierat stöd som närmare beskrivs under punkt 3.3 Primärvård SVF registrering och ledtider Fortsätta att utveckla och förbättra koordinatorfunktioner. Övergång till SVF-INCA registret vilket kommer att ge bättre förutsättningar för rätt registrering och att aktivt kunna följa ledtider inom de olika SVF.

23 23 6. Planering för fortsatt arbete efter 2018 Målet för de årliga överenskommelserna är att de insatser som ingår ska bli en integrerad del av landstingens ordinarie verksamhet och att resultaten av arbetet ska bli tydliga, för både landstingen och för invånare och patienter, genom att de SVF som ingår i överenskommelserna är implementerade. År 2020 är målet att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett SVF och 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive SVF inom utsatta maximala tidsgränser. Regeringen avser att följa utvecklingen. a) Beskriv hur landstinget har arbetat för att SVF-arbetet ska fortsätta efter 2018 samt för att målet för 2020 ska nås. Ambitionen är att aktivt fortsätta att säkra samtliga SVF. Detta kommer att genomföras på flera sätt: Fortsatt stöd, utbildning och information till i första hand primärvård men även specialistvård och läkare under utbildning. Fortsatt säkring och utveckling av koordinatorfunktion. Fortsatt säkring och utveckling an kontaktsjuksköterskefunktion. Rätt registrering och aktiv monitorering av SVF patienter i SVF-INCA. Ett arbete med att försöka få data från Take Care direktöverfört till SVF- INCA pågår i SLL. Systematisk uppföljning av ledtider på enhets- och övergripande nivå. Identifiering av s.k. flaskhalsar vid förlängda ledtider samt riktade åtgärder för att lösa dessa. Utveckla och förbättra arbetet med PREM. Delta i nationella och regionala konferenser som berör uppföljning och erfarenheter av SVF b) Cancersatsningen ska utformas så att erfarenheter, slutsatser och resultat så långt möjligt kan komma till nytta även på andra områden inom hälso- och sjukvården. Har landstinget sedan inlämnandet av handlingsplanen fått erfarenhet av spridning av resultat eller förslag på hur detta arbete ska fortsätta? Arbetet med införandet av SVF har medfört nya erfarenheter och kunskaper när det gäller att genomföra och implementera förbättringsprocesser i sjukvården. Såväl det nationella som det regionala stödet (genom RCC Stockholm-Gotland) har varit viktiga bidragande framgångsfaktorer. Under hösten har arbetet med att börja ta fram ett gemensamt projektdirektiv för Stockholm Gotlandsregionen när det gäller hur

24 24 regionen skall samverka och arbeta med det nya nationella systemet för kunskapsstyrning. Sannolikt kommer många av erfarenheterna från arbetet med SVF att kunna användas framledes i samband med detta och komma väl till nytta. 7. Ekonomi Ge en översiktlig bild av hur stimulansmedlen har använts och vad återstående medel kommer att användas till. Största delen av stimulansmedlen för standardiserade vårdförlopp har använts till att förstärka specialistmottagningar med kontaktsjuksköterskor och koordinatorer som varit nödvändiga i verksamheten för att möjliggöra de uppsatta målen inom standardiserade vårdförlopp. Detta har utvecklats jämfört med 2016 då fler SVF är införda. Stimulansmedel har också använts till fortsatt utveckling av uppföljning av SVF. Stimulansmedel har också använts till att delfinansiera stöd till primärvården i form av en canceransvarig sjuksköterska på 20% med uppgift att informera och utbilda primärvården med avseende på SVF men även cancer i allmänhet. Övriga insatser är inköp av videokonferensutrustning för att underlätta multidisciplinära konferenser med sjukhus på fastlandet, informationsinsatser, resor till fastlandet för att delta i olika konferenser, möten, utbildningar inom området. 3 st. teledermatoskop har inköpts för att delta i ett utvärderingsprojekt där en vårdcentral skickat bilder till hudspecialist för bedömning av misstänkt hudcancer. Utöver detta har medlen varit med att bekosta delat av den ökning av framförallt olika typer av laboratoriekostnader/utredningskostnader som är kopplade till SVF. Hur mycket av medlen kommer att föras över från år 2017 till 2018? Samtliga stimulansmedel kommer att vara förbrukade under Inför överenskommelsen 2018 Delge oss gärna områden, synpunkter och erfarenheter som kan vara viktiga att ta med inför arbetet med överenskommelsen för Insatser i den nationella projektgruppen för att kvalitetssäkra inrapporterade SVF data behöver intensifieras för att vara tillförlitliga och korrekta när landstingens/regionernas ledtider nu kommer att börja redovisas öppet alltmer.

25 25 Patologin idag står inför stora framtida utmaningar, framförallt med avseende på kapacitet och ökande krav på kompetens. Införandet av digital patologi bedöms ge stora möjligheter till ett förändrat arbetssätt för att kunna möta framtidens krav på alltmer individualiserad diagnostik och terapival. Implementeringen av digital patologi bör drivas på nationell nivå för att bättre kunna driva de utmaningar som föreligger. Maria Dalemar Hälso-och sjukvårdsdirektör Thomas Kunze Chefläkare

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen 2017... 3 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion Handlingsplaner för 2017 års SVF Uppsala Örebro sjukvårdsregion Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A Telefon: 018-15 19 10 E-post:

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1(9) Datum Diarienummer 2017-02-14 RS160723 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2016 1 Inledning...3 1 Uppföljning av tidigare införda vårdfölopp...5 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp...5

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 1 Innehållsförteckning: Information och förankring i verksamheten

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 170309 Version 1 1 (18) Handlingsplan för införande

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 31 oktober 2016 Fastställd av: Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Kortare

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 2015-08-25 2 (12) Nationell satsning på kortare väntetider

Läs mer

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017

RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp. Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RAPPORT FRÅN RCC och RCC styrgrupp Filippa Nyberg Samverkansnämnden 15 feb 2017 RCC rapport SVF Revision av regionala cancerplanen-workshop Nivåstrukturering förslag till beslut Revision av regional cancerplan

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Dnr RS 2015-913 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Mars År tre av fyra

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Mars År tre av fyra HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Mars 2017 År tre av fyra Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 15 mars 2017 2 Innehåll Inledning...

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017.

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017. Diarienummer: nr LS-LED17-0359 Handläggare: Anne Genander, Projektledare Tfn 070-550 24 60, e-post anne.genander@dll.se HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Från sydöstra sjukvårdsregionen Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland Redovisningarna ska vara

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2015 DELRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2015 Regeringens diarienummer S2015/470/FS SKLs diarienummer 14/6942 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, gunilla.gunnarsson@skl.se

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Leder satsningar på cancervård till undanträngning?

Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Det kliniska perspektivet Jens Andersson, specialist i urologi Urologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom urologin

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 161027 Version 1 1 (19) Redovisning av införandet av

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2016-03-08 LS-LED16-0578 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd augusti 2015 Den andra kvalitetsrapporten från RCC Syd fokuserar på deltagande i multidisciplinära terapikonferenser (MDK) med jämförelse mellan olika diagnoser och

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. Lägesrapport 2016

Standardiserade vårdförlopp i cancervården. Lägesrapport 2016 Standardiserade vårdförlopp i cancervården Lägesrapport 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens

Läs mer

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister

Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister Version april 2016 Forskning: Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister För ytterligare information om definitioner se ansökan till etikprövningsnämnderna. Ansökan ska skickas till det RCC som

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Norrbottens Läns Landsting Datum: 2016-10-31 Fastställd av: Jonas Thörnqvist, Biträdande Landstingsdirektör 1. Uppföljning av

Läs mer

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC)

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC) 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015-05-04 HSN 1411-1527 HSN Handläggare: Gunnel Blomgren Jan Forslid Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, p 10 Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

RCC lägesrapport Samverkansnämnden Västerås Helena Björkman, ordförande RCC styrgrupp Filippa Nyberg, verksamhetschef RCC

RCC lägesrapport Samverkansnämnden Västerås Helena Björkman, ordförande RCC styrgrupp Filippa Nyberg, verksamhetschef RCC RCC lägesrapport Samverkansnämnden Västerås 2016-09-23 Helena Björkman, ordförande RCC styrgrupp Filippa Nyberg, verksamhetschef RCC Styrgrupp: 2 representanter från varje landsting samt 2 representanter

Läs mer

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet REKOMMENDATION Vårt dnr: 11/3031 och samtliga chefer för Regionala cancercentrum För kännedom: Nätverket Landstingsdirektörer Nätverket Hälso-och sjukvårdsdirektörer Rekommendation rörande nationell och

Läs mer

Västerbottens Läns Landsting 2015

Västerbottens Läns Landsting 2015 1 (14) Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens Läns Landsting 2015 Fastställt av: Anders Sylvan Landstingsdirektör 2 (14) Nationell

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg 2015-10-23 Region Kronoberg Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg Beslutet att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården i

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kortare väntetider i cancervården 2018

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kortare väntetider i cancervården 2018 MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 18/2017 Vårt ärendenr: 17/00003 2017-12-15 Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kortare väntetider i

Läs mer