Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland"

Transkript

1 Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober

2 Inledning Uppföljning av tidigare införda vårdfölopp Nuläge för införda vårdförlopp Införande av de 13 nya vårdförloppen under Införande Stöd till utvecklingsarbete Utmaningar Antal avslutade patienter Överföring av information Information och förankring Patienter Privata vårdgivare Primärvård Arbete med PREM-enkäten Utskick av PREM-enkät Användning av resultat Erfarenheter av 2016 års arbete Ekonomi Inför överenskommelse Bilaga 1. Rutin för överrapportering av patient i standardiserade vårdförlopp mellan landsting/region Bilaga 2. SVF Överförd till eller mottagen från annat landsting 2

3 Kortare väntetider i cancervården Dnr SKL 15/06016 Redovisning sker i enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kortare väntetider i cancervården En mall för landstingens handlingsplaner för införandet av 2016 års standardiserade vårdförlopp (SVF) har tidigare tagits fram av RCC i enlighet med överenskommelsen. Målet med regeringens cancersatsning och överenskommelsen med SKL är att förbättra tillgängligheten inom cancervården genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att fortsatt införa ett gemensamt nationellt system med SVF. Enligt överenskommelsen får de landsting som senast den 1 november 2016 lämnar in en redovisning enligt denna mall, med beskrivning av hur de arbetat enligt inlämnad handlingsplan under 2016, ta del av återstående stimulansmedel 203 mkr. Av redovisningen ska det framgå att de 13 nya SVF har införts senast den 1 november Ett SVF räknas som infört när patienter med välgrundad misstanke har remitterats för start av SVF alternativt beslut har tagits om att starta ett SVF. Patienter ska ha genomgått utredning enligt SVF och startat behandling eller avslutats på annat sätt. Vidare ska det framgå av redovisningen hur landstingen arbetat med SVF som går över landstingsgränser. För att få ta del av medlen ska dessutom den PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC och som bygger på arbetet med nationell patientenkät (NPE) användas under I redovisningen ska det framgå hur landstingen har arbetat med PREM-enkäten. Respektive regionalt cancercentrum (RCC) samordnar arbetet med redovisningarna vilka ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november

4 Denna redovisning är framtagen på uppdrag av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland med stöd från RCC Stockholm-Gotland. Materialet har sammanställts och skrivits av projektledare Thomas Kunze. Medverkan till införande av SVF och redovisningen har lämnats av: Anders Aldrin och Karolina Ekman/AML, Lymfom, Myelom Helena Vlastos/ Bröstcancer och Malignt melanom Pontus Gustavsson/ Tjock- och ändtarmscancer Nils-Erik Eriksson/Äggstockscancer Eva Borin och Gustav Rehn/Prostatacancer och cancer i urinblåsa och övre urinvägar Rosmarie Isholt/Huvud- och halscancer Hans Ivar Påhlsson/Matstrups- och magsäckscancer, bukspottskörtelcancer, cancer i gallblåsa och gallvägar Eva Borin/CUP Sture Persson/Lungcancer och Allvarliga symptom som kan bero på cancer Sven-Erik Bysell/Primära maligna hjärntumörer Knut Stokkeland/Levercancer Hans Brandström/Primärvård Charlotte Hägerstrand/ SVF koordinatorer Jeanette Chressman-Hoas och Ylva Ahlgren/eHälsa/MIT Amy Öberg Patientföreträdare Cancer Gotland Yvonne Larsson Patientföreträdare Bröstcancerföreningen Rosa Gotland 4

5 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp 1.1 Nuläge För närvarande har 18 SVF fastställts och fem av dessa infördes Beskriv nuläget för de fem SVF som landstinget implementerade under 2015 och beskriv också om utredningsgången fungerar som planerat? Har det förändrade arbetssättet för dessa stabiliserats? Om inte, vilka utmaningar kvarstår? Hur har landstinget arbetat med resultatet utifrån de nationella mätpunkterna för de SVF som infördes 2015? De första fem SVF som infördes under 2015 har varit igång i över ett år. Ett fortsatt arbete har bedrivits både på en övergripande nivå samt inom verksamheter som direkt berörs av respektive SVF. Övergripande områden rör sig primärt om insatser inom diagnostikområdet som patologi och radiologi, säkrande och samordning av fungerande koordinatorsfunktion samt återkommande kommunikation och information till berörda vårdgivare om SVF. Kommunikations- och informationsbehovet till samtliga berörda vårdgivare inte bara primärvård utan även specialistvård, slutenvård, och akutsjukvård med avseende på SVF och välgrundad misstanke ses fortfarande som den enskilt största utmaningen. Uppgiften att säkra och registrera de nationella mätpunkterna har krävt mycket resurser och tid. Oklarheter upplevs när det gäller tolkning av vilka koder som skall sättas och registreras i vissa förlopp. Det har förekommit patienter inom samtliga förlopp även om registrering för start av SVF har saknats för en del. Patologi Regionalt centrum för patologi och cytologi (RKC) i SLL har ett övergripande regionalt ansvar för SVF inom patologi och samarbetar med Karolinska universitetslaboratoriet (KUL) och ytterligare två privata aktörer. Då samtlig patologi och cytologi från Region Gotland analyseras i SLL hänvisas till SLL:s redovisning med avseende på genomförda och pågående förbättringsåtgärder. För Region Gotlands del har ett arbete pågått för bättre koordinering och logistik av prover för patologi och cytologi dels för att optimera transport till KUL eller Aleris utan dröjsmål, dels med hänsyn till veckodag så att proverna inte anländer till KUS inför en helg. Sammanfattningsvis upplevs patologin idag inte som den flaskhals som en gång befarades. 5

6 Radiologi I Region Gotland finns en röntgenenhet belägen på Visby Lasarett. I samband med införande av 2015 års SVF tillskapades två lediga DT tider dagligen vilket initialt motsvarade behovet. Under 2016 har en befintlig äldre DT ersatts med två nya DT med möjligheterna till mer avancerad diagnostik. Den idag fördubblade kapaciteten bedöms mer än väl räcka till för att tillhandahålla lediga tider för samtliga nu införda och kommande SVF. PET-CT utförs inte på Gotland utan patienterna remitteras till Karolinska sjukhuset. Ett arbete i SLL pågår för att säkra regionala ledtider inom ramen för SVF, se SLL:s redovisning med avseende på genomförda och pågående förbättringsåtgärder. Koordinatorsfunktion Koordinatorsfunktion är inrättad för samtliga hittills införda förlopp och ses som en framgångsfaktor både när det gäller att SVF fungerar och stöd för att rätt kodregistrering sker. Den kirurgiska verksamheten på Visby lasarett med ingående urologi och bröstcancer ansvarar för totalt 10 av hittills införda 18 SVF (3/ respektive 7/ ) vilket har inneburit en hög belastning med stora utmaningar. Ett projekt med start för att införa koordinatorsfunktionen på kirurg- och urologmottagningen fick avbrytas efter att utvärdering visade på brister och otydlighet i rollen framförallt på grund av oklarheter i gränsdragning mot kontaktsjuksköterskeuppdraget och begränsade möjligheter att sammanhållet följa patienterna över tid, men även oklarheter kring registrering av SVF koder. Med anledning av detta har två medicinska sekreterare anställts på kirurgmottagningen med 50% tjänstgöringsgrad för kirurgi respektive 50% för urologi och bröst med renodlad koordinatorsfunktion. Utbildning för dessa är inplanerad liksom att ingå i det regionala koordinatorsnätverket med RCC Stockholm-Gotland och SLL. Koordinatorsfunktionen för de resterande SVF har implementerats tillsammans med kontaktsjuksköterskefunktionen på respektive specialistmottagning på Visby Lasarett. Inom flera av dessa SVF (AML, Huvud-och halscancer, Maligna lymfom, Primär hjärntumör, Levercancer, Äggstockscancer, Myelom samt Allvarliga ospecifika symtom) är det totala årliga antalet patienter med diagnos inom Region Gotland lågt vilket inte motiverar ett behov av att särskilda koordinatorer för dessa processer anställs. Samordnande kontaktsjuksköterskor Ett regionalt projekt med samordnande kontaktsjuksköterskor som startade under 2015 har fortsatt under Projektet omfattar övre GI, huvud- hals, hematologisk cancer, gynekologisk cancer samt prostatacancer. För Region Gotlands del har, med stöd från RCC Stockholm-Gotland, en övergripande kontaktsjuksköterska anställts inom ramen för projektet för att utveckla funktionen. Ett arbete har pågått med att särskilja kontaktsjuksköterskans och koordinatorns roller samt upprättande av Min vårdplan, MVP, för samtliga patienter för att öka patientens delaktighet och möjlighet 6

7 att göra aktiva val. Detta innebär att koordinatorerna i flera fall kommer att starta upp MVP och att kontaktsjuksköterskan och läkaren därefter kompletterar med uppgifter. Nuläge för SVF förloppen införda 2015 Akut Myeloisk Leukemi SVF för AML är infört i Region Gotland och planerade åtgärder har genomförts. Ledtiderna låg redan innan införandet inom de fastställda. Bland annat har rutin införts att patienter med välgrundad misstanke inte genomgår lokal benmärgsundersökning för diagnostik utan överförs direkt till Karolinska för fortsatt diagnostik för att vinna tid. Koordinatorsfunktion har införts på hematologmottagningen. Cancer i urinblåsa och nedre urinvägar Det har förelegat ett oväntat stort inflöde av patienter som har remitterats in för hematuriutredning enligt SVF. Troligen har en utvidgad indikation för utredning av hematuri i samband med vårdförloppets införande en betydelse för detta. Från januari till och med april månad 2016 motsvarade antalet patienter som remitterats in för SVF utredning det antal som tidigare utreddes under en 12 månadersperiod. Det stora inflödet av utredningar enligt SVF har medfört en del undanträngningseffekter avseende övrig cystoskopiverksamhet vilket har medfört att det i perioder har fått genomföras elektiva cystoskopier under helger för att minimera undanträngningseffekten. Region Gotland saknar idag fast anställda urologer efter att en ordinarie urolog under året gått i pension. Den urologiska verksamheten upprätthålls idag genom konsulter från Karolinska och vikarierande läkare Detta medför stora svårigheter när det gäller kontinuitet med tillgång till urolog inom all urologisk verksamhet inklusive berörda SVF där ledtiderna i perioder sannolikt inte har kunnat hållas. Prostatacancer Från 1 oktober 2015 t.o.m. 24 oktober har 2016 har 49 patienter hunnit handläggas och avslutas. Ledtider har preliminärt kunnat hållas bättre inom ramen för SVF jämfört med cancer i urinblåsa och nedre urinvägar troligen pga att handläggningen inte är lika utrustnings- och lokalberoende som cystoskopiverksamhet. Den lokala vårdkedjan är jämfört med t.ex. SLL mindre komplex med endast en vårdgivare. Inklusionskriterierna för SVF prostatacancer kan uppfattas som mer komplexa och inte lika distinkta som för cancer i urinblåsa och övre urinvägar. vilket har inneburit att ett antal SVF-remisser inte uppfyllt kriterierna för välgrundad misstanke. Ett regionalt arbete för att förbättra kvaliteten inom patologi med att ta fram en standardiserad biopsimall samt en mall för standardiserade PAD-svar pågår inom SLL. Ett liknande arbete för att standardisera MR vid prostatacancerdiagnostik har även inletts. 7

8 De hittills införda SVF inom det urologiska området i kombination med den rådande bristen på urologer inom Region Gotland har under året medfört ökande undanträngningseffekter inom det urologiska området när det gäller återbesök men också generellt med avseende på icke malign urologi. Huvud- halscancer SVF Huvud- halscancerprocessen har successivt förbättrats efter införandet av SVF i oktober Fungerande koordinator- och kontaktsjuksköterskefunktioner ser till att patientflödet optimeras. En rehabgrupp har bildats med tandläkare, logoped, dietist, sjukgymnast samt patientansvarig ÖNH-läkare. MDK har startats och utvecklas tillsammans med ÖNH kliniken på Karolinska. Vissa administrativa svårigheter gällande KVÅ-kodregistering har förelegat, önskemål om ökat administrativt stöd har lämnats för att avlasta idag registrerande läkare. Remissinflödet har ökat betydligt sedan start av SVF och det är oklart om detta beror på en del av själva SVF-införandet eller om det beror på bristen på ordinarie primärvårdsläkare i kombination med stort antal hyrläkare. Kostnaden för patologi har ökat markant som en följd av att alltfler prov tas och att de prov som tidigare skickats till Aleris Medilab nu skickas till KUL för att bättre följa SVF flödet från ÖNH på Karolinska. Några undanträngningseffekter har hittills inte identifierats. Matstrups- och magsäckscancer SVF är infört och planerade åtgärder har genomförts. Samtliga patienter utreds på Visby lasarett och överförs efter MDK till Gastrocentrum på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge för behandling. Under perioden oktober 2015 tom oktober 2016 har totalt 6 patienter inkluderats i vårdförloppet. Koordinatorsfunktion har införts på kirurgmottagning. De angivna SVF ledtiderna har hållits i alla fall utom ett. Detta kan förklaras av att patienten från början var planerad för neoadjuvant cytostatika men vid förnyad onkologisk bedömning gick till direkt kirurgi. 8

9 2. Införande av de 13 nya vårdförloppen under Införande Har landstinget infört samtliga 13 SVF? Region Gotland har infört samtliga 13 nya SVF under 2016 a) När började landstinget inkludera patienter i vårdförloppen? började patienter införas i följande förlopp: Tjock- och ändtarmscancer Lungcancer Bröstcancer Maligna lymfom Cancer utan känd primärtumör (CUP) började patienter införas i följande förlopp: Maligna hudmelanom Primära maligna hjärntumörer Cancer i bukspottskörtel och periampullärt Primär levercancer Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Äggstockscancer Myelom Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (AOS) 9

10 b) När infördes koordinatorfunktioner för respektive vårdförlopp? Standardiserat vårdförlopp Datum Plats Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Bröstcancer Cancer i bukspottkörteln och periampullärt Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Cancer utan känd primärtumör, CUP Lungcancer Maligna lymfom Maligna hudmelanom Myelom Primär levercancer Primära maligna hjärntumörer Tjock- och ändtarmscancer Äggstockscancer Diagnostisk mottagning Visby lasarett Bröst/kirurgmottagningen Visby lasarett Kirurgmottagningen Visby lasarett Kirurgmottagningen Visby lasarett Kirurgmottagningen Visby lasarett Lung- och infektionsmottagningen Visby lasarett Hematologmottagningen Visby Lasarett ÖNH och kirurgmottagningen Visby lasarett Hematologmottagningen Visby Lasarett Gastromottagningen Visby Lasarett Neurologmottagningen Visby Lasarett Kirurgmottagningen Visby lasarett Gynekologmottagningen Visby lasarett 10

11 c) När infördes obokade tider för respektive SVF? Införandet av obokade tider är individuellt beroende på förlopp och beräknat antal patienter årligen i respektive förlopp. Generellt har det nödvändiga behovet av obokade tider säkrats i samband med att respektive SVF har startats. För SVF med beräknat högre antal patienter med huvudsaklig ingång inom områdena bröst/kirurgi/urologi har tillgång till nödvändigt antal obokade tider säkrats. Tillgången är flexibel och kan varieras efter behov. För SVF med beräknat lågt antal patienter per år i Region Gotland bedöms inget behov av obokade tider föreligga då dessa snabbt kan handläggas inom ordinarie verksamhet på berörd mottagning. Tillgången till obokade tider för röntgen bedöms i och med den under 2016 fördubblade DT kapaciteten på Visby lasarett i dagsläget vara god. Lungröntgenundersökning kan erhållas samma dag. Tider för diagnostiska ingrepp som t.ex. punktioner eller extirpation av vävnadsprover som kan kräva tillgång till polop säkras antingen direkt med kirurgkliniken eller i samband med veckovisa operationskonferenser. Tider för endoskopisk diagnostik inom ramen för SVF tillhandahålls veckovis i samband med veckovisa remissgenomgångar på endoskopienheten. d) Har införandet följt handlingsplanen eller har det skett justeringar? I så fall varför och på vilket sätt? SVF lungcancer har justerats för att säkra diagnostik och för att korta ner ledtider. Elektiv röntgendiagnostik som utförs på grund av misstanke eller som bifynd visar misstänkt cancer demonstreras på infektions- och lungenhetens ronder som genomförs två gånger i veckan. Ansvarig lungläkare vid denna rond fattar beslut om välgrundad misstanke och startar utredning enligt SVF samma dag samt skickar remissvar till inremitterande läkare. Koordinatorsfunktionen på kirurg- och urologmottagningen har behövt omorganiseras utifrån det stora antalet SVF som har kirurgisk verksamhet som ingång. Se även under 1.1 Nuläge koordinatorsfunktion. 11

12 2.2 Stöd till utvecklingsarbete Hur har landstinget gett stöd till verksamheternas utvecklingsarbete med a) Införandet av välgrundad misstanke i primärvården? b) Införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? För Region Gotlands del är antalet vårdgivare betydligt färre jämfört med SLL vilket medför fördelar ur kommunikations- och dialogsynpunkt. På Gotland finns det ett lasarett och sju vårdcentraler varav fyra i Visby. Två av vårdcentralerna är privata. Det finns en privat vårdgivare inom områdena specialiserad njursjukvård inklusive dialys samt en privat vårdgivare inom gynekologi. Inom ramen för den regionala projektgruppen för SVF införande har behovet av kommunikations- och utbildningsinsatser identifierats och kartlagts. Inför införandet av SVF 2015 genomfördes besök på samtliga vårdcentraler inklusive privata riktat till läkare och sjuksköterskor för information och dialog. I samband med införandet av 2016 års SVF har nya besök för information och dialog på samtliga vårdcentraler påbörjats. Primärvården i Region Gotland använder även till del det webbaserade kunskaps- och beslutsstödet VISS.nu. Ett informationsmöte har hållits under våren riktat till läkare inom verksamhetsområde internmedicin. Utbildning inom verksamhetsområde kirurgi/urolog/bröst säkras internt. AT-läkare erhåller allmän information om SVF i samband med introduktionsvecka vid start av deras AT-tjänstgöring. Specifik utbildning med avseende på välgrundad misstanke samt förloppen inom de olika SVF ges i samband med internutbildning beroende på var de tjänstgör. Katedrala utbildningsdagar har hållits med samma innehåll, dels 3 under våren för de SVF som infördes , dels 3 under hösten för de SVF som infördes Målgrupp har varit samtliga personalkategorier som berörs av SVF i såväl primärvård som i den specialiserade vården. I samband med dessa har samtliga berörda processledare utförligt informerat om sina respektive SVF. c) Införande av koordinatorfunktion? För införande av koordinatorfunktion hänvisas till avsnitt 1.1 Nuläge - koordinatorfunktion 12

13 d) Införande av obokade tider? För obokade tider hänvisas till avsnitt 2.1 c När infördes obokade tider för respektive SVF 2.3 Utmaningar a) Hur har landstinget omhändertagit de utmaningar som beskrevs i handlingsplanen? I handlingsplanen beskrivna utmaningar med vidtagna åtgärder: Utmaning Många diagnosgrupper med få patienter och varierande SVF medför utmaningar för att kunna upprätthålla rätt rutiner mm Patienter i SVF ska känna sig trygga och väl omhändertagna i sin fortsatta utredning Många koordinatorfunktioner som inte arbetar utifrån samma rutiner Vårdförloppen för många gotländska patienter innebär vårdövergångar till i första hand SLL men även andra landsting för första behandling. Mäta och följa ledtider patologi Kapacitets- och kompetensbrist inom patologin Ledtider RTG Tillgång till bröstradiolog Vidtagna åtgärder Aktivitetsplaner för införande av samtliga SVF har tagits fram. Lokala rutiner säkrade inom ramen för respektive SVF Stöd genom cancerrådgivningen till både patienter och närstående Utbildning och information till de vårdgivare som ställer välgrundad misstanke om den patientinformation som finns. Utbildning till läkare, kontaktsjuksköterskor och koordinatorer som ramen för respektive SVF. Uppföljning via PREM. Samordnande koordinatorsfunktion inrättad på cancerrådgivningen (RCC). Utbildningar införda + etablering av regionalt nätverk Enhetliga rutiner för överföring av uppföljningsdata mellan SLL och Region Gotland har implementerats Planerade åtgärder i SLL har genomförts (inrättande av Regionalt centrum för patologi, interna åtgärder på KUL samt införande av digitaliserad patologi framöver) Patologin upplevs idag inte som en flaskhals längre. Planerade åtgärder nationellt och i SLL Fördubblad DT kapacitet på Visby lasarett from våren 2016 pga inköp av två nya DT Fortsatt stort problem.1 bröstradiolog på Visby Lasarett som passerat pensionsåldern. Nyrekrytering har ej kunnat genomföras. 13

14 Risk för undanträngningseffekter till läkarbesök Koordinatorsfunktion Resurser för att klara strålbehandling inom ramen för SVF ledtider Tillräcklig tillgång till PET-CT/MR Risk undanträngningseffekter kirurgi allmänt Visst konsultativt stöd från SLL. Risk varierar beroende på SVF och antal patienter. Det finns en kombinerad mindre kirurgi/urologienhet på Visby Lasarett som handlägger ett stort antal SVF. Eventuella undanträngningseffekter behöver följas och utvärderas utifrån behov av rekryteringsinsatser. Utökning har genomförts med stöd av stimulansbidrag Åtgärder i SLL- utredning angående framtidens strålningsbehov i regionen Åtgärder i SLL: Möjligheter att skapa ett sammanhållet system med bokningsbara tider i regionen. Undanträngningseffekter har uppstått framförallt inom urologin. Den huvudsakliga orsaken är brist på urologer mer än själva införandet av SVF inom urologiområdet. b) Har det uppstått oförutsedda utmaningar? Några större oförutsedda utmaningar har inte iakttagits i Region Gotland c) Hur har landstinget arbetat med att följa och åtgärda eventuella s.k. undanträngningseffekter? Risker för undanträngningseffekter har initialt bedömts som olika för olika förlopp. Undanträngningseffekter har i första hand uppstått inom urologin avseende återbesök och för patienter med ickemaligna diagnoser. Den huvudsakliga orsaken till detta bedöms bero på bristen på urologer mer än själva införandet av SVF inom urologiområdet. Risker för undanträngningseffekter inom allmänkirurgin på Visby lasarett har identifierats beroende på det förhållandevis stora antalet SVF som här har sin ingång. Risken omfattar återbesök men även generellt för patienter med ickemaligna kirurgiska diagnoser. Behov av att framöver bättre följa upp inte bara eventuella undanträngningseffekter utan även hela SVF projektet blir allt tydligare. Ett samarbete med RCC Stockholm-Gotland och Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin, CES har inletts där CES kommer att följa och utvärdera 14

15 införandet av SVF i regionen med fokus på sex utvalda SVF. Slutrapport väntas efter projektets slut mars Antal avslutade patienter Hur många patienter har genomgått och avslutat (påbörjat behandling eller avslutat av annan anledning) SVF fram till och med senast den 31 oktober 2016? Ange redovisningsdatum här. Redovisa antal uppdelat på kön. Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF. Standardiserat vårdförlopp Män Kvinnor 1 1 AML Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Huvud- och halscancer 5 1 Matstrups- och magsäckscancer 49 0 Prostatacancer 0 0 Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 0 66 Bröstcancer 0 1 Cancer i bukspottkörteln och periampullärt 0 0 Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång 3 2 Cancer utan känd primärtumör, CUP 0 4 Lungcancer 9 8 Maligna lymfom 4 3 Malignt melanom 0 0 Myelom 0 0 Primär levercancer 0 0 Primära maligna hjärntumörer 15

16 Tjock- och ändtarmscancer Äggstockscancer SVF som saknar eller med få registrerade patienter i Region Gotland Region Gotland är rikets minsta region/landsting med en befolkning på personer. Detta medför att vissa cancerdiagnoser är relativt ovanliga med få diagnosticerade fall per år. För vissa av de SVF som infördes saknas det eller förekommer endast ett fåtal registrerade patienter. Standardiserat vårdförlopp Myelom Primär levercancer Primära maligna hjärntumörer Cancer i bukspottkörteln och periampullärt Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Äggstockscancer Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Genomsnittligt antal diagnoser/år remisspatienter per månad baserad på statistik från DC Södertälje Med anledning av begränsade resurser i Region Gotlands förhållandevis lilla sjukvårdsorganisation fattades beslut att det inte var möjligt att införa samtliga 13 av 2016 års SVF på ett bra sätt före sommarperioden. Införande av SVF på Gotland under sommarperioden bedömdes som inte möjlig på grund av den stora belastningen som denna innebär för hälso-och sjukvården i kombination med semester för ordinarie personal och stor andel tillfällig personal. Detta har medfört att 2016 års SVF i Region Gotland har införts i 2 block, dels , dels Avsaknaden av registrerade patienter i vissa SVF som infördes beror sannolikt på en kombination av få diagnoser årligen i Region Gotland och kort tid sedan start av SVF. 16

17 Oregistrerade patienter som ingått i SVF Den senaste månaden har ca 100 patienter identifierats som har ingått i något av de införda SVF men som av olika anledningar inte har registrerats och rapporterats. Efter överenskommelse med ansvariga på SKL kommer dessa att kunna efterregistreras senast Överföring av information Hur har landstinget löst frågor gällande överföring av information/data när flera landsting har ansvar för olika delar i ett enskilt SVF? Vilka rutiner finns? Bifoga gärna rutiner/regelverk som implementerats. Region Gotland har implementerat en regional rutin för överföring av SVF patient till annat landsting som har kompletterats med en lokal rutin för hur och var koder registreras i journalsystemet tillsammans med uppgift om annat berört landsting.. Se bilagda dokument: 1. Rutin för rapportering av patient i standardiserade vårdförlopp (SVF) mellan landsting/region 2. SVF Överförd eller mottagen från annat landsting Vilka ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att informationsöverföringen ska förbättras under 2017? Framtagna rutiner kommer att behöva fortsatt utbildning och implementering i berörda verksamheter för att säkerställa att dessa följs. I och med att en ökad nationell nivåstrukturering genomförs kommer det att vara mycket viktigt att alla landsting samverkar rörande samtliga praktiska frågor som kommer att uppstå. Som exempel kan nämnas transporter, dataöverföring, aktiva överlämningar av kontaktsjuksköterska samt tydliga riktlinjer om vem som ansvarar för vad i en patients process. 3. Information och förankring 3.1 Patienter Hur har landstinget involverat patientföreträdare i arbetet med SVF under året? Region Gotland har i egenskap av rikets minsta landsting/region ett litet patientunderlag vilket medför att det ofta inte finns tillräckligt patientunderlag för att bilda patientföreningar för 17

18 många av cancervårdens diagnosområden. Det finns idag tre diagnosspecifika patientföreningar på Gotland: Bröstcancerförening Rosa på Gotland Blodsjukas förening på Gotland Gotlands prostataförening Utifrån detta bildades 2014 Cancer Gotland med stöd från RCC Stockholm-Gotland. Cancer Gotland är en paraplyorganisation som täcker alla cancerdiagnoser. Föreningen är till för alla som berörs av cancer, alla är välkomna att gå med. Genom RCC Stockholm-Gotland har även ett antal lokala patientföreträdare utbildats för Gotlands del. Patientföreträdare från Region Gotland ingår även i Patient- och närståenderådet i RCC Stockholm-Gotland. En utbildad patientföreträdare från Bröstcancerföreningen Rosa på Gotland och som företräder samtliga lokala föreningar ingår i den Regionala projektgruppen för införande av SVF på Gotland. 3.2 Privata vårdgivare Hur har landstinget involverat representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF under året? Andelen privata vårdgivare i Region Gotland är låg. Det finns 2 privata vårdcentraler och en privatpraktiserande gynekolog. Samtlig specialiserad njursjukvård inklusive dialys på Visby lasarett drivs av privat vårdgivare. Samtliga privata vårdgivare har erhållit besök för information samt erbjudits att delta i särskilda utbildningsdagar enligt punkten Primärvård Hur har landstinget säkerställt att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? Inför införandet av SVF 2015 genomfördes besök på samtliga vårdcentraler inklusive privata riktat till läkare och sjuksköterskor för information och dialog. I samband med införandet av 2016 års SVF har nya besök för information och dialog på samtliga vårdcentraler påbörjats. 18

19 Katedrala utbildningsdagar har hållits med samma innehåll, dels 3 under våren för de SVF som infördes , dels 3 under hösten för de SVF som infördes Målgrupp har varit samtliga personalkategorier som berörs av SVF i såväl primärvård som i den specialiserade vården. I samband med dessa har samtliga berörda processledare informerat och utbildat om sina respektive SVF. En stor andel av primärvårdsläkartjänsterna i Region Gotland är idag vakanta och täcks med tillfälliga hyrläkare/vikarier. Hur man kan nå dessa med information om och utbildning i SVF kan betraktas som en stor utmaning. 4. Arbete med PREM-enkäten För att ta del av stimulansmedlen ska den nationella PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC och följer strukturen för nationell patientenkät (NPE), användas under Kravet gäller för de fem SVF som har implementerats under 2015 men önskvärt är att även de patienter som ingår i de SVF som införs under 2016 utvärderas med enkäten. Resultaten ska kunna användas såväl nationellt som regionalt och för respektive landsting. 4.1 Utskick av PREM-enkät Hur har landstinget arbetat inför utskick av PREM-enkäten för de fem första SVF? Arbetet har skett i enlighet med ett avtal som är tecknat mellan SKL och upphandlad leverantör samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningens rutiner för Nationell patientenkät. Kontaktperson för Nationell patientenkät har hanterat avrop till leverantör. Kontaktperson har deltagit på nationella kontaktpersonsmöten där SVF och PREM har behandlats. Avrop för de fem första vårdförloppen skedde i mars Lokal medicinsk IT enhet har utvecklat program för hantering av uppladdning av patientdata till leverantör. Dialog med lokal medicinsk IT enhet som laddar upp patientdata till leverantör har förts och synpunkter på hantering och förslag till förbättringar har lämnats till leverantör. Muntlig information till SVF patienter om att de kan komma att erhålla en patientenkät ges av koordinator eller kontaktsjuksköterska. Ett kompletterande kort med skriftlig information delas nu även ut i samband med detta till patienterna. Det har uppstått en del frågor kring PREM-enkäten från patienter som har erhållit dessa. Ett regiongemensamt (Stockholm-Gotland) beslut har fattats att hänvisa dessa till cancerrådgivningen som är knuten till RCC Stockholm-Gotland. 19

20 Har landstinget startat utskick av PREM enkäten även till patienter ingående i 2016 års SVF? I så fall vilka? I september genomfördes tilläggsbeställning av PREM för de första fem av 2016 års SVF som infördes i april.(svf bröstcancer, SVF lungcancer, SVF lymfom, SVF cancer med okänd primärtumör (CUP) samt SVF tjock- och ändtarmscancer). Avsikten är att patientdata för dessa SVF ska laddas upp till leverantören i mitten av oktober 4.2 Användning av resultat Hur har/kommer resultaten från PREM-enkäten att användas? De första resultaten erhölls i slutet av september. Dessförinnan var det sammanlagda antalet svar från Region Gotland så lågt att det inte kunde tillhandahållas i leverantörens analysverktyg då de understeg minimiantalet som kunde presenteras. Behörighet till resultat har lämnats till berörda chefer. Information om enkäten har lämnats vid arbetsplatsträffar. De första resultaten som erhölls i september har övergripande analyserats på förvaltningsnivå. Analysresultatet har lämnats till Chefläkare och berörda läkarchefer. Resultatet kommer även att redovisas i regionala projektgruppen för införande av SVF, på arbetsplatsträffar och för ett s.k. Onkologiskt råd som består av representanter för samtliga berörda verksamheter. Synpunkter på förbättringar av leverantörens analysverktyg har lämnats till leverantör. Ser landstinget redan nu om utveckling av enkäten behövs för att ge ytterligare vägledning till landstingets förbättringsarbete för patienternas upplevelse av SVF? I dagsläget upplevs det inte föreligga några trängande behov av att utveckla själva enkäten. Det är dock önskvärt att svarsfrekvensen höjs, svarsfrekvensen för Region Gotland ligger på ca 50 % (vilket även torde motsvara den genomsnittliga svarsfrekvensen i riket). 5. Erfarenheter av 2016 års arbete Har landstingets erfarenheter av implementeringen 2016 lett till förändringar i upplägget inför arbetet 2017? Om ja, på vilket sätt? Arbetet med att införa SVF för de första fem pilotdiagnoserna 2015 medförde goda erfarenheter hur man bör tänka, hur man lägger upp arbetsprocessen samt hur man kan finna olika lösningar. En stor framgångsfaktor både under 2015 och 2016 utgörs av engagerade och motiverade medarbetare där införande av SVF ses som ett tydligt patientrelaterat förbättringsarbete. 20

21 Arbetet med att införa 2016 års SVF har i princip genomförts med samma upplägg dvs. med en central projektgrupp dock med skillnaden att mer arbete krävts på grund av betydligt flera processer med större spridning och variation samt i större omfattning har behövt genomföras inom ramen för de olika processerna med stöd från projektgruppen. Det stora antalet SVF med kirurgisk inriktning har medfört en relativet stor arbetsbelastning för en liten kirurgenhet på Visby lasarett med förhållandevis få specialistläkare som handlägger alla patienter inom bröst-, kirurgi- och urologområdet. Detta har gällt både i samband med arbetet kring själva införandet då en specialistläkare kan svara för flera SVF men också på grund av ett ökande behov av tillgång till läkarbesök inom angivna tidsramar enligt SVF. De flesta av de för 2017 föreslagna SVF kommer att ha ett relativ litet antal patienter årligen. Fem av dessa kommer att i Region Gotland ha en kirurgisk ingång. Om den nationella överenskommelsen för införande av SVF 2017 kommer att se likadan ut som för 2016 dvs. att krav föreligger att det 1 november skall kunna redovisas registrerade patienter i samtliga förlopp kommer Region Gotland att behöva arbeta för att införa 2017 års förlopp redan under våren vilket kommer att medföra ytterligare stora arbetsinsatser under kort tid för kirurgen. Region Gotlands erfarenheter av implementeringen av 2016 års SVF är liksom vid införande av 2015 års SVF att det finns ett stort och återkommande behov av kommunikation och utbildning för berörda personalkategorier. I samband med de informations- och utbildningstillfällen som har hållits har det visat sig vara svårt att nå läkare, särskilt från specialistvården. 6. Ekonomi Största delen av stimulansmedlen för standardiserade vårdförlopp har använts till att förstärka specialistmottagningar med kontaktsjuksköterskor och koordinatorer som varit nödvändiga i verksamheten för att möjliggöra de uppsatta målen inom standardiserade vårdförlopp. Stimulansmedel har även använts till att utveckla en kontinuerlig uppföljning av SVF. Detta gäller såväl utvecklande av ett uppföljningsverktyg men också utveckling av själva registreringen av åtgärderna så att det senare är möjligt att få rätt statistik och tider i verktyget. Övriga insatser är förbättringsinsatser för att underlätta multidisciplinära konferenser med sjukhus i andra landsting, informationsinsatser, resor till fastlandet för att delta i olika konferenser, möten, utbildningar inom området. Utöver detta har medlen varit med att bekosta den ökning av framförallt olika typer av laboratoriekostnader som är kopplade till SVF. Samtliga stimulansmedel kommer att vara förbrukade under

22 Ytterligare förbättringsområden har identifierats som är i behov av stimulansmedel. Beslut om insatser inom dessa områden kan inte tas innan beslut om framtida tilldelade medel. 7. Inför överenskommelse 2017 Delge oss gärna synpunkter och erfarenheter som kan vara viktiga att ta med inför arbetet med 2017-års överenskommelse mellan regeringen och SKL. Tolkning av KVÅ koderna inom respektive förlopp behöver förtydligas Börja planera hur SVF skall fortsätta och ingå i ordinarie verksamhet efter 2018 Framtida utdata såväl lokalt som nationellt behöver kvalitetssäkras innan de offentliggörs. Innan uppnådda ledtider och måluppfyllelse publiceras behövs stöd och anvisningar för tolkning. Satsa på mer informationsspridning både till primärvård och specialistvård Utökad information till medborgare 22

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen 2017... 3 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017 1 Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2017 2 Innehåll Kortare väntetider i cancervården... 3 1. Uppföljning av införda vårdförlopp... 4 1.1 Införande

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 1 Innehållsförteckning: Information och förankring i verksamheten

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 31 oktober 2016 Fastställd av: Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Kortare

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Dnr RS 2015-913 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Norrbottens Läns Landsting Datum: 2016-10-31 Fastställd av: Jonas Thörnqvist, Biträdande Landstingsdirektör 1. Uppföljning av

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 161027 Version 1 1 (19) Redovisning av införandet av

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1(9) Datum Diarienummer 2017-02-14 RS160723 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 2015-08-25 2 (12) Nationell satsning på kortare väntetider

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016 Sammanfattning Standardiserade vårdförlopp, SVF, har som nationell satsning intentionen att hälso- och sjukvården i högre grad utformar vården utifrån patientens fokus. Det vill våra regionala politiker

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion Handlingsplaner för 2017 års SVF Uppsala Örebro sjukvårdsregion Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A Telefon: 018-15 19 10 E-post:

Läs mer

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården November 2016 Sammanställning av SVF - rapporter för Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen 2016-10-24 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen (VGR) deltar i den nationella satsningen, år 2015-2018, på införandet

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Från sydöstra sjukvårdsregionen Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland Redovisningarna ska vara

Läs mer

Västerbottens Läns Landsting 2015

Västerbottens Läns Landsting 2015 1 (14) Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens Läns Landsting 2015 Fastställt av: Anders Sylvan Landstingsdirektör 2 (14) Nationell

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2016-03-08 LS-LED16-0578 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Projektägare: Lisbet Gibson Datum: 2016-10-27 Diarienr: RS491/2015 lisbet.gibson@regionjh.se Projektledare: Elin Wassdahl Nilsson

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp

Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp Bröstcancer Lungcancer Lymfom Tjock- och ändtarmscancer Ledtider ur regionala kvalitetsregister 2015-11-16 Sju landsting i samverkan Regionalt cancercentrum

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 Ärendet Regionstyrelsen fattar beslut om fördelningen av regionala medel till införande av standardiserade vårdförlopp. Regeringen och

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 1 Patientrådets sammansättning Patient- och närståenderepresentanter i patientrådet ska ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående.

Läs mer

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC)

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC) 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015-05-04 HSN 1411-1527 HSN Handläggare: Gunnel Blomgren Jan Forslid Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, p 10 Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg 2015-10-23 Region Kronoberg Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg Beslutet att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården i

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården November 2015 2015-08-25 2 (9) Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Landstinget Västernorrland enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Leder satsningar på cancervård till undanträngning?

Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Leder satsningar på cancervård till undanträngning? Det kliniska perspektivet Jens Andersson, specialist i urologi Urologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom urologin

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING MARS 2015 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider... 3 Krav i överenskommelsen

Läs mer