Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016"

Transkript

1 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Projektägare: Lisbet Gibson Datum: Diarienr: RS491/2015 Projektledare: Elin Wassdahl Nilsson Region Jämtland Härjedalen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen

2 Kortare väntetider i cancervården Dnr SKL 15/06016 Redovisning sker i enlighet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kortare väntetider i cancervården En mall för landstingens handlingsplaner för införandet av 2016 års standardiserade vårdförlopp (SVF) har tidigare tagits fram av RCC i enlighet med överenskommelsen. Målet med regeringens cancersatsning och överenskommelsen med SKL är att förbättra tillgängligheten inom cancervården genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att fortsatt införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp (SVF). Enligt överenskommelsen får de landsting som senast den 1 november 2016 lämnar in en redovisning enligt denna mall, med beskrivning av hur de arbetat enligt inlämnad handlingsplan under 2016, ta del av återstående stimulansmedel 203 mkr. Av redovisningen ska det framgå att de 13 nya SVF har införts senast den 1 november Ett SVF räknas som infört när en patient med välgrundad misstanke har genomgått utredning enligt SVF och startat behandling eller avslutats på annat sätt. Vidare ska det framgå av redovisningen hur landstingen arbetat med SVF som går över landstingsgränser. Det ska också framgå i redovisningen hur landstingen har arbetat med framtagen nationell PREM-enkät. Respektive regionalt cancercentrum (RCC) samordnar arbetet med redovisningarna vilka ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november

3 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp 1.1 Nuläge För närvarande har 18 SVF fastställts och fem av dessa infördes Beskriv nuläget för de fem SVF som landstinget implementerade under 2015 och beskriv också om utredningsgången fungerar som planerat? Har det förändrade arbetssättet för dessa stabiliserats? Om inte, vilka utmaningar kvarstår? Hur har landstinget arbetat med resultatet utifrån de nationella mätpunkterna för de SVF som infördes 2015? AML: SVF har inte inneburit någon större förändring av tidigare arbetssätt och handläggning. Primärvården kontaktar hematolog i Östersund vid välgrundad misstanke om AML. Det finns sedan tidigare ett väletablerat, gott, samarbete, med regionsjukhuset i Umeå, dit patienter remitteras så snart AML har verifierats eller att det föreligger hög klinisk misstanke. I remissen till regionsjukhuset anges datum för välgrundad misstanke och start av påbörjad behandling rapporteras därmed av behandlande sjukhus. Då förloppet går mycket snabbt sedan tidigare har hematologen i Östersund hittills inte använt sig av canceröversikten i vårt vårdadministrativa system. Därför saknas uppgifter AML i diveport, där utdata presenteras. Det planeras nu för att registrera AML-patienterna i canceröversikten, vilket ger en bättre möjlighet till intern uppföljning. Huvud- och halscancer: patienter med huvud- och halscancer får sin behandling i Uppsala, Samarbetet fungerar väl, men en del rutiner behöver förbättras, vilket planeras innan årsskiftet. Den lokala processarbetsgruppen upplever att flödet fungerar allt bättre, vilket man delvis förklarar med att det nya arbetssättet har satt sig. Cancer i urinblåsan och urinvägarna: verksamheten har noterat ett ökat inflöde av remisser rörande välgrundad misstanke. Man har svårighet att utföra utredningen inom stipulerade ledtider. Brist på urolog är en delförklaring. Andra delar som orsakar förseningar är otillräcklig tillgänglighet till diagnostik (cystoscopi, DT-urinvägar och patologi). Prostatacancer: verksamheten har svårighet att hantera det ökande inflödet av remisser rörande SVF prostatacancer. Utredningsgången upplevs självklar, men läkarbrist och behov av att förändra arbetsfördelningen i verksamheten behöver lösas. Urologin har nyanställt sjuksköterskor och man avser att se över arbetsfördelningen för att frigöra tid för läkare, genom kompetensförskjutning. Matstrupe- och magsäckscancer: fungerar väl, men verksamheten upplever att kriterierna för misstanke och därmed remiss till filterfunktion är för vida. Primärvården: allt fler läkare använder sig av de särskilda SVF-remisserna. Bilddiagnostik: man kommer att se över verksamhetens bokningsrutiner, då man ser att med de SVF som implementerats 2016 behöver justeringar göras, de det inte längre är tillräckligt att utöka antalet akuttider. 3

4 Patologi och laboratoriemedicin: laboratoriemedicin har inte upplevt några svårigheter i samband med analyser för de standardiserade vårdförloppen. Inkommande prover tas om hand i den takt de kommer in. Det som kan påverka allmänt är när underhåll sker på det stora kemiinstrumentet och det rör sig om sällan analyser som inte kan köras på båda, då kan svarstid bli längre. Avläsning av bloddiffar utförs dagtid, vardagar, då kompetensen inte kan upprätthållas hos för stort antal medarbetare. Vid akut begäran kan det ibland lösas även jourtid helg. Ett nytt instrument har köpts in för att underlätta avläsning samt att det på sikt skall möjliggöra distansavläsning med hjälp av Norrlands universitetssjukhus, NUS, när det är kompetensbrist här. Validering av instrumentet pågår och uppkoppling mot NUS är inte löst ännu. Ledtidsmätning inom klinisk patologi kan numera göras med hjälp av Qlickview, statistikprogram, dock har inte fullständig validering av det som presenteras gjorts ännu. Det finns en upplevd diskrepans mellan verkligheten och vad som kommer ur systemet. En medarbetare har fått uppdraget i Västerbottens Läns Landsting att kvalitetssäkra data i Qlickview. 2. Införande av de 13 nya vårdförloppen under Införande Nedanstående tidsplan presenterades i vår handlingsplan Bröstcancer Lungcancer Primära maligna hjärntumörer Tjock- och ändtarmscancer Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Cancer utan känd primärtumör, CUP Cancer i bukspottkörteln och periampullärt, Cancer i gallblåsan eller perihilär gallgång samt Primär levercancer Äggstockscancer Maligna lymfom Myelom Maligna hudmelanom 4

5 Har landstinget infört samtliga 13 SVF? a)när började landstinget inkludera patienter i vårdförloppen? b)när infördes koordinatorfunktionen för respektive vårdförlopp? c)när infördes obokade tider för respektive SVF? d)har införandet följt handlingsplanen eller har det skett justeringar? I så fall varför och och på vilket sätt? a) Bröstcancer, lungcancer, primära maligna hjärntumörer, tjock- och ändtarmscancer, maligna lymfom, myelom samt äggstockscancer startade enligt tidsplan ovan. Cancer i bukspottkörteln och periampullärt, Cancer i gallblåsan eller perihilär gallgång samt Primär levercancer försenades till början av juni, då lokal processledare för dessa SVF var på utbildning under våren. Till följd av ansträngd bemanningssituation beträffande läkare startade Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, (AOS) och Cancer utan känd primärtumör (CUP) slutet av augusti. SVF maligna hudmelanom startade i oktober och i november beräknar vi kunna redovisa de första avslutade patienterna i detta förlopp, i vilket vi just nu har tre kvinnor och tre män under utredning. b) Verksamheterna i region Jämtland Härjedalen har valt olika lösningar för koordinatorfunktionen. I många fall i kombination med uppdraget som kontaktsjuksköterska. Röntgenavdelningen har egen koordinatorfunktion som bemannas av sekreterare. Ett diagnostiskt center för AOS och CUP har skapats, där även hematologiska SVF koordineras fram till diagnosbesked. Centret bemannas med legitimerad sjuksköterska och medicinsk sekreterare, vilka båda fungerar som koordinatorer. Vi ser nu att kombinationen kontaktsjuksköterska och koordinator inte är en optimal lösning. Kontaksjuksköterskornas arbetssituation är ansträngd och de upplever att allt för stor del av arbetstiden åtgår till administration, vilket i sin tur utgör ett hinder för utveckling av rollen som kontaktsjuksköterska. Primärvården och röntgenavdelningen erfar att det blir svårt att veta var man ska vända sig då det finns så många koordinatorer. Tre områdeschefer har i uppdrag av projektägaren att i november presentera förslag till förändrat arbetssätt, där koordinatorfunktionen renodlas och centraliseras i ökad utsträckning. c) Obokade tider finns att tillgå för endoskopiska undersökningar. I flera verksamheter har man löst tillgängligheten beträffande SVF genom att utöka antalet akuttider. Röntgenenheten som ju är en del av så många SVF avser nu att inrätta obokade tider och ser därför över sina bokningsrutiner. Under våren skapade röntgenavdelningen en lathund för att ha lättillgänglig information beträffande olika ledtider i SVF, samt typ av undersökning. Se bilaga 1 (8.1 Bilaga 1 SVF Bilddiagnostik). Diagnostiskt center har skapats för att möta behovet av annat arbetssätt när AOS och CUP skulle implementeras. Obokade tider fanns med i grundförutsättningarna och är en naturlig del i den verksamheten. d) Se 2.1 a). 5

6 2.2 Stöd till utvecklingsarbete Hur har landstinget gett stöd till verksamheternas utvecklingsarbete med a) införandet av välgrundad misstanke i primärvården? I vårt patientadministrativa system COSMIC har dynamiska, självinstruerande remisser utformats, en för varje SVF. Alla remisser finns lättåtkomliga via primärvårdens startsida att använda som underlag för de distriktsläkare som föredrar att diktera sina remisser. I vårt utdatasystem, diveport, kan statistik över antalet SVF-remisser tas fram och man kan filtrera fram vilka hälsocentraler de skickats från. Primärvårdens distriktsläkarrepresentant i projektgruppen har varit del i dialogen om SVF-remisserna i de flesta fall. Han arbetar intensivt med spridning av information till kollegorna i primärvården. b) införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? Projektgruppen har träffat processarbetsgrupperna för respektive SVF: presenterat förslag till remiss, vilket tagits fram utifrån primärvårdsversionen för varje SVF. Genomgång av canceröversikten och diveport, där utdata presenteras. Vår projektsida är under ständig utveckling, se bilaga 2 (8.2 Bilaga 2 Projektsida på Region Jämtland Härjedalens intranät) Klinisk patologi har pappersremisser med särskilda fält för SVF och tid för MDK. Vid årsskiftet påbörjas det stora arbetet med att integrera patologens IT system Sympathy med Cosmic. Arbetet med att digitalisera patologin har påbörjats dock är detta en process som precis har startat nationellt och den kommer att ta flera år innnan verksamheten är helt digitaliserad. Inköp av scannrar är på gång vilket betyder att preparatglas kan scannas in och skickas digitalt mellan Norrlands, universitetssjukhus, NUS och Region Jämtland Härjedalen, RJH. Här kommer mest troligt en snabbare väg att krävas (sjunet eller liknande) för att undvika fördröjning i bildsändningen och det kommer att tas tag i när scannrar och dess kapacitet är på plats. ExDIN är en nätverksplattform som NUS och RJH har gått med i för att kunna få hjälp av andra deltagare i nätverket när det gäller att tolka glas på distans. Idag arbetas det manuellt, semimanuellt och digitalt (bara Blekinge än så länge) genom denna plattform. Glas kan skickas och svar kan skrivas via nätverket och inscannade glas och svar (Blekinge) kan ske direkt via nätverket. För NUS (RJH) del pågår arbete kring integrationen mm med plattformen för att så småningom kunna få hjälp med granskning osv vid ex brist på tolkningsläkare osv. c) införande av koordinatorfunktion? RCC Norr genomför en utbildning (6/10 och 11/11) för alla med koordinatorfunktion och i princip alla med koordinatorfunktion i RJH deltar i den utbildningen: I COSMIC har vi skapat den sk canceröversikten. Den är ett hjälpmedel för verksamheterna att ha god översikt över sina aktuella patienter som utreds o/e vårdas enligt SVF. Den uppdateras kontinuerligt av kontaktsjuksköterska/koordinator. Detta 6

7 sker manuellt och i bakgrunden av de sökord som ska användas finns KVÅ-koderna inlagda. Med korrekt ifylld canceröversikt sker sedan rapporteringen till väntetidsdatabasen automatiskt. I diveport kan verksamheterna se samtliga SVF och där kvalitetssäkra den statistik som finns tillgänglig. Koordinatorfunktion inom klinisk patologi diskuteras men beslut är inte fattat. d) införande av obokade tider? Se 2.1 c) 2.3 Utmaningar Beskriv utmaningarna med införandet av årets SVF: a) Hur har landstinget omhändertagit de utmaningar som beskrevs i handlingsplanen? Utmaning Patologi: det är ett regionalt, men också nationellt problem att antalet patologer är allt för få. De fastslagna ledtiderna blir ibland omöjliga att leva upp till, då den faktiska tid det tar att analysera vissa prover överstiger den fastslagna ledtiden. I Region Jämtland Härjedalen drivs patologiverksamheten genom avtal med Västerbotten. Planerad åtgärd Vi har en pågående dialog med ansvarig chef med målsättning att klara de fastställda ledtiderna. Interna rutiner inom region Jämtland Härjedalen behöver samtidigt ses över och omprövas, i dialog med ansvarig chef i Umeå. Vi har nyligen initierat samrådsmöten mellan representanter från respektive SVF och patologirepresentant i Umeå. Minnesanteckning från dessa möten finns tillgängliga för alla som arbetar med SVF i vår organisation. Utvärdering oktober 2016: Interna rutiner inom patologin för RJH gällande processerna för inkommande preparat och dess hantering skall ses över. Informationsspridning till berörda angående SVF och patologin behöver bli bättre och är under utveckling. Bilddiagnostik: stor andel av aktuella SVF omfattas av bilddiagnostik, vilket kan innebära behov av såväl större som mindre justeringar och förändrat arbetssätt och planering Fortsätta med samrådsmötena (vilka avstannade pga av sjukdom under våren). Översyn av några SVF har skett inom patologin med tanke på ledtider. Qlickview används för ledtidsmätning inom den labprocessen. Enhetligt arbetssätt, där det är möjligt, för klinisk patologi inom norrlandsregionen för rätten till lika vård och behandling. Arbetsgrupp utsedd (enhetschef leder gruppen) att se över flöden och ledtider Verksamhetsutvecklare med uppdrag att bidra med värdeflödesanalyser. Överväga kompetensförskjutning? Projektledare SVF som stöd i arbetsgruppen. IT-lösningar kan behöva utvecklas. Produktions- och kapacitetsplanering? Utvärdering oktober 2016: 7

8 Arbetsgruppen har kommit igång bra och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Kompetensförskjutning har genomförts: undersköterskor sätter PVK och assisterar vid ultraljudsundersökningar. En sonograf är utbildad, vilken avlastar läkargruppen. Man planerar att medicinska sekreterare ska ta över en del arbetsuppgifter från undersköterskor, som då kan frigöra tid för röntgensjuksköterskor, vilka det råder brist på. Verksamheten påbörjar systematisk produktions- och kapacitetsplanering i slutet av oktober. MDK SVF malignt melanom: brist på dermatologer i kombination med tilltagande inflöde. SVF myelom och maligna lymfom: vakant hematologtjänst har bidragit till eftersläpningar på flera områden inom vår hematologiverksamhet. Svårighet, i varierande grad, att nå ut med information om SVF i regionen. MLU (Medicinskt Lednings Uppdrag) för varje SVF behöver se över MDK i dialog med NUS: Hur ofta beroende på aktuellt SVFs ledtider? Behövs nya rutiner? Vad behöver förberedas och av vem i region Jämtland Härjedalen respektive Norrlands Universitetssjukhus? Utvärdering oktober 2016: Diagnostiken i norra regionen är överens om att MDK behöver utvecklas och optimeras. Det krävs förståelse mellan de olika SVFprocessarbetsgrupperna. Medicinsk ledningsansvarig läkare vid vår röntgenenhet har i uppdrag att se över behov av lokaler, utrustning och kompetens för framtiden. Erfaren LEAN-coach har fått i uppdrag att genomföra fördjupad värdeflödesanalys där även produktions- och kapacitetsplanering beaktas. Utvärdering oktober 2016: Värdeflödesanalys är genomförd, men produktionsoch kapacitetsplanering återstår. Verksamheten har fortsatt brist på dermatologer. Särskild insats att uppdatera blodcancerregistret planeras Överväga kompentensförskjutning Se över rutiner Utvärdering 2016: Verksamheten har internutbildat sjuksköterskor beträffande blodcancerregistret med målet att det huvudsakligen ska skötas av sjuksköterskekompetens. Lokala rutiner och checklistor har utarbetats i samverkan med primärvård och diagnostiskt center. Man har ingått överenskommelser (skriftliga) med öron näsa hals och med kirurgkliniken. Fler arbetsgrupper är bildade, bland annat för primärvården. Arbetsgivare och samtliga professioner, samt privata vårdgivare är representerade, i varierande grad. Utforma mer, riktad information till regionens olika verksamhetsområden. Den ska belysa vad SVF innebär för verksamheten och dess medarbetare. Särskild utbildningssatsning till primärvårdens alla superanvändare i det 8

9 Lungmedicin: behov finns av att optimera samordning/logistik av nio olika aktörer krävs för ett välfungerande flöde i enlighet med fastställda ledtider. I Östersund: lungenheten, röntgenenheten, endoskopienheten och patologienheten (som även är i Umeå). I Umeå: nuklearmedicin, lungmottagningen, onkologmottagningen samt thoraxkirurgen. vårdadministrativa systemet, COSMIC, om de dynamiska SVF-remisserna. I samband med utbildningen ovan även information om vad SVF innebär för primärvården, samt demonstration av den sammanställning/lathund som tagits fram. Information om SVF i samband med fortbildningsdagar för distriktssjuksköterskor och medicinsk sekreterare i primärvården. Överväga utskick i form av vecko- eller månadsbrev till berörda chefer att ta upp i samband med APT. Berörda verksamheter rekommenderas att ha SVF som stående punkt på agendan för APT, vilket flera redan har. Utvärdering oktober 2016: Ovanstående är i princip genomfört. Projektsidan är under ständig utveckling, men vi ser att den inte besöks i den utsträckning vi skulle önska. I höst har en månadsrapport lanserats. Den innehåller nationell, regional och lokal information och sprids i alla kanaler vi har och finns tillgänglig för alla medarbetare i RJH. V 39 genomfördes en utbildning i produktions- och kapacitetsplanering som 300 medarbetare i RJH tog del av. Vår förhoppning är att när verksamheterna aktivt ska börja tillämpa kunskaperna kommer även arbetet med SVF att gynnas. Se även 5. Översyn av ledtider inom den egna enheten. Mer samarbete över verksamhetsgränser för bästa möjliga nyttjande av tillgängliga resurser, t ex röntgenavdelningen. Fortsatt dialog med aktörer vid NUS och patologen i Umeå. Eftersträva jämnare planering över året i syfte att minska risken för ökade ledtider under semestertider. Kräver samsyn över verksamhetsgränser och sannolikt ledningsbeslut. Utvärdering oktober 2016: Verksamheten efterlever de ledtider som de själva kan påverka. Hittills i år har man haft få patienter under utredning och de flesta har initialt haft avancerad sjukdom, vilket inneburit att färre av övriga aktörer har involverats. b) Har det uppstått oförutsedda utmaningar? Om ja, vilka? Hur har landstinget löst detta? En riktad genomlysning av område kirurg ögon öron, som syftar till bättre planering och därmed förbättrad tillgänglighet har genomförts. I kombination med flera chefsbyten har verksamhetsutvecklingen vid området tillfälligt tappat fart. En särskild, riktad, satsning med stödinsatser från utvecklingsavdelningen planeras komma igång vid kirurgmottagningen under hösten. Tanken är att i det arbetet använda SVF som plog genom verksamheten. 9

10 I oktober erhöll alla chefer, medicinskt ansvariga läkare och andra som arbetar med planering av verksamheterna i Region Jämtland Härjedalen en grundlig utbildning i produktions- och kapacitetsplanering, vilket även kommer att ha bäring på fortsatt utveckling av de standardiserade vårdförloppen. Röntgenenheten intensifierar sitt arbete med flöden och tillgänglighet och där står SVF högt upp på agendan. Inom kort kommer möjlighet att SVF-märka röntgenremisser, vilket förväntas underlätta enhetens planering. c) Hur har landstinget arbetat med att följa och åtgärda eventuella s.k. undanträngningseffekter? I region Jämtland Härjedalen har vi valt att använda oss av socialstyrelsens definition av begreppet undanträngning: När patienter med lägre prioritet (mindre medicinskt behov) får vård före patienter som har högre prioritet (större medicinskt behov) inträffar undanträngning. Utifrån definitionen finns inga rapporter om undanträngning. Men det finns farhågor att så kan inträffa. Till exempel att många fler än tidigare undersöks med röntgen, cystoskopi eller endoskopi inom ramen för SVF, då flera SVF uppfattas ha allt för vid tratt. Berörda områden i RJH har genomfört risk- och konsekvensanalys, som i huvudsak berör arbetsmiljörisker. I det arbetet har även bedömning av patientsäkerhet ingått. De risker som sticker ut är ur arbetsmiljösynpunkt är etiskt stress till följd av oro över att patienter som inte ingår i SVF kan komma att få vänta längre, vilket kan anses vara en patientsäkerhetsrisk. Projektgruppen kommer att ta fram ett förslag till hur undanträngningseffekt kan följas upp och mätas Antal avslutade patienter Hur många patienter har genomgått och avslutat (påbörjat behandling eller avslutat av annan anledning) SVF fram till och med senast den 31 oktober 2016? Ange redovisningsdatum här. Resultatet i tabellen är avläst och avser endast Redovisa antal uppdelat på kön. Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF. Standardiserat vårdförlopp Män Kvinnor AML 3 1 Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Huvud- och halscancer 7 7 Matstrups- och magsäckscancer

11 Prostatacancer 51 0 Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 3 1 Bröstcancer 0 74 Cancer i bukspottkörteln och periampullärt 3 0 Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång 0* 0* Cancer utan känd primärtumör, CUP 0 1 Lungcancer Maligna lymfom 9 2 Malignt melanom 0* 0* Myelom 3 3 Primär levercancer 2 1 Primära maligna hjärntumörer 1 1 Tjock- och ändtarms cancer 9 18 Äggstockscancer 0 7 * Enligt lokal processledare för SVF cancer i gallblåsa och perihilär gallgång är det relativt få fall/år, varför det inte är oväntat att vi ännu inte fått in någon remiss till det förloppet. SVF maligna hudmelanom: tre kvinnor och tre män under utredning. 2.5 Överföring av information Hur har landstinget löst frågor gällande överföring av information/data när flera landsting har ansvar för olika delar i ett enskilt SVF? I norra regionen är vi överens om att använda den nationellt framtagna rutinen: Vilka ytterligare åtgärder kommer att vidtas för att informationsöverföringen ska förbättras under 2017? Ett utbildningsmaterial ska att tas fram för primärvården, men också för den specialiserade vården i den webbaserade lärplattformen Saba Cloud. Det gör att nyanställda medarbetare enkelt kan inhämta kunskap om SVF och berörda chefer kan enkelt ta reda på om alla har tagit del. Rutinen ovan är en självklar del i materialet. 11

12 3. Information och förankring 3.1 Patienter Hur har landstinget involverat patientföreträdare i arbetet med SVF under året? Processarbetsgruppen för maligna hjärntumörer tog kontakt med anhöriga till patienter som genomgått utredning och behandling. De var delaktiga i framtagande av informationsmaterial och de fick möjlighet att ge synpunkter och förbättringsförslag beträffande vård och behandling. Ett diagnosoberoende patient- och närståenderåd har skapats i RJH och det planeras för en första träff under höstterminen. Rådet ska bestå av sex patienter/närstående enligt följande kategorier: 2 med pågående behandling, 2 efter avslutad behandling och 2 närstående. Vi annonserade under sommaren och fick intresseanmälan från 24 personer. Ansökningarna kategoriserades enligt ovan och två från varje kategori valdes genom lottdragning i styrgruppen för SVF i RJH, som i rådet representeras av en områdeschef, tillika ordförande, en läkare, en enhetschef samt en kontaktsjuksköterska. 3.2 Privata vårdgivare Hur har landstinget involverat representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF under året? Beställarenhetens chef representerar primärvården i vår styrgrupp för SVF och är därmed kanal ut till de privata vårdgivarna. 3.3 Primärvård Hur har landstinget säkerställt att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? En överskådlig lathund har skapats med utgångspunkt i primärvårdsversionen. Se bilaga 3 (8.3 Bilaga 3 Checklista standardiserade vårdförlopp Primärvården). Vårt län är stort till ytan och vi har 21 hälsocentraler. Vi lyckades inte tillskapa den processarbetsgrupp vi planerade i primärvården. I stället har vi nu knutit en distriktsläkare till projektgruppen, men särskilt uppdrag att informera kollegorna i primärvården, såväl den privata som den regiondrivna. 12

13 4. Arbete med PREM-enkäten För att ta del av stimulansmedlen ska den nationella PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC och följer strukturen för nationell patientenkät (NPE), användas under Kravet gäller för de fem SVF som har implementerats under 2015 men önskvärt är att även de patienter som ingår i de SVF som införs under 2016 utvärderas med enkäten. Resultaten ska kunna användas såväl nationellt som regionalt och för respektive landsting. 4.1 Utskick av PREM-enkät Hur har landstinget arbetat inför utskick av PREM-enkäten för de fem första vårdförloppen? Urvalsunderlag enligt, av IC Quality, definierat excel-format skapas med automatik i början av varje månad(dagarna 1-5). Därefter följer manuell uppladdning av filen. Filen innehåller alla SVF-kategorier, både 2015 och 2016 års. Efter manuell granskning rensas filen från SVFkategorier som ännu inte är aktuella för utskick av PREM-enkät. Har landstinget startat utskick av PREM enkäten även till patienter ingående i 2016 års SVF? I så fall vilka? Vi har inte startat fler än de som implementerades Användning av resultat Hur har/kommer resultaten från PREM-enkäten att användas? Region Jämtland Härjedalen fick inte något eget resultat den här första omgången. Det resultat som vi fått tillsammans med övriga landsting i norra regionen visar på att vi behöver utveckla det emotionella stödet. Följande aktiviteter är planerade: Nätverk för alla sjuksköterskor och kontaktsjuksköterskor i cancervården. Nätverket ska vara diagnosoberoende och syfta till att utveckla rollen som kontaktsjuksköterska. Fem träffar/år om två timmar. Vid minst ett tillfälle varje år ska berörda områdeschefer delta och vid ett tillfälle/år föreslås patient- o/e närståendemedverkan. Det senare för att utvecklingen av rollen bör motsvara patient- o/e närståenderepresentanternas förväntningar och synpunkter. Diagnosoberoende patient- och närståenderåd startas under hösten. En multidisciplinär processarbetsgrupp ska under tiden oktober 2016 april 2017 ta fram ett förslag till strukturerat arbetssätt för cancerrehabilitering. Processarbetsgruppen förväntas efterhöra synpunkter från representanter i patient- och närståenderådet. Ser landstinget redan nu om utveckling av enkäten behövs för att ge ytterligare vägledning till landstingets förbättringsarbete för patienternas upplevelse av SVF? Vi har i nuläget för litet underlag för att besvara frågan. 13

14 5. Erfarenheter av 2016 års arbete Har landstingets erfarenheter av implementeringen 2016 lett till förändringar i upplägget inför arbetet 2017? Om ja, på vilket sätt? Vår erfarenhet av att starta så sent som vi gjorde 2015 har påverkat även implementeringsarbetet innevarande år. Nu har vi bättre förutsättningar då vi är bättre förberedda. En införandeplan i tre steg (förberedelse, implementering och utvärdering/utveckling) förväntas bidra till mer struktur och tillsammans med ett beställningsformulär, Från remiss till utdata, till IT- avdelningen hoppas vi att fortsatt utveckling av de 18 SVF vi implementerat ska förenklas och att de nya 2017 ska upplevas mer lättarbetade av respektive verksamhet. Vi erbjuder också återkommande sittningar kring registrering i canceröversikten. Ett dokument som stöd vid registrering finns tillgängligt på vårt intranät och det finns alltid möjlighet att vända sig till vår COSMIC-support med frågor som rör SVF. En första gemensam träff för samtliga lokala processledare var planerad till oktober, men ställdes in, då allt för få anmälde sig. Det har uttrycks behov av ett nätverk för lokala processledare. Vi fångar den tråden och hoppas att det kan bli verklighet. Behovet av information om SVF kvarstår och vi arbetar ständigt med frågan. Nyss påbörjat eller planerat är: Ett utbildningsmaterial ska tas fram för primärvården, men också för den specialiserade vården i den webbaserade lärplattformen Saba Cloud. Det gör att nyanställda medarbetare enkelt kan inhämta kunskap om SVF och berörda chefer kan enkelt ta reda på om alla har tagit del. En månadsrapport med nationell, regional och lokal information publiceras 10 gånger/år från och med augusti För chefer i primärvården planeras en SVF-dag i början av december, i samarbete med RCC Norrs representant för vägen in. För enhetschefer i såväl primärvård som specialistsjukvården hålls ett kort informationstillfälle 1 gång/månad, där det finns möjlighet att delta via distansoberoende teknik. Ännu inte så välbesökt, men det kommer några varje gång och ger förhoppningsvis någon effekt. Läkarna på vårt sjukhus har staff-meeting några tillfällen/termin och i december planeras att ha SVF som tema. Länets distriktsläkare kommer att bjudas in och man kommer att kunna delta via distansoberoende teknik. Röntgenenheten kommer att särskilt ta fram SVF-statistik och börjar sannolikt i samband med att de börjar ta emot SVF-märkta remisser. 6. Ekonomi Ge en översiktlig bild av hur årets medel samt föregående års eventuellt överförda medel har använts. Vad kommer årets återstående medel att användas till och hur mycket av årets medel kommer att föras över från år 2016 till 2017? Stimulansmedlen har under året använts till projektledare för SVF i RJH, IT-lösningar, resor, uppbyggnad av diagnostiskt center och tidsbegränsad finansiering för utökning av personal. 14

15 En ansökningsblankett finns lättillgänglig för alla verksamheter som arbetar med implementering av SVF. Se bilaga 4 (8.4 Bilaga 4 Ansökan om stimulansmedel). Ansökan ska godkännas av respektive områdeschef, som lämnar den för beredning i projektgruppen. Slutligen godkänns ansökan av projektägaren, tillika hälso- och sjukvårdsdirektör. Hur stimulansmedlen har använts kommer inte att påverka utbetalning av medel men informationen är av värde inför diskussion av en ny överenskommelse för 2017 mellan regeringen och SKL. 7. Inför överenskommelse 2017 Delge oss gärna synpunkter och erfarenheter som kan vara viktiga att ta med inför arbetet med 2017-års överenskommelse mellan regeringen och SKL. Primärvårdsversionen av samtliga SVF har varit mycket värdefull i samband med skapandet av SVF-remisser. Då bilddiagnostik är en del av de flesta SVF vore det önskvärt med en röntgenversion. Det skulle underlätta om kodningsvägledningarna även finns som bilaga i varje SVFbeskrivning. För vidare spridning av information om PREM föreslås att den skriftliga patientinformationen som finns för alla SVF kompletteras med information om att man kan komma att få en enkät åtta veckor efter avslutad utredning. 8. Bilagor 8.1 Bilaga 1 SVF Bilddiagnostik Kontakta Karin Kockum, röntgenavdelningen, för uppdatering av kontaktuppgifter. Medicinsk ansvarig läkare för primärvården Hans Boberg Medicinsk ansvarig läkare för Röntgenavdelningen: Anne Hallqvist Dokumentet är en sammanställning från de nationella ledtiderna, specificerade i Cancercentrums styrdokument för respektive standardiserat vårdförlopp. Heltäckande information för standardiserade vårdförlopps återfinns här: 15

16 16

17 8.2 Bilaga 2 Projektsida på Region Jämtland Härjedalens intranät 17

18 8.3 Bilaga 3 Checklista Standardiserade vårdförlopp Primärvården 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 8.4 Bilaga 4 Ansökan om stimulansmedel Blanketten nedan används för att söka pengar för åtgärder kopplat till standardiserade vårdförlopp. Ansökan ska vara förankrad hos berörd områdeschef. Mejlas till Kontaktuppgifter Elin Wassdahl Nilsson, projektledare SVF, telefon Ärendet bereds av projektgruppen SVF. Beslut tas av styrgruppen för SVF, som godkänt blankettens utformning. Ansökan om stimulansmedel SVF Datum Utgå från aktuellt SVF, vårdprogram och riktlinjer för aktuell diagnos Utgå från patientens fokus i första hand Skriv kortfattat Sätt tydliga och relevanta mål och mått som är lätta att samla in och redovisa SVF/område Kontaktperson Telefon Vad ska stimulansmedlen användas till? Beskriv nuläget Påverkas andra SVF o/e verksamheter? Vad behöver göras? Tidsperiod Förväntade effekter? När förväntas det vara synligt? Hur ska effekterna mätas och följas upp? Vilka verksamheter påverkas av förändringen? Har ni tidigare arbetet med frågan? Kostnadsberäkning (personal, material, utrustning). Kommer kostnaden att reducera andra kostnader? Förväntas kostnader kvarstå efter ovan angiven tidsperiod? Om ja, hur ska dessa finansieras? Är värdeflödesanalys genomförd alternativ planerad? När? Hur är det dokumenterat? Är produktions- och kapacitetsplanering genomförd för aktuellt SVF? Om ja, redovisa resultat. 24

25 Har värdeflödesanalys o/e produktions- och kapacitetsplanering medfört förändrat arbetssätt, t ex kompetensförskjutning? Hur och när avser ni att redovisa att beviljade stimulansmedel bidrog till avsedd effekt? Godkännande och beslut om stimulansmedel SVF Projektgruppen Datum för godkännande Projektledare Kommentar Styrgruppen Datum för beslut Projektägare Kommentar Beslut 25

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016

Sammanfattning. Framförallt ser vi att våra förutsättningar är så mycket bättre än fjolårets! Östersund i mars 2016 Sammanfattning Standardiserade vårdförlopp, SVF, har som nationell satsning intentionen att hälso- och sjukvården i högre grad utformar vården utifrån patientens fokus. Det vill våra regionala politiker

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 01054 1(13) Datum Diarienummer 2016-09-27 RS 160019 2016-10-28 Socialdepartementet Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Landstinget Blekinge Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget Blekinge 160921 Innehållsförteckning 1. Uppföljning av tidigare införda vårdförlopp... 3 1.1 Nuläge... 3 2. Införande

Läs mer

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 16 Redovisning av Region Hallands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 RS160019 Ärendet Region Halland har beretts möjlighet att komma in med en redovisning av

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum.

Upprättare/Kontaktperson: Per Fessé tel: E-post: Dokumentnamn: Handlingsplan SVF 2017 Datum. 1(9) HANDLINGSPLAN REGION GÄVLEBORG för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2017 Handlingsplanerna ska vara Socialdepartementet

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens läns landsting Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 31 oktober 2016 Fastställd av: Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Kortare

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Jönköpings län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider i

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Norrbottens Läns Landsting Datum: 2016-10-31 Fastställd av: Jonas Thörnqvist, Biträdande Landstingsdirektör 1. Uppföljning av

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge

HANDLINGSPLAN. Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab Ärendenr: 2017/00129 Utvecklingsenheten, Avd. för Kunskapsstöd Karin Nedfors HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1(9) Datum Diarienummer 2016-03-11 RS160019-2 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter rapportering den 1 november

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Dnr RS 2015-913 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Region Östergötland Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Landstinget i Kalmar län Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 november 2016 Kortare väntetider

Läs mer

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting

HANDLINGSPLAN. standardiserade vårdförlopp Västerbottens läns landsting HANDLINGSPLAN standardiserade vårdförlopp 2016 Västerbottens läns landsting Datum: 15 mars 2016 Fastställd av: Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen och Karin Lundström (S), ordförande i

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av region Jämtland Härjedalens handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 2015-08-25 2 (12) Nationell satsning på kortare väntetider

Läs mer

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF

Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF Tillämpningar Standardiserade Vårdförlopp SVF 2017-06-16 Text i dokument Mottagningsbesök Slutenvård Patient mottagen från annat landsting Patient startat SVF inom Region Skåne Vårdåtagande, koppling i

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-29 Dnr 1603256 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Från sydöstra sjukvårdsregionen Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 Från sydöstra sjukvårdsregionen Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland Redovisningarna ska vara

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland. 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november 2016 1(9) Datum Diarienummer 2017-02-14 RS160723 Socialdepartementet Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2017 för Region Halland 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården, 2016. Regiongemensam inledning till

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd

Landstingets Pensionärsråd Landstingets Pensionärsråd 12 oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vår verksamhetsidé Vi erbjuder och utvecklar effektiv specialiserad hälso-

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2016 1 Inledning...3 1 Uppföljning av tidigare införda vårdfölopp...5 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp...5

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Införandet av standardiserade vårdförlopp i VGR SVF Skillnader i medianväntetider Standardiserat vårdförlopp Ett nationellt definierat utredningsförlopp från välgrundad misstanke om en viss cancerdiagnos

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015

Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 Verksamhetsberättelse för RCC Norrs patientråd för 2015 1 Patientrådets sammansättning Patient- och närståenderepresentanter i patientrådet ska ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående.

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen

Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Uppdrag till processledare och vårdprocessgrupper i Uppsala Örebro-regionen Struktur Processledarens uppgift är att leda gruppens arbete i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland. Mars 2017 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland Mars 2017 Innehållsförteckning Inledning... 3 Krav i överenskommelsen 2017... 3 1. Beskrivning av arbetet efter redovisningen den 1 november

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen 2016-10-24 Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp 2016 i Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen (VGR) deltar i den nationella satsningen, år 2015-2018, på införandet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015

HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN. Region Gotland 2015 Sid 1 HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN Region Gotland 2015 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Standardiserade vårdförlopp för att minska väntetider...

Läs mer

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län

HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län HANDLINGSPLAN Landstinget i Kalmar län för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Handlingsplaner för 2017 års SVF. Uppsala Örebro sjukvårdsregion Handlingsplaner för 2017 års SVF Uppsala Örebro sjukvårdsregion Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Besök: Dag Hammarskjölds väg 54 A Telefon: 018-15 19 10 E-post:

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Vårdförloppskoordinator 10 november 2015 Innehåll Inledning Repetition av SVF med fokus på registrering Genomgång av registreringsflöde i ELVIS Demo registrering

Läs mer

En jämlik cancervård i hela Halland

En jämlik cancervård i hela Halland En jämlik cancervård i hela Halland Strategiska cancerenheten Region Halland Uppdrag: En jämlik cancervård Halland satsar på cancervården för att leva upp till den nationella cancerstrategin. Den strategiska

Läs mer

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF

Dokumentationsriktlinje Standardiserat vårdförlopp för cancer, SVF Sidan 1 av 8 Innehåll Bakgrund... 1 Dokumentation... 2 Start av VP vårdåtagande... 2 Dokumentationsinformation... 3 Tabell... 5 Avslut av SVF... 7 Avsluta VP vårdåtagande... 8 Bakgrund Regeringen och Sveriges

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN - SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS HANDLINGSPLANER FÖR INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VA RDFÖRLOPP

Läs mer

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017

Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Region Gotland. Oktober 2017 1 Redovisning av införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Region Gotland Oktober 2017 2 Innehåll Kortare väntetider i cancervården... 3 1. Uppföljning av införda vårdförlopp... 4 1.1 Införande

Läs mer

Västerbottens Läns Landsting 2015

Västerbottens Läns Landsting 2015 1 (14) Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens Läns Landsting 2015 Fastställt av: Anders Sylvan Landstingsdirektör 2 (14) Nationell

Läs mer

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården

Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården Regeringsbeslut I:4 2014-09-04 S2014/6503/FS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Medel för att stödja utvecklingsarbetet inom cancervården 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Från sämst till bäst i klassen

Från sämst till bäst i klassen Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som

Läs mer

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Landstinget Västernorrland enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-04-12 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 Ärendet Regionstyrelsen fattar beslut om fördelningen av regionala medel till införande av standardiserade vårdförlopp. Regeringen och

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 161027 Version 1 1 (19) Redovisning av införandet av

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016

ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN -SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN, 2016 Mottagare: Socialdepartementet Faktaägare: Regional projektledare, RCC Syd Anna Unné Anna.unne@skane.se ÖVERGRIPANDE DEL TILL LANDSTINGENS REDOVISNING AV INFÖRANDE AV STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN

Läs mer

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg

Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg 2015-10-23 Region Kronoberg Redovisning av handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården i Region Kronoberg Beslutet att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården i

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016

HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2016-03-08 LS-LED16-0578 HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare

Läs mer

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund

Kodningsvägledning Infomedix Standardiserat vårdförlopp cancer (SVF), lathund cancer Infomedix, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2017-03-07 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori

Läs mer

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Uppföljning av Uppsala Örebro sjukvårdsregionens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården November 2016 Sammanställning av SVF - rapporter för Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Läs mer

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC)

Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting Region Gotland (RKC) 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2015-05-04 HSN 1411-1527 HSN Handläggare: Gunnel Blomgren Jan Forslid Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, p 10 Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2014 Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN STÄRKT CANCERVÅRD Regeringens diarienummer S2013/6061/FS och S2014/4439/FS

Läs mer

Nationellt digitalt nätverkssamarbete inom patologi för samnyttjande av kapacitet och kompetens. Av vården för vården

Nationellt digitalt nätverkssamarbete inom patologi för samnyttjande av kapacitet och kompetens. Av vården för vården Nationellt digitalt nätverkssamarbete inom patologi för samnyttjande av kapacitet och kompetens Av vården för vården Presentatör Kristina Landqvist Verksamhetsutvecklare med fokus på digital patologi och

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Region Gotlands handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Oktober 2015 1 Innehållsförteckning: Information och förankring i verksamheten

Läs mer

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015

REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 REGIONGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR KORTARE VÄNTETIDER I CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2015 Innefattar handlingsplaner för Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer