Ingvar Klang (M), Karlstad, ordförande Anders Nilsson (V), Nykroppa, vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingvar Klang (M), Karlstad, ordförande Anders Nilsson (V), Nykroppa, vice ordförande"

Transkript

1 Minnesanteckningar Hälso- och sjukvårdsberedningen Sekretariatet Marina Tilderlindt HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEREDNINGEN LK/ Plats Lokal: Sirius, landstingshuset, Karlstad, kl Närvarande Presidiet: Ingvar Klang (M), Karlstad, ordförande Anders Nilsson (V), Nykroppa, vice ordförande Ledamöter: Kerstin Einevik Bäckstrand (C), Säffle Naeimy Blücher Johansson (FP), Kristinehamn Pia Falk (S), Munkfors Tommy Glader (S), Charlottenberg Görel Hopman (SIV), Kristinehamn Agnes Utter (MP), Kristinehamn Ersättare: Kenneth Johannesson (S), Arvika Ann-Marie Lindström (S), Kristinehamn Anders Ljungsten (M), Forshaga I tjänsten: Marina Tilderlindt, beredningssekreterare Särskilt inbjudna: Thomas Hernes, Försvarsmedicinscentrum Lars Hennix, styrelseordförande i Mobilgruppen Ej närvarande Birgitta Gauffin (S), Karlstad, ledamot Olof Olsson (KD), Säffle, ersättare 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Föredragningslistan fastställdes. 3. Minnesanteckningarna från föregående sammanträde den 26 augusti Beredningen godkände föregående minnesanteckningar och lade dem till handlingarna. 4. Mobila sjukvårdslösningar Försvarsmakten Thomas Hernes, från Försvarsmedicincentrum i Göteborg, höll en föredragning om mobila, modulära sjukvårdslösningar utifrån Försvarsmaktens verksamhetsområde. Försvarsmedicincentrums övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, vid internationella fredsinsatser, i händelse av krig och katastrof samt under väpnad konflikt. Försvarsmedicincentrum rekryterar och utbildar sjukvårdspersonal och arbetar med att utveckla teknik, metoder och

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND Hälso- och sjukvårdsberedningen LK/ (5) taktik inom sjukvårdsområdet. Personalen utgörs av civila specialister som bl.a. läkare och sjuksköterskor, men också officerare och reservofficerare. Försvarsmakten har i viss utsträckning tillsvidareanställd personal, framförallt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men i övrigt sker rekrytering efter behov och uppdrag. Utöver den fasta personalen rekryteras specialistläkare och specialistsjuksköterskor med minst fem års arbetslivserfarenhet från olika landsting runt om i Sverige. Chefsläkare och personal i ledande funktioner handplockas. Försvarsmakten har inte haft några svårigheter att rekrytera personal eftersom många läkare och sjuksköterskor ser det som meriterande att arbeta inom Försvarsmakten. En läkare eller sjuksköterska specialiserad i traumavård får exempelvis möjlighet att behandla lika många traumapatienter en vanlig fredagkväll i Sydafrika som sjukvårdspersonalen får behandla på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under ett helt år. Verksamhet vid internationella insatser Försvarsmaktens sjukvård har, enligt Thomas H, utvecklats så att man i dag kan erbjuda en högkvalitativ vård likvärdig den landstingsdrivna sjukvården. Inför en internationell insats genomförs en nulägesanalys och när behovet är klarlagt bygger man ihop en mobil sjukvårdsinstans som motsvarar analyserat behov. En sjukvårdsinstans byggs upp på plats och utgörs av stora tält som sätts samman till en sjukvårdsenhet. Liksom på ett landstingsdrivet sjukhus finns de olika sjukvårdsavdelningarna representerade som vårdcentral, laboratorium, traumaavdelning, IVA-avdelning, sterilavdelning osv. Den medicintekniska utrustningen håller en hög nivå och det ställs samma krav på exempelvis partikelrenhet i operationssalen som på landstingsdrivna sjukhus. Eftersom Försvarsmaktens sjukvårdsinsatser utgår ifrån analyserat vårdbehov har man särskilt valt att specialisera sig på barn- och mödravård. Demografin ser annorlunda ut i de delar av världen Försvarsmakten verkar och många länder har en ung befolkning med stor andel invånare under 18 år. På grund av de demografiska förutsättningarna finns också medicinska områden man inte valt att prioritera, exempelvis geriatrik och onkologi. Thomas H menar att det skulle vara intressant att i samarbete med landstingssjukvården undersöka hur väl Försvarsmaktens sjukvård står sig i förhållande till den vårdbelastning och de behov som finns i Sverige. Utvecklingsområden Försvarsmakten samverkar i dag med olika myndigheter och organisationer och verkar tillsammans med andra nationer vid internationella insatser. I samarbete med andra länder kan det uppstå svårigheter när det handlar om vilken nations lagstiftning som ska gälla, vilket journalsystem som ska användas osv. En viktig aspekt i att utveckla samarbetet mellan olika instanser som arbetar åt samma håll, menar Thomas H, är att hitta samverkansformer för att gemensamt använda den medicintekniska utrustning som finns. Med dagens snabba medicintekniska utveckling finns en hållbarhetstid om ca fem år och eftersom utrustningen är dyr att införskaffa är det viktigt att den används på optimalt sätt. Just nu arbetar Försvarsmedicin för att försöka ersätta den militärgröna färgen på sjukhustälten med en

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND Hälso- och sjukvårdsberedningen LK/ (5) mer neutral färg. Eftersom befolkningen i många länder där Försvarsmakten verkar har en misstro och känner en rädsla inför militära institutioner är det viktigt, menar Thomas H, att hitta en lösning som inte skrämmer bort människor i behov av vård. 5. Mobila sjukvårdslösningar i praktiken Lars Hennix, styrelseordförande i Mobilgruppen, höll en föredragning om hur mobila sjukvårdslösningar kan användas i praktiken. Lars Hennix har arbetat med olika mobila lösningar och har 25 års erfarenhet från över 350 mobila projekt. Enligt Lars H är de mobila sjukvårdslösningarna uppsökande, flexibla och kostnadseffektiva. Fördelarna med mobila sjukvårdslösningar är att flyttbara enheter är lättare att merutnyttja /optimera. De är flexibla när det gäller plats, tid, funktion och innehåll, enligt Lars H. Mobila sjukvårdslösningar är patientnära eftersom man i stället för att ta patienten till sjukvården, tar sjukvården till patienten. Enligt Lars H är mobila sjukvårdslösningar även kostnadseffektiva eftersom man till fullo utnyttjar lokaler, dyrbar medicinteknik och utrustning och optimerar kapacitetsutnyttjandet i jämförelse med fasta enheter. Med lokal röntgen, ultraljud, telemedicin m.m. går det att med en mobil sjukvårdslösning också att ställa en snabbbare diagnos med hög kvalitet, menar Lars H. Detta minskar i sin tur remissbehov och patienttransporter, ger snabbare behandlingsstart, kortare sjukskrivningstid och mindre patientlidande. Områden för mobila sjukvårdslösningar Lars H gav exempel på några vårdområden som, han menar, med fördel kan utvecklas med mobila vårdlösningar: - Primärvård - Äldrevård - Skolvård - Hälsokontroller - Vaccinering - Diagnostik - Telemedicin - Specialistvård - Blodgivning - Tandvård - Dialys - Endoskopi/dagkirurgi - Företagshälsovård - Katastrofberedskap - Säsongsbelastning Mobil sjuksköterskemottagning Den enklaste varianten av en mobil sjukvårdslösning är den mobila sjuksköterskemottagningen som kan köras med vanligt B-körkort. Sjuksköterskemottagningen kan enkelt förflyttas och kan snabbt användas direkt efter parkering. Samma vårdmobil kan användas/delas av flera olika an-

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND Hälso- och sjukvårdsberedningen LK/ (5) vändare, och för olika vårdområden, kan vara i gång sju dagar i veckan och erbjuda patientnära vård på många olika platser. Mobil vårdcentral Den mobila vårdcentralen är större och mer resurskrävande eftersom man behöver personal med behörighet att köra bilen. Den mobila vårdcentralen står färdig ca 45 minuter efter parkering. Efter parkering ansluts elektricitet, telefon, data och vatten. Innehållsmässigt är den likvärdig en stationär vårdcentral med bl.a. laboratorium, undersökningsrum, väntrum och personalrum. Ytan är mindre men man kan utöka vid behov genom att docka till kompletterande enheter. Beräknade kostnader Enligt Lars H:s ekonomiska beräkningar ligger kostnaderna för en mobil sjuksköterskemottagning på ca kr/år exklusive moms vid ett 3- årsavtal. Kostnaden avser hyra inklusive service, underhåll, skatt, försäkring och årlig besiktning. I kostnaden ingår också teknisk backup och telesupport. En exakt årskostnad kan beräknas efter genomgång av utrustningsbehov samt övriga förutsättningar. Motsvarande total årskostnad för en mobil vårdcentral beräknas till 5 miljoner kronor per år. Starta projekt med mobil sjukvård För att gå vidare med mobila sjukvårdslösningar är Lars H:s rekommendation att börja med ett pilotprojekt inom ett begränsat sjukvårdsområde. För optimal användning bör man ta ställning till hur de mobila sjukvårdslösningarna kan användas på ett högkvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Det är viktigt att ha en färdig problemformulering innan man börjar leta efter lösningarna. Hindrande faktorer som visat sig i projekt som genomförts i Sverige har framförallt handlat om bristande information och marknadsföring till invånare och anställda. Det är därför viktigt, menar Lars H, att vara tydliga med varför man väljer att satsa på mobila sjukvårdslösningar och inte underskatta behovet av informationsinsatser/marknadsföring. För att på bästa sätt ta fördel av mobila sjukvårdslösningar är det också av stort värde, menar Lars H, att se över möjliga vägar till samverkan över olika geografiska och organisatoriska gränser, exempelvis se över möjligheterna att samverka mellan landsting och kommuner. 6. Övrigt Inget övrigt. 7. Mötets avslutande Ingvar Klang avslutade dagens sammanträde med att sammanfatta sina reflektioner. De mobila och modulära sjukvårdslösningarna ger nya möjligheter att leva upp till hälso- och sjukvårdsuppdraget genom att utgå ifrån de behov som finns. Mobila enheter har inte visat på en skillnad i kvalitet utan snarare tvärtom. Hälso- och sjukvårdsberedningens ledamöter har under dagen diskuterat möjliga användningsområden för mobila sjukvårdslösningar och har bl. a. lagt som förslag att en mobil sjuksköterskemottagning kan vara en aktuell lösning för de hälsokontroller som ska er-

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND Hälso- och sjukvårdsberedningen LK/ (5) bjudas till de asylsökande invånarna i länet. Ingvar K avslutade med att konstatera att han tror att det är viktigt att mobila sjukvårdslösningar inte primärt används för att ersätta redan befintliga vårdmottagningar utan snarare att de används som komplement där behov finns. Nedskrivet av: Marina Tilderlindt Beredningssekreterare

Anina Laroma (SD) - Line Holt (V) -

Anina Laroma (SD) - Line Holt (V) - Protokoll 1 (27) Landstingsfullmäktige 2015-04-21 LK/150899 Plats Sessionssalen, Bibliotekshuset, Karlstad Tid Tisdag 21 april, kl. 09.00-17.10 29 Anmälda förhinder Anmält förhinder Inkallad ersättare

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Framställan om dialog om det ytterst svåra ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen

Framställan om dialog om det ytterst svåra ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen 1(8) Regionstyrelsens ordförande 2015-05-22 Dnr RS/737/2015 Ann-Marie Johansson Tfn: 070-311 45 30 E-post: ann-marie.johansson@regionjh.se Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Civilminister

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län Ingrid Hjalmarson Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Inhyrd personal - läkarförsörjning

Inhyrd personal - läkarförsörjning Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Gunnar Tidemand, regiondirektör, Region Värmland Ulf Johansson, näringslivsdirektör, Karlstads kommun Tore Olsson, senior advicer, LiV

Gunnar Tidemand, regiondirektör, Region Värmland Ulf Johansson, näringslivsdirektör, Karlstads kommun Tore Olsson, senior advicer, LiV Sekretariatet, Administrativa staben Anders Ajaxson MINNESANTECKNINGAR DEMOKRATIBEREDNINGEN 2011-08-31 LK/110022 Plats Brage, Landstingshuset, onsdag 31 augusti kl. 09:00-11:45 Närvarande Särskilt inbjudna

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Landstingshuset, Karlstad. Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00. Centrala valkretsen. Östra valkretsen. Norra valkretsen.

Landstingshuset, Karlstad. Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00. Centrala valkretsen. Östra valkretsen. Norra valkretsen. Protokoll 1 (20) Landstingsfullmäktige Sekretariatet 2013-10-23 LK/131787 Plats Landstingshuset, Karlstad Tid Onsdagen den 23 oktober kl 09.00-16.00 76 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges sammanträdes

Läs mer

Bemanningsföretag. sjukvård. Tillsammans för en effektiv vård

Bemanningsföretag. sjukvård. Tillsammans för en effektiv vård Bemanningsföretag en viktig DEL i svensk sjukvård Tillsammans för en effektiv vård Tillsammans för en effektiv vård 3 Innehåll Inledning Inledning...3 Sammanfattning...5 Personalbristen i vården...6 Vilka

Läs mer

För personalen, för patienten!

För personalen, för patienten! För personalen, för patienten! Kristdemokraterna, Vård för Pengarna och Moderaterna i landstinget Sörmland Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017. Copyrightinformation, bilder: Bild 1, sid 11 Can

Läs mer

Telemedicin i vården. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011. Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout

Telemedicin i vården. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011. Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout Telemedicin i vården Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011 Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm tel 08 410 408

Läs mer

- i regionalt perspektiv

- i regionalt perspektiv Prehospital akutsjukvård - i regionalt perspektiv September 2004 Sammanfattning 3 1. Uppdrag... 5 2. Förutsättningar... 5 2.1 Avgränsningar... 5 2.2 Huvudfrågor... 5 2.3 Ramar och direktiv som påverkar

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lena Stengaard Administrativa enheten +46155247295 2013-10-23 HBN13-026-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden Landstingsstyrelsens

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Klinisk fysiologi är Årets vägvisare. TEMA: SAMVERKAN sid. 4 11. Nye kommunikationschefen sid. 10 11 Gruset i maskineriet ska bort sid.

Klinisk fysiologi är Årets vägvisare. TEMA: SAMVERKAN sid. 4 11. Nye kommunikationschefen sid. 10 11 Gruset i maskineriet ska bort sid. Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 2 april 2014 Klinisk fysiologi är Årets vägvisare TEMA: SAMVERKAN sid. 4 11 Nye kommunikationschefen sid. 10 11 Gruset i maskineriet ska bort sid.16 INTRYCK

Läs mer

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län Diabetes Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 Missiv - programarbete om diabetes Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 BAKGRUND Landstingsstyrelsen

Läs mer

Sjukvårdspartiet i Värmland

Sjukvårdspartiet i Värmland Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland Febr/Mars 2014 Årgång 12 Nr1 SiV Ungdoms första verksamhetsberättelse Från vänster, Linnea Utterdahl, Malin Larsson, Oscar Karlsson, Sebastian Hidén I detta

Läs mer

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD

BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD BUDGET FÖR EN RÄTTVIS VÅRD Landstingsbudget 2012 med flerårsplaner 2013-14 Investeringsbudget 2012-2016 Tilläggsbudget 2011 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Läs mer

Vårdval att flytta makten till patienterna

Vårdval att flytta makten till patienterna Vårdval att flytta makten till patienterna ann lindgren anders morin juni 008 Vårdval Produktion: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros Omslagsbild: Johnér Bildbyrå/Plattform Foto: Peter Korpi och

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vårdval Halland - Utvärderingsrapport 2007

Vårdval Halland - Utvärderingsrapport 2007 2008-06-26 Vårdval Halland - Utvärderingsrapport Gert Paulsson Ekonomihögskolan Lunds universitet 1 Förord Vårdval Halland infördes den 1 januari och innebär en omfattande reformering av närsjukvården

Läs mer

Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn

Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn Här finns Sveriges viktigaste jobb En rekryteringsprognos för välfärdssektorn Här finns Sveriges viktigaste jobb En rekryteringsprognos för välfärds sektorn Upplysningar om innehållet: Britt-Inger Kajnäs,

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Remiss - Närtrafik i Värmland

Remiss - Närtrafik i Värmland Enheten för kollektivtrafik Datum 2014-06-26 Ärendenummer RVKN2014-22 Sida 1(1) Remiss - Närtrafik i Värmland I trafikförsörjningsprogrammets övergripande kollektivtrafikstrategin anges att ett länsgemensamt

Läs mer