Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen (S) Kommuner: Arvika, Sten Fransson (S) Eda, Catarina Jansson (KD) Filipstad, Britt-Marie Wall (S) Forshaga, Bertil Hagelin (S) Grums, Frank Lassen (S) Hagfors, Åsa Johansson (S) Karlstad, Ingela Wretling (S) Karlstad, Marléne Kopparklint Lund (M) Kil, Eva Hammar (MP) Kristinehamn, Lars Johansson (S) Sunne, Gunilla Ingemyr (C) Säffle, Lisbet Westerberg (C) Torsby, Åke Gustavsson (S) Årjäng, Lotta Wignell (C) ersättare för Marléne Kopparklint Lund (M) 7-9 Ersättare I tjänsten Justering Landstinget, Agnes Utter (MP) Filipstad, Anita Johansson (M) Hagfors, Dennis Byberg (M) Kristinehamn, Linnéa Kihlström (KD) Jan Hultbäck, tf. divisionschef HHR Ingela Svensson, tf. verksamhetschef Hjälpmedelsservice Johanna Orre, nämndsekreterare sekreterare Utsågs Sten Fransson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 7 LK/ Föredragningslistans godkännande Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: Hjälpmedel som underlättar tal, läsning och skrivning 14, Inbjudningar 15 samt Administration 16. att utse Sten Fransson till ordinarie justerare.

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND Hjälpmedelsnämnden i Värmland 2 (5) 8 LK/ Budget 2012 Det åligger landstinget att fastställa budgeten för Hjälpmedelsnämnden, då denna ingår i landstingets organisation. Detta ska ske efter samråd med länets alla kommuner. Förslag till budget bör tillställas kommunerna senast under april månad varje år. Samråd skall därefter ske mellan styrelserna (kan delegeras till arbetsutskott) under maj månad. Beslut fattas sedan i landstingsfullmäktige i juni. Inför budgetåret 2011 gjorde landstinget ingen uppräkning, vilket följaktligen inte heller gjordes för Hjälpmedelsnämnden. För det kommande året (2012) finns ännu inga beslutade uppräkningar men ett preliminärt förslag i skrivande stund är en uppräkning av budgetramarna med 2,5 %. I budgeten finns enligt tidigare överenskommelse inte några kostnader för Barnhjälpmedelscentralen med, den kostnaden hanteras till fullo av landstinget. Budgeten 2011 för den del som enligt avtalet ingår i Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde beräknas till 8404 tkr. En uppräkning med 2,5 % inför 2012 skulle ge en beräknad kostnad för huvudmännen på totalt 8614 tkr fördelad på 79 % för landstinget och 21 % för kommunerna. Fördelningen mellan kommunerna görs enligt avtalet utifrån antalet innevånare 80 år och äldre. Kostnaderna för sekretariatet beräknas under 2011 uppgå till 172 tkr. En uppräkning med de beräknade 2,5 % skulle ge en beräknad kostnad för huvudmännen på 176 tkr fördelat på 1/19 per nämndledamot. att föreslå en uppräkning av kostnaderna för Hjälpmedelsnämnden inför år 2012 på 2,5 % samt att föreslå en uppräkning av kostnaderna för sekretariatet för år 2012 på 2,5 %. 9 LK/ Presentation av årsredovisning Tf. divisionschef Jan Hultbäck delade ut Hjälpmedelsnämndens årsredovisning för 2010, samt ett dokument över Hjälpmedelsnämnden mandatperioden Viktiga händelser och beslut. att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2010 samt att ingen ekonomisk reglering görs utan 2010 års utfall tas i beaktande i samband med 2011 års redovisning.

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND Hjälpmedelsnämnden i Värmland 3 (5) 10 Presentation av inköpsstatistik Tf. verksamhetschef för Hjälpmedelsservice Ingela Svensson presenterade inköpsstatistik för respektive kommun och landsting från Bland annat har man upphandlat ett nytt avtal på rullstolar som gjort att priset på dessa reducerats kraftigt. Efter ajournering för lunch återupptogs sammanträdet. 11 Presentation av styrkort för Hjälpmedelsservice Landstingsplanen innehåller övergripande mål för hela landstinget. På verksamhetsnivå mynnar dessa ut i styrkort, som tydliggör de mål verksamheten har att arbeta mot under Ingela Svensson redogjorde för styrkortet gällande Hjälpmedelsservice utifrån fyra perspektiv: medarbetare, medborgare, ekonomi och verksamhet. 12 LK/ Värmländskt resurscenter för kommunikationssvårigheter Under nämndens sammanträde den 19 november 2010 beslutades att ge verksamhetschefen för Hjälpmedelsservice uppdraget att initiera en kartläggning för personer med stora kommunikativa svårigheter som behöver alternativ och kompletterande kommunikation. Jan Hultbäck redovisade för nämnden dagens status på ärendet - man har från Hjälpmedelsservice börjat sammanställa en för uppdraget lämplig grupp personer. 13 Rapporter Det pågår inom landstinget en översyn av avgifter och högkostnadsskydd. Enligt tf. divisionschef Jan Hultbäck ser man över möjligheterna att eventuellt flytta in hjälpmedel i det totala högkostnadsskyddet. Jan Hultbäck påtalade även att frågan om nämnden som eventuell plattform för inkontinenshjälpmedel uppkommit inom MAS/MAR- gruppen (medicinskt ansvarig sjuksköterska/medicinskt ansvarig för rehabilitering). Idag finns ett bra samarbete mellan kommuner och landsting, där landstinget sköter upphandlingen av inkontinenshjälpmedel. Vice ordförande Sten Fransson (S), Arvika yrkade på att nämnden ska uppdra till arbetsutskottet att se över möjligheterna till att lyfta in frågan som ett ansvarsområde under Hjälpmedelsnämnden.

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND Hjälpmedelsnämnden i Värmland 4 (5) att uppdra till arbetsutskottet att se över möjligheterna till att lyfta in frågan som ett ansvarsområde under Hjälpmedelsnämnden. 14 Hjälpmedel som underlättar tal, läsning och skrivning Under 2010 inkom ett brev från logopedenheten i landstinget gällande hjälpmedel som underlättar tal, läsning och skrivning. Jan Hultbäck redogjorde för brevets innehåll. Då ansvarsfrågan för detta område ännu inte är klarlagt anser nämnden att det är en fråga att hantera inom division HHR. 15 Inbjudningar Ordförande Annétthe Zettergren anmälde en konferensinbjudning: - Region Halland håller nationell landstingskonferens om funktionshinder, som går av stapeln i Falkenberg maj. Sista dag för anmälan är 15 april. Ordföranden tog även upp Fritt val av hjälpmedel, ett område som regeringen fortsätter att satsa på. Idag har tre landsting infört fritt val av hjälpmedel som är ett komplement till den vanliga förskrivningen av hjälpmedel. I nämnden fanns ett intresse för fördjupad information inom området och Jan Hultbäck fick uppdraget att bjuda in föreläsare i frågan. 16 Administration Nämndens sekreterare Johanna Orre gick igenom en del praktisk information gällande nämndens administration. Efter beslut i nämnden den 19 november 2010 ska det skickas en kungörelse till samtliga kommuner inför varje nämndmöte. Detta beslut ansågs inte uppfylla den önskade nyttan och beslutet omprövades. Diskussionerna resulterade i att det är upp till varje kommun att annonsera på hemsidan inför nämndens sammanträden. Kungörelse gällande justerat protokoll kommer dock att skickas till kommunerna som vanligt. Vid protokollet Johanna Orre Nämndsekreterare

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND Hjälpmedelsnämnden i Värmland 5 (5) Justeras Annétthe Zettergren Ordförande Sten Fransson Vice ordförande