Hjälpmedelsnämnden Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälpmedelsnämnden Halland"

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas Bil A Nämnden kommer att bjuda på en enklare lunch på plats. Om det finns intresse av att få en rundvandring i de nya lokalerna på Hjälpmedelscentralen kommer en sådan att anordnas efter sammanträdet/lunchen. Anmälan till både lunch och rundvandring göres till Bertil Alhult, eller tel mobil senast tisdagen den 18 maj. 1 Justering utse Rose-Marie Henriksson (S) att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista godkänna den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Hmn (8)

2 anteckna anmälda inkomna och utgående skrivelser till protokollet. Följande skrivelser anmäls för anteckning till protokollet: justerat protokoll fört vid möte med hjälpmedelsnämndens samverkansgrupp bilaga 1 justerat protokoll från information enl. MBL bilaga 2 svar på skrivelse från Hjälpmedelsnämnden ang. översyn av de ortopedtekniska hjälpmedlens verksamhet och tillhörighet från Driftstyrelsen för Sjukhuset i Varberg och Driftstyrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Bilaga 3 och 4 Hjälpmedelsinstitutets Verksamhetsprogram 2010 Sammanställning om hjälpmedelsverksamheten i Sverige mars 2010 från Hjälpmedelsinstitutet. Bilaga 5 Landstinget Hallands Årsredovisning Information från hjälpmedelschefen och nämndsansvarig tjänsteman att notera redovisad information till protokollet få en uppföljning efter sex månader vad gäller kassationskostnader och inventeringsdifferenser information från samverkansgruppens möte information från möte med Landstingets revisorer (8)

3 förtydligande kring avvikelser gällande kassationskostnader samt inventeringsdifferenser (från sammanträdet ) Bilaga 6 och 7 5 Uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2010 Hmn , Bilaga : Presidiet har utifrån lämnat uppdrag vid presidieberedningen beslutat godkänna uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2010 överlämna uppföljningsrapport 1 (fyra månader) 2010 till Landstings- Styrelsen anmäla beslutet vid Hjälpmedelsnämndens sammanträde Protokoll från presidiemötet kommer att utsändas senare. vid sammanträde uppdra åt nämndens presidium att överlämna uppföljningsrapport 1 till Landstingsstyrelsen samt att anmäla beslutet vid nämndens sammanträde Uppföljningsrapport (fyra månader) ska vara inlämnad till Landstingskontoret Kommentarer till uppföljningsrapporten Bilaga 8 Resultaträkning OBS! Innehåller 6 flikar - resultaträkning - noter till resultaträkning - prognos - sammanställning - försäljningshjälpmedel - hyreshjälpmedel Bilaga 9 Balansräkning Bilaga 10 Avräkning hjälpmedelsbudgeten OBS! Innehåller 3 flikar - sammanställning - månadsvis avräkning (8)

4 - avräkning grundanslag Bilaga 11 Biståndsrapportering Bilaga 12 6 Hyresprisjustering under 2010 Hmn godkänna hyresprisjustering för att täcka redovisade ökad kostnader under 2010 uppdra åt ekonomifunktionen att utarbeta en prisindexmodell inför budgetarbetet 2011 Uppföljningsrapport 1(fyra månader) 2010 visar ett resultat på ca 3,4 mnkr. I allt väsentligt beror detta på att varukostnaderna ökat mer än beräknat, bl.a. beroende på ett nytecknat avtal i december 2009 avseende manuella rullstolar. Därför finns behov av en justering av hyrespriserna för att täcka dessa ökade kostnader under För att minimera oförutsedda hyresprisökningar i framtiden föreslås att en prisindexmodell utarbetas inför 2011 års budgetarbete. 7 Budgetmässigt ansvar för syn- och hörseltekniska hjälpmedel Hmn tillfråga Närsjukvårdsstyrelsen om att gemensamt initiera en utredning av de syn- och hörseltekniska hjälpmedlens verksamhet och tillhörighet. Landstingsfullmäktige har beslutat godkänna ändringar i hjälpmedelsnämndens reglemente. I underlaget inför fullmäktiges beslut pekas på att hjälpmedelsnämndens ansvar bl.a. inte omfattar syn- och hörseltekniska hjälpmedel. Hjälpmedelsnämndens ansvar bör utvecklas mot ett övergripande ansvar för alla produktområden. Detta för att ha en bättre (8)

5 överblick av hjälpmedelsområdet i stort och därmed möjlighet att kunna styra fördelningen av budgetmedel utifrån förändrade behov i befolkningen. 8 Fritidshjälpmedel för barn och ungdomar upp till 20 år Hmn Bilaga godkänna anskaffande av redovisade fritidshjälpmedel till en beräknad kostnad på 220 Tkr att en redovisning över utnyttjandet sommaren 2010 ska lämnas vid nämndens sammanträde i november förklara denna paragraf omedelbart justerad Habiliteringen har uttryckt önskemål om att Hjälpmedelscentralen tillhandahåller ett begränsat utbud av hjälpmedel för uthyrning/utlåning till barn och ungdomar upp till 20 år. De produkter som föreslås tillhandahålles är 2 st. tandemcyklar, 1 parcykel, 2 st. rullstolscyklar samt 2 st. rullstolar lämpliga för bad och terräng. Sammanlagd anskaffningskostnad beräknas till 220 Tkr. Härtill kommer kostnader för rekonditionering efter användning, interna transporter m.m. Kostnad för hjälp med transport vid uthyrning/utlåning tillkommer. Skrivelse från hjälpmedelschef Anna Kinch Bilaga 13 9 Teknik för äldre Halland 2010 Hmn, Bilaga pröva behovet av förstärkning motsvarande 0,5 hjälpmedelskonsulent i samband med budgetarbetet inför (8)

6 För att klara det utökade uppdraget som det innebär att omhänderta de goda resultaten från projektet Teknik för äldre 1 i den löpande verksamhet inom hjälpmedelscentralen bedöms ett behov av utökning av hjälpmedelskonsulent motsvarande halvtidstjänstgöring fr.o.m Beräknad kostnad på årsbasis är 250 tkr. Dessutom kan tillkomma ytterligare resursbehov för transporter av material och utrustning. Vid sammanträdet kommer Lars-Gunnar Petersson att lämna information om pågående arbete inom ramen för Teknik för äldre Halland Skrivelse från hjälpmedelschef Anna Kinch Bilaga Projektet Teknik för äldre 2 Hmn, Bilaga uttala sitt stora intresse för att Halland blir ett av de områden som kan medverka även i detta utvecklingsprogram och att om det blir aktuellt erbjuda sig att stå för projektsamordning i syfte att informera och skapa intresse för projektet inbjuda berörda aktörer Inom den primärkommunala sektorn såsom kommunledningar, företrädare för socialnämnder/hemvårdsnämnder motsv. jämte förvaltningar samt företrädare för de kommunala bostadsbolagen till ett informationsmöte. Regeringen har beslutat att bevilja Hjälpmedelsinstitutet 22 Milj. kronor till projektet Teknik för äldre 2. Erfarenheterna från utvecklingsprogrammet Teknik för äldre som avslutades 2009 visar att dagens bostadsbestånd behöver förändras för att bättre tillgodose de boendes möjligheter till vardagliga aktiviteter i hemmet och i närmiljön. Tillgängliga bostäder och bra teknikstöd kan bidra till höjd livskvalitet för både äldre över 80 år och deras anhöriga och med stor sannolikhet minska belastningen på kommunernas hemtjänst. Regeringens satsning på det nya utvecklingsprogrammet Teknik för äldre 2 syftar till att stödja samverkansprojekt med konkreta lösningar på tillgänglighetsförbättrande åtgärder, teknikstöd och tjänsteutbud. Underhandsinformation har sänts ut till förvaltningschefer för kommunernas socialhemvårdsförvaltningar och chefstjänstemän för de kommunala bostadsbolagen i länet (8)

7 Information från Hjälpmedelsinstitutet Bilaga Utredning om förutsättningar för införande av friare val av hjälpmedel i Halland Hmn, Bilaga Ordförandens förslag: utreda förutsättningarna för införande av friare val av hjälpmedel i Halland uppdra åt nämndsansvarig tjänsteman att till Hjälpmedelsnämndens sammanträde i september utarbeta en projektplan som beskriver arbetet med att ta fram förutsättningar för och en modell för införande av ett friare val av hjälpmedel i Halland inkluderande en kostnadsuppskattning av utredningsuppdraget samt att redovisa en riskanalys enligt landstingets projektstyrningsmodell uppdra åt Utvecklingsgruppen att vara styrgrupp under arbetet med att utarbeta projektplanen Vice ordföranden ställer sig inte bakom ordförandens förslag, utan anser att hjälpmedelsnämnden först måste ta del av erfarenheterna från den nationella försöksverksamheten Fritt val för att därefter vid ett kommande sammanträde med Hjälpmedelsnämnden ta ställning till ordförandens förslag. Erfarenheterna från de tre landsting som deltagit i försöksverksamheten av Regeringens uppdrag om Fritt val av hjälpmedel är positiva. Systemet innebär att brukarna får större möjlighet om man så önskar och med stöd och råd av förskrivarna att påverka val och inköp av förskrivna hjälpmedel. Systemet är ett komplement till den ordinarie verksamheten med försörjning av hjälpmedel från hjälpmedelscentralerna och innebär inga försämringar för brukarna utan endast en ökad möjlighet att påverka valet av det hjälpmedel man fått förskrivet. Utifrån Hjälpmedelsnämndens engagemang inom utvecklingsområdet Teknik för äldre 1 (projektet Bra produkter ) och de övriga valfrihetsreformer som genomförts i Halland kan det vara lämpligt att utreda förutsättningarna för ett införande av ett system med friare val av hjälpmedel i Halland. Genom ovan beskrivan försöksverksamheter finns stora möjligheter att dra nytta av (8)

8 erfarenheterna från dessa och på så sätt kunna komma fram till ett förslag till modell anpassad efter Hallands förutsättningar. Vid sammanträdet kommer projektledare Siv Zetreus från Landstinget Kronoberg att informera om erfarenheterna om försöksverksamheten och införandet av Fritt val i Kronoberg. Skrivelse från nämndsansvarig tjänsteman Bilaga Uthyrning av hjälpmedel till personer, icke hallänningar, som är behov av ett tillfälligt lån ( sommarprislista ) Hmn Bilaga fastställa särskild prislista för tillfälligt lån till icke-hallänningar av särskilt utvalda hjälpmedel enligt redovisat förslag förklara denna paragraf omedelbart justerad Behov finns av att fastställa en särskild prislista för tillfälligt lån av vissa hjälpmedel (ej försäljningshjälpmedel) till icke-hallänningar. Utlåningen ska utgå från rutinen för tillfälligt lån, vilket innebär att hjälpmedlen måste förskrivas av en behörig förskrivare i länet eller hemlänet. Debiteringen ska ske till hemlänet eller brukaren. Skrivelse från hjälpmedelschef Anna Kinch Bilaga (8)

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Förutsättningar för försöksverksamhet

Förutsättningar för försöksverksamhet Person lig hjälpmedelsbudget Förutsättningar för försöksverksamhet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Huvudförfattare: Ulla-Britt Blomquist, Lotta Bergman Medförfattare: Peter Hernfalk, Manólis Nymark, Rikard

Läs mer

4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium

4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium 4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar att notera redovisad information

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 13 november 2014 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret februari 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 6 februari 2 Meddelande IVO - Beslut om ändring av Balders hus ansökan Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande 2014 Fördjupad analys av sjukvårdsbehov,

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2014-2015 Avsägelse av uppdrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer