Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène Runkvist-Karlsson, Hagfors Birgitta Westlund, Karlstad Svante Persson, Kristinehamn Inger Hjerpe, Arvika Kjell Karlsson, Torsby, tjg ersättare Lars Olsson, Munkfors Lars-Ove Karlsson, Forshaga Övriga deltagande Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Utses att justera Justeringens plats o tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-9 Bengt Epperlein Ordförande... Bengt-Olov Persson Justerande Thomas Backelin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Värmlands läns kalkningsförbund direktion 11 april 2014 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kalkningsförbundets kansli Underskrift... Bengt Epperlein

2 1 Mötets öppnade Ordf. Bengt-Olov Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Val av justerare Att justera protokollet valdes Thomas Backelin

3 3 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 Årsredovisning för 2013 har upprättats och ett förslag till verksamhetsberättelse har skrivits. Handlingar i ärendet Presidiets protokoll Presidiets protokoll Presidiets protokoll Direktionens beslut Direktionen godkänner årsredovisningen. Årsredovisningen läggs som bilaga i protokollet. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning, samt därefter till kommunfullmäktige i medlemskommunerna för beslut om ansvarsfrihet och fastställelse. Noteringar: Bokslut och verksamhetsberättelse presenterades av tidigare förvaltningschefen Ingrid Tidemalm. Värmlands Läns Kalkningsförbunds verksamhetsår 2013 kännetecknades av god ekonomisk hushållning. Det har inneburit att tidigare underskott har balanserats och även att ett överskott uppkommit. Det överskottet har i enlighet med balanskravet för bl.a. kommunalförbund, reserverats för Planerat men ej genomfört arbete avseende doserarövervakning. Ingrid Tidemalm redogjorde också för den överprövning som en av anbudsgivarna till upphandlingen av kalkspridning gjorde. Utslaget blev att överprövningen ogillades samt att det visade på att upphandlingen gått rätt till i fråga om vem som väljer spridningssätt. Det är uppdragsgivaren som väljer. Doserarna hade gett mindre än planerat. En stor orsak till det var den torra försommaren och sommaren. 2 nya doserare togs i drift under hösten Doseraren i Svartån samt den som byttes ut i Höksjöälven. Jämförelsen mellan 2012 och 2013 års bokslut visade på en minskning i statliga medel. Orsaken till det var en minskad kostnad för inköp av kalk som blev resultatet av den upphandling av spridning som gjordes 2013.

4 Forts. 3 Direktionens beslut Direktionen godkänner årsredovisningen. Årsredovisningen läggs som bilaga i protokollet. Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning, samt därefter till kommunfullmäktige i medlemskommunerna för beslut om ansvarsfrihet och fstaställelse.

5 4 Förslag till budget för 2015, samt plan för 2016 och Tonnage enligt plan: ton Totalt beräknad kostnad: 24,0 mkr Varav statsbidrag 22,3 mkr Egeninsats: 1,7 mkr Kostnader: Kalkspridning: 22,5 mkr Omkostnader: Förbundskansli: 1,3 mkr Externa tjänster: 0,2 mkr Summa omkostnader: 1,5 mkr 2016 Tonnage enligt plan: ton Totalt beräknad kostnad: 25,7 mkr Varav statsbidrag 23,9 mkr Egeninsats: 1,8 mkr Kostnader: Kalkspridning: 22,8 mkr Omkostnader: Förbundskansli: 1,3 mkr Externa tjänster: 0,1 mkr Summa omkostnader: 1,4 mkr 2017 Tonnage enligt plan: ton Totalt beräknad kostnad: 24,0 mkr Varav statsbidrag 22,3 mkr Egeninsats: 1,7 mkr Kostnader: Kalkspridning: 22,8 mkr Omkostnader: Förbundskansli: 1,3 mkr Externa tjänster: 0,1 mkr Summa omkostnader: 1,4 mkr

6 4 forts. Förslaget bygger på tonnage mm ur ansökan om statsbidrag oktober Underlaget för att beräkna tonnage och kostnader för flera år framåt är osäkert. Priserna för kalkspridning påverkas i hög grad av oljepriserna. Handlingar i ärendet Presidiets protokoll Direktionens beslut Direktionen fastställer föreslagen budget för år 2015, samt plan för de två följande åren.

7 5 Avgift till Kalkningsförbundet 2015 Avgiften beräknas på 2013 års priser med uppräkning enligt entreprenadindex T92SÅE2, vilket är gängse i detta sammanhang. Årets index var 0%. Eventuella förändringar i årsavgiften härrör sig till förändringar i tonnage Tonnage har hämtats ur länsstyrelsens ansökan till Havs.- och vattenmyndigheten Under år 2015 finns det planer på att byta ut någon eller några doserare. Detta om nödvändiga beslut tas och medel ställs till vårt förfogande. Arbetet kan komma igång med planering redan under 2014 Respektive kommun har fått ett kommuniceringsbrev med antal ton samt avgift. Handlingar i ärendet Presidiets protokoll Förvaltningschef Bengt Epperlein meddelade att Arvika kommun inkommit med skrivelse. Myndighetsstabens bedömning var att samma summa som tidigare år ca kr beräknades kunna avsättas även till år Verksamhetsplan med budget för år 2015 kommer dock att fastställas först i december Kristinehamns kommun hade via mail från Pär Anesäter påpekat att det i kommuniceringen till Kristinehamn stått 2014 men antagit att det skulle vara I övrigt inga synpunkter. Hagfors ville ajournera för konsultation. Ordförande frågade om så kunde ske och direktionen biföll Hagfors begäran. När mötet åter öppnades så meddelade Hagfors att de ställde sig bakom förslaget.

8 Forts. 5 Direktionens beslut Direktionen fastställer följande avgifter för på 2014: Kostnad per kommun förslag ton total kostnad statsbidrag egeninsats Arvika kr kr kr Filipstad kr kr kr Hagfors kr kr kr Karlstad kr kr kr Kil kr kr kr Kristinehamn kr kr kr Munkfors kr kr kr Storfors kr kr kr Sunne kr kr kr Säffle kr kr kr Torsby kr kr kr

9 6 Timtaxa för kansliets arbete Timtaxan föreslås bli oförändrat 768 kr för arbete som utförs utanför det som anses vara inom förvaltningschefstjänsten. Handlingar i ärendet Presidiets protokoll Direktionens beslut Direktionen fastställer timtaxan för kansliets arbete till att vara oförändrat 768 kr från och med 1 april 2014.

10 7 Avtalsfrågor Info gavs om Doserartillsyns- samt vattenprovtagningsavtalet med anledning av förlängning av dessa avtal. Samt de vattenprovtagningsavtal som finns med andra utförare. När det gäller punkt 3 i presidieprotokollet, Larmsystem så informerade Ingrid Tidemalm kring händelseförloppet för upphandlingen av larmsystemet. P.g.a. av konkurs så kom hela processen att hamna i ett svårbemästrat läge, vilket fört med sig att support samt fortsättningen av uppgraderingen av doserare inte färdigställts. En ev. ny upphandling kan komma att bli nödvändig för att få ett fungerande övervakningssytem. Information om avtal Ett nytt elavtal har slutits med Karlstads Energi. Det är ett 3-årigt avtal och priset är 37:50/kWh. Det under 2013 upphandlade avtalet med SMA Mineral löper på under 2014 och optionen om att förlänga avtalet även 2015 kommer troligtvis att utnyttjas. Handlingar i ärendet Presidiets protokoll punkt 1-3. Direktionens beslut Direktionen fastställer förslagen enligt punkterna 1-3 i presidiets protokoll från punkt 1-3.

11 8 Övriga ärenden Munkfors ställde frågan om det fanns med i planeringen att göra en kalkplan för Laxöringsbäcken. Bengt Epperlein tog till sig frågan och vidarebefordrade frågan till Länsstyrelsen. (Besked kom efter mötets avslutande att medel finns för detta ändamål. Planen skulle ha gjorts redan 2012 men då fanns ingen kompetent konsult som kunde åta sig uppdraget p.g.a. för mycket arbete. En ny direktupphandling kommer att påbörjas under försommaren 2014) Kalkningsförbundets nya hemsida visades. Den har också anammat den nya tidens medie Facebook och Blogginlägg. Ambitionen är att på ett lätt sätt göra kalkningsfrågan mer transparent och tillgänglig för den vanlige människan. Förvaltningschefen Bengt Epperlein informerade om sin önskan om att tillsammans med representanten för resp. kommun besöka kommunerna för att därmed ge ansvarig förvaltning för kalkningsfågor på kommunerna en möjlighet att veta vem som handhar dessa frågor mer direkt i detta samarbetsförbund som Värmlands Läns Kalkningsförbund är. Ambitionen är att göra detta under maj månad eller åtminstone innan semestrarna.

12 9 Mötets avslutande Ordförande Bengt-Olov Persson tackade samtliga närvarande och avslutade mötet med orden: Vi skiljs som vänner även denna gång

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnd 2014-10-13. Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15.

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnd 2014-10-13. Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15. Överförmyndarnämnd 2014-10-13 Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15 ande Ersättare - ej tjänstgörande Ingemar Andersson (C) Gösta Alness (M) Douglas Adolfsson (S) Björn

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:45 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer