Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet"

Transkript

1 Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet

2 Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll till bättre livsmedelshygien och nöjdare kunder. Konsumenterna kan glädja sig åt säkrare mat på krogen. Tillsammans skapar vi en bättre matmiljö i Perstorp. Det är enligt lag ditt ansvar som företagare att ta fram ett egenkontrollprogram. Vad är egenkontroll? Egenkontroll betyder att du har ett ansvar för en god planering och kontroll av livsmedelshygienen i ditt företag. Målet är att alla livsmedel ska vara säkra att äta och ha rätt märkning och sammansättning. För att egenkontrollen ska fungera på ett bra sätt krävs att ditt företag har tagit fram rutiner som beskriver hur ni arbetar med hanteringen av livsmedel från inköp till servering. Företaget ska bygga upp ett system med rutiner och kontroller som ser till att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls. Som ansvarig för verksamheten ska du göra ett skriftligt egenkontrollprogram som sedan ska godkännas av plan- och miljökontoret. Vem måste ha ett egenkontrollprogram? Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras yrkesmässigt måste enligt livsmedelslagstiftningen ha egenkontroll. Det gäller alltså för dig som är grossist, har restaurang, pizzeria, livsmedelsbutik, bageri, korvkiosk eller liknande. Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsyn 1990:10, 2 Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet i vilken livsmedel hanteras är skyldig att utöva egentillsyn som är anpassad efter verksamhetens omfattning och art. Syftet med egentillsynen skall vara både att förebygga hälsorisker och att säkerställa redligheten. Egentillsynen skall i fråga om livsmedelshygienen så långt det är möjligt ansluta till de principer som anges i 1 b. Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet i vilken livsmedel hanteras är vidare skyldig - att efter uppmaning från tillsynsmyndigheten komma in med förslag till program för egentillsynen (kontrollprogram), - att följa fastställt kontrollprogram och - att dokumentera sådana resultat i egentillsynen som följer av provtagning, mätning, registrering, avläsning eller annan kontroll. (SLVFS 1996:15). 2

3 Vad ska ingå i egenkontrollprogrammet? För att kunna ha en effektiv egenkontroll i ditt företag måste ni ha infört ett antal grundläggande rutiner. De ger en god överblick av verksamheten och förebygger hälsorisker. När ni tar fram rutinerna ska ni samtidigt göra en enkel riskbedömning. Tänk igenom riskerna i de steg som är kritiska ur livsmedelshygienisk synpunkt. Läs mer om tankesättet bakom en riskbedömning på sid 7. Rutinerna ska vara skriftliga. Till varje rutin ska det finnas en åtgärdsjournal. Där skriver ni ner eventuella avvikelser från rutinerna och vad ni har gjort för att avhjälpa problemet. För att bli godkända vid en inspektion räcker det alltså inte att dokumentera en avvikelse i åtgärdsjournalen ni måste också ha rättat till felet. Det är viktigt att också skriva in datum för händelserna i åtgärdsjournalen. Nedan följer två påhittade exempel med åtgärder och tider: Exempel 1 Avvikelse: Förorening från skadedjur (upptäcktes 12/1-05). Åtgärd: Varan kasserades (12/1-05) och saneringsfirma kontaktades (12/1-05). Saneringsfirman var här (13/1-05). Exempel 2 Avvikelse: Dåliga resultat vid rengöringskontroll med tryckplattor (upptäcktes 16/2-05). Åtgärd: Har sett över rengöringsmetoder, hur ofta vi städar samt val av rengöringsmedel (16/2-05). Bytt rengöringsmedel (21/2-05). Nya städrutiner införda (från och med 24/2-05). Ny provtagning (2/3-05). 3

4 Rutiner Inled ditt egenkontrollprogram med företagsinformation och verksamhetsbeskrivning. Skriv därefter ner de grundläggande rutinerna. Dessa rutiner gäller för alla branscher. Företagsinformation Företagets namn, organisationsnummer, postadress och besöksadress. Verksamhetens storlek och organisation. Antal anställda. Ansvariga för egenkontrollprogrammet. Verksamhetsbeskrivning Gör en beskrivning av verksamheten där produktionens storlek, mängd, sortiment samt beskrivning av varje hanteringssteg ingår. Placera in de olika hanteringsstegen i ett flödesschema, från inköp till servering. Flödesschemat används för att kartlägga känsliga och kritiska steg i hanteringskedjan. Ett exempel på flödesschema för ett storhushåll hittar du här: Inköp/mottagning Lagring (kyl -/frys-/torrförvaring) Uppackning Upptining Beredning Tillagning (värmebehandling) Nedkylning Återupphettning Varmhållning Servering Hämta gärna inspiration från bilden på sidan som visar kritiska moment ur livsmedelshygienisk synpunkt. 4

5 1. Rutiner för utbildning Alla personer som hanterar livsmedel måste ha tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Därför krävs regelbunden utbildning av personalen i livsmedelshygien och personalhygien. En plan och skriftliga rutiner för utbildning, handledning och instruktioner krävs. Dessutom ska all utbildning dokumenteras. 2. Rutiner för personalhygien Skriftliga rutiner ska finnas för personalhygien. Skriv ner vilka krav som ställs på arbetskläder samt vilka regler som gäller för handtvätt, rökning och bärande av smycken. Notera också vilka rutiner som gäller vid sjukdom eller risk för smitta. 3. Rutiner för rengöring Ett skriftligt rengöringsprogram ska finnas för hela verksamheten som beskriver vad som ska rengöras, på vilket sätt och hur ofta. I programmet framgår också hur ofta och på vilket sätt rengöringen kontrollerats, t ex med bedömning av hur städningen genomförts eller provtagning med tryckplattor. 4. Rutiner för underhåll av inredning och utrustning En skriftlig plan för underhåll av lokal, inredning och utrustning ska finnas. Där ska framgå att företaget t ex en gång per år ska se över vad som behöver renoveras och åtgärdas. Mätinstrument, t ex termometrar, ska kalibreras regelbundet. En tids- och åtgärdsjournal är nödvändig. I den skriver du ner de problem i lokalerna du har upptäckt, vad du tänker göra åt dem och när detta ska ske. 5. Rutiner för ankomstkontroll Skriftlig rutin ska finnas för kontroll av inkommande varor. I detta ingår att se till att specifikationerna är uppfyllda och att emballaget är rent och oskadat. Temperatur på kyl- och frysvaror samt varm mat ska kontrolleras vid ankomsten. Kontrollen ska dokumenteras, liksom hur ni hanterat eventuella fel och brister. 5

6 1. Rutiner för temperaturkontroll Skriftliga rutiner ska finnas för att säkerställa att upptining, varmhållning, nedkylning och återupphettning samt kyl- och frysförvaring sker på ett korrekt sätt. Diskmaskinens disk- och sköljtemperatur ska kontrolleras. I rutinen ska det stå vilka kontroller som ingår, på vilket sätt samt hur ofta de utförs. Kontrollen ska dokumenteras, liksom hur ni hanterat eventuella fel och brister. 2. Rutiner för skadedjur Ni behöver en skriftlig rutin, dels för att förebygga att skadedjur kommer in i era lokaler, dels för hur ni hanterar ett sådant problem. Skadedjursbekämpning kan innebära att ni skriver avtal med någon saneringsfirma. Det ska framgå av avtalet om det gäller som förebyggande eller vid behov. Avtalet ska ingå i egenkontrollprogrammet. 3. Rutiner för förpackningsmaterial Skriftlig rutin över vilka förpackningsmaterial som används vid förvaring eller paketering av livsmedel ska finnas. Felaktig användning kan innebära att livsmedlet förorenas genom att materialet släpper ifrån sig kemikalier. Var därför noga med att dokumentera vilka typer av material som används på företaget och var de är inköpta. Kontrollen ska dokumenteras, liksom hur ni hanterat eventuella fel och brister. 4. Rutiner för märkning och sammansättning Skriftlig rutin ska finnas för att garantera att förpackade livsmedel är korrekt märkta (varubeteckning, ingredienser, hållbarhet, förvaringsanvisning mm). Rutin behövs också för att garantera korrekt information om ursprunget och sammansättning av de maträtter eller produkter som serveras eller säljs i manuell disk. 5. Rutiner för spårbarhet Vid hantering av råvaror, tillsatser och färdiga produkter samt förpackningsmaterial ska information finnas om tillverkare och leverantör. Rutinen gäller egenproducerade rätter, inköpta omförpackade livsmedel samt manuell försäljning över disk (nötkött, charkprodukter, fiskprodukter mm). 6. Rutiner för avfallshantering Ni ska dokumentera hur avfall omhändertas, förvaras och forslas bort. 6

7 7. Rutiner för återkallande av produkter och hantering av kundreklamationer Skriftliga rutiner ska finnas om hur felaktiga produkter ska stoppas efter försäljning till kunden. Dessutom måste ni dokumentera hur kundklagomål på hygien och redlighet hanteras. 8. Rutiner för provtagning (verifiering/tester) Skriftlig rutin ska finnas för att följa upp resultaten av egenkontrollen. Kontrollera också att de verktyg, t ex termometrar, du använder i din egenkontroll fungerar. Det ska också finnas en skriftlig rutin för prov-tagning av livsmedel, eget vatten, egenproducerad is samt kontroll av rengöring med tryckplattor. Analysresultat från provtagning ska dokumenteras. 9. Rutiner för internrevision Alla moment i egenkontrollprogrammet måste ses över regelbundet. Det är nu du gör en översyn av hela kontrollsystemet och granskar hur det stämmer överens med din verksamhet. Gör detta minst en gång per år. Egenkontrollprogrammet ska också revideras vid ändringar i verksamheten. Gör en riskbedömning För att vara helt säker på att den mat du serverar eller säljer inte är farlig att äta måste du kartlägga riskerna i hanteringen från inköp till servering. Dra nytta av de rutiner som du redan tagit fram och infört när du ska belysa riskerna i din verksamhet. Detta kallas att göra en riskbedömning. 1. Använd det flödesschema du tagit fram i verksamhetsbeskrivningen, sid Där går du i varje hanteringssteg igenom om det finns några hälsofaror. 3. Ta reda på i vilka moment som risker kan inträffa som leder till att livsmedlen blir farliga att äta, eller får felaktig märkning och sammansättning. 4. Gör en värdering av riskerna. Ställ dig frågan: Kan konsumenten bli sjuk av maten om hanteringen inte är under kontroll? 7

8 5. Tänk igenom på vilka sätt man kan förebygga och kontrollera dessa riskfyllda steg. 6. Gå igenom de kritiska eller känsliga momenten i hanteringskedjan och bestäm var gränsen går för när åtgärder ska ske. 7. För varje gränspunkt ska du också bestämma hur ni hanterar felaktigheterna. Exempel Ett känsligt moment i hanteringskedjan är varmhållning (punkt 2, risk-moment). Om maten håller för låg temperatur finns risk att matgästerna blir sjuka (punkt 3, riskbedömning). Hur ser du till att maten håller rätt temperatur när den varmhålls (punkt 4, förebyggande arbete)? Mat ska hållas varm i minst 60 graders värme. Vad gör du om temperaturen bara är 55 grader? Vad gör du vid 45 grader? Vid 55 grader kanske det räcker att skruva upp värmen, medan du vid 45 grader förmodligen måste kasta maten (punkt 5 och 6, gränspunkt). Hur skriver jag mitt eget egenkontrollprogram? Gör ditt egenkontrollprogram så här: 1. Se till att du har fungerande rutiner. 2. Sätt ihop ditt egenkontrollprogram. Lämna in ett skriftligt förslag. I detta ingår företagsinformation (se sid 4), verksamhetsbeskrivning med flödesschema (se sid 4) samt en beskrivning av hur ni har infört och tillämpar de grundläggande rutinerna (se sid 5-7) i ert företag. 3. Komplettera med material som gäller för just din bransch. Du kan använda miljöförvaltningens branschspecifika material: Förslag till egenkontrollprogram. 4. Du måste kunna visa upp hur ni följer egenkontrollprogrammet. Dokumentera hur ni följer era rutiner genom att fylla i blanketter eller på annat sätt skriftligt redovisa resultaten. Förvara era dokument på ett enkelt och överskådligt sätt, t ex i en pärm. När plan- och miljökontoret kommer på inspektion måste du kunna visa dels ert egen- kontrollprogram, dels dokumentationen. 8

9 För att hjälpa dig i ditt arbete har plan- och miljökontoret gjort ett förslag till egenkontroll för olika branscher inom livsmedelsområdet. Plan- och miljökontoret har också tagit fram en mall för åtgärdsjournal, samt blanketter för bland annat temperaturkontroll. Om du vill använda detta material kan du ringa eller gå in på under miljöfrågor. Vad gör jag med mitt egenkontrollprogram? Ditt förslag till egenkontrollprogram ska godkännas av plan- och miljökontoret. Skicka programmet till: Plan- och miljökontoret Att: Annika Svitzer Perstorp Plan- och miljökontoret granskar ditt förslag och begär kompletteringar om så behövs. När ett godtagbart förslag har presenterats kommer miljönämnden att fastställa egenkontrollprogrammet för din verksamhet. Lagstiftning Enligt svensk livsmedelslagstiftning måste du utöva tillsyn över din verksamhet (egenkontrollprogram). Syftet med egenkontrollen är både att förebygga hälsorisker och att säkerställa redlighet. Följer ni inte lagen riskerar ni att föreläggas med vite. Efter att Sverige gick med i EU kom nya krav på egenkontrollen. I den svenska livsmedelslagstiftningen gäller numera att egenkontroll ska baseras på principerna i HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, eller riskanalys och kritiska styrpunkter). 9

10 Vill du veta mer? Plan- och miljökontoret i Perstorp Livsmedelstillsyn, telefon Besök gärna vår hemsida: Här hittar du mer information om egenkontroll och ett antal blanketter som du kan ladda ner och använda. Livsmedelsverket Telefon till Statens livsmedelsverk (SLV), Livsmedelsverkets hemsida: Branschorganisation Ta gärna kontakt med din branschorganisation för att få mer information om egenkontroll. Lagtexter Livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och föreskrifter hittar du på Livsmedelsverkets hemsida, 10

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ändrad 2008-09-30. Generellt kan man säga att rutinerna ska svara på frågeställningarna: Varför? När? Var? Hur? Och av vem?

Ändrad 2008-09-30. Generellt kan man säga att rutinerna ska svara på frågeställningarna: Varför? När? Var? Hur? Och av vem? Vad ska egenkontrollprogrammet innehålla? Ändrad 2008-09-30 Alla livsmedelsanläggningar ska bedriva egenkontroll. Systemet för egenkontroll ska redovisas för bygg- och miljöförvaltningen i samband med

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

EGENTILLSYN. - stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram

EGENTILLSYN. - stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram EGENTILLSYN - stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram Egentillsyn innebär idag kunskap och ansvar för alla verksamhetsutövare inom livsmedelsbranschen. Genom att ta fram ett egenkontrollprogram

Läs mer

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Livsmedel Information från miljöavdelningen Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55

Läs mer

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning för användaren...4 Vad är en branschriktlinje?... 4 Syftet med branschriktlinjen... 4 Varför använda branschriktlinjen?... 4

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Egentillsyn ger trygghet och kvalitet

Egentillsyn ger trygghet och kvalitet Egentillsyn ger trygghet och kvalitet 1 Desinfektion av arbetsredskap. Mat ska vara säker. Övervakning med hjälp av temperaturmätning. Ordförklaringar: Codex Alimentarius: Internationellt regelverk för

Läs mer

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad livsmedels, förädling, packeri, lager, parti- och provisionshandel. LIVSMEDELSSÄKERHET SPÅRBARHET

Läs mer

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer framtagna av Branschorganisationen Sveriges

Läs mer

EGENKONTROLL MED FAROANALYS

EGENKONTROLL MED FAROANALYS EGENKONTROLL MED FAROANALYS OCH KRITISKA STYRPUNKTER guide för genomförandet av egenkontroll i små livsmedelsföretag Författat av Maria Söderlund, Miljö och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå universitet,

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM?

HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM? 1 HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM? Ett egenkontrollprogram ska vara en beskrivning över hur man ska sköta och kontrollera sin livsmedelsverksamhet. Med hjälp av egenkontrollprogrammet ska företagaren

Läs mer

Säker mat och måltider för äldre i Stockholms stads äldreomsorg

Säker mat och måltider för äldre i Stockholms stads äldreomsorg Säker mat och måltider för äldre i Stockholms stads äldreomsorg Irina Dichenkova Självständigt arbete, Magisterprogrammet för livsmedelstillsyn, 15 hp Institutionen för Livsmedelsvetenskap Publikation

Läs mer

Egenkontroll ger trygghet och kvalitet

Egenkontroll ger trygghet och kvalitet Egenkontroll ger trygghet och kvalitet 1 Desinfektion av arbetsredskap. Mat ska vara säker. Övervakning med hjälp av temperaturmätning. Ordförklaringar: Codex Alimentarius: Internationellt regelverk för

Läs mer

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL PERSONAL GÄSTER Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL HUR VAR DET NU IGEN? Du kanske redan känner till vilka regler som gäller för dig som säljer

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

Upplaga 1, 2012-06-13

Upplaga 1, 2012-06-13 Upplaga 1, 2012-06-13 1. Inledning 3 2. Lagar och aktörer 3 Miljöenheten 3 Miljöbalken 3 Livsmedelslagen 4 Andra förvaltningar inom Sjöbo kommun 4 Aktörer utanför kommunen 5 3. Praktisk tillämpning (tillfälligt

Läs mer

En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi

En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi i lf grhwbbrc< cwqeutffmx SÄKER MAT I IDROTTSRÖRELSEN En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi Kopiera gärna delar av eller hela häftet; du kan också skriva ut dem från www.r.f.se

Läs mer

Verktyg. för mat och måltider

Verktyg. för mat och måltider Verktyg för mat och måltider ÄLDREFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTAKTUPPGIFTER KOSTPOLICY, inklusive bilaga: Riktlinjer från SLV 1. LAGSTIFTNING, inklusive bilaga 6 2. SÄKER MAT, inklusive checklistor

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Tillfällig hantering av livsmedel

Tillfällig hantering av livsmedel Tillfällig hantering av livsmedel Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Uppdaterad juli 2012) Sommar i Arboga och Kungsör innebär både Karnevaler och Medeltidsdagar

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

I det fall motsvarande kunskaper saknas planeras utbildning.

I det fall motsvarande kunskaper saknas planeras utbildning. 9. RUTIN FÖR UTBILDNING All personal ska ha tillräckliga kunskaper inom sitt arbetsområde. Ansvarig chef eller arbetsledare ansvarar för att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper. I det fall tillräckliga

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Säkra sport- och viktminskningsprodukter. konsument. Svensk Egenvårds branschriktlinjer för egenkontroll och faroanalys, enligt EG 852/2004

Säkra sport- och viktminskningsprodukter. konsument. Svensk Egenvårds branschriktlinjer för egenkontroll och faroanalys, enligt EG 852/2004 Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument Svensk Egenvårds branschriktlinjer för egenkontroll och faroanalys, enligt EG 852/2004 2015 Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer