Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet"

Transkript

1 Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet

2 Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll till bättre livsmedelshygien och nöjdare kunder. Konsumenterna kan glädja sig åt säkrare mat på krogen och i butiken. Tillsammans skapar vi en bättre matmiljö i Malmö. Det är enligt lag ditt ansvar som företagare att ta fram ett fungerande system för egenkontroll som är anpassat efter din verksamhet. Det är också en förutsättning för att få ett godkännande av din verksamhet enligt de nya hygienförordningar som numera gäller inom hela EU. Vad är egenkontroll? Egenkontroll betyder att du ansvarar för god planering och kontroll av livsmedelshygienen i ditt företag. Målet är att alla livsmedel ska vara säkra att äta och ha rätt märkning och sammansättning. För att egenkontrollen ska fungera på ett bra sätt, krävs att du har tagit fram rutiner som beskriver hur ni arbetar med hanteringen av livsmedel i ditt företag från inköp till servering/försäljning. Företaget ska bygga upp ett system med rutiner och kontroller, grundade på principerna i HACCP (se faktaruta nedan). Som ansvarig för verksamheten ska du ta fram ett system för egenkontroll som är anpassat efter din verksamhets omfattning och art. Du måste också ta fram de rutiner för dokumentation som behövs. Vem måste ha ett system för egenkontroll? Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras yrkesmässigt måste enligt livsmedelslagstiftningen ha egenkontroll. Det gäller alltså för dig som har restaurang, café, pizzeria, livsmedelsbutik, bageri, korvkiosk, grossistverksamhet eller liknande. Vad ska ingå i ett system för egenkontroll? För att kunna ha en effektiv egenkontroll måste ni ha infört ett antal grundläggande rutiner i företaget. De ger en god överblick av verksamheten och förebygger hälsorisker. När ni tar fram rutinerna ska ni samtidigt göra en faroanalys för att bedöma riskerna i er verksamhet. Tänk igenom vilka faror som kan finnas i varje hanteringssteg samt om dessa faror kan innebära en hälsorisk för konsumenten. Läs mer om tankesättet bakom en faroanalys på sid 7. I ditt system för egenkontroll ska det också finnas en åtgärdsjournal. Där skriver ni ner eventuella avvikelser från rutinerna och vad ni har gjort för att avhjälpa problemet. För att bli godkända vid en kontroll räcker det alltså inte att dokumentera en avvikelse i åtgärdsjournalen ni måste också ha rättat till felet eller ha bestämt datum för åtgärd. Det är viktigt att också skriva in datum för händelserna i åtgärdsjournalen. Nedan följer två påhittade exempel med åtgärder och tider: Egenkontrollen ska baseras på god hygienpraxis (GHP) samt HACCP GHP: God hygienpraxis - de grundförutsättningar som krävs för att kunna producera säkra livsmedel. HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points (faroanalys och kritiska styrpunkter) Ett system som identifierar, bedömer och kontrollerar faror som är viktiga för livsmedelssäkerhet (fritt översatt från Codex Alimentarius). Kritisk styrpunkt: En funktion (hantering eller process) vid vilken en styrande åtgärd kan tillämpas och är nödvändig för att förebygga eller undanröja en livsmedelsburen fara eller reducera den till en acceptabel nivå. Kritisk gräns: Skiljer acceptabelt från oacceptabelt, till exempel en lägsta temperatur. Exempel 1 Avvikelse: Förorening från skadedjur (upptäcktes 12/1-06). Åtgärd: Varan kasserades (12/1-06) och saneringsfirma kontaktades (13/1-06). Saneringsfirman var här (17/1-06). Exempel 2 Avvikelse: Dåliga resultat vid rengöringskontroll med tryckplattor (upptäcktes 16/2-06). Åtgärd: Har sett över rengöringsmetoder, hur ofta vi städar samt val av rengöringsmedel (16/2-06). Bytt rengöringsmedel (21/2-06). Nya städrutiner införda (från och med 24/2-06).

3 Grundläggande rutiner I systemet för egenkontroll ska företagsinformation, beskrivning av verksamhet och grundläggande rutiner ingå. Dessa rutiner gäller för alla branscher. Företagsinformation Företagets namn, organisationsnummer, postadress och besöksadress. Verksamhetens storlek och organisation. Antal anställda. Ansvariga för egenkontrollen. Verksamhetsbeskrivning Gör en beskrivning av verksamheten där produktionens storlek, mängd, sortiment samt beskrivning av varje hanteringssteg ingår. Placera in de olika hanteringsstegen i ett flödesschema, från inköp till servering/försäljning. Flödesschemat används för att kartlägga känsliga och kritiska steg i hanteringskedjan. På vår hemsida hittar du exempel på hur ett flödesschema kan se ut. Exempel på hanteringssteg som kan ingå i ett storhushåll: Inköp/mottagning Lagring (frysförvaring /kylförvaring/torrförvaring) Uppackning Upptining Beredning Tillagning (värmebehandling) Nedkylning Återupphettning Varmhållning Servering Hämta gärna inspiration från bilden på sid 10 som visar kritiska moment ur livsmedelshygienisk synpunkt Rutiner för utbildning Alla personer som hanterar livsmedel måste ha tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Kunskapen ska vara anpassad till den verksamhet som bedrivs. Därför krävs regelbunden utbildning av personalen i livsmedelshygien och personalhygien. En plan för utbildning, handledning och instruktioner är nödvändig. Dessutom ska all utbildning dokumenteras. Rutiner för personalhygien Tydliga arbetsinstruktioner bör vara framtagna, där krav på arbetskläder, regler för handtvätt, rökning och bärande av smycken framgår. Notera också vilka rutiner som gäller vid sjukdom eller risk för smitta. Rutiner för rengöring En rutin för rengöring ska finnas för hela verksamheten som beskriver vad som ska rengöras, på vilket sätt och hur ofta. Rutinen ska även omfatta hur ofta och på vilket sätt rengöringen kontrolleras, t ex med bedömning av hur städningen genomförts eller provtagning med tryckplattor samt hur kontroll av rengöring dokumenteras. Rutiner för underhåll av inredning och utrustning En plan för underhåll av lokal, inredning och utrustning ska finnas. Företaget kan t ex en gång per år se över vad som behöver renoveras och åtgärdas. Mätinstrumenten ska kalibreras regelbundet. En tids- och åtgärdsjournal kan underlätta planering och uppföljning. I den skriver du ner de problem i lokalerna du har upptäckt, vad du tänker göra åt dem och när detta ska ske. Rutiner för mottagningskontroll Rutin ska finnas för kontroll av inkommande varor. I kontrollen ingår att se till att specifikationerna är uppfyllda och att emballaget är rent och oskadat. Temperaturen på kyl- och frysvaror samt varm mat ska kontrolleras vid mottagningen. Kontrollen ska dokumenteras, liksom hur ni hanterat eventuella fel och brister.

4 6 7 8 Rutiner för temperaturkontroll Rutiner ska finnas för att säkerställa att upptining, varmhållning, nedkylning och återupphettning samt kyl- och frysförvaring sker på ett korrekt sätt. Diskmaskinens disk- och sköljtemperatur ska kontrolleras. I rutinen ska det stå vilka kontroller som ingår, på vilket sätt de utförs samt hur ofta de utförs. Kontrollen ska dokumenteras, liksom hur ni hanterat eventuella fel och brister. Rutiner för skadedjur Ni behöver en rutin, dels för att förebygga att skadedjur kommer in i era lokaler, dels för hur ni hanterar ett sådant problem. Skadedjursbekämpning kan innebära att ni skriver avtal med någon saneringsfirma. Det ska framgå av avtalet om det gäller som förebyggande eller vid behov. Avtalet ska ingå i företagets system för egenkontroll. Rutiner för förpackningsmaterial Rutin över vilka förpackningsmaterial som används vid förvaring eller paketering av livsmedel ska finnas. Felaktig användning kan innebära att livsmedlet förorenas genom att materialet släpper ifrån sig kemikalier. Var därför noga med att kontrollera vilka typer av material som används på företaget och var de är inköpta. Rutiner för hur eventuella fel och brister hanteras bör finnas Rutiner för återkallande av produkter och hantering av kundreklamationer Rutiner ska finnas om hur felaktiga produkter ska stoppas efter försäljning till kunden. Dessutom måste det finnas rutiner för hur kundklagomål på hygien och redlighet hanteras. Rutiner för provtagning (verifiering/tester) Rutin ska finnas för att följa upp resultaten av egenkontrollen. Kontrollera också att de termometrar du använder fungerar, genom kalibrering. Det ska också finnas en rutin för provtagning av livsmedel, det vatten som används vid livsmedelshanteringen, egenproducerad is samt kontroll av rengöring med tryckplattor. Analysresultat från provtagning ska dokumenteras. Rutiner för internrevision Alla moment i egenkontrollen måste ses över regelbundet. Det är nu du gör en översyn av hela kontrollsystemet och granskar hur det stämmer överens med din verksamhet. Gör detta minst en gång per år utöver de vanliga verifieringsinsatserna (som granskning av journaler och analysresultat). Systemet för egenkontrollen ska också revideras vid ändringar i verksamheten. 9 Rutiner för märkning och sammansättning Rutin ska finnas för att garantera att förpackade livsmedel är korrekt märkta (varubeteckning, ingredienser, hållbarhet, förvaringsanvisning mm). Rutin behövs också för att garantera korrekt information om ursprunget och sammansättning av de maträtter eller produkter som serveras eller säljs i manuell disk Gör en faroanalys Rutiner för spårbarhet Vid hantering av råvaror, tillsatser och färdiga produkter samt förpackningsmaterial ska information finnas om tillverkare och leverantör. Rutinen gäller egenproducerade rätter, inköpta omförpackade livsmedel samt manuell försäljning över disk (nötkött, charkprodukter, fiskprodukter mm). Rutiner för avfallshantering Ni ska ha rutiner för hur avfall omhändertas, förvaras och forslas bort. För att vara helt säker på att den mat du serverar eller säljer inte är farlig att äta måste du kartlägga riskerna i hanteringen från inköp till servering/försäljning. Dra nytta av de rutiner som du redan tagit fram och infört, när du ska belysa riskerna i din verksamhet. Detta kallas att göra en faroanalys. Gör analyser både för hanteringsstegen i din verksamhet och för råvarorna. 1 Använd det flödesschema du tagit fram i verksamhetsbeskrivningen, sid 4. Gör en värdering av farorna och de risker de medför.

5 2 3 Tänk igenom på vilka sätt man kan hantera farorna och förebygga riskerna. Ställ dig frågan: vid vilka hanteringssteg riskerar konsumenten att bli sjuk av maten om hanteringen inte är under kontroll (bestäm kritiska styrpunkter)? 1 Hur gör jag ett system för egenkontroll? Se till att ha fungerande rutiner och tillräcklig utbildning i livsmedelshygien och egenkontroll Gå igenom de riskfyllda momenten i de olika hanteringsstegen och bestäm gränsvärden för när åtgärder ska ske (d v s bestäm kritiska gränsvärden). För varje kritiskt punkt ska du också bestämma hur övervakningen av detta moment ska ske. Bestäm också vad ni ska göra (korrigerande åtgärder) om gränsvärdena överskrids (avvikelse). Verifiera (kontrollera) att systemet fungerar med tester och utvärderingar som används utöver den systematiska övervakningen (t ex mikrobiell provtagning, kalibrering av mätinstrument, se rutin för provtagning/verifiering). Upprätta rutiner för att dokumentera utförda mätningar, kontroller och tester. Exempel Om maten håller för låg eller för hög temperatur finns risk att matgästerna blir sjuka på grund av bakterier (punkt 1: faroanalys med hjälp av flödesschemat). Ett känsligt moment i hanteringskedjan är varmhållning (punkt 3: kritisk styrpunkt). Hur ser du till att maten håller rätt temperatur när den varmhålls (punkt 2: förebyggande åtgärder)? Mat bör hållas varm vid minst +60 grader C. Hur gör du för att kontrollera att temperaturen ej sjunker under +60 grader (punkt 5: övervakning av kritisk punkt genom temperaturkontroller)? Vad gör du om temperaturen bara är +55 grader? Vad gör du vid +45 grader? Vid +55 grader kanske det räcker med att skruva upp värmen, medan du vid +45 grader förmodligen måste slänga maten (punkt 4 och 5: kritiskt gränsvärde och korrigerande åtgärd) Sätt ihop ditt system för egenkontroll. Ta gärna hjälp av det material du hittar på webben: Här hittar du bland annat exempel på rutinbeskrivningar och flödesschema, mallar för journalblad, avvikelserapporter, faroanalys och för sammanställning av kritiska styrpunkter. Har du inte tillgång till Internet kan du också beställa materialet via telefon Gå igenom systemet för egenkontroll med din personal och försäkra dig om att alla förstår vad rutiner och kontroller innebär. Skaffa en pärm med register för faroanalysen, för de olika rutinerna samt för journalblad och avvikelserapporter. Ditt system för egenkontroll ska finnas tillgängligt vid kontroller från miljöförvaltningen. LAGSTIFTNING Enligt svensk livsmedelslagstiftning måste du utöva kontroll över din verksamhet (egenkontroll). Syftet med egenkontrollen är både att förebygga hälsorisker och att säkerställa redlighet. Följer ni inte lagen riskerar ni att föreläggas med vite. Efter att Sverige gick med i EU kom nya krav på egenkontrollen. I förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien, Artikel 5 Faroanalys och kritiska styrpunkter, p.1 står det: Livsmedelsföretagare ska inrätta, genomföra, upprätthålla ett eller flera permanenta förfaranden grundade på HACCP-principerna.

6 Från inköp servering Frysförvaring ( 18 C) Uppackning Beredning Lagring Inköp/Mottagning Kylförvaring (+8 C) Torrförvaring Upptining i kylskåp (+8 C) Kött Fisk Kyckling Beredning Grönsaker Inom 4 timmar Nedkylning Tillagning (>72 C) Återupphettning Varmhållning (>60 C) Servering Illustration: Dave Borg

7 Vill du veta mer? Miljöförvaltningen i Malmö Avdelningen för livsmedelskontroll, telefon Besök gärna vår webbplats: Här hittar du mer information om egenkontroll och annat material som du kan ladda ner och använda. Livsmedelsverket Telefon till Statens livsmedelsverk (SLV), Livsmedelsverkets hemsida: Branschorganisation Ta gärna kontakt med din branschorganisation för att få mer information om egenkontroll. Lagtexter Livsmedelslagen, livsmedelsförordningen och föreskrifter hittar du på Livsmedelsverkets hemsida, Du kan också kontakta miljöförvaltningen om du har frågor. Miljöförvaltningen Bergsgatan 17, Malmö Telefon: Malmö juni Omslagsbild: Korrapong thai restaurang, foto Anders Ekström. Produktion: Grey Malmö.

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ändrad 2008-09-30. Generellt kan man säga att rutinerna ska svara på frågeställningarna: Varför? När? Var? Hur? Och av vem?

Ändrad 2008-09-30. Generellt kan man säga att rutinerna ska svara på frågeställningarna: Varför? När? Var? Hur? Och av vem? Vad ska egenkontrollprogrammet innehålla? Ändrad 2008-09-30 Alla livsmedelsanläggningar ska bedriva egenkontroll. Systemet för egenkontroll ska redovisas för bygg- och miljöförvaltningen i samband med

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

Egentillsyn ger trygghet och kvalitet

Egentillsyn ger trygghet och kvalitet Egentillsyn ger trygghet och kvalitet 1 Desinfektion av arbetsredskap. Mat ska vara säker. Övervakning med hjälp av temperaturmätning. Ordförklaringar: Codex Alimentarius: Internationellt regelverk för

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Egenkontroll ger trygghet och kvalitet

Egenkontroll ger trygghet och kvalitet Egenkontroll ger trygghet och kvalitet 1 Desinfektion av arbetsredskap. Mat ska vara säker. Övervakning med hjälp av temperaturmätning. Ordförklaringar: Codex Alimentarius: Internationellt regelverk för

Läs mer

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer framtagna av Branschorganisationen Sveriges

Läs mer

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln

Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning för användaren...4 Vad är en branschriktlinje?... 4 Syftet med branschriktlinjen... 4 Varför använda branschriktlinjen?... 4

Läs mer

EGENTILLSYN. - stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram

EGENTILLSYN. - stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram EGENTILLSYN - stöd vid upprättandet av ett egenkontrollprogram Egentillsyn innebär idag kunskap och ansvar för alla verksamhetsutövare inom livsmedelsbranschen. Genom att ta fram ett egenkontrollprogram

Läs mer

EGENKONTROLL MED FAROANALYS

EGENKONTROLL MED FAROANALYS EGENKONTROLL MED FAROANALYS OCH KRITISKA STYRPUNKTER guide för genomförandet av egenkontroll i små livsmedelsföretag Författat av Maria Söderlund, Miljö och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå universitet,

Läs mer

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad livsmedels, förädling, packeri, lager, parti- och provisionshandel. LIVSMEDELSSÄKERHET SPÅRBARHET

Läs mer

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Livsmedel Information från miljöavdelningen Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55

Läs mer

Säker mat och måltider för äldre i Stockholms stads äldreomsorg

Säker mat och måltider för äldre i Stockholms stads äldreomsorg Säker mat och måltider för äldre i Stockholms stads äldreomsorg Irina Dichenkova Självständigt arbete, Magisterprogrammet för livsmedelstillsyn, 15 hp Institutionen för Livsmedelsvetenskap Publikation

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Verktyg. för mat och måltider

Verktyg. för mat och måltider Verktyg för mat och måltider ÄLDREFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTAKTUPPGIFTER KOSTPOLICY, inklusive bilaga: Riktlinjer från SLV 1. LAGSTIFTNING, inklusive bilaga 6 2. SÄKER MAT, inklusive checklistor

Läs mer

Säkra sport- och viktminskningsprodukter. konsument. Svensk Egenvårds branschriktlinjer för egenkontroll och faroanalys, enligt EG 852/2004

Säkra sport- och viktminskningsprodukter. konsument. Svensk Egenvårds branschriktlinjer för egenkontroll och faroanalys, enligt EG 852/2004 Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument Svensk Egenvårds branschriktlinjer för egenkontroll och faroanalys, enligt EG 852/2004 2015 Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument

Läs mer

En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi

En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi i lf grhwbbrc< cwqeutffmx SÄKER MAT I IDROTTSRÖRELSEN En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi Kopiera gärna delar av eller hela häftet; du kan också skriva ut dem från www.r.f.se

Läs mer

Tillfällig hantering av livsmedel

Tillfällig hantering av livsmedel Tillfällig hantering av livsmedel Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Uppdaterad juli 2012) Sommar i Arboga och Kungsör innebär både Karnevaler och Medeltidsdagar

Läs mer

I det fall motsvarande kunskaper saknas planeras utbildning.

I det fall motsvarande kunskaper saknas planeras utbildning. 9. RUTIN FÖR UTBILDNING All personal ska ha tillräckliga kunskaper inom sitt arbetsområde. Ansvarig chef eller arbetsledare ansvarar för att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper. I det fall tillräckliga

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Anvisningar till rapportering av livsmedelskontrollen 2016 För lokala kontrollmyndigheter och Livsmedelsverket

Anvisningar till rapportering av livsmedelskontrollen 2016 För lokala kontrollmyndigheter och Livsmedelsverket Anvisningar till rapportering av livsmedelskontrollen 2016 För lokala kontrollmyndigheter och Livsmedelsverket Fastställd: 2015-05-07 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Bakgrund... 4 3 Information till läsare

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg FJ Ä RD E up pl ag an Mat för äldre Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg 1 Mat for aldre ver4.indd 1 2012-12-04 13.17 Äldreförvaltningen Stockholm stad 2012 Citat får göras ur Mat

Läs mer

Upplaga 1, 2012-06-13

Upplaga 1, 2012-06-13 Upplaga 1, 2012-06-13 1. Inledning 3 2. Lagar och aktörer 3 Miljöenheten 3 Miljöbalken 3 Livsmedelslagen 4 Andra förvaltningar inom Sjöbo kommun 4 Aktörer utanför kommunen 5 3. Praktisk tillämpning (tillfälligt

Läs mer

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL PERSONAL GÄSTER Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL HUR VAR DET NU IGEN? Du kanske redan känner till vilka regler som gäller för dig som säljer

Läs mer

Guidestart. Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete

Guidestart. Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete 1:a versionen mars 2009 Guidestart Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete Innehåll INLEDNING 3 VEM VÄNDER SIG

Läs mer

Kvalitetssäkring av foder på gården Inköpta foderråvaror

Kvalitetssäkring av foder på gården Inköpta foderråvaror Kvalitetssäkring av foder på gården Inköpta foderråvaror Maj 2007 Innehåll Inköpta foderråvaror 1 Kvalitetssäkring av inköpta foderråvaror 3 Inledning 3 Egen kvalitetssäkring -- sammanfattning 3 Från mjölkproducent

Läs mer