Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus"

Transkript

1 Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus INNEHÅLL CHECKLISTA FÖR LÄKARE VID DÖDSFALL...1 CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNST OCH HEMSJUKVÅRD...2 JOUR - KVÄLLAR OCH HELGER...2 SÄKERHET...2 VEM KONSTATERAR DÖDSFALL?...2 ANAMNES OCH BESIKTNING AV KROPPEN...2 KONTAKT MED POLISEN...3 KONTAKT MED SOCIALTJÄNSTEN...4 DÖDFÖRKLARING...4 DÖDSBEVIS...4 SUICID...5 FÖRVÄNTAT DÖDSFALL I HEMMET, VÅRDBOENDET...5 OKLARA FALL/SITUATIONER...5 ANHÖRIGA...5 IDENTIFIERING OCH ID-MÄRKNING...6 DEN AVLIDNES ÄGODELAR OCH HEM...6 HÄMTNING AV AVLIDNA - BEGRAVNINGSBYRÅ...6 DÖDSORSAKSINTYG...6 JOURNALSKRIVNING...7 HEMBESÖKSVÄSKA...7 CHECKLISTA FÖR LÄKARE VID DÖDSFALL Identifiera patienten Händelseförlopp, anamnes Sjukvårdskontakter, läkemedel, implantat? Undersök platsen Undersök kroppen Adress/dödsplats Datum och tid för dödsfallet Skall polis kontaktas? Brott? Suicid? Missbruk? Helt oväntat dödsfall? Tfn o Rör i så fall inget o Rättsmedicinsk obduktion? o Lämna dödsbevis till polisen som tar hand om resten Nycklar, värdesaker, tas av och om hand innan transport. Fäst ID-band med patientens namn och personnummer på höger handled Namn/adress/telefon till anhöriga. Se till att anhöriga får information Lämna informationsblad När någon avlidit Fyll i blanketter, lägg dem i kuvert som ska följa med patienten till bårhuset. o Journalblad för dödsfall utanför sjukvårdsinrättning o Bårhusremiss, extern o Obduktionsremiss (om det skall göras) När vill anhöriga ha transport? Beställ transport (AISAB ) från eget boende till: o Bårhuset i Södertälje (tfn fax ingen obduktion o Patologen Huddinge sjukhus ( ) om obduktion 1

2 Dödsbevis skrivs samma dag på vårdcentralen. Lämnas till sekr som sänder det samma dag till Skatteverkets inläsningscentral, FE 2004, Malmö. Skriv journal Dödsorsaksintyg Skriv själv eller kom överens med behandlande läkare (PAL) om vem som ska skriva dödorsaksintyget, skicka då kopia av dödsbevis och journal till PAL CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNST OCH HEMSJUKVÅRD Oväntat dödsfall ring 112 Väntat dödsfall dagtid vardagar : Ring vårdcentralen som meddelar ansvarig distriktsläkare, som åker hem och konstaterar dödsfallet. JOUR - KVÄLLAR OCH HELGER Vårdcentralen har jouransvar inklusive att bedöma vårdintyg och dödsfall. Distriktsläkare som har behörighet och har beredskap skall göra bedömningen. En sköterska ska följa med om läkaren bedömer att det är nödvändigt. Om ärendet kommer in strax före har vårdcentralen fortfarande ansvar, men kan kontakta Curera jourbilar och komma överens om vem som tar hand om ärendet. Distriktsläkaren får ta egen eller vårdcentralens bil. Om det inte är möjligt, ring taxi Södertälje Uppge kundnummer så kan resan faktureras Curera jourbilar (Södra bilen) (för medicinsk personal i tjänst) har verksamhet vardagar samt helger dygnet runt. Vid URAKUTA fall när det inte går att nå fram enligt ovan trots två försök kan Cureras bakjour kontaktas Övriga frågor sekreterare Faxnummer: Läkare vid Curera jourbilar utfärdar dödsbevis och dödsorsaksintyg. Kopia av dödsorsaksintyg skickas till vårdcentralen. Distriktsläkare kan ändra dödsorsaksintyg genom att utfärda ett nytt, kryssa i rutan ersätter tidigare intyg. Det sänds till dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen. SÄKERHET Om minsta misstanke finns att otrevlig/farlig situation kan uppstå bör polis som kan medfölja tillkallas. Om det är olämpligt att läkaren åker ut ensam och konstaterar dödsfall rekommenderas att sjuksköterskan från vårdcentralen vid behov följer med. VEM KONSTATERAR DÖDSFALL? Enskilt boende eller annat, icke allmän plats: Kontorstid, vardagar Patientens primärvårdsläkare, alternativt primärvårdsmottagning, hos vilken patienten är listad, under förutsättning att patienten avlider inom den stadsdel/kommundel där läkaren/mottagningen har sitt områdesansvar. Avlider patienten i annan stadsdel/kommundel än läkarens/mottagningens områdesansvar, faller ansvaret på områdesansvarig primärvårdsmottagning. Utanför kontorstid, d.v.s. kvällar, nätter och helger: Ansvarig jourläkarorganisation. ANAMNES OCH BESIKTNING AV KROPPEN Innan undersökning av kroppen görs bör den inte röras eller flyttas. Misstänks brott, självmord eller olycksfall ska kroppen inte röras innan polis tillkallats. Misstänks inte detta kan kroppen flyttas om det behövs för att undersöka kroppen och konstatera dödsfallet. Skulle det i samband med detta uppkomma misstanke om brott etc. stoppas arbetet och polis tillkallas omgående. Läkare som konstaterar dödsfallet ska beakta alla förhållanden vid dödsfallet och göra en noggrann yttre besiktning av kroppen för att utesluta onaturlig död och för att ta ställning till om polisanmälan och eventuell rättsmedicinsk undersökning skall göras. 2

3 En fullständig yttre undersökning behöver ej utföras om en läkare har undersökt den avlidne så kort tid före dödsfallet att det föreligger ett tillförlitligt underlag för att utesluta att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning. Vid konstaterande av vanligt dödsfall undersöks: Hela kroppsytan inklusive öron- och näsöppningar samt munhålan Puls, hjärtslag, blekcyanotisk hudfärg Ljusstela pupiller, matt cornea, konjunktiva saknar injektion Likfläckar (efter cirka 30 minuter) Likstelhet (efter 2-5 timmar, upphör efter 48 timmar)) Kroppens läge Förhållanden och fynd på platsen Uppgifter ur patientjournalen, från vårdpersonal och anhöriga Tidigare sjukdomar, mediciner Om den avlidne har explosiva inplantat (pacemaker, defibrillator, infusionspump, nervstimulator etc.) Om inplantat finns skall det noteras på dödsbeviset och patologen ska underrättas. Övriga omständigheter KONTAKT MED POLISEN Samråd alltid med polisen om det föreligger oklarhet eller tveksamhet. Vakthavande befäl Södertälje polisen Polis bör inte i onödan kopplas in vid dödsfall i hemmet. Distriktsläkarna har därför möjlighet att remittera för klinisk obduktion. Kontakta alltid polisen om: identiteten ej är klarlagd misstanke om skada, förgiftning, olycksfall, brott. Självmord eller missbruk. om helt oväntat dödsfall tex. plötslig spädbarnsdöd, tveksamhet om naturliga orsaker det kan misstänkas fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården (Lex Maria 13 2 obduktionslagen). avliden person legat utomhus längre tid det finns skäl för rättsmedicinsk undersökning framskriden förruttnelse försummelse i vården Polisen skall i dessa fall kontaktas snarast möjligt. Läkaren bör göra detta personligen, t.ex. per telefon, och därvid redovisa de omständigheter som kan ha betydelse för polisens bedömning. Vid dödsfall utanför sjukhusen bör det samtidigt klargöras om läkaren behöver stanna på platsen och vilka åtgärder som denne kan behöva vidta i avvaktan på att polisen kommer dit. Andra brådskande uppgifter kan dock göra det svårt eller omöjligt för läkaren att vänta på platsen någon längre tid. Om polisen inte kan komma dit tillräckligt snart, bör läkaren och polisen därför i samförstånd försöka finna en praktisk lösning på de problem som detta kan medföra. Någon annan kan t.ex. anförtros att stanna på platsen tills polisen kommer dit. Om den döde finns i en lägenhet som läkaren kan låsa, kan ett alternativ vara att läkaren lämnar nycklarna på polisstationen eller vidarebefordrar dessa till polisen på något annat sätt. När läkaren inte kan vänta på platsen, bör läkaren och polisen komma överens om när och hur en fortsatt kontakt skall tas. Tillkallad läkare har ansvar för att dödförklara personen och utfärda dödsbevis. Polis avgör om rättsmedicinsk undersökning ska göras och ansvarar för transport av den avlidne till rättsmedicin. Telefon rättsmedicin jour dygnet runt. Polisen ansvarar för identifiering av den avlidne, om detta inte låter sig göras på annat sätt. Om polis övertar ansvar för vidare utredning lämnas dödsbeviset till ansvarig polismyndighet som underrättar skattemyndigheten. Polisen ansvarar för att dödsorsaksintyg blir utfärdat. 3

4 Om polisen inte övertar ansvaret är läkaren ansvarig för vidare handläggning. Läkare bör begära besked om polisen kommer att svara för att kroppen tas om hand eller om läkaren skall ombesörja att kroppen förs till bårhus i avvaktan på rättsmedicinsk undersökning. Läkaren skall begära besked om vem som underrättar anhöriga. Tidigare bestämmelse att läkare inte behövde dödförklara avliden person vid upplösningstillstånd, förbränning, uttalad likstelhet eller när kroppen är så svårt sargad att liv uppenbart inte kan finnas är borttagen. Polis kan be om hjälp även i dessa situationer. Polis kan dock skicka dessa avlidna direkt till rättsmedicinsk undersökning där rättsmedicinare då utfärdar intyg. Telefonnummer till vakthavande befäl Södertäljepolisen KONTAKT MED SOCIALTJÄNSTEN Minderåriga blir utan vårdnadshavare Om barn riskerar att fara illa Stöd i komplicerade situationer Om anhöriga saknas eller inte går att få tag på för förvaltning av dödsboet DÖDFÖRKLARING Det ankommer på läkare att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa att döden har inträtt, utfärda dödsbevis och dödsorsaksintyg. Dödförklaringen skall ske så snart det är praktiskt möjligt. Läkaren behöver dock inte omedelbart inställa sig utan kan t.ex. ta hänsyn till sina övriga arbetsuppgifter Vid s.k. förväntade dödsfall kan den yttre undersökningen underlåtas och fastställandet att döden har inträtt utan att läkaren själv ser den döde om en läkare har undersökt den döde så kort tid före dödsfallet att det föreligger ett tillförlitligt underlag för att utesluta att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning (enligt begravningsförordningen 15 ). En förutsättning är då att läkaren kan basera fastställandet på en undersökning som har gjorts av en sjuksköterska. (se förväntat dödsfall nedan). Tidpunkten för dödens inträde får fastställas med ledning av uppgifter från vårdpersonalen, anhöriga eller andra med kännedom om förhållandena. Vid förväntat dödsfall kan den basera sig på undersökning som gjorts av sjuksköterska. Patient som avlider i hemmet under permission från sjukhuset skall med ambulans transporteras direkt till sjukhuset. Sjukhuset kontaktas och sjukhusläkare är ansvarig för den fortsatta handläggningen. DÖDSBEVIS Den läkare som konstaterar dödsfallet ansvarar för att dödsbevis utfärdas så snart som möjligt i samband med att dödsfallet konstateras. Läkare är alltid ansvarig för konstaterandet av dödsfall men kan konstatera dödsfall på uppgift av sjuksköterska om det finns en dokumenterad delegation eller anvisning. Dödsbevis utfärdas så snart läkaren: o Undersökt kroppen, o Satt sig in i omständigheterna kring dödsfallet. o Tagit reda på om den döde bar explosivt implantat. o Avgjort om polisanmälan skall göras. Sekreteraren på vårdcentralen ombesörjer att dödsbevis skickas, senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterats, till Skatteverkets inläsningscentral, FE 2004, Malmö. Kopia av dödsbeviset scannas in i journalen eller läggs i journalen eller skickas till patientens ordinarie vårdcentral. I undantagsfall tex. om det brådskar med begravningen kan dödsbeviset faxas till Om polis övertar ansvar för vidare utredning lämnas dödsbeviset till ansvarig polismyndighet som underrättar skatteverket. 4

5 Om den döde ej går att identifiera lämnas dödsbeviset till polisen med de uppgifter som läkaren känner till. Den läkare som konstaterar dödsfallet ska se till att dödsorsaksintyg blir skrivet av den läkare som har bäst kännedom om den avlidne. Blanketten "Dödsbevis" går att fylla i och skriva ut direkt på nätet. SUICID Vid misstanke om suicid skall det anmälas till polisen omgående. Polisen övertar ansvar för vidare utredning. Dödsbeviset lämnas till polisen. Ansvarig polismyndighet underrättar skattemyndigheten. Polisen ombesörjer kontakt med rättsmedicin. Om patienten haft kontakt med vården inom de närmaste 4 veckorna skall behandlande läkare vid resp. klinik kontaktas och diskutera om en Lex Maria (SOSFS 2005:28) anmälan skall göras. FÖRVÄNTAT DÖDSFALL I HEMMET, VÅRDBOENDET När en läkare finner anledning att räkna med att en patient snart skall avlida, bör läkaren alltid ge vårdpersonalen klara instruktioner om vilka åtgärder som skall vidtas och dokumentera detta i patientjournalen. Om patienten vårdas i hemmet, bör lämplig skriftlig information också finnas där. Närvarande person kallar på distriktssköterska eller distriktsläkare. Normalt bör ambulans ej tillkallas. Läkare är alltid ansvarig för konstaterandet av dödsfall men kan konstatera dödsfall på uppgift av sjuksköterska om det finns en dokumenterad delegation eller anvisning. Om delegation finns ansvarar distriktssköterska/sjuksköterska under kontorstid för att ta kontakt med ansvarig läkare som utfärdar dödsbevis och dödsorsaksintyg. Under jourtid behöver inte jourhavande distriktsläkare kontaktas. Har sjuksköterskan inte delegation eller anvisning ska under kontorstid kontakt tas med ansvarig distriktsläkare, under jourtid jourhavande distriktsläkare. OKLARA FALL/SITUATIONER Under jourtid uppstår ibland oklara situationer där informationen är otillräcklig för att ta beslut om hur man ska göra. Det viktiga är att tillkalla polis vid misstanke på onaturlig död, suicid samt olycksfall. Det kan även finnas oklarhet om polis ska ha ansvar eller inte. I dessa lägen kan kroppen transporteras till bårhuset och beslut får vänta till kontorstid då information kan fås för att ta beslut. ANHÖRIGA Frågan om vem som skall lämna underrättelsen och hur detta skall ske måste avgöras i det enskilda fallet med utgångspunkt i att de efterlevande skall visas hänsyn och omtanke. Det behöver inte vara en läkare som lämnar underrättelsen. Uppgiften kan också utföras t.ex. av någon annan som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen, av en präst eller av någon inom hemtjänsten. En sådan person kan många gånger ha en sådan kontakt med någon av den avlidnes närstående att det är att föredra att han eller hon lämnar underrättelsen. Den läkare som fastställt att döden har inträtt bör dock förvissa sig om att någon lämplig person omedelbart underrättar någon närstående om läkaren inte själv gör det att någon lämplig person omedelbart underrättar närstående. När närstående inte kan nås eller det saknas kunskap om anhöriga bör polisen eller socialtjänsten underrättas. Polisen kan söka via sitt rikstäckande register Om polis och läkare är inkopplade samtidigt är det viktigt att klargöra vem som underrättar anhöriga. Vid klinisk obduktion ska anhöriga informeras om detta. Anhörigas tillstånd behövs ej men de ska informeras. Ordet dödsorsaksundersökning kan vid behov användas i stället för obduktion. Efterlevande bör få besked om dödsorsaken om de önskar det. Om de ej kan få besked bör de informeras om vem som kan upplysa om dödsorsaken. Vidtagna åtgärder skall dokumenteras i journalen. 5

6 IDENTIFIERING OCH ID-MÄRKNING Patientens identitet bör kontrolleras. Om identiteten är oklar tillkallas polis. Läkaren har ansvar för att märka kroppen med id-band som skall fästas runt hand- eller fotled. En sjuksköterska eller någon annan som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är säker på den avlidnes identitet kan också förse kroppen med ett identitetsband innan en läkare har fastställt att döden inträtt. På id-bandet noteras den avlidnes namn och fullständigt personnummer. DEN AVLIDNES ÄGODELAR OCH HEM Om anhöriga saknas eller inte går att få tag på ligger slutliga ansvaret för den avlidnes hem och ägodelar på socialtjänsten. Om anhörig eller socialtjänsten ej finns på plats får nycklar till bostaden lämnas till polisen eller socialtjänsten. Socialtjänsten bör inkopplas när tex. barn, djur, värdeföremål, behöver tas om hand. Polisen bör kontaktas när vapen och ammunition behöver tas om hand. Innan kroppen förs till bårhus bör värdeföremål tas av. Om det är svårt att få av tex. en ring skall bårhuset informeras om detta. Polisen kan interimistiskt säkra egendom åt socialtjänsten, om anhörig eller annan behörig saknas. Kontakta Socialtjänsten då barn blir utan vårdnadshavare, behöver tas om hand eller kan tänkas fara illa eller om djur eller annan egendom behöver tas om hand. HÄMTNING AV AVLIDNA - BEGRAVNINGSBYRÅ Privat boende beställ transport från eget boende till bårhus via AISAB Utföres inom 2 timmar. Om det inte ska bli obduktion transporteras kroppen till bårhuset Södertälje sjukhus, telefon Om det ska bli obduktion transporteras kroppen till Huddinge sjukhus Boende i servicehus, ålderdomshem eller sjukhem telefon Fyll i de blanketter som ska följa med patienten till bårhuset. Lägg dem i kuvert o Journalblad för dödsfall utanför sjukvårdsinrättning o Transport av avliden o Obduktionsremiss (om det skall göras) Anhöriga kan därefter ta ställning till val av begravningsbyrå. I undantagsfall kan det bli aktuellt att föra den avlidne med ambulans till sjukhus tex: Dödsfall på offentlig plats. Barn under 15 år. Då polis beordrar. Av psykologiska eller andra särskilda skäl. DÖDSORSAKSINTYG Den som har utfärdat dödsbevis skall även ansvara för att dödsorsaksintyg utfärdas eller förvissa sig om att annan läkare åtar sig att göra det. Den som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet är skyldig att utfärda intyget och vid behov ta initiativ till klinisk obduktion. Huvudregeln är att intyget skall utfärdas utan obduktion om en sannolik dödsorsak kan anges. Klinisk obduktion genomförs när alla andra möjligheter uttömts. Om det inte finns någon uppenbar/sannolik dödsorsak men känd sjukdom kontaktas PAL. Kom överens om vem som skriver remiss för klinisk obduktion samt vem som skriver dödsorsaksintyg. Om behandlande läkare är ledig kan journalanteckningar utgöra grund. Det skall då anges på intyget. Är det oklart om vem som skall utfärda dödsorsaksintyget eller om klinisk obduktion planeras, bör patologen kontaktas närmast följande vardag för att informera om vad som planeras. Om klinisk obduktion begärs ange tydligt var remitterande läkare kan nås för svar så att dödsorsakintyg kan utfärdas. Blanketten "Dödsorsaksintyg" finns i Take Care eller på nätet. Intyget skall så snart som möjligt och senast inom tre veckor sändas till Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, Stockholm. Denna tidsgräns får överskridas endast om det finns särskilda skäl. Socialstyrelsen skall i sådana fall skriftligen underrättas om förseningen och om skälen för denna. 6

7 JOURNALSKRIVNING Den som fastställt döden skall göra en adekvat journalanteckning i anslutning till konstaterande av dödsfall. När och på vilket sätt skedde dödförklaringen. Kroppens läge och status Förhållanden och fynd på platsen Om den avlidne har explosiva inplantat Uppgifter från vårdpersonal och anhöriga Hur patientens identitet fastställts Om någon annan fastställt döden, vem som har åtagit sig det. Om dödsfallet anmälts till polisen, om dödsbeviset lämnats till polisen samt om polisen beslutat att rättsmedicinsk undersökning inte skall utföras.. Vem som utfört undersökningen på platsen Tidpunkt för undersökningen Om kroppen har flyttats innan undersökningen slutförts Vem som kontaktat anhöriga HEMBESÖKSVÄSKA Avsedd att användas vid läkarbesök utanför vårdcentralen VÄSKAN FÖRVARAS I AKUTRUMMET Utrustning Bakre fack Identitetsband Stetoskop Blodtrycksmanschett Reflexhammare Ficklampa Spatlar Termometer Mittfack Pincett Sax Plastpåsar Plasthandskar, skoskydd, munskydd, plastförkläden Kompresser, torkar Kirurgtejp Handdesinfektion I pärmen Främre fack Anteckningsblock Pennor Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus Journalblad, dödsfall utanför sjukvårdsinrättning Bårhusremiss, extern När någon avlidit - anhöriginformation Remiss obduktion Dödsbevis och dödsorsaksintyg PM vid utfärdande av vårdintyg 7

8 Vårdintyg av senaste utgåva Begäran om polishandräckning Vårdintyg Karta Nykvarn Kuvert. Skadekort, brevpapper Väskan plomberas. Om väskan används ska innehållet kontrolleras. Ansvarig för uppdatering av väskan efter varje användning: Sabina Björkhäll, sjuksköterska 8

PM OM HANDLÄGGNING AV DÖDSFALL

PM OM HANDLÄGGNING AV DÖDSFALL Textförfattare: Jan Dahlström, chefläkare Faktaansvarig: Jan Dahlström, chefläkare Ursprungsdatum: Senast reviderad: våren 2005 Antal sidor: 10 Lokal anvisning till Handbok för hälso- och sjukvård Avsnitt

Läs mer

Omhändertagande vid dödsfall.

Omhändertagande vid dödsfall. 1 (5) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2015-02 Diarienummer: KS 13.272 Utgåva/version: Uppföljning: 2016-02 Omhändertagande

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Cirkulärnr: 2005:52 Diarienr: 2005/1287 Handläggare: Per-Olov Nylander Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst Datum: 2005-06-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Stadsdels-

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DÖDSFALL OMHÄNDER- TAGANDE AV AVLIDNA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DÖDSFALL OMHÄNDER- TAGANDE AV AVLIDNA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2014 06 24 Sjuksköterskor REV 2014 08 28 Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DÖDSFALL OMHÄNDER- TAGANDE AV AVLIDNA Sjuksköterskor

Läs mer

Riktlinjer vid Dödsfall och omhändertagande av avliden Inom särskilt boende och hemsjukvård

Riktlinjer vid Dödsfall och omhändertagande av avliden Inom särskilt boende och hemsjukvård Riktlinjer vid Dödsfall och omhändertagande av avliden Inom särskilt boende och hemsjukvård 2012-08-29 Anna-Lill Karlsson Med. ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Hälso- och sjukvårdens ansvar...

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN

LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN Så brusar vi in i tiden den ena efter den andra evigheten tar över Så brusar vi in

Läs mer

handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län Version 150201

handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län Version 150201 1 HANDBOK FÖR AVLIDNA VERSION 150201 handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län Version 150201 2 HANDBOK FÖR AVLIDNA VERSION 150201 3 HANDBOK FÖR AVLIDNA VERSION 150201 Innehåll 1. Inledning...6

Läs mer

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne TILL DIG SOM I DIT T ARBETE KOMMER I KONTAKT MED DÖDSFALL UTANFÖR SJUKVÅRDSINRÄT TNING REVIDER AD MAJ, 2014 1 Handbok för omhändertagande

Läs mer

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Till Dig som i Ditt arbete kommer i kontakt med dödsfall utanför sjukvårdsinrättning Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför

Läs mer

Vårdrutin 1 (15) Konstaterande av dödsfall utanför sjukhus lokala regler Gäller för: Allmänmedicin i Värmland

Vårdrutin 1 (15) Konstaterande av dödsfall utanför sjukhus lokala regler Gäller för: Allmänmedicin i Värmland Vårdrutin 1 (15) Konstaterande av dödsfall lokala regler Allmänmedicin i Värmland Utgåva: 1 Godkänd av: Karin Malmqvist, divisionschef, allmänmedicin Utarbetad/reviderad av: Per Gradin, verksamhetschef

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Rutin Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-11 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Försämrat hälsotillstånd MAS, MAR, SAS, (VoU och

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 1 Innehållsförteckning Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 3 Vård i livets slutskede 4 Brytpunktssamtal 4 Delaktighet 5 Andligt och kulturellt

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Vår ref: Ingrid Björkman medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum: justerat 2011-03-24 Riktlinjer för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Gällande författningar Patientsäkerhetslag (SFS 2011:1)

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Allmänna anvisningar för omhändertagande av avlidna och kliniska obduktioner

Allmänna anvisningar för omhändertagande av avlidna och kliniska obduktioner Svensk Förening för Patologi Svensk Förening för Cytologi Dokumentnamn: Arbetsinstruktioner för Obduktionsavdelning och Bårhus Framtagen av: Utgåva: Fastställt: KVAST-gruppen för 1.2 Obduktion och Bårhus

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:28 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:28 (M) och allmänna råd Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

NÄR DET OVÄNTADE SKER

NÄR DET OVÄNTADE SKER NÄR DET OVÄNTADE SKER - NÅGRA PRAKTISKA RÅD TILL DIG SOM JUST HAR MIST EN NÄRSTÅENDE Till dig som just har mist någon närstående Livets slut kan se väldigt olika ut. Ibland kommer döden oväntat och hastigt

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den som ansökningen avser (en egen ansökan ska då lämnas in) samt av hans eller hennes make eller sambo och

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping Samverkansdokument för vårdens övergångsställen Giltig from: 2013-02-13 Giltig tom: 2014-01-01 Fastställt av: Samverkansrådet Diarienummer: NSÖ 2013-58 Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Till: Östra Göinge kommun Överförmyndaren Storgatan 4 280 60 BROBY Sida 1 av 6 ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Ansökan om förordnande av god man enligt

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd

Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Kungälvs kommun 2013-11-26 Sektor vård- och äldreomsorg Sektor arbetsliv och stöd Riktlinjer för Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Psykiatrin Södra Innehållsförteckning Allmänt Allmänt...3 Förutsättningar för intagning enligt LPT...4 Hur länge kan man vårdas under tvång?...6

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2013-10-09 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid:

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett

Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett 2002-05-14 REV 2008-11-17 1 (5) REV 2012-05-09, 2012-05-09 Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett Inledning Palliativ

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

6. Fel och brister i verksamheten. 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6. Fel och brister i verksamheten. 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Pt 7 a) PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Ärende: Punkt 7 a) på dagordningen Stöd till ledamöterna/läkar- och kuratorsmottagningen FÖR KÄNNEDOM Syftet

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer