Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus"

Transkript

1 Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus INNEHÅLL CHECKLISTA FÖR LÄKARE VID DÖDSFALL...1 CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNST OCH HEMSJUKVÅRD...2 JOUR - KVÄLLAR OCH HELGER...2 SÄKERHET...2 VEM KONSTATERAR DÖDSFALL?...2 ANAMNES OCH BESIKTNING AV KROPPEN...2 KONTAKT MED POLISEN...3 KONTAKT MED SOCIALTJÄNSTEN...4 DÖDFÖRKLARING...4 DÖDSBEVIS...4 SUICID...5 FÖRVÄNTAT DÖDSFALL I HEMMET, VÅRDBOENDET...5 OKLARA FALL/SITUATIONER...5 ANHÖRIGA...5 IDENTIFIERING OCH ID-MÄRKNING...6 DEN AVLIDNES ÄGODELAR OCH HEM...6 HÄMTNING AV AVLIDNA - BEGRAVNINGSBYRÅ...6 DÖDSORSAKSINTYG...6 JOURNALSKRIVNING...7 HEMBESÖKSVÄSKA...7 CHECKLISTA FÖR LÄKARE VID DÖDSFALL Identifiera patienten Händelseförlopp, anamnes Sjukvårdskontakter, läkemedel, implantat? Undersök platsen Undersök kroppen Adress/dödsplats Datum och tid för dödsfallet Skall polis kontaktas? Brott? Suicid? Missbruk? Helt oväntat dödsfall? Tfn o Rör i så fall inget o Rättsmedicinsk obduktion? o Lämna dödsbevis till polisen som tar hand om resten Nycklar, värdesaker, tas av och om hand innan transport. Fäst ID-band med patientens namn och personnummer på höger handled Namn/adress/telefon till anhöriga. Se till att anhöriga får information Lämna informationsblad När någon avlidit Fyll i blanketter, lägg dem i kuvert som ska följa med patienten till bårhuset. o Journalblad för dödsfall utanför sjukvårdsinrättning o Bårhusremiss, extern o Obduktionsremiss (om det skall göras) När vill anhöriga ha transport? Beställ transport (AISAB ) från eget boende till: o Bårhuset i Södertälje (tfn fax ingen obduktion o Patologen Huddinge sjukhus ( ) om obduktion 1

2 Dödsbevis skrivs samma dag på vårdcentralen. Lämnas till sekr som sänder det samma dag till Skatteverkets inläsningscentral, FE 2004, Malmö. Skriv journal Dödsorsaksintyg Skriv själv eller kom överens med behandlande läkare (PAL) om vem som ska skriva dödorsaksintyget, skicka då kopia av dödsbevis och journal till PAL CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNST OCH HEMSJUKVÅRD Oväntat dödsfall ring 112 Väntat dödsfall dagtid vardagar : Ring vårdcentralen som meddelar ansvarig distriktsläkare, som åker hem och konstaterar dödsfallet. JOUR - KVÄLLAR OCH HELGER Vårdcentralen har jouransvar inklusive att bedöma vårdintyg och dödsfall. Distriktsläkare som har behörighet och har beredskap skall göra bedömningen. En sköterska ska följa med om läkaren bedömer att det är nödvändigt. Om ärendet kommer in strax före har vårdcentralen fortfarande ansvar, men kan kontakta Curera jourbilar och komma överens om vem som tar hand om ärendet. Distriktsläkaren får ta egen eller vårdcentralens bil. Om det inte är möjligt, ring taxi Södertälje Uppge kundnummer så kan resan faktureras Curera jourbilar (Södra bilen) (för medicinsk personal i tjänst) har verksamhet vardagar samt helger dygnet runt. Vid URAKUTA fall när det inte går att nå fram enligt ovan trots två försök kan Cureras bakjour kontaktas Övriga frågor sekreterare Faxnummer: Läkare vid Curera jourbilar utfärdar dödsbevis och dödsorsaksintyg. Kopia av dödsorsaksintyg skickas till vårdcentralen. Distriktsläkare kan ändra dödsorsaksintyg genom att utfärda ett nytt, kryssa i rutan ersätter tidigare intyg. Det sänds till dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen. SÄKERHET Om minsta misstanke finns att otrevlig/farlig situation kan uppstå bör polis som kan medfölja tillkallas. Om det är olämpligt att läkaren åker ut ensam och konstaterar dödsfall rekommenderas att sjuksköterskan från vårdcentralen vid behov följer med. VEM KONSTATERAR DÖDSFALL? Enskilt boende eller annat, icke allmän plats: Kontorstid, vardagar Patientens primärvårdsläkare, alternativt primärvårdsmottagning, hos vilken patienten är listad, under förutsättning att patienten avlider inom den stadsdel/kommundel där läkaren/mottagningen har sitt områdesansvar. Avlider patienten i annan stadsdel/kommundel än läkarens/mottagningens områdesansvar, faller ansvaret på områdesansvarig primärvårdsmottagning. Utanför kontorstid, d.v.s. kvällar, nätter och helger: Ansvarig jourläkarorganisation. ANAMNES OCH BESIKTNING AV KROPPEN Innan undersökning av kroppen görs bör den inte röras eller flyttas. Misstänks brott, självmord eller olycksfall ska kroppen inte röras innan polis tillkallats. Misstänks inte detta kan kroppen flyttas om det behövs för att undersöka kroppen och konstatera dödsfallet. Skulle det i samband med detta uppkomma misstanke om brott etc. stoppas arbetet och polis tillkallas omgående. Läkare som konstaterar dödsfallet ska beakta alla förhållanden vid dödsfallet och göra en noggrann yttre besiktning av kroppen för att utesluta onaturlig död och för att ta ställning till om polisanmälan och eventuell rättsmedicinsk undersökning skall göras. 2

3 En fullständig yttre undersökning behöver ej utföras om en läkare har undersökt den avlidne så kort tid före dödsfallet att det föreligger ett tillförlitligt underlag för att utesluta att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning. Vid konstaterande av vanligt dödsfall undersöks: Hela kroppsytan inklusive öron- och näsöppningar samt munhålan Puls, hjärtslag, blekcyanotisk hudfärg Ljusstela pupiller, matt cornea, konjunktiva saknar injektion Likfläckar (efter cirka 30 minuter) Likstelhet (efter 2-5 timmar, upphör efter 48 timmar)) Kroppens läge Förhållanden och fynd på platsen Uppgifter ur patientjournalen, från vårdpersonal och anhöriga Tidigare sjukdomar, mediciner Om den avlidne har explosiva inplantat (pacemaker, defibrillator, infusionspump, nervstimulator etc.) Om inplantat finns skall det noteras på dödsbeviset och patologen ska underrättas. Övriga omständigheter KONTAKT MED POLISEN Samråd alltid med polisen om det föreligger oklarhet eller tveksamhet. Vakthavande befäl Södertälje polisen Polis bör inte i onödan kopplas in vid dödsfall i hemmet. Distriktsläkarna har därför möjlighet att remittera för klinisk obduktion. Kontakta alltid polisen om: identiteten ej är klarlagd misstanke om skada, förgiftning, olycksfall, brott. Självmord eller missbruk. om helt oväntat dödsfall tex. plötslig spädbarnsdöd, tveksamhet om naturliga orsaker det kan misstänkas fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården (Lex Maria 13 2 obduktionslagen). avliden person legat utomhus längre tid det finns skäl för rättsmedicinsk undersökning framskriden förruttnelse försummelse i vården Polisen skall i dessa fall kontaktas snarast möjligt. Läkaren bör göra detta personligen, t.ex. per telefon, och därvid redovisa de omständigheter som kan ha betydelse för polisens bedömning. Vid dödsfall utanför sjukhusen bör det samtidigt klargöras om läkaren behöver stanna på platsen och vilka åtgärder som denne kan behöva vidta i avvaktan på att polisen kommer dit. Andra brådskande uppgifter kan dock göra det svårt eller omöjligt för läkaren att vänta på platsen någon längre tid. Om polisen inte kan komma dit tillräckligt snart, bör läkaren och polisen därför i samförstånd försöka finna en praktisk lösning på de problem som detta kan medföra. Någon annan kan t.ex. anförtros att stanna på platsen tills polisen kommer dit. Om den döde finns i en lägenhet som läkaren kan låsa, kan ett alternativ vara att läkaren lämnar nycklarna på polisstationen eller vidarebefordrar dessa till polisen på något annat sätt. När läkaren inte kan vänta på platsen, bör läkaren och polisen komma överens om när och hur en fortsatt kontakt skall tas. Tillkallad läkare har ansvar för att dödförklara personen och utfärda dödsbevis. Polis avgör om rättsmedicinsk undersökning ska göras och ansvarar för transport av den avlidne till rättsmedicin. Telefon rättsmedicin jour dygnet runt. Polisen ansvarar för identifiering av den avlidne, om detta inte låter sig göras på annat sätt. Om polis övertar ansvar för vidare utredning lämnas dödsbeviset till ansvarig polismyndighet som underrättar skattemyndigheten. Polisen ansvarar för att dödsorsaksintyg blir utfärdat. 3

4 Om polisen inte övertar ansvaret är läkaren ansvarig för vidare handläggning. Läkare bör begära besked om polisen kommer att svara för att kroppen tas om hand eller om läkaren skall ombesörja att kroppen förs till bårhus i avvaktan på rättsmedicinsk undersökning. Läkaren skall begära besked om vem som underrättar anhöriga. Tidigare bestämmelse att läkare inte behövde dödförklara avliden person vid upplösningstillstånd, förbränning, uttalad likstelhet eller när kroppen är så svårt sargad att liv uppenbart inte kan finnas är borttagen. Polis kan be om hjälp även i dessa situationer. Polis kan dock skicka dessa avlidna direkt till rättsmedicinsk undersökning där rättsmedicinare då utfärdar intyg. Telefonnummer till vakthavande befäl Södertäljepolisen KONTAKT MED SOCIALTJÄNSTEN Minderåriga blir utan vårdnadshavare Om barn riskerar att fara illa Stöd i komplicerade situationer Om anhöriga saknas eller inte går att få tag på för förvaltning av dödsboet DÖDFÖRKLARING Det ankommer på läkare att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa att döden har inträtt, utfärda dödsbevis och dödsorsaksintyg. Dödförklaringen skall ske så snart det är praktiskt möjligt. Läkaren behöver dock inte omedelbart inställa sig utan kan t.ex. ta hänsyn till sina övriga arbetsuppgifter Vid s.k. förväntade dödsfall kan den yttre undersökningen underlåtas och fastställandet att döden har inträtt utan att läkaren själv ser den döde om en läkare har undersökt den döde så kort tid före dödsfallet att det föreligger ett tillförlitligt underlag för att utesluta att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning (enligt begravningsförordningen 15 ). En förutsättning är då att läkaren kan basera fastställandet på en undersökning som har gjorts av en sjuksköterska. (se förväntat dödsfall nedan). Tidpunkten för dödens inträde får fastställas med ledning av uppgifter från vårdpersonalen, anhöriga eller andra med kännedom om förhållandena. Vid förväntat dödsfall kan den basera sig på undersökning som gjorts av sjuksköterska. Patient som avlider i hemmet under permission från sjukhuset skall med ambulans transporteras direkt till sjukhuset. Sjukhuset kontaktas och sjukhusläkare är ansvarig för den fortsatta handläggningen. DÖDSBEVIS Den läkare som konstaterar dödsfallet ansvarar för att dödsbevis utfärdas så snart som möjligt i samband med att dödsfallet konstateras. Läkare är alltid ansvarig för konstaterandet av dödsfall men kan konstatera dödsfall på uppgift av sjuksköterska om det finns en dokumenterad delegation eller anvisning. Dödsbevis utfärdas så snart läkaren: o Undersökt kroppen, o Satt sig in i omständigheterna kring dödsfallet. o Tagit reda på om den döde bar explosivt implantat. o Avgjort om polisanmälan skall göras. Sekreteraren på vårdcentralen ombesörjer att dödsbevis skickas, senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterats, till Skatteverkets inläsningscentral, FE 2004, Malmö. Kopia av dödsbeviset scannas in i journalen eller läggs i journalen eller skickas till patientens ordinarie vårdcentral. I undantagsfall tex. om det brådskar med begravningen kan dödsbeviset faxas till Om polis övertar ansvar för vidare utredning lämnas dödsbeviset till ansvarig polismyndighet som underrättar skatteverket. 4

5 Om den döde ej går att identifiera lämnas dödsbeviset till polisen med de uppgifter som läkaren känner till. Den läkare som konstaterar dödsfallet ska se till att dödsorsaksintyg blir skrivet av den läkare som har bäst kännedom om den avlidne. Blanketten "Dödsbevis" går att fylla i och skriva ut direkt på nätet. SUICID Vid misstanke om suicid skall det anmälas till polisen omgående. Polisen övertar ansvar för vidare utredning. Dödsbeviset lämnas till polisen. Ansvarig polismyndighet underrättar skattemyndigheten. Polisen ombesörjer kontakt med rättsmedicin. Om patienten haft kontakt med vården inom de närmaste 4 veckorna skall behandlande läkare vid resp. klinik kontaktas och diskutera om en Lex Maria (SOSFS 2005:28) anmälan skall göras. FÖRVÄNTAT DÖDSFALL I HEMMET, VÅRDBOENDET När en läkare finner anledning att räkna med att en patient snart skall avlida, bör läkaren alltid ge vårdpersonalen klara instruktioner om vilka åtgärder som skall vidtas och dokumentera detta i patientjournalen. Om patienten vårdas i hemmet, bör lämplig skriftlig information också finnas där. Närvarande person kallar på distriktssköterska eller distriktsläkare. Normalt bör ambulans ej tillkallas. Läkare är alltid ansvarig för konstaterandet av dödsfall men kan konstatera dödsfall på uppgift av sjuksköterska om det finns en dokumenterad delegation eller anvisning. Om delegation finns ansvarar distriktssköterska/sjuksköterska under kontorstid för att ta kontakt med ansvarig läkare som utfärdar dödsbevis och dödsorsaksintyg. Under jourtid behöver inte jourhavande distriktsläkare kontaktas. Har sjuksköterskan inte delegation eller anvisning ska under kontorstid kontakt tas med ansvarig distriktsläkare, under jourtid jourhavande distriktsläkare. OKLARA FALL/SITUATIONER Under jourtid uppstår ibland oklara situationer där informationen är otillräcklig för att ta beslut om hur man ska göra. Det viktiga är att tillkalla polis vid misstanke på onaturlig död, suicid samt olycksfall. Det kan även finnas oklarhet om polis ska ha ansvar eller inte. I dessa lägen kan kroppen transporteras till bårhuset och beslut får vänta till kontorstid då information kan fås för att ta beslut. ANHÖRIGA Frågan om vem som skall lämna underrättelsen och hur detta skall ske måste avgöras i det enskilda fallet med utgångspunkt i att de efterlevande skall visas hänsyn och omtanke. Det behöver inte vara en läkare som lämnar underrättelsen. Uppgiften kan också utföras t.ex. av någon annan som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen, av en präst eller av någon inom hemtjänsten. En sådan person kan många gånger ha en sådan kontakt med någon av den avlidnes närstående att det är att föredra att han eller hon lämnar underrättelsen. Den läkare som fastställt att döden har inträtt bör dock förvissa sig om att någon lämplig person omedelbart underrättar någon närstående om läkaren inte själv gör det att någon lämplig person omedelbart underrättar närstående. När närstående inte kan nås eller det saknas kunskap om anhöriga bör polisen eller socialtjänsten underrättas. Polisen kan söka via sitt rikstäckande register Om polis och läkare är inkopplade samtidigt är det viktigt att klargöra vem som underrättar anhöriga. Vid klinisk obduktion ska anhöriga informeras om detta. Anhörigas tillstånd behövs ej men de ska informeras. Ordet dödsorsaksundersökning kan vid behov användas i stället för obduktion. Efterlevande bör få besked om dödsorsaken om de önskar det. Om de ej kan få besked bör de informeras om vem som kan upplysa om dödsorsaken. Vidtagna åtgärder skall dokumenteras i journalen. 5

6 IDENTIFIERING OCH ID-MÄRKNING Patientens identitet bör kontrolleras. Om identiteten är oklar tillkallas polis. Läkaren har ansvar för att märka kroppen med id-band som skall fästas runt hand- eller fotled. En sjuksköterska eller någon annan som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är säker på den avlidnes identitet kan också förse kroppen med ett identitetsband innan en läkare har fastställt att döden inträtt. På id-bandet noteras den avlidnes namn och fullständigt personnummer. DEN AVLIDNES ÄGODELAR OCH HEM Om anhöriga saknas eller inte går att få tag på ligger slutliga ansvaret för den avlidnes hem och ägodelar på socialtjänsten. Om anhörig eller socialtjänsten ej finns på plats får nycklar till bostaden lämnas till polisen eller socialtjänsten. Socialtjänsten bör inkopplas när tex. barn, djur, värdeföremål, behöver tas om hand. Polisen bör kontaktas när vapen och ammunition behöver tas om hand. Innan kroppen förs till bårhus bör värdeföremål tas av. Om det är svårt att få av tex. en ring skall bårhuset informeras om detta. Polisen kan interimistiskt säkra egendom åt socialtjänsten, om anhörig eller annan behörig saknas. Kontakta Socialtjänsten då barn blir utan vårdnadshavare, behöver tas om hand eller kan tänkas fara illa eller om djur eller annan egendom behöver tas om hand. HÄMTNING AV AVLIDNA - BEGRAVNINGSBYRÅ Privat boende beställ transport från eget boende till bårhus via AISAB Utföres inom 2 timmar. Om det inte ska bli obduktion transporteras kroppen till bårhuset Södertälje sjukhus, telefon Om det ska bli obduktion transporteras kroppen till Huddinge sjukhus Boende i servicehus, ålderdomshem eller sjukhem telefon Fyll i de blanketter som ska följa med patienten till bårhuset. Lägg dem i kuvert o Journalblad för dödsfall utanför sjukvårdsinrättning o Transport av avliden o Obduktionsremiss (om det skall göras) Anhöriga kan därefter ta ställning till val av begravningsbyrå. I undantagsfall kan det bli aktuellt att föra den avlidne med ambulans till sjukhus tex: Dödsfall på offentlig plats. Barn under 15 år. Då polis beordrar. Av psykologiska eller andra särskilda skäl. DÖDSORSAKSINTYG Den som har utfärdat dödsbevis skall även ansvara för att dödsorsaksintyg utfärdas eller förvissa sig om att annan läkare åtar sig att göra det. Den som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet är skyldig att utfärda intyget och vid behov ta initiativ till klinisk obduktion. Huvudregeln är att intyget skall utfärdas utan obduktion om en sannolik dödsorsak kan anges. Klinisk obduktion genomförs när alla andra möjligheter uttömts. Om det inte finns någon uppenbar/sannolik dödsorsak men känd sjukdom kontaktas PAL. Kom överens om vem som skriver remiss för klinisk obduktion samt vem som skriver dödsorsaksintyg. Om behandlande läkare är ledig kan journalanteckningar utgöra grund. Det skall då anges på intyget. Är det oklart om vem som skall utfärda dödsorsaksintyget eller om klinisk obduktion planeras, bör patologen kontaktas närmast följande vardag för att informera om vad som planeras. Om klinisk obduktion begärs ange tydligt var remitterande läkare kan nås för svar så att dödsorsakintyg kan utfärdas. Blanketten "Dödsorsaksintyg" finns i Take Care eller på nätet. Intyget skall så snart som möjligt och senast inom tre veckor sändas till Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, Stockholm. Denna tidsgräns får överskridas endast om det finns särskilda skäl. Socialstyrelsen skall i sådana fall skriftligen underrättas om förseningen och om skälen för denna. 6

7 JOURNALSKRIVNING Den som fastställt döden skall göra en adekvat journalanteckning i anslutning till konstaterande av dödsfall. När och på vilket sätt skedde dödförklaringen. Kroppens läge och status Förhållanden och fynd på platsen Om den avlidne har explosiva inplantat Uppgifter från vårdpersonal och anhöriga Hur patientens identitet fastställts Om någon annan fastställt döden, vem som har åtagit sig det. Om dödsfallet anmälts till polisen, om dödsbeviset lämnats till polisen samt om polisen beslutat att rättsmedicinsk undersökning inte skall utföras.. Vem som utfört undersökningen på platsen Tidpunkt för undersökningen Om kroppen har flyttats innan undersökningen slutförts Vem som kontaktat anhöriga HEMBESÖKSVÄSKA Avsedd att användas vid läkarbesök utanför vårdcentralen VÄSKAN FÖRVARAS I AKUTRUMMET Utrustning Bakre fack Identitetsband Stetoskop Blodtrycksmanschett Reflexhammare Ficklampa Spatlar Termometer Mittfack Pincett Sax Plastpåsar Plasthandskar, skoskydd, munskydd, plastförkläden Kompresser, torkar Kirurgtejp Handdesinfektion I pärmen Främre fack Anteckningsblock Pennor Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus Journalblad, dödsfall utanför sjukvårdsinrättning Bårhusremiss, extern När någon avlidit - anhöriginformation Remiss obduktion Dödsbevis och dödsorsaksintyg PM vid utfärdande av vårdintyg 7

8 Vårdintyg av senaste utgåva Begäran om polishandräckning Vårdintyg Karta Nykvarn Kuvert. Skadekort, brevpapper Väskan plomberas. Om väskan används ska innehållet kontrolleras. Ansvarig för uppdatering av väskan efter varje användning: Sabina Björkhäll, sjuksköterska 8

handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län Version 150201

handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län Version 150201 1 HANDBOK FÖR AVLIDNA VERSION 150201 handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län Version 150201 2 HANDBOK FÖR AVLIDNA VERSION 150201 3 HANDBOK FÖR AVLIDNA VERSION 150201 Innehåll 1. Inledning...6

Läs mer

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Till Dig som i Ditt arbete kommer i kontakt med dödsfall utanför sjukvårdsinrättning Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför

Läs mer

Riktlinjer vid Dödsfall och omhändertagande av avliden Inom särskilt boende och hemsjukvård

Riktlinjer vid Dödsfall och omhändertagande av avliden Inom särskilt boende och hemsjukvård Riktlinjer vid Dödsfall och omhändertagande av avliden Inom särskilt boende och hemsjukvård 2012-08-29 Anna-Lill Karlsson Med. ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Hälso- och sjukvårdens ansvar...

Läs mer

LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN

LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN Så brusar vi in i tiden den ena efter den andra evigheten tar över Så brusar vi in

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Cirkulärnr: 2005:52 Diarienr: 2005/1287 Handläggare: Per-Olov Nylander Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst Datum: 2005-06-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Stadsdels-

Läs mer

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 1 Innehållsförteckning Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 3 Vård i livets slutskede 4 Brytpunktssamtal 4 Delaktighet 5 Andligt och kulturellt

Läs mer

Allmänna anvisningar för omhändertagande av avlidna och kliniska obduktioner

Allmänna anvisningar för omhändertagande av avlidna och kliniska obduktioner Svensk Förening för Patologi Svensk Förening för Cytologi Dokumentnamn: Arbetsinstruktioner för Obduktionsavdelning och Bårhus Framtagen av: Utgåva: Fastställt: KVAST-gruppen för 1.2 Obduktion och Bårhus

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

Rapport. RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport Barn som anhöriga 30083. Kartläggning av strukturer för stöd till barn vars förälder oväntat avlider

Rapport. RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport Barn som anhöriga 30083. Kartläggning av strukturer för stöd till barn vars förälder oväntat avlider RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport RS 694-2011 1.0 Utgåva 2(30) Innehållsförteckning 0.1 PROJEKTINFORMATION... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 5 2 METOD... 5 2.1 Aktörer som medverkat vid kartläggning

Läs mer

Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet

Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet 2 Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödstillfället. Beställ Respekt och hänsyn på närmaste Fonuskontor

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING.1 ALLMÄN...1 Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 Dödsboförvaltning. 1 Begravning..2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad..2 Internationella

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten

A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten 1 Duggor Juridik termin 1 programmet A. Journal, journalskrivning, VFU regler och hur man förklarar regler för patienten 1. Tag ställning till riktigheten i följande påståenden: a) Om du inte är läkare

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen av socialnämnden den XXX 2015. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden... 1 INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan...

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Malin Fornander malin.fornander@kil.se

Malin Fornander malin.fornander@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Malin Fornander malin.fornander@kil.se RIKTLINJER 2012-04-12 Riktlinjer del 1- inledning... 1 1. Inledning... 1 1.1 Syftet med riktlinjerna... 1 1.2 Mål i Kils kommun... 1 1.3 Lex Sara...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BESLUTADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2006-06-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-04 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning...

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Våld i nära relationer. Handbok för regional samverkan i Värmland

Våld i nära relationer. Handbok för regional samverkan i Värmland Våld i nära relationer Handbok för regional samverkan i Värmland VÅLD I NÄRA RELATIONER UTgiven av Länsstyrelsen Värmland Tryck Elanders Sverige AB ISSN 0284-6845 PUBLIKATIONSNUMMER 2014:21 Grafisk form

Läs mer