Omhändertagande vid dödsfall.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omhändertagande vid dödsfall."

Transkript

1 1 (5) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: Diarienummer: KS Utgåva/version: Uppföljning: Omhändertagande vid dödsfall. Regionen ansvarar för all hälso- och sjukvård, inkluderande omhändertagande av avliden person, inom primärvård och på sjukhus. Kommunerna har ansvaret för hälso- och sjukvård, inkluderande omhändertagande av avliden, upp till och med sjuksköterskenivå för personer som har hemsjukvård i ordinärt boende och inom särskilda boendeformer samt för personer med behovsbedömd daglig verksamhet. 1. Avliden person som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för Vid oväntat dödsfall Sjuksköterska kontaktar primärvårdens läkare för att konstatera dödsfallet. Kommunen ansvarar för omhändertagande till dess begravningsentreprenör tagit över ansvaret. Sjuksköterska överenskommer med den läkare som konstaterar dödsfallet om vem som tar kontakt med behandlande läkare/vårdcentral för utfärdande av dödsbevis. Detta görs snarast möjligt, dock senast nästkommande vardag. Det är alltid en läkaruppgift att fastställa dödsfall och utfärda dödsbevis (undantag se under rubriken Vid väntat dödsfall). Den läkare som fastställer dödsfallet ansvarar för att Namnkort vid dödsfall och dödsbevis blir ifyllt samt åtgärdar det som anges på dessa blanketter. Dödsbevis skickas till Skatteverkets inläsningscentral, FE 2004, Malmö. LERUM2000, v2.1, Vid väntat dödsfall Det ska tydligt framgå i patientjournal att dödsfallet är väntat och om ett brytpunktssamtal har ägt rum. I patientjournal ska också finnas uppgift om namngiven läkare som ansvarar för utfärdande av dödsbevis. Av läkare utfärdat dokument, journalutdrag alternativt behandlingsanvisning där det framgår att dödsfallet är väntat, ska förvaras hos patientansvarig sjuksköterska, ej Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr Lerums kommun Centrumpassagen (vx) Pg Lerum (fax) Bg

2 2 (5) tillsammans med hälso-och sjukvårdsdokumentation hos patienten. Läkaren behöver, vid ett väntat dödsfall, inte själv undersöka patienten för att fastställa att döden inträtt, utan kan basera detta på en undersökning utförd av sjuksköterska om hon/han accepterar uppgiften. Detta gäller under förutsättning att anhörig ej uttrycker önskemål om att träffa en läkare. Då sjuksköterska enligt överenskommelse accepterar att undersöka att döden inträtt, sker det genom att fastställa följande kriterier: Ingen andning - observera bröstkorgen. Ingen puls - palpera på halsen och i ljumskar. Inga hjärtljud - lyssna med stetoskop över hjärtat. Ljusstela pupiller, ofta vidgade. Säkra dödstecken som likstelhet och likfläckar, efter cirka minuter. I de fall sjuksköterskan fastställer dödsfallet enligt ovan ansvarar hon/han för att: övre delen av Namnkort vid dödsfall fylls i att behandlande läkare kontaktas senast närmast följande vardag för utfärdande av dödsbevis och dödsorsaksintyg att kopia av namnkort överlämnas/skickas eller faxas till den läkare som ska utfärda dödsbevis dokumentation i journal om vem som har fastställt dödsfallet och klockslag Identifiering Tjänstgörande sjuksköterska ansvarar för att den döde förses med identitetsband innehållande korrekta uppgifter om namn och personnummer. Sjuksköterska ska signera identitetsbandet, som ska vara av plast och fästes runt den dödes hand- /fotled. Personuppgifterna ska inte kunna utplånas av fukt. Implantat För att kremering ska kunna ske krävs att implantat som kan explodera har avlägsnats. Exempel på sådana implantat är pacemakers, defibrillatorer (ICD), insulin- och infusionspumpar samt nervstimulatorer. Enligt uppgift från verksamhetscheferna på vårdcentralerna i Lerum avlägsnas ej implantat av läkare på plats hos avliden person. Då avliden person bär implantat som ska avlägsnas görs detta på Bårhuset, Alingsås sjukhus. Den läkare som fastställer dödsfall hos

3 3 (5) person där implantat ska avlägsnas ska uppge implantattyp på blankett/konsultremiss, som ska skickas med den avlidne till Bårhuset, Alingsås lasarett. Uppgift om implantattyp kan fås på Pacemakermottagningen, telefon under kontorstid eller HIA övrig tid. Samme läkare ska också skriva en transportblankett, med uppgifter om avliden persons identitet, läkarens namn, adress och telefonnummer samt att regionen har kostnadsansvar för transporten till Bårhuset. Vid väntat dödsfall där den avlidna personen bär implantat som ska avlägsnas ska ovan beskrivna konsultremiss och transportblankett finnas färdigställda. Detta kan lämpligtvis göras av PAL i samband med att trygghetsordination och behandlingsanvisning utfärdas. Omhändertagande Den döde ska göras i ordning så värdigt som situationen tillåter. Katetrar, sonder och dylikt tas bort om inte annat angivits. Detta gäller dock inte Perkutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG). Om PEG tas bort finns stor risk för läckage av tarminnehåll. Subcutan venport tas ej bort. Se Vårdhandboken, avsnitt Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård. Stöd till närstående Underrättelse om dödsfall görs av sjuksköterska och måste ske med stor omtanke och bör vid oväntade dödsfall inte lämnas per telefon. Sjuksköterska ska pröva att motivera närstående att komma till platsen, så att underrättelsen ges vid personlig kontakt. Då ett oväntat dödsfall har inträffat och närstående inte varit närvarande vid dödsögonblicket, skall de underrättas så snart det är möjligt. Det är viktigt att de närstående får möjlighet att vara med vid avskedet. Se Vårdhandboken, avsnitt Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård. Sjuksköterska ska informera närstående om hur länge den avlidne kan vara kvar i sin bostad (beroende på årstid, diagnos eller andra omständigheter) och att närstående under denna tid kan kontakta valfri begravningsbyrå. Förvaring och transport av avliden person Om den döde i ordinärt boende inte kistläggs eller på annat sätt tas om hand av närstående i hemmet är det kommunens ansvar att kroppen transporteras till och förvaras i bårhuset, Alingsås lasarett. Kommunens ansvar upphör när kroppen lämnas ut för kistläggning. Vid dödsfall i ordinärt boende kan det ibland vara lämpligt att den döde får vara kvar i sitt hem till dess att kistläggning kan ske.

4 4 (5) Inom kommunens särskilda boendeformer ansvarar kommunen för att den döde transporteras till och förvaras i bårhus till dess kroppen har överlämnats till de anhöriga för kistläggning. Kommunens ansvar upphör när närstående har övertagit ansvaret, överlämnande till kistläggning skett eller när läkare bedömt att klinisk obduktion ska genomföras. Vid dödsfall i särskilt boende kan det ibland vara lämpligt att den döde får vara kvar där till dess kistläggning kan ske. Då anhörig uttrycker osäkerhet/ovilja att kontakta begravningsentreprenör kan sjuksköterska erbjuda sin hjälp med att kontakta de begravningsentreprenörer där regionen gjort upphandling av tjänsten omhändertagande av avlidna. Dessa är: 1. Lerums Begravningsbyrå, tel , fax Fonus Transport Göteborg, Anders Stigelind, tel / Det är viktigt att kontaktande sjuksköterska då informerar begravningsentreprenör om att kostnaden av transporten till bårhuset ska gå till dödsboet. Dokumentation Sjuksköterska ansvarar för att dokumentera åtgärder vid omhändertagandet av den avlidne, vilka kontakter som tagits och om anhöriga själva valt att ta kontakt med begravningsbyrå. Obduktion Regionen bekostar transport för obduktion. Rättsmedicinsk undersökning Polisen bekostar transport för rättsmedicinsk undersökning. Efter kistläggning (bisättning) De närstående ansvarar för transport till begravningslokal. Ansvaret för förvaring av den döde efter kistläggningen åvilar kyrkogårdsmyndigheten. Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättning, ska gravsättningen ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd, och om den avlidne inte var folkbokförd i Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade.

5 5 (5) 2. För avliden person, där kommunen inte har hälso- och sjukvårdsansvar är regionen sjukvårdshuvudman. Då hemtjänst-/larmpersonal finner avliden person i ordinärt boende kontaktas omgående enhetschef/trygghetsjouren, som tar ansvar för kontakten med Sjukvårdsupplysningen, som kontaktar läkare. Kommunens sjuksköterska har ej ansvaret här. Det är här alltid läkare som har ansvaret för att konstatera döden samt ansvaret för kontakten med och informationen till anhöriga.

Riktlinjer vid Dödsfall och omhändertagande av avliden Inom särskilt boende och hemsjukvård

Riktlinjer vid Dödsfall och omhändertagande av avliden Inom särskilt boende och hemsjukvård Riktlinjer vid Dödsfall och omhändertagande av avliden Inom särskilt boende och hemsjukvård 2012-08-29 Anna-Lill Karlsson Med. ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Hälso- och sjukvårdens ansvar...

Läs mer

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Cirkulärnr: 2005:52 Diarienr: 2005/1287 Handläggare: Per-Olov Nylander Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst Datum: 2005-06-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Stadsdels-

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN

LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN Så brusar vi in i tiden den ena efter den andra evigheten tar över Så brusar vi in

Läs mer

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Till Dig som i Ditt arbete kommer i kontakt med dödsfall utanför sjukvårdsinrättning Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför

Läs mer

handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län Version 150201

handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län Version 150201 1 HANDBOK FÖR AVLIDNA VERSION 150201 handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län Version 150201 2 HANDBOK FÖR AVLIDNA VERSION 150201 3 HANDBOK FÖR AVLIDNA VERSION 150201 Innehåll 1. Inledning...6

Läs mer

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 1 Innehållsförteckning Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 3 Vård i livets slutskede 4 Brytpunktssamtal 4 Delaktighet 5 Andligt och kulturellt

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Palliativ vård i livets slut

Palliativ vård i livets slut Palliativ vård i livets slut Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad 1 Fastställt av: Områdeschefer inom äldreomsorgen och Sociala omsorgsförvaltningen i

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet

Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet 2 Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödstillfället. Beställ Respekt och hänsyn på närmaste Fonuskontor

Läs mer

Allmänna anvisningar för omhändertagande av avlidna och kliniska obduktioner

Allmänna anvisningar för omhändertagande av avlidna och kliniska obduktioner Svensk Förening för Patologi Svensk Förening för Cytologi Dokumentnamn: Arbetsinstruktioner för Obduktionsavdelning och Bårhus Framtagen av: Utgåva: Fastställt: KVAST-gruppen för 1.2 Obduktion och Bårhus

Läs mer

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18

Dokument till kvalitetssystem Arbetsområde: Gällivare kommun. Reviderad senast: 2015-05-18 Sida 1 (8) Samverkansprogram Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset inom Sida 2 (8) Rutin vid suicid samt andra onaturliga dödsfall utanför sjukhuset. Polis eller ambulans kallar

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING.1 ALLMÄN...1 Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 Dödsboförvaltning. 1 Begravning..2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad..2 Internationella

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen av socialnämnden den XXX 2015. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden... 1 INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan...

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(11) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Rapport. RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport Barn som anhöriga 30083. Kartläggning av strukturer för stöd till barn vars förälder oväntat avlider

Rapport. RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport Barn som anhöriga 30083. Kartläggning av strukturer för stöd till barn vars förälder oväntat avlider RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport RS 694-2011 1.0 Utgåva 2(30) Innehållsförteckning 0.1 PROJEKTINFORMATION... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 5 2 METOD... 5 2.1 Aktörer som medverkat vid kartläggning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BESLUTADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2006-06-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-04 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning...

Läs mer