REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DÖDSFALL OMHÄNDER- TAGANDE AV AVLIDNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DÖDSFALL OMHÄNDER- TAGANDE AV AVLIDNA"

Transkript

1 Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) Sjuksköterskor REV Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: DÖDSFALL OMHÄNDER- TAGANDE AV AVLIDNA Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering på

2 Sida 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD:... 1 DÖDSFALL OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA ALLMÄNT ANSVAR MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA (MAS) VERKSAMHETSCHEF LÄKARE SJUKSKÖTERSKA OMSORGSPERSONAL UNDERRÄTTELSE OM DÖDSFALLET IDENTIFIERING AVVISITERING EXPLOSIVA IMPLANTAT NÄRSTÅENDE NÄRSTÅENDE SAKNAS TROSSAMFUND OMHÄNDERTAGANDET AV DEN AVLIDNE TRANSPORT OCH FÖRVARING AV AVLIDNA... 8

3 Sida 3 (10) 1 Allmänt Hälso- och sjukvårdens 1 ansvar omfattar omhändertagande av avlidna samt transport och förvaring av kroppen 2. Vården ska fullgöras med respekt för den avlidne och dennes närstående samt med hänsyn till hur olika kulturer ser på döden och kroppen efter döden. Kroppen ska förvaras och transporteras under värdiga former. De efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Kommunen ansvarar för dem som avlider i särskilda boendeformer samt för transport och förvaring. Ansvaret för den avlidne upphör först när kroppen överlämnats till närstående eller till begravningsentreprenör för kistläggning och begravning. 2 Ansvar 2.1 Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) MAS ansvarar för att upprätta lokala regler om omhändertagande, förvaring och transport av den avlidne. 2.2 Verksamhetschef Verksamhetschefen ansvarar för att det finns en lokal rutin upprättad utifrån MAS lokala regler om omhändertagande, förvaring och transport av avlidna. Hon/han ansvarar även för att det finns rutiner för hur den avlidnes egendom hanteras. 2.3 Läkare Läkaren är ansvarig för att fastställa att döden har inträtt. 3 Uppgiften får inte delegeras eller på annat sätt överlåtas. Fastställande av ett dödsfall får inte fördröjas utan ska göras skyndsamt. Läkaren fastställer dödsfallet med hjälp av indirekta eller direkta kriterier. Inom den öppna hälso- och sjukvården använder läkaren indirekta kriterier. 1 1 och 2 d hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) 2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall. 3 SOSFS 1996: 29, Lag (1987:269) om kriterier för bestämmande av människans död. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död.

4 Sida 4 (10) Fastställande av en människas död via indirekta kriterier ska ske genom en klinisk undersökning som baseras på: 1. ingen palpabel puls 2. inga hörbara hjärtljud vid auskultation 3. ingen spontan andning 4. ljusstela, oftast vida, pupiller Läkaren kan vid förväntade dödsfall 4 fastställa att döden har inträtt utan att själv ha sett den döde grundat på en undersökning enligt de indirekta kriterierna gjord av en sjuksköterska som meddelat läkaren resultatet per telefon. Detta får endast ske i de fall det är dokumenterat i läkarens och sjuksköterskans journal att det är vård i livets slutskede när läkaren gett tydliga instruktioner om vilka åtgärder som ska vidtas och det är dokumenterat i läkarens och sjuksköterskans journal när dödsfallet är förväntat på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd när kroppen visar uppenbara dödstecken i form av förändringar som inte är förenliga med fortsatt liv när läkaren har tillgång till relevanta och tidsmässigt aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd Läkaren ansvarar för att närstående kontaktas med anledning av dödsfallet men kan överlåta ansvaret till tjänstgörande sjuksköterska om det är mera lämpligt. Tidpunkten för dödens inträde får av läkare fastställas med ledning av uppgifter från t.ex. vårdpersonal eller närstående. Läkaren som konstaterat dödfallet ansvarar för utfärdandet av dödbevis och att skicka dödsbeviset till rätt myndighet. Den läkare som utfärdar dödsbeviset ska alltid förvissa sig om att den avlidne inte bär något explosivt implantat. Vid misstanke om brott, självmord eller olycksfall ska den läkare som fastställt att döden inträtt ansvara för att göra anmälan till polismyndigheten. 2.4 Sjuksköterska Tjänstgörande sjuksköterska ansvarar för att kontakta ansvarig läkare eller jourläkare vid dödsfall efter det att han/hon 4 SOSFS 1996:29 avsnitt 4.1, tredje st.

5 Sida 5 (10) kontrollerat att patienten inte har någon puls eller spontanandning. Sjuksköterskan ansvarar för att omhändertagandet av den avlidne fullgörs med respekt samt att de efterlevande visas hänsyn och omtanke 5. Sjuksköterskan ansvarar för att avvisitera den avlidne, se även punkt 5. Sjuksköterskan ansvarar för att identifiera den avlidne och förse kroppen med identitetsband om inte patienten redan har ett identitetsband. Sjuksköterskan ansvarar för att beställa transport till bårhuset. 2.5 Omsorgspersonal Omsorgspersonalen ansvarar för att informera tjänstgörande sjuksköterska om patienten har dött och informera sjuksköterskan om tiden för upptäckten. Innan personalen lämnar lägenheten ska elementet i rummet stängas av samt fönstret ställas på glänt så att rummet hålls svalt. 3 Underrättelse om dödsfallet Läkaren som fastställt att döden har inträtt ansvarar för att underrätta närstående om dödsfallet. I de fall läkaren inte själv kontaktar närstående ska läkaren dock ha förvissat sig om att det utförs av någon annan hälso- och sjukvårdspersonal. Underrättelsen om dödsfallet ska alltid dokumenteras i patientens journal. 4 Identifiering Sjuksköterskan ansvarar för att förse kroppen med identitetsband om inte patienten redan har ett identitetsband. Sjuksköterskan ska dokumentera i patientens journal hur identifieringen har skett. 5 Avvisitering Innan den avlidne förs till bårhuset ska värdeföremål tas av och dokumenteras på blankett avvisitering. Blanketten ska sparas i patientens journal. Om efterlevande önskar kan ett sådant föremål åter sättas på i samband med kistläggning. Det kan också inträffa att en ring är svår att ta av eller att 5 HSL 1982:763

6 Sida 6 (10) efterlevande motsätter sig det. I dessa fall ska verksamheten på bårhuset alltid få ett skriftligt besked att föremålet exempelvis ringen medföljer kroppen. 6 Explosiva implantat Om den avlidne ska kremeras ska alltid eventuella explosiva implantat till exempel pacemakers, insulin- och infusionspumpar samt nervstimulatorer ha avlägsnats. Dessa dosor innehåller ett batteri vars innehåll förångas vid höga temperaturer med risk för en kraftig explosion. Om den avlidne ska obduceras 6 avlägsnas implantatet i samband med obduktionen. OBS! Om den avlidne har en pacemaker eller ska obduceras ska Läkaren fylla i en speciell blankett och kontakt ska tas med AISAB på telefon som ansvarar för transporten. 7 Närstående Närstående ska ges möjlighet att besöka den avlidne och vidta de arrangemang de önskar. Oavsett om en person avlider i ett ordinärt boende eller i kommunens vård och omsorgsboende ska normen vara att de närstående själva eller den begravningsentreprenör som de anlitar, tar hand om den avlidne för kistläggning. Samtal till närstående ska erbjudas efter dödsfallet (efterlevandesamtal). 7.1 Närstående saknas Om närstående/god man saknas när en person dör ska stadsdelsförvaltningen snarast kontakta boutredaren. Hon/han övertar då ansvaret vilket bland annat innebär att hon/han efterforskar om det finns närstående. 8 Trossamfund I de fall den avlidne tillhör ett annat trossamfund än den svenska kyrkan ska alltid den avlidnes samfunds seder respekteras. 7 6 Obduktionslagen 23, första st. 7 Respekt och hänsyn En skrift om olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödstillfället (Fonus reviderad år 2011).

7 Sida 7 (10) 9 Omhändertagandet av den avlidne Inom de första timmarna sedan någon avlidit börjar likstelheten att inträffa. Därför är det viktigt att inte vänta för länge med omhändertagandet av den avlidne. Grunden i omhändertagandet är att det alltid ska ske med respekt för den avlidne och de efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Den avlidne görs i ordning i bos. Närstående bör så långt som möjligt ges tillfälle att vara delaktig i omhändertagandet. Uppmärksamma speciella kulturella, etniska, andliga/religiösa behov och önskemål(se punkt 8). Tjänstgörande sjuksköterska ska alltid vara med och ta hand om den avlidne tillsammans med närstående eller omsorgspersonal. Lägg den döde plant i sängen. Den avlidne bör ligga på ett lakan som hon/han kan lyftas i. Slut ögonen. Sätt in eventuell tandprotes om den passar i gommen, annars inte. Helavtvättning är ofta onödig. Tvätta alltid övre och nedre toalett. Lägg blöja under stjärten. Eventuella nålar, katetrar eller slangar tas bort av sjuksköterskan eller efter hennes instruktioner. Har den avlidne en pacemaker eller annat explosivt implantat inopererat ska läkaren underrättas för borttagande av detta. Tillsammans med närstående ska personliga ägodelar t.ex. smycken avlägsnas. Använd blanketten Avvisitering för att dokumentera vilka smycken som tagits av. Fråga närstående om vilka önskemål som finns när det gäller hur den avlidne ska vara klädd. Om den närstående inte finns på plats eller om inga önskemål finns bör den avlidne minst ha underkläder och nattlinne/pyjamas på sig. Den döde läggs tillrätta med armarna längs sidorna eller på bröstet. Kamma håret, raka manlig patient vid behov. Lägg en kudde under huvudet så att hakan förs ner mot bröstet alternativt stötta upp hakan, t.ex. med en hårt hoprullad handduk. Kontrollera att den avlidne har id-band. Fäst även en namnlapp väl synligt på överlakanet. Gör i ordning sängen och bred ett rent lakan över den döde. Täck inte över ansiktet. Städa undan i rummet så att det ser fint ut. Tänd ett ljus eller en liten lampa. Det ser lugnt och rofyllt ut. Sätt gärna in någon blomma. Tala om för närstående att det ska vara svalt i rummet.

8 Sida 8 (10) Det är viktigt för de efterlevandes fortsatta bearbetning av sorgen att de får möjlighet att ta ett personligt avsked av den avlidne. Detta gäller även barn och ungdomar. Transportera inte den döde från boendet förrän alla formaliteter är klara och närstående tagit farväl. Dödsfallet lyder inte under tystnadsplikten, endast dödsorsaken. I väntan på transport öppna fönster, stäng element och försök få rummet svalt. Lås till om den avlidnes bostad, om närstående inte är där. Lås dörren när den avlidne hämtats av begravningsbyrån. Det är nu ett dödsbo som inte får beträdas utan närståendes närvaro. Registrera vården i livets slut i palliativa registret. 10 Transport och förvaring av avlidna 8 Transport behöver inte beställas omgående utan möjlighet ska finnas för anhöriga att komma och ta farväl av den avlidne i lugn och ro. Transporten ska ombesörjas till närmaste kylrum/bårhus av den transportör som Stockholms stad har ingått avtal med. Begravningsbyrån hämtar sedan den avlidne från kylrummet/bårhuset. Närstående eller annan som ordnar med begravningen kan naturligtvis själva välja att ta över ansvaret och beställa transport till bårhuset för kistläggning. Då uppstår ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och transportören. Närstående ska informeras om vad valet innebär och att kommunens ansvar upphör när kroppen på närståendes uppdrag lämnas till transportören. De närståendes val och åtgärder ska dokumenteras i patientens journal. Personalen får inte påverka närståendes val av begravningsbyrå. Om de frågar personalen till råds ska hänvisning göras till telefonkatalogens förteckning. Om närstående inte kan nås inom rimlig tid och det inte finns förutsättningar inom boendeenheten att förvara den avlidne, måste den avlidnes kropp transporteras till närmaste bårhus. 8 Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2005:52. Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna.

9 Sida 9 (10) Sjuksköterskan avgör när det är lämplig tidpunkt att beställa transport till bårhus. Innan transport beställs ska dock sjuksköterskan förvissa sig om att den läkare som utfärdar dödsbeviset samtycker till att den döde kan transporteras iväg. Vid utlämnandet av den avlidne ska det alltid ske en IDkontroll av den som hämtar den avlidne. Vid överlämnandet av den avlidnes kropp ska transportören kvittera hämtningen på blanketten för beställning av transport. Sjuksköterskan ska dokumentera i journalen namnet på den läkare som utfärdat dödsbeviset och samtyckt till förflyttningen samt vilken transportör som hämtat den avlidne, datum och klockslag. Om det finns ett eget kylrum på boendet ska sjuksköterskan transportera den avlidne dit samt dokumentera detta i kylrummets liggare och patientens journal. Följande förutsättningar gäller för att flytta den avlidne till kylrum/bårhus: Att identifikation och märkning av den döda kroppen är korrekt utförd Att dödsfallet är konstaterat av läkare Att samråd skett med närstående Att närstående eller respektive samfund kontaktats om det råder tveksamhet på grund av den avlidnes religion Att avvisitering gjorts Stockholm stad har avtal med Politivagn Stockholm AB till och med Blanketten som heter Beställning av bårhustransport ska fyllas i av tjänstgörande sjuksköterska när den avlidne ska föras till bårhus. Blanketten ska kvitteras av bårtransport. Originalet läggs i journalen och bårtransport får en kopia om de så önskar. Vid beställning av transport till bårhus anges: Beställarens namn Den avlidnes namn Hämtningsadress med nödvändiga upplysningar t.ex. antal trappor, portkod Telefonnummer där transportören kan nå ansvarig personal Rätt faktureringsadress (enhetens IKB)

10 Sida 10 (10) OBS! Om den avlidne har en pacemaker eller ska obduceras ska läkaren fylla i en speciell blankett och kontakt ska tas med AISAB på telefon som ansvarar för transporten. Den döde ska behandlas med respekt och med hänsyn till hur olika kulturer ser på döden och kroppen efter döden. Kroppen ska förvaras och transporteras under värdiga former. När transportören som kommunen har avtal med har transporterat den avlidne till kylrum/bårhus, ansvarar kommunen för förvaringen av den avlidnes kropp fram till dess att stoftet överlämnats till närstående/ begravningsentreprenör för kistläggning eller transport till bårhus.

Riktlinjer vid Dödsfall och omhändertagande av avliden Inom särskilt boende och hemsjukvård

Riktlinjer vid Dödsfall och omhändertagande av avliden Inom särskilt boende och hemsjukvård Riktlinjer vid Dödsfall och omhändertagande av avliden Inom särskilt boende och hemsjukvård 2012-08-29 Anna-Lill Karlsson Med. ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Hälso- och sjukvårdens ansvar...

Läs mer

LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN

LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN Så brusar vi in i tiden den ena efter den andra evigheten tar över Så brusar vi in

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län Version 150201

handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län Version 150201 1 HANDBOK FÖR AVLIDNA VERSION 150201 handbok för omhändertagande av avlidna inom Stockholms län Version 150201 2 HANDBOK FÖR AVLIDNA VERSION 150201 3 HANDBOK FÖR AVLIDNA VERSION 150201 Innehåll 1. Inledning...6

Läs mer

Vårdrutin 1 (15) Konstaterande av dödsfall utanför sjukhus lokala regler Gäller för: Allmänmedicin i Värmland

Vårdrutin 1 (15) Konstaterande av dödsfall utanför sjukhus lokala regler Gäller för: Allmänmedicin i Värmland Vårdrutin 1 (15) Konstaterande av dödsfall lokala regler Allmänmedicin i Värmland Utgåva: 1 Godkänd av: Karin Malmqvist, divisionschef, allmänmedicin Utarbetad/reviderad av: Per Gradin, verksamhetschef

Läs mer

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Till Dig som i Ditt arbete kommer i kontakt med dödsfall utanför sjukvårdsinrättning Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför

Läs mer

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne TILL DIG SOM I DIT T ARBETE KOMMER I KONTAKT MED DÖDSFALL UTANFÖR SJUKVÅRDSINRÄT TNING REVIDER AD MAJ, 2014 1 Handbok för omhändertagande

Läs mer

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 1 Innehållsförteckning Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 3 Vård i livets slutskede 4 Brytpunktssamtal 4 Delaktighet 5 Andligt och kulturellt

Läs mer

Omhändertagande vid dödsfall.

Omhändertagande vid dödsfall. 1 (5) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2015-02 Diarienummer: KS 13.272 Utgåva/version: Uppföljning: 2016-02 Omhändertagande

Läs mer

Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus

Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus Råd och rutiner vid dödsfall utanför sjukhus INNEHÅLL CHECKLISTA FÖR LÄKARE VID DÖDSFALL...1 CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNST OCH HEMSJUKVÅRD...2 JOUR - KVÄLLAR OCH HELGER...2 SÄKERHET...2 VEM KONSTATERAR DÖDSFALL?...2

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Cirkulärnr: 2005:52 Diarienr: 2005/1287 Handläggare: Per-Olov Nylander Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst Datum: 2005-06-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Stadsdels-

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet

Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet 2 Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödstillfället. Beställ Respekt och hänsyn på närmaste Fonuskontor

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? INNEHÅLL Inledning... sid 3 Informera anhöriga... sid 4 Vad bör jag som anhörig göra först Förberedelser inför begravningen... sid 6 Ska man se den döde Vad händer med den

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

Allmänna anvisningar för omhändertagande av avlidna och kliniska obduktioner

Allmänna anvisningar för omhändertagande av avlidna och kliniska obduktioner Svensk Förening för Patologi Svensk Förening för Cytologi Dokumentnamn: Arbetsinstruktioner för Obduktionsavdelning och Bårhus Framtagen av: Utgåva: Fastställt: KVAST-gruppen för 1.2 Obduktion och Bårhus

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna

vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna 2 En vägledning Den här skriften är ett stöd för dig som funderar och kanske vill ta ställning till de svåra frågor som annars andra

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna

vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna 2 En vägledning Den här skriften är ett stöd för dig som funderar och kanske vill ta ställning till de svåra frågor som annars andra

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet

Läs mer

Inför livets slut. Att underlätta för sina efterlevande

Inför livets slut. Att underlätta för sina efterlevande Inför livets slut Att underlätta för sina efterlevande INFÖR LIVETS SLUT Att underlätta för sina efterlevande INNEHÅLL DEN SISTA VILAN Begravningen 5 Jordbegravning eller kremation 5 Val av grav och begravningsplats

Läs mer