LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN"

Transkript

1 LOKALA RUTINER FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV AVLIDNA VILHELMINA SJUKSTUGA/PRIMÄRVÅRDEN OCH VILHELMINA KOMMUN SÄRSKILDA BOENDEN Så brusar vi in i tiden den ena efter den andra evigheten tar över Så brusar vi in häpna att det redan är slut, livet som egentligen aldrig började. In i skogens kärna nådde vi aldrig de största fåglarna gled vår näsa förbi Dagar och nätter, månader, år Så stilla ligger stenarna Så mjukt rör sig gräset Så snabbt var det över (Barbro Lindgren) 1

2 INLEDNING Dessa rutiner gäller för Vilhelmina sjukstuga/primärvården och Vilhelmina kommuns särskilda boendeformer. Rutinerna ska vara ett stöd för den personal som har till uppgift att ta hand om avlidna. ANSVAR Till Hälso-och sjukvårdens uppgifter hör att ta hand om avlidna. Detta ansvar gäller för landsting och kommuner men även för andra vårdgivare som bedriver hälso-och sjukvård. Ytterst ansvarar landstingen och kommunerna för att verksamheten är organiserad så att hälso-och sjukvårdens uppgifter oavsett platsen för dödsfallet utförs på ett smidigt sätt och så att de efterlevandes situation så långt som möjligt underlättas. Landstingen och kommunerna ansvarar för förvaring av avlidna i avvaktan på kistläggning och bisättning. Ordet bisättning definieras som kistläggning och svepning samt transport av kista till förvaringsutrymme för begravning. Hälso-och sjukvårdens ansvar upphör när kroppen lämnats ut för kistläggning eller motsvarande, beroende av traditioner i olika trosriktningar. Bedömer läkare att klinisk eller rättmedicinsk obduktion är nödvändig övergår ansvaret till landstinget, eller i förekommande fall av polisen, som transporterar kroppen till obduktionslokal oavsett var dödsfallet inträffat. Transporterna ska då ske utan kostnad för dödsboet. När någon har avlidit ska omhändertagandet fullgöras med respekt för den avlidne. De efterlevande ska visas respekt, hänsyn och omtanke. KONSTATERANDET AV DÖDSFALL VID SK FÖRVÄNTADE DÖDSFALL En läkare får fastställa att döden har inträtt utan att personligen ha gjort den kliniska undersökningen, om dödsfallet är förväntat på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd med förmodad begränsad överlevnad, eller kroppen uppvisar uppenbara dödstecken i form av förändringar som inte är förenliga med fortsatt liv. I sådana fall kan läkaren fastställa att döden inträtt (konstatera dödsfallet eller dödförklara en person) utan att själv se den döde. Förutsättningen att läkaren inte ska behöva göra undersökningen är att en undersökning är gjord av en legitimerad sjuksköterska och denne har meddelat läkaren resultatet samt att läkaren har tillgång till relevanta och tidsmässigt aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd. 2

3 Läkaren ska i de fall han/hon räknar med att en patient skall avlida och bedömt att det är ett förväntat dödsfall i varje enskilt fall: ge sjuksköterskan klara instruktioner vilka åtgärder som skall vidtas dokumentera dessa i patientjournal. Sjuksköterskans kontakt med läkare kan i dessa fall göras i anslutning till dödsfallet eller dagen efter om dödsfallet inträffat under natten. Sjuksköterskan skall då vidta följande åtgärder. 1. Notera tiden för dödsfallet Fastställandet av ett dödsfall ska göras skyndsamt. Får fastställas med ledning av uppgifter från vårdpersonalen, anhöriga eller andra med kännedom om förhållandena. 2. Klinisk undersökning Vid den kliniska undersökningen ska samtliga dessa indirekta kriterier vara uppfyllda: Ingen palpabel puls Inga hörbara hjärtljud vid auskultation Ingen spontanandning, och Ljusstela, oftast vida pupiller. 3. Identifiering av den avlidne En sjuksköterska eller annan som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är säker på den avlidnes identitet kan förse kroppen med identitetsband. Detta skall göras av två personer. En person skriver, den andre kontrollerar. Bandet som fästes på höger handled skall vara märkt med namn, födelsedatum, samt datum för dödsfallet. På akutavdelningen sätts identitetsbandet på den handled som inte är försedd med band som fås vid inskrivningen. DOKUMENTATION Kommunens sjuksköterska/distriktsköterska dokumenterar i VO/HSL journalen Distriktssköterskan och sjuksköterskan på Sjukstugan dokumenterar i patientens omvårdnadsjournal. Läkaren dokumenterar i patient journalen. Blankett Anmälan om dödsfall ska vara ifylld och skickas med då den avlidne transporteras till bisättningsrum. UNDERRÄTTELSE AV DÖDSFALL TILL ANHÖRIGA Verksamhetschefen skall ansvara för rutiner att någon närstående omedelbart underrättas när en patient avlider. Den läkare som fastställt att döden inträtt bör förvissa sig om att någon lämplig person omedelbart underrättar någon närstående 3

4 om läkaren inte själv gör det. Frågan vem som skall lämna underrättelse måste avgöras i det enskilda fallet med utgångspunkt i att de efterlevande skall visas hänsyn och omtanke. Uppgiften kan utföras av sjuksköterska, områdeschef, hemtjänstpersonal, präst eller diakon. När någon flyttat till särskilt boende kan man efterhöra om anhöriga önskar bli uppringda på natten. Detta bör även efterhöras vid vård i livets slutskede på akutavdelningen. De anhöriga önskar i de flesta fall få samtala med läkare som konstaterat dödsfallet eller varit patientansvarig läkare. Vårdpersonal skall Vb. hjälpa med att praktiskt ordna detta. Misströsta inte. Morgonen kommer. Du ser den ännu inte, men gryningens stillhet och förväntan finns där redan, trots mörkret. Fågelsången hörs redan, trots natten. Så misströsta inte. Känn stillheten. Lystra till fågelns visshet. Se där Ljuset kommer! DÖDSFALL I ANNAT FALL ÄN FÖRVÄNTADE DÖDSFALL Läkaren fastställer dödsfallet genom att själv undersöka den avlidne. Uppgiften får inte delegeras eller överlåtas till någon som inte är läkare. Sjuksköterskans uppgifter i detta fall i anslutning till dödsfallet 1. Notera tiden för dödsfallet Fastställandet av ett dödsfall ska göras skyndsamt. Får fastställas med ledning av uppgifter från vårdpersonalen, anhöriga eller andra med kännedom om förhållandena. 2. Kontakta med läkare i anslutning till dödsfallet. 3. Identifiera den avlidne En sjuksköterska eller annan som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är säker på den avlidnes identitet kan förse kroppen med identitetsband. Detta skall göras av två personer. En person skriver, den andre kontrollerar. Bandet som fästes på höger handled skall vara märkt med namn, födelsedatum, samt datum för dödsfallet. På akutavdelningen sätts identitetsbandet på den handled som inte är försedd med band som fås vid inskrivningen 4

5 DOKUMENTATION Kommunens sjuksköterska/distriktssköterska dokumenterar i VO-journalen. Distriktssköterskan, sjuksköterskan på Sjukstugan och läkaren dokumenterar i patientens journal. Blankett Anmälan om dödsfall ska vara ifylld och faxas enligt instruktion på blanketten då den avlidne transporteras till bisättningsrum UNDERRÄTTELSE AV DÖDSFALL TILL ANHÖRIGA Verksamhetschefen skall ansvara för att rutiner finns för att någon närstående omedelbart underrättas när en patient avlider. Den läkare som fastställt att döden inträtt bör förvissa sig om att någon lämplig person omedelbart underrättar någon närstående om läkaren inte själv gör det. Frågan vem som skall lämna underrättelse måste avgöras i det enskilda fallet med utgångspunkt i att de efterlevande skall visas hänsyn och omtanke. Uppgiften kan utföras av sjuksköterska, områdeschef, hemtjänstpersonal, präst eller diakon. När någon flyttat till särskilt boende kan man efterhöra om anhöriga önskar bli uppringda på natten. Vid oväntade dödsfall är det av största vikt att efterhöra hur den anhörige har det hemma att denne inte lämnas ensam. I Vilhelmina finns även stöd och brottsoffer jour att tillgå. Var väl förberedd vid tillfället. De anhöriga önskar i de flesta fall få samtala med läkare som konstaterat dödsfallet eller varit patientansvarig läkare. Vårdpersonal ska i dessa fall hjälpa med att praktiskt ordna detta. DÖDSBEVIS OCH INTYG OM DÖDSORSAK Utfärdas av läkare (SOSFS 1 996:26, 9:2). EXPLOSIVA INPLANTAT. Den läkare som utfärdar dödsbeviset ansvarar för att kontrollera om den avlidne hade något explosivt inplantat eller inte. ORGAN OCH VÄVNADSTRANSPLANTATION För Vilhelmina kommun se Rutiner inom kommunens Hälso- och sjukvård. KLINISK OBDUKTION Ansvarig läkare beställer tid för detta hos obduktionsläkare på Norrlands universitetssjukhus. 5

6 BLODSMITTA Personer som löper risk att komma i kontakt med virus smittad hud eller material ska skydda händerna med plast eller gummihandskar av engångstyp. POLISENS UPPGIFT Polisens uppgift är bl.a. att konstatera att det inte finns brottsmisstanke. Det är läkaren som fastställt att döden inträtt som skall göra anmälan till polismyndighet vid oklara dödsfall. Polisen har även ett samarbete med begravningsentreprenören på orten. TRANSPORT FÖR KISTLÄGGNING Det är sjukvårdshuvudmannen som har ansvar för att den avlidne transporteras till förvaringsutrymme (bisättningsrum) för kistläggning och begravning. I Vilhelmina finns dessa utrymmen på Vilhelmina sjukstuga och i Kyrkans gravkapell. Hälso-och sjukvårdens ansvar upphör när kroppen utlämnats för kistläggning. Vilhelmina kommun har avtal med Vilhelmina Begravningsbyrå om transporter från det särskilda boendet till bisättningsrum. När någon avlidit på särskilt boende så skall Vilhelmina begravningsbyrå kontaktas. ( Gäller Tallbacka, Strandbacka och Saxnäsgården samt Handikappomsorgens gruppboenden.) På Åsbacka ansvarar sjuksköterskan att de avlidne transporteras till bisättningsrummet. Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan givetvis själva ta över ansvaret och beställa transport till bisättningsrum. I detta fall uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och transportören, utan att landsting/kommunen berörs. När anhöriga gör nu beskrivet val ska landstinget/kommunen klargöra för dem när kommunen/landstingets ansvar upphör och vad beslutet innebär. I dessa fall fakturerar transportören själv dödsboet. De anhörigas val samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras i patientjournalen. BEGRAVNINGSBYRÅ Begravningsentreprenören ansvarar för bisättning (kistläggning och svepning) och sköter de praktiska uppgifterna i samband med begravning. Innan begravningsentreprenören kan fullfölja sin uppgift skall: Identifiering av den avlidne vara utförd enligt gällande regler Tillgång på uppgift på vilken läkare/sjuksköterska som konstaterat att döden inträtt (se avsnitt dokumentation.) Blankett Anmälan om dödsfall vara ifylld 6

7 KYRKAN Svenska kyrkan är huvudman för begravningar i Vilhelmina. Den tillhandahåller begravningsplats, gravkapell, vaktmästare, begravningsgudstjänst, samt lokal ceremoni (inte kantor och präst). Begravningsgudstjänsten är avgiftsfri för kyrkotillhöriga. Om anhöriga så önskar, och inte den avlidne motsagt sig detta kan även den som inte tillhör Svenska kyrkan få kyrklig begravning. Vid sådana tillfällen brukar avgift tas ut. Övriga kyrkor/samfund förrättar begravningar/begravningsgudstjänster på samma sätt. Kyrkans uppgift är även att bistå och stödja de anhöriga. Kyrkan anordnar sorgegrupper där anhöriga har möjlighet att träffas i grupper för att få hjälp och stöd i sorgearbetet. Debitering för begravningar sker via begravningsavgift. Alla människor har rätt till begravning. Människor från andra kulturer och religioner har ofta andra seder och ritualer. Anhöriga samt om den avlidne haft önskemål om sin begravning skall efterföljas med omtanke och respekt. Detsamma gäller om någon inte vill ha en kyrklig begravning. En del anhöriga efterfrågar lugnande läkemedel inför begravningen. I många fall kan detta medföra att sorgearbetet blir försvårat. Det är läkaren som ansvarar för ev. läkemedelsordination. OMHÄNDERTAGANDE OCH IORDNINGSTÄLLANDE AV AVLIDNA När döden inträtt upphör brådskan det finns inget som måste göras omedelbart. Notera tidpunkten för dödsfallet, där den exakta tidpunkten inte kan anges skriv mellan vilka tider den har inträffat. Kontakta anhöriga. (se underrättelse av dödsfall). Fråga anhöriga om de vill vara med i omhändertagandet utan att vara krävande i din attityd. Allt deltagande i det praktiska arbetet skall vara frivilligt. Den minsta lilla insats från personalen kan upplevas som ett stort deltagande för de anhöriga. Även mindre barn kan ha hjälp i sitt sorgearbete att se den döde. Det är ingen brådska att flytta den avlidne. Låt denne ligga kvar i sin säng så att de anhöriga/närstående får tillfälle att samlas och ta farväl. Stäng vid behov av element och ställ ev. fönstret på glänt. 7

8 IORDNINGSSTÄLLANDE AV AVLIDEN Slut den avlidnes ögon. Ta i förekommande fall bort infartskanyl och kateter. Övre och nedre toalett. Litet inkontinesskydd kan vara lämpligt att ta på. Ta av ringar, smycken och klocka lägg i märkt kuvert. Vid behov rakning och nagelklippning. Sätt in protes om det är möjligt. Ta bort kudde - lägg hakstöd. Ta på ren skjorta eller blus. Lägg armarna vid sidorna eller på varandra på bröstet. Fråga de anhöriga om de har önskemål om annan klädsel. Lägg över rent lakan. Dämpa belysning. Tänd ett ljus, ställ fram en blomma. Lägg fram Bibel eller psalmbok om man så önskar. Ta väl hand om de anhöriga. När den avlidne skickas tag reda på lakan och örngott som tillhör boendeenheten/avdelningen eller den enskilde. På särskilda boendeformer informera de övriga boende om det inträffade när det är väl lämpat. Lämna aldrig den avlidnes tillhörigheter i plastpåse till de närstående. Ta en lämplig kartong om de inte kan läggas direkt i väska. Vagn/bricka med materiel som du behöver finns: STÖD TILL ANHÖRIGA Ibland kan det vara ett stöd för anhöriga om den sjuksköterska som varit delaktig vid vården i livets slut kontaktar den anhörige efter en tid så att man får prata om det inträffade. STÖD TILL PERSONALEN Flera personalkategorier är involverade i vården. Detta medför att rutiner, attityder och kunskaper varierar mycket. Det är av stor vikt att all berörd personal samarbetar med varandra, delar erfarenheter och kunskaper. Djupa och svåra frågor bearbetas bäst i samtal mellan arbetskamrater. När någon avlidit på boendeenheten/avdelningen kan berörd personal tillsammans med arbetsledare/sjuksköterska samlas för att få bearbeta det inträffade dödsfallet. På så sätt får man stöd och hjälp för att kunna utvecklas i yrkesrollen. Mår personalen bra orkar de med sina krävande arbetsuppgifter i vården av människor i livets slutskede. Man kan ge ett värdigt omhändertagande av avlidna, samt vara ett stöd för anhöriga och närstående. 8

9 PALLIATIVA REGISTRET Vilhelmina Sjukstuga och Vilhelmina kommuns särskilda boendeformer planerar att ansluta sig till och registrera dödsfall i Svenska palliativregistret under (Se Palliativ vård i livets slut i Vilhelmina 2010) Hur fort blir lönnarna gula som lyser vår vandring i parken att dö är att resa en smula från grenen till fasta marken. Stig Dagerman Vilhelmina Karin Kopparmalms-L Dennis Hansson Birgitta Jonsson Verksamhetschef Med.ansvarig läkare Med.ansvarig sjuksköterska Vilhelmina Sjukstuga Vilhelmina Sjukstuga Vilhelmina kommun 9

10 Referenslitteratur Aina Axelsson Psykoterapeut/Högskoleadjunkt. Möte med döden inom kommunens vård och omsorg Handbok i Hygien för Vilhelmina kommuns särskilda boenden Kriterier för bestämmande av människans död. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2 005:10 (M) Nytt om begravning. Svenska kyrkans Församlingsförbund Underlag för rutiner av avlidna. Sveriges kommuner och landsting. Cirkulär 2 005:52 Vissa åtgärder inom hälso-och sjukvården vid dödsfall. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om SOSFS 1 996:29 (M) 10

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Till Dig som i Ditt arbete kommer i kontakt med dödsfall utanför sjukvårdsinrättning Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför

Läs mer

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 1 Innehållsförteckning Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 3 Vård i livets slutskede 4 Brytpunktssamtal 4 Delaktighet 5 Andligt och kulturellt

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun.

Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun. Innehållsförteckning Rutiner i Hemtjänst, Stenungsunds kommun... 1 Privata Medel... 1 Sekretess... 3 Nyckelhantering... 4 Fel och brister, anmälan om missförhållanden...

Läs mer

Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet

Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet 2 Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödstillfället. Beställ Respekt och hänsyn på närmaste Fonuskontor

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m.

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m. Meddelandeblad Mottagare: Länsrätter, kammarrätter, länsstyrelser, kommuner, socialnämnder, förvaltningar med ansvar för äldreoch handikapp, landsting (sjukvårdshuvudmän), samverkansnämnder, sjukhus i

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

Palliativ vård i livets slut

Palliativ vård i livets slut Palliativ vård i livets slut Rutin för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och socialpsykiatrin i Borås Stad 1 Fastställt av: Områdeschefer inom äldreomsorgen och Sociala omsorgsförvaltningen i

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider.

Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider. Här kan du söka i hela hemsidans textinnehåll. Använd sökfunktionen här ovan och skriv in ett ord som du vill hitta i texten, tryck enter. Om du får flera träffar kan du bläddra genom att trycka på pilarna

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Rapport. RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport Barn som anhöriga 30083. Kartläggning av strukturer för stöd till barn vars förälder oväntat avlider

Rapport. RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport Barn som anhöriga 30083. Kartläggning av strukturer för stöd till barn vars förälder oväntat avlider RS 694-2011 1.0 Utgåva 1(30) Rapport RS 694-2011 1.0 Utgåva 2(30) Innehållsförteckning 0.1 PROJEKTINFORMATION... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 5 2 METOD... 5 2.1 Aktörer som medverkat vid kartläggning

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg 2 2013-08-14 Eva Franzén Eva Franzén, Maj Forsberg God vård och omsorg vid livets slut 1. Bakgrund Vid

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede Till grund för denna riktlinje ligger ett förarbete som genomförts i den palliativa gruppen inom egenregiverksamheterna för särskilt boende

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer